İHALE İLANI
TMO Aksaray Şube Müdürlüğü İle Ereğli Ajans Ve Şereflikoçhisar Ajans İle Niğde Ajans
Amirlikleri 2016 Yılı Yükleme-Boşaltma İşleri Hizmet Alım İhalesi Yapılacaktır
1- İdarenin;
a) Adı
: Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray Şube Müdürlüğü
b) Adresi : Ereğlikapı Mahallesi 7/Atatürk Bulvarı 104/3 P.K: 68100 AKSARAY
c) Telefon : 0 382 213 10 58
d) Faks : 0 382 213 49 61
e) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
2- İhale konusu hizmetin
a) Adı
: TMO Aksaray Şube Müdürlüğü ile Ereğli Ajans ve Şereflikoçhisar
Ajans ile Niğde Ajans Amirlikleri 2016 Yılı Yükleme-Boşaltma hizmet alım işleri
b) İşin Süresi
: 01.01.2016-31.12.2016
c) İhale usulü
: T.M.O. İhale Yönetmeliği 22.2 Açık Eksiltme Yöntemi
d) İhalenin Yapılacağı Yer: T.M.O Aksaray Şube Müdürlüğü İdari Binası
e) Tarihi – Saati
: Aksaray Şube – Ereğli Ajans için 22/12/2015 tarih saat -10:00
Şereflikoçhisar – Niğde Ajans için 22/12/2015 tarih saat -15:00
e) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50,00 TL
İstekliler, ihale dokümanını yukarıdaki adresten temin edebilirler.
İhale saatine kadar idareye ulaşmayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi
gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
3- İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri şartnamenin 5. madde
kapsamında sunmaları gerekir.
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya benzeri bir
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin
siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale
üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına
dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı
takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme
imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve
ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:90523613-211-E.332487 ve Barkod Num.:1881221 bilgileriyle erişebilirsiniz.
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.
Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülerek,
belgenin aslı İhaleden sonra istekliye iade edilebilir.
j) Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2011-2012-20132014-2015) ihale konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 100.000 TL tutarında (işe ilişkin
belge veya belgeler toplamının tamamı minimum 100.000 TL) iş deneyimini gösterir belge (Özel
Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali müşavir tarafından
onaylanmış olacaktır).
Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise, işyerinin banka hesabına yatırılarak dekontu,
ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur. Nakit para
kesinlikle işyeri veznesine yatırılmayacaktır.
Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu sürenin, ihale tarihinden
itibaren en az otuz (30) gün fazla olması gerekir.
Her ihale için ayrı ayrı geçici teminat verilecektir. İstekliler tarafından verilen geçici
teminatta işyeri adı ve ihale konusu yazılacaktır.
İhale üzerinde kalan istekliler işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda yükümlülük getiren
Bakanlar Kurulunun 88/13168 sayılı Kararına, 4857 sayılı İş Kanununa ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununa ve ilgili mevzuata aynen riayet edecektir.
TMO 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince
Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi
kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye 22/12/2015 tarihlerinde katılan olmadığı veya İhale iptal edildiği takdirde 25/12/2015
tarihlerinde aynı saatlerde Şube Müdürlüğümüzde tekrar ihale yapılacaktır.
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
İŞYERİ ADI
İHALENİN
YAPILACAĞI
YER
İHALE
TARİH VE
SAATİ
Aksaray Şube/Ereğli Ajans
Amirliği ve Bağlı İşyerleri
Şereflikoçhisar/Niğde Ajans
Amirlikleri ve Bağlı İşyerleri
Aksaray
Şube
Müdürlüğü
Aksaray
Şube
Müdürlüğü
22/12/2015–
10:00
22/12/2015–
15:00
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
25.000,00
25.000,00
GEÇİCİ TEMİNATLARIN YATIRILACAĞI
BANKA İSİMLERİ VE HESAP NUMARALARI
BANKA HESAP NUMARALARI
VAKIFBANK (AKSARAY)
: TR86 0001 5001 5800 7294 1285 40
HALK BANKASI (AKSARAY) : TR07 0001 2009 1780 0013 0000 01
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:90523613-211-E.332487 ve Barkod Num.:1881221 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

İlan Metni