YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
YENİMAHALLE REHBERLİK
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
STRATEJİK PLANI
2015 – 2019
1
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK
PLAN HAZIRLAMA EKİBİ
Semra APAKKAN EŞ
Merkez Müdürü
Tuncay ULUSAN
Müdür Yardımcısı
Süleyman Said ÖZCAN
Müdür Yardımcısı
Aylin ÜRÜN
Psikolojik Danışman
Sevda CÖMERTOĞLU YETER
Psikolojik Danışman
Şükran ÇAMAŞIRCI
Psikolojik Danışman
2
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen
toplumlar; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da
istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.
3
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
‘Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ve adım adım ilerleyerek amaca
ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Başarı için pratik ve güvenilir yol, her evreyi vakti
geldikçe uygulamaktı.’ (Mustafa Kemal ATATÜRK)
Bir millet hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan
eğitim, amaç ve hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil belli bir strateji
dâhilinde yürütülen eğitimdir.
Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN yukarıdaki sözünde vurguladığı gibi başarı,
her aşaması planlanmış ve zamanı geldikçe uygulanması öngörülen bir hedefler
bütünüdür. Bu nedenle Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak 20152019 yılları arasında hedefleri belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız
vereceğiz.
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak var olan değerlerimiz
doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten;
yenilikçi değerlerimiz doğrultusunda ise dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime
açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyleri desteklemek ve
onları güçlendirmek bizim temel hedefimizdir.
4
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Yapacağımız stratejik planlama çalışmaları, Yenimahalle Rehberlik ve
Araştırma Merkezi vizyonunun, çok yönlü başarıyla en iyi ortaya koyma sorumluluk
ve çabasının somut bir ürünü olarak doğmuştur. Yapılan bu plan güçlü yönlerimizi
öne çıkaran ve geliştiren, yeni ilişki ağları oluşturan, nitelikli eğitim ve araştırma
programlarımızı disiplinler arası anlamda bir araya getiren bir çerçevedir.
Merkezimizin akademik ve sosyal alandaki başarıları üzerine inşa edilmiş olan bu
plan,
sorumluluklarımızı
yerine
getirmede
kaynaklarımızın
daha
etkili
kullanılmasına olarak tanımaktadır. Vizyonumuz yönünde daha yoğun işbirlikleri
oluşturmayı ve paydaşlarımızdan daha çok destek sağlamayı hedefleyen plan
merkezimizi daha ileriye götürmek için verdiğimiz ve vereceğimiz çabaların yol
haritası olacaktır.
Geniş katılımla oluşturulmuş bu planda emeği geçen bütün paydaşlarımıza
teşekkür borçluyuz.
Semra APAKKAN EŞ
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü
5
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
MERKEZ MÜDÜRÜ SUNUŞU
4
İÇİNDEKİLER
6
TABLOLAR LİSTESİ
7
KISALTMALAR
8
GİRİŞ
9
I. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
12
13
II. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
12
A.
TARİHİ GELİŞİM
B.
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
C.
FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER
D.
PAYDAŞ ANALİZİ
E.
KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ
F.
EĞİTİM-ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI
13
15
16
17
25
26
III. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
A.
MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
26
B.
STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
27
C.
TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER
28
IV. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME
36
V. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
37
6
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
TABLOLAR LİSTESİ
Sayfa
No
Tablo 1 – Faaliyet alanları ve hizmetler
15
Tablo 2 – Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Paydaş Görüş Alma
16
Tablo 3 – Kurumda Görev Yapan Personel Listesi
18
Tablo 4 - Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu / Yaş Dağılımı / Hizmet Süreleri
19
Tablo 5 - 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde Çalışan
Personel
19
Tablo 6 - Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde Çalışan Personelin Yaş İtibari İle Dağılımı
19
Tablo 7 - Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde Çalışan Personelin Hizmet Süreleri
19
Tablo 8 - 2014 Yılı Kurumda Mevcut Yardımcı Personel Sayısı
19
Tablo 9 - Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Teknolojik Altyapısı
20
Tablo 10 - Kurumun Fiziki Altyapısı
20
Tablo 11 - Okul/Kurum Kaynak Tablosu
21
Tablo 12 - Kurum Gelir-Gider Tablosu
21
Tablo 13 - Özel Eğitim Hizmetleri Bölümünde İncelenen Öğrenci Sayıları
Tablo 14 - Yapılan Etkinlik Sayıları
Tablo 15 - Okullara Yapılan Ziyaretler
Tablo 16 - Yerleşim Alanı ve Derslikler
Tablo 17 – Eğitim öğretimde gelişim ve sorun alanları
Tablo 18 – Özel eğitim kurumlarına yapılan ziyaretler
Tablo 19 – Kurumsal seminer çalışması
Tablo 20 – Üstün yetenekliler için destek odası ve eğitim alan öğretmen sayısı
21
21
22
22
25
28
33
30
Tablo 21 – Özel eğitim öğretmen toplantısı
Tablo 22 – Rehber öğretmenlere yönelik çalışma
Tablo 23 – Müdür ve müdür yardımcılarına yönelik çalışma
Tablo 24 – Özel eğitim öğretmen sayısı
30
Tablo 25 – Kuruma başvuran danışan sayısı
33
Tablo 26 –Yardımcı personele yönelik seminer
34
Tablo 27 – 2015-2019 tahmini maliyet tablosu
36
7
31
31
32
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
AB
KISALTMALAR LİSTESİ
KISALTMALAR LİSTESİ
Avrupa Birliği
ARGE
Araştırma Geliştirme
BİMER
Başbakanlık İletişim Merkezi
DYS
Doküman Yönetim Sistemi
EBA
Eğitim Bilişim Ağı
ERDEP
Ergenlik Dönemi Değişim Projesi
FATİH
Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
GZFT
Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler analizi
İKS
İlköğretim Kurum Standartları
KÜDEP
Kültürlerarası Değişim Programı
MEBBİS
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri
MEBİM
147
Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi
MEM
MTE
MTSK
MYO
PYS
REDBİS
Milli Eğitim Müdürlüğü
Mesleki Teknik Eğitim
Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu
Meslek Yüksek Okulu
Performans Yönetim Sistemi
Rehberlik Denetim Bilgi Sistemi
STK
Sivil Toplum Kuruluşu
TEOG
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması
YGS
Yükseköğretime Geçiş Sınavı
8
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
GİRİŞ
Kamuda yeni yönetim anlayışı, kültürel değişim, yönetimde katılımcı anlayışın
benimsenmesi ve yaygınlaştırılması politikası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik
yönetim anlayışının hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Stratejik yönetim, değişen
şartlara uyum sağlamayı amaçladığından kurumların stratejik yönetim sürecine en iyi şekilde
yönetebilmek üzere çağın gereklerine uygun bir stratejik planlama yapmasını gerektirir.
Stratejik planlama, iyi yönetimi hedeflemektedir. Kurumlar bu yolla girdiler ve çıktılar yerine
sonuçlara ve performanslara odaklanacaktır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, uygulama süreçlerinde mali
disiplinin sağlanması, kaynakların etkin kullanımının izlenmesi ve buna dayalı olarak hesap
verilmesine yasal dayanak oluşturmuştur. Bu yasa, kamu idarelerinin planlı hizmet
sunmalarını, politika geliştirmelerini, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve
bütçelere dayandırmalarını, ayrıca uygulamaları etkili bir şekilde izlemelerini ve
değerlendirmelerini zorunluluk haline getirmiştir. Bakanlığımız ve Özel Eğitim Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ‘Stratejik Plan’ Yönetim Modelini
temel bir amaç olarak benimsemiştir. Bu planlar, temel referans belgesi olarak en üst düzeyde
yararlanılacak belgedir. Bu anlayışta hazırlanan, 2015 – 2019 Stratejik Planına paralel olarak
merkezimizin stratejik planı hazırlanmıştır. Paylaşımcı, katılımcı bir şekilde belirlenen
politikalar, misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedeflerden oluşan
plan aracılığıyla merkezimize stratejik yönetim anlayışının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.
Merkezimiz stratejik planında farklı gelişen bireylerin en sağlıklı şekilde eğitsel
yönlendirmelerini yapmak, bu bireylerin ruhsal, sosyal ve eğitsel açılardan toplumla
kaynaşmalarını sağlamak, alan biliminin bilimsel metodundan yararlanmak ve şiddetten uzak
güvenli eğitim ortamları oluşturmak ve eğitim yönetiminde stratejik planlama anlayışının
etkin olmasını sağlamak esas alınmıştır.
Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi sırasında öncelikle aşağıdaki mevzuatlar
temel alınmıştır:
• 24-12-2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
• 22-12-2015 tarih ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması
hakkında kanun
• 26-05-2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama Usül ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan performans esaslı bütçeleme
rehberi
9
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Merkezimiz stratejik planının uygulanması 1 Ocak 2015 tarihinde başlayacak 31
Aralık 2019 tarihinde sona erecektir.
5018 Sayılı Yasa gereği 2006 yılında çıkarılan “Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile tüm kamu kurum ve
kuruluşlarına Stratejik Plan Hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik Planlama
Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanması öngörülen planlamalarda kurum ve kuruluşların
misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans programlarını oluşturmaları
beklenmektedir.
Bu kapsamda Müdürlüğümüz 2010-2014 tarihli Stratejik Planını oluşturmuş ve bağlı
tüm okul/kurumlarımızın planlamalarında gerekli rehberlikleri yaparak ilk planlamaların
oluşturulması ve uygulanmaya koyulmasında gerekli rehberliği sağlamıştır.
Stratejik yönetim anlayışının hâkim olduğu kurumumuzda, kamu kaynaklarının etkili,
verimli, ekonomik kullanılması, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ile yapılan her türlü faaliyetin
öncelikle planlaması, uygulama, kontrol etme ve önlem alınması süreçleri önem kazanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarihinde
“2013/26 sayılı Genelge” ile yayımladığı “İkinci Beş Yıllık Stratejik Plan Hazırlama
Programı” doğrultusunda ilimizde olduğu gibi Müdürlüğümüzde de yeni dönem stratejik
planlama çalışmaları başlamıştır. 2010-2014 tarihli ilk Stratejik Planımızdan edindiğimiz
tecrübelerden hareketle hazırladığımız bu planda, Bakanlığımız Stratejik Planlama Üst Kurulu
tarafından kabul edilen temel yapı esas alınmıştır. Bu yapı gereği dezavantajlı gruplar başta
olmak üzere, tüm bireylerin eğitim öğretime erişimini ve bu eğitimlerini tamamlamalarını
sağlamak, bu süreçleri kaliteli (yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve
öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu) tamamlamalarına imkân
ve olanak sağlamak; eğitim ve öğretimde kapasiteyi geliştirerek mevcut beşeri, fiziki ve mali
altyapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin
kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek hedeflenmiştir.
Plan Unsurlarının Oluşturulması
Bu aşamada Merkezimizin kurumsal kimliği yeniden tanımlanmıştır. Misyon, vizyon,
temel değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler belirlenmiştir. Stratejik planlama
koordinasyon ekibi tarafından stratejik amaç ve hedeflere öncelik verilerek sorumlu ekipler ve
bölümler tanımlanmıştır. Hedeflere ulaşmanın ölçütü olan performans göstergelerine ilişkin
yıllık hedefler belirtilmemiş ancak bunlar performans programı safhasına bırakılmıştır.
Stratejik hedeflerin ulaşılabilir olması adına ve bütçe imkânlarının kontrolü amacı ile faaliyet
ve projeler düzeyinde hesaplama ve analizler yapılacaktır.
Hesaplama ve analizler, ilgili kılavuza uygun olarak planda yer almıştır. Faaliyet ve
projelerin maliyetlendirilmesi, eylem planlarına dönüştürülmesi ve bütçeyle ilişkilendirilmesi
‘MEB 2010 yılı performans programında’ ele alınacaktır. Maliye bakanlığın yayınlamış
10
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
olduğu performans programı hazırlama rehberine uygun olarak performans programlarında
öncelikli stratejik hedefler ve bunlara ilişkin yıllık performans hedefleri belirtilerek faaliyet ve
proje düzeyinde bütçe ile ilişkilendirilmesi yapılacaktır.
Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme
Stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak
takip edilmesi ve raporlanması için izleme, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere
kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi
amacıyla değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.
2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan Stratejik Planımız beş bölümden
(Stratejik Plan Hazırlık Süreci, Durum Analizi Özeti, Geleceğe Yönelim, Maliyetlendirme ve
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ) oluşmaktadır.
Orta ve uzun vadeli stratejik amaçlar ile bunlara ulaşmayı sağlayacak sonuç odaklı
hedeflerin belirlendiği 2015-2019 Stratejik Planımızın, tüm iç ve dış paydaşlarımız için
hayırlı olmasını dileriz.
11
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
1.BÖLÜM – STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Stratejik planlama sürecindeki faaliyetlerin etkin şekilde uygulanabilmesi için
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde Stratejik Planlama üst kurulu,
stratejik planlama koordinasyon ekibi oluşturulmuş ve çalışma takvimine uygun olarak
çalışmalara başlanmıştır.
Kurumda mevcut durum analizini yapmak için, iç ve dış paydaşlarımız
değerlendirilmiş, paydaş etki matrisi ile önceliklendirmeler yapılmıştır. Paydaş beklentileri,
uyguladığımız anket sonuçlarına göre analiz edilerek kurumdan beklentileri tespit edilmiştir.
Kurum çalışanlarının görüşü alınarak GZFT analizi yapılmış, çıkan sonuçlar önem derecesine
göre önceliklendirilmiştir. Kurum liderlerinin katıldığı toplantılarda kurumun varoluş nedeni
de göz önünde bulundurularak görüşleri alınmış, Vizyon, misyon ilke ve değerler
güncellenmiştir.
Üst politika belgeleri ve MEB Stratejik plan taslağı da dikkate alınarak, kurumun
temaları, amaç ve hedefleri belirlenmiştir amaçlar, vizyon, misyon ve değerlerimize dayalı
hedefleri ilçe milli eğitim stratejik planlama üst kurulu, stratejik plan koordinasyon ekibi
tarafından belirlenmiştir.
Yenimahalle rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğünün ulaşması için planlanan
faaliyet ve projelerin finans kaynakları belirlenmiş, maliyetlendirme yapılarak performans
programı oluşturulmuştur.
Paydaş
Analizleri
Yenimahalle RAM
Yasal
Mevzuat
2015 - 2019
Literatür
Taraması
Stratejik Plan
RAM
Durum
Analizi
Şekil 1: Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları
12
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
II. BÖLÜM – DURUM ANALİZİ
Durum analizi aşaması stratejik plana özet olarak yansıtılmıştır. Durum tespiti için
çalışanlar ve paydaşların görüşleri katılımcı yöntemler ile alınmıştır. Elde edilen sonuçlar
stratejik planlama ekibi tarafından değerlendirilerek plana yansıtılmıştır.
Bu aşamada;
• Tarihi gelişim,
• Genel Müdürlüğün yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi,
• Genel Müdürlüğün faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi,
• Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar),
• Kurum içi analiz ve çevre analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
A)TARİHSEL GELİŞİM
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Daire
Başkanlığının 05.09.1991 tarih ve 2449 sayılı Bakanlık Onayı ile 1991 yılında hizmete
açılmıştır. Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi Yakacık Sokakta No:21 adresinde hizmet
vermeye devam etmektedir.
Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve
verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalarla, bölgesindeki özel eğitim gerektiren
bireylerin tanılanması ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini
yürütmek amacıyla il merkezi ile nüfus ve hizmet gereklerine göre ilçelerde Bakanlıkça
rehberlik ve araştırma merkezleri açılır (MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma
Yönergesi Madde 5).
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili birçok mevzuatta
düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, yoğun olarak Özel Eğitim Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Rehberlik ve araştırma merkezleri, merkez
müdürlüğü, müdür yardımcılığı, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanlığı
ve özel eğitim hizmetleri bölüm başkanlığından oluşur. (MEB Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Açma Yönergesi Madde 22). Bölümlerdeki çalışmaların yürütülmesi için, kurumun
özelliklerine göre psikolojik danışman, psikolog, psikometrist, eğitim programcısı, sosyal
çalışmacı, çocuk gelişimi – eğitimcisi, özel eğitimci görevlendirilir.
Merkezimizin personel istihdamı incelendiğinde, 14 Kadrolu psikolojik danışman, 2
kadrolu özel eğitim öğretmeni, 1 kadrolu sosyal çalışmacı, 1 memur, 4 yardımcı destek
personeli, 1 kaloriferci, 2 müdür yardımcısı ve kurum lideri ile çalışmalarını yürütmektedir.
Merkezimizce hazırlanan Avrupa Birliği proje sayısı 2’dir.

Eğitilebilir Zihinsel Engelli Bireylerin Mesleğe Yönlendirilmesi (2009-2011) )
Leonardo Da Vinci Öğrenme Ortaklığı Projesi.
13
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019

AB Projesi DISSABLE (Başarılı Engellilerin Hayat Hikâyeleri Genç Engellilerin
Eğitimlerini Etkiliyor).
Merkezimizin ortaklığını yürütmüş olduğu Avrupa Birliği Projesi 1’dir.

Disleksi Olan Çocukların Anne-Babaları, Öğretmenleri ve Psikolojik Danışmanlarına
Yönelik Eğitim Çalışmaları. (2009-2011). Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi:
B) YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
T.C. MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 49’da; ‘Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama, izleme ve
yönlendirme hizmetlerini yürüterek birey için en az sınırlandırılmış eğitim ortamını önerir,
birey ve ailesinin destek eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunar.’ ifadesi
yer almaktadır. T.C. MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinin dördüncü
kısmında rehberlik ve araştırma merkezlerinin işleyiş, yönetim, merkezin görevleri ve
bölümleri, uzmanların görevleri ile ilgili esaslar belirlenmiştir.
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Amaç ve Görevleri
1- Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve
verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar.
2- Özel eğitim gerektiren bireylerin incelenmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve bu bireylere
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunar,
3- Öğrencilerin zihinsel, psikolojik ve sosyal bakımlardan dengeli ve sağlıklı bir biçimde
kapasitelerini geliştirmelerine, özelliklerini tanımalarına yardımcı olur.
4- Öğrencilerin kendi yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olan bir mesleği seçebilmeleri için
mesleki rehberlik etkinliklerinde bulunur.
5- Okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerine destek olur, çalışmalarda eş
güdümü sağlar.
6- Psikolojik problemleri nedeniyle başvuran öğrencilere psikolojik yardım hizmeti verir.
7- Çocukların zihin, duygu ve sosyal yönden uyumsuzluk, öğrenme güçlüğü, okul
başarısızlığı ve benzeri problemlerini inceler, eğitsel tanılarını yapar.
8- Aile ve okula bilgi vererek problemin çözümüne yardımcı olur.
9- Yetersizliği olan çocukların; Engeline uygun tanılama ile özel eğitim okullarına ya da
normal okulların bünyesinde bulunan özel eğitim sınıflarına ya da kaynaştırma
uygulamalarına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri ile ilgili işlemleri yürütür.
14
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
C) FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER
Faaliyet Alanı: Özel Eğitim
Faaliyet Alanı: Yönetim İşleri
Hizmet – 1 Öğrenci İşleri Hizmeti
Hizmet – 1 Öğretmen İşleri Hizmeti
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tarama
Yöneltme
Öğrenci Kabul
Eğitsel Tanılama
Özel Eğitim Desteği
Yerleştirme
İzleme
Hizmet – 2 Proje Çalışmaları
Derece – terfi
Hizmet içi eğitim
Özlük hakları
Muhasebe işleri
Hizmet – 2 Fiziki Durum
RAM tarafından gerçekleştirilen
projeler
o İlçe tarafından gerçekleştirilen projeler
o İl tarafından gerçekleştirilen projeler
o MEB tarafından gerçekleştirilen
projeler
o Ulusal Projeler
o Uluslararası projeler
Faaliyet Alanı: Rehberlik
Faaliyet Alanı: Psikolojik Danışma
Hizmet – 1 Rehberlik Hizmetleri
Hizmet -1 Psikolojik Danışma Hizmetleri
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Öğrenciye Rehberlik
TEOG danışmanlığı
YGS – LYS tercih danışmanlığı
Veliye rehberlik
Öğretmene rehberlik
İdareciye rehberlik
Rehber öğretmene rehberlik
Rehber öğretmeni olmayan okullara
rehberlik
Mesleki rehberlik
Önleyici rehberlik
Gelişimsel rehberlik
Krize Müdahale
Hizmet – 2 Proje Çalışmaları
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Temizlik
Bakım – onarım
Donatım
Teknolojik donanım
Çalışma alanlarının düzeni
Öğrenciye yönelik danışmanlık hizmeti
Veliye yönelik danışmanlık hizmeti
Öğretmene yönelik danışmanlık hizmeti
Aile danışmanlığı
Hizmet – 2 Proje Çalışmaları
RAM tarafından gerçekleştirilen
projeler
İlçe tarafından gerçekleştirilen projeler
İl tarafından gerçekleştirilen projeler
MEB tarafından gerçekleştirilen
projeler
Ulusal projeler
Uluslararası projeler
RAM tarafından gerçekleştirilen
projeler
o İlçe tarafından gerçekleştirilen projeler
o İl tarafından gerçekleştirilen projeler
o MEB tarafından gerçekleştirilen
projeler
o Ulusal projeler
o Uluslararası projeler
Tablo 1 – Faaliyet alanları ve hizmetler
o
15
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
D) PAYDAŞ ANALİZİ
Stratejik planlamanın ana unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanabilmesi için
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile etkileşim içinde bulunan kurum
ve kuruluşların görüşleri dikkate alınmış olup, stratejik planın karar vericiler ve uygulayıcılar
tarafından sahiplenilmesine çalışılmıştır.
Stratejik Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren merkezimiz tüm paydaşların
talep, görüş, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini hedeflemiştir.
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili sunulan
hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere
kamu kurumları, işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden
oluşan dış paydaşların büyük bir kısmının stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır.
Kurumun dışarıdan algılanması ve kuruma ilişkin beklentiler, kuruma ilişkin durum
tespiti, kurumsal işbirliği ve eşgüdüm, GZFT, önerilerin tespiti vb. gerçekleştirmeye yönelik
olarak Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Stratejik Planlama Ekibi ile toplantılar
düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişkilerinin
seviyesi ve önceliklerin tespit edilmesi çalışılmıştır.
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü paydaşları, iç paydaşlar, dış
paydaşlar ve yararlanıcı temelinde kategorize edildikten sonra iç /dış paydaş ve
yararlanıcıların okulumuz/kurumumuz hakkındaki görüş ve önerilerini almak üzere mülakat
ve anket yöntemi uygulanmıştır.
