T.C.
AFYoNKARAHI sen VALiLiGi
il Milli Egitim Mudrirlrigu
Sayr
: 34691 520-903.05-E. 1327 317 l
24.r2.20r5
Konu: Hediye alma yasa[r
oacrrrvr yERLERINE
itgi: Ir'ren insan Kaynaklan Genel Mudiirltigu' nitn2l/1212015 tarihli ve 13143173
y:zrsr.
sayrh
ilgi yaa ekinde ahnan 15.12.2015 tarihti ve 568 sayrh yazrda kamu gtirevlilerinin
hediye almasrmn 657 sayrh Devlet memurlan Kanununun 29 uncu maddesi, Kamu
Gdrevlileri Etik Dawamg ilkerleri ile Bagvuru Usul ve Esaslan Hakkrnda ytinetrnelilin 15
inci maddesi ile yasaklandr[r, yasafa uyulmamasr halinde gerekli incelemenin yuprl-ug
istenilmekte olup;
Bu itibarla yaklasan yllbagr nedeniyle hediye konusunda ilgi yazrmn tiim
tebli[i ile gere[ini rica ederim.
il
personele
MetinYALQIN
Vali a.
uitti E[itim Mudiirii
EKLER:
-Yazt
6me!i (3 sayfa)
DAGITIM:
-17 ilge Kaymakamhlr
-Merkez ve Merkeze baph tiim OkuVKurum Mtidtirliikleri
-Mtidtirlti$ttuniiz B irimleri
-Web Sitesinde Yayurlanmasr
Afyonkarahisar Il Milli Egitim Mudurlugu
insan Kaynaklan Y0netimi Hizmetleri-2-(0zlilk)
Elektonik At: afron.meb.gov.tr e-posta: [email protected]
Aynntft bilgi igin: Ayge ARPASLAN-Memur
Tel: (0272)213 7608 / r5r
Bu evrak govenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. h@://evraksorgu.meb.gov.tr adresindencdb3-08
Faks: (0 272) 213 76 05
af-3547-b6fc-1712
tcodu ite tevit edilebilir
T.C.
a
uirri pGiriu sareNt,rcr
insan Kaynaklan Genel MtidtirltiEii
Sayr : 97202150-730.06-8. l3I43I7
3
2r.t2.2015
Konu : Hediye alma yasa[r
itgi
:
Ba$bakanhk Kamu Gdrevlileri Etik Kurulu'nun 15.12.2015 tarih ve 56g sayrh yazrsr.
Kamu Gdrevlilerine bazr Ozel kigi, kurulug, girket ve benzeri tegekktillerce veya kamu
gcirevlilerinin denetimi altrnda bulunan kurum ve kuruluglarca, ozelliicle yrlbAr, bayram
ve
diper 6zel giinler bahane edilerek hediyeler verildi[i, brn m kamu g6ievlilerine duyulan
itibar ve gtivenin sarsrlmasrna, kamu kurumlannda yozlagma allrsrna sebep oiO,rg.,
Bagbakanhprn ilgi yursr ile bildirilmektedir.
S0z konusu yazrda, kamu gdrevlilerinin hediye almasrrun 657 sayr! Devlet
Memurlart Kanununun 29 uncu maddesi, Kamu Gdrwlileri Etik Davrun g itk"lrri ite
Bagvuru Usul ve Esaslan Hakkrnda Y0netmelilin 15 inci maddesi ile yasaklandrlr, yasa[a
uyulmamasr halinde gerekli incelemenin yaprlmasr istenilmektedir.
Bu itibarla yaklagan yrlbagr nedeniyle hediye konusunda ilgi yazr do[rultusunda
kurum personeline gerekli bilgilendirmenin yaprlmasmr rica ederim.
Salih QELIK
Bakan a.
Miistegar Yardrmcrsr
Etik Komisyonu Bagkam
EK: Bagbakanhk yazrsr
DAGITIM:
B Plaru
Adres: MEB:7.Kat. B.Blok.
ElekftonikAt:
e-posta:
y
[email protected] com
Aynntrh bilgi igin: Y.OZDAMGACI
Tel:4131264
Bu evrak govenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3b0d-9d
Faks: 4182343
l0-352e-9b24-705a todu ile teyit edilebilir
lrrs
n +<f,^
T.C.
BA$BAKAI{LIK
Kamu Cr0r,evlileri Etik Ktuulu
Sayr
:25346381.0e0/{6f,
t 5 ltdt
Konu : Hediye aLmyasagr
MIIII pGIrIu
269
BAKANLIGTxT
Kamu g0revlilerine baz!, 0zel kigi, kurulug, gi*et ve bcnzeri lepeHriillerce
veya karnu
giirevlilerinin denctimi altrnda buh:un kurum vr
vlilerinin ugnalan gerekBn temcl etik de[crlcr
v€ya aracl eliyle hediye istemeled ve g0revlui
ile hediye kabul- etrneleri, dS? sayrh Devlet
e yasaklaurnrgtu. Ote yandan, Kanu G6revlileri
an Hakkrnda Y6netmcligin 15 inni maddesindel
ru yeys g0rcvini yaprnasril etkileyen veya
ya da olurayan, dotnrdan ya da dolayh olarak
samlna ahnmrq ve kamu g$revliloinin hodiyc
g0r€v sebebiyle grkar sn{lgffn^f,Dtasl teinel ilke
veya
vEya
nfaal
Hediye konusunda yukanda belirtilen krlallara kamu gdruvlileriniu titizlikle uymasr, 6zel
veya Sirketlerce gegitli vesilclcrle sunulan veya gu]derilen hediyeleriiade ctrneleri vc
Onleyici tedbirlerin ahnm^*sr 6nern taqrmaktadrr. nynce, hodiye yasagrna uyrtmarnasr halinde,
kitj' klnrlu$
lcri hakhnda Kunrlurnuzc4 diler karnu gdrevlileri
sayrh Kanun ve mezktlr Ydnetrnelik htldfunled
liumelidir.
Bu itibarla, yf,klapatr yrlba,flr nedeniyle hediye konrrsunda hrrrrm peEonelinize gcrekli
bilgilendirnrenin yaprlmasr huusunda gerc[ini arzlrice ederim.
Pttof. Dr.
Ekl Dalrtrm Listcsi
T.C.
"g
BA$BAXAlnrK
Kamu Gdlcvlilcri Etik lftlrrhl
DAOrIIM IISTEST
Daptm:
GqtBi:
Ua$afa$r
Batbskm Yar&ncrhklanna
(llgili lrrrrm ve kruulrr{brs BqbE}m Yrrereilrgtra)
Balrenlrl&ffi
(ngb krtrrot rc [email protected])
(Vrliliklcru rla bclodiydroc lgiglcri Bokrotrgnca)
natbokuh}, lE f Kur16 w Kwgl*$rrm
Brlgr:
Omhrutatkult$ Oml SebcrruSinc
TBMM eqfenlr& Gcocl S*lucrtiEtrc
Download

oacrrrvr yERLERINE