2015 -2016 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI BÜTÜNLEME SINAV PROĞRAMI
1 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
S. NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
DERSLER
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
1
18.01.2016 P.Tesi 10.00 Siyaset Bilimine GiriĢ(Z)
Prof.Dr.Filiz ÇULHA ZABCI-Dr.Zafer YILMAZ
2
18.01.2016 P.Tesi 16.00 Mesleki Yabancı Dil 1
Okut.Meltem SOYER
3
18.01.2016 P.Tesi 16.00 Temel Yabancı Dil I (Ġng)
4
19.01.2016 Salı
10.00 Resim
Okut.Ceylan TÜRKġEN
5
19.01.2016 Salı
10.00 Müzik(S)
Okut.Ümit GÜLTEKĠN
6
19.01.2016 Salı
10.00 Heykel(S)
Okut.Emine Aslı TĠBET
7
19.01.2016 Salı
17.00 Türk Dili I
Okut.Ġbrahim DĠZMAN
8
20.01.2016 ÇarĢ
10.00 Bilgisayara GiriĢ
9
20.01.2016 ÇarĢ
10.00 Toplumbilim (Z)
Prof.Dr.Aykut ÇELEBĠ
10.00 Hukukun Temel Kavramları(Z)
Prof.Dr.Esra Gül DARDAĞAN-Dr.BarıĢ TEKSOY
10 21.01.2016 PerĢ
11 22.01.2016 Cuma 10.00 Ġnsanlık Tarihi(Z)
Dr.Faruk ALPKAYA
12 23.01.2016 C.Tesi 10.00 Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar.(Z)
Prof.Dr.Elif AKġĠT VURAL
13 24.01.2016 Pazar 10.00 Ġktisada GiriĢ I(Z)
Y.Doç.Dr.Umut ÖNEġ
2 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
S. NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
DERSLER
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
1
18.01.2016 P.Tesi 14.00 Siyasal DüĢünceler Tarihi I(Z)
Prof.Dr.MehmetAli AĞAOĞULLARI-Dr.Zafer YILMAZ
2
18.01.2016 P.Tesi 17.00 Yabancı Dilde Mes. Kav.I
Okut.Seda BAKANAY
3
18.01.2016 P.Tesi 17.00 Temel Yabancı Dil III (Ġng)
4
19.01.2016 Salı
14.00 Ġdare Hukuku I
Prof.Dr.Onur KARAHANOĞULLARI
5
20.01.2016 ÇarĢ
14.00 Ticari ĠĢletme Hukuku(S)
Prof.Dr.Feyzan ġEHĠRALĠ ÇELĠK
6
20.01.2016 ÇarĢ
14.00 Türk DıĢ Politikası(S)
Dr.Özge ÖZKOÇ
7
20.01.2016 ÇarĢ
14.00 Doğa ve Siyaset (S)
Prof.Dr.Aykut Namık ÇOBAN
8
20.01.2016 ÇarĢ
14.00 Siyasal Antropolojiye GiriĢ (S)
Y.Doç.Dr.Pınar ECEVĠTOĞLU
9
20.01.2016 ÇarĢ
14.00 Cinsiyet ve Siyaset (S)
Prof.Dr.Alev ÖZKAZANÇ-A.Gör.B.S.Ezgi SARITAġ
14.00 KarĢılaĢtırmalı Siyaset(Z)
Prof.Dr.Feti AÇIKEL-Dr.Kazım ATEġ-Öğr.Gör.Sarp BALCI
10 21.01.2016 PerĢ
11 22.01.2016 Cuma 14.00 Borçlar Hukuku (Z)
Prof.Dr.Arif KOCAMAN-A.Gör.N.Pelin DALGIÇ ATABAġ
12 23.01.2016 C.Tesi 14.00 Kamu Maliyesi(Z)
Y.Doç.Dr.Meltem KAYIRAN
12 24.01.2016 Pazar 14.00 Yönetim Bilimi(Z)
Doç.Dr.Can Umut ÇĠNER
3 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
S. NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
DERSLER
18.01.2016 P.Tesi 12.00 Yerel Yönetimler I(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.AyĢegül MENGĠ
2015 -2016 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI BÜTÜNLEME SINAV PROĞRAMI
2
19.01.2016 Salı
12.00 Türkiye'nin Anayasal Düzeni(Z)
Doç.Dr.Murat SEVĠNÇ-Dr.Hasan Sayim VURAL
3
20.01.2016 ÇarĢ
12.00 Personel Yönetimi(Z)
Doç.Dr.Ġpek ÖZKAL SAYAN
4
20.01.2016 ÇarĢ
18.00 ÇağdaĢ Devlet Düzenleri(Z)
Dr.Hasan Sayim VURAL
5
21.01.2016 PerĢ
12.00 Ceza Hukuku (Z)
Doç.Dr.Devrim AYDIN
6
21.01.2016 PerĢ
18.00 ÇağdaĢ Siyasal Akımlar(Z)
Dr.Duygu TÜRK-Dr. Zafer YILMAZ
7
22.01.2016 Cuma 12.00 Türk Siyasal Hayatı I(Z)
8
23.01.2016 C.Tesi 12.00 Mes.Yab.Dil.Okuma KonuĢma Tek. Okut.Hande DABAK
9
23.01.2016 C.Tesi 12.00 Ġleri Yabancı Dil 5
Doç.Dr.Nazan ÇĠÇEK
Okut.Seda BAKANAY
4 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
S. NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
DERSLER
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
1
18.01.2016 P.Tesi 18.00 ĠĢ Hay.Ġçin Yab Dil 1(Z)
Okut.Hande DABAK
2
18.01.2016 P.Tesi 18.00 Ġleri Yabancı Dil 7 (ĠNG)
Okut.Seda BAKANAY
3
19.01.2016 Salı
16.00 Kamusal ĠliĢkiler(S)
Prof.Dr.Metin KAZANCI
4
19.01.2016 Salı
18.00 Türkiye Ekonomisi (S)
Doç.Dr.Oya ERDOĞDU
5
20.01.2016 ÇarĢ
16.00 Ġdari Yargı I(Z)
Prof.Dr.Onur KARAHANOĞULLARI
6
21.01.2016 PerĢ
16.00 Vergi Hukuku I(S)
Y.Doç.Dr.Eda ÖZDĠLER KÜÇÜK
7
21.01.2016 PerĢ
20.00 Çevresel Politikalar(Z)
Prof.Dr.Dr.Nesrin ALGAN
8
22.01.2016 Cuma 16.00 Türk Ġdare Tarihi(S)
Doç.Dr.TaĢansu TÜRKER
9
22.01.2016 Cuma 18.00 Kamu Yönetiminde DönüĢüm (S)
Doç.Dr.BarıĢ ÖVGÜN
10 23.01.2016 C.Tesi 16.00 Türk Ġslam DüĢünceler Tarihi(S)
Prof.Dr.Ayhan YALÇINKAYA
11 23.01.2016 C.Tesi 18.00 Genel Muhasebe I(S)
Prof.Dr.Ercan BAYAZITLI
12 24.01.2016 Pazar 12.00 Koop. ve Kır.Gel.Pol.(S)
Prof.Dr.Cevat GERAY-Doç.Dr.Bülent DURU
13 24.01.2016 Pazar 16.00 Siyaset Sosyolojisi(Z)
Dr.Özkan AGTAġ
Download

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı Bütünleme Sınav Programı