T.C.
K主LISVAL主LIGI
主IMilliEgitimMndml嘩u
24.12.2015
Sayl:70680122−841.02・17−E・13284885
Konu:KBS(Say2000i)Duyurusu
……….,………….MUDURLUGUNE
Ilgi:Mi11iEgitimBakanllglStrateiiGeliStirmeBaSkanllgmln16/12/2016tarihve12953104
SaylllyaZISl.
MilliEgitimBakanllglStrat坤GeliStime BaikanllglnlnPerSOne16demeleriileilgili
olarak(CocukYardlml,MaaSislemKoduDe菖iSikligi,PrimeEsasKazanclnHesaplamasl
konularlnda)yapmlSOlduguKBSSay2000iduyurusuekteg6nderilmistir・
Gereginiricaederim.
AhmetBATTAL
Mtidtira.
SubeMtidtirti
EKLER
EK−1−Yazl(4sayfa)
DAGITTM
MerkezTtimKurumveOkulMtidtirltiklerine
AkplnarCad・ValiLikBinaslkat:179100−KiLis
AyrlntllLbilgiicinirtibat:A・BATTAL SubeM融tm
富:(0348)8132828 自:(0348)8131264
で立〕:kilismem@meb.gov.trElektronikAg‥h哩://kilis・meb・gOV・tr
Bu
evrakguvenllelektronlklmZallelmZa−anmlStlrhttp′′evraksorgumebgovtradresindenfOe0−7790−33d2−b5ba−Cee3kodulleteyltedlleblllr
MILLTEGITiMBAKANLIGI
臨 T.C.
Strat卸GeliStimeBaSkanIIgl
Sayl:10903426−869−E.12953102
16.12.2015
Konu‥KBS(Say2000i)Duyurusu
Ilgi:Maliye Bakanllgl MilIi Egitim BakanIlgl Merkez Saymanllk Mndtimgtintin
O8・12・2015tarihlive2654saylllyaZISl・
Maliye Bakanllgl Muhasebat Genel Mnd融luguntin Personel Odemeleriile
Ilgiliolarak(CocukYardlmlOdemesi,MaaSislemKoduDegiSikligi,PrimeEsasKazancln
Hesaplanmaslkonularlnda)yapmlS01duguKBSduyu…Suekteg6nderilmistir.
BilgilerinizivegereglnlarZ/ricaederim
VeyselERDEL
Bakana.
BaSkan
EK:ilgiYazIVeEki(3Sayfa)
DAGITIM:
A−B Planl
AtamrkBiv.06648KIZllay/ANKARA
ElektronikAg:www.meb.gov.tr
e−POSta:mSirinsari@meb.gov.tr
AyrlntIilbilgiicin:MehmetSirinSARIMaIiHiz.Uzm.Yrd.
Tei:(0312)413!807
Faks:(0312)4187539
Buevrakguvenl−elektronlklmZallelmZaianmlSt一rhttp//e、rraksorgumebgovtradres−nden98a1−89e5−3f3a−99f2−1cb3kodulleteyltedileblllr
T。亡.
hlALiYHI臣HKANL咋霊
…ⅢE印im鴫k紬1唱Imtrk騰細事Ⅲ帥ilk青l同軸I時日
t吋“−Il抑tIlE
抽TI:エー的摘抑Il印l託すデ
Hunu:KR鼻f粗ヽ加仙IilDuヽuS雌u
MILI。jEtItTi鵬tIAKJLyLJCllA
l細山画調朋帥rmeRH寧kenil帥
hl病中じLhMiLI山車11uh肥et胞itimel古田dilr1時mii・1〕8nnhP騰OneiademlcriiIc
iL!両脚S d叩一丁し皿1哩即時〕肌mlZ畠山lPBmlerilmi蓄tqtTttahakLuk tTiTilTIle重さ
dutOr山inかillm…丸lmil
(ierf:如IibjlEilerinjノ函IZel血yim
喜,1忠幸へ
轍町milllllk曲id両軸
聖皇
軍町〔ZUiJrIilDL草Iir…tI
M山1rFLlhhILPrL出川・亡II五nい,Tu…ゝく証d鴨iNtI”買“lKJ・珂LiI‘ltrr・・LhKJRllfr:11−〝iil‘I“jI「・〝、↓† ̄印;:
T.C.
