T.C.
A}i'I'ALYA
T.IDARE NIA HKE T]Si
E,SASNOI
KAItAlt i\{)
201si35+
: 2015r11043
EBRUER DEGER
Mah'UluyolCad'AlperSk'
,\v. ARDA A$fK- Sakarya
Torunlarig MerkoziNo:1Kat:3D:10Osmangaizi/BURSA
DAVACI
VEKILI
:'rURrivEHALI( SAGLIGIKIJRUMU/ANKARA
DAVALI
:Av. HALIL
ltl_i__-.:
bZNTJT
DAVANI_N
DAVANIN OLb,
$ENriAynrAdreste)
Sa[1[t
Aile uubrrbr
il Nolu
r\vru r\rrv
rlvsrr u:
lvlartdvBat ilgesi
lll' Ma'avgat
Antillya
Ant*lya ili,
Merkezi'nde
yapmadr[r 5l;erek.gesi'ile
Aile Hekimi olan dflvacrnrn,nrevzuarlaverilen di[er gcirevleri
\1
-1a
^^---1sayrh
ve 1305793'716
tarih
17.12.2A14
iligkin
toplamdal5 ihtar pupnrile ihtar edilmesine
657
iqiemin; aile hekimin]inkamu gonevi sunanserbestgahganhekim niteliginde oldu!!u'
thtar ver]me
sayrl Kanun'a tabi glmadrklannr:lantaraflanna ncibet gdrevi verilemeyece[i,
ujiradrfir,acil nobeti tutmalannailigkin Valilik olurunun iusuli'ine
yetkisinil zamanagrrr]rna
ileri
uyg.rn qekilde ahn*a]drgr,gorevkndirmeninteblif edilmedifi ve hul,:ukaaykrn oldufu
r"
siirtlerek iptali istenr4ektedi
SAVUNMANIN _O1gTi - :Davacurrn gorr:vlendirildifii acil nobetine gelmedi!;i sabit
t*" .?ll[_ iqt,rrndelhukukaaykrnhk bulunrnachfrileri r;tirfllerekdavanlnre,Jdi
"
"ldrgr
gerektiIisavunulmakfiadltr.
TURK NNiLINTi .t.DINA
Karar veren Alital.ia f . idare Mahkemesi'ncedelva dosyast incelenerek gerefi
goriiqiildLi:
KapsamltdaSa$rk Bakanh[rncilQahgttnlanPersonele
Aile Hekim[$i Uyg,ulamasr
Usul ve IlsaslartHakkrndaYonetmelikrken, 161312015
YaprlacakOdemelerile Scizleqme
sal1rhBakarLlarKurulu KarartEki YonetmelifirnI inci maddesiyleadr
tarihli ve 201517528
Aile Hckimlifi $d]eme ve SrSzleEmeYdnetmelifii olarak deliiqtirilen Y'onet.melifin
"ihtart gerektirenfiilin
bashkh 1416.maddesinde;
En geq
gerekli
iqlerr baElatrlrr.
ay
iginde
iki
9
narrasl, gerekli iglernlerirr altr ay igi nde
illerin iqlendigitarihtenitibarenil<i yrl iginde
devamtndasozleqmeyisona erdirme yet,kisi
$, ihtar puanl baghkh Ek-z cetvelindeise
ak" 5 ihtar puanl ger:ektir,lnfiiller arastnda
a$lyansoz konusuzamana$tmtstirel;ri, keLmtt
Las
tnt baglatmaya yetkili
ruqtutmastnr/kovuqturn,
$undan,bu siireler geq:irildiktensonrayaprlan
rak verilen disiplin cezalanda hukuka ayktn
inr;elenmesinden;
Antalya ili, Manavgatilgesi 2 Nolu Aile Saghgr
Dava dosyasrirrn
tarihlerinde
1210612014
Merkezi'ndeAileHekirni olan daivacrnrn,
10/05/2074.1110512014ve
t j Y A P B i l i q i m S i s t e m i n d1ee r a l a nb u d o k i i r
hrrp:,,r,atandas.uyap
Zgj6elu - yl/l42zgv - nrnd3T4X
lrovrr adlesirrten
koduileeriSebilirsiniz
T.C.
ANTAt,Y,{
t. iueRr NIAHKE E S I
: 2 0 1 5354
E S A SN O
KARARNO : 20i5 I 043
gelnredi[i gerekqesiyle17.1p.2014tarih ve
ManavgatDevletH enesi'ndekiacil nobetinLe
puan olmak
saYrhi mle anrlanYonetmelikhtiktimlerineistinadenayfl ayfl 5
1305793.716
bakrlan dpvanrn aqtldtft
izere toplamda 15 ihtar puanr ile ihtar edilmesi tizerine
anlaqrlmaktadtr.
hrihlerrindeki
lll05l20l4 ve 12106120ry
lncelenen ola da, darracrnm1010512014,
olarak
nobetgdrevinegelmedigirje.iligkin
nobet gorevinegelm jifii sallitise de, davacrnrn
Hastanesi
tarihlerindeManavgat Ddvlet
haztlanan tutanakl rn- en son 13.06.201,+
gdrevinegqlmemesifiilinin
Bagtabiplik evrak ka tlanna girdi$i, bu sebepledavacrntnnclbet
dava| idarfelarafindanbilindifi agrk oldufundan bu tarihi
en geg 1310612014 ihi itibzLrivle,
iglemlerine baqlanrlmasrgerekmekteiken bu si)re
takip eden iki ay t inde soruqtrurma
gegirilerek 20.08.204 taLrihindesoruqturryacrgdrevlendirilerek yaprlan sorugturmaya
istinadenverilen ihtt cezalan ziilmana$lmt kapsamtna girdifinden davactnrn toplamda 15
dmlmastna iliskin dava konusu iqlemde hukuka uyarhk
ihtar cezasr ile
bulunmamaktadrr.
,'nlerlir;,davil konusu iqlemin iptaline, aqafrdadoktimti yaprlan 130,10
Agrklanan
uyannca$elirlenen750,00TL avukat|k i.icretinindava|
gidenile A.,.A..U.T'.
TL yargrlama
rya verilmesine, artan posta ticretinin karar kesinleqtiktensonra
idareden ahnarak d
davacryaiadesine, rarrn teblilini izleyen gtinden itibaren 30 gtin igerisindeDantqtary'a
| 6I 10I20 15 tarihindeoybirlili yle karar verildi.
irze>:re
temyiz yolu agrk ol
TT.,^
UJU
uy.
MUSTAFAEVRENGUMU$
9,7683
ENESPERI
167818
Baqkan
ise vnGsN
32674
YARGILAMA GI
BaqvurmaHarct :
:
Karar Harct
VekaletHarcr :
:
PostaGideri
TOPLAM
U Y A P B i l i s i m S i s t e m i n d lee r a l a nb u
:
RLER:I
27,10TL
27,70TL
4,10I' L
70,60TL
1 3 0 , 1T0L
http:/ivatandasrLyap.gov
tr
Zgj6elu - yM42zgv - ntnd3T4X - yoncDlvl= koduileeriqebilirsiniz
Download

39. Hastane Acil Servis Nöbetleri İçin Verilen Ceza Puanlarının İptal