T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimMtidtir坤担
21.12.2015
Sayl:20625861−821・99−E・13146786
Konu:TEDBursuSlnaVl
……………………….……………‥MUDURLUGUNE
Ilgi:IIMilliEgitimMtidurl鴫tintin18・12・2015tarihve96155588−821・99−E・13093922saylllyaZISl・
TurkEgitimDemegrninayllkgelirleri2500TLsevlyeSininaltlndabulunanailelerin4,5,6,7
ve8 slnlflardaki90Cuklarmm,TEDokullarmdatamburslu yatlllVegtinduzluSekilde6grenim
gOrmeleriney6neljk,yaZlllSlnaVVem乱akatyapacaglnailiSkinilglyaZISISuretlyaZlmlZekinde
gOnderilmiStir.
TED
taraflndan
yapllacak
olan
iSlemlerin
ayrlntllarma
YEGITEK−e
ait
ht吻417egitekmeb・gOV・t〝Ww一存osyaL−etkinlikLemategori491inkindenulu鋒bileceklerdir・
Bilgilerinizlgerekliduyurununokulunuztumogrencilerineyapllmaslnlricaederim・
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimMtidtiru
EKLER
l用giYazl(lsayfa)
DAGITIM
1、11m ResmlIlkokulveOrtaokulMd.
−M捉tirl薩timtizWebsayfasma・
怒器整藍濫器kSubeMd sEF−E.。ZTURK
AdllyeMahAdllyeCad・HukdmetKonag103400DinarKurumKodtt用5605
TelO2723536020(1204)FaksO2723534577
叩OSta dmar03@nebgovtr・
BLLeVrakguvenllelektronlkmZallelimZalailmlStir
Buevraklr1507058ylilkanungeregince
EJmZaiIeimzaIandigItaSdikoiunur
毛.同.2../201二三
odulleteyltedllebillr
T.C.
AFYONKARAHISARVAL主LIGI
主IMlliEgitimM融rl頓
Sayl:96155588−821.99−B.13093922
18.12.2015
Konu:TEDBursuSlnaVl
(119eMilliEgitimMudurl靭)
…‥MUDURUGUNE
Ilgi‥ MilliEgidmBakanhglYenilikveE卸mTeknolmleriGenelMudurl勘nun
16/12/2015tarihve88013337−821・99−E12960118saylllyaZISl.
T血kEg証mDemegrninayllkgelirleri2500TLsevlyeSininaltlndabulunanailelerin
4,5・6・7ve8・Slnlnardaki90Cuklarlnln,TEDokullarlndatambursluyatlllVegundtiz山
号ekildeOgrenimgOrmelerine yOnelik・yaZlllSlnaVVemulakatyapacagmailiSkinilgl
BakanllglmlZemriilebildirilml担r.
町D tarahdan yapllacak olanislemlerin ayrlntllarlna YEGITEK・e ait
庇餌勿鈍れ止みeb・g飢心有…血相aL甜H脇調律0′些_1inhdm両親。∞虹よこ.
Bilgilerinizlgerekliduyurununokulunuz/i19enizmm噌rencilerineyapllmaslnlrica
ederim.
MetinYALCIN
Valia.
ilMilliEgitimMdduru.
DAGITIM:
Gereか
一17I19eKaymakamllglna,
−MerkezMerkezeBagllResmiTtimilkokulveOrtaokulM融rltlklerine,
−Mudtirl鴫umtlzWebSayfaslna.
Aynntlllbllgi191m”Musta魚ORAL(Memur)
エLMLLiEGITIMMODURLUdU
ElektronlkAg afi′Onmebgovtr
BllglISlemveEgltlmTeknolqlllerlHzmetlerl
KaramanIiMerkezlAFYONKARAHSAR
Tel:(0272)2137604/157Faks(0272)2137605
Buevrak即VenlLelektronlklmZallelmZalanmlStlr http〟evraksoIBumebgovtradresinden15e2−5C4d−3144−98f7−a33ckoduiLeteyltedllebllir.
Download

Konu ile ilgili yazımız ve ekleri için tıklayınız.