v
7/,
T.C
.r|il
i:
'*,,'
-"
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
,,4-
,|
'gr;,,
Sayı
:.,,
0l 834
Konu: Sözleşme Bedeli ve %10'luk Katkı Payı
: 958139771810l 13
21 .12.20 15
1
MÜDÜRLÜĞÜXg
ERGANi
Müdürlüğümüze bağlı Okul/Kurum Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren
kantin işletmelerinin İ| Milli Eğitiın Müdürlüğüne ve Müdürlüğümüze ait %1O'luk katkı
paylarını yatırdıklarına dair dekont ve kantin kira sözleşmesinin bir örneğinin 22.12.2015
tarihine kadar ivedi olarak Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir, Kantin katkı payını
yatırmayan Okul Müdürlükleri hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağının bilinmesi
hususunda;
Gereğini rica ederiın.
Ahmet ATABEY
İlçe Mitli Eğitim Müdürü
ffi*iweffi ğş ffifekfrşn§k
DAĞITIM:
kantini olan okul/kurum Müdürlüklerine
7/""ı*"1/ .i**ff,"
,ğ§{r&üy
ç:".-şşgeşg,#/ğ
P,uı
l(emertaş Mah. Hüktiı-ııet l(oııağı 2|L)50 llrganiiDİYARt-}AKl R
Elektronik Ağ: www. meb.gtıv.tr
o
ılaogre tim47 @gmai
l .
A1,,rıntılı
ij":.ı
gov.tr adresinden6
!*ğ,rT
ilrEj
bilgi içiıı: Salih ŞENOl,/MenLır
Tel : (04 12) 6l l 50 23
Fal<s: (() .l
co ın
Bu evrak güveııli elektronik iınza ile iıızalaııınıştır. http://evraksorgu.ıııeb
ğrnaş
*ğsiç flu,nyffi§d§ğ-
la l- l 973-3a05-b5C0- l e6Ç
l2)6l l 51
l<odu
3()
ile teyit edi]çbılir
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü