VASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan (işçi-memur-sözleşmeli) personellere etik
sözleşmesi imzalatılıp, özlük dosyalarına bırakılmıştır.
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın
hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde
karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik,
kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı
yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık
içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi
ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat
beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı
ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı,
hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik,
ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke
ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
Adı ve Soyadı:
İmza
:
Tarih
:
Sicil No
:
Adres
:
“KAMUSAL ETİK ” EĞİTİMİ
Eğitimin amacı; Kurumda çalışan personellerin davranışlarını yönlendiren etik normlar,
kalıplar, inançlar, tutumlar ve davranışların oluşturduğu bütünlüğü karşılıklı tartışma
yöntemiyle, çalışma koşulları içinde ortak uyumu yakalamak hedefi ile içselleştirilmesini
sağlamak.
Bu hedefte hem çalışanların kendi arasındaki ilişkilerde hem de ve özellikle halkla
ilişkilenmelerde karşı tarafa yansıyacak şekilde pratikleşmesini sağlamak. Aslında bu eğitim
ihtiyaç doğrultusunda gelişen bir eğitim olmayıp, kendi personelimiz açısından zaten hem
kendi aramızda hem de halkla ilişkilerimizde etik ilkeler noktasında hassas davranan ve
ilişkilerini de bu şekilde belirleyen bir yaklaşım gösteren profile sahibiz. Biz bu hassas yaklaşımı
daha bilimsel, daha verim alıcı ve daha düzenleyici ilişkiler ağına dönüştürecek ilişkiler sürecini
yakalamak hedefiyle gerçekleştiriyoruz.
Zaten eğitim programımıza baktığımızda da eğitim konuları aslında aynı zamanda eğitimin
amacını da belirleyecektir.
EĞİTİM PROGRAMI :
1.OTURUM: ETİK : TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMLAR



Etik ve Ahlak: Tanımlar, İlişkiler, Farklılıklar
Mutlulukçu Etik (Eudaimonist Etik)
Faydacılık



Formalist Etik (Deontolojik Etik)
İçerikli Değer Etiği ( Aksiyolojik Etik)
Mataetik
DERS SAATİ: 09:00- 09:50
DERS SAATİ: 10:00- 10:50
AMAÇ : Katılımcıların etik ile ilgili temel kavramları ve kuramları öğrenmelerini sağlamaktır.
2. OTURUM : TOPLUMSAL DEĞERLER VE ETİK(MİNİ ANKET)


DERS SAATİ: 11:00- 11:50
Temel toplumsal değerlerin tanımlanması
Etik davranışı biçimlendiren başlıca değerlerin ve tutumların tartışılması
AMAÇ: Katılımcıların etik davranışlara yön veren temel toplumsal değerleri anlama ve anlatma becerisi
kazanmalarını sağlamaktır.
3. OTURUM : KAMU YÖNETİMİNDE ETİK ALTYAPI VE İLKELER
DERS SAATİ: 12:00- 12:50


Yasal-kurumsal yapılanma (Başbakanlık Etik Kurulu + Etik Komisyonlar)
Etik ilkeler ve politikalar
AMAÇ: Katılımcıların kamu yönetiminde etik ile ilgili yasal- kurumsal yapıyı ve bunlara yön veren temel ilkeleri
anlamalarını sağlamaktır.
4. OTURUM: ETİK EKOSİSTEM



DERS SAATİ: 14:00- 14:50
Siyasi, idari ve yargısal etik
Meslek ve İş etiği
Sivil toplumda, medyada ve yerel yönetimlerde etik
AMAÇ: Katılımcıların etik ilkelerin ve davranışların farklı toplumsal ve kurumsal düzlemlerdeki yansımalarını
ve yaşanan sorunları anlamalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.
5. OTURUM: SAYDAMLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK


DERS SAATİ: 15:00- 15:50
Saydamlık ve hesap verilebilirliğin tanımları ve bileşenleri
Kamu yönetiminde bu alanlarda yaşanan sorunlar ve tartışmalar
AMAÇ: Katılımcıların temel etik ilkelerden saydamlık ve hesap verilebilirlikle ilgili temel tanımları ve sorunları
kavramalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.
6. OTURUM: GÜNCEL ETİK GELİŞMELER VE TARTIŞMALAR
DERS SAATİ: 16:00- 16:50
AMAÇ: Katılımcıların mobbing (yıldırma), çevresel etik, denetim etiği, sosyal medya etiği... gibi güncel etik
konularında yaşanan sorunlara ve güncel tartışmalara dair farkındalıklarını arttırmaktır.
Eğitmen: Prof. Dr. Muhittin ACAR (Hacettepe Üniversitesi / Kamu Politikaları Anabilim Dalı Başkanı)
Yer: Kadın Yaşam Merkezi
Tarih: 02-03-04/ 12/2015
Saat: 09:00 - 17:00
Download

faaliyetler