Ortak Duyuru Metni
KATILIMCILARA DUYURU
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ.
EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI
ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun (TL) içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan
23.12.2015 tarihli ve 14297 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmış olup, söz konusu
değişiklikler 01.02.2016 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilecektir.
Söz konusu değiĢiklikler içtüzük ve izahname tadil metinlerinin Ticaret Sicili’ne tescil ettirileceği
01.02.2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
DEĞĠġĠKLĠKLERĠN KONUSU:
1. Fon Unvan DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun (TL) unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Fon Unvanı
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (TL)
Yeni Fon Unvanı
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özel Sektör
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
2. Fon Tür DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun (TL) türü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Fon Türü
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Fonu (TL)
Yeni Fon Türü
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
3. Fon ĠĢletme Adı DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun (TL) işletme adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Fon ĠĢletme Adı
AHE Karma Fon (TL)
Yeni Fon ĠĢletme Adı
AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
4. Yatırım Stratejisi DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun (TL) yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım stratejisinin eski ve yeni şekli
aşağıda yer almaktadır:
Eski ġekil
Fon, özel sektör borçlanma araçlarının ve devlet iç
borçlanma araçlarının faiz gelirlerinden yararlanmayı
hedef almaktadır. Bu amaçla, her birinin değeri fon
portföyünün %20’sinden az olamayacak şekilde, fon
portföyünün en az %80’i Türk özel sektör borçlanma
araçları
ve
kamu
borçlanma
araçlarından
oluşturulmuştur. Fon istikrarlı bir getiri amacıyla
yönetilmektedir. Bu nedenle fonun gerçek gelir
kaynağı faiz gelirine dayanmaktadır.
Yeni ġekil
Fon, borçlanma araçlarının faiz gelirlerinden ve
sermaye
kazançlarından
yararlanmayı
hedef
almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i
Türk
özel
sektör
borçlanma
araçlarından
oluşturulmuştur. Bunların dışında, T.C. Başbakanlık
Hazine
Müsteşarlığı
tarafından
ihraç
edilen
borçlanma
araçlarına,
Türkiye
Cumhuriyeti
Hazinesi’nin ve Türk özel sektör şirketlerinin
uluslararası piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlara,
gelire endeksli senetlere, gelir ortaklığı senetlerine,
varlığa
dayalı
menkul
kıymetlere,
kira
sertifikalarına, mevduata, katılma hesaplarına fon
portföyünün %20’sine kadar yatırım yapılabilir. Fon
ayrıca, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen
borçlanma araçlarına dayalı ters repolara ve
Takasbank para piyasası işlemlerine portföyünün
%10’u kadar yatırım yapabilir. Fon istikrarlı bir
getiri amacıyla yönetilmektedir. Bu nedenle fon,
temel
gelir
kaynağı
olarak
faiz
gelirlerini
hedeflemektedir.
Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz,
kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve
1
Ortak Duyuru Metni
sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş
opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli
işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri
dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle
maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam
değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem
sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve
karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
5. KarĢılaĢtırma Ölçütü DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun (TL) karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun karşılaştırma ölçütünün eski ve yeni
şekli aşağıda yer almaktadır:
Eski ġekil
%35 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi
Değişken + %35 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları
Endeksi Sabit + %20 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları
Endeksleri Tüm + %9 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
+ %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL.
Yeni ġekil
%50 BİST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları
Endeksi Sabit + %45 BİST-KYD Özel Sektör
Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %5 BİSTKYD O/N Repo Endeksleri Brüt.
6. Yatırım Sınırlamaları DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun (TL) yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fon’un
yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
EN AZ %
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Devlet İç Borçlanma Araçları
Ters Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Yatırım Fonu Payları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
20
20
0
0
0
0
0
0
EN ÇOK %
80
80
10
20
20
10
20
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
EN AZ %
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Devlet İç Borçlanma Araçları
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin Ve Türk Özel Sektör
Şirketlerinin Uluslararası Piyasalarda İhraç Ettiği
Eurobondlar
Ters Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Yatırım Fonu Payları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
EN ÇOK %
80
0
0
100
20
20
0
0
0
0
0
0
10
20
20
10
20
20
7. Fon Denetçi DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nda (TL) fon denetçisi olarak görev yapmakta olan Sn. Alper Eşsizoğlu ve Sn. Mehmet Tolga Oskay’ın fon
denetçiliklerine son verilmiş, söz konusu fonların fon denetçiliklerine Sn. Nilgün Kılıçuzar ve Sn. Süleyman Murat
Çağlar atanmıştır.
2
Download

Ortak Duyuru Metni KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT