Kulüplere Çorumlu
motivasyon koçu
Harzadýn: ‘Sporda baþarý için psikoloji önemli’
Beyaz TV’de yayýnlanan ‘Uzun
Ömür’ adlý programa konuk olan
Psikoterapist hemþehrimiz Uzm.
Dr. Timur Harzadýn, ‘Sporcu
Psikolojisi’ hakkýnda bilgiler verdi.
Türkiye’nin saygýn spor kulüplerine
motivasyon koçluðu hizmeti sunan
Timur Harzadýn, Fizyoterapist
Hürkan Akkuzu’nun sunduðu
programda konuyla ilgili sorularý
cevapladý.
* HABERÝ 14’DE
Uzm. Dr. Timur Harzadýn
Sezon öncesi okul servis araçlarýnýn eksiklikleri giderilmesi amacýyla dün fuar alanýnda yapýlan denetlemelerde kurullara uyulup uyulmadýðý sorgulandý.
Okul servislerine denetim
Emniyet Müdürlüðü Trafik Þubesi ekipleri, 2014-2015 eðitim öðretim
döneminin baþlayacaðý þu günlerde denetimlerini sýklaþtýrdý. * HABERÝ 6’DA
Ýþbirliði
yapýlan
üniversite
sayýsý 65’e
yükseldi
Hitit
Üniversitesi’nin
yurt dýþý
anlaþmalarýnýn
devam ettiði
bildirildi.
* HABERÝ
5’DE
Antalya ÇEKVA’dan
ses getirecek proje
ÇORUM
Koçak’tan eðitim gönüllülerine burs çaðrýsý
11 EYLÜL 2014 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Kemal Koçak
Baþbakan’dan Çorum’a mesaj
Baþbakan Ahmet Davutoðlu’nun
teþkilat yöneticileri ile yaptýðý toplantý
sonrasýnda Çorum’un demiryolu
talebi gündeme getirildi. AK Parti
Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum
halkýnýn demiryolu ve otoyollarýn
hükümet programýnda yer almasý
dolayýsýyla memnuniyetini iletti.
Baþbakan Davutoðlu ise, “Çorumlu
kardeþlerimize selam ve
muhabbetlerimi iletiyorum. Ýnþallah
en kýsa sürede Çorum'u demir
aðlarla Samsun ve Ankara'ya
baðlayarak, Çorumlunun giriþimci
ruhunun daha da þahlanmasýný
saðlayacaðýz. Çorum iki otoban ile
de önemli yol aðlarý üzerinde yer
alan merkezlerden biri haline
gelecek." diye konuþtu.
* HABERÝ 2’DE
Mustafa Arzoðlu
hayatýný kaybetti
Güçlü’nün de katýlacaðý ödül töreni 23 Eylül’de
Ýzmir’de gerçekleþecek.
‘Eve Dönüþ’
ödül getirdi
Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu, AK Parti Teþkilat Baþkanlýðý makamýný ziyaret ederek çalýþmalarla ilgili bilgi aldý.
‘Dünya barýþý Filistin’e baðlý’
Mesai
arkadaþýmýz
Özgür
Arzoðlu’nun
büyük
babasý,
Bakýrcý
esnafýndan
Mustafa
Arzoðlu (91)
vefat etti.
Mustafa Arzoðlu
Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA)
Antalya Þube Baþkaný Kemal Koçak, üzerinde
çalýþtýðý yeni proje hakkýnda Hakimiyet’e
* HABERÝ 7’DE
açýklamalarda bulundu.
* HABERÝ
7’DE
Türk Arap Ýliþkileri Merkezi (TAÝM) Yönetim Kurulu Baþkaný Münir Said ve
beraberindeki Filistin heyeti, Murat Yýldýrým’ý ziyaret etti.
Türk Arap Ýliþkileri
Merkezi (TAÝM)
Yönetim Kurulu
Baþkaný Münir
Said ve
beraberindeki
Filistin heyetinin
ziyaretinde
konuþan TürkiyeFilistin
Parlamentolararasý
Dostluk Grubu
Baþkaný Murat
Yýldýrým, dünyada
barýþýn Filistin’de
barýþýn
saðlanmasýna baðlý
olduðunu söyledi.
Kültür ve
Turizm
Bakanlýðý
tarafýndan
düzenlenen
16. Devlet
Fotoðraf
yarýþmasý
sonuçlarý
açýklandý.
Hemþehrimiz
Hasan
Hasan Güçlü
Güçlü’nün
fotoðrafý ilk 3 arasýnda yerini
aldý.
* HABERÝ 8’DE
'Çorum: Saðlýðýmý Seviyorum' sloganýyla farkýndalýk oluþturuluyor.
‘Çorum: Saðlýðýmý
Seviyorum’
* HABERÝ 8’DE
* HABERÝ 2’DE
Özkes'ten teþekkür ziyareti
‘CHP delegesi dindara bakýþýný ortaya koydu'
CHP Ýstanbul
Milletvekili
Ýhsan Özkes,
CHP Ýl
Baþkanlýðý'ný
ziyaret ederek,
18.
Olaðanüstü
Genel Kurul'da
en yüksek oyu
alarak Parti
Meclisi'ne
seçilmesini
deðerlendirdi.
Pazarcýya ilk müdahaleyi saðlýk ekipleri yaptý.
Gürültü yapanlarý
uyarýnca býçaklandý
* HABERÝ 12’DE
Resmi araç kaza yaptý
Çorum’un Ýskilip ilçesinde
meydana gelen trafik kazasýnda
3 kiþi yaralandý. * HABERÝ 12’DE
CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, CHP Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti.
* HABERÝ 4’DE
Program, kurdele kesimi ve ikramlarýn ardýndan sona erdi.
Düvenci’ye Süt
Toplama Merkezi
* HABERÝ 16’DA
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu, AK Parti Teþkilat Baþkanlýðý makamýný ziyaret ederek çalýþmalarla ilgili bilgi aldý.
Baþbakan’dan Çorum’a mesaj
BAÞBAKAN'A DEMÝRYOLU
TEÞEKKÜRÜ
Öte yandan Yýldýrým, Baþbakan
Ahmet Davutoðlu'na Çorum halkýnýn
demiryolu ve otoyollarýn hükümet
programýnda yer almasý dolayýsýyla
memnuniyetini belirterek, Çorumlularýn
sevgi ve selamlarýný iletti.
BAÞBAKAN'DAN ÇORUM
HALKINA SELAM
Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nu
Çorum'a davet eden Yýldýrým, "Bizler ve
Çorumlu hemþerilerimiz sizi þehrimizde
aðýrlamaktan onur duyacaðýz" dedi.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu da illere
yapacaðý ziyaretlere iliþkin olarak
çalýþmalarýn sürdüðünü belirterek,
"Çorumlu kardeþlerimize selam ve
muhabbetlerimi iletiyorum. Ýnþallah en
kýsa sürede Çorum'u demir aðlarla
Samsun ve Ankara'ya baðlayarak,
Çorumlunun giriþimci ruhunun daha da
þahlanmasýný saðlayacaðýz. Çorum iki
otoban ile de önemli yol aðlarý üzerinde
yer alan merkezlerden biri haline
gelecek." þeklinde konuþtu.
Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat
Yýldýrým, Baþbakan Ahmet Davutoðlu
ile Filistin'deki geliþmeler hakkýnda da
görüþ alýþveriþinde bulundu. Yýldýrým,
Baþbakan Davutoðlu'na Filistin'de
yaþanan katliam ve insan haklarý
ihlalleri ile iþgale karþý
gerçekleþtirdikleri ve yapmayý
planladýklarý çalýþmalara dönük bilgi
aktardý. (Haber Merkezi)
Murat Yýldýrým, Baþbakan Davutoðlu’nu Çorum’a davet etti.
Türk Arap Ýliþkileri Merkezi (TAÝM) Yönetim Kurulu Baþkaný Münir Said ve beraberindeki Filistin heyeti, Murat Yýldýrým’ý ziyaret etti.
‘Ýsrail terör ihraç ediyor’
T
ürk Arap Ýliþkileri Merkezi (TAÝM) Yönetim Kurulu Baþkaný Münir Said ve beraberindeki Filistin heyeti,
Türkiye-Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný, AK Parti Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ý ziyaret
ettiler.
Beytül Makdis Gönülleri Derneði Müdürü Tahsin
Mutevelliy, Uluslararasý Filistin Destek Koalisyonu Koordinatörü Abdulaziz Hasan Þedil, Yemen Konsolosu Talal
Gamal ve TAÝM Genel Koordinatörü Mustafa Güvenç'in
hazýr bulunduðu heyet, Filistin'deki son durum ve Ýsrail'in
Gazze'de gerçekleþtirdiði katliam ve soykýrýma iliþkin bilgi
aktarýmýnda bulundular.
Türkiye Filistin Dostluk
Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek; "Ýsrail
Filistin halkýna yaþattýðý zulüm ile resmen soykýrým yapmaktadýr. Ýsrail iþgalci bir devlettir. Filistin halký yeryüzünün yetimleridir. Yerinden ve
yurdundan edilmiþlerdir. Yurtlarý iþgal altýndadýr. Türkiye
olarak her zaman Filistin halkýnýn yanýndayýz. Dünya üzerindeki tüm mazlumlarýn her
zaman yanýnda ve destekçisiyiz. Çünkü biz millet olarak
dini, dili ýrký ne olursa olsun
kimliðine bakmadan zalimin
karþýsýnda mazlumun yanýnda
olan bir Peygamber ve o peygamberin takipçilerinin oluþturduðu Selçuklu ve Osmanlý
DAVETLÝSÝNÝZ
12 Eylül 2014 Cuma günü saat 10.00-17.00 arasýnda
Teknik Makina ve Aletlerin tanýtýmý yapýlacaktýr.
* KAMA Jenaratörleri, * Makita Elektrikli Aletleri, * Optumum Tezgah
Makinalarý, * Knýpex Kaynak Mikanalarý, * Welder Kaynak Makinalarý,
* FDN Testere ve Mobilya Makinalarý, * Leico Ölçü Aletleri
Yer:
SERDAROÐLU MAK. PAZ. LTD. ÞTÝ.
Küçük Sanayi Sitesi 88 nolu adresimizde gercekleþtirilecektir.
Tel: 234 87 47
geleneðinden geliyoruz" dedi.
‘ERDEMLÝ ÇIKIÞLARI DOLAYISIYLA AP'DEKÝ 13 MÝLLETVEKÝLÝNÝ
KUTLUYORUM’
"Ýsrail devleti insanlýktan çýkmýþ cani bir devlettir"
diyen Dostluk Grubu Baþkaný
Murat Yýldýrým; "Ýsrail çocuk
katilidir. Ýnsan hakký tanýmamaktadýr. ABD ve Avrupa Birliði Ýsrail soykýrýmýna sessiz
kalarak ya da örtülü destek vererek çocuk katliamlarýný paylaþmaktadýr. AB ile Ýsrail arasýnda bir ortaklýk anlaþmasý
bulunuyor. Bu anlaþmanýn insan haklarý ihlali yapan, soykýrým gerçekleþtirilen bir devlet
ile halen devam ettiriliyor olmasý AB deðerlerine aykýrý ve
Avrupa Birliði için bir utançtýr. Avrupa Parlamentosunda
önceki gün çocuk katliamlarýný dile getiren saðduyulu milletvekilleri þu soruyu sormuþlardýr: "AB, küçük çocuklarýn
katlini insan haklarý ihlali olarak görmüyor mu? Yasa dýþý
yerleþim birimlerini uluslararasý hukukun ihlali olarak kýnýyor ama Ortaklýk Anlaþmasý
yerinde duruyor". Bu erdemli
çýkýþlarýndan dolayý 13 milletvekilini kutluyorum" dedi.
‘ÝSRAÝL DÜNYAYA
TERÖR ÝHRAÇ EDÝYOR’
Yýldýrým; "Dünya barýþý
Filistin barýþýna baðlýdýr. Dün
el Kaide, bugün IÞÝD ile uðraþan Batýlý devletler bataklýðý
kurutmak yerine sivrisinek peþinde koþmaktadýrlar. Dünyada Filistin sorunu terör üreten
bir sorundur. Bu sorun hal olmadan aþýrýlýk yanlýsý gruplarýn çýkmasý engellenemeyeceði gibi terör de engellenmeyecektir. O sebeple dünya önce
Ýsrail'e dur demelidir. Baþkenti Doðu Kudüs olan özgür, baðýmsýz tanýnmýþ bir Filistin
Devleti'ni kabul etmek zorundadýrlar. Ýsrail'in iþgalci tutumuna karþý tavýr almak zorundadýrlar. Ýsrail'i iþgal ettiði topraklardan çýkartmak zorundadýrlar. Bunlar yapýlmadýðý sü-
SATILIK
KURBANLIKLAR
rece terör belasý Batý'nýn canýný yakmaya devam edecektir.
Çünkü Ýsrail dünyaya terör ihraç etmektedir" dedi.
Dünyanýn Ýsrail'e silah
verdiðini hatýrlatan Yýldýrým;
"ABD, AB baþta olmak üzere
diðer ülkelerin sattýðý silahlar
ile çocuklar katledilmektedir.
Bu kan sadece terör devletinin
eline deðil, tüm diðer ülkelerin de eline bulaþmaktadýr. O
sebeple Ýsrail'e mutlaka silah
ambargosu uygulanmalýdýr.
Ýsrail ýrkçý bir devlettir. Soykýrým yapmaktadýr. Barýþ süreci
diyerek dünyayý kandýrmaktadýr. Barýþ süreci denilen þey
aslýnda düþük yoðunluklu bir
iþgal ve koloni oluþturma sürecidir" diye konuþtu.
ULUSLARARASI FÝLÝSTÝN FORUMU
Türk Arap Ýliþkileri
Merkezi (TAÝM) Yönetim
Kurulu Baþkaný Münir Said,
bölgede Arap Baharý'ndan
korkan ülkelerin, bu baharýn
membaðý olarak gördükleri
Damýzlýk montofon krediye
uygun 1. sýnýf montofon gebe
düve ve inek satýlýktýr.
Ücretsiz kesim-parçalama
ÞAHÝN KASABI
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
Gazze'yi Ýsrail eliyle boðmak
istediðini belirterek; "Bu sebeple bazý ülkeler Ýsaril'e destek verdiler ama Allah'ýn izni
ile az bir topluluk, güçlü bir
orduya karþý galebe çaldý" dedi.
Filistin davasýnýn ümmetin davasý olduðunu kaydeden Said; "Bu dava ümmeti
birbirine yaklaþtýran ve diri tutan bir davadýr. Biz de TAÝM
olarak tüm Müslüman ülkelerinden ve diðer ülkelerden Filistin davasýna sahip çýkanlarýn katýlýmý ile Uluslararasý Filistin Destek Koalisyonunu
oluþturduk. 20-21-22 Ekim'de
Ýstanbul'da uluslararasý Filistin forumu gerçekleþtireceðiz"
dedi.
Heyet daha sonra Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým'a Kubbetüs Sahra ve
Mescid-i Aksa bölgesini gösteren bir tablo hediye ettiler.
Baþkan Yýldýrým ise heyet
üyelerine Çorum leblebisi takdim etti. (Haber Merkezi)
FAALÝYETÝMÝZÝ
SONLANDIRMAMIZ
NEDENÝYLE ÇÝFTLÝÐÝMÝZDEN
(Ç.HAK:2602)
aþbakan ve AK Parti Genel
Baþkaný Ahmet Davutoðlu, AK
Parti Teþkilat Baþkanlýðý
makamýný ziyaret ederek çalýþmalarla
ilgili bilgi aldý.
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
ve Teþkilat Baþkaný Süleyman Soylu,
Teþkilat Baþkan Yardýmcýlarý Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým, Antalya
Milletvekili Hüseyin Samani, Þanlýurfa
Milletvekili Mahmut Kaçar, Ýstanbul
Milletvekilleri Alev Dedegil, Ahmet
Baha Öðütken, Sakarya Milletvekili
Hasan Ali Çelik, 21 ve 22. Dönem
Adýyaman Milletvekili Mahmut Göksu,
23. Dönem Batman Milletvekili
Mehmet Emin Ekmen'in hazýr
bulunduðu toplantýda, teþkilat
çalýþmalarý ve olaðan kongre sürecine
iliþkin program ayrýntýlý olarak ele
alýndý.
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
ve Teþkilat Baþkaný Süleyman Soylu ile
Teþkilat Baþkan Yardýmcýlarý sorumlusu
bulunduklarý illere iliþkin olarak
Baþbakan ve Genel Baþkan Ahmet
Davutoðlu'na ayrýntýlý brifing sundular.
AK Parti Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat
Yýldýrým sorumlusu bulunduðu 6.
Bölgede yer alan Batman, Bingöl, Bitlis,
Diyarbakýr, Elazýð, Hakkari, Malatya,
Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak,
Tunceli ve Van illerinde gerçekleþtirilen
çalýþmalara iliþkin ayrýntýlý bilgiler
aktardý.
(Ç.HAK:2625)
B
Veteriner Recep Önder
Tel: 0 532 233 03 87
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Süreyyabey Barajý
sulamaya hazýrlanýyor
yapýldýðýný bildirdi.
Coþkun, Yozgat'ýn Yerköy ilçesinde
yapýmý öngörülen ve tamamlandýðýnda 17
bin hektar tarým alanýný sulayacak Ýnandýk
Barajý ile birlikte Akdaðmadeni Bahçecik
Barajý Projesi'nin hazýr olduðunu anlattý.
Gölsu Projesi kapsamýnda Yozgat'ta 15
sulama amaçlý gölet yapýmýnýn
öngörüldüðüne dikkat çeken Coþkun,
sulamaya yönelik yapýlan çalýþmalarýn
tamamlanmasý halinde bölgedeki tarým
alanlarýndan daha bol ve kaliteli ürünler
alýnabileceðini bildirdi.
Yozgat'ýn Çekerek Ýlçesi'nde yapýmý
tamamlanýp, sulama kanallarýyla ilgili
çalýþmalarý devam eden Süreyyabey Barajý
ise, Yozgat ile birlikte Tokat, Amasya,
Çorum illerinde toplam 653 bin 230 dekar
tarým alanýný sulayacak. (DHA)
Süreyyabey Barajý’nda sulama kanallarýyla ilgili çalýþmalar devam ediyor.
MEVLÝD-Ý ÞERÝFE
DAVET VE TEÞEKKÜR
BABAMIZ
MUSTAFA ERYÜCEL
'ÝN
HASTALIÐI SIRASINDA HER TÜRLÜ TIBBI
MÜDAHALEYÝ YAPAN HASTANELERÝMÝZE,
DOKTOR VE SAÐLIK PERSONELLERÝNE,
VEFATINDA ÝSE CENAZEMÝZE ÝÞTÝRAK EDEN,
BAÞSAÐLIÐI DÝLEYEN TÜM HISIM, AKRABA,
ARKADAÞ VE TÜM DOSTLARIMIZA
TEÞEKKÜR EDERÝZ.
MERHUM BABAMIZ MUSTAFA ERYÜCEL ÝÇÝN
12 EYLÜL 2014 CUMA GÜNÜ ÖÐLE NAMAZINA
MÜTAKÝP ÜYÜK KÖYÜ/ÇORUM ADRESÝNDEKÝ
BABA EVÝMÝZDE YAPILACAK OLAN MEVLÝD-Ý
ÞERÝF VE HATÝM DUASINA TÜM DOSTLARIMIZI
DAVET EDERÝZ.
AÝLESÝ
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi yönetimi Salim Uslu’yu ziyaret etti.
‘Önceliðiniz büyümek olmalý’
M
emur-Sen
Çorum Ýl
Temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet
Saatcý, Baþkanvekili
Ayhaným Tümtürk,
Saðlýk-Sen yönetim
kurulu üyeleri Ayhan
Bolat, Rüþtü Alakuþ,
Hacý Nuri Lafçý,
Mustafa Aþýk, Eray
Bayrak ve Adil
Algök, Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu
makamýnda ziyaret
ettiler.
Ziyarette
konuþan Memur-Sen
Ýl Temsilcisi Ahmet
Saatcý, “Geçtiðimiz
günlerde Genel
Kurulumuzu yaparak
yeni yönetimimizi
oluþturduk ve
Yönetim Kurulu
üyelerimizle sizleri
ziyaret edip
çalýþmalarýmýz
hakkýnda bilgiler
vermek istedik.
Arkadaþlarýmýzla
birlikte saðlýk
çalýþanlarýnýn en iyi
þekilde temsili için
çabalayacaðýz ve
geçmiþte olduðu gibi
bundan sonraki
süreçte de görüþ ve
düþüncelerimizi
sizlere paylaþacaðýz"
diye konuþtu.
Çorum
Milletvekilli ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu da,
ziyaretlerinden
dolayý memnun
olduklarýný belirterek,
“Sendikal
çalýþmalarýnýzda
istikrarlý olun ve
üyelerinizi yaptýðýnýz
çalýþmalar hakkýnda
sýk sýk bilgilendirin.
Sendikalar toplumsal
fayda ve duruþla
anlam ve deðer
kazanýrlar. MemurSen'in büyümesi,
kalýcý hale gelmesi
önceliðiniz olmalýdýr.
Kýsa süreli
kazanýmlar yerine
uzun vadede elde
edilen kazanýmlarýn
daha kalýcý olacaðý
akýldan
çýkarýlmamalýdýr.”
dedi. (Haber
SÝMA OTOMOTÝV
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Merkezi)
Karýsýný
dövdü
G
ülabibey
Mahallesi Þeyh
Eyüp Sokak’ta oturan
evli çiftin kavgasý
polislik oldu.
F.Y. ile kocasý
A.Y. ailevi
nedenlerden dolayý
tartýþtý. Kavga
sýrasýnda dayak yiyen
F.Y. kocasýndan davacý
olmadý. Karý-kocanýn
ifadesi alýndý.
(Ç.HAK:2617)
D
evlet Su Ýþleri (DSÝ) 12'nci Bölge
Müdürü Hayrullah Coþkun, bölgedeki
sulama amaçlý baraj ve göletler hakkýnda
Yozgat Valiliði'ne verdiði brifing
dosyasýnda, Yozgat il genelinde 417 milyon
914 bin lira proje tutarýndaki çalýþmalarýn
devam ettiðini, projelerin hayata
geçirilebilmesi için bu yýl 65 milyon 350
bin lira harcama yapýlmasýnýn
öngörüldüðüne yer verdi. Yozgat Merkez,
Organize Sanayi Bölgesi ve Yerköy
Ýlçesi'nin içme suyu ihtiyacýný karþýlamakla
birlikte 18 bin 500 hektar tarým alanýný
sulayacak Cemil Çiçek Barajý ile ilgili
çalýþmalarýn devam ettiðini kaydeden
Coþkun, toplam 7 bin 683 hektar alaný
sulama kapasitesine sahip Uzunlu
Barajý'ndaki su kaçaðýnýn giderilmesine
yönelik zeminde betonlama çalýþmasý
MODEL
2006 FORD RANGER 4X4
2012 PEUGEOT 508 ACTÝVE 1.6
2007 OPEL CORSA 1.2 ENJOY
2012 RENAULT KANGO MULTIX 1.5 DCÝ.AUTH.
2012 CHEVROLET CRUZE 1.6 LS
2014 VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI.TREND
2012 RENAULT SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ.
2012 CLÝO GRANTOUR AUT.EDÝ.1.5
2012 FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3MULTJET
2013 PEUGEOT 301 AC.1.6 HDI.
2012 FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI.
2013 CITROEN C3 ATTRACTION 1.4 HDI.
2012 RENAULT SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ.
2012 PEUGEOT 301 ALLURE 1.6 VTI
2012 FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI.
2011 RENAULT SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ.
2012 FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET
2012 FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET
2012 FIAT LÝNEA POP 1.3 MULTÝJET
2012 FIAT LÝNEA AC. PLUS 1.3 MULTÝJET
2012 RENAULT SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ.EDÝ
2012 RENAULT SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ.
2011 RENAULT MEGANE HB.EXP.1.5 DCÝ.
2013 RENAULT CLÝO IV 1.2 JOY
2011 RENAULT FLUENCE 1.5 DCÝ.DYN.
2011 FIAT LÝNEA 1.3 MJET AC.PLUS
2011 FIAT FIORINO COMBÝ 1.3 AC.
2011 RENAULT LATÝTUDE EXPR.1.5 DCÝ.
2011 RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ.
2013 DACIA DUSTER 1.5 DCÝ.
2011 RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ.
2011 RENAULT FLUENCE BUSÝNESS 1.5 DCÝ.
2014 RENAULT MEGANE 1.6 16V. CVT GT.LÝNE
2013 CLÝO IV 1.2 JOY BEYAZ
2008 PEUGEOT BÝPPER 1.4 HDI
2012 DACIA DUSTER 1.5 DCÝ.4X2
1998 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8
2013 RENAULT CLÝO HB. 1.2 JOY
2011 RENAULT LATÝTUDE EXECUTÝVE 1.5 DCÝ.
2007 DACIA LOGAN AMB.PACK 1.4
2012 FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 1.3
2012 RENAULT SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ.
2013 RENAULT SYMBOL JOY 1.5 DCÝ.
2013 RENAULT CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ.
2012 RENAULT CLÝO HB.AUTH EDÝ.1.5 DCÝ.
2013 RENAULT CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ.
2012 RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ.
2012 RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ.
2012 RENAULT FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ.
2013 RENAULT FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ.
2008 RENAULT LAGUNA III PRÝV.1.5 DCÝ.
2011 RENAULT SYMBOL 1.2 16V.AUTH
RENK
BEYAZ
SÝYAH
YEÞÝL
GRÝ
SÝYAH
BEYAZ
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
KIRMIZI
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
SÝYAH
SÝYAH
BEYAZ
BEYAZ
KIRMIZI
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
BEYAZ
SÝYAH
GRÝ
ANKARA YOLU 4. KM.NO:168 ÇORUM
TLF:0364 225 00 18-(530-532)
www.renault2.com
Tüm araçlarýmýz kilometre ve ekspertiz garantilidir.
4
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
Özkes'ten teþekkür ziyareti
'CHP delegesi dindara
bakýþýný ortaya koydu'
EROL TAÞKAN
C
HP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes,
CHP Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret ederek, 18. Olaðanüstü Genel Kurul'da en
yüksek oyu alarak Parti
Meclisi'ne seçilmesini
deðerlendirdi. Çorum Ýl
Baþkanlýðý'na teþekkür ziyareti için geldiðini açýklayan Özkes, "CHP delegesi, emekli bir müftü
olarak bana verdiði en
yüksek oyla, dine ve dindara bakýþ açýsýný ortaya
koymuþtur." dedi.
Ýl Baþkaný Cengiz
atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve
bazý parti yöneticileri tarafýndan karþýlanan Özkes, CHP'nin dine ve dindara bakýþ açýsý ile ilgili
yýllardýr bir ön yargý bulunduðunu ve bu konu-
nun çok yazýlýp çizildiðini anlatarak, kendisinin
gördüðü ilginin tüm bu
ön yargýlarý yýktýðýný kaydetti.
Ziyarette yaptýðý
açýlýþ konuþmasý ile Ýhsan
Özkes'i tebrik eden CHP
Ýl baþkaný Cengiz Atlas,
"Çorumlu bir milletvekilimizin Parti Meclisi'ne
en yüksek oyu alarak seçilmesi bizleri gururlan-
CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, CHP Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti.
‘Kýzýmý üniversiteye almadýlar’
C
HP Ýstanbul Milletvekili ve Parti
Meclisi'ne en yüksek oyla giren
emekli müftü Ýhsan Özkes, "Benim
çocuðum olduðu gerekçesiyle büyük
kýzýmý Medeniyet Üniversitesi'ne
almadýlar" dedi.
Özkes yaþadýklarý olayý þöyle
anlattý: "2011 genel seçimlerinin
öncesinde kýzým idari personel olarak
Medeniyet Üniversitesi'ne girmek istedi.
Mülakatýna rektör girmiþ. Kendisi
'Bizim aradýðýmýz kriterlere uygun bir
isimsiniz. Sizinle çalýþmak isteriz' diyor.
Ancak benim kýzým olduðunu anlýyor.
'Sen Ýhsan Özkes'in kýzý mýsýn?'
sorusuna 'Evet' yanýtýný alýnca Rektör,
'Kalk! Kalk! Kalk! Seninle çalýþamayýz'
diyerek odadan çýkartýyor. Beni aradý,
telefonda aðlýyordu kýzým. Kendisini
'Sana yapýlan bu haksýzlýkta payým
olduðu için özür dilerim' diyerek teselli
ettim. Benim kýzým baþörtülü, imam
hatip mezunu, Beykent Üniversitesi'nde
Baþbakan Davutoðlu'nun da
öðrencisiydi. Bunlar için baþörtüsü ya
da imam hatipli olmasý kriter deðil; tek
kriterleri ya onlardansýn ya da deðilsin."
(Týmetürk)
dýrmýþtýr." dedi.
81 ilin kendisine büyük bir destek ve teveccüh gösterdiðine deðinen
Ýhsan Özkes, aldýðý oy
oraný ve yansýmalarý ile
ilgili þu deðerlendirmelerde bulundu, "Kurultayda büyük bir teveccühe
mazhar oldum. 665 oyla
ilk sýrada yer almanýn
onurunu yaþýyorum. 81
vilayet bana destek verdi,
hiçbir organizasyon bu
neticeyi çýkaramaz. CHP
delegesi listeyi dikkate
alýr ama kesinlikle emir
kulu deðildir. Hür irade
ve vicdanlarýný ortaya koyarlar. Benim aldýðý sonuç ülkem açýsýndan da
anlamlý bir mesaj oldu.
Çorum delegeleri de beni
destekledi ve bununla da
kalmayýp, diðer illerde
benim için görüþmeler
yaptý, hepsine çok teþekkür ediyorum.
CHP'nin dine ve
dindara bakýþý ile ilgili
yýllardýr yazýlar yazýlýr.
Ben dindar bir kiþiyim.
CHP'nin delegasyonu,
emekli bir müftüyü en
yüksek oyla seçerek baþtacý yapýyor. Dine dindara
mesafe koymayýp, büyük
bir deðer verdiðini ortaya
koyuyor. Yanlýþ algýlarýn
kýrýlmasýnda isabetli bir
adým olmuþtur.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na seçilen Çorum Milletvekili Tufan
Köse ve Çorumlu hemþehrimiz Selahattin Emre'yi te ayrýca tebrik ediyorum."
Bostancý, Kamer Genç’in
sataþmasýna cevap verdi
C
HP Milletvekili Kamer
Genç,
TBMM’de AK Parti ile
TBMM Baþkanvekili
Meral Akþener’i eleþtirdi,
Genç’e cevabý AK Parti
Grup Baþkanvekili hemþehrimiz Naci Bostancý
verdi.
Meclis'te AK Parti
ile TBMM Baþkanvekili
Meral Akþener’in yönetimini eleþtiren Kamer
Genç’i AK Partili vekilller yine protesto etti.TBMM Genel Kurulu’nda kamuoyunda 'Torba Kanun' tasarýsý olarak
bilinen Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Tasarýsý’nýn
görüþmelerinde kürsüye
çýkan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç,
AK Partili milletvekillerini eleþtirdi.
Ayrýca TBMM Baþkanvekili Meral Akþe-
Naci Bostancý
Kamer Genç
ner’in meclisi yönetim
þeklini de eleþtiren Kamer Genç'i kürsüde konuþtuðu sýrada, bazý AK
Partili milletvekilleri sýrtlarýný dönerek protesto etti.
Bostancý, "Sayýn Kamer
Genç, 'siyasette ahlak ve
namus çok önemlidir' dedi. Ahlak ve namus sadece siyasette deðil, hayatýn
her alanýnda çok önemlidir. Tabi Kamer beyin
kendisi de hem siyasette
hem hayatta bir ahlak ve
namus abidesidir, kendisini gözlemliyoruz" deyip, konuþmasýný þöyle
tamamladý:
"Tabi bu söylediðim
övgüyü, 'iktidar partisinin
bir vekili yine yalan söy-
‘GENÇ KENDÝSÝ
AHLAK VE NAMUS
ABÝDESÝ...’
AK Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý,
Kamer Genç’in konuþmasýnda sataþma olduðunu belirterek söz aldý.
lüyor ve hakikatlere ters
düz ediyor' diye düþünebilir, böyle düþünmekte
de haklýdýr. Dedikodu ve
söylenti aðýzlarda bir magazin tadý býrakabilir. Ýnsanlar dedikodu anlatým
üzerimden kendilerini
önemli ve deðerli görmeye çalýþýrlar. Meclisin
kürsüsünde böyle magazin tadýnda dedikodularla
siyaset yapmak yerine,
eðer insanýn elinde belgeler varsa, iddialarýnýn arkasýna bu belgeleri koyuyorsa bunlarý konuþmasý
gerekir. Yoksa 10 dakikalýk görüþme süresi içinde
birbiri ile baðlantýsýz
cümleleri kes yapýþtýr
mantýðý ile gelip burada
Türkçenin bütün kurallarýný altüst ederek anlatmak, ne dediðini anlamak
için takip etmekte zorlanacaðýnýz bir tarzda dile
getirmek siyasetin rasyonel temeli ile uyuþmaz."
(DHA)
BAÞSAÐLIÐI
Mesai arkadaþýmýz Özgür Arzoðlu’nun büyükbabasý
Mustafa Arzoðlu
’nun
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Çorum Hakimiyet Gazetesi
CHP 91. yýlýný Anýt'ta kutladý
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý, partinin kuruluþunun 91. Yýl dönümünü Atatürk Anýtý'nda saygý duruþu ile kutladý.
EMRE KUT
C
umhuriyet
Halk
Partisi (CHP) Ýl
Teþkilatý, partinin kuruluþunun 91. Yýl dönümünü Atatürk Anýtý'nda
saygý duruþu ile kutladý.
Önceki gün düzenlenen törene CHP
Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, Merkez
Ýlçe Baþkaný Ali Rýza
Suludere, CHP eski
Milletvekili Feridun Ayvazoðlu, Atatürkçü Düþünce Derneði Baþkaný
Uður Demirer ile partililer katýldý. Törende
CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas Atatürk Anýtý'na
çelenk sundu.
Milletvekili Tufan
Köse ve Ýl Baþkaný Atlas'ýn konuþma yaptýðý
tören, saygý duruþunda
durulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla
sona erdi.
CUMHURÝYET
KAZANIMLARI ELDEN ÇIKARILIYOR
CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, AKP iktidarýnýn cumhuriyetin
kazanýmlarýný, ülkenin
deðer ve varlýklarýný bir
bir elden çýkartarak emperyalistlere
peþkeþ
çektiðini bildirdi.
CHP'nin 91 yýl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan kurulduðunu, daha nice 91 yýllar geçirmeyi temenni
ettiklerini belirten Atlas,
CHP'nin insan haklarýnýn, emeði ile geçinenlerin, ahlaklý, dürüst insanlarýn hakkýný savunan bir parti olduðunu
söyledi.
CHP'yi iktidara
getirmek için var güçleriyle çalýþacaklarýný dile
getiren Atlas, "CHP'nin
dünyada eþi benzeri
yoktur. CHP, Cumhuriyetin ilanýndan önce
Cumhuriyeti ilan eden
partidir. CHP, özgürlük,
insan haklarý, sýnýr güvencesi,
demokrasi,
çaðdaþlýk, bayrak, Ýstiklal Marþý, vatanýn bölünmezliði demektir.
1923-1950 yýllarý arasý
CHP 27 yýl boyunca dýþ
borç almadan ve Os-
Cengiz Atlas, Atatürk Anýtý’na çelenk sundu.
Tören önceki gün anýtta gerçekleþtirildi.
manlýnýn borcunu inkar
etmemiþtir. Bu zamana
kadar CHP ne yapmýþtýr
diyorlar. Yabancýlarýn
elinde olan demiryolunu devletleþtirmiþtir.
Barajlar, demir-çelik
fabrikalarý, þeker fabrikalarý, Sümerbank'ý kuran, ilk radyoyu, ilk
bankayý, meslek liselerini, imam hatipleri açmýþtýr. Mevcut iktidar
ise 12 yýlda emperyalistlere peþkeþ çekmiþtir.
Gün CHP'yi iktidara getirme günüdür. Bugün
ÝÞÝD Ortadoðu'da Müslümanlýk adýna Ýslam
adýna kafa kesiyor, insanlarý kurþuna diziyor.
Ýktidara göre ise bu öfkeli bir kalabalýk." diye
konuþtu.
CHP HERKESÝN
HAYAT SÝGORTASI
CHP Milletvekili
Tufan Köse ise, CHP'ye
oy veren ya da vermeyen herkesin, dünyanýn
tüm halklarýnýn ve yoksul-emekçi kesimlerin
CHP iktidarýna ihtiyacýnýn olduðunu belirtti.
Milletvekili Köse,
CHP'nin kadýný-erkeðiyle tüm insanlarý eþit
bireyler yaptýðýný dile
getirerek, "CHP kendisine oy verilsin verilmesin herkesin hayat sigortasýdýr. Tüm insanlarýn,
bütün Müslümanlarýn
umududur." dedi.
BAÞSAÐLIÐI
Cemiyetimiz üyesi Özgür Arzoðlu’nun büyükbabasý
Mustafa Arzoðlu
’nun
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Ýþbirliði yapýlan üniversite sayýsý 65’e yükseldi
H
itit Üniversitesi’nin yurt dýþý anlaþmalarýnýn devam
ettiði bildirildi.
Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamada, ‘Marka Þehir, Dünya Üniversitesi’ sloganýyla çýkmýþ olduðu
yolda hýzlý ve emin adýmlarla ilerleyen üniversitenin,
uluslararasý standartlarda kaliteli eðitim ve öðretimden
sosyal- kültürel ve spor hizmetlerine kadar öðrenci merkezli eðitim anlayýþý, genç, dinamik, alanlarýnda uzmanlaþmýþ akademik kadrosuyla eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem verdiði belirtildi.
Açýklamanýn devamýnda, “Bu önemden hareketle
uluslararasý arenada, eðitim ve araþtýrma alanlarýnda
karþýlýklý iþ birliðini arttýrmak adýna imzalanan anlaþmalarýmýzýn sayýsýnda da her geçen gün büyük artýþ kaydedilmektedir.
Uluslararasý paylaþýmlarý güçlendirmek için önemli bir fýrsat olan Mevlana Deðiþim Programý ve Erasmus
Programý kapsamýnda imzalanan ikili iþbirliði protokolleri ile bilimsel çalýþma olanaklarýný saðlayacak baðlantýlar kurulmakta, böylelikle Üniversitemizin tüm paydaþlarý için uluslararasý alanda yeni olanaklar sunulmaktadýr.
Dünyanýn farklý ülkelerinden toplam 93 üniversite
ile öðrenci, akademik ve idari personelin hareketliliðine
iliþkin Erasmus, Mevlana ve ikili iþbirliði protokolleri
kapsamýnda anlaþmalar yapan üniversitemizin 2014
Aðustos ayý itibari ile Mevlana Deðiþim Programý kapsamýndaki anlaþma sayýsý 41’e, Erasmus Programý kapsamýndaki ikili iþ birliði anlaþma sayýsý da 24’e ulaþmýþtýr.” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi
Çorum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül’ü ziyaret etti.
‘Adaletin olmadýðý yerde kaos olur’
Bilimsel etkinliklere destek
T
ÜBÝTAK bilinmsel etkinliklere destek veriyor. Hitit
Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi’nden yapýlan
açýklamada, destek verilyecek bilimsel etkinliklerin içeriði
ve ödeme þekli duyuruldu.
Ýþte o açýklama; “Program kapsamýnda; yeterliliðini
almýþ ve tezinin son aþamasýndaki doktora öðrencileri ile
araþtýrmacýlara, ulusal proje çaðrýlarýna yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaþýmlar,
proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve deðerlendirme aþamasýnda göz önünde bulundurulmasý gereken hususlar ile
katýlýmcýlarýn aktif olarak katýldýðý uygulamalý araþtýrma
projesi hazýrlama tekniklerinin öðretilmesine yönelik, Doða Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Týbbi
Bilimler, Tarýmsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beþeri Bilimler alanlarýnda yurt içinde kurum/kiþilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kýsmi destek saðlanmaktadýr.
LER
DESTEK VERÝLECEK BÝLÝMSEL ETKÝNLÝK-
Eðitim Etkinlikleri: Türkiye’de yerleþik Üniversiteler/Araþtýrma Kuruluþlarý tarafýndan belirli bir bilim alanýnda düzenlenen, yeterliliðini almýþ ve tezinin son aþamasýnda olan doktora öðrencilerine ya da araþtýrmacýlara yönelik teorik ve pratik uygulamalarý içeren proje yazma eðitim programlarýnýn uygulandýðý etkinlikler.
Etkinlik Süresi: Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç günü geçemez.
DESTEK MÝKTARI ve ÖDEME ÞEKLÝ
Ç
orum Ticaret
Borsasý
yönetim kurulu
üyeleri, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ömer
Faruk Yurdagül’ü
ziyaret etti.
Ziyarette
Ticaret Borsasý’nýn
çalýþmalarý
hakkýnda bilgi
veren baþkan Ali
Bektaþ, Baþsavcý
Yurdagül’e yeni
görevinde baþarýlar
diledi.
Adaletin
olmadýðý yerde
kaosun hakim
vuru yapacak araþtýrmacýlarýn aþaðýdaki çalýþma deneyimlerinden herhangi birini saðlamasý gerekmektedir.
• Lisans mezunu olup lisans sonrasý en az 6 yýl alanlarýnda yurt dýþý araþtýrma deneyimine sahip olmak,
• Yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans sonrasý
en az 4 yýl alanlarýnda yurt dýþý araþtýrma deneyimine sahip
olmak,
• Doktora mezunu olup doktora sonrasý en az 2 yýl
alanlarýnda yurt dýþý araþtýrma deneyimine sahip olmak,
2014 Yýlýnda Program kapsamýnda yapýlan revizyonlar;
1. Program kapsamýnda hak kazandýrma sistemi getirilmiþ olup, programa baþvuru yapabilmek için Türkiye’de
Ar-Ge faaliyeti yürüten kurum/kuruluþlardan kabul alma
þartý kaldýrýlmýþtýr. Baþvurusu desteklenen adaylar 12 ay
içerisinde Türkiye’de Üniversiteler, Araþtýrma Enstitüleri
ve/veya Ar-Ge faaliyeti yürüten Özel Sektör Kuruluþlarýnýn herhangi birinden kabul mektubu alarak burslarýný baþlatabilecekler.
2. Yurt dýþýnda ikamet etme süre þartý deðiþtirilmiþtir. Programa baþvuru yapabilmek için baþvuru döneminin
ilk günü itibariyle son 36 ay içinde en az 30 ay yurt dýþýnda ikamet etmiþ olmak yeterli olacaktýr. (Türkiye’de zorunlu geçirilen süreler -askerlik vb. ile bilimsel etkinliklere katýlým, tatil vb. için geçirilen kýsa süreli ikametler bu
süre içerisinde dikkate alýnmaz.
3. Araþtýrma destek miktarý artýrýlmýþtýr. Araþtýrmalarýný Üniversite ve/veya Kamu Ar-Ge birimlerinde yürütecek araþtýrmacýlara 30.000 TL’ye kadar araþtýrma desteði verilecektir.
4. Program kapsamýnda desteklenen araþtýrmacýla-
memnuniyeti dile
getirerek borsa
yöneticilerine
teþekkür etti.(ÝHA)
Ç
orum Ticaret
Borsasý Baþkaný
Ali Bektaþ, en büyük
yatýrýmýn eðitime ve
insana yapýlan yatýrým
olduðunu söyledi.
Ticaret Borsasý
Yönetim Kurulu
Üyeleri, Ýl Milli
Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük’ü
makamýnda ziyaret
etti. Eðitimi
önemsediklerini dile
getiren Bektaþ, kurum
olarak imkanlar
ölçüsünde eðitime
katký sunduklarýný dile
getirdi. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliði
tarafýndan Organize
Sanayi Bölgesi’ne
Endüstri Meslek Lisesi
yaptýrýldýðýný hatýrlatan
Bektaþ, TOBB’un her
yýl ihtiyaç sahibi
öðrencilere çeþitli
eðitim yardýmlarýnda
bulunduðunu ifade
etti.
Ülke geleceðinin
þekillenmesinde
önemli bir görev
üstlenen öðretmenlerin
kutsal bir mesleði icra
ettiklerinin altýný çizen
Bektaþ, sanayici ve iþ
adamlarýnýn da yeni
oluþturduðu istihdam
alanlarý ve ödediði
vergilerle devlete karþý
yükümlülüklerini
yerine getirdiðini
kaydetti.
TOPLUMUN
TÜM KESÝMLERÝ
EÐÝTÝME KATKI
SUNMALI
Milli Eðitim
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ,
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü ziyaret etti.
Ziyarette Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Üyeleri hazýr bulundu.
bilgi ve birikimin
olduklarýnýn altýný
Müdürü Seyit Ali
önemine dikkat çeken
çizdi.
Büyük ise, toplumun
Büyük, insanlarýn
bütün kesimlerinin
Her evde
birbirleriyle
eðitime katký sunmasý
paydaþlarýnýn
tecrübelerini
için çaðrýda bulundu.
bulunduðuna dikkat
paylaþmalarýný istedi.
çeken Büyük, el ele
Dünün
Büyük,
gönül gönüle
küçüklerinin bugünün
ziyaretten duyduðu
verildiðinde eðitim
büyükleri olduðunu
memnuniyeti dile
konusunda arzu edilen
dile getiren Büyük,
getirerek borsa
noktaya daha kýsa bir
devraldýklarý emaneti
yöneticilerine teþekkür
sürede gelineceðini
gelecek nesillere en iyi
etti.(ÝHA)
belirtti. Geleceðe
þekilde teslim etme
yönelik çalýþmalarda
gayreti içerisinde
TURKCELL MAÐAZAMIZDA
ÇALIÞMAK ÜZERE
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
BAY ve BAYAN
ELEMANLAR ALINACAKTIR
Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. 7/B (Belediye Karþýsý)
Ýrt. Tel: 533 410 90 91
www.erpateknoloji.com.tr - [email protected]
(Ç.HAK:2592)
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
geliþtiðini belirtti.
Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ömer
Faruk Yurdagül ise,
ziyaretten duyduðu
‘Herkes eðitime katký saðlamalý’
Destek Miktarý: Destek verilmesi kararlaþtýrýlan eðitim etkinliðinde eðitim verecek ve/veya sunum yapacak
eðitmenlerin yol, iaþe, konaklama giderleri, ders ve danýþmanlýk ücretleri, eðitim alacak kiþilerin yol, iaþe, konaklama giderleri, etkinlikle ilgili
sarf malzemesi, kýrtasiye ve
teknik araç gereç kiralama
giderleri, eðitimde görev alacak yardýmcý personel ücreti
ile BÝDEB Deðerlendirme ve
Destekleme Kurulu tarafýndan uygun görülecek diðer
giderler kýsmen veya tamamen karþýlanabilir.
Desteðin Ödenme Þekli: Kararlaþtýrýlan destek, Etkinlik Koordinatörü/ Düzenleme Kurulu Baþkaný adýna
açýlmýþ banka hesabýna, etkinliðin baþlamasýndan önce
peþin ya da sonrasýnda kesin
olarak aktarýlýr. Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Baþkaný, etkinlik için veriTÜBÝTAK bilinmsel etkinliklere destek veriyor.
len desteðe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslýný etkinliðin bittiði
rýn TÜBÝTAK’ýn diðer destek programlarýna baþvuru yatarihten itibaren 20 gün içinde BÝDEB’e ibraz etmek ve
pabilmesine imkân tanýnmýþtýr.
hesabýný kapatmak zorundadýr.
Bu programýn amacý;
Etkinlik desteðinin toplam üst sýnýrý 35.000 TL’dir.
Doða Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Sosyal ve
Bütçede öngörülen destek kalemlerinin üst limitleri için
Beþeri Bilimler, Týbbi Bilimler ile Tarýmsal Bilimler alanhttp://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etlarýnda araþtýrma deneyimine sahip T.C. uyruklu araþtýrkinlik-duzenleme-destekleri/2237/icerik-destek-miktarimacýlarýn yurtdýþýndan Türkiye’ye dönmelerini teþvik etve-odeme-kosullari adresini ziyaret ediniz.
mek ve çalýþmalarýný yurt içinde sürdürebilmeleri için des5. Dönem Baþvuru Tarihleri: 8 Eylül 2014 - 10 Ekim
tek vermektir.
2014
Destek süresi en fazla 24 aydýr. Destek hakký kazanan
6. Dönem Baþvuru Tarihleri: 3 Kasým 2014 - 5 Araaraþtýrmacý, kendisine tahsis edilen desteði, hak kazandýðý
lýk 2014
tarihten itibaren 12 ay içinde kullanmak zorundadýr. 12 ay
Baþvurular internet üzerinden; http://e-bideb.tubiiçerisinde kullanýlmayan destekler için hak talep edilemez.
tak.gov.tr adresine yapýldýktan sonra, sistem tarafýndan
oluþturulacak olan formun pdf çýktýsý imzalanýp, ilgili döBaþvurular
nemin son baþvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son
Baþvurular her ay, yýlda 12 dönem alýnmaktadýr.
mesai günü ve saatine kadar) TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný DesBaþvuru her ayýn ilk iþ günü baþlamakta ve ayný ayýn
tekleme Daire Baþkanlýðýna (BÝDEB) gönderilmelidir.”
son
iþ
günü saat 17.30’da sonlanmaktadýr.
ARAÞTIRMACILARA ÇAÐRI
Baþvurular baþvuru ayýný takip eden ay içerisinde daYurt dýþýndabaþarýlý olan Türk araþtýrmacýlarýn ülkeye
nýþman/panelist
görüþleri doðrultusunda BÝDEB Destekledönüþlerini saðlamak için destek verilecek.
me ve Deðerlendirme Kurulu’nca deðerlendirilir.
Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi’nden
Baþvurunun
sonuçlanmasý baþvuru döneminin bitiyapýlan duyuruda konuya iliþkin þu bilgiler verildi; “2232
minden sonra en az 60 gün süreceði hususu göz önüne
Yurda Dönüþ Araþtýrma Burs Programý kapsamýnda yurtalýnmalýdýr.
dýþýnda yaþayan baþarýlý Türk araþtýrmacýlarýn Türkiye’ye
Baþvurular her ayýn son iþgünü mesai saati bitimine
dönmelerini teþvik etmek ve çalýþmalarýný yurt içinde sürkadar yapýlýr. Baþvurularýn deðerlendirme süreci her ayýn
dürebilmeleri için destek verilmektedir. Bu programa baþson baþvuru tarihinden sonra baþlar. Haber Merkezi
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Bektaþ, adaletin olmadýðý yerde kaosun hakim olacaðýný söyledi.
olacaðýný dile
getiren Bektaþ,
demokrasi ve
hukukun üstün
olduðu ülkelerinde
6
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
Sezon öncesi okul servis araçlarýnýn eksiklikleri giderilmesi amacýyla dün fuar alanýnda yapýlan denetlemelerde kurullara uyulup uyulmadýðý sorgulandý.
Okul servisleri denetlendi
ENÝSE AÐBAL
E
mniyet Müdürlüðü
Trafik Þubesi ekipleri, 2014-2015 eðitim öðretim döneminin baþlayacaðý þu günlerde denetimlerini
sýklaþtýrdý.
Ekipler, son olarak okul
servis araçlarýný denetledi.
Sezon öncesi okul
servis araçlarýnýn eksiklikleri giderilmesi amacýyla dün fuar alanýnda
yapýlan denetlemelerde,
þoförlerin yeterli sürücü
belgesi ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olup
olmadýklarý, servis araçlarýnda ise, trafik ve tescil belgesi, zorunlu karayolu mali sorgulama si-
gortasý, her koltukta emniyet kemerinin olup olmadýðý, öðrenci iniþ ve
biniþlerinde 'DUR' yazýlý
lamba kullanýmý, okul
taþýtý ibaresi, öðrencilerin kullandýðý pencerelerin sabit olup olmadýðý,
kapýlarýn ne þekilde açýldýðý, dýþ ýþýk donanýmý,
bakým ve onarým takip
formu ve özel izin belgesinin olup olmadýðý denetlendi.
Fuar alanýnda gerçekleþtirilen denetlemelere Minibüsçüler ve
Servisçiler Esnaf Odasý
Baþkaný Mehmet Gayretli, Taksiciler, Belediye Ulaþtýrma görevlileri,
servis firma sahipleri ve
servis þoförleri katýldý.
Geleceðin teminatý
olan çocuklarýn okullarýna giderken emniyetli ve
güvenli bir þekilde yolculuk yapabilmeleri için
denetimleri sýký tuttuklarýný belirten Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, denetimlerin yýl
boyu sýký bir þekilde devam edeceðini söyledi.
Tarancý, "Okul servis
araçlarý hizmet yönetmeliði ve karayollarý trafik kanunu çerçevesinde
denetimleri yaptýk. Denetlemelerimiz yýl boyu
devam ederken, sadece
araçlar deðil servis þoförlerini de denetleyeceðiz. Servis içerisinde si-
Servis araçlarýnda eksiklerin giderilmesi için bir hafta süre veriliyor.
gara içiyor mu, yüksek
sesle müzik dinliyor mu,
kýlýk kýyafet ve iletiþimi
nasýl… Bu hususlar okul
idarecileri, öðrenciler ve
veliler ile ortak çalýþma
yapýlarak tespit edilecek.
Ýl Trafik Komisyonu tarafýndan alýnan kararla
servis araçlarýnýn tavanlarýna plakalarý yazýldý.
Veliler balkondan çocuklarý servislerine binerken araçlarýný tanýyabilmeleri için. Amacýmýz
çocuklarýmýzýn daha güvenli ortamlarda eðitimlerine devam edebilmeleri ve veliler çocuklarýný servise verdiklerinde
içlerinin rahat etmesi."
dedi.
