TİRE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
TAŞINMAZ NO
İLİ
İLÇESİ
MAH. /
KÖY
MEVKİİ
CİNSİ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
PAYI
İMAR
DURUMU
FİİLİ
DURUMU
TAHMİNİ
SATIŞ BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE GÜN
VE SAATİ
35260101381
İzmir
Tire
Yiğenli
Mah.
Memiş
Tepesi
Tarla
168
25
22.882,90
1,00 /
1,00
İmarsız
Boş ve
işgalsiz
114.415,00 TL
34.324,5
0 TL
23.12.2015
14:00
35260101382
İzmir
Tire
Yiğenli
Mah.
Memiş
Tepesi
Meradan
açılma
tarla
208
13
5.991,15
1,00 /
1,00
İmarsız
Boş ve
işgalsiz
29.960,00 TL
8.988,00
TL
23.12.2015
14:15
35260101391
İzmir
Tire
Yiğenli
Mah.
Memiş
Tepesi
Tarla
208
26
15.686,43
1,00 /
1,00
İmarsız
Boş ve
işgalsiz
78.435,00 TL
23.530,5
0 TL
23.12.2015
14:30
35260101397
İzmir
Tire
Yiğenli
Mah.
Memiş
Tepesi
Tarla
208
19
5.280,01
1,00 /
1,00
İmarsız
Boş ve
işgalsiz
26.405,00 TL
7.921,50
TL
23.12.2015
14:45
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif
usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Tire Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
2- İhale 23/12/2015 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
3- İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Servisinde görülebilecektir.
4- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka
şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen
belgeler),
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen
şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
5- 4706 Sayılı Yasa uyarınca, Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile
emlak vergisinden muaftır.
6- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli (defaten) ödeneceği gibi satış ihale bedelinin ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulamak suretiyle
2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Türkiye geneli tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
Download

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!