MAL主YEBAKANLIGI
MuhasebatGenelMtid血1鴫ti
SAYI:2015/28
30/11/2015
KONU:KBS(Say2000i)Duyurusu
PERSONELODEMELERiiLEILGiLIKBSDUYURUSU
SIRANO:(28)
1−CocukYardImledemesi
Bilindiginzere,657saylllDevlet Memu血道1Kanununun206,nclmaddesinde;eVlenen
90Cuklarile25yaslnldolduran90Cuklar(25yaSlnlbitirdigihaldeevlenmemiSklZ90Cuklarlile
CallSamayaCakderecedemalulltikleriresmisagllkkuruluraporuylatespitedilenlerlCln Stiresiz
Ola・rak6denegin verilmesine devam olunur・)iein aile yardlm16denegiverilmeyecegi,ayrlCa
O4/04/2007tarihlive26483saylllResmiGazete,deyaylmlanan5615saylllGelirVergisiKanunu
VeBazIKanunlardaDegiSiklikYapllmaslnaDairKanununasgarlgeelmindiriminidtizenleyen
2’ncimaddesiiledegiitirilen193saylllGelirVergisiKanununun32,ncimaddesinde;
“Indirimin uygulamaslnda,一90CukM tabiri,mukellefle birlikte otman Veya mtikellef
taranndanbakllan(na細くaVerilenler,eVlatedinilenlerileanaveyababaslnlkaybetmiitOrunlardan
mtikellene birlikte oturanlar dahil)18 yaSlnl Veya tahsilde olup25 yaSlnl doldumamlS
90Cuklarl,…’’huktimleriyeralmaktadlr.
Bu kapsmda,Kamu Personel Harcamalarl Y6netim Sistemi(KBS),nde yapllan
kontrollerdememurun;
l・1−,25yaSlnlbitirenerkek90Cuklarlleln90Cukyardlmlndanveasgarlgeelmindiriminden
yararlandlrllmayadevamedildigi,
1・2−Evli klZ Ve erkek90Cuklarlleln aSgari geClmindirimi ve90Cuk yardlmlndan
yararlandlrllmayadevamedildigi,
1・3−Engellilikindirimiuygulanan25yaSlndanbtiynkklZVeerkekeocuklarllClnaSgari
geClmindirimindenyararlandlrllmayadevamedildigi,
tesplt edilmiS01up,S6z konusu kiSilerin90Cuk yardlmlVe aSgarlgeelmindiriminden
yararlandlrllmadurumlarlmerkezden“YararlanmlyOr,,olarakgtmcellenmiStir・
Bunag6re,m血asebebirimlerinceeklilistelerdeyeralanpersoneling6revyaptlglilgili
harcamabirimleriileirtibatageCilerekKBSMaaiBilgiGiriSiEkranl−AileBilgiGiriSifbmundan
gerekli kontrollerin yapllmasl,魚zla ve yersiz6deme s6z konusuise ytirtirlukteki mevzuat
dtizenlemeleriCerCeVeSindegerekliislemlerinyapllmaslgerekmektedir.
AyrlCa,Arallk/2015aylndanitibarenSistemde25yaSlnldolduranerkek90CuklarlClnmaaS
guncelleme aSmaSlnda Sistem tarahndan otomatik olarak90Cuk yardlmlndall“YararlanmlyOr”
SeeenegllSaretlenecektir.
2−MaasIslemKoduDegiSikIigi
KBSMaaSUygulamaslndaeeSitlinedenlerle(memurunistifaetmesivb.)islemkodu‘‘2−
IStenAyrllma’’seCilenpersonelintekrarmaaShesaplamaslyadanaklengeClilnlnyaPllmasldurumu
Ortaya elkabilmektedir.Bu durumda,PerSOnelin kayltl101du雪u muhasebe biriminde“Muhasebe
Yetkilisi”rom bulunan personel,KBS−Saymanllk Memur MaaSISlemleri mentistinde bulunan
“MaasBilgileriSorgulamaEkranl”ndanilgilinin‘‘2−IStenAyrllma”01anislemkodunu“3−Naklen
GeCme’’veya“30−MaaSHesaplanmayan”olarakdegiStirebilecektir.