Minibüsçüler ve
Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ise,
okul servisliði yapan 10
adet ayrý firmanýn olduðunu, toplamda 410 adet
servis aracý olduðunu bu
araçlardan 250 tanesinin
öðrenci servisi 160’ýnýn
ise personel servisi olduðunu söyledi. Gayretli,
"Dün baþlayan denetlemeler Cuma gününe kadar devam edecek. Eksikliði olan servis araçlarýmýza eksiklerini giderebilmeleri için bir hafta
müddet veriliyor. Öðrencilerin güvenli bir þekilde eðitimlerine devam
edebilmeleri için belediyemiz ve emniyet müdürlüðümüzle sürekli
çalýþmalar yapýyoruz."
diye konuþtu.
SÜRÜCÜLERE
LEBLEBÝ ÝKRAMI
Servis araçlarý kontrol edilerek eksikler belirlendi.
Þehir Ýçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü dün bazý noktalarda
emniyet kemeri denetlemesi yaptý. Yapýlan denetlemelerde emniyet
kemeri takýlý olan sürücülere polis ekipleri tarafýndan leblebi ikramýnda
bulunularak sürücülere
teþekkür edildi.
‘Alan deðiþiklikleri
bir an önce yapýlmalý’
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
alan deðiþikliðini bekleyen binlerce
eðitimciyi daha da tedirgin etmektedir.
ürk Eðitim-Sen Çorum Þube
Hele
ki il içi atamalarýn iki kez, il dýþý
Sekreteri Gökçer Öðünç, alan
atamalarýnýn iki kez yapýldýðý bir
deðiþikliklerinin bir an önce yapýlmasý
durumda
ve üstelik ikinci özür grubu
gerektiðini bildirdi.
atamalarýnýn da olabileceðinin
Bilindiði üzere Millî Eðitim
konuþulduðu bu günlerde alan
Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve
deðiþikliði ile ilgili belirsizlik
Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinin 44.
sürmektedir. Bu konuda MEB bir an
Maddesinde; alan deðiþikliðine baðlý
önce alan deðiþikliði ilanýný verip
yer deðiþtirme iþlemlerinin haziran
kýlavuzu yayýnlamalý ve öðretmenlerin
ayýnda Bakanlýkça belirlenecek
kafasýndaki karýþýklýklar giderilmelidir.
takvim çerçevesinde yapýlacaðý
Bakanlýk yetkilileri aðustos ayýndan beri
Gökçer Öðünç
belirtildiðini aktaran Öðünç, þöyle
alan deðiþikliklerinin yapýlacaðýný
dedi; "Ancak Bakanlýk tarafýndan
söylemesine raðmen hala belirsizlik taþýmasý
2014 Yýlý Haziran ayý itibarýyla alan deðiþikliði
sonucu bir tedirginlik vuku bulmuþtur. Bu
iþlemleri gerçekleþtirilmediði gibi bugüne kadar
tedirginliðin bir an önce giderilmesi için ivedi
alan deðiþikliði iþlemlerinin ne zaman
þekilde alan deðiþikliði ilan edilerek kýlavuz
yapýlacaðýna dair bir açýklama yapmadý.
yayýnlanmalýdýr."
Okullarýn açýldýðý bu günlerde bu belirsizlik
T
Emniyet Müdürlüðü Trafik Þubesi ekipleri, 2014-2015 eðitim öðretim
döneminin baþlayacaðý þu günlerde denetimlerini sýklaþtýrdý
Yargýda maaþ artýþý ‘siyasi rüþvet’
B
üro Emekçileri
Sendikasý (BES),
hakim ve savcýlarýn
maaþlarýna zam
yapýlmasý ve cezalarýn
affedilmesi gibi
deðiþiklikleri içeren
yargýdaki yeni
düzenlemelere iliþkin
dün Adliye Sarayý
önünde basýn
açýklamasý düzenledi.
Grup adýna
açýklama yapan BES
Çorum Þube Baþkaný
Ertuðrul Alper,
yapýlan yeni
düzenlemelerle AKP
hükûmetinin yargýyý
kontrol altýna almaya
çalýþtýðýný belirterek,
"AKP ve Adalet
Bakanlýðý'nýn attýðý
adým, yapacaðý bu
düzenleme HSYK
seçimleri öncesinde
hakim ve savcýlara
sunulan düpedüz
siyasi rüþvettir" dedi.
Yargý
personelinin 15 bin
hakim ve savcýdan
oluþmadýðýný 54 bin
yargý emekçisinden
olduðunu kaydeden
Alper, "Emekçiler
yine yok sayýlmýþ,
filler tepiþirken
çimenler ezilmeye
devam etmiþtir. Zabýt
katibinin iþi sadece
karar yazmaktan,
mübaþirin iþi ise
duruþmada isim anons
etmekten ibaret
deðildir. Yargý hizmeti
bir bütündür ve yeni
düzenleme hakim ve
savcýlar dýþýndaki
yargý emekçilerinin
sorunlarýný daha da
derinleþtirecek." dedi.
Alper,
açýklamasýna þöyle
devam etti: "BES
olarak 1 Eylül 2014
yargý yýlý açýlýþ
törenlerinde ülkenin
dört bir yanýnda
yaptýðýmýz eylem ve
etkinliklerde yargý
emekçilerinin
taleplerini ortaya
koymuþ ve
taleplerimizde
ýsrarcýlýðýmýzý ve
mücadelede
kararlýlýðýmýzý ortaya
koymuþtuk. Bu
ayrýmcý uygulama
karþýsýnda bugünde
tüm illerde adliye
önlerinde yaptýðýmýz
basýn açýklamalarý ile
siyasi iktidarý ve
Adalet Bakaný'ný son
kez uyarýyor ayrýmcý
uygulamalarýndan geri
adým atmaya
çaðýrýyoruz. Eþitlik,
adalet gibi
kavramlarýn içinin
boþaltýldýðý yerde
verilecek adalet
hizmetinin meþruluðu
tartýþmalý olacaðýndan
tüm hâkim ve savcýlarý
da bu haklý talebimize
destek vermeye davet
ediyor, baðýmsýz yargý
demokratik Türkiye
talebimizle insanca
yaþam taleplerimizden
ödün vermeden
mücadelemize
kararlýlýkla devam
edeceðimizi kamuoyu
ile paylaþýyoruz."
Büro Emekçileri Sendikasý (BES), hakim ve savcýlarýn maaþ artýþýna tepki gösterdi.
Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yapýldý.
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Antalya ÇEKVA’dan
ses getirecek proje
Koçak’tan eðitim gönüllülerine burs çaðrýsý
RECEP MEBET
Ç
orum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) Antalya
Þube Baþkaný Kemal Koçak, üzerinde çalýþtýðý
yeni proje hakkýnda Hakimiyet’e açýklamalarda bulundu.
Geçtiðimiz günlerde Ölçü Eðitim Danýþmanlýk
kurucusu Eðitim Danýþmaný Yusuf Çakkal’ý ziyaret
eden Kemal Koçak, hazýrladýklarý proje ile ÇEKVA’dan burs alan tüm öðrencileri Antalya’da aðýrlamayý planladýklarýný söyledi.
ÇEKVA’nýn tüm þube yöneticilerini de bir araya
getirmeyi arzu ettiklerini anlatan Antalya Þube Baþkaný Koçak, içerik açýsýndan hazýrlýklarý süren organizasyonla yurt çapýnda ses getirecek bir çalýþmaya imza
atacaklarýný vurguladý.
Türkiye’nin gözde tatil beldesi Antalya’nýn özellikle kýþ aylarýnda cazip konaklama fýrsatlarý sunduðuna iþaret eden Koçak, “ÇEKVA Ailesi’ni turizmin baþkentinde buluþturacaðýz” dedi.
14 yýlý geride býrakan ÇEKVAAntalya Þubesi’nin
faaliyetlerinden de bahseden Koçak, açýklamalarýný
þöyle sürdürdü:
“Genel Baþkanýmýz Avni Çelik’in daveti üzerine
Kemal Koçak,
“ÇEKVA Ailesi’ni turizmin baþkenti
Antalya’da buluþturacaðýz” dedi.
ÇEKVA Ailesi’ne katýldým. Okul arkadaþým olan Avni
Çelik’le bir dönem iþ ortaklýðý da yaptýk ancak en anlamlý iþbirliðimiz ÇEKVA’daki sosyal sorumluluk çalýþmalarýmýz oldu.
Eðitim çok önemli. Bir köy çocuðu olarak öðrencilerin ne sýkýntýlar yaþadýklarýný iyi bilirim. Bizden
sonraki nesillerin iyi bir eðitim almalarý ve en iyi þekilde yetiþmeleri için ÇEKVA’da kollarý sývadýk. Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ’la el ele verdik.
Sadece burs veren bir kuruluþ olmaktan öte, düzenlediðimiz kiþisel geliþim seminerleri, sosyal ve kültürel aktivitelerle de öðrencilerimizi destekliyoruz. Üstelik ev tutan öðrencilerimize eþya yardýmlarý da yapýyoruz.
‘ÇORUM’UN GELECEÐÝ
ÝÇÝN BURS VERÝN’
Burs verirken önceliðimiz adaylarýn 4 yýllýk bölümleri kazanmasý ve baþarýlý olmalarý. O nedenle baþvurularý ince eleyip, sýk dokuyarak deðerlendiriyoruz.
Göreve geldiðimiz günlerde 17 olan burslu öðrenci sayýmýzý 40’a çýkardýk.
Bu vesile ile Çorumlu iþadamlarý ve tüm eðitim
gönüllülerine çaðrýda bulunuyor, üniversite gençliðine burs imkaný saðlamalarýný rica ediyorum. Çünkü
Çorum’un çocuklarý aldýklarý eðitimle yine Çorum’un geleceði olacaklar.
O nedenle ne kadar öðrenci
desteklenirse bu memleketin geleceði o kadar aydýnlýk olur.
Öðrenciliðimiz yýllarýnda yaþadýðýmýz sýkýntýlarý günümüz gençliði yaþamasýn istiyorum. ÇEKVA
sayesinde önce memleketimize sonra tüm ülkemiz insanlýðýna katkýda bulunmaktan büyük mutluluk
duyuyorum.
Türkiye’nin gözde tatil beldesi Antalya, özellikle kýþ aylarýnda cazip konaklama fýrsatlarý sunuyor.
Hazýrladýðýmýz proje dahilinde, önümüzdeki dönemde ÇEKVA’dan burs alan
tüm öðrencilerle þube yöneticilerimizi Antalya’da
aðýrlamayý planlýyoruz.
Bugüne kadar gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarda
kýymetli destekleriyle bizleri yalnýz býrakmayan Genel Baþkanýmýz Avni Çelik
ve Onursal Baþkanýmýz
Prof. Dr. Ahmet Samsunlu
baþta olmak üzere Çorum
yerel basýný ve tüm destekçilerimize þükranlarýmý sunuyorum.”
ÇEKVA Antalya Þube Baþkaný Koçak, yeni proje hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Kemal Koçak, Ölçü Eðitim Danýþmanlýk kurucusu Eðitim Danýþmaný Yusuf Çakkal’ý ziyaret etti.
Mustafa Arzoðlu hayatýný kaybetti
B
akýrcý esnafýndan
Mustafa Arzoðlu (91)
vefat etti.
Bakýrcý Süheyl
Arzoðlu, Elektrik
Mühendisi Hýdýr Arzoðlu
ve Süheyla Arzoðlu’nun
babasý, mesai arkadaþýmýz
Özgür Arzoðlu ile
Daldallar Toptan
Züccaciye çalýþanlarýndan
Özay Arzoðlu’nun
büyükbabasý Mustafa
Arzoðlu, geçirdiði
rahatsýzlýk sonucu
yaþamýný yitirdi.
Merhumun cenazesi
dün ikindi namazýný
müteakiben Ulucamii’de
kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Ulu Mezarlýk’ta
topraða verildi.
HAKÝMÝYET,
Mustafa Arzoðlu’na
Allah'tan rahmet, kederli
ailesi ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý diler.
Mustafa Arzoðlu vefat etti.
2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý arefesinde Ovasaray
Þehit Arslan Eren Ýlk ve Ortaokulu’nun bahçesi asfaltlanarak duvarlarý bakým ve onarýmdan geçirildi.
Ovasaray Köyü’nün
Ovasaray Köyü’nde baþ gösteren pek çok problem çözüme kavuþtu.
problemlerine çözüm
RECEP MEBET
Ç
orum merkeze
baðlý Ovasaray
Köyü’nün su sorunu
baþta olmak üzere pek
çok problem çözüme
kavuþtu.
Beraberindeki
heyetle gazetemizi ziyaret eden Ovasaray
Köyü Muhtarý Ýrfan
Berçin, iþbirliði içinde köyün kökleþmiþ
sorunlarýna çözüm
ürettiklerini söyledi.
Ovasaray Köyü
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Orhan Çýtak, Þehit Arslan Eren Ýlkokulu Okul Aile Birliði
Baþkaný Savaþ Ceylan
ve Zafer Ceylan’ýn da
hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Ýrfan
Berçin, göreve gelir
gelmez kollarý sývadýklarýný ve önemli icraatlara imza attýklarýný kaydetti.
Son beþ yýl içinde sularýn azalmasý
nedeniyle köyde hayvancýlýðýn bitme noktasýna geldiðini belirten Berçin, ihtiyar heyetiyle birlikte baþlattýklarý giriþimle problemi
çözdüklerini
açýkladý. Köy Muhtarý
Berçin, þöyle konuþtu:
“Çorum Ýl Özel
Ýdaresi’nin katkýlarýyla Dedem Pýnarý ve
Ýlice mevkiinde bulunan çeþmelerin su kanallarýný açtýk. Gerek
Ovasaray’ýn gerekse
civar köylerin de faydalanacaðý yeni çeþmeler yaptýrdýk. Köyümüzün içmesuyu
deposunun þamandýrasý da yenilendi.
17 köyün talebelerinin yararlandýðý
Þehit Arslan Eren Ýlkokul ve Ortaokulumuz’un bahçe duvarlarý bakým ve onarýmdan geçirilerek okul
bahçemiz asf a l t landý.
Ayrýca Muhtarlýk
Binamýz’ýn tadilat ve
tamiratýný yaparak yenilenen yüzüyle hizmete sunduk. Tüm bu
çalýþmalara destek veren ve emeðini esirgemeyen Ýl Özel Ýdaresi,
Milli Eðitim Müdürlüðü ve hayýrsever
Ovasaraylý hemþehrilerimize þükran borçluyuz.
Birlik ve beraberlik içinde köyümüzün tüm problemlerini çözmek için gayretle çalýþmaya devam edeceðiz.”
Muhtar Ýrfan Berçin (sol baþta), beraberindeki heyetle gazetemizi ziyaret etti.
Ovasaraylý hayýrseverlerin katkýlarýyla muhtarlýk binasý tadilattan geçirildi.
Köy Muhtarý Ýrfan Berçin’in giriþimleri ile Ovasaray’ýn su problemi çözüldü.
Yenilenen çeþmeler sayesinde, hayvan yetiþtiren köylüler de rahat bir nefes
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
‘Eve Dönüþ’ ödül getirdi
ENÝSE AÐBAL
K
Hasan Güçlü
ültür ve Turizm
Bakanlýðý tarafýndan
düzenlenen 16. Devlet
Fotoðraf yarýþmasý
sonuçlarý açýklandý.
Hemþehrimiz Hasan
Güçlü’nün fotoðrafý ilk 3
arasýnda yerini aldý.
Anadolu’da Ýnsan ve
Yaþam, Anadolu’da Doðal
Hayat, Anadolu’da Tarihi
Yapýlar, Deneysel
Çalýþmalar kategorilerinde
eserlerin deðerlendirildiði
yarýþmada Anadolu’da
Doðal Hayat
kategorisinde
hemþehrimiz Hasan
Güçlü’nün ‘Eve Dönüþ’
adlý fotoðrafý ödüle layýk
görüldü.
Güçlü’nün de
katýlacaðý ödül töreni 23
Eylül’de Ýzmir’de
gerçekleþecek.
‘Çorum: Saðlýðýmý Seviyorum’
'3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý' renkli ve aktif etkinliklerle sona erdi.
HURÞÝT
BOZKURT
'3
Güçlü’nün de katýlacaðý ödül töreni 23 Eylül’de Ýzmir’de gerçekleþecek.
T
TDED’in resim kursu
ürkiye Dil ve
Edebiyat Derneði
(TDED) Çorum Þubesi
bir kez daha yaðlýboya
ve karakalem resim
kursu açýyor.
Hafta içi her gün
diksiyon, baðlama,
Osmanlýca, iþaret dili
gibi pek çok alanda
kurs açan TDED
Çorum Þubesi, yoðun
istek üzerine dördüncü
kez resim kursu açýyor.
Konuyla ilgili
yazýlý açýklama yapan
TDED Çorum Þube
Baþkaný Turhan
Turhan Candan
Candan, 15 Eylül
Pazartesi günü
baþlayacak olan
kurslara baþvurularý
almaya baþladýklarýný
söyledi. Dernek
binasýnda verilecek
olan kurslara katýlmak
isteyen ve resme
yeteneði olan herkesi
beklediklerini dile
getiren Candan,
"Karakalem ve yaðlý
yanýndan kýymetli
kalemlerin eserleri yer
alýyor.
Derginin bu
sayýsýnda; baþta Sevinç
Çokum olmak üzere
Turhan Candan, Nihat
Örs, Kenan Yaþar,
Gökçer Öðünç, Halit
Yýldýrým, Mehmet
Okumuþ, Ýrfan Yiðit,
Adem Arslan, Aytekin
Kýrdýoðlu, Salim Kanat,
Ruhan Kývýlcým,
Mehmet Ulucan, Hakan
Önsöz, Halil Manuþ, Dr.
Ramazan Avcý, Sergül
Vural, Nuray Alper,
Nurcan Avcý Bayrakdar,
Arap Kurt, Nuh Comba,
Yaþar Taþkesen, Büþra
Daþdibek ve Burak
Bahat yazý ve þiirleriyle
okurlarýna merhaba
diyor.
Dernek Baþkaný
Turhan Candan,
‘Taþradan Selam’
baþlýklý yazýsýnda; “11.
sayýsýna ulaþmýþ taþralý
bir edebiyat dergisine
nasýl bakýyorsunuz
gerçekten merak
ediyorum” diye
okurlarýna sesleniyor.
Candan, yazýsýnýn
devamýnda da þunlarý
söylüyor; “Çorum'un
boya resim kursuna
katýlmak isteyeler
TDED Çorum
Þubesi'ne gelerek
baþvurularýný
yapabilirler. Resim
öðretmeni Rukiye
Özdemir tarafýndan
verilecek olan kurslarýn
sonunda katýlýmcýlara
sertifika verilecek.
Kurslarla ilgili ayrýntýlý
bilgi almak isteyenler
0546 972 94 09
numaralý telefondan
kurs eðitmeni Rukiye
Özdemir'i
arayabilirler." dedi.
(Haber Merkezi)
Edebiyat Bülteni’nin 11. sayýsý çýktý
Y
ayýnladýðý ‘Necip
Fazýl’ ve
‘Abdurrahim Karakoç’
Özel Sayýlarý ile adýný
edebiyat arenasýnda
duyurmayý baþaran
Edebiyat Bülteni'nin 11.
sayýsý çýktý.
Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneði
(TDED) Çorum Þubesi
adýna Turhan Candan’ýn
sahibi olduðu ve Genel
Yayýn Yönetmenliðini
Halit Yýldýrým'ýn yaptýðý
derginin bu sayýsýnda
aðýrlýkla Çorumlu yazar
ve þairlerin olmak üzere
Türkiye’nin dört bir
Yayýnladýðý ‘Necip Fazýl’ ve ‘Abdurrahim Karakoç’ Özel Sayýlarý ile adýný edebiyat
arenasýnda duyurmayý baþaran Edebiyat Bülteni'nin 11. sayýsý çýktý.
mümbit ikliminde, yarýþ
dýþý koþan atlar misali
yüreðini ‘hesapsýzca’
edebiyatýn vitrinine
koyan þair ve
yazarlarýmýz bu
sayýmýzda da yepyeni
yazýlarýyla yer aldýlar.
Memleketimizin farklý
yerlerinden yazý
göndererek gönlümüzü
ve dergimizi âbâd eden
seçkin
edebiyatçýlarýmýza da
deðerli katkýlarýndan
dolayý teþekkür ederiz.”
Derginin
kapýlarýnýn edebiyat
iklimine yeni adým
atanlar için her zaman
açýk bir kapý olduðunu
vurgulayan Candan,
dergi olarak genç þair ve
yazarlara önem
verdiklerini özellikle
vurguluyor.
Bir önceki sayý
olarak çýkan Abdurrahim
Karakoç Özel Sayýsýnýn
edebiyat çevrelerince
gördüðü ilgiye de atýfta
bulunan Candan, özel
sayý geleneðini Nurullah
Genç ile sürdüreceklerini
belirtiyor.
Geçtiðimiz
günlerde derneði ziyaret
eden TDED Genel
Baþkaný Ekrem Erdem'e
de bu ziyaretleri
nedeniyle teþekkür eden
Candan, yeni sayýda
buluþmak dileðiyle
yazýsýna son vermiþ.
Dergi; Türkiye Dil
ve Edebiyat Derneði'nin
Azap Ahmet Camii
üzerindeki bürosundan
temin edilebilir. (Haber
Merkezi)
-9 Eylül Halk
Saðlýðý Haftasý'
vatandaþlarýn
saðlýklý bir hayat
tarzý konusunda
farkýndalýk düzeyini
arttýrmak amacýyla
yapýlan renkli ve
aktif etkinliklerle
sona erdi.
'Çorum:
Saðlýðýmý
Seviyorum'
sloganýyla tüm
Çorumlular'ý saðlýk
konusunda bilinçli
davranmaya ve
duyarlý olmaya
davet eden
etkinlikler, yýl
boyunca devam
edecek.
SAÐLIKLI
BESLENME,
MASAMIZIN
ÜSTÜNDE…
Hafta boyunca
düzenlenen
etkinlikler
kapsamýnda
'Obezite, Hareketli
Yaþam, Kanser ve
Tuz Tüketimi'
konulu hazýrlanan
5000 adet servis
altlýðý, il ve ilçe
resmi kurumlarýn
yemekhanesi,
restoran ve
kafeteryalara
daðýtýldý. Saðlýklý
yaþamýn temel
unsurlarýný içeren
sloganlarla þu
konulara
deðinilmeye
çalýþýldý.
Ýþte o
etkinlikler
HAREKETE
GEÇ,
MERDÝVENLERÝ
SEÇ!
"Eðer mucizevî
bir ilaç size
zayýflamada,
kaslarýnýzý
kuvvetlendirmede,
hastalýklardan
korunmada, genel
saðlýk düzeyinizi
iyileþtirmede
yardým edecek olsa
bu ilacý almak ister
miydiniz?
Cevap
vermeden önce bu
ilacý haftada 3-5 kez
almanýz gerektiðini
ve her dozun
alýmýnýn 30-45
dakika kadar
süreceðini bilmeniz
gerekir. Evet, bu
mucizevî ilaç
'Fiziksel
Aktivite'dir.
Saðlýðýný düþünen
herkes fiziksel
aktivitenin önemini
kavramalý ve belirli
aktiviteleri günlük
programýna dâhil
etmelidir.
'Çorum: Saðlýðýmý Seviyorum' sloganýyla farkýndalýk oluþturuluyor.
Hafta boyunca düzenlenen etkinlikler kapsamýnda
saðlýklý beslenme ve sporun önemine dikkat çekildi.
GÜNLÜK 5
GR. TUZUN
FAZLASI
HÝPERTANSÝYON
A DAVETÝYE
ÇIKARIR!
Tuz alýmýný
azaltmak için, tuz
yerine geçen
maddelere seçenek
olarak ot-baharat
karýþýmlarý, limon
ve limon sularý daha
lezzetli olabilir.
Bugün marketlerde
tuz içermeyen
çeþitli karýþýmlar
bulunmaktadýr.
Etiketlerdeki
içerikleri de
okumayý
unutmamalýsýnýz.
Bazý ot-baharat
karýþýmlarýnda hem
tuz, hem de sodyum
bulunabilir. Aþýrý
sýcaklarda, fazla
beden
hareketlerinde
terlemeyle, ateþli
hastalýklarda,
terleme ve idrarla,
ishallerde ise
dýþkýyla su ve tuz
kaybedilir. Tuz
yerine göre zehir,
yerine göre
panzehirdir. Bu
nedenle yerinde
kullanmasýný bilmek
gerekir.
SAÐLIÐINIZI
KÝLOLARA
HAPSETMEYÝN!
Günlük alýnan
enerjinin harcanan
enerjiden fazla
olmasý durumunda,
harcanamayan
enerji vücutta yað
olarak
depolanmakta ve
obezite oluþumuna
neden olmaktadýr.
Obezite; vücut
sistemleri (endokrin
sistem,
kardiyovasküler
sistem, solunum
sistemi,
gastrointestinal
sistem, deri,
genitoüriner sistem,
kas iskelet sistemi)
ve psikososyal
durum üzerinde
yarattýðý olumsuz
etkilerden dolayý
pek çok saðlýk
problemlerine
neden olmaktadýr.
Obezite
oluþmadan korunma
büyük önem
taþýmaktadýr.
Obeziteden
korunma, çocukluk
çaðýnda
baþlamalýdýr. Çocuk
ve adolesan
döneminde oluþan
obezite, yetiþkinlik
dönemi obezitesi
için zemin
hazýrlamaktadýr. Bu
nedenle aile, okul
ve çevre yeterli ve
dengeli beslenme ve
fiziksel aktivite
konularýnda
bilgilendirilmelidir.
KANSERÝ
BESLEMEYÝN,
DOÐRU
BESLENÝN
Kanser, içinde
bulunulan
21.yüzyýlda baþlýca
saðlýk sorunu
olmaya devam
etmektedir. Dengeli
ve saðlýklý
beslenerek, egzersiz
yaparak, kanserin
geliþme ve yayýlma
riskini
azaltabilirsiniz.
Aþýrý kilolu ve
obez olmanýn,
vücutta çeþitli
mekanizmalarý
çalýþtýrarak bazý
kanser türlerinde
risk oranýný
etkilediði
düþünülmektedir.
Kanserin erken
dönemde tespit
edilmesi tedavi için
çok büyük bir
avantaj saðlar. Bu
nedenle belirli
periyotlarla tarama
yaptýrmak
önemlidir. Kanser
taramasý,
kanserlerin
tedavisinin çok daha
kolay ve etkili
olabildiði erken
evrelerde
yakalamak için
testler ve muayene
yapýlmasýdýr. Bu
konuda ilimizde
faaliyet gösteren
KETEM (Kanser
Erken Teþhis,
Tarama ve Eðitim
Merkezi) halkýmýza
hizmet vermekte
olup, "Rahim aðzý,
Kolorektal ve
Meme kanseri"
taramasý
yapýlmaktadýr.
