Ek 2: İYTE YÜKSELTME ve ATAMA FORMU
Başvurulan kadro:
Başvuru tarihi:
Bulunduğu kurum:
1. A, B, D ve E kapsamındaki yayınların listelenmesi. Yazarlar makalede belirtilen
sıraya göre yazılacak ve corresponding author bold olarak belirtilecek. Listeleme
tarih sırasına göre, en yeniden en eskiye doğru yapılacak.
i.
A-1 kapsamındaki toplam yayın sayınız ve listesi.
ii.
A-2 kapsamındaki toplam yayın sayınız ve listesi.
iii.
B kapsamındaki toplam yayın sayınız ve listesi.
iv.
D kapsamındaki toplam yayın sayınız ve listesi.
v.
E kapsamındaki toplam yayın sayınız ve listesi.
2. C ve F kapsamındaki kitapların ve raporların listelenmesi. Yazarlar kitapta
veya raporda belirtilen sıraya göre yazılacak. Listeleme tarih sırasına göre, en
yeniden en eskiye doğru yapılacak.
i.
C kapsamındaki kitaplarınızı listeleyiniz.
ii.
F kapsamındaki kitaplarınızı listeleyiniz.
3. Toplam Atıf Sayınız (G kapsamındaki raporlarınızı listeleyiniz).
4. A-1 ve A-2 kategorilerindeki dergilerde yaptığınız hakemlik sayısı
5. A kategorisindeki dergilerde Yayın Kurulu Üyelikleri
6. Doktora ve Yüksek Lisans Tezlerinin listelenmesi. Listeleme tarih sırasına göre,
en yeniden en eskiye doğru yapılacak.
i.
Yönetiminizde tamamlanmış doktora tezlerinin listesi
ii.
Yönetiminizde tamamlanmış yüksek lisans tezlerinin listesi
7. Patentlerin listelenmesi. Listeleme tarih sırasına göre, en yeniden en eskiye doğru
yapılacak.
i.
Yurtiçi patentlerinizin sayısı ve listesi
ii.
Yurtdışı patentlerinizin sayısı ve listesi
8. L kategorisindeki ödüllerinizi tarih sırasına göre en yeniden en eskiye
doğru
listeleyiniz.
9. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve yüksek lisans derslerinin listelenmesi.
Dönem
itibariyle verdiğiniz dersleri, kredilerini ve dersi alan öğrenci sayılarını listeleyiniz.
10. Düzenlenen Bilimsel Toplantıların listelenmesi. Tarih ve düzenleme kurulu
toplam üye sayısını belirtiniz.
i.
Düzenlediğiniz Uluslararası Bilimsel toplantıları
listeleyiniz.
ii.
Düzenlediğiniz Ulusal Bilimsel toplantıları listeleyiniz.
11. Bilimsel Toplantılardaki Bilim Kurulu Üyeliğinin Listelenmesi. Tarih ve
Bilim
Kurulu toplam üye sayısını belirtiniz.
i.
Görev aldığınız Uluslararası Bilimsel toplantıları
listeleyiniz.
ii.
Görev aldığınız Ulusal Bilimsel toplantıları listeleyiniz.
12. Tamamlanmış Araştırma Projelerinin listelenmesi. Tarih ve toplam çalışan
sayısını belirtiniz.
i.
Görev aldığınız A türü projeleri listeleyiniz.
ii.
Görev aldığınız B türü projeleri listeleyiniz.
13. Yaptığınız Öğrenci Danışmanlıklarını tarih ve süre belirterek
listeleyiniz.
14. Yarışma Jüri Üyeliklerinin Listelenmesi. Tarih belirtiniz.
i.
Jüri olarak görev aldığınız Uluslararası Yarışmaları
listeleyiniz.
ii.
Jüri olarak görev aldığınız Ulusal Yarışmaları listeleyiniz.
15. Mevcutsa son iki yıldaki öğrenci değerlendirmelerinde aldığınız not.
Not: 1. Yukarıda verilen bilgilere ilişkin bütün belgeler bu dokümana ilave
edilmelidir.
2. Puanlandırma Dekanlık tarafından yapılacaktır.
Yukarıda verilen bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Başvuru sahibinin İmzası:
Tarih:
Download

Ek 2: İYTE YÜKSELTME ve ATAMA FORMU Başvurulan kadro