Paydaş Adı
Görüşülen Kişi
Paydaş Görüşü
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi
3
Mülakat
İç Paydaşlar
50
Anket
Dış Paydaşlar
100
Anket
Tablo 2 – Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Paydaş Görüş Alma
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün faaliyetlerini
nasıl değerlendirdiğine ilişkin görüşlerini içeren iç paydaş anketi çalışmasına kurumda
150 kişi katılmıştır. Anket, basılı evrak üzerinden çoğaltılarak uygulanmış ve
uygulama 0 (sıfır) maliyet ile sonuçlanmıştır.
16
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
E) KURUM İÇİ ANALİZ
ÖRGÜTSEL YAPI
Müdür
Müdür
Yardımcısı
Özel Eğitim
Hizmetler
Blm. Bşk.
Rehber
Öğretmen
Komisyonlar
Kurullar
Okul Aile
Birliği
Büro ve
Yardımcı
Hizmetler
Özel Eğitim
Öğretmeni
Müdür
Yardımcısı
Bölümler
Reh. ve Psi.
Dan. Blm.
Bşk.
Rehber
Öğretmen
Sosyal
Çalışmacı
Şekil 2: Kurum içi örgütsel yapı
Merkezimizde Oluşturulan Komisyon ve Kurullar
•
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu
•
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu
•
Okul Aile Birliği
•
Demirbaş Sayım Komisyonu
•
Satın Alma Komisyonu
•
Muayene Komisyonu
17
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
İNSAN KAYNAKLARI
S.N. Unvanı
Adı-Soyadı
1
Müdür
Semra APAKKAN EŞ
2
Müdür Yardımcısı
Tuncay ULUSAN
3
Müdür Yardımcısı
Süleyman Said ÖZCAN
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hz. Bl. Bşk.
Şükran ÇAMAŞIRCI
5
Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı
Sevda CÖMERTOĞLU YETER
6
Psikolojik Danışman
Aylin ÜRÜN
7
Psikolojik Danışman
Aysun GÜNEŞ
8
Psikolojik Danışman
Belgin TÖRNÜK
9
Psikolojik Danışman
Çağdaş AYDIN
10
Psikolojik Danışman
Hacer KARABULUT
11
Psikolojik Danışman
Hacer ULUKUZ
12
Psikolojik Danışman
Haydar KÜREKÇİ
13
Psikolojik Danışman
Herdemtaze SEYHUN DİNİZ
14
Psikolojik Danışman
Hüsniye ERENAY
15
Psikolojik Danışman
İbrahim GÜL
16
Psikolojik Danışman
Serdar GÜNDOĞAN
17
Psikolojik Danışman
Yahya ÜNALDI
18
Özel Eğitim Öğretmeni
Derya UYAR
19
Özel Eğitim Öğretmeni
Feyza KOCAMAZ
20
Sosyal Hizmet Uzmanı
Ülkü ÜNALDI
21
Kaloriferci
Duran ARSLAN
22
Hizmetli
Canberk VARLI
23
Hizmetli
Mehmet AKKAYA
24
Hizmetli
Seda İLHAN
25
Hizmetli
Zeki GÜNAY
Tablo 3 – Kurumda Görev Yapan Personel Listesi
*Bu tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri üzerinden alınmıştır.
18
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Erkek
Görevi
1
2
3
4
Kadın
Toplam
Eğitim
Düzeyi
Lisans
Lisans
Yaş
Düzeyleri
40-50
40-50
Hizmet
Süreleri
1-3 Yıl
1-3 Yıl
Müdür
1
1
Müdür
1
1
Yardımcısı
Müdür
1
1
Lisans
20-30
1-3 Yıl
Yardımcısı
TOPLAM 2
1
3
Tablo 4 - Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu / Yaş Dağılımı / Hizmet Süreleri
Branşı
Erkek
Kadın
Toplam
Eğitim Düzeyi
Psikolojik
6
8
14
Lisans
Danışman/Rehber
Öğretmen
Sosyal Hizmet
1
1
Lisans
2
Uzmanı
Özel Eğitim
2
2
Lisans
3
Öğretmeni
TOPLAM
6
11
17
Tablo 5 - 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde Çalışan Personel
1
Yaş Düzeyleri
Kişi Sayısı
%
20-30
7
%33,33
30-40
7
%33,33
40-50
6
%33,06
50+…
0
%0
Tablo 6 - Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde Çalışan Personelin Yaş İtibari İle Dağılımı
Hizmet Süreleri
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21+… üzeri
1
2
Kişi Sayısı
%
2
%11,70
5
%24,50
0
%0
5
%24,50
5
%24,50
3
%14,80
Tablo 7 - Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde Çalışan Personelin Hizmet Süreleri
Görevi
Erkek
Hizmetli
Kaloriferci
3
1
Kadın
Eğitim Durumu
Hizmet Yılı
Toplam
Ortaokul
11 Yıl
4
Lise
33 Yıl
1
Tablo 8 - 2014 Yılı Kurumda Mevcut Yardımcı Personel Sayısı
1
19
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Araç – Gereçler
2014
İhtiyaç
Bilgisayar
25
5
Yazıcı
6
Tarayıcı
1
1
Tepegöz
Projeksiyon
2
1
Televizyon
3
İnternet Bağlantısı
1
Fax
1
Video
DVD Oynatıcı
2
Fotoğraf Makinası
1
Kamera
2
Kurumun İnternet Sitesi
1
Personel/E-posta Adresi Oranı %100
Tablo 9 - Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Teknolojik Altyapısı
Var/Yok
Adedi
İhtiyaç
Var
1
Var
2
Var
1
Var
2
Var
4
Var
1
Yok
Var
1
Var
4
Var
1
Var
1
Var
1
Yok
Var
1
Var
1
Var
1
Tablo 10 - Kurumun Fiziki Altyapısı
Fiziki Mekân
Müdür Odası
Müdür Yardımcısı Odası
Memur Odası
Öğretmen Çalışma Odası
Görüşme Odası
Kütüphane
Çok Amaçlı Salon
Seminer/Konferans Salonu
Test Odası
Oyun Odası
Grupla Psikolojik Danışma ve Drama Odası
Otopark
Spor Alanları
Merkeze Ait Depo
Çay ocağı
Arşiv
20
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
MALİ KAYNAKLAR
Projeler kaynağı Ulusal Ajans tarafından merkezimiz personeli olup yurtdışı hareketlilikte yer
alan kişilere aktarılan ödenektir.
Kaynaklar
Genel Bütçe
Okul Aile Birliği
Dış Kaynak/Projeler
TOPLAM
2012
45.000,00
15.000,00
2013
2014
50.000,00 TL
55.000,00 TL
20.000,00 TL
25.000,00 TL
18.400,00 EURO
70.000,00 TL
80.000,00 TL
Tablo 11 - Okul/Kurum Kaynak Tablosu
60.000,00
YILLAR
Harcama Kalemleri
2012
Gider
2013
Gider
2014
Gider
Su Giderleri
Elektrik Giderleri
Isınma Giderleri
Temizlik Giderleri
Kırtasiye Baskı Giderleri
2.387,82 TL
6.079,86 TL
6.630,00 TL
1.984,98 TL
2.787,49 TL
2.430,13 TL
3.992,00 TL
1.000,00 TL
999,66 TL
1.486,68 TL
2.670,00 TL
5.541,00 TL
7.500,00 TL
1643,50 TL
2.122,00 TL
İletişim Gideri (Telefon)
1.287,50 TL
1.087,00 TL
1.420,00 TL
İletişim Giderleri
(İnternet ve Diğer)
Hizmet Alımı Giderleri
672,00 TL
2.634,16 TL
1.217,00 TL
•
9.000,00 TL
7.000,00 TL
GENEL TOPLAM
21.829,65 TL
22.629,63 TL
26.993,62 TL
Tablo 12 – Yıllara Göre Kurum Gider Tablosu
İSTATİSTİKİ VERİLER
İncelenen Yıl
Toplam Öğrenci
Sayısı
Özel Eğitim Hizmetleri Bölümünde İncelenen Öğrenci Sayıları
2012
2013
2014
3247
3564
3336
Tablo 13 - Özel Eğitim Hizmetleri Bölümünde İncelenen Öğrenci Sayıları
Yapılan Etkinliğin
Yılı
Yılı
Yılı
Adı
Seminer
Konferans
Toplantı
Toplam
2012
2013
2014
11
3
52
66
15
12
1
29
21
44
34
Tablo 14 - Yapılan Etkinlik Sayıları
21
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Eğitim – Öğretim Dönemi
2011-2012 Eğitim Öğretim
Yılı
2012-2013 Eğitim Öğretim
Yılı
2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılı
TOPLAM
Toplam Alan (m2)
5740 m2
Uygulama Amacıyla
Yapılan Ziyaretler
17
Rehberlik Amacıyla
Yapılan Ziyaretler
30
20
30
25
33
37
60
Tablo 15 - Okullara Yapılan Ziyaretler
Bina Alanı (m2)
2015 m2
Bahçe Alanı (m2)
3725 m2
Tablo 16 - Yerleşim Alanı ve Derslikler
ÜST POLİTİKA BELGELERİ
•
•
•
•
•
•
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Stratejik Planı
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı
Yenimahalle Belediyesi Stratejik Planı
Bölge Planı
GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) ANALİZİ
Zayıf ve güçlü yönlerimiz kurumumuzun iç faktörleridir. Kurumumuzun fırsatlar ve
tehditler dış faktörlerdir. Bu faktörün tespitinde PEST analizi kullanılmıştır. Analiz
sonuçlarında ortaya çıkan güçlü, zayıf yönlerimiz ile fırsat ve tehditlerimiz aşağıdaki gibidir:
Güçlü Yönler
Kalite
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Dış paydaşlar ile etkili iletişim
RAM personelinin özverili ile çalışması
İşlerin zamanında ve doğru yapılması
Personelin mesleki donanımının yeterli olması
Kurum içinde evrak sirkülâsyonunun zamanında olması
Hizmet bölgesinde bulunan okullara rehberlik ve özel eğitim ile ilgili
sorumluluklarını yerine getirmesi
22
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Kapasite
1) Her yıl okullarda görev yapan rehber öğretmenlerden eğitim taleplerinin alınması
ve bu talepler doğrultusunda personele eğitim verilmesi
2) Kurumda her yıl en az bir kere kurum içi tetkik yapılması
3) Personelin bünyesinde seminer çalışmalarına katılımının sağlanması
Zayıf Yönler
Kalite
1) Güvenlik görevlisinin olmaması
2) Temizliğin yetersiz olması
3) Kurumda özel eğitim öğretmeninin norm kadro sayısından az olduğu için bölüme
rehberlik bölümünden rehber öğretmen görevlendirilmesi yapılarak özel eğitim
eksiğinin giderilmesi
4) Rehber öğretmenin özel eğitim bölümünde görevlendirilmesi sebebiyle rehberlik
hizmetlerinin yeterince uygulanamaması
5) Kurum içi yatay ve dikey iletişimin yeterli olmaması
6) Kurum personelinin mevzuat ile ilgili konularda bilgisinin yetersiz olması
7) Kurumdaki ARGE çalışmalarının yetersiz olması
Kapasite
1)
2)
3)
4)
Kurum personelinin hizmet içi eğitime katılımının yetersiz olması
Fiziki donanımın arşivleme açısından yetersiz kalması
Kurum aracının olmayışı
Donatım eksikliği
Kalite
1) Atamalarda tercih edilen bir kurum olmaması
2) Okul öncesi eğitim kurumlarına dönük önleyici projelerin öncelikli olarak ele
alınmaması
3) İlçe atamasına gelen engelli kadrosunda bulunan yardımcı destek personelin
kurumumuzun kadrosuna kaydırılması
4) Yardımcı destek personelin yetersizliği
5) Mali işlerden sorumlu bir memurun olmaması
6) Kurum yazışmalarını yürütecek destek personelin olmaması
7) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde yetişen bireylerin
yardımcı destek personel kadrosu ile kuruma atamalarının yapılması
23
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Fırsatlar
Kalite
1) İç göçün fazla olmaması
2) Bölge rehber öğretmenlerinin sayısının yeterli olması
Kapasite
1)
2)
3)
4)
Ankara’nın merkez ilçelerinden birinde hizmet veriyor olması
Kişi ve kurumlara rahat ulaşılıyor olması
Hizmet binasının yeni olması
Kurum rehber öğretmen sayısının fazla olması ve bu sayede özel eğitim hizmetleri
iş yükünün azaltılması
Tehditler
Kalite
1) Kurumun daha çok özel eğitim desteği için rapor veren bir kurum olarak tanınması
2) Rehberlik ve araştırma merkezinin iş ve işleyişinin halk tarafından bilinmemesi
3) Bölgeye dış göçün fazla olması ve nüfusun hızla artması
Kapasite
1) Uç noktalarda bulunan bazı okullarda rehber öğretmen bulunmaması
2) Okullarda görev yapan bazı rehber ve özel eğitim öğretmenlerinin bakanlık ve il
özel eğitim genel müdürlüğünde görevlendirme yoluyla çalışıyor olmaları
3) Kurumumuz personelinin bakanlık ve il özel eğitim genel müdürlüğünde
görevlendirme yoluyla çalışıyor olması
4) Ödeneğin yeterli olmaması
5) Hizmet verdiğimiz ilçenin yüzölçümü bakımından geniş bir alana yayılmış olması
24
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
F) EĞİTİM ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin
gelişim ve sorun alanları, paydaş analizi ile kurum içi ve dışı analiz sonuçlarına göre tespit
edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları iki tema altında gruplandırılmıştır.
Eğitim ve Öğretimde Kalite
- Dış paydaşlar ile etkili iletişimin
olması
- Özel öğretim bölümünde görev yapan
personelin özverili çalışması
- İşlerin zamanında doğru yapılması
- Personelin bilgi ve donanımının
yeterli olması
- Bünyesinde rehber öğretmeni
olmayan okullar ile ilgili
sorumluluklarını yerine getirmesi
- Bünyesinde bulunan okullar ile ilgili
özel eğitim alanında sorumlulukların
yerine getirilmesi
- Kurum kültürünün varlığı
- Teknolojiyi kullanma seviyesi
- Güvenlik personelinin olmaması
- Kurum içi yatay ve dikey iletişimin
yetersiz olması
- Temizliğin yetersiz olması
- Okul yöneticilerinin özel eğitim ve
rehberlik alanında bilgi eksikliğinin
olması
- İlçe nüfusunun fazla olması
- Personelin hizmet içi donanımının
kullanılamaması
Eğitim ve Öğretimde Kurumsal Kapasite
- Kurum dışında görev yapan rehber
öğretmenlere hizmet içi eğitim
verilmesi
- Kurumda en az bir kere kurum içi
tetkik yapılması
- Bütçe gelirlerinin etkili ve verimli
kullanılması
-
Tablo 17 – Eğitim öğretimde gelişim ve sorun alanları
25
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
III. BÖLÜM - GELECEĞE YÖNELİM
MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER
A)
MİSYONUMUZ
Eğitim öğretim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek,
bireysel incelemelerini gerçekleştirmek, uygun olan eğitim kurumlarına veya programlarına
yerleştirmek, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin eğitsel,
gelişimsel ve önleyici rehberlik yaklaşımıyla öğrencinin kendisi, öğretmeni ve ailesi
tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yaşadığı ortamın
iyileştirilmesine, etkili öğrenme ve çalışma beceriyle motivasyonlarının artırılmasına, öğrenci
gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesine bütün olarak tanımlanmasına hizmet
etmektedir.
VİZYONUMUZ
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Hizmetleri ve Özel Eğitim Hizmetleri konusunda projeler ve programlar ile ilgili
lider kurum olmak.
TEMEL DEĞERLERİMİZ













Özel eğitim ve Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, eğitim kurumlarının
eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alması.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tüm öğrencilere açık bir hizmet olması.
Özel eğitim ve Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygılı olmak.
Özel eğitim ve Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem
bireye hem de topluma karşı sorumluluk.
Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyleri; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve
yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırmak.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç,
içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile
birlikte eğitilmelerine öncelik vermek.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz
sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yapmak.
Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamak.
Proje ve çalışmaları planlı yürütmek,
Teknolojinin etkin kullanımı,
Bireysel yenilikçilik,
Sürekli gelişim,
Karar almada şeffaflık.
26
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
B)
STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
Stratejik Amaç – 1
Özel eğitim hizmetleri çalışmalarının verimliliğini arttırırken, özel eğitim hizmetleri bölümü
çalışmalarını, özel eğitime gereksinim duyan öğrenci ve velilerle işbirliği içinde yürütmek ve
gerek ailelerle gerekse kurumlarla işbirliğini geliştirmek.
Stratejik Hedef – 1.1
Yenimahalle ilçesinde bulunan özel eğitim kurumlarına gerçekleştirilen rehberlik ve
bilgilendirme ziyaretlerinin sayısını 16’ya çıkarmak.
Stratejik Hedef – 1.2
Yenimahalle ilçesi bünyesinde bulunan resmi ve özel okul ve kurumlarda ilgililerin %80’ine
özel eğitim, kaynaştırma ve ‘Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’ konularında seminer
çalışmaları yürütmek.
Stratejik Hedef – 1.3
Yenimahalle ilçesi bünyesinde bulunan resmi ve özel okul ve kurumlarda üstün yetenekli bireyler için
açılması planlanan destek eğitimi oda sayısını %60 arttırmak.
Stratejik Hedef – 1.4
Yenimahalle ilçesinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine yönelik olarak merkezimiz
bünyesinde yılda en az üç defa toplantı düzenlemek.
Stratejik Hedef – 1.5
Yenimahalle ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel okul ve kurumların rehber öğretmenlerine
yönelik, rehberlik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak konularda yılda en az 5
çalışma yapmak.
Stratejik Hedef – 1.6
Yenimahalle ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel okul ve kurumların müdür ve müdür yardımcılarına,
Rehberlik ve Araştırma Merkezi çalışmaları ve okul rehberlik çalışmaları konusunda bilgilendirmek
amacıyla yılda 5 kez çalışma düzenlemek.
Stratejik Amaç - 2
Bireylerin ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak dil becerileri yüksek iletişime açık,
özgüven sahibi, yaratıcı ve girişimci bireylerin yetişmesini sağlarken, merkezin ihtiyaçları
doğrultusunda hareket etmek
Stratejik Hedef - 2.1
Yenimahalle ilçemiz bünyesinde görev yapan yardımcı destek personele yönelik iletişim becerileri
seminerini yılda 1 defa düzenlemek ve etkinlik çalışmalarını yapmak.
27
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Stratejik Hedef – 2.2
Özel eğitim bölümü çalışmalarının daha verimli sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan özel
eğitim öğretmenlerinin görevlendirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef – 2.3
Kuruma müracaat eden ve psikolojik destek almak isteyen danışan birey sayısını %80 arttırmak.
C)
TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER
TEMA – 1 KALİTE
Stratejik Amaç – 1
Özel eğitim ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri çalışmalarının verimliliğini
arttırırken, ilçe bünyesindeki tüm okul idarecileri, öğretmenleri, öğrenci ve velileri ile işbirliği
olmak ve bu paydaşlarla işbirliğini geliştirmek.
Stratejik Hedef – 1.1
Yenimahalle ilçesinde bulunan özel eğitim kurumlarına gerçekleştirilen rehberlik ve bilgilendirme
ziyaretlerinin sayısını 16’ya çıkarmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Yenimahalle ilçesindeki özel eğitim kurumlarına gerçekleştirilen ziyaretler yılda iki kez olarak
yapılmıştır. 2012 – 2013 ve 2014 yılları içerisinde toplam 6 kez ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Performans Göstergesi
Stratejik
Amaç ve
Hedef
1.1.1
Performans
Göstergesi
2012
2013
2014
2019
Özel eğitim
kurumlarına
ziyaret
yapmak
2
4
6
16
Tablo 18 – Özel eğitim kurumlarına yapılan ziyaretler
Stratejiler
Sıra
No
1
Ana
Sorumlu Şube
Strateji
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden araç talep
edilerek özel eğitim kurumlarına ziyaret yapılması
planlanacaktır. Böylelikle ilçe bünyesinde görev yapan özel
eğitim personellerinin merkezimiz ile irtibatı sağlanacaktır.
28
Özel Eğitim
Bölümü
Diğer
Sorumlu
Şube
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Stratejik Hedef – 1.2
Yenimahalle ilçesi bünyesinde bulunan resmi ve özel okul ve kurumlarda ilgililerin %80’ine
özel eğitim, kaynaştırma ve ‘Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’ konularında seminer
çalışmaları yürütmek.
Hedefin Mevcut Durumu
Yenimahalle ilçesinde faaliyet veren tüm resmi ve özel okul ve kurumların yaklaşık %15’ine özel
eğitim, kaynaştırma ve BEP konularında seminer çalışması yürütülmüştür.
Performans Göstergesi
Stratejik
Amaç ve
Hedef
1.1.2.
Performans
Göstergesi
Kurumlara
seminer
çalışması
2012
2013
2014
2019
4
7
10
161
Tablo 19 – Kurumsal seminer çalışması
Stratejiler
Sıra
No
2
Ana
Sorumlu Şube
Strateji
Özel eğitim, kaynaştırma ve BEP konularında alanında uzman
olan kişilerden ilçemiz bünyesinde hizmet veren tüm resmi ve
özel okul ve kurumlara seminer verilmesi sağlanacaktır.
Özel Eğitim
Bölümü
Diğer
Sorumlu
Şube
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
Stratejik Hedef – 1.3
Yenimahalle ilçesi bünyesinde bulunan resmi ve özel okul ve kurumlarda üstün yetenekli bireyler için
açılması planlanan destek eğitimi oda sayısını %60 arttırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Yenimahalle ilçesi bünyesindeki tüm resmi ve özel okul ve kurumlarda bulunan üstün yetenekli
bireylerin eğitimi için, üstün yetenekli öğrencilerin destek eğitim odalarında eğitim almaları için, 2015
yılı içerisinde 1000 sınıf öğretmenine eğiticilerin eğitimi kursu yapılmıştır.
29
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Performans Göstergesi
Stratejik
Amaç ve
Hedef
1.1.3
Performans
Göstergesi
2012
2013
2014
2019
Üstün
yetenekliler
için destek
odası
Eğitim alan
sınıf
öğretmeni
sayısı
-
-
-
100
-
-
-
2000
Tablo 20 –Üstün yetenekliler için destek odası ve eğitim alan öğretmen sayısı
Stratejiler
Sıra
No
3
4
Ana
Sorumlu Şube
Strateji
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için destek odalarının
açılması sağlanacaktır.
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili olarak ilçemiz
bünyesinde görev yapan sınıf öğretmenlere yönelik kurs
verilmesi sağlanacaktır.
Özel Eğitim
Bölümü
Özel Eğitim
Bölümü
Diğer
Sorumlu
Şube
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
Stratejik Hedef – 1.4
Yenimahalle ilçesinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine yönelik olarak merkezimiz
bünyesinde yılda en az üç defa toplantı düzenlemek.
Hedefin Mevcut Durumu
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak özel eğitim öğretmenlerine yönelik toplantılar
yılda bir defa yapılmıştır.
30
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Performans Göstergesi
Stratejik
Amaç ve
Hedef
1.1.4.
Performans
Göstergesi
Özel eğitim
öğretmenlerine
yönelik
toplantı
2012
2013
2014
2019
1
1
1
3
Tablo 21 –Özel eğitim öğretmen toplantısı
Stratejiler
Sıra
No
5
Diğer
Sorumlu
Şube
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
Ana
Sorumlu Şube
Strateji
İlçemiz bünyesinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin
merkezimiz ile entegrasyonunu sağlamak için her yıl düzenli
olarak toplantı yapılması sağlanacaktır.
Özel Eğitim
Bölümü
Stratejik Hedef – 1.5
Yenimahalle ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel okul ve kurumların rehber öğretmenlerine
yönelik, rehberlik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak konularda yılda en az 5
çalışma yapmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Yenimahalle ilçesi bünyesinde görev yapan rehber öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine
katkıda bulunmak, rehberlik ve destek sağlamak amacıyla 2012 yılında 1 adet, 2013 yılında 2
adet, 2014 yılında ise 3 kez çalışma düzenlenmiştir.
Performans Göstergesi
Stratejik
Amaç ve
Hedef
1.1.5.
Performans
Göstergesi
2012
2013
2014
2019
Rehber
öğretmenlere
yönelik
çalışma
1
2
3
5
Tablo 22 –Rehber öğretmenlere yönelik çalışma
31
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Stratejiler
Sıra
No
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri alanında uzman
akademisyenler tarafından ilçemiz bünyesinde görev yapan
rehber öğretmenlere yönelik mesleki seminer verilmesi
sağlanacaktır.
6
Diğer
Sorumlu
Şube
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
Ana
Sorumlu Şube
Strateji
Özel Eğitim
Bölümü
Stratejik Hedef – 1.6
Yenimahalle ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel okul ve kurumların müdür ve müdür yardımcılarına,
Rehberlik ve Araştırma Merkezi çalışmaları ve okul rehberlik çalışmaları konusunda bilgilendirmek
amacıyla yılda 3 kez çalışma düzenlemek.
Hedefin Mevcut Durumu
Yenimahalle ilçesinde görev yapan müdür ve müdür yardımcılarına yönelik rehberlik ve araştırma
merkezi tarafından herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Performans Göstergesi
Stratejik
Amaç ve
Hedef
1.1.6.
Performans
Göstergesi
Müdür ve
müdür
yardımcılarına
yönelik
çalışma
2012
2013
2014
2019
-
-
-
3
Tablo 23 – Müdür ve müdür yardımcılarına yönelik çalışma
Stratejiler
Sıra
No
7
Ana
Sorumlu Şube
Strateji
RAM çalışmaları ve okul rehberlik ve psikolojik danışma
servisi hakkında okul müdür ve müdür yardımcılarına yönelik
eğitim verilmesi sağlanacaktır.
32
Özel Eğitim
Bölümü
Diğer
Sorumlu
Şube
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
TEMA – 2 KAPASİTE
Stratejik Hedef – 2.1
Özel eğitim bölümü çalışmalarının daha verimli sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan özel
eğitim öğretmenlerinin görevlendirilmesini sağlamak.
Hedefin Mevcut Durumu
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin özel eğitim öğretmeni normu 17 olmasına rağmen
iki kişi görev yapmaktadır.
Performans Göstergesi
Stratejik
Amaç ve
Hedef
2.2.1
Performans
Göstergesi
2012
2013
2014
2019
Özel eğitim
öğretmen
sayısını
arttırmak
3
4
5
17
Tablo 24 – Özel eğitim öğretmen sayısı
Stratejiler
Sıra
No
8
Ana
Sorumlu Şube
Strateji
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilerek,
merkezimize özel eğitim bölümü öğretmeni görevlendirilmesi
yapılması talep edilecektir.
Özel Eğitim
Bölümü
Diğer
Sorumlu
Şube
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
Stratejik Hedef – 2.2
Kuruma müracaat eden ve psikolojik destek almak isteyen danışan birey sayısını %80 arttırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne başvuruda bulunan danışan sayısı 2012 yılında 15,
2013 yılında 20, 2014 yılında ise 25 olmuştur.
33
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Performans Göstergesi
Stratejik
Amaç ve
Hedef
2.2.2.
Performans
Göstergesi
2012
Merkeze
başvuran
danışan sayısı
2013
15
2014
20
2019
25
40
Tablo 25 – Kuruma başvuran danışan sayısı
Stratejiler
Sıra
No
9
Diğer
Sorumlu
Şube
Tüm Merkez
Çalışanları
Ana
Sorumlu Şube
Strateji
Merkezimizin tanıtımını yapmak üzere broşür ve afiş
çalışmaları yapılacak, reklam faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
Merkez İdarecileri
Stratejik Hedef – 2.3
Yenimahalle ilçemiz bünyesinde görev yapan yardımcı destek personele yönelik iletişim becerileri
seminerini yılda 1 defa düzenlemek ve etkinlik çalışmalarını yapmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Yardımcı destek personele yönelik önceki yıllarda bir çalışma yapılmamıştır.
Performans Göstergesi
Stratejik
Amaç ve
Hedef
2.2.3.
Performans
Göstergesi
Yardımcı
personele
yönelik
iletişim
semineri
2012
2013
2014
2019
-
-
-
1
Tablo 26 – Yardımcı personele yönelik seminer
34
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
Stratejiler
Sıra
No
10
Ana
Sorumlu Şube
Strateji
Alanında uzman akademisyenler tarafından yardımcı destek
personellere yönelik iletişim becerileri semineri verilecektir.
35
Özel Eğitim
Bölümü
Diğer
Sorumlu
Şube
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
IV.BÖLÜM - MALİYETLENDİRME
2015-2019 Tahmini Maliyet Tablosu
Amaç ve Hedefler
Maliyet
Kaynak
Stratejik Hedef 1.1
500 TL
Okul aile birliği
Stratejik Hedef 1.2
1000 TL
Genel bütçe
Stratejik Hedef 1.3
1500 TL
Genel bütçe
Stratejik Hedef 1.4
500 TL
Okul aile birliği
Stratejik Hedef 1.5
1000 TL
Okul aile birliği
Stratejik Hedef 1.6
1250 TL
Genel bütçe
Stratejik Amaç 1
5750 TL
Genel bütçe / Okul aile birliği
Stratejik Hedef 2.1
-
-
Stratejik Hedef 2.2
1300 TL
Genel bütçe
Stratejik Hedef 2.3
300 TL
Okul aile birliği
Stratejik Amaç 2
1600 TL
Genel bütçe / Okul aile birliği
Tablo 27 – 2015-2019 tahmini maliyet tablosu
36
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
V. BÖLÜM - İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
Stratejik planın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının izleme ve
değerlendirmesi de başlayacaktır. İzleme ve değerlendirme, planın gözden geçirilmesi,
performans değerlendirmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması
aşamalarından oluşacaktır.
Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler altı aylık
dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyetler ve projelerle ilgili raporları iki nüsha olarak
hazırlayıp bir nüshasını Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji I. Bölümüne
gönderecektir.
İzleme ve Değerlendirme Modeli kapsamında stratejik plan ekibi, birimlerden gelen
altı aylık performans değerlendirmelerini konsolide ederek, performans göstergelerinin
ölçümü ve değerlendirmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle
uyumu ve elde edilen sonuçların stratejik planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne
derece örtüştüğünü rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacak; üst yöneticiden gelen
kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır.
Böylece, planın uygulama sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek varsa
bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare performans hedeflerine ulaşma
konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır. Yapılan çalışmaların bir nüshası
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme I. Bölümüne gönderilecektir.
37
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
İZLEME DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
İZLEME
GERÇEKLEŞTİRİLME
DEĞERLENDİRME
ZAMANI
DÖNEMİ
Birinci
Dönem
İkinci
Dönem
İZLEME
DEĞERLENDİRME
AÇIKLAMASI
- Kurumumuzun Strateji
Geliştirmeden sorumlu birimi
tarafından kurumun ilgili
birimlerden amaç ve hedef
performans göstergelerinin
gerçekleşme durumları hakkında
veriler toplanması ve stratejik plan
hazırlama ekibine verilerin
sunulması,
-Stratejik plan hazırlama ekibi
tarafından veriler doğrultusunda amaç
ve hedeflerin gerçekleşme düzeyleri
ile ilgili rapor hazırlanması,
-Hazırlanan raporun Stratejik Plan
Üst Kuruluna sunulması ve SP Üst
Kurulu tarafından değerlendirilerek
iyileştirme ve çözüm önerilerini
içeren raporun hazırlanması
-SP Üst Kurulu tarafından hazırlanan
raporun,
okulun/kurumun
ilgili
birimleriyle paylaşılması ve iyileştirme
çalışmalarının yapılması.
Her Yılın
Temmuz Ayı
İçerisinde
İzleyen Yılın Şubat Ayı
Sonuna Kadar
38
-Kurumumuzun Strateji Geliştirmeden
sorumlu birimi tarafından kurumun
ilgili birimlerden amaç ve hedef
performans göstergelerinin
gerçekleşme durumları hakkında
veriler toplanması ve stratejik plan
hazırlama ekibine verilerin sunulması
-Stratejik plan hazırlama ekibi
tarafından veriler doğrultusunda amaç
ve hedeflerin gerçekleşme düzeyleri ile
ilgili rapor hazırlanması,
- Hazırlanan raporun Stratejik Plan Üst
Kuruluna sunulması ve SP Üst Kurulu
tarafından değerlendirilerek iyileştirme
ve çözüm önerilerini içeren raporun bir
sonraki eğitim-öğretim döneminde yol
gösterici
olarak
kullanmak
ve
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne
sunulmak
üzere
hazırlanması.
-Kurumumuzun SP Üst Kurulu
tarafından
hazırlanan
raporun
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne gönderilmesi
DÖNEMİ
OcakTemmuz
Tüm Yıl
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
TEMA
STRATEJİK
HEDEFLER
1.1 Yenimahalle ilçesinde bulunan özel eğitim
kurumlarına gerçekleştirilen rehberlik ve
bilgilendirme ziyaretlerinin sayısını 16’ya
çıkarmak.
1. KALİTE
TEMA
2015-2019
STRATEJİK
HEDEFLER
STRATEJİLER/
TEDBİLER
ANA
SORUMLU
DİĞER
SORUMLULAR
1
Okul Ziyaretleri
Özel Eğitim
Hizmetleri
Bölümü
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
No
STRATEJİLER/
TEDBİLER
ANA
SORUMLU
DİĞER
SORUMLULAR
Seminer / Konferans
Özel Eğitim
Hizmetleri
Bölümü
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
No
1.2 Yenimahalle ilçesi bünyesinde bulunan resmi ve
özel okul ve kurumlarda ilgililerin %80’ine özel
eğitim, kaynaştırma ve ‘Bireyselleştirilmiş Eğitim
Programı’ konularında seminer çalışmaları
yürütmek.
1. KALİTE
2
39
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
STRATEJİK
HEDEFLER
1.3 Yenimahalle ilçesi bünyesinde bulunan resmi ve özel okul ve
kurumlarda üstün yetenekli bireyler için açılması planlanan
destek eğitimi oda sayısını %60 arttırmak.
1. KALİTE
TEMA
2015-2019
STRATEJİLER/
TEDBİLER
ANA
SORUMLU
3
Okul Ziyaretleri
Özel Eğitim
Hizmetleri
Bölümü
4
Seminer / Konferans
No
40
Özel Eğitim
Hizmetleri
Bölümü
DİĞER
SORUMLULAR
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
TEMA
2015-2019
STRATEJİK
HEDEFLER
No
ANA
SORUMLU
DİĞER
SORUMLULAR
Toplantı
Özel Eğitim
Hizmetleri
Bölümü
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
1.4 Yenimahalle ilçesinde görev yapan özel eğitim
öğretmenlerine yönelik olarak merkezimiz
bünyesinde yılda en az üç defa toplantı
düzenlemek.
1. KALİTE
5
STRATEJİLER/
TEDBİLER
41
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
STRATEJİK
HEDEFLER
No
STRATEJİLER/
TEDBİLER
6
Seminer
1.5 Yenimahalle ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel
okul ve kurumların rehber öğretmenlerine yönelik,
rehberlik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yardımcı
olacak konularda yılda en az 5 çalışma yapmak.
1. KALİTE
TEMA
2015-2019
42
ANA
SORUMLU
DİĞER
SORUMLULAR
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
Özel Eğitim
Hizmetleri
Bölümü
1.6 Yenimahalle ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel okul ve
kurumların müdür ve müdür yardımcılarına, Rehberlik ve
Araştırma Merkezi çalışmaları ve okul rehberlik çalışmaları
konusunda bilgilendirmek amacıyla yılda 3 kez çalışma
düzenlemek.
1. KALİTE
TEMA
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2015-2019
STRATEJİK
HEDEFLER
No
STRATEJİLER/
TEDBİLER
7
Seminer
43
ANA
SORUMLU
DİĞER
SORUMLULAR
Özel Eğitim
Hizmetleri
Bölümü
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bölümü
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
2.1 Özel eğitim bölümü çalışmalarının daha verimli
sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan özel eğitim
öğretmenlerinin görevlendirilmesini sağlamak.
STRATEJİK
HEDEFLER
STRATEJİK
HEDEFLER
2.2 Merkezde görev yapan yardımcı destek personele
yönelik iletişim becerileri seminerini yılda 1 defa
düzenlemek ve etkinlik çalışmalarını yapmak.
2. KAPASİTE
TEMA
2. KAPASİTE
TEMA
2015-2019
No
8
No
STRATEJİLER/
TEDBİLER
ANA
SORUMLU
DİĞER
SORUMLULAR
Yenimahalle İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden
Personel Talebi
Merkez
Yöneticileri
Merkez
Personelinin
Tümü
STRATEJİLER/
TEDBİLER
ANA
SORUMLU
DİĞER
SORUMLULAR
Seminer
Merkez
Yöneticileri
9
44
Tüm Kurum
Personeli
YENİMAHALLE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI
STRATEJİK
HEDEFLER
2.3 Kuruma müracaat eden ve psikolojik destek almak
isteyen danışan birey sayısını %80 arttırmak.
2. KAPASİTE
TEMA
2015-2019
No
10
STRATEJİLER/
TEDBİLER
Broşür – TanıtımOryantasyon
45
ANA
SORUMLU
Merkez
Yöneticileri
DİĞER
SORUMLULAR
Tüm Kurum
Personeli
Download

Stratejik Plan - YENİMAHALLE - Yenimahalle Rehberlik ve