Mikro İktisat Çalışma Soruları
TEST 1
1- Bir madde ya da hizmeti iktisadi manada mal haline getiren özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a.Üretim
b.Fayda
c.Fiyat
d.Tüketim
e. Talep
2-Aşağıdakilerden hangisi bir malın veya faktörün fiyatının piyasada nasıl belirlendiğini veya
değiştiğini piyasalar arasındaki ilişkiyi dikkate almaksızın inceleyen analizdir?
a. Mikro analiz
b. Makro analiz
c. Genel denge analizi
d. Kısmi denge analizi
e. Mukayeseli dinamik analiz
3- Üretilen malların tüketicilerin satın almak istedikleri ve alabildikleri mallardan farklı olmaması ne
olarak nitelendirilmektedir?
a. Dağılımda etkinlik
b. Üretimde etkinlik
c. Tüketimde etkinlik
d. Fiyatta etkinlik
e. Bölüşümde etkinlik
4- Aşağıdakilerden hangisi üretim olanakları eğrisinin düz bir çizgi olmayıp (dışa doğru bombeli)
içbükey olmasının sebebidir?
a. Ülkenin tüm kaynaklarını tek mal üretimine ayırması
b. Ülkenin tüm kaynaklarını iki mal üretimine ayırması
c. Fırsat maliyetlerinin artması
d. Sermaye stokunun artması
e. Teknolojideki olumlu gelişmeler
5- Hangi sistemde özel sektör ile kamu sektörünün ekonomideki payları farklıdır?
a. Mikro ekonomik sistem
b. Kapitalist sistem
c. Sosyalist sistem
d. Makro ekonomik sistem
e. Karma ekonomik sistem
1
TEST 2
1- Aşağıdakilerden hangisi varlık piyasaları içinde yer almamaktadır?(Vize Sorusu)
a.Faiz
b.Para
c.Tahvil
d.Hisse senedi
e.Gayrı menkul
2-Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının nedenlerinden bir değildir?
a. Asimetrik enformasyon
b. Kamu malı üretimi
c. İçsel ekonomiler
d. Eksik rekabet koşulları
e. Dışsallıklar
3- Tüketicinin fiyatı düşen bir malı, fiyatı değişmeyen bir malın yerine tercih etmesi ne olarak
tanımlanmaktadır?
a. Gelir etkisi
b. Fiyat etkisi
c. Teknoloji etkisi
d. Piyasa etkisi
e. İkâme etkisi
4- Aşağıdakilerden hangisi talebi belirleyen unsurlardan biri değildir?
a. Diğer mal fiyatları
b. Beklentiler
c. Zevk ve tercihler
d. Üretim maliyetleri
e. Tüketici sayısı
5- Alıcıların gelirlerinde artış yönünde bir değişiklik olması aşağıdakilerden hangi duruma neden
olur?
a. Arz eğrisi sağa kayar
b. Talep eğrisi sağa kayar
c. Talep eğrisi sola kayar
d. Arz eğrisi sola kayar
e. Arz ve talepte değişim olmaz
2
TEST 3
1- Bir malın fiyatındaki artışın arz eğrisi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Arz eğrisini sola kaydırır
b. Arz eğrisini sağa kaydırır
c. Arz eğrisini sonsuz kılar
d. Arz eğrisi dikme şeklindedir
e. Arz eğrisi yer değiştirmez
2-Fiyattaki küçük değişmeye karşılık talepte daha fazla değişim var ise esneklik derecesi kaç olur?
a. de : 1
b. de <1
c. de > 1
d. de : 0
e:∞
3- Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini belirleyen unsurlardan biri değildir?
a. İkame mal çokluğu
b. Harcamanın gelire oranı
c. Zorunlu veya lüks mal olması
d. Zaman
e. Tüketicilerin sayısı
4- Aşağıdakilerden hangisi talebin gelir esnekliğine göre negatif mallardan biridir?