Verilen hizmetler
ücretsizdir.
Doðru
beslenmek, düzenli
egzersiz yapmak ve
sigara kullanmamak
kiþilerin kendi
tercihi olsa da,
sosyal, fiziksel,
ekonomik ve
düzenleyici çevre
koþullarý bu
tercihleri
kolaylaþtýrýr veya
engel olur. Saðlýklý
beslenmek ve
düzenli egzersiz
yapmayý
kolaylaþtýran bir
çevre yaratmak için
toplumsal çaba
göstermek þarttýr.”
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
9
1 gün çalýþmaya
kýdem tazminatý
Ý
SGK borçlarýnda
gecikme cezasý affý
K
anun, SGK borçlarýný da
yeniden yapýlandýrarak,
gecikme cezasý ve gecikme
zammýný yeniden düzenliyor.
Buna göre, 2014 yýlý nisan ayý
ve önceki aylara iliþkin
ödenmemiþ olan sigorta
primi, emeklilik keseneði,
kurum karþýlýðý, iþsizlik
sigortasý primi, sosyal
güvenlik destek primi için
hesaplanacak tutarýn
ödenmesi halinde, bu
alacaklara uygulanan gecikme
cezasý ve gecikme zammý gibi
alacaklarýn tamamýnýn
tahsilinden vazgeçilecek.
Ýlgili mevzuata göre
ödenmesi imkaný ortadan
kalkmamýþ isteðe baðlý
sigorta primi ve topluluk
sigortasý primi ile SGK
tarafýndan takip edilen damga
vergisi, özel iþlem vergisi ve
eðitime katký payý da ayný
kapsam içinde olacak.
30 Nisan 2014 tarihine
kadar bitirilmiþ özel
nitelikteki inþaatlar, ihale
konusu iþlere iliþkin olan ve
SGK tarafýndan iþverene
teblið edildiði halde
ödenmemiþ olan özel
nitelikteki inþaatlara iliþkin
eksik iþçilik tutarý üzerinden
hesaplanan sigorta primleri
için de ayný imkandan
yararlanýlabilecek.
Ýdari para cezalarý ile
ilgili yeni düzenlemeye göre,
30 Nisan 2014 tarihine kadar
ödenmemiþ olan idari para
cezasýnýn yüzde 50'si YÝ-ÜFE
aylýk deðiþim oranlarý esas
alýnarak ödenmesi halinde,
cezanýn kalan yüzde 50'si ile
idari para cezasýna uygulanan
gecikme cezasý ve gecikme
zammýnýn tahsilinden
Belediyeler öðrenci
yurtlarý yapacak
B
Tüp bebeðe kolaylýk
N
akdi Tazminat ve Aylýk
Baðlanmasý Hakkýnda
Kanun'un kapsamýna girenler, tüp
bebek uygulanmasýnda verilecek
destek için aranan, "Son 3 yýl içinde
diðer tedavi yöntemlerinden sonuç
alamama" ve "En az 5 yýldýr genel
saðlýk sigortalýsý olma" þartlarýndan
muaf olacak.
Kanuna göre bu kiþiler;
içgüvenlik ve asayiþin korunmasý
veya kaçakçýlýðýn men, takip ve
tahkiki konularýnda görevlendirilen
Jandarma Genel Komutanlýðý,
Emniyet Genel Müdürlüðü ve Sahil
Güvenlik Komutanlýðý personeli,
Türk Silahlý Kuvvetler mensuplarý,
MÝT mensuplarý, çarþý, mahalle ve
kýr bekçileri, orman memurlarý ve
personeli ile Gümrük Muhafaza
memurlarý; güven ve asayiþi ihlal
eden eylemlere ve kaçakçýlýða iliþkin
olaylarýn soruþturma ve kovuþturma
iþlemlerini yürüten adli ve askeri
hakimleri, cumhuriyet savcý ve
yardýmcýlarýyla askeri savcý ve
yardýmcýlarý, güvenlik kuvvetleriyle
birlikte olay mahallinde bizzat görev
yapan mülki idare amirleri; ceza ve
tutukevlerinin iç ve dýþ güvenliðini
saðlamakla görevli bulunan
personel; güven ve asayiþin
korunmasýnda hizmetlerinden
yararlanýlmasý zorunlu olan ve
yetkililerce kendilerine bu amaca
yönelik görev verilen kamu
görevlileri ve sivilleri; iç güvenlik ve
asayiþin korunmasýnda veya
kaçakçýlýðýn men, takip ve tahkiki ile
ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine
kendiliklerinden yardýmcý olmuþ ve
faydalý olduklarý yetkililerce tevsik
edilmiþ kiþiler; devlet güçlerini
sindirme amacýna yönelik olarak
yapýlan saldýrýlara maruz kalan kamu
görevlileri ile bunlarýn yaptýklarý
görevler veya yardýmlar sebebiyle
saldýrýya maruz kalan eþ, füru, ana,
baba ve kardeþlerinden oluþuyor.
Baþka týbbi bir yöntemle
mümkün olmamasý nedeniyle
yapýlacak yardýmcý üreme yöntemi
tedavisi dýþýndaki, yardýmcý üreme
yöntemi tedavisinde, katýlým payý ilk
denemede yüzde 30, ikinci
denemede yüzde 25, üçüncü
denemede yüzde 20 oranýnda
uygulanacak.
SGK Baþkanlýðý bünyesinde
oluþturulan bilimsel komisyonlara,
kurum dýþýndan, alanlarýnda uzman
olan öðretim üyeleri ile tabip, diþ
tabibi ve eczacýlar da katýlabilecek.
Sosyal güvenlik sözleþmesi
olmayan ülkelerde iþ üstlenen
iþverenlerce yurt dýþýndaki
iþyerlerinde çalýþtýrýlmak üzere
götürülen Türk iþçileri için SGK'ya
ödenmesi gereken sigorta
primlerinin üst sýnýrý, asgari ücretin 3
katý olacak.
Sigortalýlar adýna sonradan
tahakkuk ettirilen fark prim tutarlarý,
sigortalýlar ile tüzel kiþilerin kasýt,
kusur, hata ya da yanýltýcý
beyanýndan kaynaklanmamasý
þartýyla, gecikme cezasý ve gecikme
zammý uygulanmaksýzýn tahsil
edilecek.
SGK tarafýndan ödenen gelir ve
aylýklarýn, kuruma iade süresi 6
aydan 12 aya çýkarýlacak.
SGK kapsamýndaki iþ
yerlerinin 31 Aralýk 2013 tarihi
öncesine ait ödenmemiþ sigorta
primi, iþsizlik sigortasý primi, sosyal
güvenlik destek primi ve idari para
cezasý ile eðitime katký payý, özel
iþlem vergisi ve damga vergisi
borçlarýndan 100 TL'yi aþmayan asli
alacaklarý ve tutarýna bakýlmaksýzýn
bu asýllarýn gecikme cezasý
tahsilinden vazgeçilecek. 23 Nisan
1999 ile 14 Þubat 2005 tarihleri
arasýnda tabi olduklarý personel
mevzuatýna göre almýþ olduklarý
disiplin cezasý sonucu memuriyetleri
sona erenlerden, memuriyete
dönmesi ve prim borçlanma hakký
kazanmasý için baþvuru hakkýný
kullanmamýþ olanlar, kanunun
yürürlüðe girdiði tarihten itibaren
SGK'ya baþvurmalarý halinde bu
imkandan yararlanabilecek.
elediyeler, orta ve yüksek öðrenim öðrenci yurtlarý
yapacak veya yaptýracak.
Ýl sýnýrlarý içinde büyükþehir belediyeleri, belediye
ve mücavir alan sýnýrlarý içinde il belediyeleri ile nüfusu
10 bini geçen belediyeler, meclis kararýyla; turizm, saðlýk, sanayi ve ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðal gaz, yol ve aydýnlatma gibi altyapý çalýþmalarýný faiz almaksýzýn 10 yýla
kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptýrabilecek, bunun karþýlýðýnda yapýlan tesislere ortak olabilecek; saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi
geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn onayý ile ücretsiz veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla taþýnmaz tahsis edebilecek.
Belediyelerin aleyhine açýlan icra takip davalarýnda tüm taþýnýr ve taþýnmaz mal ve hesaplarýna el konulamayacak, sadece gösterilen mal üzerinde haciz uygulanabilecek. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapýlacak haciz iþlemi alacak miktarýný
aþacak veya kamu hizmetlerini aksatacak þekilde yapýlamayacak.
þ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanuna göre,
gerekçeli müfettiþ raporuna karþý teblið tarihinden itibaren 6 gün yerine,
30 iþ günü içinde iþverenlerce yetkili
iþ mahkemesine itiraz edilebilecek.
Ýtiraz üzerine görülecek olan dava,
basit yargýlama usulüne göre 4 ay
içinde sonuçlandýrýlacak. Mahkemece verilen kararýn temyizi halinde
Yargýtay, 6 ay içinde kesin karar verecek.
Yeraltý iþlerinde çalýþan iþçilerde
kýdem þartý aranmayacak. Buna göre,
yeraltý iþlerinde bir gün dahi çalýþanlar kýdem tazminatýndan yararlanabilecek.
Ýþverenler, alt iþverene iþ vermeleri halinde, bunlarýn iþçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediðini, iþçinin
baþvurusu üzerine veya aylýk olarak
resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak ediþlerinden keserek iþçilerin banka hesabýna yatýrmakla yükümlü olacak.
Zorunlu ve olaðanüstü çalýþýlmasý gereken durumlar dýþýnda, yeraltý maden iþlerinde çalýþanlara fazla
çalýþma yaptýrýlamayacak.
Yeraltý maden iþlerinde çalýþanlara zorunlu ve olaðanüstü hallerde
haftalýk 36 saati aþan her bir saat fazla çalýþma için verilecek ücret, normal çalýþma ücretinin saat baþýna düþen miktarýnýn yüzde 100 artýrýlmasýyla ödenecek.
Kanunla yeraltýnda çalýþan iþçiler için yýllýk ücretli izin sürelerinin 4
gün artýrýlmasý öngörülüyor. Böylece,
yeraltýnda çalýþan ve 5 yýldan az kýdeme sahip bir iþçinin iþ sözleþmesi veya toplu iþ sözleþmesi ile daha fazla
belirlenmediði durumlarda en az 18
gün yýllýk ücretli izin hakký olacak.
Alt iþveren iþçilerinden, alt iþvereni deðiþtiði halde ayný iþ yerinde
çalýþmaya devam edenlerin yýllýk ücretli izin süresi, ayný iþyerinde çalýþtýklarý süreler dikkate alýnarak hesaplanacak. Asýl iþveren; alt iþveren tarafýndan çalýþtýrýlan iþçilerin hak kazandýklarý yýllýk ücretli izin sürelerinin
kullanýlýp kullanýlmadýðýný kontrol
edecek ve ilgili yýl içinde kullanýlmasýný saðlayacak. Alt iþveren ise tutmak zorunda olduðu izin kayýt belgesinin bir örneðini asýl iþverene verecek.
Yeraltý maden iþlerinde çalýþanlar için yeraltýndaki çalýþma süresi
haftada en çok 36 saat olacak, günlük
çalýþma süresi 6 saati geçemeyecek.
Soma’da ölenler
için düzenleme
S
oma'daki maden kazasýnda ölenlerin eþ ya da çocuklarýndan birisi,
eþi veya çocuðu yoksa kardeþlerinden
birisi olmak üzere, toplam bir kiþiye
istihdam saðlanacak. Söz konusu kazada ölenlerin SGK'ya olan bütün
borçlarý silinecek ve hak sahibine aylýk baðlanacak.
Soma'daki maden faciasýnda hayatýný kaybeden sigortalýlarýn,
SGK'ya olan her türlü borçlarý silinecek. Ölüm geliri baðlanan hak sahiplerine prim ödeme þartý aranmaksýzýn
ölüm aylýðý baðlanacak. Anne ve babaya gelir ve aylýk baðlanýrken muhtaçlýk þartý aranmayacak. Maden kazasýnda ölenlerin eþ ya da çocuklarýndan birisi, eþi ya da çocuðu yoksa kardeþlerinden birisi olmak üzere, toplam bir kiþiye kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilebilme hakký
verilecek. Söz konusu düzenleme 13
Mayýs 2014 tarihi itibarýyla geçerli
olacak.
Sosyal güvenlik mevzuatý uygulamasýndan kaynaklanan davalarda,
dava açýlmadan önce SGK'ya müra-
caat þartý getirilecek. Yargý yoluna
baþvurulmadan önce idari aþamada
uyuþmazlýklarýn çözülmeye çalýþýlacak. Hizmet tespit davalarýnda, SGK
baþvuru þartý aranmayacak.
Zorunlu sigortalýlýk sürelerinin
tespiti talebi ile iþveren aleyhine açýlan davalarda, dava, SGK'ya ihbar
edilecek. SGK davaya, davalý yanýnda katýlacak ve yargýlama sonucu verilecek karar kesinleþtikten sonra uygulamakla yükümlü olacak.
Vergi cezalarý silinmeyecek
V
ergi asýllarýnýn tamamý, cezalarýn tamamý yeniden yapýlandýrma
kapsamýnda tahsil edilecek.
Ýl özel idareleri, belediyeler ve bunlara baðlý müstakil bütçeli ve
kamu tüzel kiþiliðine haiz kuruluþlarýnýn borçlarý, ikiþer aylýk dönemler halinde en fazla 36 eþit taksitte ödenebilecek.
Kanuna göre, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar þöyle:
- 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan
vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere iliþkin
vergi ve bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý.
- 2014 yýlýna iliþkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarýndan; 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapýlan tespitlere
iliþkin olarak vergi aslýna baðlý olmayan vergi cezalarýndan, 30 Nisan
2014 tarihinden önce, Askerlik Kanunu, mülga Karayollarý Genel
Müdürlüðü Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayollarý Trafik Kanunu, Mahalli Ýdareler ile Mahalle
Muhtarlýklarý ve Ýhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkýnda Kanun, Anayasa
Deðiþikliklerinin Halkoyuna Sunulmasý Hakkýnda Kanun, Karayolu
Taþýma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanun ve Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýn Hizmetleri Hakkýnda Kanun, Karayollarý Genel
Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun gereðince verilen idari para cezalarý.
- Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun kapsamýnda takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olduðu hal-
de bu Kanunun yayýmlandýðý tarih itibarýyla ödenmemiþ bulunan; adli ve idari para cezalarý ile Petrol Kanununa istinaden alýnan Devlet
hissesi ve Devlet hakký; Türk Petrol Kanunu'na istinaden alýnan Devlet hissesi, Þeker Kanununa istinaden alýnan þeker fiyat farký, Milli
Korunma Suçlarýnýn Affýna, Milli Korunma Teþkilat, Sermaye ve Fon
Hesaplarýnýn Tasfiyesine ve Bazý Hükümler Ýhdasýna Dair Kanuna istinaden alýnan akaryakýt fiyat istikrar payý ve akaryakýt fiyat farký;
Maden Kanunu'na istinaden alýnan Devlet hakký ve özel idare payý ile
madencilik fonu; Denizcilik Müsteþarlýðýnýn Kuruluþ ve Görevleri
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye ve Ulaþtýrma, Denizcilik
ve Haberleþme Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararnameye istinaden alýnan kýlavuzluk ve römorkörcülük hizmet paylarý hariç olmak üzere, asli ve feri amme alacaklarýndan kesinleþmiþ olup kanunun yayýmlandýðý tarih itibarýyla vadesi
geldiði halde ödenmemiþ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiþ
bulunan alacaklarýn ödenmemiþ kýsmýnýn tamamý ile bunlara baðlý faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammý gibi feri amme alacaklarý yerine bu kanunun yayýmlandýðý tarihe kadar YÝ-ÜFE aylýk deðiþim
oranlarý esas alýnarak hesaplanacak tutar; belirtilen süre ve þekilde tamamen ödenmesi þartýyla, alacaklara baðlý faiz, cezai faiz, gecikme
faizi, gecikme zammý gibi feri amme alacaklarýnýn tamamý.
Bu kapsama giren ve bu düzenlemenin yayýmlandýðý tarih itibarýyla, vadesi geldiði halde ödenmemiþ olan ya da ödeme süresi henüz
geçmemiþ bulunan ve bir vergi aslýna baðlý olmaksýzýn kesilmiþ olan
vergi cezalarýnýn yüzde 50'sinin belirtilen süre ve þekilde tamamen
ödenmesi þartýyla cezalarýn kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilecek.
SGK birçok vergiden muaf olacak
S
GK, bu düzenleme kapsamýndaki faaliyetleri nedeniyle yapýlan iþlemler yönünden;
Harçlar Kanunu'ndan, Belediye Gelirleri Kanunu gereðince alýnan vergi, harç, katýlma payý ile tasdik ücretlerinden, damga vergisinden,
emlak vergisinden, döner sermaye bedellerinden, teminat yatýrma mükellefiyetlerinden muaf olacak.
Kurumun taraf olduðu her türlü davalarda kurum aleyhine hükmedilen asýl alacak ile
vekalet ücreti ve yargýlama giderleri, alacaklý
veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak
makbuz ve belgelerle birlikte yazýlý þekilde yapacaðý müracaat üzerine bildireceði banka hesap numarasýna, müracaat tarihinden itibaren
30 gün içinde ödenecek. Bu süre geçmeden
kurum aleyhine cebri icra yollarýna baþvurulamayacak. Belirtilen sürede ödeme yapýlamamasý halinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil edilecek. Mahkeme
kararlarýnda yer alan miktarlarýn kararýn kesinleþmesinden önce ödenmesi halinde, söz konusu kararlarýn ilgili mercilerce bozulmasýna
müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden
itibaren iþleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecek. Sosyal Sigortalar ve
Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun "Yaþlýlýk
sigortasýndan saðlanan haklar ve yararlanma
þartlarý" baþlýklý maddesinin 8. fýkrasýnda yer
alan "malul" ibaresi "aðýr engelli" olarak deðiþtirilecek. Bu þekilde, çocuklarýn malul sayýlmasýna esas olan çalýþma gücündeki kaybýn
tespit edilmesinde yaþanan güçlüklerin ortadan kaldýrýlmasý ve bu konuda yaþanan maðduriyetlerin giderilmesi amaçlanýyor.
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
11 EYLÜL 2014
Torba tasarý kabul ed
T
orba kanun tasarýsý" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaþtý. Somalý madenciler, taþeron sistemi, 35 bin öðretmen atamasý ile bazý kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýyla ilgili düzenlemeleri de içeren "torba kanun tasarýsý" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kanunun bugünkü görüþmelerinde ihdas edilen maddelere ve yapýlan deðiþikliklere göre, tüzel kiþiliði sona eren mahalli idareler ve bunlara baðlý kuruluþlar ile mahalli idare birliklerinin, büyükþehir ve büyükþehir ilçe belediyesine dönüþen belediyelerin ve baðlý kuruluþlarýnýn,
birleþme, dönüþme, katýlma veya devir yoluyla ilçe belediyelerine, büyükþehir belediyelerine, baðlý kuruluþlarýna veya köye dönüþen belediyelerin il özel idaresine geçen ve kamu kuruluþlarý ile Ýller Bankasý
AÞ'ye olan kamu ve özel hukuka tabi borçlarý, YÝ-ÜFE aylýk deðiþim
oranlarý esas alýnarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun asli unsurunun toplamý herhangi bir faiz, gecikme faizi, gecikme zammý uygulanmaksýzýn bu idarelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamý
üzerinden ayrýlan paylarýndan tahsil edilecek.
Bunlarýn devredilen borçlarý dýþýnda kalan ve diðer kamu idarelerine devredilen ve kamu kuruluþlarý ile Ýller Bankasý AÞ'ye olan kamu ve
özel hukuka tabi borçlarý da yeniden hesaplanarak ilgili kamu idaresinden tahsil edilecek.
Kesinti iþlemine tabi tutulan borçlar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaþýmý süreleri iþlemeyecek. Bu borçlardan dolayý konulan hacizler kaldýrýlacak.
Türkiye Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi'nin (TEDAÞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarýndan vadesi 30 Nisan 2014 itibarýyla
geldiði halde ödenmemiþ olanlarýn asýllarýnýn tamamý ile bu alacaklara
iliþkin fer'iler yerine, kanunun yayýnlandýðý tarihe kadar bu alacaklarýn
asýllarý YÝ-ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanacak.
Hesaplanan bu tutarýn ödenmesi için kanunun yayýnlandýðý tarihi
izleyen 2. ayýn sonuna kadar baþvurulmasý ve ilk taksitinin yine ayný tarihi izleyen 3. aydan baþlamak üzere kanunda öngörülen þekilde ödenmesi þartýyla fer'ilerin tamamýnýn tahsilinden vazgeçilecek.
Baþvuran il özel idareleri ve belediyelerine, kalkýnma ajanslarýna
olan birikmiþ borçlarýnýn, fer'i borçlar bakýmýndan hem enflasyon oranýndaki kýsmýnýn ödenmesi hem de bu ödemelerin taksitler halinde yapýlmasý kolaylýðý getirildi. Böylece il özel idareleri ve belediyeler borçlarýný daha kolay ödeyecek ve ilgili ajans desteklerinden yararlanabilecek.
Sulama kooperatiflerinin ve sulama birliklerinin tarýmsal sulama
faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarýndan, vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olup ödenmemiþ olanlarý, TEDAÞ'ýn tarýmsal sulamadan
kaynaklanan alacaklarýna iliþkin yapýlandýrma hükümlerine göre yapýlandýrýlacak.
YÜZDE 2 HASILAT PAYI
Engelliler Hakkýnda Kanunun'daki düzenlemeyle, 19 Þubat 2014
tarihini takip eden altý aylýk su¨reden sonra u¨retilen su¨ru¨cu¨ koltuðu
hariç 9 veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan eriþilebilir olmayanlara þehir içi ve þehirler arasý yolcu taþýma hizmeti için izin veya ruhsat
verilemeyeceði hükmü, yürürlükten kaldýrýlýyor.
Organize sanayi bölgeleri tüzel kiþilikleri, serbest tüketici olarak
tedarikçilerden katýlýmcýlarý için temin ettikleri enerjiye iliþkin olarak
TRT'ye ayrýca pay yatýrmayacaðýna iliþkin hüküm de yürürlükten kaldýrýlýyor.
Orman Kanunu gereðin-
ce izinli saha üzerinde kurulan liman izinlerine konu tesislerin üzerinde
kurulan tesisin iþletmeciliðinin üçüncü kiþi veya kuruluþlara kiraya verilmesi halinde, kiracýlarýn yapacaklarý kiraya verme iþlemi de dahil olmak üzere, kiraya verenden kira bedeli üzerinden, kiracý olan iþleticiden
ise yüzde 2 hasýlat payý tahsil edilecek.
Bu izinlere konu tesislerin üçüncü kiþilere kiralanmasý halinde, ormanlýk alana isabet oranýna göre bedeli her yýl Orman Genel Müdürlüðü özel bütçe hesabýna yatýrýlacak.
Maden iþlerinde çalýþma saatleri konusunda kanunla yapýlan deðiþiklik, 1 Ocak 2015'te yürürlüðe girecek.
Kanunda, araç muayenesini zamanýnda yaptýrmamýþ olanlar için
31 Aralýk 2014 olarak öngörülen süreyi, Bakanlar Kurulu, 30 Haziran
2015'e kadar uzatmaya yetkili olacak.
UZMANLIK GEREKTÝREN
ÝÞLERDE HÝZMET ALIMI ÝHALESÝ
gerekçe gösterilerek üst yöneticinin onayýyla kýsaltýlabilecek.
Ýþveren; çalýþanlarý arasýndan iþ güvenliði uzmaný, iþ yeri hekimi ile
10 ve daha fazla çalýþaný bulunan ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde diðer saðlýk personeli görevlendirecek. Öðrenci statüsünde olan
çýrak ve stajyerler, çalýþan sayýsýnýn toplamýna dahil edilmeyecek.
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu kapsamýnda alýnmasý gereken saðlýk raporlarý iþ yeri hekiminden alýnacak. 10'dan az çalýþaný bulunan ve
az tehlikeli iþyerleri için, kamu hizmet sunucularý veya aile hekimlerinden alýnabilecek.
Ýþveren sendikalarý, iþçilerin sigorta primlerinin iþveren payýnýn
ödemelerinde kullanýlmak ve nakit mevcudunun yüzde 25'ini aþmamak
üzere, karþýlýksýz yardýma dayalý dayanýþma ve yardým fonu oluþturabilecek.
Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'na göre, kurulu bulunduðu iþkolunda en az yüzde 1 üye þartý, Ekonomik ve Sosyal Konseye
üye konfederasyonlara üye olmayan iþçi sendikalarý için yüzde 3 olarak
uygulanacak. Ýþkolu barajý yüzde 1'e sabitlenecek.
Yabancýlar ve Uluslararasý Koruma Kanunu uyarýnca uzun dönem
ikamet iznine sahip olanlara da süresiz çalýþma izni verilebilecek. Yabancýlarýn, süresiz çalýþma izni alabilmesi için toplam 6 yýllýk kanuni çalýþma süresi, 8 yýla çýkarýlýyor. 11 Nisan 2014'ten önce süresiz çalýþma
izni verilen yabancýlarýn haklarý saklý kalacak.
Süresiz çalýþma izni verilen yabancýlar, kanunda belirtilen uzun dönem ikamet izninin saðladýðý haklardan yararlanacak.
Harçlar Kanunu'nda "ikamet tezkeresinin harçsýz olarak verildiði
yabancýlarý" içeren maddeye, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca süresiz çalýþma izni verilenler de eklendi.
Ýþe iade davasý nedeniyle yatýrýlan primlerin son günü esas alýnarak iþsizlik ödeneði hak sahipliði belirlenecek ve iþsiz geçen dönem
için ödeme yapýlacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) taþýnmaz alýmýnýn ve taþýnmazlarýnýn müzayede suretiyle satýþý dahil, devir ve teslimi, 31 Aralýk
2013 tarihine kadar KDV'den müstesna olacak.
KAMU DÜZENÝ VE GÜVENLÝÐÝ
MÜSTEÞARLIÐI'NA 5 MÜÞAVÝR
YURT DIÞINDA ÇALIÞTIKLARI SÜREYÝ
BORÇLANABÝLECEK
Ýdareye ait bir iþ yerinde yürütülen asýl iþin bir bölümünde, idarenin ve iþin gereði ile teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþlerde
hizmet alýmý ihalesine çýkýlabilecek. Danýþmanlýk hizmet alýmý ihalelerinde istihdam edilen personelin, yeterli nitelik veya sayýda olmamasý
þartý aranmayacak.
Bu kapsamda personel çalýþtýrýlmasýna dayalý hizmetler için ihaleye çýkýlmadan önce; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamýndaki idareler ile bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlarýn Maliye
Bakanlýðý'ndan, Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri (KÝT) ve baðlý ortaklýklarýn
Hazine Müsteþarlýðý'ndan, özelleþtirme programýnda bulunanlardan sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasý kamuya ait iþletmeci kuruluþlarýn ise
Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'ndan uygun görüþ almasý zorunlu olacak. Uygun görüþ alýnmadan bu hizmetler için ihaleye çýkýlamayacak.
