T.C
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU
MALİYE PROGRAMI
KARS
MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ
Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum
oluşturmak için uygun mali bilgilerle donatılmış, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin
sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek ve Türk vergi sistemini değişik
yönleri ile ele alıp, değerlendirebilecek nitelikli çalışanlara ihtiyaç vardır.
Susuz Meslek Yüksek okulunda açılacak bu programın amacı Maliye Bakanlığı’nın
çeşitli kademelerinde, Vergi Dairelerinde, özel sektörde mali – idari işler, muhasebe ve
finansman gibi değişik departmanlarda istihdam edilebilecek kalifiyeli bireyler yetiştirmek ve
bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Ayrıca bu programdan mezun olan bireyler
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesinde yer alan İşletme, İktisat ve Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlama imkanına sahip olacak
ve kamu sektöründe ve özel sektörde bir çok birimde ülkesine ve insanlığa katkı sağlayacak
bireylerin yetişmeleri sağlanabilecektir.
PROGRAMIN ÖĞRENCİ KAYNAĞININ SÜREKLİLİĞİ VE HANGİ BÖLGEDEN
GELECEĞİ
Bu programa öğrenci alımı için; lise ve dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından
yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almak Meslek Yüksek Okulunun
“Maliye” programını tercih etmek yeterlidir.
Bu program Kafkas Üniversitesinin sadece Kağızman Meslek Yüksekokulunda
bulunmaktadır. Kağızman ilçesinin hem İl merkezine hem de Susuz ilçesine uzaklığının fazla
olması öğrenci tercihiniartıracaktır.
Maliye programından mezunları Ülke genelinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesine ait bölümlere ve Maliye Yüksekokullarına dikey geçiş imkanlarının olması
programın avantajını artırmaktadır. Dolayısıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere tüm
bölgelerden öğrencinin gelmesi beklenmektedir.
Bu programın amacı Maliye Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde, Vergi Dairelerinde,
özel sektörde mali – idari işler, muhasebe ve finansman gibi değişik alanlarda istihdam
edilebilecek kalifiye bireyler yetiştirmek ve bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
Maliye Programını başarı ile bitirenler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakülte
ve Yüksekokulların Bankacılık Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman,
Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonomi , Gümrük İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Maliye,
Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık,
Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim,
bölümlerine geçiş yaparak veya Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin(AÖF)
İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası
İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği lisans derecesi ile öğrenimlerini
tamamlayabilirler.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU
MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL
AİİT101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 0
İnkılâp, ihtilal, reform kavramları, 19. Yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti’nin durumu,
1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, işgaller ve tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın
Samsun’a çıkışı, kongreler ve teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve TBMM’nin açılışı, TBMM’ye
karşı ayaklanmalar, milli cepheler, Mudanya ve Lozan Antlaşmaları konuları işlenecektir.
TD101TÜRK DİLİ I (2+0) 0
Dil nedir? Dilin özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türk dilinin dünya
dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri ve gelişimi, Türkiye Türkçesi’nin tarihi,
Türk dilinin başlıca eserleri, Türk dilinin ses özellikleri ve ses olayları, Türkçede kelime
yapma yolları (ek, kök), sözcük türleri ve cümle içindeki görevlerikonuları işlenecektir.
YD101YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) (2+0) 0
A1/1 seviyesinde dilbilgisi çalışmaları, sözcük bilgisi etkinlikleri, günlük hayatta
kullanılan ifadeler ve yapılar, kendini ve bulunduğu çevreyi ifade edebilmeye yönelik
aktiviteler, günlük İngilizce okuma, dinleme, yazma alıştırmalarıkonuları işlenecektir.
MLY101İŞLETME YÖNETİMİ I (3+0) 4
Mikro ekonomik verileri takip etmek, makroekonomik göstergeleri analiz etmek,
pazardaki boşlukları tespit etmek, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun
olanını seçmek, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletmenin çevresini tanımak, talep
analizi ve tahmini yapmak, işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını
belirlemek, iş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek
finansmanını sağlamak, tahmini gelir-gider hesabını yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak,
yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup işyerini açmakkonuları
işlenecektir.
MLY103KAMU YÖNETİMİ (2+0) 3
Kamu yönetiminin tanımı ve elemanları, kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi, yeni
kamu yönetimi anlayışı, temel nitelikleri ve ilkeleri, yönetişim, kamu yönetimini incelemede
başlıca yaklaşımlar, kamu yönetimi-özel yönetim karşılaştırması, devletin görevleri ve
büyümesi, kamu yönetiminin örgütlenmesi; merkezde yönetim, yerinden yönetim, yerinden
yönetim ve kamu yönetiminin özellikleri, kamu yönetiminin yapısı, merkezi yönetimin
başkent örgütü, merkezi yönetimin taşra (çevre) örgütü, yerel yönetimler,yerel yönetimlerin
önemi ve dayandığı değerler, Anayasa’da yerel yönetimler, yerel yönetim kuruluşları,
organları, görevleri, işleyişleri, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri, yerel yönetimlerin
gelişimi, hizmet yerinden yönetim kuruluşları, özellikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, mesleki
kamu kurumları, Bürokrasi, tanımı, özellikleri, olumsuzlukları, Bürokrasi ve siyasi kurumlar,
bürokrasinin gelişimi, Türkiye’de bürokrasi, kamu yönetiminin denetlenmesi, siyasi denetim,
idari denetim, ombudsman denetimi, yargı denetimi, baskı grupları ve kamuoyu denetimi,
yönetimde açıklıkkonuları işlenecektir.
MLY105MATEMATİK (2+0) 3
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, sayılarla ilgili mesleğinde
uygulamalar yapmak, ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, karmaşık
sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak, karmaşık
sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, temel fonksiyon
işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulamak. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde
uygulamalar yapmak, limitle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, süreklilik ile ilgili
mesleğinde uygulamalar yapmak, türev ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, fonksiyon
grafikleri ile ilgili mesleki uygulamalar yapmak. Olası durumları belirleme ile ilgili
mesleğinde uygulamalar yapmak, olayların olma olasılıklarını hesaplamalarla ilgili
mesleğinde
uygulamalar
yapmak,denklemler
ile
ilgili
mesleğinde
uygulamalar
yapmak,eşitsizliklerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmakkonuları işlenecektir.
MLY107MİKRO EKONOMİ (3+0) 3
Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, Üretimi sınıflandırmak, İhtiyaçları
belirlemek, Faydayı sınıflandırmak, Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek, Tüketici
dengesini belirlemek, Talep oluşumunu belirlemek, Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek,
Üretici dengesini belirlemek, Arz oluşumunu belirlemek, Maliyet analizleri yapmak, Piyasa
türlerini sınıflandırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak, Farklı piyasalarda
denge oluşumunu ayırmakkonuları işlenecektir.
MLY109MUHASEBE I (3+1) 4
Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, ana ve alt hesapları oluşturmak, açılış kaydı
düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, büyük defter düzenlemek, mizan
düzenlemek, dönen varlıkları kaydetmek, duran varlıkları kaydetmekkonuları işlenecektir.
MLY111TEMEL HUKUK (2+0) 3
Hukukun temel kavramları, hukuk sistemi, hakkın tanımı ve türleri, hakkın yönetimi,
kişilik kavramı, tüzel kişilik, aile hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler, çeşitli
hükümler, hak arama süreci konuları işlenecektir.
MLY113BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (2+1) 3
İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar,
Web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci
programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller
ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlamakonuları işlenecektir.
MLY1115TİCARET HUKUKU (2+0) 2
Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, ticari iş ve hükümleri yorumlamak, ticari ve
mali yargı sisteminin yapı ve işleyişini izlemek, ticaret sicili işlemlerini izlemek, tacir sıfatı,
tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek, tacir yardımcılarının görevlerinibelirlemek, ticaret
unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak, defter türlerini tanımak, rekabet ve
haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek, ticaret şirketlerini sınıflandırmak, ticaret
şirketlerinin pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak, ticaret şirketlerinin
iflas ve rehin işlemlerini yapmak, kıymetli evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri
yapmak, kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmakkonuları işlenecektir.
II.YARIYIL
AİİT102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0) 0
Atatürk dönemi ve inkılâpları, siyasi alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan
inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar,
ekonomik alanda yapılan inkılâplar, Atatürk döneminde Türk dış politikası, Atatürkçülüğün
tanımı ve kapsamı, Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık,
Devletçilik, İnkılâpçılık, Atatürk sonrası Türkiye (1938-1980)konuları işlenecektir.
TD102TÜRK DİLİ II (2+0) 0
Yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin
kullanım şekilleri ve bunlarla ilgili uygulamalar, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım
türlerikonuları işlenecektir.
