TÜRAP
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU
Neden TÜRAP
Toplumsal değişim süreci çerçevesinde ülkemizde ve dünyada aile kurumu derinden sarsılmakta, ciddi problemler yaşanmaktadır. Çözülen aile ortamında
veya sosyal hizmet veren kurumlarda yetişen nesillerin psiko-sosyal sorunları,
bireyin sınırlarını aşıp, toplumun her kesimine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bilimsel araştırmalar; kreş, yuva, sığınma evi vb.
kurumların hiçbir zaman sağlıklı aile ortamına alternatif olamayacağını göstermiştir.
Çözümde gönüllü kuruluşların katkısının önemi ve sorunların aciliyetini dikkate alarak Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Aile Platformu’nu
kurduk.
2 TÜRAP
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU
TÜRAP TANITIM TOPLANTISI
21 Nisan 2012’de Ankara’da düzenlenen bir toplantıyla, farklı illerden 92
STK’dan 180 kişinin katılımıyla Türkiye’nin ilk STK Aile Platformu’nun kuruluşunu ilan ettik.
TÜRAP Kurucular Kurulunun organizasyonuyla Ankara İlci Otel’de düzenlenen toplantıda, Platform’un vizyonu-misyonu, yapılanma ilkeleri ve faaliyet
alanı katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen temsilcilerin
düşünce ve önerilerini dile getirebilmeleri için 10 grup halinde çalıştay
yapıldı. Katılımcılar, çalıştaylarda
Platform’un yapılanması, faaliyet
alanı ve yol haritası ile ilgili tekliflerde bulundu; çalıştay moderatörleri, hazırladıkları raporları hazirunla paylaştı.
TÜRAP 3
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU
VİZYONUMUZ
Aile konusunda proje ve politikaların oluşturulma sürecinde
aktif rol üstlenerek küresel düşünüp, yerel ve özgün çözümler üretmek;
başarılı çalışmalarımızı uluslararası düzeye taşıyarak
güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yaşadığı bir dünyaya ulaşmaktır.
MİSYONUMUZ
Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda,
aile kurumu ve bireylerine (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli)
yönelik faaliyet gösteren STK’lar arasında iletişim ağı oluşturmak,
bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak,
istişare, işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek,
üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak
ailenin statüsünü yükseltmektir.
YAPILANMAMIZ
Platform Meclisi, İstişare Grubu (Karar Organı),
Haber Ağı Grubu, Birim, Komisyon, Alt Çalışma Grubu,
Genel Koordinatör, Genel Sekreter, Sekreter,
Temsilci, Gözlemci, Destekçi,
Konu Merkezli Danışmanlar
4 TÜRAP
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU
İLKELERİMİZ
TÜRAP katılımcıları aşağıdaki ilkeler çerçevesinde bir araya gelir ve çalışmalarını yürütürler:
1. Platform çalışmalarını, Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde yapmak,
2. Arzuları dışında katılımcıları herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
3. Katılımcıların bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
4. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak,
katılımcılar arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek, demokratik kurallarla çalışmak,
5. Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, katılımcı olarak kalmaya zorlamamak ve kınamamak,
6. Siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek, tüm
siyasal yapılara eşit mesafede durmak, aile kurumunun yararına yapılan
çalışmaları desteklemek; aile ve aile ile ilişkili olan her türlü yanlış politik karar ve uygulamalara karşı çıkmak,
7. Aile değerlerimizi muhafaza etmek, konuyla ilgili savunuculuk yapmak,
8. Eşitlik adına modernizmin, din adına çarpık töre ve geleneklerin aile
içinde kadına, erkeğe ve çocuğa biçtiği rollere, aile fertlerini ve aile kurumunu olumsuz olarak etkileyecek her türlü fikir, eylem ve ayrımcılığa
karşı çıkmak, hurafe ve yanlış geleneklerle mücadele etmek,
9. Evrensel değerleri içinde barındıran kültürel kimliğimiz ve öz değerlerimizin, aile kurumunda da yaşanması ve yaşatılması için, ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalar yapmak.
