KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) SİSTEMİNİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Değerli üyemiz.
Son günlerde meslek kamuoyunda sıkça gündeme gelen KEP
Posta) konusunda sizleri bilgilendirmek ihtiyacı duyulmuştur.
24/12/2015
(Kayıtlı
Elektronik
Bazı sosyal medya kullanıcıları KEP uygulamasına dahil olmak için son günün
31/12/2015 olduğuna ilişkin haberler üretilmektedir. Böyle bir tarih belirlemesi yoktur.
Meslek mensuplarımızda KEP sistemine kayıt olmaları zorunlu değildir.
KEP SİSTEMİ NEDİR : (Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi) elektronik imza ve zaman
damgası kullanılarak, bir e-postanın iletildiğini, gönderen/alan tarafların kimliklerini, iletinin
ve eklerinin başkaları tarafından değiştirilmediğini garanti altına almayı, gönderim zamanını
tespit etmeyi ve bunlarla ilgili hukuki geçerliliği olan delil üretmeyi sağlamaktadır.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, 19.01.2013
tarihinden itibaren Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Şirketlere Elektronik Yolla Tebligat yapılabilecektir.
Diğer taraftan 9 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tebligat
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, Tebligat
Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, Tebligata elverişli bir
elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat
yapılabileceği gibi, Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Şirketlere de elektronik yolla tebligat yapılabilecektir.
MASAK KAPSAMINDKİLER İÇİN KEP UYGULAMASI :
30 Mart 2015 Tarih ve 29311 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 7. Maddesin de ELEKTRONİK TEBLİGAT MUHATAPLARI
(Kullanmak zorunda olanlar) aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
Elektronik tebligatın muhatabı
MADDE 7 – Başkanlık tarafından Kanun ve 6415 sayılı Kanun kapsamında yapılacak
tebligatların;
 Bankalar,
 Sermaye piyasası aracı kurumları,
 Finansal kiralama,
 Faktoring, finansman şirketleri,
 Sigorta ve emeklilik şirketleri,
 Portföy yönetim şirketleri,
 Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine
Elektronik ortamda yapılması esastır.
Bu kurum ve kuruluşlar dışındakilerin kendilerinin istemeleri halinde tebligatlar
Elektronik ortamda yapılacaktır.
YUKARIDA Belirtilen (MASAK) kapsamındaki yükümlülere Elektronik Tebligat (ETebligat) zorunluluğu getirilmiştir. E-Tebligat için gerekli olan Kayıtlı E-posta (KEP) adresini
almadığı ve E-Tebligat yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve
kuruluşlar, her tespit için 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre
10 Bin TL idari
para cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.
MESLEK MENSUPLARININ KEP YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
3568 Sayılı meslek yasamıza göre ruhsat almış ve mesleği bağımlı veya bağımsız yapan
SM, SMMM ve YMM lerin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemini kullanmak
ZORUNLULUKLARI YOKTUR. İsteyen meslek mensubu sisteme kayıt yaptırabilir.
SONUÇ :
TTK hükümlerine kurulmuş Ticari Şirketler ve MASAK tarafından yayımlanan
yönetmelik de (Yukarıda) belirtilen kişi , kurum ve kuruluşlar KEP (Kayıtlı
Elektronik Posta) sistemini kullanmak zorundadırlar.
Kayıt işlemleri için İnternet sitelerinden yararlanılarak ilgili firmalardan işlem
yapabilirler.
Ancak ;MASAK Kapsamı dışındaki kişi ve kuruluşlarının KEP sistemine kayıt
olmadıkları için her hangi bir CEZA UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
Meslek mensuplarımızın KEP sistemine kayıt zorunlulukları yoktur.
Bilgilerinize rica ederim,
Saygılarımla,
Dr.Yahya ARIKAN
Başkan
Download

kayıtlı elektronik posta