İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
FISTIK ÇAMI KOZALAĞI SATILACAKTIR.
1- İşletmemiz arazisinin muhtelif yerlerinde mevcut tahmini 130.000 Kg mahsul
fıstık çamı kozalağı dalında (götürü usulü) açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale 17.12.2015 günü saat 14.00’de Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde
24.12.2015 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
3-Muhammen bedel toplam 169.000,00.- TL. olup, geçici teminat toplamı 8.450,00.TL’dir.
4- Konuya ilişkin Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No:62
Bakanlıklar/ANKARA) ve işletmemizde görülebilir.
5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)Kanuni ikametgâhı olması,
b)Geçici teminat vermesi,
c)Müşterinin Tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin
ibraz edilmesi.
6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan Olunur.
ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu Üzeri 7.Km
Karacabey/BURSA
TEL: 0 224 689 64 75
FAX: 0 224 689 64 96
Download

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