İHALE İLANI
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNİN
HUBUBAT YÜKLEME-BOŞALTMA VE AÇIK YIĞIN İŞLERİNİN YAPTIRILMASINI TEMİNEN
AÇIK EKSİLTME İHALESİ YAPILACAKTIR
Şubemiz ve bağlı işyerlerimizin 2016 yılı Yükleme-Boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen aşağıda
belirtilen tarih ve saat’de Şube Müdürlüğümüz binasında açık eksiltme ihalesi yapılacaktır.İhalesi yapılacak
işyerleri ile bu işyerlerine bağlı olarak açılacak ekiplerin Yükleme-Boşaltma işleri söz konusu işyerlerinin ihalesi
üzerine yapılan müteahhit sorumluluğunda olacaktır.
1- İdarenin :
a) Adresi : Kadı Burhanettin Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul. No :13 58020 SİVAS
b) Telefon – Fax Numarası: (0346 227 63 08), (0346 227 53 69 )
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
2- İhale konusu hizmetin.
a) Niteliği, türü: Hububat yükleme boşaltma işleri
b) İşin süresi: 01.01.2016 – 31.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TMO Sivas Şube Müdürlüğü hizmet binası
b) Tarihi – saati : 24.12.2015 / Perşembe saat : 10.00
EKSİLTMEYE GİRME ŞARTLARI:
a) T.C vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi (T.C Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından
veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın
yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde,
ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce
verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde,ihale tarihi
itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.
g) Bu ilanda belirlenen geçici teminat.
Geçici teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde şartnamedeki örneğe uyun olacak ve
mektubun süresi ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olması gerekir. İstekliler tarafından
verilen geçici teminat mektupları ihalesi yapılan işyeri adı ve işin adı belirtilerek her ihale için ayrı ayrı
verilmesi gerekmektedir.
Nakit olarak verilmesi halinde aşağıdaki banka hesaplarına yatırılacaktır.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde , istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve
işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza
beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge ile satın alınan ihale dokümanları ihaleye girecek yetkili
tarafından imzalanacak ve diğer belgeler ile birlikte verilecektir.
j)Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2011-2012-2013-2014-2015) ihale
konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 100.000TL tutarında (işe ilişkin belge veya belgeler
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:57216807-211-E.331842 ve Barkod Num.:1879305 bilgileriyle erişebilirsiniz.
toplamının tamamı minimum 100.000 TL) iş deneyimini gösterir belge (Özel Kurum/Kuruluşlar
tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır.)
k) İlk ihalede istekli çıkmaması halinde istekli çıkmayan işyerlerinin ihalesi 2.kez 25.12.2015 Cuma
saat 10.00 tarihinde yeniden ihale edilecektir.
Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı 50.00 TL (KDV Dahil) karşılığında Şubemizden temin edile bilir.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4635 sayılı Kanunlardaki istisna kapsamında
bulunduğundan ihaleye kısmen veya tamanen yapıp yapmamakta serbesttir.
İHALE TARİHİ
GEÇİCİ
İŞYERİ ADI
VE SAATİ
TEMİNATI
Sivas Şube, Kangal Ajans Amirliği,
Şarkışla Ajans Amirliği ile açılacak
24 Aralık 2015 / 10.00
41.000.00 TL
Geçici Ekipler
______________________________________________________________________________
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BANKA ADI
ŞUBE HESABININ
BULUNDUĞU ŞUBE
T Vakıflar bankası
ŞUBE
HESAP NO
IBAN NO:
0158007301773530
Sivas merkez
TR 950001500158007301773530
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:57216807-211-E.331842 ve Barkod Num.:1879305 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

İlan Metni