a. Ekmek
b. Gıda Maddeleri
c. Eski model cep telefonu
d. Mücevher
e. Otomobil
5- Orijinden çıkan arz eğrisinin esnekliği kaçtır?
a. Se : 1
b. Se < 1
c. Se > 1
d. Se :∞
e. Se : 0
3
TEST 4
1-Orijinden çıkan arz doğrusunun eğimi ne olursa olsun esneklik katsayısı kaç olur?
a. se:0
b. se>1
c. se<1
d. se:1
e. se:∞
2-Arz ve talep aynı oranda artarsa aşağıdakilerden hangi durum ortaya çıkar? (Vize Sorusu)
a. Denge fiyatı yükselir
b. Denge fiyatı düşer
c. Denge fiyatı sabit kalır
d. Denge miktarı azalır
e. Denge miktarı değişmez
3-Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte ödediği fiyat arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
a. Üretici rantı
b. Tüketici rantı
c. Toplam rant
d. Tüketici üstünlüğü
e. Üretici üstünlüğü
4-Arz miktarını önceki üretim dönemlerindeki fiyatların belirlediği mal piyasasında görülen
dalgalanmaları açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a. Örümcek ağı
b. Üretici rantı
c. King Kanunu
d. Karaborsa olayı
e. Azalan verim Kanunu
5-Esnek olmayan arz karşısında talepteki artış ve azalışlarda aşağıdakilerden hangi durum ortaya
çıkmaktadır?
a. Fiyatta büyük miktarda küçük değişim olur
b. Talep sağa kayınca fiyat yükselmekte ,sola kayınca fiyat düşmekte
c. Fiyatta küçük miktarda büyük değişim olur
d. Fiyat yükseldikçe miktar azalır
e. - Talep sola kayınca fiyat yükselmekte ,sağa kayınca fiyat düşmekte
4
TEST 5
1-Karaborsa olayında de:0 olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Fiyatın yüksek olması
b.Talebin arzdan yüksek olması
c. Stokların fazla olması
d.Fiyatlara müdahale edilmesi
e. Stokların az olması
2-Fayda aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir kavramdır? (Vize Sorusu)
a.Tüketicilerin geliri
b.Tüketicilerin sayısı
c.Tüketicilerin ihtiyaçları
d.Tüketicilerin tatmini
e.Tüketicilerin zevkleri
3- Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada
meydana gelen değişmeye ne denir?
a.Kardinal fayda
b.Ordinal fayda
c.Marjinal fayda
d.Maksimum fayda
e.Minimum fayda
4- Mal tüketimi artışı karşısında birçok kişinin sonunda bir sınıra ulaşacaklarını açıklayan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a.Marjinal fayda
b. Azalan marjinal fayda kanunu
c. Toplam fayda
d. Ordinal fayda
e. Kardinal fayda
5- Değer paradoksuna göre aşağıdakilerden hangisi herhangi bir malın değerini belirlemektedir? (Vize
Sorusu)
a. Toplam fayda
b. Marjinal fayda
c. Eş marjinal fayda
d. Kayıtsızlık eğrisi
e. Bütçe doğruusu
5
TEST 6
1- Kayıtsızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça aşağıdakilere göre hangi durum oluşur? (Vize Sorusu)
a-Dış bükey olur
b-Daha fazla fayda sağlar
c-Birbirini keser
d-Farklı bileşimler elde edilir
e-İç bükey olur
2-Tüketicinin geliri ile çeşitli mallardan satın alabileceği mal miktarlarının geometrik yerini tanımlayan
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a-Gelir tüketim eğrisi
b-Bütçe doğrusu
c-Eş maliyet doğrusu
d-Kayıtsızlık eğrisi
e-Eş-ürün eğrisi
3-Mal fiyatı sabit iken tüketiciye daha fazla mal satın alma imkânını sağlayan eğri aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Gelir-tüketim eğrisi
b-Kayıtsızlık eğrisi
c-Eş ürün eğrisi
d-Genişleme yolu
e-Bütçe doğrusu
4-Üretim fonksiyonu neyi ifade etmektedir?
a-Faktörlerin miktarını
b-Faktörlerin teknik bileşimini
c-Faktörlerin teknik zorunluluğunu
d-Faktörlerin bazılarının değişimini
e-Faktörlerin birbirleri ile ikamesini
5- Üretim fonksiyonunda değişir faktör miktarı arttırıldığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre
hızla artmaktadır?
a-Toplam ürün
b-Marjinal ürün
c-Ortalama ürün
d-Sabit faktör
e-Değişir faktör
6
TEST 7
1- Üreticiye aynı üretim düzeyini sağlayan iki faktörün farklı bileşimlerinin geometrik yerini
aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
a. Eş maliyet doğruları
b. Eş ürün eğrileri
c. Kayıtsızlık eğrileri
d. Bütçe doğrusu
e. Eş maliyet doğrusu
2-Aynı ürün miktarını elde etmek için bir faktör miktarını arttırırken diğer faktörden ne kadar fedakârlık
gerektiğini gösteren orana ne denir?
a. Marjinal ikame oranı
b. Marjinal dönüşüm oranı
c. Marjinal teknik ikame oranı
d. Marjinal fayda oranı
e. Marjinal verimlilik oranı
3-Üretici bütçesindeki değişim sonucu daha fazla faktör alımı ile üretim artışı söz konusu ise bu
durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a. Gelir tüketim eğrisi
b. Eş ürün eğrisi
c. Bütçe doğrusu
d. Genişleme yolu
e. Eş maliyet doğrusu
4-Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
a. Açık maliyet
b. Örtük maliyet
c. Değişir maliyet
d. Sabit maliyet
e. Toplam maliyet
5-Değişir maliyetler toplamının üretim miktarına bölünmesi ile elde edilen maliyet kavramı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marjinal maliyet
b. Ortalama toplam maliyet
c. Ortalama sabit maliyet
d. Ortalama değişir maliyet
e. Sabit maliyet
7
TEST 8
1- Aşağıdakilerden hangisi içsel ekonomilerde maliyet düşürücü etki sağlayan
avantajlardan biri değildir?
a. İşbölümü artmakta
b. Uzmanlaşma artmakta
c. Yeni teknolojileri kullanmak
d. Yönetim avantajı
e. Parasal dezavantaj
2- Bir malın üretiminde tecrübe sahibi olma sonucu maliyetlerde görülen düşüşü
gösteren eğriye ne denir?
a. Eş ürün eğrisi
b. Kayıtsızlık eğrisi
c. Öğrenme eğrisi
d. Maliyet eğrisi
e. Gelir eğrisi
3- Firmalar dışsal-eksi ekonomilerin etkilerine maruz kalmışlarsa nasıl bir üretim süreci
gerçekleşmektedir?
a. Yüksek maliyetle
b. Düşük maliyetle
c. Sabit maliyetle
d. Ortalama maliyetle
e. Yüksek kar
4- Malın piyasa fiyatının oluşumunun analizi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
a. Piyasa karı
b. Piyasa fiyatı
c. Piyasa arzı
d. Piyasa dengesi
e. Piyasa talebi
5- Firmanın satışında bir birimlik bir değişmenin toplam gelirde meydana getirdiği
değişme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
a. Marjinal maliyet
b. Toplam gelir
c. Ortalama gelir
d. Marjinal gelir
e. Sabit gelir
8
TEST 9
1- Endüstride bütün firmaların normal kâr etmesi, endüstrinin şartları değişmedikçe ne
için veya kim için cazip olmayacaktır?
a.Arz miktarı
b.Yeni firmalar
c.Talep miktarı
d.Üretim miktarı
e. Fiyat düzeyi
2-Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda alıcıya karşın, tek satıcının bulunduğu piyasa
türüdür.?
