DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
25.12.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 60
Konu: 2016 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bazı parasal
limitler hk.
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nda yer alan maktu hadler ile para ile ödenecek ceza miktarları,
Maliye Bakanlığı’nca her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranı ile artırılmak suretiyle
uygulanmakta olup Bakanlık, 2016 yılında uygulanacak olan parasal limitleri, 25 Aralık 2015 tarih ve
29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 460 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
belirlemiştir.
Söz konusu hükümler çerçevesinde, 460 No’lu Tebliğle belirlenen ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yer alan parasal limitler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:
İLGİLİ MADDE
KONU VE UYGULANACAK PARASAL LİMİT
Madde 104
(İlanın Şekli)
104/1 İlanın vergi dairesinde yapılmasına ilişkin parasal
limit 2.000,00 TL
104/3 İlanın vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya
daha fazla gazetede yapılmasına ilişkin parasal
limit 2.000,00 TL – 200.000,00 TL
İlanın Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
yayınlanmasına ilişkin parasal limit 200.000,00 ’yi aşması
halinde
Mükerrer Madde 115
(Tahakkuktan vazgeçme)
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi bunlara ilişkin
cezaların toplamının 24,00 TL’yi aşmaması ve yapılacak
giderlerin bu tutardan fazla olacağının tespiti halinde Vergi
idaresince bu vergi ve cezaları istenmeyebilecektir.
Madde 153/A
Teminat tutarına ilişkin parasal limit 88.000 TL
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Madde 177
(Defter Tutma hadleri)
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri:
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve
yıllık alımlarının tutarı 168.000,00 TL veya satışları
tutarı230.000,00 TL’yi aşanlar.
2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl
içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 90.000,00 TL’yi aşanlar.
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması
halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık
satış tutarının toplamı 168.000,00 TL’yi aşanlar.
Madde 232
(Fatura kullanma
mecburiyeti)
Fatura kullanma mecburiyeti (Perakende satış fişleri ve yazar
kasa fişleri ile tevsik edilebilecek olan tutar) 900,00 TL’dir.
Madde 252
(Muhtarların karne
tasdikinde aldığı harç)
Karneler ve bunların ihtiva ettiği kayıtlar hiçbir resme ve harca
tabi değildir. Tasdik dolayısiyle muhtarlar 2,40 TL geçmemek
şartıyla harç alabilirler.
Madde 313
(Amortisman mevzuu)
Amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider
kaydedilebilecek demirbaş ve peştamalıklara ilişkin tutar 900,00
TL’dir.
Madde 343
(En az ceza haddi)
Damga vergisi ve damga resmi dolayısıyla kesilecek vergi
cezaları, vergi ve resme tabi her varaka, senet ve ilan için 11,00
TL’den az olamaz. Diğer vergilerde her vergi için 21,00 TL’ye
baliğ olmayan cezalar kesilmez.
Madde 352
(Usulsüzlük cezaları)
Birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezaları artırılmıştır. Buna göre
sermaye şirketlerinin ödeyeceği, birinci derece usulsüzlük
cezası126,00 TL, ikinci derece usulsüzlük cezası 69,00 TL’dir.
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Madde 353
(Özel usulsüzlük cezaları)
Özel usulsüzlük cezaları artırılmıştır.
353/1; Verilmesi ve alınması zorunlu olan fatura, bankalarca
fatura yerine tanzim edilen dekont, gider pusulası, serbest meslek
makbuzu ile müstahsil makbuzlarının düzenlenmemesi,
alınmaması veya bu belgelerde gerçek tutarlardan farklı tutarlara
yer verilmesi halinde bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda
olanların her birine, her bir belge için en az 210,00 TL ceza
kesilecektir. Bu şekilde kesilecek ceza tutarı her bir belge nevi için
bir takvim yılı içinde110.000,00 TL’yi aşamayacaktır.
353/2; Perakende satış fişi, yazar kasa fişi, sevk irsaliyesi, giriş ve
yolcu taşıma bileti, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri
listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen
belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması,
düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer
verilmesi veya gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi halinde, her bir
belge için en az 210,00 TL ceza kesilecektir. Bu şekilde kesilecek
ceza tutarı her bir belge nevi için her bir tespitte 11.000,00 TL’yi,
bir takvim yılı içinde ise 110.000,00 TL’yi aşamayacaktır.
353 /4; Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
durumunda 210,00 TL ceza kesilecektir.
353/6; Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali
tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar
programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve
standartlara uymayanlara 5.000,00 TL ceza kesilecektir.
353/7; Vergi numarası kullanılması zorunluluğu getirildiği halde
bu numarayı kullanılmaksızın işlem yapanlara her bir işlem
için 260,00 TL ceza kesilecektir.
353/8; Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya
kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800,00 TL, bu
bent uyarınca bir takvim yılı içinde toplam özel usulsüzlük
cezası158.000,00 TL kesilecektir.
353/9; Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen
kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen
standartlarda ve zamanında yerine getirmeyenlere 1.100,00
TL ceza kesilecektir.
Madde 355
(Damga Vergisi)
353/10; Vergi Usul Kanununun 127’nci maddesinin (d) bendi
uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına
rağmen durdurmayan aracın sahibi adına 800,00 TL ceza
kesilecektir.
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,79 TL’dir.
3
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Mükerrer Madde 355
Mükerrer 355/1; Vergi idaresi ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen
(Bilgi vermekten çekinme) usule uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan yazılı
taleple istenilen bilgileri vermek mecburiyetinde olduğu halde bu
mecburiyete uymayan şirketler, I inci sınıf tacirler ve serbest
meslek erbabı için 1.370,00 TL özel usülsüzlük cezası
kesilecektir.
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya
posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme
zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek
toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000 TL'yi aşamayacaktır.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
4
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-60 2016 yılında uygulanacak vuk tutarları hk.