TÜRAP 5
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU
FAALİYETLERİMİZ
1. Ülkemizde aile merkezli çalışmalar yapan STK’ların envanterini çıkarmak, bu kuruluşların iletişim bilgileri, faaliyet alanları, raporları ve projelerini diğer katılımcılara tanıtarak, iletişim, işbirliği, istişare ve ortak çalışma alanı oluşturmak,
2. Katılımcı kuruluşlardan gelen talep ve tavsiyeler doğrultusunda, ana konu
başlıklarıyla çalışan Birimlerden, ulusal düzeyde platformların oluşmasına
zemin hazırlamak (Aile ve Kadın Platformu / Aile ve Erkek Platformu /
Aile ve Çocuk Platformu / Aile ve Genç Platformu / Aile ve Yaşlı Platformu / Aile ve Engelli Platformu),
3. Çeşitli sebeplerle aile kurumunun dışında (huzurevi, kreş, yetiştirme
yurdu, sığınma evi vb.) kalmış bireylerin yaşam koşullarını iyileştirecek, onlara aile ortamının sıcaklığını ve güvenini temin edecek çalışmaları teşvik etmek,
4. Aile kurumunu etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların çalışmaları, hukuki düzenlemeler, medya vb.) aile odaklı olarak izlemek, aile kurumuna olumlu etkisi olan çalışmaları desteklemek ve ödüllendirmek, aile kurumuna zarar veren faaliyet ve yayınlara, bildiri, basın
toplantısı vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
5. Sosyo-kültürel etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak,
6. Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmaları bülten, katalog, internet vb.
aracılığı ile ilgililere duyurmak.
6 TÜRAP
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU
PLATFORMA KATILIM
1. Platformda yer almak isteyen STK, talebini TÜRAP Genel Merkezi’ne
bir dilekçe ile bildirir.
2. Genel Merkez, Platform Bilgilendirme Broşürü ile beraber, talep eden
kuruluşun çalışmalarını tanımak amacıyla, ilgili formları doldurarak
internet kanalıyla Genel Merkez’e iletmesini ister.
3. Başvuru, Platform’un karar organı olan İstişare Grubu tarafından karara
bağlanır.
4. Genel Merkez, alınan kararı STK’ya bildirir. Kuruluşun Platform’a
hangi statüde (İstişare Grubu/Haber Ağı Grubu) katılmak istediğinin,
temsilcilerine ait bilginin, Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğün, Kuruluşun
Yönetim Kurulu/Yetkili organı tarafından okunarak onaylandığının
belgelenmesini ister.
5. Talepte bulunan kuruluş, Platform’da yer alacağı statüyü ve temsilcilerini
belirler. İstenilen belgeleri internet kanalıyla ve kargoyla Platform’a
ulaştırır.
6. STK’nın seçtiği statüde (İstişare Grubu, Haber Ağı Grubu) e-gruba
üyeliği gerçekleştirilir. Tanıtım amaçlı verdiği bilgiler, Platform’un web
sitesi ve dokümanlar aracılığıyla paylaşılır.
7. Kargo veya elden gönderilen belgeler eksik olduğunda, tamamlanıncaya
kadar, “TÜRAP Destekçi Statüsü”nde kaydı yapılır, bu statüye ait e-grupta
yer alır. Katılımcılar dışında Platformu destekleyen kurum, kuruluş ve
şahıslar “Destekçi Statüsü”nde kabul görürler. Platform’un web sitesi
ve dokümanları aracılığıyla katkıları paylaşılır, iletişim düzenli olarak
devam eder.
TÜRAP 7
TÜRAP KURUCULARI
ANKARA
Ayşe Serap ŞAHİNER (Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı)
Nurten CECELİ (Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı Kurucu Üyesi)
Gülgen DURAL (Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Başkanı)
Mustafa KIR (Ankara STK Platformu Başkanı)
Yusuf ÇELİK (Büyük Anadolu Birliği Konfederasyonu Başkanı)
İbrahim ERDOĞAN (Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı)
BURSA
Emine HOCAOĞLU (Nilüfer Hatun Aile Eğitim Kültür ve Sanat Derneği
Başkanı)
DİYARBAKIR
Necla HATTAPOĞLU (Hanımlar Kültür Yardımlaşma Vakfı Başkanı)
İSTANBUL
Dr. Gülsen ATASEVEN (Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları
Platformu Kurucu ve Danışmanı)
Funda OZAN AKYOL (İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları
Derneği Başkanı)
Dr. Rabiye BABALIOĞLU (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları
Kadın Aile ve Gençlik Komisyonu Eş Başkanı)
Sosyal Hizmet Uzm. Fatih KILIÇASLAN (İstanbul Aile Araştırmaları
Eğitimi ve Danışmanlığı Derneği Başkanı)
Ayşe PEHLİVAN (Özlenen Çocuk Derneği Başkanı)
Firdevs TAVUKÇU (Genç Diyalog Grubu Eş Başkanı)
SAMSUN
Av. Hamdiye KATİPOĞLU (Samsun Aile Platformu Başkanı)
TÜRAP
Posta Adresi: Fatih Cad. No: 191 Keçiören-Ankara • GSM: 0507 600 66 36
web: www.turkiyeaileplatformu.com • e-mail: [email protected]
Download

TÜRAP Tanıtım Broşürü - STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU