Proje Adı: Engelsiz İş Yaşamı
Proje Süresi : 12 ay
Sözleşme Numarası : TRH2.2.IQVETII/P-03/890
Proje Sahibi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama
ve Araştırma Merkezi (KONSEM)
Proje Ortağı: Konya Büyükşehir Belediyesi
İleitişim Adresi :
Karaciğan Mah. Ankara Caddesi No: 74 Karatay KONYA / TÜRKİYE
Telefon: (0 332) 236 21 48-49 / 214
www.engelsizisyasami.com
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.konya.edu.tr
ENGELSİZ İŞ YAŞAMI TANITIM KİTAPÇIĞI
1.ENGELSİZ İŞ YAŞAMI PROJESİ
Toplumda dezavantajlı kesim olarak yer alan engelli bireylerin iş yaşamında yer edinmeleri,yer alan bireylerin karşılaştığı zorluklar,işverenlerin
engelli bireylere bakışları,sadece engellilerin sorunu olmaktan ziyade toplumun büyük bir bölümünü ilgilendiren konulardan bazılarıdır. Sorunun
kaynağına inildiğinde görülen eksiklerden birisi engelli bireylere yönelik
mesleki eğitim ihtiyacının yanında kariyer rehberlik danışmanlığı ve bu
konuların teorik ve uygulamalı sürekliliği gelmektedir.Engelli bireylerin
toplumsal hayatta olduğu gibi iş hayatında da kendilerini bir bütünün parçası gibi görmeleri,meslek hayatına uyum sağlamaları kendilerinin çabalarına bağlı olduğu kadar diğer kesimlerin de(merkezi idareler, üniversiteler,belediyeler,sivil toplum kuruluşları,v.b.)görev alanına giren konulardan
bazılarıdır.Sayılan kesimlerin engelli bireyler özelinde yaptıkları bir çok
çalışma bulunmaktadır.Bu çalışmayı da daha önceki yapılan diğer çalışmaların tamamlayıcısı olarak görmek mümkündür.Buradan hareketle İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı;Türkiye’de Mesleki ve
Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu kapsamında,Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı uhdesinde gerçekleşen,Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
tarafından yürütülen “Engelsiz İş yaşamı” projesi hayata geçirilmiştir.
2.PROJENİN AMACI
Engelsiz iş yaşamı projesinde hedeflenen amaçları genel ve özel olmak
üzere ikiye ayırabiliriz.
Dezavantajlı grup içinde gösterilen engellilerin özelliklerine uygun meslek
ve kariyer rehberliği hizmetlerinin geliştirilmesi, ihtiyaç ve özelliklerine
uygun mesleki rehberlik alabilmelerinin sağlanması ile mesleki eğitimden
yararlanma olanaklarının artırılması, mesleki eğitim kalitesinin artırılması,eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi projenin genel amaçları olarak gösterilmiştir.
Konya il merkezinde birisi Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde,
diğeri Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olmak üzere engelli bireylere yönelik Engelsiz Kariyer Merkezleri oluşturarak; engelli gruplara
mesleki danışmanlık hizmeti vermek, mesleki eğitimden yararlanma olanaklarını artırmak;Engelli grupların özelliklerine uygun kariyer rehberliği
programları oluşturmak; bireysel özelliklerine uygun yönlendirme hizmeti
vererek istihdama katkı sağlamak;mesleki rehberliğin yanında karar verme becerileri, problem çözme, iletişim becerileri, sosyal beceri eğitimleri
vererek yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak, mesleki karar verme
yetkinliklerinin artırılmasını sağlamak, mesleki ilgi ve yeteneklerinin
belirlenerek farkındalıklarının artırılması projenin özel amaçları olarak
belirlenmiştir.
3.HEDEF GRUPLAR/ FAYDALANICILAR VE MEVCUT DURUM
Engellilerin istihdama katılımı, sosyal yaşama da eşit fırsatlar çerçevesinde katılabilmesi anlamına gelmektedir. Ancak, ülkemizde engelli bireylerin en fazla sorunla karşılaştıkları alanlardan biri çalışma hayatıdır. (Etyemez,2012) Dünya Bankası tarafından 2002 yılında yapılan bir araştırma,
eğitim ve istihdam olanaklarından sistematik şekilde dışlanan özürlülerin
“yoksullar arasında en yoksul” kesimi oluşturduğunu ortaya koymuştur
(Şişman, 2011). Türkiye’de engellilerin işgücüne katılım oranına bakıldığında, 2002 yılında gerçekleştirilen Türkiye Özürlüler Araştırması’na göre,
toplumun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan engellilerin yalnızca beşte birinin işgücüne katıldığı görülmektedir. Süreğen hastalık sahibi bireyler dışarıda bırakıldığında, işitme, dil ve konuşma, ortopedik, görme ve zihinsel
engellilerde işgücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 22 olarak tespit edilmiştir. Ülkemizde kariyer rehberliği Avrupa Birliği standartlarında yaygınlaştırılamamıştır. Engellilere yönelik kariyer rehberliği programlarının yetersizliği de eklendiğinde engelliler için bu durum ülkemiz standartlarının da
altına düşmektedir.
ENGELSİZ İŞ YAŞAMI TANITIM KİTAPÇIĞI
Bu bağlamda projenin de altlığını oluşturan Konya İl Merkezi için yapılan
gözlemler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
Hedef bölgedeki rehber öğretmenlerin engelliler için kariyer rehberliği ile
ilgili hizmet içi eğitime ihtiyaçları vardır. Engelli bireylerin özelliklerine uygun bir kariyer rehberliği programının bulunmayışı rehber öğretmenlerin
kariyer basamaklarında engellilere yardım etmelerini zorlaştırmaktadır.
Hedef bölgedeki aileler çocuklarının mesleki eğitimlerinin önemini destekleyecek potansiyelde değildir.
İş okulları, halk eğitim merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri,
belediyelerin mesleki eğtim merkezlerinin geliştirilecek olan programlara
ihtiyaçları vardır.
İş yerlerinde hukuksal olarak engelli birey çalıştırma zorunluluğu vardır. Ancak TÜİK’in , 2010 yılında yaptığı özürlülerin sorun ve beklentileri
Araştırması’na göre orta ölçekli işletmelerde işe uygun olduğu için işe alınan engelli oranı sadece 1,9%’dur. Büyük işletmelerde ise 2,3% olduğu
ortaya çıkmaktadır T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılında yayınlanan, İşgücü
Piyasasının Özürlüler Açısından Analizi Raporu incelendiğinde, işverenlerin
engelli istihdam etmeme ile ilgili gerekçeleri üzerine yapılan ankete göre,
işverenlerin engelli istihdam etmemelerinin temel sebebi, işe uygun veya
vasıflı engelli bulamamaları olduğu görülmektedir. Ülkemizde engellilerin
eğitim düzeyleri incelendiğinde; 6 yaş ve üstü engellilerin sadece 7,7%’si
lise veya daha üstü bir eğitime sahip olduğu görülmektedir. Bu verilere
bakınca, engelli istihdamının artırılmasının neden sadece işverenlere
engelli istihdam etme zorunluluğu getirilerek çözülemeyeceği ortaya
çıkmaktadır.Yapılacak olan mesleki rehberlik ve danışma hizmetleri ile
engelli bireyler ve iş sahiplerinin beklentileri baz alınarak eğitim ve yönlendirme faaliyetleri yapılmalıdır.
Proje ortağı olarak yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesinde ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde engelli bireylerin engel durumlarına uygun
meslek danışmanlığı veren bir kariyer merkezi bulunmamaktadır.
4.PROJE ORTAKLARI VE ÇALIŞMALARI
Proje Ortağı olan Konya Büyükşehir Belediyesi,Engeli bireylerinin yaşam
kalitesinin artırılması ve standartlarının geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar
yürütmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik olarak
gerçekleştirdiği hizmetler genel olarak sınıflandırıldığında; engelli bireylerin ulaşım kolaylığına yönelik fiziki ihtiyaçların giderilmesi,Engelliler
Haftasında yapılan sosyal,kültürel,sportif etkinlikler,Belediyenin sunduğu
hizmetlerden indirimli yada ücretsiz yararlandırılması,engelli bireylerin
ihtiyaç duyduğu bazı donanım,araç ve gereçlerin sağlanması gibi bir çok
hizmetin ve etkinliğin olduğu görülmektedir.Ayrıca büyük şehir belediyesinin yanında ilçe belediyelerinin de konuyla ilgili bir çok çalışmaları bulunmaktadır.
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 2010 yılında TBMM tarafından yasa
ile kurulan yeni üniversitelerimizden birisidir. Yeni olmasına rağmen Konya ve Ülke Yüksek Öğretim hayatına ve toplumsal sorunlara kısa sürede
katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.Kısa sayılabilecek sürede 30.014 öğrenciye ulaşan Necmettin Erbakan Üniversitesi toplumun
tüm kesimlerine yönelik değişik projelerin yanında engelli öğrencilere ve
bireylere yönelik bir çok çalışmanın içinde yer almıştır.
Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılında Mevlana Kalkınma Ajansı destekli
yürütmüş olduğu “Engelli Bireylerin ve Ailelerinin Sosyal Sorunları”nın incelendiği alan araştırması sonucunda, engelli bireylerin iş ve mesleğe yönlendirmede etkin hizmet almadıkları hem aileleri hem de kendileri tarafından sıklıkla ifade edilmiştir. Bu eksikliği doldurmak için hazırlanan projede
Üniversite ile Büyükşehir Belediyesinin ortak ve koordineli çalışmasının
onlar için büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Proje kapsamında
birisi Necmettin Erbakan Üniversitesi, diğeri de Konya Büyükşehir belediyesi kapsamında kurulacak olan “Engelsiz Kariyer Merkezleri” bu ihtiyacı
profesyonel şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Merkezlerin kuruluşu ve
proje bittikten sonra faaliyetlerine devam edecek olması hem Üniversitemiz hem de Konya Büyükşehir Belediyesinin Engellilere ulaşma fırsatlarını
artıracak, paydaşların ortak çalışmalar yürütebilmesini sağlayacak, teknik
ENGELSİZ İŞ YAŞAMI TANITIM KİTAPÇIĞI
ve yönetim kapasitelerini de artıracaktır.
Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyemizde oluşturulacak kariyer
merkezleri ile proje süresince ve sonrasında engelli bireylere yönelik
hizmet verilmesi sağlanacaktır. Bu merkezlerde hem eğitim hizmetleri
hem de danışmanlık hizmetleri verilecektir. Kurulacak olan merkezlerde
geliştirilecek olan programların pilot uygulaması yapılacak, engelli bireylere kariyer rehberliği hizmetleri profesyonel düzeyde verilecek, engelli
bireylere mesleki rehberliğin yanında karar verme becerileri, problem
çözme, iletişim becerileri, sosyal beceri eğitimleri sunulacaktır.Engelli bireyler buradan bireysel danışmanlık hizmeti de alabilecektir. Aynı zamanda Merkezler,engelli bireylerin aileleri, öğretmenleri ile de bir iletişim
merkezi olma özelliğine sahip olacak,hizmet içi eğitimlerin planlanması
ve uygulanmasında aktif çalışmaların yürütülmesini sağlayacaktır. Engelsiz kariyer merkezlerinin kurulması faaliyetini proje ekibi sağlayacak olup,
proje sonunda 2 adet merkez kurulmuş olacaktır.
5.PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK FAALİYETLER
5.1.Proje Ekibinin Kurulması ve Çalışmalara Başlaması
Proje, projenin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere Üniversitemiz öğretim üyeleri ve Büyükşehir Belediyemizde görevli proje deneyimine sahip idari personelden oluşacak bir ekip tarafından yürütülecektir. Bu
kapsamda proje ekibi; proje koordinatörü, proje eş koordinatörü, proje
koordinatör yardımcısı, tanıtım sorumlusu, mali işler sorumlusu, eğitim
uzmanları ve yardımcı personel olmak üzere toplam 12 kişiden oluşacaktır.
5.2.Proje Açılış Toplantısı
Projenin sözleşme imzalanması ile kamuoyuna bilgi verme amaçlı açılış
toplantısı gerçekleştirilecektir.
5.3.Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Engelsiz Kariyer Merkezleri kurulması
Proje kapsamında engelli bireylere ulaşılabilirliğin artırılması, kariyer reh-
berliği hizmetlerinin sistematik ve programlı şekilde yürütülebilirliğinin
ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile iki adet merkez kurulacaktır.
Engelsiz kariyer merkezinin mobilya ve bilgisayar aksamları proje kapsamında satın alınarak kurulacak merkezlere yerleştirilecektir. Bu merkezlerde hem eğitim hizmetleri hem de danışmanlık hizmetleri verilecektir.
Kurulacak olan merkezlerde geliştirilecek olan programların pilot uygulaması yapılacak, engelli bireylere kariyer rehberliği hizmetleri akademisyen
eğitim uzmanlarımız tarafından profesyonel düzeyde verilecek, engelli bireylere mesleki rehberliğin yanında karar verme becerileri,problem çözme
becerileri, iletişim becerileri ve sosyal beceri eğitimleri verilecektir.Engelli
bireyler buradan bireysel danışmanlık hizmeti de alabilecektir. Aynı zamanda bu merkezler engelli bireyler, aileleri ve rehber öğretmenler ile bir
iletişim ve buluşma merkezi olma özelliğine de sahip olacaktır. Engelsiz
kariyer merkezinin kurulması faaliyetini proje ekibi sağlayacak olup, proje
sonunda 2 adet merkez çalışmalarına devam edecektir.
5.4.Sanayi Alan Araştırması/Çalıştaylar ve Kitaplaştırma
Bu faaliyet kapsamında çalışmalar 3 aşamada gerçekleşecektir.
a)Saha Araştırması: Proje kapsamında yapılacak olan saha araştırması iki
safhada gerçekleşecektir.
Birinci safhada aşağıdaki çalışmalar yürütülecektir:
• Konya sanayi bölgesinin engelli personel çalıştırma durumları,
• Bölgede işgücü-arz talebini belirleyen temel unsurlar, mesleki eğitim
programları gibi çalışmaların analizi,
• İşverenlerin engelli bireylerde görmek istedikleri becerilerin analizi,
• Hedef grubun becerileri ve eğitim ihtiyaçlarının analizi,
• Engelli gruplara uygun yeni iş alanlarının analizi.
İkinci safhada ise aşağıdaki çalışmalar yürütülecektir:
• Mevcut verilerin derlenmesi, analizi ve ihtiyaç duyulan verilerin tespiti,
ENGELSİZ İŞ YAŞAMI TANITIM KİTAPÇIĞI
• Saha ziyareti,
• Hedef kitle ile görüşmelerin yapılması,
• Raporlama,
• Sonuçların paylaşımı ve yol haritası.
b)Çalıştaylar: 2 adet çalıştay yapılacaktır. 1. çalıştay kapsamında, meslek
odaları, engelli sivil toplum örgütleri, ailelerden temsilciler, engelli bireyler, yerel yönetim temsilcileri, rehber öğretmenler, İŞKUR temsilcileri ve
ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri davet edilecektir. Çalışmalarda yapılan sanayi araştırmasından elde edilen verilerin analizi, çözüm yolları ve
eylem planlarının hazırlanması sağlanacaktır. 2. çalıştay ise ülkemizdeki
çeşitli üniversitelerin bu konuda uzman akademik personellerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda 1. çalıştay sonuç raporunun
tartışılarak geliştirilecek olan modüllerin profesyonel değerlendirmeleri
yapılacaktır.
c)Sonuç Raporu: 3. aşama saha araştırması ve çalıştay raporlarının verileri
birleştirilerek “Sanayi Alan Araştırması Sonuç Raporu” haline getirilecek
ve kitap halinde basımı sağlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı sağlanacaktır.
5.5.Yurt Dışı İnceleme Gezisi
Proje ekibi tarafından, AB ülkelerinde engelli bireylerin kariyer danışmanlığı alma durumlarını araştırmak, AB standartlarında engelli bireylere yönelik kariyer rehberliği programlarını incelemek, yararlandıkları teknikleri
gözlemlemek, iyi örneklerin yaygınlaşmasını sağlamak ve rehber öğretmenlere verilecek hizmetiçi eğitim semineri için doküman toplamak amacı ile yurt dışı inceleme gezisi yapılacaktır. Dokümanlar yeni etkinliklerin
geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır. İnceleme gezisi; yurtdışı iştirakçimiz olan Avusturya’nın Salzburg ilindeki Zell am See beldesinde yer alan ve
engelli bireylere meslek edindirme faaliyetleri yürüten bir kuruma yapılacaktır. Bu inceleme gezisine proje ekibi ve öğreniciler olmak üzere toplam
10 kişi katılacaktır. Gezi toplam 7 gün sürecek olup, bölgede engellilere
yönelik yapılan danışmanlık hizmetleri, meslek edindirme faaliyetleri ve
kariyer planlama gibi faaliyetler yerinde incelenerek ilgili kurumlardan eğitim ve pratik uygulamalar gözlenecektir.Gezi sonrası bilgiler ilgili kurum ve
kuruluşlarla da paylaşılacaktır.
5.6.Engel Gruplarına Yönelik Kariyer Danışmanlığı Eğitim Programlarının
Hazırlanması
Proje eğitim uzmanları tarafından görme, işitme ve bedensel engelli bireylerin özelliklerine uygun 3 modülde kariyer danışmanlığı eğitim programları hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan programlara yurtdışındaki tekniklerin incelenmesi ve alan araştırmaları da katkı sağlayacaktır. Her engel
grubunun ihtiyacı birbirinden farklı olmakla birlikte, grup rehberliği programı içerisinde tüm engel grupları için ortak temel konular hedeflenerek
hazırlanmış etkinlikler de bulunacaktır.Ancak engel gruplarına yönelik
meslekler ilişkilendirilirken, engellilikten kaynaklanan zorunlu mesleki yönelimler ve avantajlar grup oturumlarında engel gruplarının özelliklerine
uygun olarak planlanacaktır. Proje kapsamında 3 engel grubuna yönelik
kariyer rehberliği programı hazırlanacaktır. Bu kapsamda taslak olarak aşağıdaki başlıklar altında programlar geliştirilecektir:
1. Oturum: Birbirini tanımanın ve saygılı olmanın önemini bilme, kariyer
danışmanlığının amaçlarını kavrayabilme ve kariyer danışmanlığı eğitim
programında uyulması gereken kuralları bilme,
2. Oturum: Katılımcıların ilgilerini, yeteneklerini, kuvvetli ve zayıf yönlerini tanımlayabilmelerine yardımcı olmak; ilgi, yetenek ve değerlerin belirlenmesi amacıyla test ve anket uygulanması,
3. Oturum: Grup üyelerinin geleceğe yönelik planlar yapmanın önemini
kavramalarına yardımcı olmak, kısa ve uzun vadeli amaçları belirleyebilmek,
4. Oturum: Meslekler hakkında bilgi edinme, meslek seçerken o mesleğin hangi özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğini bilme, her bir mesleğin
farklı bir takım kişilik özellikleri (yetenek, ilgi, mesleki değerler gibi) gerektiğinin farkında olma,
ENGELSİZ İŞ YAŞAMI TANITIM KİTAPÇIĞI
5. Oturum: Grup üyelerinin mesleki değerler konusunda bilinçlenmesini
sağlayarak seçmeyi düşündükleri mesleği seçerken bu değerlerden hangilerine önem vererek seçtiklerinin öğrenilmesi,
6. Oturum: Meslek ve eğitim imkânları hakkında bilgilendirme, bir mesleği incelerken çeşitli kaynaklara başvurma, girişken davranabilme ve incelenen mesleklerle sahip olunan kişisel özelliklerini karşılaştırabilme,
7. Oturum: Meslek kararı vermeden önce profesyonel iletişim kurma
becerisi kazanma, etkili iletişim kurma, kendini etkili olarak tanıtabilme,
işbirliğine ve iletişime açık olabilme,
8. Oturum: İş arama becerileri eğitimi ile nasıl bir iş istediğine karar verme, kendi özelliklerini doğru bir biçimde belirleme, iş olanakları hakkında
nerelerde ve kimlerden bilgi alınacağını bilme ve işe nasıl başvurulacağını
bilme,
9. Oturum: İş arama eğitimi, iş görüşmelerine hazırlanma ve iş görüşmelerinde kendini doğru tanıtabilme,
10.Oturum: Profesyonel özgeçmiş (CV) hazırlama, özgeçmişte bulunması
gereken niteliklerin farkında olma,
11.Oturum: İş ortamında stres yönetimi ile karşılaşılan problemlere uygun çözümler üretebilme,
12.Oturum: Çalışmak, iş yaşamına hazırlık ve kariyer basamaklarında yükselme için hedefler oluşturma.
