.t
T.C.
.a
AFYoNKARAHI Snn vlriIiGi
il l,ritti Elitim Mudrirlugti
25.t2.20t5
Sayr z 34691520-903.99-E. 13340395
Konu: MEBBIS Bilgi Gtincelleme
DAGITIM YERLERiNE
itgi: Vtitti Epitim Bakanhlr insan Kaynaklarr
Genel Mudiirliigiiniin 14/12/2015 tarihli
ve 12863367 savrh vazsr.
MEBBIS Bilgi gtincellemeleri konusundaki Bakanh[rmrzrn
ilgi
yaz|ran ekte
g<inderilmig olup, bu kapsamda;
1-il9e Milli Egitim Miidtirltikleri, e-Personel Modiiltinde agrlan Durum Raporlan
mentisii altura *il /llge / Kurum Hatah ve Eksik Kayrt Durumu" ekramnda hatah ve eksik
verilerle ile ilgili raporlar listelenmektedir. Bu raporlar rgrlrnda dtizeltilen bilgiler gerek
HiTAP'a veri aktarrmrm gerekse dzltik bilgilerinin gtincellenmesini kolaylagtracalrndan,
Raporlann siirekli kontrol edilmesi bilgilerin gtincel tutulmasr agrsrndan d,nem arz efrnektedir.
Bu ekranda bulunmayan ancak tanfinzdan tespit edilen hatah ve eksik verilerle ilgili
raporlar da talep edilmesi halinde Bakanhlrmrzca eklenebilecektir.
2- e-Personel Modtiliine, iizltik dosyasrndaki bilgi ve belgelere gdre veri girigi
yaprlmasr gerektipinden, personelin bilgilerinde meydana gelen deligikliklerin belgeleri ile
birlikte zarnntnda Mtidtirliigiirntiz insan Kaynaklarr bdliimiine gcinderilerek giincellenmesi
sallanacaktrr.
3- Bakanhprmrz personeli, http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki "Kigisel Bilgileri
Sorgulama" linkinden kigisel bilgilerinin do[ru olup olmadrlrm kontrol etme, eksik
bilgilerini tamamlatma ve yanhg bilgilerini dtizeltme iglemlerinden birinci derecede sorumlu
olacaklar ve bilgilerini gtincelletmek igin birimlerdeki iqlem yapma yetkilisine
bagvuracaklardr. Telefon ve e-Posta bilgi girigleri sadece kigisel gifre ile personelin kendisi
tarafindan girilebildilinden, bu konuda MtidtirliiEiimiizden giincelleme talebinde
bulunulmamasr.
4- Konu ile ilgili tiim gahgmalann herhangi bir aksakhla meydan vermeden etkili ve
verimli yiiriitiilmesi igin ilgenizde/okulunuzdalkurumunuzda g6rev yapan tiim personele,
kigisel bilgilerinin(hizmet bilgileri, askerlik, unvan,elitim, taz-rrinat, borglanma, sendikavs.
gibi) kontrol edilerek eksik ve hatah kayrtlann gtincellenmesinin saSlanmasr ve tiim
bilgilerin tam ve dopru olarak sistemde yer almasr gerekti[inden bilgilerin siirekli
gtincellenmesi konusunda gerekli duyurunun imza kargrh[rnda yaprlmasr hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelinin buna grire yaprlarak aksakhpa meydan verilmemesini rica
ederim.
Af,onkarahisar il Uitti Egitim MudorlugU
lnsan Kaynaklan Y0netimi Hizmetleri-2-(0zlilk)
Elekfi onik At: af on.meb. gov.tr e-posta: ozluk03 @meb. gov.tr
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://ewaksorgu.meb.gov.f
Aynntrh bilgi igin: Ayge ARPASLAN-Memur
Tel: (0272)213 7608 I r5r
Faks: (0 272) 213 76 05
adresindenT482-63a0-365f-945b-d290 kodu ile teyit edilebiln
a
I
Metin YALQIN
Vali a.
uitti EEitim Mtuorii
EKLER:
-Bakanhk Yaasr (2 sayfa)
OAGTTIM:
-l7IlcpKal.rnakamhfr
-Morkez ve Merkeze bagh tttm OhUKunrm M0dilrl0kleri
-Mfitlrltgtlmilz B irimleri
-Web Sitesinde Yayrnlanmasr
gr
5070 SaYtr Kanur
-wuk*
ile imzataUlrlr
r-imil
Afyonkarahisar Il Milli Egirim MUdthlUgU
Insan Ka),naklall Yonetimi tlizmetlcri-2{Ozl0k)
Elelcnonik Ap: afyonmeb.gov.tr e-posta: [email protected]
Bu errrak g0venli elelstronik inza ile irnnlanmrytr. http://evratsoryq.Ecb.g6.f
Grdince
tasdik otmt'r'
Aymuh bilgi igin: Aygc ARPASLAN-Mcnrr
Tcl: (0272)213 7608 I tsl
Fals:{0 272)2r3 760s
.&si"a-Z
-sY
T.C.
virri
pGiriu sAKANLrcr
lnsan Kaynaklan Genel Miidtirltigti
Sayr : 16833931-903.99-E.12863367
Konu: MEBBiS Bilgi Giincelleme
14.r2.2015
DAGITIM YERLERINE
Bakanltlmrz insan kaynaklanmn yd,netimi siirecinde yaprlan ig ve iglemlerin, MEBBIS veri
tabamnda yer alan Personel Ydnetim Bilgi Sistemi tizerinden ytiriitiilmesi, birbirini
tamamlayarak siirdtiriilmesi, elektronik ortamda sonlandrnlmasr ve uygulamalarda biitiinliik
sa$lanmasr amaglanmaktadr.
ve tagra
birimlerinde ytiriitiilen ig ve iglemlerin elektronik ortamda
gergeklegtirilebilmesi igin sistemin etkili ve do!ru kullamlmasr, bilginin gtivenirlifi ve
MEBBIS veritabamndaki modtillerde yer alan bilgilerin tutarhhlrna baflidrr.
