:!==-ı
T.C
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ff
a
v'-+,
Sar
ı
:7
127293| -235-E.
l 3 l 3 6129
2l .12,20
Koııı,ı : \'abancı Ögrencileriıı
okullara kav ıtları
l5
..vününıüĞüNe
pRcaxi
Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yabancı öğrencilerin
okullara kayıtları ile ilgiIi l6.12.20l5 tarih ve l2984177 sayı|ı yaztsı ekte gönderilıniş olup.
yapılacak iş ve işlemlerin ekli yazı doğrultusunda yapılması hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Al-ımet
İlçe
ATABEY
Milli Eğitiııı
MLidüirti
EK:
Resıni
Y
azı (1 Adet)
uıĞıııvı:
Tüm okul Müdürlükleriıre
ffi
ıiverıi§ Eiektrşn iğ( n"ştrtr,
&şüı §le nyffiıd§r"
AJ*i "J,Lİe*.i.t
İ
r)gımwaii
ffivrak
Kemertaş Mah.Hükümet l(onağı l(at:3 IF,RGANİ
Elektronik Ağ: ergani.meb.gov.tr
e-posta. ergan i2l CD meb. gcıv. tr
Bu evrak güvenli elektronık iınza ile iıızalanıniştır. http;//evraksorgtı,ıııeb.gov.tradresindenl
Al,rıntılı bilgi için: A. T'[jRKEL-Şei
'['el:
(() .l 12) 6 l l 5023
lraks: (0
zl
l43-3da8-3517-9f62-18l2
12)
6l l 5730
çoou ile tevit edilebilır
T.C.
ıuiı_,ri p Ğ iriM BAKANLıĞı
Temel Eğitiııı Genel Müdürlüğü
Sayı | | 0230228123
5
16.12,20 l5
l |298417 7
Konu: Yabançı Ögrencilerin
Okullara Kayıtları
,,, *,,l,
Iİili'Şili,.,,u,,
ilgi: Temel Eğitim Gerıel Müdürlüğünun23109l20l4 tarihli ve 20l4121 saYıh Genelgesi
yabaııc ı
Ülkemizde bulunaıı ve yabaırcı tanıtına belgesindeki nı.ımarası 98 ile baŞlaYan
k uı rı"ı l an
öğrencilere yönelik eğitiın öğretim hizmetleri, ilgi Genelge hükümleri kapsamında
y"abancı Ögİenciler aiıgi İşıetlm Sistemi (VÖeİS) üzerinden takip edilmektedir.
içişleri Bakanlığı Göç İdaresi Geırel Müdtirlüğü ile Nüfiıs ve Vataııdaşlık İŞleri GeııeI
vtıdiırİulunün oıtak çalışması
-İdaresisonucu, yabancı tanıtma belgesi 98 ile baŞlayan öğrencilerin
numaralaİı,
Göç
Genel Müdürlüğünün internet sayfasından
VeYa
internet
http:i/www.goc.gov.trlgecicikorum alPageslYabanciKimlikSorguılama.asPx bağlantılı
adiesinden 99 ile başlalan geçici koruma yabancı kimlik numarası ile değiŞtirilebiln-ıektedir.
Bu kapsamda;
olan
1_yabancılar kimlik numarası sistemden değiştirilerek 99 ile başlayan numarası
öğrencileriıı e-okul sistemiııe kaydedilmesi,
2- e-okul sistemine kaydedilen öğrencilerin, YÖB IS üzerindeki kayıtlarının ilerleyen
pasif
günlerde açılacak olan aktif-pasif butonundan mükerrer kayıt olmaması açlsından
konuma getirilmesi,
özellİkle
3_20|5-2016 eğitiın öğretim yılıııdan öııce yapılaı-ı İstİşarelerden hareketle.
kaPasitesi
okul öncesi ve ilkolİul birinci sınıfa kaydedilecek öğrencilerin okulların fiziki
gereğini rica
d6hilinde Bakanlığım ıza bağ|ı resmi okullara yönlendirilmesi hususlarında
ederim.
BÜVtJK
YuısLıf
Bakan a.
Müsteşar Yardımçısı
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Atatürk Blv. 06648 l(ızılaylANI(ARA
Elektronik Ağ: www. meb. gov.tr
e-posta: suleymanul [email protected] gov.tr
Bilgi:
Göç İdaresi Genet Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ortaöğreti ııı Geııel M tid ürl tiğti
Mesleki ve Tekııik Eğitim Ceırel MtidürlüğLi
Diıı Ögretimi Genel MLidürltiğti
Ayrıntılı bilgi için: Slilevmaıı
Tel: (0
Faks: (0
3
3l
Ü1,1,,[_l
2) 413 35 89
l2) XXX XX XX
ffizaileiınzalaıımıştlr,lıttp://evraksorgıı,lneb,gov'tradresıncjenel06-6a50-3f42.9def-ed3ckodulletc.vitedilebilir
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü