2015 - 2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 - 2016
7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1
İNGİLİZCE
Adı ve Soyadı
: ...........................................................
Sınıfı
: ...........................................................
Öğrenci Numarası : ...........................................................
SORU SAYISI : 20
SINAV SÜRESİ : 40 Dakika
•Bu sınav, 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”ndaki öğrencilerin
kavrama düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme Sınavı”dır.
•Sorular, 7. sınıf 1. dönem kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.
SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
.
7.
SINIF
İNGİLİZCE
3.
1-7. soruları verilen görsellere göre cevaplayınız.
1.
(Cem)
(Can)
(Ali)
(Metin)
Who has got short wavy dark brown hair?
A) Ali
B) Can
C) Cem
D) Metin
Can
A) Kemal is more polite than Can.
B) Can is stingier than Kemal.
C) Can is more energetic than Kemal.
D) Kemal is stronger than Can.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kemal
4.
2.
It is - - - - .
A) a mammal
B) an insect
C) a reptile
D) a bird
He is a - - - - .
A) writer
B) painter
C) sculptor
D) carpenter
3
7.
SINIF
7. I am Cansu and I like outdoor activities. My favourite
sport is rollerblading because it is amusing.
5.
Yukarıda verilen bilgiyi ifade eden görseli işaretleyiniz.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) It contains risky behaviours.
B) It contains violence and horror.
C) It is suitable for ages 13 and over.
D) It is suitable for general audiences.
A)
B)
C)
D)
8 - 16. sorularda boşluklara gelen uygun kelime ya
da ifadeyi işaretleyiniz.
8. Lucy : Who is your favourite actor?
Mona: Certainly, Johnny Depp. I think he is the best actor.
Lucy : Oh, I don’t think so. Why do you like him so much? To me, he is - - - -.
A) stubborn and selfish
B) outgoing and easygoing
C) handsome and well-built
D) generous and polite
6. “I saw a car accident when I went out.” Cümlesini ifade
eden görseli işaretleyiniz.
A)
B)
C)
D)
9. Bill : How often do you train a week?
Brad : - - - - .
A) Four weeks
B) Six times a week
C) With my teammates
D) With two gloves
4
7.
SINIF
13. Robert : - - - -?
10. John : - - - -?
Pete
A) What does your sister like most
B) What does your sister look like
C) What is your sister like
D) How old is your sister
A) Who kills pandas
B) When will pandas become extinct
C) Why are pandas endangered
D) Where do pandas live
11. Kim : - - - -?
Mary : He is easygoing and generous.
A) What is your father like
B) What does your father look like
C) What does your father like
D) What are your father’s likes
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tom : My sister, Mary, is very tall and slim.
She has got long straight blonde hair.
12. Clara : Was your holiday fantastic?
: Pandas’ habitat becomes smaller
and smaller. They can’t find food and mate easily.
14. Dora : - - - Paul :Oh! My best friend is very trustworthy and
reliable. He is also handsome and attractive.
A) Tell me about your best friend.
B) What does your best friend like?
C) Why does your best friend tell lies?
D) Your best friend is not twenty-years old.
15.
Mendi : Yes, it was.
Clara : - - - -?
Mendi : I visited some museums and historical places.
A) Why did you go to the museums
B) When did you visit historical places
C) Who did you visit in your holiday
D) What did you do in your holiday
Albert Einstein was a really important - - - - .
A) president
B) pop singer
C) scientist
D) sculptor
4
7.
SINIF
16.
18 - 19 - 20. soruları aşağıda verilen paragrafa
göre cevaplayınız.
Sport means everything
to me. I mean - - - - sport.
A) I am crazy about
B) I can’t stand
C) I hate doing
D) I never do
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Our teacher organised a trip to a safari park last week.
My classmates and I saw very different types of wild
animals. There were a lot of birds, reptiles and mammals. I learned a lot about anacondas, turtles and
armadillos. They are endangered species. People kill
them for food, medicine and their fur. I feel angry to
those people because they don’t protect the nature for
the next generations. I think we should do something
right now to stop those people.It was amusing and
educative.
18. Paragraf için en uygun başlık hangisidir?
A) School Trips
B) Domestic Animals
C) Saving The Animals
D) Zoo Keeping
19. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) People never kill animals.
B) Everybody loves animals and feeds them.
C) Some wild animals are in danger of extinction.
D) All endangered animals are mostly mammals.
20. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Domestic animals are endangered.
B) There are not many zoos in the cities.
C) People kill domestic animals just for their fur.
D) Students learn new things when they join to school trips.
17. Chris is fond of team sports. He - - - - .
A) never plays volleyball
B) can’t stand football
C) is in the volleyball team
D) likes horse-riding and climbing
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
4
.
SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.
2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.
4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme
kodlayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.
6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
7. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
8. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
9. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın bu özelliklerini
kullanmayınız.
10. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması ve başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek hukukî sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındaki malî yükümlülüğü peşinen
kabullenmiş sayılır.
2015 - 2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1
3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Download

İNGİLİZCE