a. Oligopol
b. Tam rekabet
c. Monopollü rekabet
d. Monopol
e. Düopol
3- Bir malın iyi tanınması ve müşteri gözünde bu malın daha farklı ve daha kaliteli
sayılması sonucu bu malın devamlı tercih edilmesi ile oluşan monopol çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Psikolojik monopoller
b. Anlaşmalı monopoller
c. Doğal monopoller
d.Fiili monopoller
e.Yasal monopoller
4- Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasalarında fiyat marjinal maliyetten ne kadar
yüksek olursa monopolcünün fiyatı belirleme gücü (monopol gücü) o kadar yüksek
olacağını göstermektedir?
a. Fiyat endeksi
b. Mali endeks
c. Lerner endeksi
d. Marshall endeksi
e. Sanayi endeksi
5- Monopolcünün belli koşullar altında malının farklı birimlerini farklı fiyattan
satmasına ne ad verilmektedir?
a. Monopolcü gücü
b. Monopolcü fiyatı
c. Sıfır Maliyetli Monopol
d. Monopolde Maliyet-üstü fiyatlama
e. Monopolde fiyat farklılaştırması
9
TEST 10
1- Monopolde hangi piyasaya kıyasla daha az mal üretilmekte ve daha yüksek fiyattan
satılmaktadır?
a-Oligopol
b-Tam rekabet
c-Monopollü rekabet
d-Duopol
e-Monopson
2-aşağıdaki piyasa türlerinden hangisinde piyasaya giriş çıkış serbestliği
bulunmaktadır?
a-İkili monopol
b-Bilateral monopol
c-Monopol
d-Monopollü rekabet
e-Düopol
3- Monopollü rekabet piyasasında bir firma mal fiyatını değiştirdiğinde diğer firmaların
aynı tepkiyi vermeyeceklerini varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Simetri varsayımı
b-Kayıtsızlık varsayımı
c-Talep varsayımı
d-Giffen varsayımı
e-İkame varsayımı
4-Monopollü rekabet piyasalarında kısa dönem yüksek karlarının uzun dönemde
normal kar düzeyine dönme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-Faktörlerin miktarının artması
b-Maliyetlerin yükselmesi
c- Yeni firmaların girmesi
d-Eski teknoloji ile üretim
e-Mal miktarının azaltılması
23 / 24
5- Hangi piyasa yapısısnın ortaya çıkmasında en önemli etken ölçeğe göre artan
getirilerdir?
a-Oligopol
b- Bilateral monopol
c-Duopol
d-Monopson
e-İkili monopol
10
TEST 11
1- Homojen mal üreten iki duopolcü firma arasındaki rekabetin üretim alanında değil
fiyat alanında olacağını varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Cournot Modeli
b. Bertrand Modeli
c. Edgeworth Modeli
d. Chamberlin Modeli
e. Sweezy Modeli
2- Her iki firmanın marjinal maliyetinin aynı ve sıfır olduğu ve üretebilecekleri
maksimum mal miktarlarının aynı olduğu varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Chamberlin Modeli
b. Sweezy Modeli
c. Bertrand Modeli
d. Edgeworth Modeli
e. Cournot Modeli
3- Firmaların geçmişten ders alabildiklerini ve firmaların karşılıklı bağımlılığın
farkında oldukları varsayım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sweezy Modeli
b. Cournot Modeli
c. Chamberlin Modeli
d. Edgeworth Modeli
e. Bertrand Modeli
4- Dirsekli talep eğrisi yaklaşımını ile açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.Fiyat düzeyi
b. Fiyat istikrarı
c. Fiyatın nasıl belirlendiği
d. Firmalar arası antlaşma
e. Firmalar arası bağlılık
5- Aşağıdakilerden hangisi yarışabilir piyasa modelinde oligopol piyasalarını tam
rekabet piyasasına dönüştürmedeki koşullardan biri değildir?
a. Serbest giriş
b. Giriş engeli
c. Aynı üretim teknolojisi
d. Aynı ürün kalitesi
e. Batık maliyet yoktur
11
TEST 12
1- Aşağıdakilerden hangisi faktör piyasalarında yer alan faktörlerin üretime
katılmaktan dolayı aldığı payı ifade etmemektedir?