Bu kapsamda personel çalýþtýrýlmasýna dayalý hizmet alýmý ihaleleri çerçevesinde çalýþtýrýlan personel, ihale ve sözleþme konusu iþ dýþýnda baþka bir iþte çalýþtýrýlamayacak ve görevlendirilemeyecek. Personel
çalýþtýrýlmasýna dayalý hizmet alýmý ihalesine çýkýlmamasý gerektiði halde ihaleye çýkýlmasý, uygun görüþ alýnmadan ihaleye çýkýlmasý, personelin sözleþme konusu iþler dýþýnda çalýþtýrýlmasý nedeniyle idare aleyhine
zarar ortaya çýkmasý halinde, oluþan bu zararlar, bu zarara neden olduðu tespit edilenlere rücu edilerek tahsil edilecek.
Türkiye'nin 2015 yýlýnda üstleneceði G20 dönem baþkanlýðý kapsamýnda, 2014 ve 2015 yýllarýnda yapýlacak mal ve hizmet alýmlarý ile yapým iþleri, Kamu Ýhale Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi olmayacak.
Asýl iþveren-alt iþveren iliþkisi çerçevesinde, alt iþveren tarafýndan
münhasýran bu düzenleme kapsamýna giren kamu kurum ve kuruluþlarýna ait iþ yerlerinde çalýþtýrýlan iþçileri kapsayacak toplu iþ sözleþmeleri, kamu iþveren sendikalarýndan birisi tarafýndan Sendikalar ve Toplu
Ýþ Sözleþmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülecek ve sonuçlandýrýlacak. Sözleþmenin sonuçlandýrýlmasý halinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artýþý kadar idarece fiyat farký ödenecek.
Afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depolarýn iþletilmesiyle ilgili hizmet alýmlarý 3 yýla kadar olabilecek.
Genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin, sürekli nitelikte
olan iþlere iliþkin hizmet alýmlarýnda yüklenme süresi 3 yýl olacak. Ýþin
niteliðinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde, bu süre
Kanunla, doðumla Türk vatandaþý olup çýkma izni alarak Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerin yurt dýþýnda Türk vatandaþý olarak çalýþtýklarý süreleri için borçlanmalarýna imkan tanýnacak.
Uluslararasý sosyal güvenlik sözleþmelerinde Türk sigortasýna giriþinden önce akit ülke sigortasýna girdiði tarihin Türk sigortasýna girdiði
tarih olarak kabul edileceðine iliþkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalýlýk sürelerini borçlananlarýn, akit ülkede ilk defa çalýþmaya baþladýklarý tarih, ilk iþe giriþ tarihi olarak kabul edilecek.
SGK'nýn görevlerine; araþtýrma eðitim, araþtýrma ve danýþmanlýk
ile ilgili yeni bir görev eklenecek. Yeni kurulan Eðitim, Araþtýrma ve
Geliþtirme Merkezi Baþkanlýðý, yardýmcý hizmet birimleri arasýnda yer
alacak.
Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü bünyesinde çalýþtýrýlmak
ve 20 kiþiyi geçmemek üzere sözleþmeli olarak uzman personel istihdam edilebilecek. Bu kapsamda sözleþmeli olarak istihdam edilecek
personel sigortalý sayýlacak.
Bu þekilde çalýþtýrýlacak olanlardan kurum tarafýndan belirlenecek
en fazla 10 kiþiye ödenecek ücret, Devlet Memurlarý Kanunu'nun ilgili
maddesine göre is-
4-C'LÝLERLE ÝLGÝLÝ YENÝ DÜZENLEME
YAPILANDIRILMADAN ESNAF,
SANATKAR VE ÇÝFTÇÝLER DE
FAYDALANACAK
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
bul edildi
mi ile
olan
an ve
-
yýnýn
amak
rabi-
seye
larak
ýþma
-
ldiði
anlý-
ralýk
-
girirdiði
ki si-
anlýk
a ve
a yer
lmak
ecek
ecek
ilgili
tihdam edilenlerin sözleþme ücreti tavanýnýn 4 katýný, geri kalanlar için
ise 3 katýný geçemeyecek. Bunlara ilgili maddede belirtilen ücret dýþýnda herhangi bir ödeme yapýlamayacak.
Bu kapsamda istihdam edilecek personel kurum tarafýndan yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler kapsamýnda görevlendirilecek ve bu þekilde sözleþmeli personel istihdam edilen projelerin süresi
en fazla 3 yýl olacak. Bu kapsamda çalýþtýrýlan bir kiþi aralýksýz olarak
en fazla bir proje süresince görevlendirilebilecek ve farklý projelerde de
olsa 3 yýldan daha uzun süre istihdam edilemeyecek.
SGK'nýn ödeme kapsamýndaki listelere girmek veya bu listelerde
kalmak ve deðiþiklik yapmak için yapýlan baþvurulardan ve sözleþmelerden elde edilen gelirler ile eðitim ve danýþmanlýk hizmetlerinden elde edilen gelirler de kurumun gelirleri arasýnda sayýlacak.
Kurum; iþverenlerin, sigortalýlarýn, genel saðlýk sigortalýlarýnýn,
emeklilerin ve bunlarýn hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve kurumdan aylýk alan diðer kiþilerin bireysel veri ve haklarý, bireysel veri ve
haklarýndan oluþan toplu veri ve haklarý ile iþletmelerin ticari sýrlarýný
satamayacak ve paylaþamayacak. Kurum, bunlarýn dýþýnda sahip olduðu gayri maddi haklarýný, yönetim kurulunun onayýyla satabilecek.
KAMU DÜZENÝ VE GÜVENLÝÐÝ
MÜSTEÞARLIÐI'NA 5 MÜÞAVÝR
Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý'nda sayýsý 5'i geçmemek
üzere Müsteþarlýk Müþaviri çalýþtýrýlabilecek.
Devlet Memurlarý Kanunu'nda da deðiþiklik yapýlarak, kanunun
"Özel Hizmet Tazminatlarý" ile ilgili düzenleme kapsamýna, Türkiye Ýþ
Kurumu Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý da alýnýyor.
Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezleri ile Toplum Saðlýðý Merkezlerinde
nöbet tutan hekimlere de nöbet ücreti verilecek. Yabancý uyruklu hekimler de nöbet ücretlerinden faydalanacak.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðý'nda 18 Kasým 2005 tarihinden 1 Ekim 2008 tarihine kadar 4-C'li olarak istihdam edilen geçici personele ödenen fazla çalýþma ücretleri, prime esas esas kazancýn hesabýnda dikkate alýnmayacak. Buna göre tahakkuk ettirilip tahsilatý gerçekleþtirilen tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek.
Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý'nda sayýsý 5'i geçmemek
üzere müsteþarlýk müþaviri çalýþtýrýlabilecek.
35 bini öðretmen, bini de Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn diðer hizmet
sýnýfý kadrolarýna olmak üzere, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar 36 bin atama yapýlacak.
4-C'LÝLERLE ÝLGÝLÝ YENÝ DÜZENLEME
Özelleþtirme uygulamalarý nedeniyle iþ akitleri, kamu ya da özel
sektör iþverenlerince feshedilen ve Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanun kapsamýnda diðer kamu ve kuruluþlarýna nakil hakký bulunmayan personel de yaþlýlýk ya da malullük aylýðý almaya hak kazanýncaya kadar istihdam edilebilecek.
Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayýsý, öðrenim durumlarýna
göre çalýþma þartlarý ve bunlara ödenecek ücretler ile diðer hususlar,
Devlet Personel Baþkanlýðý ve Maliye Bakanlýðý'nýn görüþleri üzerine
Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
Amme alacaklarýndan yýllýk gelir veya kurumlar vergilerini, gelir
(stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma deðer vergisi ve özel
tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere baþvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili
verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksýzýn her bir vergi türü itibarýyla bir takvim yýlýnda ikiden
fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen
madde hükümlerine göre yapýlandýrýlan borçlarýna iliþkin kalan taksitlerini ödeme haklarýný kaybedecekler.
Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçlularýn, kanunun yayýmlandýðý tarihi izleyen ikinci ayýn sonuna kadar baþvuruda bulunmalarý ve madde kapsamýnda ödenecek tutarlarý, ilk taksiti bu kanunun
yayýmlandýðý tarihi izleyen üçüncü aydan baþlamak üzere ikiþer aylýk
dönemler halinde azami 18 eþit taksitte ödemeleri gerekecek.
Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarýn; ilk taksit ödeme
süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara kanunun yayýmlandýðý tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir
faiz uygulanmayacak.
YAPILANDIRILMADAN ESNAF,
SANATKAR VE ÇÝFTÇÝLER DE
FAYDALANACAK
Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenler kanunun yayýmlanmasýnýn ardýndan ilk üç ay içinde baþvuruda bulunacak ve söz konusu
ödemeyi en fazla 18 eþit taksitte tamamlayacak.
Borcun tamamýnýn ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz
uygulanmayacak. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular,
taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eþit taksiti tercih edebilecek.
Kamu borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýndan esnaf, sanatkar, çiftçi ve
diðer baðýmsýz çalýþanlar da faydalanacak. Söz konusu çalýþanlarda
prim borçlarý nedeniyle sigortalýlýk süreleri durdurulmuþ olanlardan, kanunun yürürlüðe girmesinden sonra 3 ay içinde baþvuruda bulunarak,
primlerini ödemeleri halinde sigortalýlýk süreleri durdurulmamýþ gibi deðerlendirilecek.
11
benzeri bir rejim öngörülemeyecek.
Aralarýnda valiler, büyükelçiler, il emniyet müdürleri, kaymakamlar, bakan yardýmcýlarý, genel müdür ve yardýmcýlarý gibi üst düzey yöneticilerin bulunduðu, Bakanlýklar ve Baðlý Kuruluþlarda Atama Usulüne Ýliþkin ekli 1 ve 2 sayýlý cetvellerde gösterilen unvanlarý taþýyan görevliler ile farklý atama usullerine tabi olsalar dahi daire baþkaný ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teþkilatlarýnýn kadrolarýna
açýktan, naklen veya vekaleten yapýlan atama ve bu görevlerden alýnma,
bu görevlerle ilgili yer deðiþtirme, göreve unvan deðiþikliði iþlemleri
hakkýnda verilen mahkeme kararlarýnýn gereði, ilgilinin kazanýlmýþ hak
aylýk dereceðine uygun baþka bir kadroya atanmasý suretiyle iki yýl
içinde yerine getirilecek.
Bu görevliler hakkýnda mezkur iþlemlerin uygulanmasý telafisi
güç veya imkansýz zararlar doðurmayacak.
Kamu görevlileri hakkýnda tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer deðiþtirme, görev ve
unvan deðiþikliði iþlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin
durdurulmasýna iliþkin mahkeme kararlarýnýn gereðini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkýnda ceza soruþturmasý ve kovuþturmasý yapýlamayacak ancak disiplin hükümleri saklý olacak.
GÜNDELÝKÇÝLERE KOLAY SÝGORTALILIK
Ev hizmetlerinde ayný kiþi yanýnda ay içinde 10 günden az çalýþanlar adýna günlük kazanç alt sýnýrýnýn yüzde 2'si oranýnda iþ kazasý ve
meslek hastalýðý sigortasý primi çalýþtýranlar tarafýndan ödenecek. Bu kiþiler hakkýnda hastalýk sigortasý hükümleri uygulanmayacak. Bu kiþiler,
emeklilik ve genel saðlýk sigortasý primlerini istemeleri halinde kendileri yatýracak. Süresi içinde ödenmeyen primin ödenme hakký
TAKSÝTLERÝ ÝKÝDEN FAZLA
AKSATAN HAKKINI KAYBEDECEK
Kanundan yararlanmak isteyen borçlularýn, taksitlendirilmiþ borçlarýyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yýl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarýný kaybedecek.
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlularýn, dava açmamalarý,
açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý
þartý aranacak. Yapýlandýrýlan borçlar nedeniyle daha önce mallara konulan hacizler, yapýlan ödemeler nispetinde; üçüncü þahýslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra
tümüyle kaldýrýlacak.
Baþka bir ülkede saðlýk sigortasýndan yararlanma hakký bulunmayan sigortalý vatandaþlar da borçlarýný yapýlandýrýp ilk taksitlerini ödeyerek, genel saðlýk sigortasýndan yararlanmaya baþlayabilecek.
Buna göre; Bakanlar Kurulu, baþvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini, baþka bir ülkede saðlýk sigortasýndan yararlanma hakký bulunmayan
sigortalý vatandaþlar yönünden altý aya kadar, diðer borçlular yönünden
bir aya kadar uzatmaya yetkili olacak.
Kanundan yararlanmak isteyen borçlularýn, taksitlendirilmiþ borçlarýyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yýl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarýný kaybedecekler.
Taksit tutarýnýn yüzde 10'unu aþmamak þartýyla 5 liraya kadar yapýlmýþ eksik ödemeler ihlal sayýlmayacak.
Ödeme hakkýnýn kaybedilmiþ olmasý halinde, borçlular ödedikleri
tutar kadar bu düzenlemeden yararlanacak.
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlularýn, dava açmamalarý,
açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý
þartý aranacak.
Daha önce çýkarýlan ilgili kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarýný yapýlandýranlar, bu kapsamda ödedikleri borçlarýnýn yeni
düzenleme kapsamýnda mahsup edilmesi için baþvuruda bulunabilecek.
65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun kapsamýndaki kiþilere, bu düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alýnmasý gereken aylýklar ile bunlardan doðan ceza ve faizler terkin edilecek.
Ýlgililer hakkýnda herhangi bir adli, idari takibat yapýlmayacak. Ýdare tarafýndan yapýlan tahsilatlar ilgililerine iade edilmeyecek.
Büyükþehir Yasasý ile il sýnýrlarý mülki alana dönüþtüðünden, Harcýrah Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle, memurlarýn harcýrah alabilmesi
için ikamet ettiði ilçenin sýnýrlarý memuriyet mahalli olarak yeniden tanýmlandý.
Yönetmelikle veya diðer bir düzenleyici iþlemle avukatlýk stajýna
kabulde, staj döneminde ve avukatlýk mesleðine kabulde sýnav veya
düþecek.
Ev hizmetlerinde bir kiþiyi ayda 10 günden az çalýþtýranlar iþveren
sayýlmayacak. Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý olaylarýnda, birisini ev hizmetinde çalýþtýranlar iþverenlerin yükümlülüklerinden muaf olacak.
Ev hizmetinde 10 günden fazla çalýþanlar, "hizmet akdi ile bir veya birden fazla iþveren tarafýndan çalýþtýrýlanlar" kapsamýnda sigortalý
yapýlacak. Sigorta bildirimini en geç çalýþmanýn geçtiði ayýn sonuna kadar yapmayan iþverene asgari ücret tutarýnda ceza kesilecek
Birinci dereceden emekli olan belediye baþkanlarýna yeþil pasaport
verilecek.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 14 Þubat 2014 tarihine kadar gerekli sermaye artýrýmýný yapmayan þirketler hakkýnda, düzenlemenin yürürlüðe girmesinden itibaren 3 ay içinde sermaye artýrýmýný yaparsa fesih iþlemi uygulanmayacak.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu üyeliðine atanacak aday sayýsý 24'ten 40'a çýkarýlýyor. Dini yüksek öðrenim veren fakültelerin dekanlarý, her coðrafi bölgeden en az iki kiþi olmak kaydýyla
dini yüksek öðrenim veren fakültelerden 40 öðretim üyesini aday seçecek.
Yurt dýþýndaki diplomatik misyonlarda sürekli görev yapan din hizmetleri koordinatörlerine diplomatik pasaport verilecek.
ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ ENGELÝ EN
GEÇ 4 SAATTE
UYGULANACAK
Tanýtýcý bilgilerine usulüne uygun olarak internet sitesinde yer vermeyen içerik, eriþim ve yer saðlayýcýlara verilecek para cezasýnýn üst sýnýrý 10 bin liradan 50 bin liraya çýkarýldý.
12 PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Ortaköy turizmine destek talebi
ENÝSE AÐBAL
O
rtaköy Belediye
Baþkaný Taner
Ýsbir, Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Yatýrým ve
Ýþletmeler Genel
Müdürü Dr. Adnan
Aslan’ý makamýnda
ziyaret etti.
Ortaköy
turizminin geliþmesi ve
gereken desteði almasý
adýna ziyaretlerini
sürdüren Baþkan Ýsbir,
Aslan’a yaptýðý
ziyaretinde de Ortaköy
tarihinden bahsetti.
Ýsbir, Kültür
Bakanlýðý’nýn altyapý
ve turizm yatýrýmlarý ile
yöreyi canlandýrýp,
kültür ve tarihi
deðerleri insanlýðýn
hizmetine sunmak
istediklerini belirterek,
destek istedi.
Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Yatýrým ve
Ýþlemler Genel Müdürü
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Genel Müdürü
Dr. Adnan Aslan’ý makamýnda ziyaret etti.
Dr. Adnan Aslan da,
öncelikle ziyareti için
Baþkan Ýsbir’e teþekkür
ederek, “Hitit
medeniyeti hakkýnda
bilgi sahibiyim,
anlatmýþ olduðunuz
bilgi ile bu hususta
biraz daha bilgilenmiþ
oldum. Bakanlýðýmýza
sunacaðýnýz
projelerinizi titizlikle
takip edip,
imkânlarýmýz
ölçüsünde destek
vereceðiz. Proje ve
yapýlacak yatýrýmla
birlikte takip
edeceðiz.” diyerek
destek sözü verdi.
Gürültü yapanlarý uyarýnca býçaklandý
Ç
orum'da pazarcýlýk yapan 61 yaþýndaki Necdet
B., üç kiþi tarafýndan önce dövüldü, ardýndan da
býçaklanarak aðýr yaralandý.
Olay, Çorum Çarþamba Pazarý'nda meydana
geldi. Pazarda tezgahý bulunan Necdet B., pazar
yerinde araçtan soðan indirdiði sýrada alkol alan üç
kiþiyi gürültü yapmamalarý yönünde uyardý. Uyarýyý
dikkate almayan kiþiler yaþlý adam ile tartýþmaya
girdi. Tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþtü. 32
yaþýndaki Serkan K. ile yanýnda bulunan arkadaþlarý
54 yaþýndaki Ýsmet T. ve 59 yaþýndaki Abdulselim Ç.,
yaþlý adamý tekme tokat dövmeye baþladý. Kendisini
savunmaya çalýþan Necdet B., vücuduna isabet eden
5 býçak darbesiyle kanlar içinde yere yýðýldý.
Ýhbar üzerine olay yerine gelen saðlýk görevlileri
yaralýya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptý. Ardýndan
da Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýlarak tedaviye alýndý. Olaya
karýþan 3 þüpheli de polis tarafýndan yakalandý.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(DHA)
Pazarcýya ilk müdahaleyi saðlýk ekipleri yaptý.
Elazýð’a tayin oldu
Ç
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
orum'un Sungurlu
ilçesi Bölge Trafik
Denetleme Ýstasyon
Amiri Mahmut
Kapaklýkaya Elazýð'a
tayin oldu.
2009 yýlýnda
Ankara'dan Sungurlu
Bölge Trafik Ýstasyon
Amirliði'ne atanan
Komiser yardýmcýsý
Mahmut Kapaklýkaya,
5 yýldýr baþarý ile
sürdürdüðü
görevinden Elazýð'a
tayin oldu.
Elazýð iline tayin
talebi kabul edilerek
atamasý yapýlan
komiser yardýmcýsý
Mahmut Kapaklýkaya,
bugün mesai
arkadaþlarý ve daire
amirleri ile
vedalaþarak iki gün
içerisinde Elazýð'a
gitmek üzere
Sungurlu'dan
ayrýlacak.(ÝHA)
Ýzmir Aðýr Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapan hemþehrimiz Mustafa
Zorlu, Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir’i ziyaret etti.
Ýzmir Aðýr Ceza Hakimi’nden
Muhtar Özdemir’e ziyaret
YÜKSEL BASAR
Ý
zmir Aðýr Ceza Mahkemesi
Hakimi olarak görev yapan
hemþehrimiz Mustafa Zorlu,
Ulukavak Mahallesi Muhtarý
Hanefi Özdemir’i ziyaret etti.
Zorlu, ziyaret ederek
seçilmesinden dolayý kutladýðý
Hanefi Özdemir’le muhtarlýðýn
önemi ve sorumluluklarý
hakkýnda sohbet edip, muhtarlýðýn
topluma hizmeta bakýmýndan
önemli bir hizmet kapýsý
olduðunu ifade etti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Ulukavak Mahallesi Muhtarý
Hanefi Özdemir,
“Memleketimizin yetiþtirdiði
önemli bir hukuk adamý olan
hemþehrimizin ziyareti bizleri
onurlandýrmýþtýr. Ayrýca
kendisinin doðma büyüme
mahallemiz sakinlerinden olmasý
da bizim için ayrý bir gurur
kaynaðýdýr.” dedi.
Muhtar kýþ öncesi
YEDAÞ’ý uyardý
‘YEDAÞ alt yapýyý
tamamlamalý’
MURAT ÇETÝN
U
lukavak Mahallesi Muhtarý
Hanefi Özdemir, kýþ mevsimi
baþlamadan önce YEDAÞ’ýn alt
yapý sorunmlarýna çözüm
bulmasýný beklediklerini ifade etti.
Özdemir, “Elektirik hatlarýnýn yer
altýna alýnmasý için ölümlü bir kaza
yaþanmasýný beklemeye gerek yok.
Tüm kablolar aðaç dallarýnýn
arasýnda kaldý.” dedi.
Ulukavak Mahallesi’nde
yapýlacak belediye hizmetlerinin
ve alt yapý çalýþmasýnýn büyük bir
bölümünün de YEDAÞ alt yapýsýný
beklediðini ifade eden Muhtar
Özdemir, kurumlar arasý iþbirliði
ile kýþ mevsimi gelmeden
çalýþmalarýn tamamlanmasýný
beklediklerini söyledi.
Aðaç dallarý arasýnda kalan
elektrik direkleri ve kablolarýnýn
özellikle çocuklar açýsýndan ciddi
bir risk halini aldýðýnýn altýný çizen
Hanefi Özdemir, konuyla ilgili
açýklamasýnda þunlarý dile getirdi,
“Ulukavak Mahallesi muhtarlýðý
olarak semtimizin bazý sorunlarým
gündeme getirmeyi gereklilik
bilerek yine sorunlara çözüm
arama çabasý içerisindeyiz.
Öncelikle belediyemizin
kurumumuza verdiði listeye göre
YED AÞ'ýn sorun teþkil eden
yerlerde kazý yapmasý gereklidir.
Fakat YEDAÞ'ýn 2014 yýlý
içerisinde yapmasý gerekli olan
kazýlara bir türlü baþlayamamasý ve
bu kazýlarýn gerekli zamanda
yapýlmamasý sonucu belediyemizin
alt yapý çalýþmalarý bazý
muhitlerimizde aksamakta ve
dolaylý yoldan belediye hizmetleri
engellenmektedir. Ulukavak
sakinlerinin bu durumda
maðduriyeti söz konusudur. Bu
maðduriyetin ivedi olarak ve
gerekli olan tüm alt ve üst yapý
çalýþmalarýnýn eþgüdüm
çerçevesinde yapýlmasý ve bu
maðduriyetin kýþ aylan gelmeden
giderilmesi ehemmiyet arz
etmektedir. Ayrýca trafolara ve
elektrik direklerine gereken
ihtimam gösterilmeyip özellikle
bazý semtlerimizde sokakta elektrik
tellerinin sarkmasý tehlikeye
sebebiyet vermekte ve olasý
kazalara davetiye çýkarmaktadýr.
Diðer bir önemli konu ise Akpýnar
Caddesi’nde bulunan Hak Ýþ
Bloklarý’nda meydana gelen
elektiriksel kaçaklar ve voltaj
dalgalanmalarýndan dolayý gerek
daire içlerinde gerekse elektrik
cihazlarda problemler ortaya
çýkmaktadýr. Blok sakinlerinin
imzalarýyla birlikte ek olarak
dilekçe de verilecektir. Bu
problemlerin çözümü için gerekli
olan koordinasyon saðlanmalý
hizmet hangi birime ait ise
üzerlerine düþen görevi çözüm
noktasýnda yapmalarý elzemdir. Bu
konuyla ilgili olarak Ulukavak
Mahallesi muhtarlýðý olarak ilgili
mercii ve makamlara talep ve
þikayetlerimizi bildireceðiz.”
Menþure Özüyaðlý vefat etti
K
Mahmut Kapaklýkaya
onfeksiyoncu merhum H. Þevket Özüyaðlý'nýn eþi, Turan, Kadir ve Ýsmail Özüyaðlý'nýn annesi
Menþure Özüyaðlý (80) vefat etti.
Merhumenin cenazesi dün saat
11.30'da Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nden alýnarak
Ulu Camii'ye getirildi. Öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða
verildi.
Hakimiyet merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý diler.
Resmi araç kaza yaptý
Ç
orum’un Ýskilip ilçesinde meydana gelen
trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre, Ýskilip’ten Bayat ilçesine gitmekte olan Muharrem Çelik (52) yönetimindeki 19 DK 575 plakalý Ýl Özel Ýdaresi’ne ait pikap, Kayaaðzý köyü yakýnlarýnda kontrolden çýkarak yoldan çýktý.
Kazada, Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarý Muhar-
rem Çelik ve yanýnda bulunan Mustafa Savrun
(52) ile Hayrettin Aydýn (52) yaralandý. Yaralýlar
olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan
Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastaneleri’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:16 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:29 Aðustos 1430 Hýzýr:129
2014
11
EYLÜL
New York'daki Ýkiz Kulelere intihar
saldýrýsý yapýldý (2001) - Plevne Zaferi
(1877) - Bursa'nýn kurtuluþu (1922)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.39
06.08
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.45 AKÞAM 19.10
16.18 YATSI
20.31
Ölümü gerçekten tanýmýþ bir kimseye,
dünya belâ ve musîbetleri, dert ve
sýkýntýlarý çok hafif gelir.
Ka'b-ül-Ahbâr "Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
Özel Elitpark Hastanesi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
UYSAL
KARAKAÞLI
G.BEY MAH ATA
CAD.NO:35 ATA SAÐLIK
OCAÐI KARÞISI 213 21 79
GAZÝ CAD. 81/C (
PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI
KARÞISI ) 224 76 91
G
Yol Ayýrýmý 3
Gölgeler
ölgeler, meçhulün sigara izmaritiBana mý ne Ýblis'in hayatýndan?
Fikrin Ýleri
dir. Allah'ýn "Kahhar" ismi ile, bir
Doðru; ama ben diyorum ki, bu
Ufuklarýnda
avare sümüðü gibi yere diz üstü kagölgeleri uyuz bir kedi yavrusu gibi
pandýrýp, her dem kendi dumanýna
boðmaya çalýþýyoruz ya; ayaðýmýza
hasret çekmesi için onu madde âlemitakýldýðýnda, ayaðýmýzýn ucuyla iteknin kopyasý tarzýnda bir kýlýða bürüdüleme hareketleriyle… Peki, bu tavýr
ðü bir izmarit…
da komikleþmiyor mu, en az bu deGöklerin mistik ayaklarý altýnda
minki gayret gibi?
mistiklik diyarýndan kovulmanýn acýSahi, nedir gölgelerden istediðisýyla kývranan izmarit…
miz bizim be yahu?
Ben, gölgelerin ateþ üstü harareGölgeler… Kalýpsýzlýk kanseritinde cayýr cayýr donan bir gölge avcýnin çürüttüðü kalýp içi kalýpsýz organsýyým… Kendi kanýný, gölgelerin
lar…
Hüsnü Salih CENAN
grimsi lavabosunda arýndýrmaya, gölGölgeler… Asidi kaçmýþ dünyagelerdeki donukluðu da kendi yarasýna
nýn, gaz sýkýþmasýndan ölen son madboca etmeye çalýþan bir garip avcý…
deleri…
Gölgelerin tebessüm fokurdayýþlý somurtuþlarýnda av
Gölgeler… Maddi dünyanýn harita metot deftemerakýnýn getirdiði ava eriþememe duygusunu hünrinin kare kutucuklarý içinde, madde üstü ifadeye ergür hüngür kahkahalaþtýran bir avcý…
mek arzusundaki zavallý karalamalar…
Avýna av olmuþ avcý…
Gölgeler… Uzaklýðýn heyelanýndan kopan biGölgelerin küflü kütüphanesine balýklama dalýp,
çimsiz toprak parçasý…
ne kadar mana çýkarmaya çalýþtýysam; bu ketum arGölgeler… Yakýnlýðýn çýðýnýn ses aralýðýný ölçþivden fihristler, kataloglar dolusu hüsrandan baþka
me azmindeki deli metronom…
bir "þey" elde edemedim. Hele bir de onlardaki gizemin kitaplar üstü his yükünü, yara-bere içindeki kafaGölgeler… Gölgeler… Gölgeler…
tasýmýn komik el arabasýyla çekmeye çabalamamýn
Týlsýmlý hislerin meme uçlarýna kabuk baðlattýðý
verdiði acý var ki, sormayýn…
halde, kendisi bizzat o memelerden galonlarca menfaAteþ oksijensiz bir ortamda yanamaz, sönüp giat devþiren çýkar köçeði gölgeler…
der; malum… Acaba, baþtanbaþa ateþ demek olan ÝbGölgeler… Gölgeler… Gölgeler…
lis'i de oksijensiz býraksak, o da söner mi? Veya ona
Siz devlerin tükürdüðü kurþuni sakýz parçacýðý
bol oksijenli bir bardak soðuk su ikram etsek, önce
mýsýnýz?
oksijen bolluðundan semirip, sonra suyun söndürücü
Yoksa gizlilik kâinatýndan, görünürlük tarlasýna
hususiyetinden ötürü geberir mi?
düþmüþ sýrlý meteor musunuz
Milenyumun mesuliyet hareketi
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Araba meselesi bir þey deðil, ama hýzlý araç
kullanan Hüseyin, bu hali ile kaza
Tefekkür
yapmasýndan korkuyorlar.
Fakat Hüseyin bir taraftan Dünyamýz
anne ve babayý sýkýþtýrýyor, diðer
taraftan harcamalar çoðalýyordu..
"Eðer bu isteðimi yerine getirmezseniz ben okulu býrakýyorum ve burada bir iþ bulup çalýþýrým,sizin paranýzý istemem!"
Anne aðlýyor, baba diþlerini
gýcýrdatýyor…
Raþit Yücel
Ama,çaresiz kalan baba kenrasityücel@
di otomobilini getirip Hüseyin'e
corumhakimiyet. net
teslim etti ve:
"Bak oðlum!
Sen bizim her þeyimizsin.
Sana her þeyimiz feda olsun, fakat artýk biraz
kendine bir çeki düzen ver.
Bütün imkanlarýmýzý sana akýtýr olduk.
Bizler kýt kanaat geçindiðimiz halde , imkanlarýmýzýn çoðunu sana aktarýyoruz..
Artýk aklýný lütfen baþýna al!"
Hüseyin baþý yerde bu tavsiyeleri öylesine dinledi..
Onun derdi babasý bir an önce gitsin, kendisi
araba ile istediði gibi gezsin…
Terminalden babasýný yolcu ettiði an derin bir
nefes aldý..
" Of beee…" dedi.
Zaten arkadaþlarý bu otomobili bekliyorlardý…
Hemen arabayý alýp onlarýn bulunduðu yere
gitti…
Hüseyin'in geldiðini görenler hem arabayý hem
de Hüseyin'i alkýþladýlar…
Kýzlý-erkeli gurup ile þehrin dýþýnda lüks bir
lokantaya gittiler…
(Sürecek)
Y
önetimler milletlerin ve ülkeleProf. Dr. Ahmet Davutoðlu'na devrin geleceðini belirler. Baþarýlý
retti. Ankara Arena Spor Salonu'nda
liderler ve yönetimler halkýnýn ve
yapýlan kongrede nizam ve intizam
ülkesinin refah seviyesini yükseltir,
üst düzeyde, heyecan had safhadaybaþarýlarýyla tarihe geçerler. Baþarýdý. Cumhurbaþkaný Erdoðan siyasesýz lider ve yönetimler de geçmiþte
ti her alanda konuþturan bir lider
kara bir sayfa olarak kalýr, tarih onolarak kamuoyunda özgüven uyanlardan lanetle bahseder. Bu açýdan
dýrdý. Kendinde devlet iradesi yükülkemizi yönetenler hepimizi ilgisek deðer kazanmýþ, halkýn duygulendirir, geleceðimiz onlara baðlýlarýna tercüman olan bir liderdir Erdýr. Baþarýsýz siyasilerden o kadar
doðan. 'Þahlanan Türkiye' yolunda:
çektik ki Osmanlý Devletinde yöne'yenildik ama ezilmedik' sözüyle
tici yetiþtirmek için kurulmuþ olan
tribünlere özgüven patlamasý yaþatEnderun sistemindeki gibi devlet
tý. Kongreye 'birlik ve beraberlik'
Abant Ýzzet baysal
adamlarýnýn eðitim ve erkân içinde
temasý ile gitti, sýfýr stres, sýfýr soÜniversitesi eski rektörü
yetiþtirilmesini düþünmeye baþlarun ile Ahmet Davutoðlu genel baþmýþtým.
kanlýða seçildi. Biri cumhurbaþkaný,
diðeri
baþbakan
olarak Erdoðan ile Davutoð"Kara Çarþamba" olarak bilinen 2001 krizi
Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizidir. lu Yeni Türkiye'nin siyaset sahnesinde baþarýyla
yürüyorlar.
Bu
iki
baþarýlý
insaný halkýmýz gönMilli Güvenlik Kurulu toplantýsýnda cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer ile baþbakan Bülent lünde 'bir' olarak görüyor.
Ecevit arasýnda yaþanan ve bütün ülkeyi etkisi alÞimdi zaman müþterek mesuliyet hareketi
týna alan tartýþma ekonomik krize dönüþmüþtü. zamanýdýr. Türkiye'de çoðu iktidarlar ve yönetiDönemin Baþbakaný Bülent Ecevit'in
Mart ciler millete karþý mesuliyet hissetmemiþ cebini
2001'de, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlý- doldurmaya bakmýþtýr. Cumhurbaþkaný Erdoðý'na getirdiði Dünya Bankasý baþkan yardýmcýsý ðan'ýn 30 Mart seçimlerinin ertesi sabahý ilk iþi
Kemal Derviþ bir kurtarýcý olarak karþýlanmýþtý. Yavuz Sultan Selim köprüsünün inþaatýný inceleZamanýn koalisyon hükümetinin hiç mi ekono- mek olmuþtur. Kendisinde millete hizmet vecd
mist yoktu? Kemal Derviþ Osmanlý'daki devþir- halini almýþtýr. Bu harekete engel olmaya çalýþanmeler gibi geldi ve gitti. Bu þu gerçeði ortaya ko- lar milletin hayatýna girmiþ, milletin emeðiyle
yuyor: Türkiye'nin yönetimine talip olanlar ülke- yaþýyor. Davamýz hayata uymak deðil hayatýmýzý
yi yönetecek iyi bir lidere ve mesuliyetinin bilinhakka uydurmak olmalýdýr. Mevcut iktidar millecinde bir ekibe sahip olmalýdýr.
ti hakka taþýyacak, ülkemizi az geliþmiþlikten
2002 yýlýndan günümüze geçen sürece bak- yüksek refah düzeyine yükseltecek olan iradenin
týðýmýzda Türkiye dünyanýn ekonomisi en iyi yö- iktidarýdýr. Vicdanýmýzdaki meþalesi aþk ve iman
netilen ülkelerinin baþýnda gelmektedir. Bu
olan bu mesuliyet hareketinin kaynaðý Alparslan2002'den bu yana ülkemizi yöneten ekibin baþalarýn, Yýldýrýmlarýn, Fatihlerin, Mehmet Akiflerýsýdýr. 30 Mart 2014'de yerel seçimler oldu, 10
Aðustos 2014'te Cumhurbaþkaný seçimi yapýldý. rin, Necip Fazýllarýn ruhaniyet ve fikriyatýna daHer ikisinden ve 2002 Kasým ayýnda yapýlan ge- yanýr. Her asrýn bir fütuhatý vardýr, milenyumun
nel seçim de dâhil olmak üzere o tarihten bu ya- fütuhatý da AK Partinin bu mesuliyet harekâtýdýr.
na yapýlan bütün seçimleri Recep Tayyip Erdo- Dünya tarihinin gidiþatýný deðiþtiren ecdadýmýzýn
ðan liderliðindeki AK Parti kazandý. Hiçbir baþa- ruh ve ahlak sahasýndaki fetihlerinden altý asýr
rý tesadüf olmadýðý gibi bu baþarýlar da tesadüfen sonra gönlerde ve ekonomide yeni fetihler yapkazanýlmamýþtýr. Bu takip edilen gerçekçi politi- mak azmindeyiz. Ýlim ve ahlak, hak ve adalet
kalarýn ve o politikayý belirleyen lider ve ekibinin uðrunda giriþtiðimiz bu hareket neslimizin sahipsiz býrakýlmýþ evlatlarýný bir bayrak ve ideal etramaharetidir.
Ýki hafta önce AK Parti kongresi yapýldý. fýnda birleþtirme hareketidir. Allah aziz milletiCumhurbaþkaný seçilen Erdoðan baþbakanlýðý mizin ve ona hizmet edenlerin yardýmcýsý olsun.
METEOROLOJÝ
Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK
2.8517
2.8322
2.2054
2.2055
Gram
ALIÞ
88,58
SATIÞ
88.62
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6992
11 EYLÜL 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
VEFAT EDENLER
1-Bahattin, Mustafa, Arif, Ýlhami ve Çorum Belediyesi çalýþaný Çetin CEYLAN' ýn babasý; Rýfat CEYLAN.
2-Büyükpalabýyýk Köyü' nden gelme, Pire Veli' nin
oðlu, Zafer ÇELÝKTAÞ' ýn babasý; Muharrem ÇELÝKTAÞ.
3-Sazak Köyü' nden, Zehra ÖZ' ün eþi, Necati ve Ali
ÖZ' ün kardeþi, Demir Doðramacý Esnafýndan Ecevit ve
Bülent ÖZ' ün amcasý, Suat ALNIAK' ýn kayýnbiladeri;
Atilla ÖZ.
4-Emekli Öðretmen Metin ÇITAK ile Canan ve Cavidan UZUN' un annesi; Tevfik ÇITAK' ýn yengesi; Leman ÇITAK.
5-Konfeksiyoncu Merhum Þevket ÖZÜYAÐLI' nýn
eþi, Manifaturacý Turan ÖZÜYAÐLI, Kadir ve Ýsmail
ÖZÜYAÐLI' nýn annesi; Menþure ÖZÜYAÐLI .
6-Alaca Ýlçesi, Tutluca Köyü' nden gelme, Celal ve
Abidin ÇUHADAR' ýn babasý; Ýsmail ÇUHADAR.
7-Süheyl ve Hýdýr ARZOÐLU' nun babasý, Eski Bakýrcý Esnafýndan; Mustafa ARZOÐLU.
13
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
11 EYLÜL 2014
Kulüplere Çorumlu motivasyon koçu
‘Sporda baþarý için
motivasyon önemli’
RECEP MEBET
B
eyaz TV’de yayýnlanan ‘Uzun Ömür’ adlý
programa konuk olan Psikoterapist hemþehrimiz
Uzm. Dr. Timur Harzadýn, ‘Sporcu Psikolojisi’
hakkýnda bilgiler verdi.
Türkiye’nin saygýn spor kulüplerine motivasyon
koçluðu hizmeti sunan Timur Harzadýn, Fizyoterapist
Hürkan Akkuzu’nun sunduðu programda konuyla
ilgili sorularý cevapladý.
Canlý olarak ekrana gelen programda özellikle
futbolcu psikolojisi üzerine önemli açýklamalarda
bulunan Uzm. Dr. Harzadýn, sporcularýn
motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörlerden
bahsetti.
Motivasyon Koçluðu çerçevesinde büyük
takýmlarla da görüþme halinde olduðunu belirten
Harzadýn, bireysel ve takým sporlarýnda psikolojik
faktörlerin baþarýya etkisine dikkat çekti.
Spor psikologlarýnýn adeta birer duygu koçluðu
yaparak sporcularýn motivasyonunu artýrdýðýna iþaret
eden Harzadýn, konuyla ilgili sorulara þu cevaplarý
verdi:
Spor psikolojisi nedir?
Spor psikolojisi, psikolojinin spor ve egzersiz
sýrasýnda performansý etkileyen psikolojik, zihinsel
faktörleri araþtýrýr ve bulgularý bireysel ve takým
performansýný arttýrmakta kullanýr.
Spor psikolojisine ilgi ülkemizde ne durumda?
Günümüz futbolunda maç sonunda çýkarýlan
matematiksel istatistikler kadar psikolojik analizler de
son derece elzem. Ýngiliz Psikoloji Derneði (BPS) bir
makalesinde futbolda psikoloji bilimine verilen
önemin son 10 yýlda giderek arttýðýna dikkat çekiyor.
1. ligdeki futbol takýmlarý özellikle 4 büyükler yüksek
bütçeler hazýrladýklarý halde özellikle yurt dýþýnda
yeterince baþarýlý olamýyor. Çünkü bu alana olan ilgi
ülkemizde yeterli deðil.
Özellikle futbolda psikolojinin etkinliði ne
kadar?
Futbolculuk baský altýnda yüksek performans
gerektiren bir meslek. Her hafta sürekli olarak baský
ve çoðu zaman provokasyon altýnda oynayan
futbolcular için mental beceriler, özellikle maçýn
kritik anlarýnda hýzlý ve doðru karar verme yetisi çok
daha ön planda. Mental becerileri edinmek ve
geliþtirmek futbolcular için en az kondisyon çalýþmak
kadar önemli. Bu hedeflere ulaþabilme takým
oyuncularýnýn, antrenörlerin, seyircinin ve yönetimin
uyum içinde çalýþabilmesi ile mümkün. Ayrýca alt
yapýdan A takýma oyuncu yetiþtirme ve diðer
takýmlara oyuncu satýþý da gelirleri artýracak önemli
bir etken. Transfer edilen oyuncularýn ise piyasa
deðeri düþmeden uzun süre oynamaya devam etmesi,
hatta deðerinin yükselerek baþka takýmlara satýþý
gelirleri yine artýrmasý bakýmýndan önem taþýyor.
Futbolda, günümüzde kazanmadaki en önemli
zorluk nedir?
Burada en önemli zorluk sporcunun bireysel
kiþilik problemleri. Ýlaveten bir kiþinin kiþilik
problemleri olmasa bile takým oyunu nedeniyle öteki
kiþilerle saðlýklý iletiþim kurabiliyor olmasý gerekir.
Takým oyunu oynanabilmesi için bireylerin bazý
hýrslarýný býrakmasý, takýmýn menfaatlerini ön planda
tutmasý gerekir. Futbolcu takým baþarýlý olsun, kendisi
de bu baþarýnýn baþkahramaný olsun ister. Bu insan
psikolojisi ile örtüþmeyen bir durumdur.
Sporcu psikolojisinde öncelikli hedefler neler?
Öncelikle takým içindeki kiþilerin, antrenörün ve
ailelerinin daha mutlu, daha dingin ve daha saðlýklý
bir hale dönüþebilmesi baþlýca amacýmýz. Eðitimde
öncelikle futbolcu-antrenör-yönetici- seyirci
iletiþiminde ne tür psikolojik bir yapýlanmanýn var
olduðu tespit edilir. Daha sonra buna uygun þekilde
baþarýsýnýn nasýl destekleneceði, baþarýsýzlýðýn nasýl
atlatýlacaðý ve kiþinin dayanma mekanizmalarýný nasýl
geliþtirileceðine bakýlýr. Burada bir kýsým teknikler,
bireysel görüþmeler, grup çalýþmalarý anketler,
psikolojik testler, psikodrama, aile dizimi çalýþmalarý
gibi teknikleri kullanýrýz. Bireyle kafa kafaya kendi
bireysel baþarýlarýna nasýl katký saðlayabileceði
Motivasyon Koçluðu
çerçevesinde büyük takýmlarla da
görüþen Psikoterapist hemþehrimiz
Uzm. Dr. Timur Harzadýn, bireysel
ve takým sporlarýnda psikolojik
faktörlerin baþarýya etkisine dikkat
çekti.
Psikoterapist hemþehrimiz Uzm. Dr. Timur Harzadýn, ‘Sporcu Psikolojisi’ hakkýnda bilgiler verdi.
birlikte tartýþýlýr ve yapýlandýrýlýr.
Sað ve sol beynin koordineli çalýþmasý spor
psikolojisinde neden önemli?
Beynimiz sað ve sol olmak üzere iki yarým
küreden oluþur. Sað beyin duygusaldýr, yeni fikirlere
açýktýr, farklýlýklarý sever. Deneme yanýlmayla karar
verir. Duygusal alanlarla ilgisi nedeniyle arzularý
hemen olsun ister. Stratejik düþünmek yerine, sezgisel
düþünür. Arzularýný ertelemekten hoþlanmaz. Hýzlý
karar verip harekete geçmek eðilimindedir, acelecidir.
Çok fazla eylem yapabilir, hata riski sol beyinden
fazladýr. Sað beyin o an hissettiði davranýþý yapar. Bu
yüzden zaman zaman
bencillikten uzak
olabilir. Sað beyni
baskýn çalýþan kiþiler
duygularýna göre
hareket eder. Bir iþ
yaparken kar zarar
analizi yapmaktan çok,
onu sevip sevmediðini
ölçü alýr. Ýnsanlarý
analiz ederken ‘o beni
sever’ ya da ‘ben onu
çok severim’ gibi
referanslarý kullanýr.
Ýnsan yüzlerini hatýrlar,
isimleri hatýrlarken
zorlanýr. Sað beyin
niyete ve sürece göre
hareket eder. Sað beyin
duygusal uyarýlara
hýzlý tepki verir. Sað
beyin duygusal
kararlar verdiði için,
bu kararlarý inanarak
vermek ister.
Problemleri bütüne
bakarak çözer.
Sol beyin ise yeni
fikirlere açýk deðildir. Koruyucu, tutucu ve
savunucudur. Düþünce sistemi içinde katý kurallarý
bulunur. Sol beyin ‘aslýnda’ ve ‘ama’ kelimelerini çok
kullanýr. Bu iki kelime hemen karar vermeyi engeller.
Beynin sol tarafý, bir þeyi detaylý anlamaya ve ayný
zamanda ertelemeye yatkýndýr. Sol beyin bencildir
kendisini mutlu edecek þeyleri önemser. Bu sebeple
de kendisi önceliklidir. Ýnsan yüzlerini hatýrlamada
zorluk yaþar, isimleri hatýrlar. Sol beyinde süreç
önemli deðildir, daha çok sonuca bakar. Sol beyin
görsel uyarýlara hýzlý tepki verir. Sol beyin, inanamasa
bile bir konuda karar vermekten yanadýr. Problemi
parçalara ayýrýr ve bu parçalara bakarak çözer.
Sporcularda beynin her iki yanýnýn da koordineli
çalýþmasý, gerçekleþtirilen branþta baþarýyý getirir.
karþýsýnda sakin kalabilme doðru eleþtirileri
olgunlukla kabul etme, doðru olmayanlarý ise kibarca
reddetme yetisini kazanýr.
Baþarýsýzlýk Kaygýsý: Özellikle maçýn kaderinin
son vuruþlar, önemli kurtarýþlar, kritik asistler gibi
kendi tek hareketine baðlý olabileceði durumlarda,
futbolcularda baþarýsýz olma kaygýsýna çok sýk
rastlanýr. Bu gibi durumlarda coþkulu bir sevinç
yaþamakla derin bir üzüntü ve piþmanlýk arasýndaki
çizgi çok incedir.
Baþarma Korkusu: Birçok oyuncuda, yükselen
beklentileri karþýlayamamaktan korkma, baþarýyý
yineleyememe veya
sürdürememe korkusu
vardýr. Çünkü
baþarýnýn yüklediði
yeni sorumluluklarý
taþýma iç dünyasýnda
gerilim ve baský
yaratýr. Bu durum
sonrasýnda oyuncuda
benlik karýþýklýðý
baþlar ve giderek ben
olmaktan uzaklaþýr.
Yeni görev ve
sorumluluklarý
üstlenmek zamanla
kiþilik deðiþikliðine
yol açmýþtýr. Baþarý
elde ettiðinde
suçluluk, kaygý ve
zihinsel karýþýklýk
hisseder. Meyve veren
aðacý taþlarlar
atasözünde olduðu
gibi yükseldikçe
çevresi tarafýndan
dýþlanma duygusunu
yaþayabilir. Ayrýca
baþarýyý sürdürebilmek
için devamlý bir motivasyon gerekir. Bunu baþarmak
her zaman için mümkün olmayabilir.
Giderek ünlü olmak özel hayatý örseleyebilir. Bu
yüzden baþarýdan çekinen oyuncu, farkýnda olmadan
içgüdüsel duygularla kendi kendini sabote eder. Tam
baþarmak üzereyken vazgeçer ve ait olduðu alt
seviyeye geri döner. Böyle bir oyuncu çocukluðunda
hak etmeme veya deðersizlik inancý ile büyütülmüþ
olabilir. Bu süreçte alýnan danýþmanlýk desteði ile kýsa
bir zamanda bu sýnýrlayýcý ve baðlayýcý inançlar sona
erebilir. Korkularýndan kurtulan kiþi baþarýlý olmanýn
hazzýný doyasýya yaþar ve içsel olarak özgürleþir.
Devam Edememek: Mühim olan bir futbolcunun
kaç kez yýkýldýðý deðil, kaç kez yeniden ayaða
kalktýðýdýr. Bir hata yaptýktan sonra kendini hýzla
toparlayabilmek bir futbolcu için hiç de kolay
deðildir. Eðer futbolcu kendi hatasýný hýzla affetmezse
bu onu ilerleyen dakikalarda bir baþka hataya itecektir
ve futbol üst üste yapýlan hatalarý affetmeyecektir. Ýyi
bir þey yaptýðýnda aile tarafýndan çok alkýþlanan, kötü
bir þey yaptýðýnda ise çok fazla eleþtirilen bireyler
baþkalarýnýn onun hakkýnda ne düþündüðüne çok fazla
odaklanýr. Bu kiþi hata yaptýðýnda suçluluk hisseder.
Burada futbolcunun yýkýldýðý zamana deðil, ayaða
kalkmasý gereken zamana nasýl odaklanacaðý ile ilgili
eðitim verilir.
Özgüven Eksikliði: Futbolcuya içinde
baþarýsýzlýða, hatalara ve düþük performansa yer
olamayan saðlam bir futbol zihniyeti inþa etmek
öðretilmektedir. Futbolcu sahada mükemmel
olmalýdýr aksi takdirde bunun faturasýný takýmý
ödeyecektir. Düþtüðü zaman hemen ayaða kalkacak
ve bunu telafi edecek saðlamlýkta bir özgüven
geliþtirmek birçok oyuncu için çetrefilli bir psikolojik
süreçtir. Beklentileri karþýlayamama korkusu bir
futbolcunun zihni için çok aðýr bir yüktür. Böyle
birisinin iç sesi devamlý olarak olumsuz cümleler
fýsýldar. Bu sesin giderek kýsýlmasý ve olumlu konuþan
iç sese dönüþmesi hedeflenir.
Özgüven, konsantrasyon, öfke kontrolü gibi
psikolojik mekanizmalar bir futbolcunun en büyük
silahýdýr. Zihinsel ve duygusal olarak maça hazýr
olmanýn performans üzerindeki etkileri yadsýnamaz.
“Spor psikolojisi,
psikolojinin spor ve
egzersiz sýrasýnda
performansý etkileyen
psikolojik, zihinsel
faktörleri araþtýrýr. Elde
ettiði bulgularý bireysel
ve takým performansýný
arttýrmakta kullanýr.”
Sporcularda performansý bozan baþlýca duygular
nelerdir?
Mükemmelden aþaðýsý kurtarmaz: Bir sezonda
oynanan bütün maçlarýn kazanýlmasý her takým için
neredeyse
imkânsýzdýr. Sonuç
olarak, puan
kayýplarýnda ya da
yeterince iyi
performans
sergileyemedikleri
maçlarda
futbolcularýn
mükemmeliyetçilik
duygusu kolayca
hüsran ve hayal
kýrýklýðý gibi bir
sonraki hafta da
performanslarýný
etkileyebilecek
istenmeyen duygulara
dönüþmektedir.
Mükemmeliyetçilik
azaldýkça baþarý artar.
Çünkü bu duygu
kiþinin aþýrý temkinli
olmasýný, yeni þeyleri
denemesini zorlaþtýrýr.
Psikoterapist Timur Harzadýn, Fizyoterapist Hürkan Akkuzu’nun sorularýný cevapladý.
Kiþi zamanla eleþtiri
Örneðin, muhtemel en yüksek performansý sergilemek
için iki anahtar hormon gerekmektedir: Dopamin ve
Norepinefrin. Araþtýrmalara göre, ‘gözünde
canlandýrma’ davranýþý tekrar tekrar odaklanarak
yapýldýðýnda her iki hormonu da salgýlayarak beynin
dikkat ve çevreye yanýt verme ile ilgili bölümlerini
etkilemekte ve duyusal sistemin yanýnda sezgisel
davranýþlarý da geliþtirmektedir. Benzer þekilde, maça
konsantre olmak ve futbolcularýn sakin kalabilmesi
bir takým için tahrikçi bir rakibe karþý en iyi donanýmý
saðlamaktadýr.
Rekabetin Ölümcül Hale Gelmesi: Bir futbol
takýmýnda yaþanabilecek önemli bir sorun da, takým
içi rekabetin ölümcül bir þekle dönüþmesidir.
Normalde rekabet duygusu kaliteyi artýrýcýdýr. Ancak
bu duygu çok yoðunlaþýrsa oyuncu daha uygun
durumdaki bir arkadaþýna gol pas vermek
istemeyebilir. Bu rekabet takýma zarar verir. Bu
duygunun kaynaðý aslýnda çok gerideki çocukluk
yýllarýndadýr. Bazý ailelerde ebeveynler arasýnda
rekabet vardýr. Örneðin anne çocuðunu babadan uzak
tutma çabasýnda olabilir. Baba ile çocuk rekabete
girsin ve ikisi de en çok onu sevsin, birbirlerine karþý
olumsuz duygularý olsun isteyebilir. Bunlar, bir
çocuða bakan bazý yetiþkinlerde görülen içgüdüsel ve
evrensel duygulardýr. Çünkü bir çocuða ne kadar çok
bakým verdiyseniz onun o kadar çok size ait olmasýný
istersiniz. Çok doðal olan bu sahiplenme duygusu
ebeveynleri bilinçaltýndan hem bir birine hem de
çocukla ebeveyni rakip haline getirebilir.
Para kazanma oyuncuyu nasýl etkiler?
‘Bu takýmda sakat oyuncumuz filanca olsaydý
maç böyle bitmezdi.’ ‘Bizim çocuklar daha çocuk
yaþta parayý çok kazanýyorlar. Fazlaca pohpohlanýyor
ve zihinsel olarak bunu tolere edemiyorlar. Bir süre
sonra çalýþmýyorlar, yol kat etmiyorlar, olduklarý
yerde saymayý býrakýn daha da geriliyorlar.’
eleþtirilerine þahit oluruz. Bunun kaynaðýnda da
maddi nedenlerin yattýðý ifade edilir.
Penaltý psikolojisinde neler önemli?
Bir futbol maçýnda en çok strese neden olan ve
en yüksek gerilim yaratan durumlardan biri penaltý
anlarýdýr. Bazý maçlarda bir penaltý bütün takýmýn 90
dakika boyunca sarf ettiði efora denktir. Penaltýnýn
maçýn sonucuna önemli derecede etki etme
potansiyeli kaleci için kurtarýþý yapmak, penaltý
vuruþunu yapacak oyuncu için de vuruþu gole
çevirmek adýna muazzam bir baský hissi oluþturur.
Dolayýsýyla, penaltý fiziksel olmaktan çok zihinsel ve
duygusal bir süreçtir.
Penaltý kararý verilmesinden atýþýn
kullanýlmasýna kadar geçen birkaç dakika içerisinde
kalecinin hem teknik hem de zihinsel olarak kendini
hazýrlamasý gerekir. Kalecinin refleksleri ve vuruþu
yapacak oyuncuyu okuyabilmesi kadar stres yönetimi,
hedef belirleme ve zihinde canlandýrma gibi mental
becerilerini geliþtirmiþ olmasý ve bunlarý baþarýlý bir
þekilde uygulayabilmesi de büyük önem taþýr.
Yoðun yaþanan duygular baþarýyý nasýl etkiler?
Öfke, üzüntü, korku ve utanç futbol
karþýlaþmalarýnda görülen temel duygulardandýr.
Sýklýkla görülen bu dört duygunun saðlýklý olup
olmadýðý futbolcularýn performansý ve baþarýsý
üzerinde büyük etkisi vardýr. Futbol karþýlaþmasýnda
acý, saðlýklý bir olaydýr ve olumsuz bir durum
uyarýsýdýr. Saðlýklý temel duygularýn asýl iþlevi,
istenmeyen bir durum karþýsýnda futbolcularý uyumlu
hareket etmeleri konusunda bilgilendirmesi ve
organize etmesidir.
Futbolda duygu koçluðunun en önemli görevi
futbolcularýn, duygularýnýn uyumlu bir duygu olup
olmadýðýný deðerlendirmelerine yardýmcý olmaktýr.
Futbol spor psikoloðunun amacý nedir?
Duygu koçluðundaki ilk adým her zaman, ne
hissettiklerinin farkýna varmalarýnda futbolculara
yardým etmektir. Bir diðer önemli adým ise,
futbolcunun hissettiði durumun, futbolcuya rehberlik
etmesi gereken saðlýklý bir temel duygu olup
olmadýðýný veya deðiþtirilmesi gereken saðlýksýz bir
duygu olup olmadýðýný deðerlendirmeyi içerir.”
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
15
100 iþ müfettiþi
yardýmcýsý alýnacak
Ç
Engin Býyýkoðlu’nun kýzý Çaðla, Alican Kesen ile evlendi.
Engin Býyýkoðlu
kýzýný evlendirdi
ENÝSE AÐBAL
Derneði (MÜSÝAD)
Yönetim Kurulu
Üyesi Engin
Býyýkoðlu’nun kýzý
Çaðla, Alican Kesen
ile evlendi.
orum'un
Ç
tanýnmýþ
ailelerinden,
Müstakil Sanayici
ve Ýþ Adamlarý
Genç çift,
geçtiðimiz
Cumartesi günü
Anvatar Otel’de
düzenlenen törenle
hayatlarýný
Genç çiftin nikahý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan kýyýldý.
birleþtirdi.
Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü tarafýndan
kýyýlan nikâha, AK
Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan
ve Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan
Tarancý, iþ ve
siyaset dünyasýndan
isimler ile çok
sayýda davetli
katýldý.
MÜSÝAD
Çorum Þube
Baþkaný Rumi
Bekiroðlu ile
Yönetim Kurulu
Üyeleri de bu mutlu
gününde Engin
Býyýkoðlu’nu yalnýz
býrakmadý.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
yüksek mühendisi veya
mühendisi olmak üzere,
Ýþ Müfettiþi Yardýmcýsý
alýnacaðý belirtildi.
(Haber Merkezi)
MEB kontenjan listesi yayýmladý
M
illi Eðitim
Bakanlýðý (MEB)
2014 Eylül Öðretmen
Atama kontenjanlarýný
duyurdu.
Þimdiye kadar
pek çok il milli eðitim
müdürlüðü ihtiyaç
listesini yayýnlayarak
merakla beklenen
öðretmen atamasý
branþ daðýlýmlarýný
oluþturmaya baþladý.
Bu branþlar arasýnda
bu yýl en çok göze
çarpanýysa sýnýf
öðretmenliði oldu. Þu
anki son durumda 25
binden fazla sýnýf
öðretmeni adayý
atanmayý beklerken
þimdiye kadar milli
eðitim müdürlüklerinin
yayýnladýðý listelerde 4
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) 2014 Eylül Öðretmen Atama kontenjanlarýný duyurdu.
bin öðretmenin
atamasý kesinleþti. Son
iki yýldýr uygulanan
4+4+4 eðitim
sistemiyle birlikte sýnýf
öðretmenliði normuna
duyulan ihtiyaç daha
da artmýþtý. Geçtiðimiz
yýl bakanlýk sadece
3500 sýnýf öðretmenini
atamýþtý. Bu yýl
rakamýn daha da
artmasý bekleniyor. Þu
ana kadar 39 il ihtiyaç
listesini yayýnladý.
Ýhtiyaç listelerine göre
en az 4 bin sýnýf
öðretmenin atamasýna
kesin gözüyle
bakýlýyor. Çorum’un da
19 sýnýf öðretmenine
ihtiyacý olduðu
söyleniyor.
(Haberler.com)
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 100 iþ müfettiþi yardýmcýsý alacak.
yönünden görev
yapmak üzere 50
maden, 25 inþaat
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
alýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý
100 iþ müfettiþi
yardýmcýsý alacaðýný
açýkladý. 2013 yýlý mart
ayý itibarýyla Türkiye'de
'yetkili' ve 'yetkisiz'
olmak üzere toplam
580 iþ müfettiþi
yardýmcýsý bulunuyor.
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý Ýþ
Teftiþ Kurulu
Baþkanlýðý’nda Genel
Ýdare Hizmetleri
Sýnýfýnda 8. ve 9.
derecede açýk bulunan
100 adet Ýþ Müfettiþi
Yardýmcýsý kadrolarýna,
Ankara’da yapýlacak
sýnavla iþin yürütümü
yönünden görev
yapmak üzere 25, iþ
saðlýðý ve güvenliði
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Poyraz’a sürpriz kutlama
Doðum günü sürprizini Çorum Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü personeli yaptý.
Ç
orum Belediyesi
Ýmar ve Þehircilik
Müdürlüðü personeli, 44
yaþýna giren Ýmar ve
Þehircilik Müdürü
Yüksel Poyraz için
sürpriz doðum günü
kutlamasý yaptý.
Doðum gününü
kutlayarak kendisine
sürpriz yapan
personeline teþekkür
eden Poyraz,
kutlamadan dolayý son
derece memnun
olduðunu ifade ederek,
“Belediyemizde ve
Müdürlüðümüzde birlik
beraberliðin devam
etmesini diliyorum.”
dedi.
Doðum günü
pastasýný kesen Poyraz,
personele de kendisi
ikram etti.
(Haber Merkezi)
Ýmar ve Þehircilik Müdürü Yüksel Poyraz için sürpriz doðum günü kutlamasý yaptý.
16 PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
Ç
‘Sorunlarý ortak
sinerji ile çözeriz’
orum Ticaret Borsasý Baþkaný
Ali Bektaþ, Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin'i ziyaret etti. Ziyarette Mustafa Yýldýrým Ünal da hazýr bulundu.
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ziyarette Oda Baþkaný
seçilen Tahsin Þahin'i kutlayarak,
görevinde baþarýlar diledi.
Bektaþ, gönül birlikteliklerinin
tüm odalarla birlikte devam etmesi
temennisinde bulunarak, "Bu þehir
bizim þehrimiz. Bu þehrin kalkýnmasý, büyümesi ancak birlik ve beraberlikle olur. Odanýz için þahsým
ve Borsamýz adýna üzerimize düþen
ne gerekiyorsa yapmaya hazýrýz.
Nakliyeci esnafýna gelince Borsamýz nakliyecilerle her zaman iç içe
olmuþtur. Bu yüzden nakliyeci esnafýnýn sorunlarý ortak sorunumuzdur. Sorunlarý ortak sinerjimizi orta-
ya koyarak yenebiliriz" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin de, "Çalýþkan ve gönül dostu
Borsa Baþkanýmýz Ali Bektaþ'la birlikte þehrimiz ve üyelerimize güzel
hizmetlere imza atacaðýmýza inanýyoruz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
Düvenci Beldesi Süt
Düvenci Beldesi Süt Toplama Merkezi törenle açýldý.
Toplama Merkezi açýldý
ENÝSE AÐBAL
D
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.
Enerji kesintisi
Ç
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkezde
yapýlacak yatýrým çalýþmalarý nedeniyle enerji
kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye göre, 13
Eylül Cumartesi günü 07:30-18:00 saatleri arasýnda
yapýlacak kesintiden Karapürçek, Aksungur, Memiþler,
Kozanoðlu, Güzelyurt, Arzumpýnar, Altýnbaþ, A.Saraylý,
Y.Saraylý, Oymaaðaç, Altýnbaþ Baðlarý, Saraylý Baðlarý,
Akyazý Baðlarý, Morsümbül, Seydim Gölet Mahallesi,
Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Ali-Nesimi Bolat
Besi Çiftliði, Kip Tavukculuk Sanayi, Özuslu
Tavukculuk, Kip Tavukculuk Gýda, Ekmekcioðullarý
Gýda, Layýk Tavukculuk, Çorum Belediyesi Týbbi
Ayrýþtýrma Tesisi, Hasret Kýlýçarslan, Dalgýçlar Yapý,
Ayd. Petrol Ýskilip Yolu, R.Murat Temiz Tarýmsal
Sulama tesislerine etkilenecek. (Haber Merkezi)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
üvenci Beldesi Süt
Toplama Merkezi
törenle açýldý.
Geçtiðimiz
Pazartesi günü
düzenlenen açýlýþ
törenine Düvenci
Belediye Baþkaný
Necmettin Yalçýn,
Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ,
Çorum Ýli Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiricileri
Birliði Yönetim
Kurulu Baþkan
Hüseyin Cinbek,
Yönetim Kurulu
üyeleri ve Birlik
üyeleri katýldý.
Program, kurdele kesimi ve ikramlarýn ardýndan sona erdi.
‘SÜT
TOPLAMA
MERKEZÝNE SAHÝP
ÇIKIN’
Açýlýþta yaptýðý
konuþmada Birliðin
hizmetleri hakkýnda
bilgi veren Çorum Ýli
Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiricileri Birliði
Baþkan Hüseyin
Cinbek, desteklerinden
dolayý Belediye
Baþkaný Necmettin
Yalçýn ve üyelere
teþekkür etti. “Düvenci
Beldesinin ve
mahallelerinin
hayvancýlýkla uðraþan
tüm yetiþtiricilerden
süt toplama merkezine
sahip çýkmalarýný
istiyorum” diyen
Cinbek, Düvenci
Beldesiyle 7 ana süt
toplama ve 62
köylerde süt toplama
ünitesinin ruhsatlarýnýn
alýndýðý ve Gýda
Yönetmeliðine uygun
þekilde tadilatlarýnýn
yapýldýðýný söyledi.
Açýlýþa katýlan
üyelerden ineklerinin
memelerinden çýkan
bir damla sütü pazara
deðil süt toplama
tanklarýna teslim
etmesini ve kendi
tanklarýna sahip
çýkmalarýný istedi.
Cinbek,
Süt toplama merkezi hakkýnda bilgi alýndý.
“Üyelerimizin
ihtiyacýna göre
yatýrýmlarýmýz devam
edecek ve sýkýntýlarýn
giderilmesi için
çalýþmalarýmýz
sürecek. 14 yýldýr süt
topluyoruz, parasýný
alamayan yetiþtirici var
mý? Biz varken olmaz”
diye konuþtu.
‘ÝYÝ
PROJELERÝN
ARKASINDAYIZ’
Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ ise,
Birliðin hizmetlerini
yakýndan takip
ettiklerini ve soðuk
zincir aðýnýn her geçen
gün büyüdüðünü,
hizmet kalitesinin
artýrýlmaya
çalýþýlmasýnýn
memnuniyet verici
olduðunu söyledi.
Birliðinin
çalýþmalarýný takdir
ettiklerini ifade eden
Ermiþ, Baþkan’dan
yeni projeler
beklediklerini
belirterek, “Tarým ve
hayvancýlýk konusunda
birliklerden önümüze
gelecek iyi projelerin
arkasýndayýz ve
destekleyeceðiz.” dedi.
‘Birlik Baþkaný
Hüseyin Cinbek’e,
beldesine verdiði önem
ve destekten dolayý
Düvenci Beldesi halký
adýna þükranlarýný
ileterek konuþmasýna
baþlayan Düvenci
Belediye Baþkaný
Necmettin Yalçýn,
“Düvenci Beldesinin
Süt Toplama Bölge
Merkezi olmasýnýn
önemli olduðunu, tüm
hayvan sahiplerinin
elindeki sütü
pazarlarda satmak
yerine süt tanklarýna
vermesiyle sahip
çýkýlacaðýný söyledi.
Yalçýn,
konuþmasýnýn
devamýnda þunlarý
söyledi; “Beldemizde
tarým ve hayvancýlýða
desteðimiz sürecek.
Süt Toplama
Merkezimiz hayýrlý
uðurlu olsun. Düvenci
Beldesi ve bölge için
hayvancýlýða katkýda
bulunan herkese
teþekkür ediyor,
saygýlarýmý
sunuyorum.”
Program, kurdele
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, beldeye verilen desteðe teþekkür etti.
www.corumhakimiyet.net
Sertifikalý tohumluk
satýþlarý baþladý
ENÝSE AÐBAL
A
laca Ziraat Odasý'nýn
üreticilere yönelik hizmetleri arasýnda yer alan sertifikalý tohumluk satýþlarý
baþladý.
Sertifikalý tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyeti bulunduðunu, bu sayede de olumlu bir geliþme
olduðunu belirten Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan
Yýlmaz, sertifikalý tohumluðun, bazý bitkilerde dekara
ekilecek tohum miktarýnda
%25'e varan verim artýþý ve
tasarruf saðlayarak tohum
maliyetini düþürür ve üreticiye kazanç saðladýðýný söyledi.
Sertifikalý tohumluðun
içerisinde yabancý madde ve
yabancý tohum olmadýðý için
hangi ürün ekilirse onun elde edildiðini ve verim bakýmýndan bunun önemli olduðunu kaydeden Yýlmaz, Alaca Ziraat Odasý olarak her
çeþit buðday, arpa sertifikalý
tohumluk satýþýyla da çiftçilere hizmet vererek kolaylýk
saðladýklarýný, Buðday Pazarý'nda bulunan Ziraat Odasý'na ait satýþ bürosunda tohumluk satýþlarýnýn baþladýðýný açýkladý.
Ziraat Odasý üyeleri
ve tüm çiftçilerin sertifikalý
tohumluk temini konusunda
Ziraat Odasý satýþ bürosuna
uðramalarýný isteyen Baþkan
Yýlmaz, sertifikalý tohumluk
fiyatlarýnda da çiftçilere gereken kolaylýðýn saðlanacaðýný ifade etti.
2014 yýlý toprak analizi
süresinin 30 Ekim 2014 tarihine kadar uzatýldýðýný da
belirten Yýlmaz, “Ancak Laboratuvarýmýzda oluþabilecek yoðunluktan dolayý 25
Ekim tarihinden sonra gelen
toprak numuneleri kabul
edilmeyecektir. Çýkarýlan
tebliðe göre bundan sonraki
yýllarda son tarih 1 Eylül
Ýlhan Yýlmaz
olacaktýr. Bu seneye mahsus
30 Ekim’e kadar uzatýlmýþtýr. Bizim çiftçilerimizden ricamýz toprak analizi yaptýracaklarýn son güne kalmadan
bir an önce iþlemlerini yaptýrmalarýdýr. Ekim ayýnda
ekilecek buðday, arpa için
nadas ve ekili arazilerden
Temmuz ayýndan itibaren,
baharda ekilecek ayçiçeði,
pancar gibi bitkiler için ise
Mart, Nisan, Mayýs aylarýnda toprak numunesi alýnabilir.
Toprak Analiz iþlemlerinde sistem deðiþmiþtir. Artýk getirilen numunenin analiz sonuçlarý internet üzerinden TBS(Tarým Bilgi Sistemi) ile direkt olarak Tarým
Bakanlýðýna gönderilmekte,
analiz sonuçlarý ve gübre
tavsiyeleri Tarým Bakanlýðý
tarafýndan onaylanarak çiftçilerimiz hizmetine sunulmaktadýr. Bu nedenle çiftçilerimizin toprak numunelerini gerçek parsellerinden
getirmeleri önem arz etmektedir. Bunun aksi ispatlanýrsa 5 yýl bütün desteklemelerden men ve alýnan desteðin
iadesi gibi cezalar gündeme
gelecektir.
19 TC 448 plakalý 2006
model Renault marka
master van tipli aracýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Binevler Camii
abdesthanesi onarým
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011
model Peugeot marka
Auto tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
15 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Adnan Menderes Parký
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
16 EYLÜL
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum Merkez Ulukavak
HIDIRLIK PARKI SERT ZEMÝN YAPIM ÝÞÝ
Hýdýrlýk Parký Sert Zemin Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/114514
1-Ýdarenin
a)Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý
: 364 2250810/1452 - 364 2245805
c)Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-ÝhaIe konusu yapým iþinin
a)Niteliði, türü ve miktarý
ç) Ýþin süresi
3- Ýhalenin
: Ýlimiz; Çepni Mahallesi Hýdýrlýk parký içerisinde bulunan 3.000
m2'Iik alanda sert zemin Yapým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale
dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
: Ýlimiz; Çepni Mahallesi Hýdýrlýk Parký
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr,
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
a)Yapýlacaðý yer
Alaca Ziraat Odasý'nýn üreticilere yönelik hizmetleri arasýnda
yer alan sertifikalý tohumluk satýþlarý baþladý.
Sertifikalý tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyeti bulunuyor.
Üreticilerin Ziraat Odasý satýþ bürosuna uðramalarý gerekiyor.
Mahallesi 16 derslikli
Ömer Kömürcü Ýmam
Hatip Ortaokulu yapým
iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Gençlik Merkezleri
personel hzmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
18 EYLÜL
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014-2015 yýlý 63 kalem
týbbi sarf malzeme alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Bakým hizmet alýmý
(Çocuk evleri) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
24 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
25 adet semt parký
aydýnlatýlmasý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi
Baþkanlýðý
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
17
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b)Yapýlacaðý yer
c)Ýþe baþlama tarihi
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Man.
Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b)Tarihi ve saati
: 22.09.2014 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili
Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar
odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya
kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek
benzer iþlere dair tebliðin A/XVIII. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Peyzaj Mimarlýðý'dýr
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi
Cad. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 894) www.bik.gov.tr
18 PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor zorlu sezona hazýr
Amatör’de ilk düdük haftaya U 17’de çalacak
U 17 Ligi Fikstürü Ç
20 Eylül Cumartesi:
1 Nolu Saha:
Saat 11.00 Gençlerbirliði - Ýl Özel Ýdarespor.
Saat 13.00 Çimentospor - Çorumspor.
Saat 15.00 Ýskilipgücüspor - Osmancýkspor.
HE Kültürspor (bay)
27 Eylül Cumartesi:
1 Nolu Saha:
Saat 11.00 Çorumspor - Gençlerbirliði .
Saat 13.00 Osmancýkspor - Çimentospor .
Saat 15.00 HE Kültürspor-Ýskilipgücüspor.
Ýl Özel Ýdarespor (bay).
11 Ekim Cumartesi:
1 Nolu Saha:
Saat 11.00 Gençlerbirliði - Ýl Özel Ýdarespor.
Saat 13.00 Çimentospor - Çorumspor.
Saat 15.00 Ýskilipgücüspor - Osmancýkspor.
HE Kültürspor (bay).
18 Ekim Cumartesi:
1 Nolu Saha:
Saat 11.00 HE Kültürspor - Gençlerbirliði.
Saat 13.00 Ýskilipgücüspor - Çimentospor.
Saat 15.00 Osmancýkspor- Ýl Özel Ýdarespor
Çorumspor (bay)
25 Ekim Cumartesi:
1 Nolu Saha:
Saat 10.00 Ýl Özel Ýdare - HE Kültürspor.
Saat 12.00 Çorumspor- Osmancýkspor.
Saat 14.00 Gençlerbirliði- Ýskilipgücüspor
Çimentospor (bay)
2 Kasým Cumartesi:
1 Nolu Saha:
Saat 10.00 Çimentospor- Gençlerbirliði.
Saat 12.00 HE Kültürspor- Çorumspor .
Saat 14.00 Ýskilipgücüspor- Ýl Özel Ýdarespor
Osmancýkspor (bay).
8 Kasým Cumartesi:
1 Nolu Saha:
Saat 10.00 Ýl Özel Ýdare - Çimentospor.
Saat 12.00 Çorumspor- Ýskilipgücüspor.
Saat 14.00 Osmancýkspor- HE Kültürspor.
Gençlerbirliði (bay)
orum amatör
futbolunda
sezonun ilk düdüðü
U 17 kategorisinde
çalacak. Futbol’da 20
Eylül Cumartesi
günü oynanacak
maçlarla baþlayacak
U 17 liginde yedi
takým tek devreli lig
statüsünde mücadele
edecek.
1 nolu sentetik
çim sahada
oynanacak ligde tek
devreli oynanacak
maçlar sonunda
þampiyon olacak
takým Çorum’u
gruplarda temsil
edecek. 20 Eylül
cumartesi günü
oynanacak maçlarla
baþlayacak olan U 17
liginde heyecan 8
Kasým cumartesi
günü sona erecek.
Z
B
ölgesel Amatör Lig
5. grupta mücadele
edecek olan Ulukavakspor hafta sonu sezonun
ilk maçýnda Karabük’te
oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný
sürdürüyor.
Teknik Direktör Yusuf
Aydemir, bir yandan saha çalýþmasýnýn yaný sýra
diðer yandan da lisanslarýn hafta sonuna yetiþtirilmesi için çabalarýnýn
sürdüðünü söyledi.
Genel Kurul sürecinde yaþanan geliþmeler nedeniyle hazýrlýk
dönemini istedikleri gibi
geçiremediklerini belirten Teknik Direktör Yu-
suf Aydemir ‘Gerçekten
oldukça zorlu bir süreç
geçirdik. Kadromuzu
oluþturmak için uzun süren denemelerin ardýndan yönetim kurulumuzun özverili çalýþmasý
sonucunda takýmý kampa alarak fiziksel olarak
istediðimiz noktaya ge-
Ayvalýkgücüspor,
Fatih’le turladý
A
yvalýkgücüspor’da forma giyen
Fatih Bolat geçen sezon kaldýðý
yerden devam ediyor. Genç futbolcu
geçen sezon attýðý 14 golle takýmýnýn ligi
üst sýralarda bitirmesinde büyük pay
sahibi olmuþtu. Ligin ilk maçýnda
Erzurum Büyük Þehir Belediyespor’u
deplasmanda 1-0 yenen Ayvalýkgücüspor
dün Ziraat Türkiye Kupasý maçýnda
Çanakkalespor ile deplasmanda
karþýlaþtý. Maçýn 43. dakikasýnda Fatih
Bolat’ýn attýðý golle rakibi önünde 1-0
öne geçen Ayvalýkgücüspor maçý bu
skorla kazanarak Türkiye Kupasý’nda 2.
tura yükselmeyi baþardý.
tirmeye çalýþtýk.
Þu an itibariyle
transferi bir iki mevkide
eksiðimiz olmasýna karþýn bitirdik. Ligde gerçekten zorlu rakiplerle
mücadele edeceðiz. Fiziksel olarak eksiklerimizi büyük oranda giderdik. Ancak kadronun
büyük bölümü yenilendiði için taktiksel olarak
istediðimiz düzeye gelemedik. Bu konudaki en
büyük avantajýmýz ise
kadromuza yeni katýlan
futbolcularýn büyük bölümünün geçen yýl Çorumspor’da birlikte oynayan futbolculardan
oluþmasý.
Biz takýmý sahada
fiziksel olarak hazýrlamaya çalýþýrken yönetim
kurulumuzda lisanslarý
yeni sezona yetiþtirmek
için yoðun çaba içinde.
Bugün evraklarýn tamamlanarak Federasyon’a
gönderilmesi
amaçlanýyor. Ligin ilk
maçlarý her zaman zordur bizde bu zorluðun
bilincinde yeni sezona
iyi baþlamak istiyoruz’
dedi.
Ulukavakspor sezonun ilk maçýnda pazar
günü saat 15.00’de Karabük Üniversitesi Stadý’nda Kaptan DÇ Soðuksu Yenicespor takýmý
ile karþýlaþacak.
spor kenti olma yolunda
önemli mesafeler katediyor. Sporcular, kulüpler
destekleniyor. Ben kendisine Tuzlaspor ve amatör kulüpler adýna teþekkür ediyorum.”
dýrmaktan bahsediyoruz.
Ýstiyoruz ki; aileler ve çocuklarda gelip maçlarý izlesin. Biz Tuzla’yýz ve
bize yakýþan aðýrbaþlýlýktýr. Bu aðýrbaþlýlýðýmýzý
tribünlerimizde göstermeliyiz. Taraftarlarýmýz
deplasman maçlarýna gidebilirler. Bu onlarýn
hakký. Fakat bu kulüp tarafýndan yapýlacak bir iþ
deðil. Taraftar Derneði
bunun için çalýþmalý ve
organize etmeli. Tribünlerimizde küfürden uzak,
saygý- sevgi çerçevesinde
bir aile ortamý oluþmasýný
istiyoruz” dedi.
Tuzlaspor havaya girdi
2
014- 2015 sezonuna
1-3'lük Manavgatspor
galibiyetiyle baþlayan
Tuzlaspor’da yönetim,
basýn ve takým Ay Yýldýz
Sosyal Tesisleri’nde verilen birlik- beraberlik yemeðinde bir araya geldi.
Kulüp Baþkaný Ahmet Çabuk’un ev sahipliðinde düzenlenen yemek
programýna Mavi Beyazlý Yöneticiler, Teknik heyet, futbolcular ve yerel
medya mensuplarý katýldý.
Lige 3 puanla
Kömür alt yapýsý Demir’e teslim
onguldak Kömürspor’da alt yapýlar
ilk kez Akademi Liglerinde yer alacak. Zonguldak Kömürspor’un eski Teknik Direktörlerinden Þenol Demir, Alt
yapýda Teknik Sorumlu olarak göreve
getirildi.
ÞENOL DEMÝR ALT YAPIDA
GÖREV YAPACAK
Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen Akademi Liglerinde
bu sezon ilk kez yer alacak Zonguldak
Kömürspor’da Alt yapýya yeni bir isim
daha katýldý.
Zonguldakspor’un eski kaptanlarýndan ve Teknik Direktörlerinden 45 yaþýndaki Þenol Demir, Alt yapýda Teknik
Sorumlu olarak göreve getirildi.
Demir, Zonguldak Kömürspor Ku-
Bu sezon BAL’da Çorum’u temsil edecek olan Ulukavakspor zorlu
mücadeleye hazýr. Teknik Direktör Yusuf Aydemir, zorlu bir süreçten
geçtiklerini kadrolu oluþturma noktasýnda bir iki eksik dýþýnda
tamamladýklarýný belirterek ‘Amacýmýz sezonun ilk maçýna kadar
fiziksel ve taktiksel olarak en iyi durumda çýkmak’ dedi.
baþla-
lübü Binasý’nda Baþkan Süleyman Caner ile yaptýðý görüþmenin ardýndan el sýkýþtý resmi iþlemleri baþlatýldý.
U14-U15-U16-U17-U18 Ve U19
Akademi Liglerinde yer alacak Zonguldak Kömürspor’da Þenol Demir bugün
takýmla birlikte çalýþmalara katýlacak.
Meftun Uzun, Gökhan Konmuþ,
Varol Yýlmaz ve Taylan Varol yaný sýra
Þenol Demir’in de ekibe katýlmasýyla alt
yapýda Antrenör sayýsý 5 oldu.
Profesyonel liglerde uzun yýllar
futbol oynayan ve 2006 yýlýnda jübile
yapan Þenol Demir, ardýndan Zonguldakspor’da Antrenör olarak ilk deneyimini yaþadý. Zonguldakspor, Sarayspor,
Devrek Belediyespor, Kozlu Belediyespor, Çateþ Iþýkspor’da görev aldý.
mak önemli
Yeni sezonda birlik
ve beraberlik adýna verilen yemekte konuþan Kulüp Baþkaný Ahmet Çabuk, Sezonu galibiyetle
açmalarýnýn kendileri
için önemli olduðunu aktardý.
Çabuk: “Yemeðe
teþvik eden herkese teþekkür ediyorum. 20142015 sezonunu açmýþ bulunmaktayýz. Geçtiðimiz
sezon yaþadýðýmýz þansýzlýðý bu sezon yaþamak
istemiyoruz. Bu yýl iþimizi daha sýký tutacaðýz”
dedi.
Hedefimiz deðiþmedi
Baþkan
Çabuk;
“Geçtiðimiz sezon 3. Lige ilk defa yükselen takýmýn hedefi 2. Ligdi. Bu
sezon da ayný hedefle yola çýkýyoruz. Deðiþen tek
þey; gücümüz ve beklentimizin artmasý. Ýnþallah
bu yýl hep birlikte 2. Lig
biletini alýp bir üst tura
çýkarýz. Çünkü Tuzla daha iyisini hakediyor.
Güçlü birlikteliðimiz bizleri daha iyiye götürecektir” açýklamasýný yaptý.
60 yýllýk hasret bitecek
Tuzlaspor Kulübü’nün Baþkanlýðýný Kulübün Onursal Baþkaný
ve Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý’nýn isteði üzerine kabul ettiðini
ve kýsa zamanda baþarýlý
iþler yaptýklarýný vurgulayan Baþkan Çabuk, 60
yýllýk hasrete de son verip
2. Lige çýkacaklarýný aktardý.
Bu hedef için güçlü
bir kadro kurduklarýný
söyleyen Baþkan Çabuk,
herkesin bu yolda bir ve
beraber olmasý gerektiðini belirtti. Tuzlalýlar’ýn
bu hedef için kenetlenmesinin Tuzlaspor’un
adýmlarýný daha saðlam
atmasýný saðlayacaðýný
aktaran Çabuk, yönetim
olarak üstlerine düþen sorumluluklarý en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþtýklarýnýn da altýný çizdi.
Ýnancýmýz Tam
Tuzlaspor’un yeni
sezonda baþarýlý olacaðýna inandýklarýný belirten
Baþkan Çabuk, sözlerini
þöyle sürdürdü: “Birlik
ve beraberlik duygusuyla
hareket etmemiz baþarýyý
getirecek en önemi etkenlerden biri. 2. Lig biletini almak için çalýþacaðýz. Baþarýnýn yolu birlik,
beraberlik, azim ve çalýþmaktan geçiyor. Bunun
için de hepimizin üstüne
düþen sorumluluðu yerine getireceðine inanýyorum. Biz görevimizi yaptýktan sonra 2. Lige çýkacaðýmýza inancým tam”
dedi.
Kupada hedef üst turlar
Tuzlaspor’un Türkiye Kupasý eleme maçýna
da deðinen Çabuk, Darýca Gençlerbirliði’ni yenip üst turlara çýkmak istediklerini belirti. Tuzla’nýn ismini duyurmak
için Türkiye Kupasý’nýn
önemli olduðuna deðinen
Baþkan Çabuk, geçen sene bu kulvarda yaþanan
talihsizliðin bu sene ya-
þanmamasý için takýmýn
gerekli mücadeleyi ortaya koyacaðýna inandýðýný
söyledi.
Belediye Baþkanýna teþekkür
Tuzlaspor Kulüp
Baþkanlýðý sorumluluðunu Belediye Baþkaný Yazýcý’ýn talimatýyla aldýðýný söyleyen Çabuk, sözlerini Yazýcý’ya teþekkür
ederek sürdürdü. “Tuzlaspor’un kazandýðý baþarý ve geldiði nokta da
Belediye Baþkanýmýzýn
çok emeði var. Sadece
Tuzlaspor deðil, Tuzla’daki bütün spor branþlarýna verdiði destekleri
görüyoruz. Bugün Tuzla
Taraftarlara uyarý
Konuþmasýnda taraftarlar için de bir parantez açan Kulüp Baþkaný
Ahmet Çabuk, “Stadýmýzý þenlendiren taraftarlarýmýzdýr. Tuzlaspor’da
heyecan oluþmasýnda
önemli katkýlarý oldu.
Bütün bunlarý önemsemememiz söz konusu deðil. Biz sadece centilmenlikten ve tribünlerimize aile ortamý kazan-
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
SAHÝBÝNDEN SATILIK
(Ç.HAK:2504)
(Ç.HAK:2606)
Mür. Tel : 235 05 69
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
Kaynakçýlar, Tig Gazaltý, Tornacý
Makina Ressamý,
(Ç.HAK:2613)
(Ç.HAK:2610)
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
ÇORUM SEBAT MAKÝNA ÝNÞ. SAN. TÝC LTD ÞTÝ
KÜÇÜK SAN. SÝT. 3. CAD. NO.16-18 ÇORUM
TEL:0 364 2347307 FAX:234 82 22
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
kaynakçý ve saç kesim büküm
elemanlarý alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 549 519 29 89
FÝRMAMIZ ÖN MUHASEBE BÖLÜMÜNDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DENEYÝMLÝ
ÞÝRKET MUHASEBESÝNÝ TUTABÝLECEK
KENDÝSÝNE GÜVENEN BAY/BAYAN
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN CV ÝLE BÝRLÝKTE
ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
LÜTFEN TELEFONLA ÝRTÝBATA
GEÇMEYÝNÝZ.
BENKA ARICILIK
K.S.S. 5. CAD. NO:6
ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ
KARÞISI
KÝRALIK
VÝLLA
Tel: 0 535 401 27 95
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Bay-Bayan eleman alýnacaktýr.
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere çapa
motoru, hýzar motoru, su motoru,
sulama malzemeleri sektöründe
deneyimli eleman alýnacaktýr.
Doðanlar Av Malzemeleri ve Tarým
Aletleri San. Tic. Ltd. Þti.
224 74 52-0 544 508 29 59
Arkadaþlarý
Bayan Eleman Çalýþma
Arýyoruz
Aranýyor
Fadime DAMSAK
Mehmet kýzý 01.01.1963 Sungurlu Doðumlu
(Ç.HAK:2624)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Ankara Emniyet Müdürlüðünden
almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Birkan ÞEN
Süleyman oðlu 1994 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2615)
YÝTÝK
Hitit Üniversitesi MYO Harita Kadastro
Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Mesut YILMAZ
Recep oðlu 06.02.1993 Samsun Havza Doðumlu
(Ç.HAK:2620)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Yusuf BÜLBÜL
Osman oðlu 20/8/1981 Osmancýk Doðumlu
(Ç.HAK:2615)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
Bayan Eleman
Aranýyor
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi
olan bayan eleman alýnacaktýr.
Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti.
Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi)
213 17 04
Gerekli þartlar;
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
(Ç.HAK:2601)
YÝTÝK
Sungurlu Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Çorum Teknik Çelik Döküm’de çalýþtýrýlmak üzere,
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
(Ç.HAK:2589)
Mehmetoðullarý Gayrimenkul
Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. 15/A
210 16 16-0 532 607 36 70
Kiralýk Dükkan
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
Karabekir Döküm
Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM
Tel: 0 545 595 90 00
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK BAY,
BAYAN EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ...
Bahçelievler Mah. Þenyurt Cad.
1. Sok. No:3-A
Yalçýn Tekel Bayi Yaný
Çift Katlý 1.100 m2
Mür. Tel: 213 58 56
(Ç.HAK:2489)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Bayan eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2614)
(Ç.HAK:2569)
Demircioðlu Hafriyat
Akþemsettin Cad. No: 89/B
0 532 355 67 87
(Ç.HAK:2459)
(Ç.HAK:2616)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Beko
Loder JCB Operatörü Þoför
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Beyza Çeyiz
Yeniyol Mah. Gazi 2. Sok. Belediye
Pasajý No: 5/P
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Büro iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman
alýnacaktýr.
Döküm sektöründe yetiþtirilmek üzere vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Belediye pasajýnda bulunan, çeyiz ve
nevresim imalat satýþ maðazasý, þehir
deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr.
(Ç.HAK:2619)
Þube: Osmancýk Cad. No: 20
(Ulucami Karþýsý)
Merkez: Nurettin Bey Cad. No: 27
Tel: 213 39 08-0 536 759 65 00
0 364 225 02 61
3.600 M2 Toplam alanda 1.500 M2
Kapalý alaný olan
Bakýmlý, Fabrika ve Depo olmaya
müsait mülk
Ankara yolu 5 Km Kaleli Best Oil
yaný Toyota Plaza karþýsýnda
Mür. Tel:0364 254 98 50-51-52-53
(Ç.HAK:2593)
(Ç.HAK:2580)
(Ç.HAK:2603)
Hayat Gýda Toptan Pazarlama
Gimat Toptancýlar Sitesi 1. Blok
No: 8 ÇORUM
Tel: 333 10 40
Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný
336 m2 yola cephesi 20 metre olan
dükkan sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 432 39 64
ANKARA
YOLU’NDA
KÝRALIK
ÝÞYERÝ
Binevler Çavdar Sitesi’nde
DEVREN
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR SATILIK
ÝÞYERÝ
Cennet Bahçesi Alýþveriþ Merkezi
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
konusunda tecrübeli bayan
muhasebe elemaný alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2576)
(Ç.HAK:2607)
BAY/BAYAN
ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ALINACAKTIR
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK
Ýngilizce bilen dýþ ticaret
sorumlusu aranmaktadýr.
Bay veya bayan
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:2595)
Firmamýzda görevlendirilmek
üzere;
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
(Ç.HAK:2557)
0 553 506 16 01
TARLA
(Ç.HAK:2554)
(Ç.HAK:2600)
E sýnýfý ehliyetim mevcut. (SRC
Psikoteknik) þoförüm iþ arýyorum.
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
(Ç.HAK:2568)
ÝÞ
ARIYORUM
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
Fatih Caddesi’nde
Kiralýk Ýþyeri
TARLA
(Ç.HAK:2579)
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
(Ç.HAK:2542)
(Ç.HAK:2311)
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
(Ç.HAK:2573)
ELEMANLAR ARIYOR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
19
- Diksiyonu düzgün
- Ýkili iliþkilerde iletiþimi iyi olan
- Ekip çalýþmasýna uyumlu
- Ýþinde üretken ve severek yapacak
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ..
Dolgun Maaþ + Prim + Ssk + Servis
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur...
Adres: Çöplü Mah.Osmancýk Cad. 17/3-4
(Karakuþ Leblebi üstü )
Mür, Tel: 0364 213 77 25 GSM: 0533 967 62 45
Hitit Gençlik yüzmede Türkiye dokuzuncusu
Adana’da yapýlan Anadolu Kupasý Yüzme yarýþlarýnda Çorum Hitit Gençlikspor
takýmý 23 il arasýnda dokuzuncu oldu. Yüzme Federasyonu Baþkaný Ahmet
Mazhar Bozdoðan, Çorum’da kýsa süre önce baþlayan yüzme çalýþmalarýnda
alýnan sonuçlarýn umut verici olduðunu belirterek Federasyon Yönetimi ile
Çorum’u ziyaret edeceklerini söyledi.
A
Çorum Hitit Gençlik yüzme takýmý müsabakalar sonunda Federasyon Baþkaný ve
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte
nadolu Kupasý Yüzme yarýþmalarýnda Çorum Hitit
Gençlikspor takýmý 23 il arasýnda dokuzuncu oldu.
5-7 Eylül tarihleri arasýnda Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Olimpik Yüzme Havuzu’nda
yapýlan Anadolu Kupasý Yüzme yarýþlarýna 23 ilden gelen 13 yaþ üstü sporcular katýldýlar. Organizasyonun kurallarý gereði puanlý ve puansýz tüm yüzücüler, bayrak
yarýþlarý hariç bir günde en fazla iki, Kupa boyunca ise
dört yarýþmaya katýldý.
Çorum Hitit Gençlikspor yüzücüleri yarýþmalarda
elde ettikleri derecelerle takým sýralamasýnda dokuzuncu oldular. Geçtiðimiz yýl Anadolu Kupasý yarýþmalarýn-
Oynamayanlar çalýþacak
Ç
orum Belediyespor’da pazar günü
oynanacak Sebat maçý hazýrlýklarý
bugün baþlayacak. Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal, bugün yapacaklarý antrenmanda oynamayan futbolcularýn
çalýþacaðýný söyledi.
Ýncedal, Tutap Þekerspor maçýnda forma giyen futbolcularýn 120 dakikalýk zorlu bir mücadeleden çýktýklarý-
da Çorumlu sporcular dördüncü olmuþlardý.
Yüzme Federasyonu Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Mazhar Bozdoðan müsabakalar sonunda Çorum kafilesi ile yakýndan ilgilendi. Çorum’da Yüzme branþýnda
çalýþmalarýn baþlamasýnýn üzerinden kýsa bir süre geçmesire raðmen gösterilen performansýn son derece umut
verici olduðunu söyledi.
Federasyon Baþkaný Ahmet Mazhar Bozdoðan,
Çorumlu idareci ve antrenörlerle yakýndan ilgilendi ve
onlara çalýþmalarýný sürdürmeleri tavsiyelerinde bulundu. Bozdoðan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önümüzdeki dönemlerde Çorum’u ziyaret edeceklerini söyledi.
PERÞEMBE 11 EYLÜL 2014
ný onlara bugün antrenman yaptýrmayý
düþünmediðini ancak kesin kararýný
bugün vereceðini söyledi.
Kýrmýzý Siyahlý takým Kýzýlcabölükspor maçýnýn ardýndan bir antrenmanla Polatlý’ya kupa maçýna gitmiþti.
Ýki gün sürecek çalýþma ile pazar günü
evinde oynayacaðý Sebat hazýrlýklarýný
tamamlayacak.
Belediye, uzatmada turladý
Çorum Belediyespor Türkiye Kupasý 1. tur maçýnda Tutap Þekerspor
deplasmanýnda normal süreyi Ali ve Hasan’ýn ilk yarýda attýðý gollerle 1-1 berabere
tamamladý. Ýkinci yarýda hücumda son vuruþlarda baþarýlý olamayan kýrmýzý
siyahlýlar uzatmalarda Çaðlar ile tekrar öne geçti gol perdesini açýn Ali üçüncü
golü atarak turu getiren isimler oldular.
Ç
orum
Belediyespor
Türkiye Kupasý 1. tur
maçýnda Tutap Þekerspor
deplasmanýnda uzatma dakikalarýnda bulduðu iki
golle rakibini 3-1 yenerek
ikinci tura yükseldi. Kýrmýzý Siyahlýlar Ali’nin iki ve
Çaðlar’ýn bir golüyle tur atlayan takým oldu.
Ligin ilk haftasýnda
Kýzýlcabölükspor deplasmanýnda öne geçtiði maçtan iki dakikada yediði iki
golle 3-2 maðlup olarak büyük hayal kýrýklýðý yaþatmýþtý. Bu maçýn ardýndan
bir antrenmanla dün Polatlý
Ýlçe sahasýnda ayný grupta
mücadele ettiði Tutap Þekerspor ile Türkiye Kupasý
1. tur maçýnda karþý karþýya
gelen Çorum Belediyespor
bu maça Kýzýlcabölükspor
maçýndan oldukça farklý bir
onbirle çýktý.
Ýlk onbirde dokuz
farklý isimle çýkan Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal
kaptan Nedim ve Ýmam’a
bu maçta savunmada birlikte görev verdi. Maça etkili
baþlayan Çorum Belediyespor 10. dakikada Ali’nin
golüyle öne geçtikten sonra
farký artýracak pozisyonlarýda buldu ancak bunlardan
yararlanamadý.
Tutap Þekerspor 36.
dakikada Hasan’ýn golüyle
beraberliði saðladý. Ýlk yarý
bu gollerle beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda iki takýmda kontrollü oynarken
Çorum Belediyespor topa
daha çok sahip olan takým
görünümündeydi. Kýrmýzý
Siyahlý takým girdiði net
pozisyonlardan yararlanamazken maçýn Eskiþehir
bölgesi hakemide kýrmýzý
siyahlý takýmýn penaltý beklediði üç pozisyonda devam kararý vererek büyük
tepki aldý.
Normal süre 1-1 berabere bitince uzatma devrelerine geçildi. Ýlk uzatma
devresinde Çaðlar’ýn frikik
atýþýnda barajdan seken
topla Çorum Belediyespor
rakibi önünde öne geçti.
Ýkinci uzatma devresinin
ilk dakikalarýnda Ali ile farký ikiye çýkaran Belediyespor kalan bölümde farký
çok fazla açacak pozisyonlar buldu ancak final paslarýnda baþarýlý olamayýnca
sahadan 3-1 galip ayrýlarak
ikinci tura yükselen taraf
oldu.
Polatlý Ýlçe sahasýnda
oynanan maçý Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül,
TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ile Belediyespor
Yönetim Kurulu üyeleri
Mustafa Özbayram ve Fatih Özcan ile yaklaþýk 60
kadar Belediyespor taraftarý izledi.
TUTAP ÞEKERSPOR
Ercan ............................4
Ýlhami Uður..................3
Tarýk .............................3
Talat..............................5
Anýt...............................4
Soner Eser ....................5
Hasan............................5
Yunus............................3
(57. dak. Eyüp ...........2)
(111. dak. Gürkan .......2)
Yahya............................4
(76. dak.Orhan............3)
Serdar ...........................5
Hami.............................5
ÇORUM BELEDÝYE
Utku..............................6
Emre.............................5
(63. dak. Kývanç .........5)
Ýmam ............................6
Nedim...........................5
(53. dak. Akýn .............5)
Eray ..............................7
Okan.............................6
Bilal..............................4
(59.. dak. Onur............4)
Murathan......................6
Burak............................6
Ali.................................7
Çaðlar...........................6
STAT : Polatlý Ýlçe.
SARI KART: Bilal, Murathan, Nedim, Onur (Çorum
Belediyespor), Ýlhami, Hami, Talat (Tutap Þekerspor).
GOLLER : 10. ve 109. dakikalarda Ali, 95. dak.
Çaðlar (Çorum Belediyespor), 36. dak. Hasan (Tutap
Þekerspor.
HAKEMLER : H. Hüseyin Yýldýrým, Gökmen
Canlýdinç, Gürcan Dönmez.
Harun AKKAYA / POLATLI
MAÇTAN DAKÝKALAR:
10. dakikada sol kanattan Murathan topla hareketlendi rakibinden sýyrýldý
ve yerden arka direðe yaptýðý ortada Ali yakýn mesafeden düzgün bir vuruþla
topu Tutap Þekerspor aðla-
rýna göndererek takýmýný 10 öne geçirdi.
32. Sol kanattan Murathan topla hareketlendi
ceza sahasý yan çizgisinden
yerden ortaya çýkardýðý topa Ali geliþine sert vurdu
kaleci Ercan topu son anda
tokatladý ve ikinci gole izin
vermedi.
36. dakika sol kanattangeliþen atakta Talat yerden arka direðe sert ortaladý
Hasan altý pas köþesinde
yerden sert vurdu kaleci
Utku tokatladý ancak maçýn
yardýmcý hakemi topun gol
çizgisini geçtiðini belirterek golü verdi ve skor eþitlendi: 1-1
43. dakikada ceza yayý sol çaprazýnda Burak’ýn
düþürülmesiyle Çorum Belediyespor faul atýþý kazandý. Murathan ile Burak’ýn
çalýþýlmýþ organizesinde
Murathan topun hýzýný iyi
ayarlayamayýnca Belediyespor öne geçme fýrsatýndan yararlanamadý.
45+1. dakikada soldan Murathan’ýn ortaya çýkardýðý topu kaleye sýrtý dörek olan Çaðlar geriden gelen Nedim’u çýkardý kaptanýn sert vuruþunda savunmadan Talat’ýn elinden dönen topa kýrmýzý siyahlý futbolcular ve teknik heyet
uzun süre penaltý itirazý
yapmasýna karþýn maçýn
hakemi devam kararý verdi.
Ýlk yarýda takýmlar
karþýlýklý attýklarý gollerle
1-1 berabere sonuçlandý.
50. dakikada savunma arkasýna Yunus’un pasýnda topla Hami kaleci Utku ile karþý karþýya kaldý
yerden sert vuruþunda top
Utku’nun vücudundan geri
geldi..
84. dakikada Kývanç’ýn ceza yayý üzerinde
düþürülmesiyle kazanýlan
faul atýþýný Murathan kullandý sert vuruþunda top direðin hemen üzerinden auta
gitti ve kýrmýzý siyahlý takým eþitliði bozamadý.
90+1.
dakikada
Ali’nin ceza sahasýna ortasýnda Kývanç rakibinden
sýyrýldý kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda rakibinin
hamlesiyle yerde kaldý ancak maçýn hakemi yine devam dedi.
90+3. dakikada ani
geliþen Tutap Þekerspor
ataðýnda Serdar çaprazdan
kaleci Utku ile karþý karþýya
kaldý sert vurdu Utku’dan
dönen topa bu kez Soner
vurdu savunmaya yardýma
gelen Murathan son anda
kayarak topu kornere çeldi
ve rakibe gol izni vermedi.
Maçta normal süre 11 berabere bitince uzatma
dakikalarýna geçildi.
95. dakikada Burak
rakip savunmanýn üzerine
gitti Talat tarafýndan ceza
yayý üzerinde düþürüldü.
Maçýn hakemi faul atýþý
vurdu. Topun baþýna Çaðlar
geçti yerden sert vurdu barajda Talat’ýn ayaðýna çarpan top kaleci Ercan’ý kontrada býraktý ve köþeden
Tutap Þekerspor aðlarýna
gidince Çorum Belediyespor 2-1 üstünlüðü yakaladý.
109. dakikada sað kanattan Eray topla hareketlendi son çizgiye kadar indi
ceza yayý üzerinde Ali’ye
çýkardý bu futbolcuda rakibinden kurtuldu penaltý
noktasýna yakýn noktada
kaleci Ercan ile karþý karþýya kaldýðý anda uzak köþeye sert vurdu topu aðlara
göndererek
takýmýnýn
üçüncü kendisinin üçüncü
golünü attý: 1-3
3-1
Çorum Belediyespor’un
Tutap Þekerspor maçýnda iki golüne imza atan
Ali Kireþ bir hava topu
mücadelesinde
Emre’nin þanssýzlýðý
T
Emre maç sonunda hastaneden gelerek arkadaþlarýnýn
yardýmý ile otobüse bindi ve Çorum’a döndü
utap
Þekerspor
maçýnda ilk on birde sahaya çýkan Emre
maçýn 63. dakikasýnda
bileðine aldýðý darbe
ile sakatlandý. Ýlk müdahelenin
ardýndan
ambulansla hastaneye
kaldýrýlan Emre’nin bilek yan baðlarýnda esneme olduðu tesbit
edildi ve atel yapýldý.
Masör Ali Köseer bugün Çorum’da doktora
gidecek olan Emre’nin
çekilecek MR sonucunda durumu hakkýnda net bir bilgi sahibi
olacaklarýný söyledi.
Genç futbolcunun
çektiði acý sonrasýnda
çatlak veya kýrýk olmamasý haberi kýrmýzý siyahlý takýmý rahatlattý.
Download

(11 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi