SAINT BENOIT LİSESİ FEN BİLİMLERİ FESTİVALİ
VE ROBOTİK YARI ŞMASI 2016
BAHÇE ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE
4 NİSAN – 10 NİSAN 2016
-------
TEMA: ÇEVRE DOSTU EKOLOJİK PROJELER
GELECE ĞİN BİLİM ADAMLARI 21. YÜZYILIN
ÇEVRE MODELLERİ İÇİN
ROBOTLARLA EL ELE !
Saint Benoît Fransız Lisesi, Bahçe şehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Mekatronik Bölümü i ş birliğiyle 16 yabancı ve Türk özel lise aras ında fen
bilimleri eğitim ve öğrenimine te şvik amacıyla 4 Nisan – 10 Nisan 2016 tarihleri
arasında Fen Bilmleri Festivali ve Robotik Yarışması düzenleyecektir.
Festival kapsamında farklı liselerden katılımda bulunan tüm ö ğrencilerin
projeleri Saint Benoît Lisesi'nde sergilenecektir.
Festival kapsamında gerçekle ştirilecek Robotik Yarışmas ı'nın içeri ği,
değerlendirme kriterleri ve katılım ko şulları bu belge üzerinde yer almaktad ır.
4 Nisan - 10 Nisan 2016 tarihleri aras ında gerçekle şecek Fen Bilimleri Festivali
kapsamındaki Robotik Yarışmas ı'na ba şvurular 10 Ş ubat 2016 tarihine kadar katılım
formu doldurulup [email protected] gönderilmelidir. En geç 14 Mart 2016 tarihine
kadar tüm projeler pdf formatında [email protected] adresine iletilmi ş olmal ıd ır.
-------
LYCÉE FRANÇAIS SAINT BENOÎT FRANSIZ LİSESİ - Kemeraltı Caddesi N° 11, Karaköy
Tel : 212 244 10 26 Fax : 212 245 68 95
34425 - Istanbul
A - Değerlendirme Kriterleri
1. Yaratıcılık
2. Otonomluk
3. Tasarım
4. Dayanıklıl ık
5. Uygulanabilirlik
6. Yenilikçilik
7. Mekanik Tasarım
8. Endüstriyel Tasarım
9. Uygunluk - Kullan ılabilirlik
10. Sunum Performansı
ba şlıkları göz önünde bulundurulacakt ır ve robotlar bunlara göre puanland ır ılacakt ır.
2 gün süren değerlendirmenin ard ından dereceye giren ilk 4 projeye ödül verilecektir.
B - Katılım Ko şulları
1. Her liseden en fazla 3 proje ile ba şvuruda bulunulabilir.
2. Serbest kategoriye katılacak her robot için 100x150 cm’lik 2 masa verilecektir.
3. Robotları öğretim üyeleri ve sponsor firmalardan olu şan bir jüri değerlendirecektir.
4. Proje ve fikir kategorisine kat ılacak tak ımlar ın, kay ıtlar ın ı tamamlarken projeleri
hakkında ayrınt ılı raporlar ın ı da [email protected] adresine göndermeleri
gerekmektedir.
5. Raporlar en az 3 en çok 6 sayfa olmal ı ve en geç 14 Mart 2016 tarihine kadar
[email protected] adresine ula ştır ılmış olmalıd ır.
6. Raporlarını belirtilen sürede göndermemi ş tak ımlar yar ışmaya kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
C - Ödüller
1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
3.lik Ödülü
4. Özel Mansiyon Ödülü
-------
LYCÉE FRANÇAIS SAINT BENOÎT FRANSIZ LİSESİ - Kemeraltı Caddesi N° 11, Karaköy
Tel : 212 244 10 26 Fax : 212 245 68 95
34425 - Istanbul
D - Katılımcı Liseler
Alman Lisesi, Avusturya Lisesi, Galatasaray Lisesi, Galileo Galilei İtalyan Lisesi,
Getronagan Lisesi, I şık Okullar ı, İtalyan Lisesi, Notre Dame de Sion, Robert Lisesi,
Saint Benoît Lisesi, Saint Joseph İstanbul, Saint Joseph İzmir, Saint Michel, Sainte
Pulchérie, Ş i ş li Terakki Lisesi ve Üsküdar Amerikan Lisesi.
-------
LYCÉE FRANÇAIS SAINT BENOÎT FRANSIZ LİSESİ - Kemeraltı Caddesi N° 11, Karaköy
Tel : 212 244 10 26 Fax : 212 245 68 95
34425 - Istanbul
Download

01. Robotik Ödülleri Yönetmeliğini - Özel Saint Benoit Fransız Lisesi