T.C.
İSTANBUL VAKIFLAR
1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATILIK GAYRİMENKULLER
23.12.2015 TARİHLİ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ
1. Eki Satış Listede özellikleri belirtilmiş, Vakıf taşınmazlar belirlenen muhammen bedel üzerinden 23.12.2015 Çarşamba günü saat 13:00’te
Taksim-Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No: 2 Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale
salonunda açık artırma suretiyle satılacaktır.
2. Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için mahalle muhtarlığından
tasdikli ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sureti,veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Yerleşim
yeri belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, Şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı
veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 22.12.2015 Salı günü saat 15.30’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz
ihale bürosuna müracaat edip, Evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat
edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 243 64 59 nolu telefona (İhale
Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.
3. Şahıs ve Şirketler İhaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
4. Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde
bulunulmayacaktır.
5. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli
tespitte serbesttir.
6. İhaleye Çıkarılan bu taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, gazete ilan bedeli ve Taşınmazın satış bedeli üzerinden
kanuni KDV tutarı ile tapudaki ferağ muameleleri alıcıya aittir.
7. Hisseli taşınmazlarda hissedarların şufa hakkı saklıdır.
8. İhalede satışı üzerinde kalan Şahıs ve Şirket, süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlamadığı takdirde geçici teminatları bütçeye irad
kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
9. Satış ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde 1.Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosunda görülebilir.
10. İhaleye çıkartılan Taşınmazların ihalede oluşacak bedeller +KDV vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı peşin
alınacaktır.
11. Geçici Teminatların geri ödemeleri, Katılımcıların Banka Hesap Numaralarına aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası
olmayanların herhangi bir Bankadan hesap açtırması gerekmektedir.)
İLAN OLUNUR
Tel: 0 212 251 88 10 / Dahili (74-26) Faks: 0 212 243 64 59 www.vgm.gov.tr.
Download

ihale şartnamesi