YD102YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) (2+0) 0
A1/1 seviyesinde dilbilgisi çalışmaları, sözcük bilgisi etkinlikleri, günlük hayatta
kullanılan diyaloglar ve basit metinler, duygu ve düşünceleri yazılı ve sözlü olarak ifade
edebilmeye yönelik aktiviteler, günlük İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma
alıştırmaları ele alınacaktır.
MLY102 İŞLETME YÖNETİMİ II (2+0) 2
Planlama yapmak, örgütleme yapmak, yöneltmek, koordinasyon sağlamak, denetim
yapmak, iş analizi yapılmasını sağlamak, insan kaynaklarını planlamak, iş gören adayı
bulmak, iş göreni seçmek, işe alıştırma(oryantasyon) eğitimi vermek, işgörenperformansını
değerleme, iş görenin eğitilmesini sağlamak, kariyer planlaması yapmak,iş değerleme,
ücretlendirmek, üretimi planlamak, üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak,
kapasite ve stok planlaması, hedef pazarı belirlemek, ürün geliştirme, fiyatlandırma
politikalarını belirlemek. tutundurmapolitikalarını belirleme konuları işlenecektir.
MLY104KAMU MALİYESİ (2+0) 3
Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak, kamu harcamalarını sınıflandırmak,
kamugelirlerini sınıflandırmak, bütçe dengesini kurmak, bütçe ve borçlanma ilişkisini kurma
konuları işlenecektir.
MLY106MAKRO EKONOMİ (3+0) 3
Üretimi ve katma değeri hesaplamak, ekonomik faaliyetleri ölçmek, para piyasasını
takip etmek, para politikalarını takip etmek, mal piyasasında denge oluşumunu analiz etmek,
Para piyasasındaki denge oluşumunu analiz etmek, emek piyasasında denge oluşumunu analiz
etmekkonuları işlenecektir.
MLY108MUHASEBE II (3+1) 4
Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek,
öz kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek, gelir tablosu düzenlemek,
satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, nazım hesapları kaydetmek, envanter işlemleri
yapmak,
sektör
bazlı
örnek
uygulama
yapmak,
Türk
muhasebe
standartlarını
sıralamakkonuları işlenecektir.
MLY110BORÇLAR HUKUKU (2+0) 3
Temel bilgiler, borçlar hukukunun kaynakları, borç-borç ilişkisi-sorumluluk
kavramları,sözleşme
türleri,
sözleşmenin
kurulması,
ilan
yoluyla
ödül
sözü
verme,sözleşmelerde şekil, sözleşmelerin yorumu, irade ile irade açıklaması arasındaki
uyumsuzluk,sözleşmelerin konusu, gabin, temsil, haksız fiilden doğan borçlar, kusursuz
sorumluluk. sebepsizzenginleşmeden kaynaklanan borç ilişkisi, borcun ifası,alacaklı
temerrüdü,borcun ifa edilmemesi, müteselsil borçluluk, şarta (koşula) bağlı borçlar, borcun/
borç ilişkisinin sona ermesi,alacağın temliki ve borcun nakli, sözleşme türleri: temel bilgiler,
borçların doğumu, borçların hükümleri, borçların özel durumları, borçların sona ermesi, özel
borç ilişkilerikonuları işlenecektir.
MLY112İLETİŞİM (2+0) 3
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel
(formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim
kurmakkonuları işlenecektir.
MLY114İSTATİSTİK (2+1) 3
Verileri toplamak, verileri serilere dönüştürmek, serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak,
olasılıkları hesaplamak, rastsal değişkenlerle analiz yapmak, örnekleme yapmak, test türlerini
uygulamak,
değişkenler
arasındaki
ilişkiyi
analiz
etmek,
indeks
hesaplamaları
yapmakkonuları işlenecektir.
MLY116 TİCARİ MATEMATİK (2+0) 3
Oran ve orantı, ortalama, yüzde ve binde hesapları, maliyet ve satış hesapları, karışımı
hesaplamak, faiz hesapları, iskontokonuları işlenecektir.
III.YARIYIL
MLY201AB VE TÜRKİYE (3+0) 4
Avrupa bütünleşmesinin ve Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişme süreci analiz
edilecek; ilişkiler siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik boyutlarıyla başlangıcından bugüne
mercek altına alınacaktır. Dersin amacı Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili beklentiler üzerine
tartışmalar yapmaktır.
MLY203BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI (3+0) 4
Bütçenin tanımı ve özellikleri, tarihsel gelişimi, bütçe teorileri, bütçe ilkeleri ve bütçe
Sistemleri, Türkiye’de bütçenin tarihsel gelişimi, Türk bütçe sistemi ve Türk bütçe sisteminin
anayasal ve yasal esasları, Türkiye’de bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetimi, bütçe
politikasıkonuları işlenecektir.
MLY205DEVLET BORÇLARI (2+0) 3
Devlet borçlanmasının tanımı ve sınıflandırılması, devlet borçlarının özellikleri ve
hukuki dayanağı, devlet borçlarının ekonomik yaşamdaki yeri ve önemi, Türleri, kısa ve uzun
vadeli borçlar, cebri ve isteğe bağlı borçlar, iç ve dış borçlar, borç yönetimi politikası,
borçların yönetimi, olağanüstü borç yönetimi işlemleri, borç yükü ve borçların azalışıkonuları
işlenecektir.
MLY207İDARE HUKUKU (3+0) 3
Kamu yönetimi ve özellikleri, Yönetim kavramı, yönetim ile yargı kavramı
arasındakiilişkiler,
kamu
yönetimi-özel
yönetim
karşılaştırması
ve
Türk
kamu
yönetiminözellikleri, idare hukuku ve özellikleri, idare hukukunun tarihi gelişimi, özellikleri,
düzenleme alanları, uygulandığı kişi ve kuruluşlar, Yönetimi etkileyen anayasal ilkeler:
Hukuk devleti anlayışı, yönetimi etkileyen anayasal ilkeler: Ülkemizde hukuk devletinin
gelişimi, sosyal hukuk devleti, laiklik, merkezden ve yerinden yönetim, yetki genişliği ilkesi
ve yönetimin bütünlüğü ilkesi, idare hukukunun kaynakları: Anayasa, yasa, yasa gücündeki
kaynaklar, yasaların anayasaya aykırılığı, düzenleyici işlemler, idari yapının genel
görünümü,genel yönetimin merkez örgütü: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu,
Bakan ve Bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Merkezdeki yardımcı kuruluşlar, genel
yönetimin taşra örgütü, yerel yönetim kuruluşlar, hizmet yerinden yönetim kuruluşları, kamu
meslek kuruluşları, bütçeleri bakımından kamu kuruluşları, bağımsız yönetsel kuruluşlar,
kamu malları: kavram ve özellikleri, idarenin mal edinme özellikleri, yönetimin işleyişi:
yönetimin görevleri, yönetimin işlem ve eylemleri, yönetimin denetlenmesi: yönetsel denetim,
siyasal
denetim,
kamu
oyu
denetimi,
ombudsman,
yargı
denetimi,
uluslararası
denetimkonuları işlenecektir.
MLY209KAMU İHALE MEVZUATI (2+0) 3
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
İhaleUygulama Yönetmelikleri, Muayene ve Kabul Yönetmelikleri, İhalelere Yönelik
Başvurular Hakkında Yönetmelik, Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları
Yönetmeliğikonuları işlenecektir.
MLY211STRATEJİK YÖNETİM (3+0) 5
Strateji kavramı, önemi ve sınırları, strateji ile ilgili benzer kavramlar, vizyon,
misyon,politika, program, taktik, yöntem, plan, stratejik yönetimin aşamaları, işletme
stratejisinin sınırları, stratejinin önemikonuları işlenecektir.
MLY213KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (3+0) 3
Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe
önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri,
stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemikonuları
işlenecektir.
MLY215MESLEKİ YABANCI DİL I (3+0) 3
Telefonda görüşme, not alma, metin okumak, yazı yazma, yazıyı düzeltme, ticari
yazışmalar, standart yazılar, dil farklılıkları, deyimler, yüz yüze görüşmekonuları işlenecektir.
MLY217SERMAYE PİYASASI (3+0) 3
Sermaye piyasasının sınıflandırılması, sermaye piyasasının araçları, hisse senetleri
piyasasının işleyişi, hisse senedi türleri, tahvil, özellikleri ve türleri, tahvil piyasası ve bono
piyasası, diğer menkul kıymetler, gelir ortaklığı senedi, banka bonoları, banka
garantilikonuları işlenecektir.
MLY219YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ (3+0) 3
Toplumsal ihtiyaçlar ve üretici birimler, çeşitli mahalli idare kuruluşları ve kapsamı,
yerel yönetim kavramı ve yerel yönetim türleri, yerel yönetimlerin varlık nedenlerini
açıklayan yaklaşımlar, merkez ve yerel arasındaki ilişkiler ve düzenlenmesi (gelir ve
giderlerin bölüşümü, yerel yönetimler ve optimumhizmet alanının tespiti, yerel yönetimlerde
gelir kaynakları, yerel yönetimlerce görülen hizmetler, Türkiye’de yerel yönetimler
(belediyeler ve büyükşehir belediyeleri), Türkiye’de yerel yönetimler (il özel idareleri ve
köyler), Türkiye’de yerel yönetimlerde borçlanma ve özelleştirme uygulamaları, dünyada
seçilmiş ülkelerde yerel yönetim uygulamaları, yerel yönetimlerde karşılaşılan sorunlar,
Türkiye’deki yerel yönetimlerin değerlendirilmesi ve tartışılmasıkonuları işlenecektir.
MLY221ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (3+0) 3
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını
değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma
konuları işlenecektir.
IV.YARIYIL
MLY202KAMU PERSONEL REJİMİ (2+0) 2
Kamu personel rejiminin konusu, amacı ve niteliği, çağdaş kamu personel yönetimineegemen
olan ilkeler, personel sistemleri, insan gücü planlaması, kamu hizmetine giriş, hizmet içi
eğitim, personelin değerlendirilmesi ve yükseltilmesi, kamu görevlilerinin statüsü,
motivasyon, ödüllendirme ve yönetim etiği, Türkiye´de kamu personel rejiminin sorunları ve
yeniden yapılanmasıkonuları işlenecektir.
MLY204 MALİ TABLOLAR ANALİZİ (3+0) 4
Bilanço düzenlemek, gelir tablosu düzenlemek, satışların maliyeti tablosunu
düzenlemek, fon akım tablosu düzenlemek, nakit akım tablosunu düzenlemek, kar dağıtım
tablosu düzenlemek, öz kaynaklar değişim tablosu düzenlemek,yatay analiz yapmak, dikey
analiz yapmak, trend analizi yapmak, rasyo analizi yapmak, fon akış analizi yapmak,
enflasyon
ortamında
bilânço
düzenlemek,
enflasyon
ortamında
gelir
tablosu
düzenlemekkonuları işlenecektir.
MLY206 MALİYE POLİTİKASI (3+0) 4
Maliye politikasının gelişim süreci, iktisat politikası içindeki yeri ve önemi, bu
çerçevede ilk olarak iktisat politikasının tanımı, amaçları ve araçları, iktisat politikasının bir
aracı olarak maliye politikasının tanımı, konusu ve gelişimi, maliye politikasının amaçları,
maliye politikasının araçları, maliye politikasına ilişkin başlıca teorik yaklaşımlar, ekonomik
konjonktür ve maliye politikasına ilişkin yöntemler,
maliye politikasının rolü, iktisadi kalkınma
ekonomik istikrarın sağlanmasında
amacına yönelik maliye politikası, maliye
politikası ve gelir dağılımı, maliyegelişim süreci içinde maliye politikasıkonuları işlenecektir.
MLY208 MESLEK ETİĞİ (2+0) 2
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın
oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve
meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk konuları
işlenecektir.
MLY210 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (4+0) 4
Ticari kazancı hesaplamak, zirai kazancı hesaplamak, muhtasar beyanname
düzenlemek, KDV beyannamesi düzenlemek, serbest meslek kazançlarını hesaplamak,
gayrimenkul sermaye iratlarını hesaplamak, menkul sermaye iratlarını hesaplamak, diğer
kazanç ve iratları hesaplamak, gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergileri hesaplamak,
yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemek, diğer vergi beyannamelerini
düzenlemekkonuları işlenecektir.
MLY212 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3+0) 3
Türkiye ekonomisine kısa bakış, Türkiye ekonomisinin sosyo –ekonomik göstergeleri,
Türkiye ekonomisinin sektörelanalizi, sanayi sektörü, tarım sektörü, Türkiye’de dış ticaretinin
genel yapısı, Türkiye’nin dış ticaretinin ülkelere göre dağılımı, AB’nin tarihi gelişimi, AB’nin
genişleme süreci, AB’nin kurumları, Türkiye AB ilişkileri, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki
dış ticaretkonuları işlenecektir.
MLY214 VERGİ DENETİMİ (2+0) 2
Denetimin tanımı, amaçları, vergi denetimi kavramı amaçları ve işlevleri, vergi
denetimi türleri, teknikleri ve yöntemleri, Türkiye’de vergi denetimi, yoklama, inceleme,
vergi incelemesinin hukuki yapısı, vergi denetim örgütü, vergi denetim kuruluşlarıkonuları
işlenecektir.
MLY216 RİSK YÖNETİMİ(2+0) 3
Riskin tanımı, riskin çeşitleri, riskin nedenleri, risk yönetimi, risk yönetiminde dikkat
edilmesi gereken hususlar incelenecektir.
MLY218 MALİ YARGI (2+0) 3
Mali yargısı ve işlevleri, mali yargılama hukukuna egemen olan ilkeler,mali
ihtilaflarının yargı aşamasında çözümlenmesinde görevli yargı organları,mali davasının
kapsamı, konusu ve niteliği,mali davasında taraflar,mali davalarında görev ve yetki, mali
davasının açılması: dava dilekçesi ve dava açma süreleri,mali davası açılmasının
sonuçları,davanın görülmesi ve duruşma; dosyaların incelenmesi ve karar,yargı kararlarının
sonuçları,bölge idare mahkemelerinde mali ihtilaflarının itiraz yoluyla çözümlenmesi,
Danıştayda vergi ihtilaflarının temyiz yoluyla çözümlenmesi,olağanüstü kanun yolları: kanun
yararıma bozma, yargılamanın yenilenmesi, kararın düzeltilmesi, açıklama ve yanlışlıkların
düzeltilmesi,gümrük uyuşmazlıklarında yargılama süreci,mali yargılamasında yürütmenin
durdurulması, mali yargılamasında ispat ve delil: delillerin özellikleri ve sınıflandırılması;
delil sistemleri ve delil çeşitlerinin incelenmesi,vergi yargılamasında bilirkişilik,vergi
yargılamasında hakimin çekinmesi ve reddikonuları işlenecektir.
MLY220 MALİYE TARİHİ (2+0) 3
İlk, orta ve yeni çağ mali olayları, Osmanlı mali sistemindeki mali örgüt yapısı,
Osmanlılarda kuruluş, yükseliş, duraklama ve gerileme ve çökme dönemleri mali olayları,
Atatürk dönemi mali olayları (Kurtuluş Savaşı Sırası ve Sonrası),liberal dönem mali olayları,
Devletçilik dönemi mali olayları. 1940-1960, 1960-1980 ve 1980'den günümüze mali olaylar
konuları işlenecektir.
MLY222 MESLEKİ YABANCI DİL II (2+0) 3
Telefonda görüşme, not alma, yazı okuma ve yazma, yazıyı düzenleme, formatı
seçme, mesleki yazı yazma, görüşmeye hazırlık, görüşme yapma konuları incelenecektir.
MLY224 MESLEKİ YAZIŞMA VE DOSYALAMA TEKNİKLERİ (2+0) 3
Yazışmaların niteliksel özellikleri, yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları, yazı
yazma süreci, yazı yazma süreci, resmi yazıların 1. derece bölümleri, resmi yazıların 2. derece
bölümleri, resmi yazı türleri, iş yazılarının bölümleri, iş yazılarının 2.derece bölümleri, iş
yazısının türleri, iş yazısının türleri, özel yazı türleri, gelen evrak işlemleri, giden evrak
işlemleri, dosyalama, dosyalama sistemleri, dosyalama sisteminin kurulması, dosyalama
süreci, belge değişim süreci, elektronik belgelerle işlem yapma, elektronik belgeyi koruyucu
önlemler, dijitalleştirme, elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha, sektör tanımları ve
sınıflandırması, arşiv tanımı ve çeşitleri, kayıt sistemi, arşivden belge ya da dosyayı ödünç
verme sistemleri, belgeleri saklama süresi ve imha yöntemlerikonuları işlenecektir.
MLY226 ULUSLARARASI FİNANSAL KURUMLAR (2+0) 3
Ekonomik entegrasyonlar, ekonomik entegrasyonşekilleri, ekonomik entegrasyonların
etkileri, Amerika Kıtasındaki entegrasyonlar, Avrupa Kıtasındaki entegrasyonlar, diğer
kıtalardaki
entegrasyonlar,
kuruluşlarkonuları işlenecektir.
uluslararası
ekonomik
kuruluşlar,
uluslararası
finansal
Download

Maliye Programı - Kafkas Üniversitesi