AyrlCa,naklen geGmeiSlemlerinin Personel Nakil Bildirimine g6re yapllabilmesi ve
muhasebebirimincetakipedilebilmesllCmPerSOneliniSlemkodunu“3−NaklenGeeme,,yapma
yetkiside sadece待muhasebe yetkilisiのroltibulunanpersonele verilmiStir・Buna g6re,harcama
birimleri,naklenbaSkabirkurumagidenpersonelininislemkodununSistemden“3−NaklenGecme”
OlarakdegiStirilmesitalebinimuhasebebirimlerineileteceklervenaklengeemeiilemlerimuhasebe
birimlerindeyetkilimuhasebeyetkilisitaranndanyapllacaktlr.
3−PrimeEsasKazanclnHesaplanmasI
Bilindigitizere,5510saylllKanununPrime EsasKazanClarbasllkl180incimaddesinde;
BuKanunag6reilkdefL4tincumaddeninbirincihkraslnln(C)bendikapsamlndasigortal1
01anlarlnP亨e esas kazanGlannlnhesablnda;a)AyllklannlPerSOnelkanunlarlnag6re alan
SigortalllarlCln;1)IlgilikanunlarluyarlnCaayllkg6stergeveekgOstergeleruzerindenedenenayllk
tutarlarl,
Vel Eym12012tarihlive28398saylllResmiGazete’de yaylmlananISVeren Uygulama
Tebliginde;
‘‘4.1.4.3−AyllkTutarl
Bu b61time,Kanunun80inci maddesinin叫担nc屯」的櫨aSlna g6re prlme eSaS kazancln
hesablnda dikkate allnaCak ve slgOrtallyailgili kanunlarl uyarlnCa6denen g6sterge ayllgl,ek
g6stergeayllgl,tabanayllglVekldemayllgltOPlamlndanoluSLntutaryaZllacaktlr“”
h融mtiyeralmaktadlr.
Bunag6re,5510saylllKanununytirtirl嘩egirdigitarihtensonra5510saylllKanunun4
tincumaddeninbirincihkraslnln(C)bendikapsamlndailkdefasigortallSayllanpersonelinprimleri
adlgeCenKanunun80incimaddesihtiktlmleridikkateallnarak負PrimeEsasKazanelarlMnzerinden
SGK−yag6nderilmektevebukonudaKurumlartaranndanprlmeeSaSkazanelaraelSlndanemekli
keseneglneeSaSayllklailgiliintibaky6ntlndenbiriS1emyapllmamaktadlr・
AyrlCa,Sosyal Gtlvenlik Kurumu BaSkanllglnln Ol/10/2014tarihinde kamu kurum ve
kuruluilarlnayaPtlglduyuruda,15.10.2008tiⅢihindensonrailkde魚g6revebaSlayanve5510saylll
Kanunatabiolanpersonelin daha6nce m融ga sosyalguvenlikkanunlarlnatabigeCen SlgOrtall
stirelerinin,emeklilikkeseneklerineesasayllkvedereceilerlemesineiliSkin5510saylllKanunda
bir htikum bulⅧmadlglndan,SOz konusu snrelerin emeklilik keseneglne eSaS ayllklarlnda
degerlendirilmesineimkan bulunmadlgl,yalnlZCa tOPlam hizmet s融esinin hesablnda dikkate
allnaCaglbelirtilmektedir・
Buna gorelMaas BilgiGirisiEkranlndallMem・BaS・Tar・15・10・2008Tarihinden
Sonra,,kutucu菖useCilenpersonelicin;
5510saylllKanunatabipersonelinprlmeeSaSkazanclhesaplanlrken,6demeyeesasderece
ve kademesialanlna girilen derece ve kademesibilgileriesas allnarak hesaplamayapllacaktlr・
EmekliligeEsasDereceveKademesialanlnagirilenbilgilerise,PrlmeeSaSkazanclnhesablnda
dikkateallnmayaCak,PerSOnelinemekliliky6nmdentakibiieinkullanllacaktlr・
Bilgilerini veilgili harcama birimlerinin konu hakklndaivedilikle bilgilendirilmesi
hususundagereglnlOnemlericaederim・
ErtimERUZ
GenelMtidtirV.
EKLER:
−Liste
Download

KİLİS VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü