ĠHALE ĠLANI
TMO SAMSUN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN
SAMSUN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE BAĞLI ĠġYERLERĠNĠN VE TRABZON ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN
2016 YILI TAHMĠL-TAHLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ AÇIK EKSĠLTME
YÖNTEMĠ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR.
TMO Samsun Şube Müdürlüğü ile bağlı işyerleri ve Trabzon Şube Müdürlüğü ile bu işyerleri nezdinde
ileride açılacak ekip ve koltuk ambarlarında 2016 yılı döneminde hububat, çeltik, haşhaş ve iştigal konusuna giren
tüm ürünlerin yükleme-boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen 23.12.2015 tarihinde, saat 10:30’ da TMO Samsun
Şube Müdürlüğü binasında açık eksiltme usulü ile ihale yapılacaktır.
İhaleye iştirak eden olmadığı veya ihale gerçekleştirilemediği takdirde aynı yer ve saatlerde 25.12.2015
tarihinde ikinci kez ihaleye çıkılacaktır.
1- Ġdarenin:
a) Adresi
: Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Şube Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0 362 445 16 33 Faks: 0 362 445 10 67
c) Elektronik posta adresi (varsa): www.tmo.gov.tr
2-Ġhale konusu hizmetin:
a) Adı
: Tahmil-Tahliye Hizmetleri
b) Yapılacağı yer
: T.M.O.nun aşağıdaki İşyerleri
c) İşin süresi
: 31.12.2016 tarihine kadar
3- Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: TMO Samsun Şube Müdürlüğü İdare Binası
b) Tarihi ve saati
: 23.12.2015 tarihinde saat 10:30
4- Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler:
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair tasdikli kimlik fotokopisi. (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi
Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya
idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl
içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname. (Ancak, ihale üzerinde kaldığı
takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge sözleşme
imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname. (Ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale
tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Aşağıda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair vezne makbuzu.
Teminat olarak kabul edilecek değerler :
1) Tedavüldeki Türk parası,
2) Bankalar ve Finans Kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları. (Şekli ve içeriği ihale şartnamesi
ekinde belirlenen geçici teminat mektubu)
3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen
belgeler.
Teminatların eksiltme gün ve saatinden önce TMO Samsun Şube hesaplarına yatırıldığına dair belgenin
(Vezne makbuzu veya banka dekontunun) ihale günü şartnamede istenilen belgelerle birlikte ihale komisyona ibraz
edilmesi zorunludur.
Geçici teminat tutarı eğer banka teminat mektubu olarak veriliyor ise; ihale katılım belgeleriyle birlikte
ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur. Nakit olarak yatırılacak ise, işyerinin banka hesabına yatırılarak (hangi
ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir.) dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın
içinde sunulur.
Teminat mektupları ve nakit dışındaki teminatların ihaleyi yapan işyerinin muhasebe birimine yatırması ve
alınacak alındı belgelerinin (vezne makbuzu) katılım belgeleriyle birlikte zarfın içinde sunulması gerekmektedir.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş
ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
j) Kamu veya özel kurum / kuruluşlardan alınacak son beş yıl içerisinde (2011-2012-2013-2014-2015) ihale
konusu (Yükleme-Boşaltma) işine ilişkin minimum 100.000 TL tutarında ( işe ilişkin belge veya belgeler toplamının
tamamı minimum 100.000 TL) iş deneyimini gösterir belge ( özel kurum / kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş
deneyim belgesi yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır.)
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, TMO
işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “ aslı gibidir “ şerhini düşerek belgenin aslı istekliye iade edebilir.
5- İstekli bu hizmetin ifasında çalıştıracağı işçi ve diğer personelin kimlik ve adres bilgileri ile sigorta giriĢ
bildirgelerini, yapılacak iĢe göre verilmesi gereken eğitime iliĢkin belgeleri ve sağlık belgelerini, Ofis
tarafından iĢçi talep edildiğinde yazılı olarak ofise vermek zorundadır. İstekli değişebilecek personeli ayrıca
yazılı olarak bildirmekle mükellef olup, ancak bu değişikliğin Ofisçe kabul edilmesi esastır.
6- İhale Dökümanı TMO Samsun Şube Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 50.00 TL (KDV Dahil)
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları ve
her sayfasını imzalamaları zorunludur.
7- Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa
müştereken eksiltmeye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla
birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişinin, üçüncü
kişilerle olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları İdareyi bağlamaz.
8- Ġhaleye giremeyecek olanlar:
İhale Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen hususlara sahip olanlar.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden
yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta
serbesttir. Geçici ihale, İhale Onay Makamınca onaylandığı takdirde kesinleşir. Onaylanmadığı takdirde, geçici ihale
sahibi bundan ötürü, zarar, ziyan ve kardan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun İdareden hiçbir istekte
bulunamaz.
ĠġYERĠ ADI
SAMSUN
VE
TRABZON
ġUBE
MÜDÜRLÜKLERĠ ĠLE BAFRA, ÇARġAMBA,
HAVZA VE AMASYA AJANS AMĠRLĠKLERĠ
(Açılacak Ekipler Dahil)
ĠHALE
TARĠHĠ
23.12.2015
ĠHALE
SAATĠ
GEÇĠCĠ
TEMĠNAT(TL)
10.30
TMO Samsun ġube Müdürlüğü Banka IBAN Numaraları
BANKA ADI
Halk Bankası
Samsun Şb.
IBAN NO:
TR03 0001 2009 6560 0013 000011
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
SAMSUN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
25,000.00
Download

tahmil tahliye işi yaptırılacaktır