T.C.
KÜTAHYA VALĠLĠĞĠ
ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ
KİRALAMA YOLUYLA KANTİN İŞLETME ĠHALE ĠLANIDIR
1. ĠHALE EDĠLECEK KANTĠNĠN
Bulunduğu Ġlçe
Öğrenci, Personel Sayısı ve Öğrenim Durumu
Kantinin Yeri Metrekaresi
Ġhale ġekli
Ġhalenin Yapılacağı Yer
Ġhalenin Tarih ve Saati
Aylık Muhammen Bedeli
:
:Merkez
: 560 Öğrenci + 46 Personel Toplam = 606 KiĢi
:Kapalı ve Açık Alan Toplam 75 m2
:2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/d ve 51/g maddelerine göre pazarlık usulü
:Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü (Saray Mah. CoĢan sok No:2) Okul Müdürlüğü Toplantı Salonu
:23/12/2015 - Saat 14:00
:952,50 -TL
2. ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI
2.1. T.C. Vatandaşı olmak,
:
2.2. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
2.3. Sözleşmesi Feshedilenler veya kendi rızası ile işletmekte olduğu kantini bırakanlar ihaleye giremez.
2.4. Sağlık yönünden sakıncalı olmamak,
2.5. Kantin Kiralama İhalelerinde katılımcılardan 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi,
(3308 sayılı Kanuna Göre Kantincilik alanında alınmıĢ Usta Öğretici ve ĠĢyeri Açma Belgeleri eĢdeğerdir) aranır. Katılımcılarda bu belgelere sahip olan
bulunmaması durumunda Kalfalık Belgesi, Özel Ġdare veya Belediyeler tarafından verilen ĠĢyeri Açma Belgesi veya Kurs Bitirme belgelerinden en az birine
sahip olma şartı aranır.
3. ĠHALE KOMĠSYONUNA VERĠLECEK BELGELER:
3.1. Müracaat Dilekçesi; Sol alt tarafta tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası bulunacaktır.
3.2. İkametgâh (6 aydan eski olmamak)
3.3. Nüfus Cüzdanı sureti,
3.4. Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),
3.5.Kantin Kiralama İhalelerinde katılımcılardan 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi,
(3308 sayılı Kanuna Göre Kantincilik alanında alınmıĢ Usta Öğretici ve ĠĢyeri Açma Belgeleri eĢdeğerdir)aranır. Katılımcılarda bu belgelere sahip olan
bulunmaması durumunda Kalfalık Belgesi, Özel Ġdare veya Belediyeler tarafından verilen ĠĢyeri Açma Belgesi veya Kurs Bitirme belgelerinden en az birine
sahip olma şartı aranır.
3.6. Başka bir kantin işletmeyeceğini gösterir taahhütname.
3.7. Geçici teminat dekontu, (8,5 Aylık kira (muhammen) bedelinin % 3 üne tekabül eden bedel)
3.8. Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)
3.9. İhale tarihi itibariyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olmadığına dair belge
3.10.Teklif Mektubu (Hazırlanan Teklif Mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 maddesine uygun şekilde olmalıdır.)
4. DĠĞER HUSUSLAR
4.1. İhaleye Kantini işletecek kişi bizzat kendisi katılacaktır.
4.2. İstenen belgelere sahip olmayan 18 yaşından küçükler ihaleye katılamazlar.
4.3. Kantin İhalesini alan kişi fiilen sözleşme sonuna kadar kantini işletecektir. Hiçbir şekilde kantini başkalarına devredemez.
4.4. Tekliflerde Dış Zarfın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun şekilde olması,
4.5. İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığı yapmadığına dair okul müdürlüğünden alınacak belge, taahhütname (İhale Üzerinde kalırsa istenecektir)
4.6. İkametgâh ilmuhaberi 6 aydan eski olmamak,
4.7. Ġhale ġartnamesi Okul Müdürlüğünden temin edilecektir.
4.8. 8,5 Aylık tahmini tahmini (muhammen) kira bedelinin % 3 üne tekabül eden geçici teminat bedeli olan 1.214,50 .-TL. yi Okul Müdürlüğünün Okul Aile
Birliği’nin Ziraat Bankası Kütahya ġubesi nezdinde bulunan TR60000179564919365002 nolu IBAN hesabına yatırılacaktır.
4.9. Kesin teminat 5(beş) yıllık kira bedelinin %6 sına tekabül eden miktardır.(Kira bedeli*8,5 ay*5 yıl*%6/100)
4.10.Teklif ve belgeler Ģartnamede açıklandığı Ģekilde hazırlanarak Okul Müdürlüğüne, ihale günü ihale saatine kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve
saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
4.11.İhale üzerinde kalan istekli kararın kendisine tebliğinden itibaren (5) beş gün içinde kesin teminat ile işletme bedelinin ilk taksidini peşin yatırarak sözleşme
imzalayacaktır. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.
4.13.Sözleşmeler 5 yıllık olup, öğrenci personel sayısında %25 oranında değişiklik durumu göz önünde bulundurularak her yıl ÜFE oranında artış yapılacaktır.
4.14.İhaleden önce kantin yeri görülebilir.
4.15.Yıllık işletme bedeli peşin veya (8,5) Sekizbuçuk ayda taksitlerle ödenir. Okulların yarıyıl tatilinde olduğu Şubat ayında 15 günlük, yaz tatilinde olduğu Haziran,
Temmuz, Ağustos aylarında kira ödenmez.
4.16 İhaleye katılan olmaması durumunda yeni ihale 1 hafta sonra yine aynı yer ve saatte yapılacaktır.
4.17 İhale sonucunda mevcut müstecirin kazanamaması durumunda kantini devretmesi zaman alacağından personel ve öğrencilerin mağdur olabileceği, bu nedenle
mevcut müstecir kantini ihaleyi alan kişiye kantini yarı yıl tatilinde teslim edecektir.
Dilek DÖĞER
Osman Türker KÖNÜL
Okul Aile Birliği BaĢkanı
Okul Müdürü
Download

kiralama yoluyla kantin işletme ihale ilanı