ĠHALE ĠLANI
TMO ĠSKENDERUN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSKENDERUN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ (merkez) VE ANTAKYA-KIRIKHAN-REYHANLI AJANSLARI
2016 YILI TAHMĠL-TAHLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ AÇIK EKSĠLTME
YÖNTEMĠ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR.
TMO İskenderun Şube Müdürlüğü (MERKEZ) ve bağlı işyerleri (Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı Ajans
Amirlikleri) ile bu işyerleri nezdinde ileride açılacak ekip ve koltuk ambarlarında 2016 yılı döneminde hububat
yükleme-boĢaltma işlerinin yaptırılmasını teminen aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde, TMO İskenderun Şube
Müdürlüğü binasında açık eksiltme usulü ile ihale yapılacaktır.
İhaleye iştirak eden olmadığı veya ihale gerçekleştirilemediği takdirde İskenderun Şube (Merkez) için
25.12.2015 günü saat 10:00 de, 3 Ajans (Antakya,Kırıkhan,reyhanlı) için 25.12.2015 günün saat 14:00 de ikinci kez
ihaleye çıkılacaktır.
1- Ġdarenin:
a) Adresi
: Toprak Mahsulleri Ofisi İskenderun Şube Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0 326 613 07 37-38 Faks: 0 326 613 45 27
c) Elektronik posta adresi (varsa): www.tmo.gov.tr
2-Ġhale konusu hizmetin:
a) Adı
: Tahmil-Tahliye Hizmetleri
b) Yapılacağı yer
: İskenderun Şube (merkez) ve Antakya-Kırıkhan-Reyhanlı Ajansları
c) İşin süresi
: 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arası
3- Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: TMO İskenderun Şube Müdürlüğü İdare Binası
b) Tarihi ve saati
: Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde
4- Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler: Her iki ihale için ayrı ayrı
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi. (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası
veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde
düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname. (Ancak, ihale üzerinde kaldığı
takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge sözleşme
imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname. (Ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale
tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Aşağıda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair vezne makbuzu.
Teminat olarak kabul edilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk parası,
2) Bankalar ve Finans Kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları. (Şekli ve içeriği ihale şartnamesi
ekinde belirlenen geçici teminat mektubu)
3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen
belgeler.
Teminatların eksiltme gün ve saatinden önce TMO İskenderun Şube hesaplarına yatırıldığına dair belgenin
(Vezne makbuzu veya banka dekontunun) ihale günü şartnamede istenilen belgelerle birlikte ihale komisyona
ibraz edilmesi zorunludur.
Geçici teminat tutarı eğer banka teminat mektubu olarak veriliyor ise; ihale katılım belgeleriyle birlikte
ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur. Nakit olarak yatırılacak ise, iĢyerinin banka hesabına yatırılarak
(hangi ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir.) dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan
iĢyerine zarfın içinde sunulur.
Teminat mektupları ve nakit dışındaki teminatların ihaleyi yapan işyerinin muhasebe birimine yatırması ve
alınacak alındı belgelerinin (vezne makbuzu) katılım belgeleriyle birlikte zarfın içinde sunulması gerekmektedir.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş
ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:26748181-211-E.334563 ve Barkod Num.:1887259 bilgileriyle erişebilirsiniz.
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, TMO
işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “ aslı gibidir “ şerhini düşerek belgenin aslı istekliye iade edebilir.
j) Kamu veya özel kurum / kuruluşlardan alınacak son beş yıl içerisinde (-2011-2012-2013-2014-2015)
ihale konusu (Yükleme-Boşaltma) işine ilişkin minimum 100.000 TL tutarında ( işe ilişkin belge veya belgeler
toplamının tamamı minimum 100.000 TL) iş deneyimini gösterir belge ( özel kurum / kuruluşlar tarafından
düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır.)
5- İstekli bu hizmetin ifasında çalıştıracağı işçi ve diğer personelin kimlik ve adres bilgileri ile sigorta giriş
bildirgelerini, yapılacak işe göre verilmesi gereken eğitime ilişkin belgeleri ve sağlık belgelerini, Ofis tarafından işçi
talep edildiğinde yazılı olarak ofise vermek zorundadır. İstekli değişebilecek personeli ayrıca yazılı olarak
bildirmekle mükellef olup, ancak bu değişikliğin ofisçe kabul edilmesi esastır.
6- Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa
müştereken eksiltmeye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla
birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişinin, üçüncü
kişilerle olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları İdareyi bağlamaz.
7- İhale Dökümanı TMO İskenderun Şube Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 50.00 TL+KDV
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları ve
her sayfasını imzalamaları zorunludur.
8- Ġhaleye giremeyecek olanlar:
İhale Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen hususlara sahip olanlar.
TMO, bahse konu mal ve hizmet alımında 4734 sayılı KİK’ nun istisna kapsamındadır. Mal ve hizmet satımında
ise 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından; ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici ihale,
İhale Onay Makamınca onaylandığı takdirde kesinleşir. Onaylanmadığı takdirde, geçici ihale sahibi bundan ötürü,
zarar, ziyan ve kardan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun İdareden hiçbir istekte bulunamaz.
ĠġYERĠ ADI
ĠSKENDERUN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ
ANTAKYA-KIRIKHAN-REYHANLI
AJANSLAR
ĠHALE
TARĠHĠ
ĠHALE
SAATĠ
GEÇĠCĠ
TEMĠNAT(TL)
23.12.2015
10:00
15.000 TL
23.12.2015
14:00
20.000 TL
TMO Ġskenderun ġube Müdürlüğü Banka IBAN Numarası
BANKA ADI
IBAN NO:
Ziraat Bankası İskenderun Şube
TR62 0001 0003 0737 7119 0663 27
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
ĠSKENDERUN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:26748181-211-E.334563 ve Barkod Num.:1887259 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

İlan Metni