Dosyası Müdürlüğümüzce Mevcut Tabipler İçin Personel Çalışma Belgesi
Düzenlenirken İstenilen Belgeler
1- Mesul müdür dilekçesi,
2- Çalışma başvurusunda bulunan tabibin dilekçesi,
3- İlçe Sağlık Müdürlüğüne yazılmış tabibin eğitim, kimlik ve kadrolu ve kısmi zamanlı
çalıştığını gösterir dilekçe. (Tabip ve mesul müdür imzalı olmalı)(3'lü matbu)
4- Tabip ve kuruluş arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesi
5- Sözleşme eki
6- Kimlik Fotokopisi
7- İstanbul Tabip Odası Kayıt Belgesi
8- Ayrılış- Başlayış İhbarnamesi (İlçe Sağlık Müdürlüklerince Düzenlenecektir)
9- 2 Adet Fotoğraf (Birbirin aynısı olmalı ve renkli fotokopi olmamalı)
10- ÇKYS Teklifi (Mesul Müdür tarafından sisteme girilecektir)
11- Tabip Ameliyat yapacaksa ameliyat listesi
Download

Dosyası Müdürlüğümüzce Mevcut Tabipler İçin Personel Çalışma