a.Ücret
b.Fayda
c.Faiz
d.Kar
e. Rant
2-Aşağıdakilerden hangisi faktör talebini açıklayan kavramlardan biridir?
a. Bireysel talep
b. Toplam talep
c. Piyasa talebi
d. Türev talep
e. Doğrusal talep
3- Üretim faktörünün ilâve biriminin kullanımı sonucu firmanın toplam gelirinde
meydana gelen değişim ne olarak nitelendirilmektedir?
a. Marjinal Ürün Geliri
b. Marjinal Ürün
c. Marjinal gelir
d. Marjinal Faktör Maliyeti
e. Faktör Fiyatı
4- Faktör fiyatındaki değişme karşısında o faktörü üretimde kullanan firmaların
duyarlılık derecesi ne olarak adlandırılmaktadır?
a. Faktör Talebi Değişme Yüzdesi
b. Faktör Fiyatı Değişme Yüzdesi
c. Faktör Talep Esnekliği
d. Mal Talebi Esnekliği
e. İkâme Faktör Arz Esnekliği
5- Faktör piyasalarında hangi piyasa koşullarında fiyat firma için veridir ?
a. Oligopol
b. Bilateral monopol
c. Monopson
d. Monopol
e. Tam rekabet
12
TEST 13
1- Faktör piyasalarında çok sayıda örgütsüz işçinin bulunduğu piyasa türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a.Monopol
b. Monopson
c. Tam rekabet
d. Bilateral monopol
e. Oligopol
2- Hangi tür bir emek piyasasında işçiler kolektif pazarlık imkânlarından yararlanmak
amacıyla bir sendika kurmaktadır?
a. Tam rekabet
b. Monopson
c. Bilateral monopol
d. Oligopol
e. Monopol
3- “Ücretin hangi düzeyde belirleneceği ve anlaşmazlığın ne kadar süreceği tarafların
dayanma gücüne ve fedakarlık eğilimlerine bağlı olmaktadır” görüşü hangi yaklaşıma
aittir?
a. Malthus analizi
b. Mill analizi
c. Cambridge analizi
d. Fisher analizi
e. Hicks analizi
4- Aşağıdakilerden hangisi ücret farklılıklarının nedenlerinden biri değildir?
a. Cinsiyet ayrımı
b. Eğitim düzeyi
c. Emek piyasaları hakkında tam bilgi
d. Sosyal çevre etkinliği
e. İşin geçici olması
5- Asgari ücretin saptanmasında en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşçinin insanca yaşaması
b. İşçinin verimi
c. İşçinin yeteneği
d. İşçinin cinsiyeti
e. İşçinin eğitimi
13
TEST 14
1- Aşağıdakilerden hangisi toprak-doğal kaynak faktörü içinde yer alan unsurlardan
biri değildir?
a. Denizler
b. Madenler
c. Yer üstü kaynakları
d. Yer altı kaynakları
e. Mal
2- Bir üretim faktörünün arzı iktisadi etkenlere bağlı değilse faktör sahibinin elde ettiği
kazanca ne denir?
a. Faiz
b. Kar
c. Rant
d. Gelir
e. Ücret
3- Hangi üretim faktörünün gelirine kalıntı kâr denilmektedir?
a. Girişim
b. Doğal kaynak
c. Emek
d. Sermaye
e. Teknoloji
4- Hangi piyasa yapısında her üretim faktörü marjinal ürün değerine göre ücret
almaktadır.?
a. Oligopol
b. Monopol
c. Monopollü rekabet
d. Tam rekabet
e. Bilateral monopol
5- Gelir dağılımındaki eşitsizlikleri göstermede geometrik olarak ifade edilen
yaklaşımaşağıdakilerden hangisidir?
a. Tüketim eğrisi
b. Tasarruf eğrisi
c. Talep eğrisi
d. Lorenz eğrisi
e. Gini eğrisi
14
Download

1 Mikro İktisat Çalışma Soruları TEST 1 1