TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ KIRġEHĠR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ĠġYERLERĠNĠN
YÜKLEME-BOġALTMA ĠġLERĠNĠN YAPTIRILMASINI TEMĠNEN AÇIK EKSĠLTME YÖNTEMĠ
ĠLE ĠHALESĠ YAPILACAKTIR.
Şubemiz ve bağlı işyerlerimizin ( mevcut ve ileride bağlanacak ekipler dahil) bundan sonra alınacak yahut
bu işyerine gelecek veya buradan başka yerlere yollanacak hububat, bakliyat, un, çeltik, pirinç, fındık, tapyoka,
sorgum, kanola, küspe, yağlı tohumlar ve TMO‟nun iştigal alanına giren ürünler ile bunların benzeri maddelerle
her türlü eşya ve malzemenin taşıt araçlarına yükletilmesi, taşıt araçlarından boşaltılması, işyeri içinde
taşınması, aktarılması, sergilenmesi, istif edilmesi ve benzeri hizmetlerle bunların gereği ve tamamlayıcısı
niteliğindeki çuvallama, çuval ağızlarını dikme, dökme, tartma vesaire gibi ve açığa alınacak hububatın ve
bakliyatın Ofisçe tespit edilecek esaslara göre polietilen, muşamba, saman, toprak ile örtülmesi işlerinin 2016
yılı Yükleme-Boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen aşağıda belirtilen tarih ve saatte Şube Müdürlüğümüz
binasında TMO İhale Yönetmeliğinin 22/2 maddesi gereğince açık eksiltme yöntemiyle ihalesi yapılacaktır.
İhale aşağıda belirtilen tarihte kısmen veya tamamen yapılamadığı takdirde 6-7-8/01/2016 tarihinde aynı
saatlerde 2. kez ihale edilecektir.
Eksiltme, açık eksiltme şeklinde yapılacaktır. Bu eksiltme sonucunda üzerine geçici ihale yapılacak
istekli ile ihalenin kesinleşmesi halinde akdedilecek yükleme ve boşaltma sözleşmesine ait tasarı “YüklemeBoĢaltma SözleĢme Tasarısı” adı ile bu şartnameye eklenmiş olup, sözleşme gereğince yaptırılacak işlere
ilişkin şartlar sözleşme tasarısında yer almış bulunmaktadır. Bu şartname hükümleri ile eki sözleşme tasarısı
hükümleri birbirini tamamlayan bir bütün teşkil ederler.
Şubemiz ve bağlı işyerlerimizin 2016 yılı İhalesi yapılacak işyerleri ile bu işyerlerine bağlı olarak açılacak
ekiplerin Yükleme-Boşaltma işleri söz konusu işyerlerinin ihalesi üzerine yapılan müteahhit sorumluluğunda
olacaktır.
1 – Ġdarenin :
a) Adresi
: Kılıçözü Sanayi Sitesi /KIRŞEHİR
b) Telefon –Fax numarası
: 0 386 252 63 23 – 0 386 252 63 22
c) Elektronik Posta Adresi : kırsehır ticaret @tmo.gov.tr
2 – Ġhale konusu hizmetin :
a) Niteliği, Türü : Tahmil – Tahliye, Yükleme Boşaltma işleri
b) İşin süresi
: 01.01.2016-31.12.2016
3 - Ġhalenin :
a) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şube Müdürlüğü Hizmet Binası
b) Tarihi –
Kırşehir
21.12.2015 Saat :10:00
Kaman-Akpınar
22.12.2015 Saat : 10:00
Mucur- Hacıbektaş
23.12.2015 Saat : 10:00
İhaleye ait Şartnamede belirtildiği üzere ihale sonuçlandırılıncaya kadar 3 aşamada yapılacaktır. Buna göre ;
- ilk aşama yukarıda belirtilen tarih ve saatte açık eksiltme şeklinde yapılacak ve eksiltmede en fazla bütün
fiiller % 15‟e kadar eksiltilebilecektir. Bu takdirde seçimde bir iştirakçiye indirilememişse bu kez,
- ikinci aşama olan kapalı zarfla teklif alma yöntemine göre kati teminat artırımına gidilecektir. Bu
yöntemde geçici teminatın 2 katından az, 8 kat fazlasından çok olmayacaktır.
- Teminat artırımında da iştirakçilerden 1‟e indirilememişse bu defa 1 asil ve 1 yedek olarak kura çekilerek
istekliler 1 asil ve 1 yedek „e indirilmiş olacak ve ihale geçici olarak sonuçlandırılacaktır.
ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR
Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri Şartnamenin 5. maddesi kapsamında sunmaları
gerekir:
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi
Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya
idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl
içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale
tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce
verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, ( ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi
itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve
işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı
görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir” şerhi düşülerek, belgenin aslı İhaleden sonra istekliye iade edilebilir.
İstekli bu hizmetin ifasında çalıştıracağı işçi ve diğer personelin kimlik ve adres bilgilerini yapılacak işe göre Ofis
tarafından işçi talep edildiğinde yazılı olarak Ofise vermek zorundadır. İstekli değişebilecek personeli ayrıca yazılı
olarak bildirmekle mükellef olup, ancak bu değişikliğin Ofisçe kabul edilmesi esastır.
Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa müştereken
eksiltmeye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla
kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişinin, üçüncü kişilerle olan
ortaklık ilişki ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz.
i)-Yasaklı olmadığına dair taahhütname.
j) Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2011-2012-2013-2014-2015) ihale
konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 100.000. TL. tutarında iş deneyimini gösterir belge (Özel
Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış
olacaktır).
ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt istekli olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar:
a) Meri kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış
olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü
bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Ofisin ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) Ofisin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla
görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın
hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
OFĠS TARAFINDAN BELĠRLENEN YASAK FĠĠL VE DAVRANIġLAR
Kamu İhale Kanunu ile ilgili Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, halen ve geçmiş kampanya dönemlerinde
Ofisteki taahhüdü sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı ( yüklenici ve çalıştırdığı işçilerin Ofis malına zarar vermesi,
hırsızlık yapması ya da teşebbüste bulunması, Ofis personeline veya alım sırasında üreticilere sözlü ya da fiili saldırıda
bulunması gibi eylemler) faaliyette bulunanlar, müstahsil ürünlerinin Ofise satılmasına vekil olarak veya herhangi bir surette
aracılık edenler ile Ofis sahasında ticari faaliyette bulunanlar, çalışmalarından veya davranışlarından memnun kalınmayan
kişilerle, taahhüdü sırasında bir defada 3 işgününü, tüm kampanya döneminde 5 iş gününü aşan sürede nam ve hesabına iş
yaptırılan kişiler bir yıl müddetle Ofis ihalelerine alınmayacakları gibi bu şekilde ceza alan gerçek ve tüzel kişiler bir başka
tüzel kişilik adı altında ve kendi adlarına ceza süresi sonuna kadar aynı şekilde Ofis ihalelerine katılamazlar.
İş günü: hafta ve genel tatil günleri de dâhil Ofisçe çalışılan gündür.
Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı (KDV dahil) 50.00 TL karşılığında Şube Müdürlüğümüzden temin
edilebilir.
Ofisimiz 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ve 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince ceza ve
ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp,
yapmamakta serbesttir
İhaleye girecek istekliler mutlaka sözleşme tasarısı ve şartname alacaklar ve her sayfasını imzaladıktan sonra
yukarıdaki belgelerle birlikte ihale saatinden önce komisyona vereceklerdir.
Yukarıdaki yazılı belgelerden eksik olanlar ihaleye kabul edilmez.
Bu ilanda yer almayan hususlarda, Ģartname ve sözleĢme tasarısı esasları geçerlidir.
İŞYERİ ADI
İHALE TARİHİ
GECİCİ TEMİNAT
KIRŞEHİR VE AÇILACAK EKİPLER
21.12.2015/ 10.00
20.000,00
TL
KAMAN-AKPINAR İLE AÇILACAK EKİPLER
22.12.2015 / 10:00
20.000,00
TL
MUCUR-HACIBEKTAŞ İLE AÇILACAK
EKİPLER
23.12.2015 / 10:00
20.000,00
TL
TEMĠNAT YATIRILACAK BANKA HESAP NUMARALARI
KIRŞEHİR HALKBANKASI
: TR 19 0001 2009 5020 0013 0000 08
KIRŞEHİR ZİRAAT BANKASI
: TR 29 0001 0002 6137 71190663 11
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
KIRġEHĠR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hacı GENÇ
ġube Müd.Yrd. V.
Fatih GÜMÜġ
ġube Müdürü
Download

İlan Metni