g-
T.C
ERGANi KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli E,ğitim Müdürlüğü
Sal,ı :95813977l10.07
l1310093
21 .12.2015
1
Konu: Proje Oılaklıklarında Dikkat Edileçek Hususlar
MÜDÜRLÜĞUNE
ERGANi
İıgi: Diyarbakır Valiliği İl
ya^SI.
Milli Eğitiıır
Mtidürlüğüi'ııLin
l 5. l 2.20 l 5
tarilıli ve |2882500
say
ılı
Proje ortaklıklarında dikkat edileçek hususlar ile ilgili Bakanlığı m|ZMüşteşarlığı,nln
ya^g ilgi ya^ ekinde gönderilmiştir. Gereğinin ekte gönderilen ya^ doğrultusunda
yapılması hususunu rica ederim.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ek: l Adet
Y azı. (2 sal,f-a)
DAĞITIM:
Tüm Oku|lKurum MüdLirlüklerine
ffiıiverT§§
iektr*ffi ik şrttş;
Aş§ş İl* gwş"§gdry-
"?l",ui
ffi
",1.I*jemlr
üşşruı,§e$dfd ",bd
ffivrak
KemertaŞ Mah. Hükümet Konağı 2|950 E,rgaıri/DiYARBAKIR
E,lektronik Ağ: www. ıneb. gov.tr
o
rtaogre tim47 @gm ai l. co m
§;n
üffii{.,!r'ü
Ayrıntılı bilgi için: Salih ŞENO[./Meıı,ııır
T'el : (04 12) 6l l 50 23
Fal..s. 1() -l l2 ) 6l l 51 ,]0
ffizaileimzalanınıştır.http:/ievraksorgu,ıneb,gov,tradresindenl43d.ç836-3288-be2b.0a79koduıleteyıtedilebilir
T.C.
}IiLLi pĞiriıu BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Sayı
:
56822750-
l
0.01 -E . |27 68500
Konu : Proje Ofiaklıklarıı-ıda
Dil<kat Edilecek Hususlar
DAĞITIM yE,RLE,Rİxtr
Ilgi
:18.10.2015 tarih ve 71822907-7 15-E. l0524046 sayılı yazım|z.
Malumları olduğu üzere Avrlıpa Birliği Eğitim ve GençIik pProgramları kapsamında
öğrenicilere ve eğitim personeline ulı-ısIararası hareketlilik için hibe iınk6nları sı_ınulınaktadır. Bı_ı
çerçevede, Bakanlığımız büııyesindeki eğitim kurumları, eğitim alanındaki bu hibelerin teırıel
yararlanıcısı konunıundadır. Nitekim bu kapsamda son on yıl içerisinde yaklaşık l0.000 projeye
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) taraflndan
destek sağlanmıştır.
Bugüne kadar uygulamadaıı elde edilen tecrübeler ııeticesinde eğitime yönelik hareketlilik
projelerinin uygulama kalitesini düşLiren etkeıılerin başında, proje hazırlanması ve yürütülınesi
esnasında bazı danışmaniık hizmeti veren hizmet sağlayıcılardan kaynaklanan probleııılerin geldiği
gözlenmektedir. Bu bağlamda İlgiyazı gereği;
- Uluslararası fon sağlayan kuruluşların finansınan desteği ile uygulanacak projelerin öncelikle
doğrudan yararlanıcı eğitim kurumları tarafından hazırlanarak uygulanııası,
- Projede hizmet sağlayıcı kurum yer aIacaksa proje hazırlama ve uygulama ile ilgiIi bütüı-ı
iş/işlemlerin bu kuruma devredilınemesi,
Proje uygulama aşamasına geçilmeden önce hizmet sağlayıcı kurumlarla herhangi bir sözleşme
iıızalanmamas ı,
Hizınet sağlayıcı kurumların Avrupa Konıisyonunun ilgili internet adresinden kayıt numarası (PlC
alı-ı,ıası ve projede ortak olarak görevleriniıı tanımlanması halinde yer alabileceklerinin
numarası)
bilinmesi,
- Hazırlanan projelerde yer alan öğrencilerdeıı ve velilerinden projeye yönelik hiç bir şekilde mali
destek istennıemes i/al ı ııınaması gerekmekted i r.
Öğrencilerimizin ve öğretıııeıılerimizin yetersiz koşııllarda koııakIaına ınecbı-ır bırakılııaması,
Kurallara uymayan, firnıa, kişive kı;ru|ı-ış bilgilerinin Bakanlığımıza iletilınesi
BilgiIeriı-ıizi ve gereğinin yukarıdaki açıklanıalara göre yapılınası ve konunun iliııizdeki tüm
eğitim kurumlarına duyurulınası hususıınu öneınle rica ederinı.
Doç.Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Dağıtım:
Gereği:
-B Planı
Atatürk Blv. 06648 l{ızılayiANI(ARA
Elektronik Ağ: www.nıeb.gov.tr
e-posta: [email protected] gov. tr
BuevrakgtiveiıIielektroı,ııkiınzaıleiınzalaı-ıınıştır
Bilgi:
-A Plaııı
Ayrıı-ıtılı bilgi için. AcJ SOYAt) LJııvan
Tel: (0 3l2) XXX XX XX
Iraks: (0 3
lıttp://evraksorgıı,nıeb.gov.tradresinden5e52-d5ab-3çce-b246-1cb4
l2) XXX XX XX
koduileteııtediIebilir
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü