T.C.
BARTINVALILIGI
、
ilMilliEgitimMudurltigti
I
Sayl:78403851−903,02−E・13209490
22.12.2015
Konu:NomKadroFazlaslOgretmenAtamasl
DAGITIMYERLERINE
jIgi:a)MEB.Bagl10kulveKurumlarlnY6neticiveOgretmenlerininNormKadrolarlna
iliSkiny6netmelik
b)MEB.OgretmenlerinAtamaveYerDegistimeY6netmeligi.
jlimizegitimkurumlarlndanomkadrofazlaslOlan6gretmenlerileil/ilCemilliegitim
mudtirltikleri emrine norm kadro fazlasl Olarak atananlarlnilgi(a ve b)y6netmelikler
CerCeVeSindenomkadrosum血halbulunanegitimkurumlannaisteklerido rultusundapuan
us請nltigunegoreatamalarlyapllacaktlr・
Ilimizgenelindekiokulvekurumlardag6revyapannomkadrofazlaslOgretmenlerin
atamalarlilgi(b)yOnetmeligin53.maddesinin3・flkraslnda“Herhangibir nedenleistihdam
alanldaralanlarile g6revli olduklarl egitim kurumlarlnda alanlarlnda norm kadro saylSl
azalanlar,hizmetpuanluSttinl鴫tlneg6re yapllacakdegerlendime sonucundahizmetpuanl
enaz olandanbaslamaknzerenomkadrofazlaslOlarakbelirlenir.Hizmet puanmlneSitligi
halinde slraSlyla 6gretmenlikteki hizmet suresi daha az olan,6gretmenlige daha sonra
baSlayannomkadro fazlaslOlarakbelirlenir・Hizmetpuanlarlnlnhesablndayerdei毎tirme
baSVurularlnln SOn gtintiesas allnlr・Norm kadro fazlas101arak belirlenen6gretmenler,
6nceliklegOrevliolduklarlyerleS1myerindekiyadailcedekiegitimkurumlarmaOlmaktizere
iliCinde alanlarlndanom kadro aClglbulunan egitim kurumlarlnaterCihleride dikkate
allnarak hizmet puanl uStunl鴫tine g6re atanlrlar ve aynl maddenin5・hkraslnda“Fazla
konumdaki6gretmenlerdenherhangibirkurumaatanmaktlzerebaSVurudabulunmayanlarile
tercihlerine atanamayanlarln gOreV yerleri,illCinde valiliklerce resen belirlenir’’
denilmektedir.
BaSVuru Ve atamalarlailgililS VeiSlemler asagldaki aClklamalar dogrultusunda
yapllacaktlr・Bunag6re:
1−0gretmenler Oncelikle kadrolarlnlnbulunduklarlilCelGindekiegitimkurumlarlnlterCih
edecekler,bulunduguilCelCinde tercihyapmadan baSkabirilCelCindekiegitimkurumuna
tercihtebulunamayacaklardlr・
2−Norm kadro fazlasl konumundaki 6gretmenlerimiz −lEK−l BaSVuru Formu一一 nu
kullanarak,ilanedilenegitim kurumlarlndanenfazla20tercihtebulunabileceklerdir・AClk
nom kalmasl halinde re’sen atama yapllabileceginden6gretmenlerimizin bu hususu gOz
6ntindebulundumalarlgerekmektedir・
3−Norm kadro fazlas16gretmenlerin tesplti,Egitim Kurumu MudnrlukleriveIlCe Milli
Eg証m Mudtir旭kleri taramdan yapllacaktlr・Norm kadro fazlasI Olarak tesplt edilen
6gretmenlereEgitimKurumuveIlCeMilliEgitimMudurlnklerincegereklitebligatlnimza
karSlllglyaPllmasISaglanacaktlr・
4−AtamaiSlemleri,主lCe emrindekiveegitimkurumlarlndakiihtiyaC(nom kadro)fazlas1
6gretmenleri kapsadlglndan nomun lCinde olan Ogretmenlerin baSVurularlnln
g6nderilmemesi,bukonudagereklihassaslyeting6sterilmeslgerekmektedir・
嵩詔書羅諾器濫岩盤㌫271。,。(illS。1器豊結−2,
叩(雨竜‥回読−lleln約1小鮒V、lr 航k血周一k硬同車点間両川lel)・g飾Jr
BuevrakgnvenlielektroniklmZailelmZalanm函rhttp://evraksorgu−neb・gOV・tradresinden
8C2b−2058−32e3−bc48−6C5fkodulleteyltedlleblllr.
5−BiliSim Teknol(串leri6gretmenlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Kararlna uygun Olarak
tercihtebulunmalarlgerekmektedir.
6−Fen Lisesine atamalar,MEB・Ogretmen Atama ve Yer De主毎time Y6netmeliginde
belirtilen hukumlere g6re yapllacagmdan,baSVuru yaPaCaklarln Y6netmelikte belirtilen
kriterlereuygunolarakbaSVurudabulunmaslgerekmektedir.
7−Zorunlu HizmetinlyaPanihtiyac fazlaslOgretmenler,Sadece zorunlu hizmet alanlndaki
egitim kurumlarlnl terCih edebilecektir・Bu kurala uymayanlarln terCihleri dikkate
allnmayaCaktlr.
8−GerCek dlSl beyanla tercihte bulunanlarln atamalarl yaPllmayacak,yaPllsa dahiiptal
edilecektir.Sorumluluk Oncelikle tercihtebulunacak6gretmenlerin,SOnra da baSVurularln
kontrol/OnayyetkisinesahipokulveilCey6neticilerininolacaktlr−
9−BaSVurularlailgililS VeiSlemlerin takvim do rlu血sunda,tam,dogru ve zamanlnda
gerCekleimeSindenegitim kurumumtidtirltikleriveilee milliegitim mndtirluklerisorumlu
olacaklardlr,
10−1119inde soruSturmaSOnuCugOreVyeridei毎tirilen6gretmenler,3yllgecmedendaha
Oncegorevyaptlklarlegitim ku…munaVeyailCeyeatanmakuzereyerdeE毎tirmeisteginde
bulunamayacaktlr.
11−AtamalargerCekleStiktensonralPtaledilmeyecektir・
12− Yukarlda belirtilen a91klamalarda yer almayan hususlarda Milli Egitim Bakanllgl
OgretmenAtamaveYerDegiStlmeYOnetmeligininilgilihukmnleriesasallnaCaktlr・
13−NomaClglOlarakilan edilenegitimkurumlarlna yarglkararl,SOruSturma,atamalPtali,
bakanllkatamasl,….VS.nedenlerleatamayapllmasldurumundabuegitimkurumlarlnaatama
yapllmayacaktlr.
14− BaSVuru belgelerinin titizlikleincelenmesl,yukarlda belirtilen kriterlere uygun
basvurudabulunmayanlarln terCih fbrmlarmln Mtidurlui担mtlze g6nderilmemesi,bu
konudagereklihassaslyeting6sterilmeslgerekmektedir
jlimiz genelinde mmhal bulunan branslara ait duyuru listesi
www.bartin.mem.gov.trintemet adresindeyaylmlanml担r・Okulvekurummtldtirluklerinin
nomkadrofazlas16gretmenlerinbaSVuruyaPmalarl19induyuruimzakarSlllgl duyurulmasl,
imza sirk乱erinin okul ve kurum mtidurltiklerinde saklanmasl,baSVuruda bulunacaklarln
baSVuru fbmlarlnln 28/12/2015tarihine kadarMilliEgitimMtidurl鴫uInsanKaynalar1−2
iubesineteslimedilmesigerekmektedir・
BaSVu… yaPaCak 6gretmenler MEBBIS bilgilerini kontrol ederek,yanllS
bilgivarsabelgeyedayallOlarakbilgilerinindnzeltilmesinisaglayacaklardlr・YanllSVeeksik
bilgilerden6gretmenlerinkendilerisorumluolacaktlr・IIcenizde/Okulvekurumunuzdagerev
yapannomkadrofazlaslOgretmenlereduyurulmaslhususunda;
GereginiOnemlericaederim・
YasarDEMIR
Valia.
Milli EgitimMudiirti
Eki:lAdetBaSVuruFormu
lAdetKonterhanListesi
DAGITIM
Kaymakamllklara(jlCeMEM)
TumOkulveKurumMndurltiklerine
Adres:GOlbLlCaglmah・2noiL叫e、・′re)IOlu74000BARTIN
Aヽ・1−1n画It油gl中れ
h・tibat:Tel∴:(0378)22768%−97日24−125)Fax・(0378)2271696
(i問lnKと甲1品inl・1恥be証2)
CでOS白 bar白日me…ならmebgo\’tl
Eh高時tlkA杢一両年!lha面∩冊骨ば)\同“
BuevrakguveIhelektroniklmZalle=nZalanllllmr・llttP・//evraksorgumeb・gOVtradresinden
8C2b−2058−32e3−bc48−6C5Fkodulietey−tedlleblllr
BASVURUVEATAMALARAiLiSKiNTAKViM
EgidmkurumundaYeilceemrindeihtiyaC(nomkadro)fazlasIPOZisyondabulunan
6gretmenlerln,aynlilCelCerisindekialanlarlitibariyleOgretmenihtiyaclbulunanegitim
kurumlarlnaterCihlerivehizmetpuanltisttinl鴎tlnegOreatanmalarl.
Ogretmenihtiyaclbulunanegitimkurumlarl
4
&
ニニウ#
ilebaSVuruVeatamakriterlerinin duyurulmasl,Tebli毎/Tebell堰 蒙W6
Basvu…
4
&
ニニウ#
X
テ#
&
ニニウ#
WF
&昧
X
テ#
友蒙匁Vカ
ヨW6
F
&
ニニウ#
X
ニニウ#
友蒙匁Vカ
EgitimKurumuMddtirldkleritarahndanIlCe MilliEgitimMtidnrltlklerineg6nderilen 一一BaSVuruFomlarl一一mnilMilliEgitim Mudtirl鴫uneTeslimEdilmesi.
Atama
&
X
F
&昧
"
& ニニク
ヌFV
#
F
"
W6
C ( C
f カ F "
番T$(皜8
7FR
01uSaCakaksakllklarnedenlylebutarihte
de毎iSiklikyapllabilecektir.)
GOreveBa封ama/Ayrllma
X
テ#
dVv友木
ト
w&WF儲免ニニネ
E
&ヌ免ツ
SOnundayapllacaktlr.
藍rl、許諾穀諾岩畳嵩黒:I器2m,。(言需品豊−2)
e一昨高一・b油nllmmi演ne頂く)画 t凧凧)高鳴‥h時l:・′′ha高lneh的、:点
Buevrakgtivenllelektronlk−mZalle=nZalanmL$t−rhttp・//eVraksorgumeb・gOVtradreslnden
8C2b−2058−32e3−bc48−6C5fkodulleley∼tedlleblllr
Download

Resmi yazi ve işlem takvimi - Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü