T.C.
BLRsA
2.
iDAR,
t;S,\S
\ı,\Iü
\()
No
KARAR
KErtEsi
: ]{)1.1,1 lar9
:
]0l5,95s
DAY-{cI
VEKiLi
DAV.ALl
VEKiLi
i HAKAN (]ıVtK
:
Av.
l BURSA
VALlLiĞi
Mil]i Eğirim ]\,1lidiirliiği] osınanga7i,BURSA
: Bursa ili. incgöl ilçcsi. Gaziosınanpaşa ortaokulü'nda müdür
DAVANrN ÖZETi
olalak gölcv yapmakta ikcn, 1,1.0:].20]4 tarih ve 28941 sayrll Resmi Gazete'de ],aynılanan
KIlK i]e görevi sona eılirilen da\acı laraflndan. MilIi Eğitinı Bıkanhgfna Ltağ]l Fğ]linr
Kuıırmları Ydneticilerinin Göıc!lendirrlmclerine iIiŞkin Yöncınleli.ğin ckindc ycr alaD
değerlendirme formuna göre },apllan değer]endirme sonucu 6J,75 puan verilmek suretiyle
başan§lz sayılmasına iIiŞkin işlcm ile bu iŞlcm sonucu Gaziosmanpaşa onaokulu'nda görcv
Süresinin uzatllınamasına ilişkin işIeıııiu hüık!ıka aykln o]duğu. yapı]an düzeİlemeleİle hak
araına hürriy.tinin kıstIandlğı, kazan,lmüş hakkının clindcn a]ündığü. ırraddi Zarara
uğmmasrna sebebiyel VeİIdiği. puanlaıİanln talaflı olarak yapıldığı. send;kal ır,nm
gözetilerek puan Vcrildiği. rakdir yetkisinin kanru yararı dlşında kullanıIdığl. puanlaııada
iüursa i]
sonuca etki edecck dcğcrıcndiİınenin yöneticile.ce yapİldlğl. puan]amantn herhangi bir §onrul
veriye dayanİıadığl, başanlı bir nrenrur olduğu, idare tarafııdan ıırobing u_vgılandığl. yapıIan
haksız]ıklann ]\rahkemelcrce iptal edildiği. bir çok başarıl1 çaltşfuaya imza atıldığl. yapllan
değerlendimede ku]lantlan araçlarrn bilimsellikten uzak o]duğu ilcri sürülcrck iptaıi
isteni]İıektedir,
SAVUNMA ÖZETi
: tjsulen. doğru hasının bakan]lk olnıası gcrckıiği.
görevinin
Yasa
ile
sonlandıgl. idarenin bu hıısus hakklnda lakdirinın
esasfanl da\aclnln
yclki
mevzualla
içcrisine
alındüğı. bu iş]cmlcrdcn sonra cörcvlcndiriı.cek
bulunrnadüğı.
bağ]l
yöneticilerle ilgiıi olarak Mi]li Eğiıinl Bakanlrğına Bağlü Eğiıim Kurumları YöneticiIerinin
Görevlendirilmeleriıe ilişkin Yönetmeljğin yayInr]andığı. anllan diizenleme ile göre! §ürcsi
uzan]acak pcrsonelin yapıIacak değertendirıne nelicesiılde 75 vc üzcıi puan alnralar| haIinde
baŞanlı sıyrldlil, mahkemelerin yerindelik deneıimi yapamayacağü. mevzuatla idarelere
ıakdir rclkis; Ver;ldiği. müdürlüğün ikiırci görer olduğu Vc kazanılİnŞ hak doğ,ırİia).l( _iı
ileri sürülerek davanın reddi gefektiği sıvıınuImakıadır
T( RK
MiLLETi \Dl\A
Karar!crcİı Bursa 2. idare N{ahkcm€si'nce i]iin gcrcği görü|üIdüj
DavalI idarcnin usule ilişkin iii.azl yerinde görülüİe],crek işin e§asİra gcçildi.