Merkez
Bakanh$rmz personelinin birgok i9 ve iglemlerine MEBBIS e-Personel Modiilii kaynakhk
ettipinden veri tabamnda kullarulabilir, do!ru ve gtincel bilginin toplanmasr, iglenmesi,
arpivlenmesi, paylagrlmasrna ihtiyag vardrr. Aksi takdirde hem modtiltin kaynakhk ettigi ig
siireglerinde aksamalann olacalr hem de kigilerin maldur olacalr dikkate almmahdr.
Aynca e-Devlet uygulamalart gergevesinde bakanhprmrz ile di$er kamukurum ve kuruluglan
ile etkilegimli bir ap sistemi olugturularak, gahganlanmrz ile ilgili o kurumlardaki il
siireglerindeki (emeklilik, askerlik, HITAP vb.) iglemlerde de bu bilgilerin kullammr s6z
konusu olmakfadr.
Birimler, bdliimleri
ile ilgili
ve iglemlerini kendilerine verilen yetkiler
Bilgi Modiilleri kapsamrndaki modiilleri kullanarak
konulardaki ig
gergevesinde MEBBIS Personel Ytlnetim
siirdiirmektedir.
Bu kapsamda;
e-Personel Mod[ltinde merkez ve tagra tegkilatrnda gdrev yapan personelin veri
gtincellemeleri yetkili birimler tarafindan yaprlacaktrr.
e-Personel Modiiltinde Durum Raporlarr meniisU altrna "il / ilge / Kurum Hatah ve Eksik
Kayt Durumu" ekram agrlmrg olup hatah ve eksik verilerle ile ilgili raporlar listelenmektedir.
Bu raporlar rgrfrnda dtizeltilen bilgiler gerek HiTAP'a veri aktarrmrru gerekse ozltik
bilgilerinin gtincellenmesini kolaylagtrracaktrr. Raporlann stirekli kontrol edilmesi bilgilerin
gtincel tutulmasr agrsrndan dnem arz etmektedir. Bu ekranda bulunmayan ancak tarafiruzdan
tespit edilen hatah ve eksik verilerle ilgili raporlar da talep edilmesi halinde eklenebilecektir.
Atatilrk
Blv.
06648 KrzrlaylANKARA
Elektronik Ag: www.meb. gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntrh bilgi igin: N.ASLAN (gef)
Tel: (0 312) 41328 74
Faks: (0312) 419 5251
Bu errak gilvenli elekronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6ab9-dcl9-3f06-920a-34f5
toau ile tevit edilebilir.
e-Personel Modtiltine, iizliik dosyasrndaki bilgi ve belgelere gdre veri girigi yaprlmasr
gerektipinden, merkez tegkilatrnda insan Kaynaklan Genel MUdiirltigt Ozltik ve Kadro Daire
Bagkanh[r, tagra tegkilatrnda ise personelin dzltik dosyalanrun tutuldulu birimler, cizltik
dosyasrnda tutulmayan ancak e-Personel Modtiltinde yer alan (sendika, tanrinat bilgileri vs.)
bilgilerden ise iglemi gergeklegtiren birimler sorumlu olacaktrr.
Bakanlr[rmz personeli, http:/lmebbis.meb.gov.tr adresindeki "Kigisel Bilgileri Sorgulama"
linkinden kigisel bilgilerinin do!ru olup olmadrgrru kontrol etrne, eksik bilgilerini
tamamlatma ve yanhg bilgilerini dtizeltme iglemlerinden birinci derecede sorumlu olacaklar
ve bilgilerini gtincelletmek igin birimlerdeki iglem yapma yetkilisine bagvuracaklardrr.
Konu ile ilgili tiim gahgmalann herhangi bir aksakh[a meydan vermeden etkili ve verimli
yiirtitiilmesi, Genel Miidtirltigi:ntizde/ilinizde gdrev yapan tiim personele, kigisel bilgilerinin
kontrol edilerek eksik ve hatah kayrtlann giincellenmesinin sallanmasr konusunda gerekli
duyurunun yaprlmasr ve ttim bilgilerin (hizmet bilgileri, askerlik, ullvan, e$itim, tanrinat,
borglanma, sendikavs. gibi) tam ve dogruolarak sistemde yeralmasr gerektilinde bilgilerin
stirekli giincellenmesi ve gtincel tutulmasr hususunda gerekli hassasiyetin gdsterilmesini arz
ve rica ederim.
Hamza AYDOGDU
Bakan a.
Genel Mtidtir
Dalrtrm
A Phru
:
B Pl6nt
Atatu* Blv.
06648
KzrlaylANKARA
Elekfonik Af : www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntilr bilgi igin: N.ASLAN (gef)
Tel: (0 312) 41328 74
Faks: (0312) 419 5251
Bu evrak govenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6ab9-dc19-3fl6-920a-34f5
.
kodu ile teyit edilebilir
Download

AFYoNKARAHI Snn vlriIiGi il l,ritti Elitim Mudrirlugti DAGITIM