/6.
/2
JDls
MMo DıyARBAKıR naşxnrıı,ıĞı-EıRMA İNDİRİM
MMO DiyarbakII Şube ve ENERGY FiTNEss & wELNEss araslnda
hiznret
iılııııtnda uygülanacak r yıllık Üyelik pakct i.iyatı 1400 7t (6 taksit),
6 avlük
ıiyelik pakcti 1000 ll (3 taksit),3 aylık üyelik paketi 650 tl'ılir. İndiı.iıııtleıı
yarar|aııılırken; Üyenriz ise personel kiınlik kartı ile, eş ve
çocuklaı.ı ise
şıtlrenrize veı,ilecek bir kimlik kartın!n gösteIilmesiyle olacaktır.
MMo DiYARtsAKııt stlBı:
FiRMA Yl:TKiLısi
N()T: Protokol iki nüsha olup bir nüsha MMO
ise ilgili fiı,ıırada ıılacaktır,
Diyarbakır Şuhe diğer nüsha
Pı,otokol gcçerliIik süı.esi imzalandığü tarihten itibaren
3 ay geçeriidir.
N()'I'l
iryelik siiıesiırce
1
ylllll( iiyelil( palüetlerindc
2 ay
lraylı doıdurma hakkl ınevcuı(ıll..
TEsisiMizi^ı FAAIiYEI TABıosu:
llavuz
Fitness
Lazer Epilasyon
Cros§fiı
Masaj
Fin hamamı
Sauna
Türk hamamı]
Tuz odası
Şok kovası
Kar ç.şmesi
Cafe
Grup Derslefi : (Pilaıes. zumba, spinning. Funny Jump, Toıal Bod). slep
Aerohac. Body Aııa.L. Faı Burn cfunch. Mat Crunch-('ore.
Oryantel1
EXTRA[AR:
Masaj
Güıellik Merkezi
cafe
.
oıel Dersler (crossfit,yüıme de6i,
ötyac4yr1
'\,(-_[.,".*_ü
baIe, kick-boks vb)
TMM6B
AKlNt}ffxılssı.ff
S l
{loA
|, r'rıı6.h . lı; 'n,1,l.rlr,.4n,.r!! lt.ı'6itfi!;, x{ü /ıl. lı.li
a{nrıB-r/ 4: tl .. ,'ııoıııı
,l
a^
Download

ötyac4yr1