5.7.Meslek ve Kariyer Danışmanlığı Yapılması
Proje eğitim uzmanları tarafından geliştirilen kariyer rehberliği programlarının pilot uygulamalarını gerçekleştirmek üzere en az 40 görme engelli,
60 işitme engelli ve 40 bedensel engelli bireye gruplar halinde ve bireysel
olarak meslek ve kariyer danışmanlığı verilecektir. Engelli bireylere yönelik
yapılacak olan kariyer danışmanlığında;
1- İlgi yeteneklerinin belirlenmesi ve ilgi yeteneklerinin uyarılması,
2- Çalışma hayatına katılmaya yönelik motivasyonlarının artırılması,
3- Bireyin kendisine açık olan meslekler hakkında bilgi sahibi olması,
4- İlgilenilen meslek ve yeterlikleri arasında ilişkinin kurulmasına yardımcı olmak,
5- Çalışma hayatındaki yasal hakları hakkında bilgilenmesine yardımcı olmak,
6- Çalışma hayatının temel gereksinimlerinden olan öz güven geliştirmesine yardımcı olmak,
7- Çalışma yaşamında gerekli olan kişilerarası ilişkilerde yaşanabilecek
sorunlara yönelik olarak kişilerarası becerilerini (sosyal beceri, öfke yönetimi, stresle başa çıkma gibi) geliştirmesine yardımcı olmak,
8- Bireyin psikolojik özelliklerini anlamasına yardımcı olmak,
9- Çok yüksek ve gerçek dışı beklentileri olan bireylerin gerçekçi hedefler
belirlemesine yardımcı olmak,
Başarılı örnekler görmesini sağlayarak motivasyonunu artırmak hedeflenecektir.
5.8.Online Kariyer Rehberliği Programı Bulunan Engelsiz Kariyer WEB Sitesinin Oluşturulması
Hazırlanacak olan web sayfasında proje ile ilgili çalışmalar, ana faaliyetlerden kesitler, duyurular, fotoğraflar, anket sonuçları, eğitim kitapçıkları yayınlanarak, halkın ve özellikle engelli bireylerin bilgisine sunulacaktır. Söz
konusu sitenin tasarımı, web tasarımcısı tarafından gerçekleştirilecektir.
Sitenin özellikleri:
1) İleri web teknolojilerini kullanarak projenin web tabanlı tanıtım uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması,
2) Yazılım mimarisinin geliştirilmesi ve uygulanması,
3) Online proje yönetimi ve interaktif raporların oluşturulması,
4) Veri güvenliğinin sağlanması ve web tabanlı proje yönetimi,
ENGELSİZ İŞ YAŞAMI TANITIM KİTAPÇIĞI
5) Online işlemlerin yönetilmesi,
6) Projenin illustrasyonu ve grafiksel tanıtımı,
Domain ve hosting temini yapılarak veri merkezi güvenliği sağlanacak ve
projenin markalaştırılma çalışmaları sağlanacaktır
5.9.Rehber Öğretmenlere Seminer Verilmesi
Proje eğitim uzmanları tarafından en az 100 rehber öğretmene; engelli
bireyleri mesleğe yönlendirme ve izleme hizmetleri, kariyer danışmanlığı
sürecinde yeni yaklaşımlar ve engelliler için geliştirilen kariyer rehberliği
programının nasıl kullanılacağı ile ilgili 3 defa seminer çalışması yapılacaktır.
Seminerler Konya merkezinde, ulaşımı kolay, kongre ve seminer salon alt
yapısına sahip bir otelde gerçekleştirilecektir. Selçuklu, Karatay ve Meram
Belediyeleri olmak üzere Konya merkez 3 ilçede görev yapan rehber öğretmenler, Üniversitenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yazışmaları neticesinde
öğretmenlerin görevli izinli sayılmaları yoluyla davet edilecek ve seminere
katılan katılımcı öğretmenlere katılım sertifikası verilecektir.