Dava, Dursa ih. inegöl i]çesi. Gaztosİranpaşa orİaokıılllırda ıİlüdiir olarak uoıt\
_vaplİakta iken. 1,1.03,20l4 larih ve 2894l sayılı Re§mi Gazete'de yayımlaıan KHK ile
36rcvi sona crdifilcn davac! tırafündan. Milli Eğitim Bakanlüğlna Bağlı [ğitim Kururn]arü
Yönelicilerinin Göreviendirilüİelerine ilişkiür Yainelneliğin ekinde yeı alın değerleürdirnle
fonnuİa görc yapllan değeılendirnte sonucu 6_:].75 puan verilıİek suretiylğ baŞansll
saytImaslna ilişkin işlem ilc bu iŞleıİ sonucu GaziosmanpaŞa ortaokuhanda göİel si]re\inin
uzaİlİıama§ıDa iljşkilr iş]c,ıin iplalj islclnivle açıllnışor.
l,.C-
BtjRsA
2. iDi\RF \ü HKIiü.ıEsi
ESAS No
::0l4.,ll69
K^R]\R N() :20l519s9
BakanlIglnün .Icskila! vc Cöre\ıeı.i Hakklnda
Kanun
]{ükmüı]dc Karamame'niı 37. maddesinin-8, tlkrasİnda:
Okulle r"rrr"üuİil.İ.l*, ll
Milli !ğirim Müdürünün leklifi üzenne. Müdiir Başya.jlnıc,sı ,.
v^.o,..,ı"rr," ı,. oı"ı
veya Kurum Müdürünün inhasü ve i] Mi]]i lğıtin
l,İİdürünü.
,;r".i""'İİ"İİ'İ"*ııra-
652 sayılı
Milli Eğiliıİ
j,:::
lıu,görtvleıdİ,."l..in .iı.. ,n.u.İ",,,"İ",
"lliİ
]]lşllı^r_i:l]qgirileccgı,,
\Ule\ı oolanllnn
}enldcn gi,rc\Iildilill le.J iJe bu ,
...İ,,a*ı.*,.
tl lJ,n uyculan-na,ın, illşLin di!er...ul
dıı^nıenc.csi hükıı,ü. (ıc.,(ı ıo ,""oa..",," t.'i,i,^,"*,
]_._i"]l1." .]*:l,"|,kı(
ı
lıbarlyla
slrd!ği
haleır
okul
ve
Kuruırı
Müdüürr,
Müdiir
:l:":|l"_]ll
l_i*ü.]:is"
.
.tarih
oJ))aıulıüü(ü§ü
vcy.lfdllllclsl
olarak aorev yapanlardan gö.ev süresi döft yil ve
daha fazla
oı.ın ıarın gdre! |. 20I]_20ı 1 dcn yıııİın a;,İ.İ
iİit""vİ^ İ"şl.^ İ İu,#.' Jjİ"İ'*İ-"*"""
sona ereccği. görev süreleri dört yıldan daha az
olaniaıın gti""i"i;-i;' ;
lamamlanmasjnl ıakip eden ilk dcrs
bııiıni
;tlı.ıaııvıa-başta"'i;r" işı"i""r."ı"
_v-ılının
g*"ı
kalmaksızln sona crcccği hükn]ü ye[ aIlnlştır.
10i06i20]4 ta.ihli ve 29026 savı]l Resmi Cazele'd€ yavımlanarak
yürüirlüğe gıren
y]1]:_uğj,. ıJakanIıpına Bdgıı Eğııı;ı
i.;,"ti"iı.i,j"
;o.,"#;;;'İİ,.,",,,"
lllıAl)J l(ıl(tİncllsın |İl. lidJlIe..nilP..onellJilelln_oLin yllllglnz
Pöre\ Jendjl lcccgi. aynl
unvanla aynı cğitim kururıunda seİiz yıldan faz|a
süreyle yöneıici olarak gor€!
yapılaıİayacağü, bulundukıan eğitim kurumünda
aynl ,.*"ı" joi yiıa,. ıjı"'."i)
,uoaz görev yapanıardan aynı eğitim kurumuna ydnetüci
olarak gorevle;";ı"nı"., co.aı".ln*.
\e(ıı vlın doldupu ıınh iıi[ııı.ır la htı yöneımeıikıc
; ;"',"",İ",]r,r*e,.
";dj;;;;
}öı,elicılül g.;rc\ "tiıe.i uaıılınal:ıılardın ,cniden göüc\
lendirilmck l\Irilndc bul-nalıJırın.
x,..ı".,
oimak ti.,İre. ." t"" go,",.,"İ,,İİ",,
i)l_r#}':T::::_"9:::l||::l.,l|i
gorcl JendInlcIn('\ec.6i l < madde.lnd.:
"* .
8öre\ rtlr"ı...inııı
.teltıı
.|:k,l*il onanıd.ı'baliıruda btlluna(aBı. müdürlühe dön "zııilınarını
rıIllk eörc, s:rreıulr
0uluuıillllar llc gore\ yarıllljaıl c8iıim kırrumırnda
se(ız rıllıt gcirci .riğııı"vra,,ı.,
ıl,,ıdurın
mudürIerjlr. Fk.|'dc )cr alan Lörr\ Surelcrı
l.z;ıılacai
ll1:lIli
ıg,,;,"
«r,r,,i
Değerlendirme Formu üzerinden değerIeddirilecegl.
lO. maaJeslna'e: aO.İr,ll'Ğ#, .**'
hd len göre\
}apmakta ;Iduk]aı.ı
tr,".r,İJ"f İİ,",ı.ı";"
:":l::j".]] ]],:dii'..*,
uzaIlln)asl
lç,n tıcŞrunıd; bulunınırın go.ev sürelerinin. "g;,i".,
Ei-l'de
yeralan ıo.n]-ır".,nt"n
yfipıl.ün dcgcrlcndınne snnutunda ]00 ıİerinden
75
a"l,, İl,'li İ,r""',İ."İ".,'iİl*a". ll
milli eğitim müdüfünün teklifi üzerine valinin o"rv, ll"
,."İ,l,""e,İ,l*l;;;ffi
*
İ;
.. Yuka|lda .nı]aD
müdüıleıiniD. göfev
Yöİetınelik iie. döl1 )]lJlk g.;r.., .ı-rcı"o u.*,i.*,,,"
o.,.,,,,,
sürclcrinin uzattlmasınJa,
İoncımclıl. ckıııdc 1er ,l"" İİrr." İ,ira*i
Uza|i]acak Egitim Kuıumu Müdürleri Değefie;dirne
lo*u lr"rİna.r'a.g""İl'"",linl,r"y"
,"_u,,,
bu
ıje6erıt-ndınıe
,,^,""d";";
;l;;;";İ.'.];.";;: -,u,
l*,'i::|!.,..o-.nıenmiş.
eğltlm
müdürü. ilçe milli eğitiin miidürlügundc gijr.u
ii, j!."irr."ı"it*r'**
1rpnn
,r',,.-,ruouru.t.g',',
kuruünunda görev yapan e» kıdemli ve kıdeınieı,
ti-e..i"-"ı"r.
ieçil(n iki dEreımen, okul aile biılıoi haslanı ,. -"ır"
Uşl.u. yİ.a,,,ı.o,, ii..";*İ ,,ı,ı;","İ ;"ş*".,
ıeıJf|ndan her için J},ülJn böIünıe
İon"l,ü leg.,leno,rme 1,,,,,,"* .'rı.İ,,,'İ"'",.,'rİ',İ"
ilc dolJunılarak dcgcrlcn.iımıe
il" aoüd,,,ı,,n r,;,..İ;';;-;,,;.;."İ,: ]" 'r,,,
puanınn ıopıanmi. ı,"1,, ıı"1ap,lnııt,
",",
i"ıı,*ı,"'ı;]#;"';]i];^;:J;|;Xilf:lİi"':lJ]:l
toplam puana gore 75 ve üzeri puan a]anlann
oaş.ırı, say,ırcagı. tu
baianst,, 5ayllacail dül(.nrcnnıI§li,
ıf
Dantştay idari Dava
Daiıeleıi Kurulunun
f""",,
18.02-2015 tarih
"iu"j,io"ırr'*,"
ve E.20l4/iljj sa}lıı
1..C.
2.
BUltsA
iDARE ırAHKl,]\rı]sİ
ESAS
\O
K;ıRAR \()
i 20]:1, J169
:
]0l5.1959
lalnr]. jIe M|||| L!lLlln BJka.
l-sll'ı, l,uıulrJJ.. \ Jncl,cl|(r.lIlll
UJ,e\leü,dlrlImclcnnc,,,,*,,,,o"",.]]:]l",,B'all
rl^re,,
süre,eı| l /ıı,JJ(alt
Müdürlerı |. iıı o.g.,ı""a,",,.
ııİ,,n xr.,,,.
İ"_]],|.",Jlgln.l-[ ,i
ı
irJı>nıı+oj,na ,,;;;;;.i;.:illT,.]:j,Jal/t,
"lıııı
\4üJüni e ın\dn
\
^",;;;ı;;;,';;
,:;]*l,İ
oJü]ıklı ı.,.m,n,n n,,jjİ.,n6"..n,,
ğ||inı \urımıından §oruını
ı şube
İ' l,_1İİ11;]
iiiilillTi,1;:";;];;.;},il;; l"ji,l j} ,:-::;-i|,';,:,':'i ]:;;:ll'i'l;;,il*,:,İ;İ
l.gııım Mü,Jııinuri i"..;
".elellmc'r,.den t". ıo,.,"u ıı,.İ,n iıç" ıı,'ııl
ii,,;jil;::T:
I]egerlendjli,(c(k ı.,,,,i
l-ğııiı,ı suuc vıoı_iriının.
*,,^i"iiiljtİjl ,:i:'jil]'^llT l3lljm
,Mı,Jı
Krlrırlnunddli
l-n \ıJcmli
AJ,:;::"'":l,li';i.l:
"r.in,."
Şllbc \4üdünlnüüı. l-sillln
;ı." iij"]"ij'ğ ^VIlill
i;:;::l;;İlljl:
Dolullıl(lJ( \Cı ıjan dcgcrlcndııın.. (ri
:şl'ili i,1,"], ,. aı*""ı,, *". i'" İ,ii]İili]ll
ii,,,],li*iil.?'"i}"iT.:.-::l;Ti:J
\((Il bi,iümdelı o|,isltriu
hu
gcıcl,ı jJT golJc.,(
J,Jiı
]ll:*:'ll::}
j".!J,li
iiiii:i:,l ii}, Iffi.,,:til"T
,{+1T,,ü[j""ll.i,i.,liil
Tı;iii:
jnrt]| njnath
j'_.'u'':,'n nuan delcnnün
t,,ı,ıı.
.
iil:
ok.ıjuı, ıjpine gLire
Lgiılnl KLrllIl,nd_k| ı"l,,rrnun açüLl.mllııkü,llılnoa
l\(.
Ile
d(geı ı(nd;re. eı]| nrudur
lll I n 41 Ol,jn o=...,,,,"n,"
ilc .n ,;"';,,"':"'':"
,K'dc
Viojrü | ğııııı Kurt ııı, ;;;; ."1;,,]J :İ"'i]].'Tl'.
arınııtcn iıçe
ı g,,,,n
"lT" *".lKayna}.J:ıl,nde,n
s
M.idtır|cn 1.1n böy]e blı .,;;;,
^ı,,,
sun
nllu
;";;,;i;::İİffi,;:",."
şUbe
ıoo ı,zcon,ım
in'.'j:
"x,j..i,'ij.'_llnuin'ılduPıJ.
uurulnoa t[-] Corc! sii
^ _ .Dı
nn:;u:i"itıll; ril"],4::İ,1,=:Ti. Hl: i:l i:.,,:,:i[:l,
içjn dc ı|),tliuj
J.in
|\||.
.
Dü]nuıı
Jilı
b|, ıi,rc o;rl;l," ^"İ|]'- 'Y'PllJUllınc\i
ç^[
geiel,iıpindcı,. ;r;;.
N.u,umuı]oJR. rn K,deınııo.,cımen
;,İ .';';"'"'"'''
,,. Jll':"l":'''
n , j, oı,,j o",.i,"."iJ;
i,İn L8ll]nr \,JüJüru. li,,,,n K,,,,,."ndj|d""l:;
il;il]l-:"'i'ill]
Snruoııu 5ube ,uouı.,,
V
xılnarıaı,na,n
,i;,,''"r.riil"J']" j'rllı(l §ut" ioürii vc
'n.aı,
"'ii,1,,ill|;l;
.",,
";li İ,';iljT:'" ;:Y-:, ;:ll
,-;,:,',ffi i
"o",,' ..,,.i, ]i]i
J;;
.
Dotr,Inln lncelenlnesjılıl<n.
j
oırın
i
,:j;i,,:i:li,;: İ]"ıyİJj:
ill;;ll"it;l;ı,";x*;:.]i,.l:"ii:i_,i;.İ"],;',:]
\,4,i,lli, li.üıın
Ku.ruınıarı
yoneııcii]r;;';.;l';:",:::i:l::İl_
değerlen,Iirınc
ıo,r,no g.,,"',"o,ı,;'';:::lj":'j]:_]
i""';,';";:i::::l"lll;;i*;*::::
;;:
ill''
;,l
tsJkaniı!ına Bç,] ıo,,,m
Yöncımclıgin eıindc
)cr aıın
j:İil; j,,,lil.l;;J]l,,^ ",,,,,
\Unlııldrı \ öncıicıIeriı;, c...,l""ai"İ-]]i]]|.ll ,!llüll ].gllIm BdLJr,ığına B"Aıı ı§,ıııı
llli[tn Yoncllnellg,n ckınıjc bul.iıın
Sürc,cliU.,J|ıldcak ı;,,,,
,l,i,jiii,lcrüü)c
D"r'"'l"na;''" l orııı ınd,, ı ı- [, ] ı hx,| ı,;re.
\ önünden puun ,.,jı,".;;:;,,:;;;
'||',
\ r|ıcrıJJ
^,rt,",li ı;';;ij
nedenı}lebaşan\ı/5ay,,r,r,*o'",']."li,İ'":l \"rlIcn PL.ııııJı -<.0O pu,ınIn "lıında oln|a\ı
'ntlrme lbrnurdd
ier,l'1n ba,,knLeı|er\ö.ünd(n
oarJcı}a puJn verilın..,lıö; ı,-. _^
Ll||JrJLr
'ı,,İ.,,"^1"Jl
go/ljııılcı. .l.\,Irıl:traJ.
degcı.endı-ilehılcc.ı( ,* a.İ
'rll
puaı]
\e,iln)cme.|ııin da\,.I
hıkx.nrıa. ıuııııın,,. ,,,"". - ^"r,
;, , ; ;:":İ:,,haV'rt§nllclek
",
*,,, g.,.ı,. i,lu;;;: ;.;:ii#:;: ;::.:Ji":i;;ij;jil,j
",.
lr,l; ::11l]:,İi:
.t.c.
2.
Bt]RsA
iD^RE ılAIlKEiuEsi
ESAS
\o
\()
KARAR
:20l]i] ]69
: 2()l ;459
]elnl,.lignl ,ailar ullr,|. eg||im callşdnlailna
,rnI.\ı|ını [.ı||aıı,r \c
Ic\\iI\ ed(r uİıerı gıbı1^3r!l
bı,
dc§eılenJinıcleri hıklı kılan bılgı ,e belg;lerir
sıınulm.dığ, gU,ul,,,.l"İ,.. ""'" "
i;:;:,*,,;:1,:.(a|ı|,mcı
:::".^.".l:].,j
\oı|cIIı.1
rru qunlm(n, dİ\aclnln gor(!. süresinıı
uzatıllp ırzaiılmayacagıı belit]cvecck olan
"',;'';.i;;"o,,,""
ı-yu5ınaz|ıga
ltınt, dcı:erlendımı.. işlemi,ıin ncsnel .".r, ;lr;".
kıi,eüıe.nc daüanın"nığ, ,c .oz kon,," d"g.,ü.;;i",,.",;
;;' ,;İj,];
\ojruf !e day.rnak\|z oldueu dnIa§lliiIdlI
";;*;İ;l:" ,,".
*P'lJegcılüırJınnc
\onucıj .Jışıit puan
\eılıne( .uıcıı)Ie dava.ının haıarı\ı/ .]:İi.
.ü.".i"i";,,ı,;;;";;;;;;-#:l;i.;i:iili;]::"';,iJ,;Tj;llİ
#Hlİ;;]ilİ,.*",
Ör.'.1andan. daıacı hakkında yapl]acak
},eni değericndiİmede yukarıda izah cdilen
Danrştay jdarj Da\a Dalrelerı xurıııunun.ıı.oz.:oıs
larih ve E:20l4i
sayılı kararının
gözönündc buluıduruIlnas] gerckıiği
de ıçrküür
^
ii5l
çıklanan nedeıleİ]e. dava konusu
iŞlemin ipta]ine, aşağlda döküirü yapl]an
l l9,80-TL yalgr]ama giderj ile Avukat]ık
Asgari Ucret Tarifcsi uyarınca bclirlenen 750
TL
avukaılık
aicıetinin davalı idareden al,nrı.ak davacıya
veliln]esine, artan posla ücretinin
kara,n kesjnleşmesinden sonra davacıv, ,,d"_.i".,
İ"*.;
;İ;;;;;
;.n*,İ,r*,
ııibdı(n )0 gün icerı.jnde Buısd Böıge idarc
M.,hk"",..i',.'-;,.;,';'"',,rİİ'.j,l",,İ .,^,.
|- 0q.)0l5 ıa hıııdc oybırIigıl lc taı"İıeı.oı
13aşkaı
üy.
üve
YARCILAMA c jDt]RLElti
Ka.ar I larcı
Başr,uru Halcl
Vekalet HalcI
Dosya Masrali
l'l,sta Gidcri
ToPL.\]\.{
]5 ]0 IL
\ j|
:5.20ll-
.].80 IL
0.60 Tl
65.00 TL
ll9.80 TL
'
, jıiJ\ü_üİl]
Download

Esastan iptal kararı 2015/959 Bursa2 için tıklayınız