T.C
ASKALEKAYMAKAMLIdI
的eM皿E軸血M的融騨
Sayl ‥29254301−200/4461 ACELEVEC油N捕廟JR
Konu:Ortat糎timeKay血Olmayan 掴軸轍鮒5
鴎r孤C毘r
.………….MUD朗田醗抑氾
− ̄” ̄ ̄′.「蝉L百㌧− ̄ ̄
ilgi:nM掘EgitimMud曲漣融皿n23/12hO15tarimve13214108saylllyaZnlan.
h。書誌馨豊藍豊蓑鵠欝端緒監禁謹
iliSikteg6nderilmiSOlup,180cak−j Subat2016tar ee arasmdaaelklisyekayltlarmm
yapllmaslkal殖yaptlmlSOlanlarise250cak−5Subat2016tarihleriarasmdakayltyenileme
idemlerinin yapllmaslileilgili yazlili担de g6nderilmiS Olup,konuileilgili gerekli
hassasiyeting6sterilmesiveherhangibiraksakllgamahalverilmemeSimSuSmda;
B祖g鵠rin沈vege鴫菖hi五ca訪erh
M櫨d櫨ra
Su捉M櫨d捌厳
同
EK:yaZlVeekleri lAdet
Da垂直Im:
OrtaokulMtidtirmklerine
24/12/2015V.H.K.i M.DELiB
〇・poStn aSkalc25@mebgoVlr
Aynn帥biigi MusaDelibaSlVIIKl
T.C.
単 ERZURUMVALiLIGI
読 ilMilliE卸lnM踊rl騨
ヽ’高
宗一‘hn・…。,γ
曽据畠掴判読温点
Sayl:61954748ゼ00−B.13214108
23.12.2015
Konu:Orta6菖retimeKayltl101mayanO曽renciIer
DAGITIM YERLERiNE
Ileenizebagl10rtaOkullarda2014−2015Egitim一〇善retimYlllInda8.SlnlnnlbitirmiS
ancak herhangi bir6rgnn egitim kurumuna ya da aelkliseye kaydlm yaPtlrmamlS
OgrenCilerinlistesie一〇kulsisteminBakanllkMeml$1emleriKISmlRaporlarB6Iiimu”nden
teminedilerek,180cak−5Subat2016tarihleriaraslndaaelkliseyekayltlarlnInyaPllmasmln
Saglanmasl;kayltyaPtlrmlS01anlarlnise250cak−5Subat2016tarihlerindekayltyenileme
函emlerininsaglanmasl;
Aelklise kaylt ticl・etiedeyemeyecekdurumda olalllarleln,uCretlerininkarSllanmak
厳zeresayllarmmMudnrl堕umuzebildirilmesihL一SL一SL一nda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim.
SalmihKIR
Valia.
ilMilliEg証lnM地肌YardlmCISl
Da副tlm:
20IIeeKaymakaimllklarlna
(j19eMilliEgitimMtld融lukleri)
Y6nctimCad.Va剛kBinasIKat:4YakutiyeERZURUM
ElektronikAg:http:IIelZtlmm.meb.gov証
3−pOSta:OmOgretim25@meb・gOV血
Ayr−ntlllbllgiiCin・FATMA KAYA VIJKI
TeI:(0442)2344800・18上182
0rtaOgretImHizmetleri Faks‘(0442)2351032
Buevrakgovc面eiektron−k−mZaliclmZaIallmImrilltpIIcvraksorgL−i一一ebgov(radreslnden4652−107b−38d1−9347−82lekoduile(Cylted−leb−ilr
ERZURUM/AiKALE
2014−2015鑓RETiMY重LIiLK髄胴riMD剛MEZUNANCAKoRTA鑓R剛iMEKAYHoLMAMISOGR削CiL取
ERZuRU的/ASKALE(7497881ATATORKiMKBYA・rILIBeLGEoRTAOKULu
NumaraSi
CInSiyeti
2015404 KIZ
l YUSRAYURT
2015311 KIZ
Z RUMEYSA
3∴蹴爪胸剛LKORKMAZ
2015373 Erkek
2015313 KiZ
4 5gMANURYILMAZ
2015735 Erkek
2015431 KIZ
6 RESMIGULYAL
2015469 KIZ
2015370 Erkek
8 酬ESBADURALKAN
9 ZAF敵陣uC
2015406 Erkek
2015346 Erkek
ll MUSmFAGO
2015343 Erkek
2015377 Erkek
lZ HAKAND
2015317 KIZ
13 5EYMASiM詳K
2015301 KIZ
2015470 KiZ
15 EDAGENCO
2015474 KIZ
2015451 KIZ
17 ARZUCEuK
2015307 KIZ
2015449 Erkek
2015306 KIZ
20 P駅IHAN
ToplamkayItYapt−rmayan悩rencisaylSli20′I(lZi噌rencisay,S一成′Erkek開rencisaylS‖8
ERZURU剛ASKAL瑚esltOPlamkayltyaPdrmayanQerencisay−5日32′klZOgrenCiSay−SI;Zl′erkek6grenciSayiS正l
図四
23.12.2015 14:26:39
ERZURUM/ASKALE
2014_mlS鑓RETi朋ⅥL工iLK髄RHiMD剛MEZUNANCAKORTA髄RElriM KAYrT’OLMAMI$縫R削Ci・LER
ERZURU的/ASKALE(7168脱)iBRAHiMpOLATORTAOKULU
Numarasi
CinSiyeti
2015617 KiZ
l ME止KECEuK
20156ZO
Erkek
TopIamkayItyaPtlrmayanogrenCiiayiSH2,Kほ掬reI.CisaYJSl:1′Erkek開renl:isaylSIは
ERZURUMIAiKALE(716815)iNKILAPORTAOKULU
AdiSoYadl
Numarasi
1mBIAGOLL駅 201詑05 KiZ
201542 KiZ
ERZuRUM/ASlOLE(716815)mKILApORTAOKULU
mpIamk8両γaptlrmayan6卸encisay馴ら臨噂嶋ncisay騨之′軸ek6むencisay聞‥0
ERZuRUM/ASKALE(716836)KOCAKORTAOItULU
NumarasI
CinSiyeti
201537 KIZ
l ALEYNAATES
撤ZURUMIASKALt(716836)KOCAKORTAOKULU
TopIamkaYItYaptirmayan鵡reIIdsaYl鵡1,KIZOgrenCisaylSNl′眺ek6grencisaylSl:0
E ZURUM/ASKALE(716909)HAKKIPINAROm”AOKULU
NumaraSi
CinSiyeti
2015131 KiZ
l SUMEYYACAKMAK
201577 KIZ
EDANURKORCGLU
ERZURUM/ASKALEt716909)HAKKIptNARoRTAOKULU
mpiamka殖yapt−rmayan梯rencisay−靴2,Kほ関肥nCi翰y−5両′Erkek埴噌nCisay−5日0
ERZURUM/AiKALE(717095)D頭とKeYORTAOKULU
Numarasi
CinSIyeti
201550 KIZ
l S剛ANURSiSMAN
2015105 Erkek
2 FURKANYE
201590 Erkek
3 AHMETCEuK
To函m煽y鷹yaptn・may加i庫e詣saYkii:3′Kxz:綺rencisayISNl′軸ek弱rencisay−S一説
E ZURUM/A KALE(717454)的敗DivENORTAOKULU
Numarasi
CInSIYeti
2015168 KIZ
l AYFERZEGEREK
l:RZuRUM/A KALE(717454)M隙DiYENORTAoKULU
ToplamkayJl:γaptIrmayan硝rencisaY駆1,KIZ弱rencisayiSIは′Erkek的rencisaylSli0
ERZURUMIASKALE(717676)TURACKORitMAZKARDESLERORTAoKULU
Numarasi
l SINEMBADUR
ClnSIyeti
201530 KiZ
ERZURUM/A KALE(717676)TURACKORKMAZl仏FtD時したRORTAOKULU
TopIamkay∼tyap加mayar,開rer,CisaylS∼:1′KIZL噂rencisaylSl:1′眺ek鵠rerlCisaylSl;0
圏囲
23.12.2015 14:26:39
Download

ortaöğretime kayıtlı olmayan öğrenciler 24.12.2015 16:09