5.10. Aile Eğitimleri
Anne Baba eğitimleri 4 oturum halinde yapılacaktır. Oturumların konuları:
Engelli çocuk ebeveyni olmanın sorumluluğu
Meslek Elemanlarıyla işbirliği yapabilme
Çocuklarını mesleğe yönlendirmede Ailenin yapabilecekleri
Engelli bireylerin ve ailelerinin yasal hakları
5.11. Meslek Fuarı
Projenin en önemli ayaklarından birisi Engelli Meslek Fuarı olarak belirlenmiştir.Bu fuarda iş yaşamında olmak isteyen engelli bireyler ve engelli
sivil toplum örgütleri,meslek odaları,İşkur,Aile Sosyal Politikalar İl Müdür-
lüğü, işverenler ve Konya protokolünün yer alması sağlanacaktır. Fuara
katılan engelli dernekleri ve kamu kuruluşları açılaçak standlarda bu konuda yaptıkları faaliyetleri ve hizmetleri yazılı ve görsel olarak sergileyeceklerdir. Ayrıca fuara katılan işverenler ile iş yaşamına adım atacak engelli
bireylerin ikili görüşmeleri için ortam sağlanacak, engelli bireyler içinde
yetenekli kişilerin yeteneklerini sergileyecekleri performans platformları
oluşturulacaktır. Fuara meslekler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen gençler, aileler, öğretmenler vb. davet edilecektir. Aynı zamanda fuar, Proje faaliyetlerinin geniş halk kitlelerine ulaştırılmasını da sağlayacaktır.
5.12. Raporlama
Projede aylık raporlar, ara rapor ve nihai teknik ve mali raporlar hazırlanacaktır. Proje süresince yapılan faaliyetlerin ve çıktıların proje sonuç raporunda kullanılmak üzere dosyalanması sağlanacaktır. Raporun Çalışma
Bakanlığı formatında yapılmasına özen gösterilecektir.
5.13. Proje Kapanış Toplantısı
Projeden elde edilen kazanımların paylaşıldığı toplantıda proje süresince
yapılan tüm faaliyetler,süreçler,elde edilen kazanımlar ve raporlardan çıkan sonuçlar katılımcılar ile paylaşılacaktır.
6.PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu kapsamında,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı tarafından çıkılan çağrıya Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan “Engelsiz İş
Yaşamı” adlı projede 12 aylık süreç tamamlandığında aşağıdaki sonuçlara
ulaşılacaktır.
Proje açılış toplantısı yapıldı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesin-
ENGELSİZ İŞ YAŞAMI TANITIM KİTAPÇIĞI
de Engelsiz Kariyer Merkezleri kuruldu.
Sanayi alan araştırması yapıldı.
Her bir engel grubuna (Görme, işitme, bedensel) yönelik mesleki rehberlik etkinlikleri programları hazırlandı.
40 Görme engelli, 60 İşitme engelli, 40 bedensel engelliye yönelik meslek
ve kariyer danışmanlığı yapıldı.( Çocuğa kendini tanıtma, iş ve meslekleri
tanıtma ile ilgili hizmetler verildi, Mesleğe ve işe hazırlanma il ilgili hizmetler verildi, Mesleğe ve işe yöneltme ile ilgili hizmetler verildi)
40 görme Engelli, 60 İşitme Engelli,40 bedensel engelliye karar verme becerileri, problem çözme, iletişim becerileri, sosyal beceri eğitimleri verildi.
Konya Merkezde görev yapan 100 rehber öğretmene ‘Engelli Öğrencilere
Kariyer Rehberliği ‘Konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.
100 Engelli Ailesine “Engelli öğrencilerde mesleki eğitimin önemi ve mesleğe yönlendirmede ailenin rolü”konulu eğitim çalışması yapıldı.
Meslek Fuarı düzenlendi.
Proje raporu Ulusal ya da Uluslararası kongrelerde bildiri olarak sunuldu,
makale olarak yayınlandı, böylece proje sonuçları yaygınlaştırıldı.
Proje kapanış toplantısı yapıldı
Download

Tanıtım Kitapçığı için tıklayınız.