ĠHALE ĠLANI
( 2016 YILI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMLARI )
Şube Müdürlüğümüz ve bağlı işyerlerimiz ile ileride açılacak işyerlerinin 2016 yılı Tahmil Tahliye hizmet alımları ihaleleri
TMO İhale Yönetmeliğinin 22/2 maddesi olan Açık Eksiltme Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıya
çıkarılmıştır.
İhale kayıt numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:2015/173410-173430
:Sümerevler Mah. Atatürk Bulvarı No:50 02030 ADIYAMAN
:0 416 216 19 76 – 216 19 75
: [email protected]
: www.tmo.gov.tr
2-İhale konusu hizmete ait bilgiler
İhalenin yapılacağı yer
İşin yapılacağı yer
Adıyaman Şube-Besni-Kahta İşyerleri
Adıyaman Şube Müdürlüğü Malatya –Elazığ işyerleri
İhale tarihi
24.12.2015
25.12.2015
İhale saati
10.00
10.00
Geçici teminatı
28.920,00 TL
13.611,54 TL
Yukarıda dokümanı belirtilen ihalelerden isteklisi çıkmayan işyerleri Adıyaman -Besni-Kahta İşyerleri için 28.12.2015,
Malatya – Elazığ işyerleri için ise 29.12.2015 tarihlerinde aynı (10:00) saatlerde 2.defa ihale yapılacaktır.
3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale
tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle
kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri
yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (50,00 TL karşılığı TMO Şube Ticaret servisinden temin edilebilir
j) Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2011-2012-2013-2014-2015) ihale konusu
(yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 100.000,00 TL tutarında (işe ilişkin belge veya belgeler toplamının tamamı minimum
100.000,00 TL) iş deneyimini gösterir belge (Özel Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali
müşavir tarafından onaylanmış olacaktır).
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Adıyaman Şube Müdürlüğü BİM Evrak Kayıt Birimine elden teslim edilecektir.
İstekliler yukarıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmek zorundadır. Ancak aslını idareye ibraz etmek
kaydı ile “ ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” şerhi düşülen belgelerin aslı iade edilebilir.
Geçici teminat tutarı eğer banka teminat mektubu olarak veriliyor ise; ihale katılım belgeleriyle birlikte ihaleyi
yapan iĢyerine zarfın içinde sunulur. Nakit olarak yatırılacak ise ġube müdürlüğümüzün, VAKIFBANK ADIYAMAN
BULVAR ġUBESĠNDEKĠ ĠBAN:TR 62 0001 5001 5800 7301 8896 51 Nolu banka hesabına yatırılıp (hangi ihaleye ait
olduğu dekontta ayrıntılı olarak belirtilecektir) dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan iĢyerine zarfın
içinde sunulur.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama
hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
ADIYAMAN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Download

İlan Metni