AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DEVAM EDEN PROJELER
SIRA
NO
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU
1
Turunçgil Bodur Anaç Islahında Biyoteknolojik Yaklaşımlar
Doç. Dr. Yıldız AKA KAÇAR /
Çukurova Üniversitesi
2
Endüstriyel Enzim Üretiminde Yerel Mikrobiyal Kaynakların Belirlenmesi ve Bu Enzimlerin
Biyoekstraksiyonla Zeytinyağı Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Dr. Arzu KART /
Süleyman Demirel Üniversitesi
3
İstanbul Ticaret Borsası Stoklarında Bulunan 50 Yıldan Daha Eski Olduğu Tahmin Edilen
Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin Araştırılması Projesi
Dr. Müge YAZICI /
İstanbul Ticaret Borsası
4
Domateste Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)
Hastalığına Karşı Dayanıklılık Mekanizmasında Etkili Olan Genlerin İfadelerinin Belirlenmesi
Prof. Dr. Hulya ILBI /
Ege Üniversitesi
5
Sıcak Su Kaynaklarından İzole Edilen Mikroalglerin Kültüre Alınması, Kriyoprezervasyonu ve
Endüstriyel Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr Turgay ÇAKMAK /
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
6
Orta Anadolu Bal Arısını (Apis mellifera anatoliaca) Belirleme, Koruma ve Yaygınlaştırma
Projesi
Ahmet İNCİ /
Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür,
Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
7
Trunçgillerde DNA, RNA ve Protein Profillerinin Analizleri ile Çekirdeksizlik ile İlgili Markır
Geliştirilmesi
Doç. Dr. Aydın UZUN /
Erciyes Üniversitesi
8
Kiraz Yetiştiriciliğinde Küresel Isınmaya Bağlı İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Çoklu Meyve
Oluşumu Sorununun Çözümüne Yönelik Çalışmalar
Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN /
Çukurova Üniversitesi
9
Türk Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağların Raman Spektroskopisiile
Karakterizasyonu
Prof. Dr. Dilek SİVRİ ÖZAY /
Hacettepe Üniversitesi
10
Mikronize-Bentonitli-Kükürde Demir (Fe) ve Çinko (Zn) Mikro Elementlerinin Eklenmesi ve
Bunların Bitki Yetiştiriciliğinde Etkinliklerinin Araştırılması
Günce AKKUZU / Balkan Kükürt Ltd. Şti.
11
Aydın İli Koşullarında Tarımda Jeotermal Enerjinin Kullanılabilirliğinin Çok Yönlü Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sıtkı KARATAŞ /
Adnan Menderes Üniversitesi
12
Konya Havzasında Kirletilmiş Topraklara Doğal ve Seçilmiş Mikoriza Aşılaması İle Bitkilerin
Ağır Metal Toleransının Arttırılması
Doç.Dr. Ayşen AKAY /
Selçuk Üniversitesi
13
Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme
Potansiyellerinin Araştırılması ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak
Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması
Prof.Dr. Medine GÜLLÜCE /
Atatürk Üniversitesi
14
Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakteri ve Koagülaz Negatif Stafilokok
Suşlarının Starter Kültür Olarak Kullanım İmkanları
Prof.Dr. Mükerrem KAYA /
Atatürk Üniversitesi
15
Çiğ Süt ve Geleneksel Peynirlerden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Otolitik Özellikleri ve
Otolitik Suşların Starter ve/veya Destek Kültür Olarak Kaşar Peynirinin Olgunlaşmasının
Hızlandırılmasında Kullanımı
Doç. Dr. Oğuz Gürsoy /
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
16
Toprağı Koruyarak Buğdayda Verim ve Kalite Artırılmasına Yönelik En Uygun Tarımsal
Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi
Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT /
Konya Ticaret Borsası
17
Türkiye Florasında Bulunan Tricholoma Cinsi Mantarların Morfolojik ve Moleküler
Karakterizasyonu
Yrd.Doç.Dr. Hatıra TAŞKIN /
Çukurova Üniversitesi
18
Türkiye’de Yetiştirilen Yerel Buğday Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve
İlişkili Haritalama (Association Mapping) Metodu ile Buğdayda Tarımsal ve Morfolojik
Özelliklerle İlişkili Gen Bölgelerinin Tanımlanması
Prof.Dr. Hakan ÖZKAN /
Çukurova Üniversitesi
19
Türkiye’de Yetişen Farklı Eğrelti Genetik Kaynaklarının Biyoteknolojik ve Klasik Yöntemlerle
Muhafazası ve Fenolik Bileşiklerinin Tanımlanması
Prof. Dr. Ahsen Işık ÖZGÜVEN /
Çukurova Üniversitesi
20
Biberlerde Tütün Yanıklık Virüsüne Karşı Genetik Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi ve
Dayanıklı Hibrit Geliştirme
Yrd. Doç. Dr Bekir Bülent ARPACI /
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
21
Anadolu Köy Domateslerinin Islahı ve Ekonomiye Kazandırılması
Hüsnü EKİZ /
Nadide Tarım Ltd. Şti.
AR-GE DEVAM EDEN PROJELER
22
Farklı Yerel Domates Genotiplerinin Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerans Seviyelerinin
Belirlenmesi, Morfolojik, Fizyolojik ve Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi
Prof.Dr. Yıldız DAŞGAN /
Çukurova Üniversitesi
23
Yüksek Boylu Maviyemişin Akdeniz Bölgesine Adaptasyonu
Prof. Dr. Sedat SERÇE /
Niğde Üniversitesi
24
Orta Anadolu Bal Arısı Ekotipinin Korunması ve Islahı Projesi
Yücel SAYGI /
Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği
25
Elazığ Yöresinde Yetiştirilen Akkaraman Koyunlarının Morfolojik ve Genetik Yapısı
Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZMEN /
Fırat Üniversitesi
26
Farklı Bor Kaynaklarının Sütten Kesilmiş Kuzularda Besi Performansı, Et Kalitesi, Kemik ve
Rumen Gelişimi Üzerinde Etkileri
Prof.Dr. B.Zehra SARIÇİÇEK /
Ankara Üniversitesi
27
Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Besleme Rejiminin Belirlenmesi
Doç. Dr. Derya GÜROY /
Yalova Üniversitesi
28
Doğu Akdeniz Koşullarında Lahoz (Epinephelus aeneus)’un Larval Yetiştiricilik Olanaklarının
Araştırılması
Doç. Dr. Orhan Tufan EROLDOĞAN /
Çukurova Üniversitesi
29
Akdeniz Koşullarında Karides Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Metin KUMLU /
Çukurova Üniversitesi
30
Tiftik Keçisi Yetiştiricilik İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi ile Sektörel Gelişim ve
Destekleme Stratejilerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Yılmaz ARAL /
Ankara Üniversitesi
31
Sympherobius pygmaeus (Rambur) (Neuroptera: Hemerobiidae)’un Turunçgil Bahçelerinde
Planococcus citri (Rissio) (Hemiptera: Pseudococcidae)’nin Mücadelesine Yönelik Kullanım
Olanaklarının Araştırılması
Prof. Dr. Serdar SATAR /
Çukurova Üniversitesi
32
Virüs ile Enfekte Olmuş Tohumların Tespiti İçin Yeni Bir Yöntem: Nükleer Manyetik Rezonans
(NMR) Relaksometre
Yrd. Doç. Dr. Mecit Halil ÖZTOP /
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
33
Hidrolize ve Kondanse Tanen İçeren Bitkisel Preperatlardan Çevreci (Yeşil) Korozyon
İnhibitörlerin Tanımlanması
Yrd. Doç. Dr. İdris ARSLAN /
Pamukkale Üniversitesi
34
Susuz Amonyak Gübresinin Uygulama Olanakları ve Uygun Ekipman Geliştirilmesi
Güven AKAR /
Güven Zirai Kireççilik Tarım Ürünleri
İnş.Paz.San ve Tic Ltd Şti.
35
Bademde Kendine Verimli ve Geç Çiçeklenen Çeşit Islahı: Islah Süresini Kısaltmak Üzere DNA Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ /
Markörlerin Geliştirilmesi
Çukurova Üniversitesi
36
Kuraklık ve Tuz Stresine Tolerant Yeni Turunçgil Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU /
Çukurova Üniversitesi
37
Bursa Siyahı İnciri İçin Uygun İlek İnciri Çeşit ve Tiplerinin Saptanması ve İlek Bahçesi
Kurulması
Prof. Dr. Ümran ERTÜRK /
Uludağ Üniversitesi
38
Kültür Mantarlarında Yaygın Kabarcık Hastalık Etmenlerine Karşı Biyofungusit Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Mürsel ÇATAL /
Akdeniz Üniversitesi
39
Seralarda Bitki Hastalıklarının Erken Tespiti İçin Kalsiyum ve Salisilik Asit Seçici Sensörlerin
Geliştirilmesi ve Uygulanması
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK /
Yıldız Teknik Üniversitesi
40
Farklı Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Bitkilere Etkileri
Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU /
Yıldız Teknik Üniversitesi
41
Arthrobotrys spp.’nin Kök Ur Nematodlarına Karşı Biyonematisit Olarak Kullanılma
Olanaklarının Araştırılması
Prof. Dr. Cafer EKEN /
Süleyman Demirel Üniversitesi
42
İncir Güvesi Cadra cautella’nın Biyolojik Mücadelesinde Yerli Doğal Düşman Bracon hebetor
‘un Kitle Üretiminin Geliştirilmesi ve Salım Dozunun Belirlenmesi
Miray DURLU KÜLBAŞ / BiyoPoda Ltd Şti.
43
Un Güvesi Ephestia kuehniella’nın Biyolojik Mücadelesinde Yerel Parazitoit Venturia
canescens’in Kitle Üretimi ve Salım Dozunun Belirlenmesi
Dr. Şahin Tatlı / BiyoVen
AR-GE DEVAM EDEN PROJELER
44
Kangal Akkaraman ve Anadolu Merinosu Irkı Koyunlarda Rezidüel Yem Tüketimlerinin Islah
Çalışmalarında Kullanımı
Prof.Dr. Behiç ÇOŞKUN /
Selçuk Üniversitesi
45
Değişen Karadeniz Pelajik ekosistemi: Planktondan Balığa Besin Zincirinde Trofik Yapı,
İlişkiler, Verimlilik ve Enerji Transferi
Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU /
Karadeniz Teknik Üniversitesi
46
Koyunlarda Hızlı, İsabetli ve Düşük Maliyetli Babalık Testinde Kullanılabilecek DNA Microarray
Çip Tasarımı için Uygun SNP Markörlerin Belirlenmesi
Dr. Onur YILMAZ /
Adnan Menderes Üniversitesi
47
Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Üretici Şartlarında
Karşılaştırılması
Hakan KONYA /
Alternatif Veterinerlik Yem Gıda ve
Hayvancılık San.Tic. Ltd. Şti.
48
Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn
Tayini
Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL /
Namık Kemal Üniversitesi
49
Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar-Ge Kümes
Şartlarında Karşılaştırılması
Doç. Dr. Yusuf KONCA /
Erciyes Üniversitesi
50
Theileriosis’in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek İçin Kumarin
Türevlerinin Theileria annulata’nın enolaz Enzimini İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması
Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK /
Yıldız Teknik Üniversitesi
51
Süt ve Süt Ürünlerinden Fenilalanin Uzaklaştırılması ve Proteinlerin Fraksiyonlanması İçin
Proteaz Üretimi ve Membranların Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Özhan AYTEKİN /
Yeditepe Üniversitesi
52
Clostridium Hastalıklarına Karşı 8'li Kombine Aşı Üretimi
Menderes ÇADIRCI / AVİCENNA Ltd. Şti.
53
Bazı Geleneksel Fermente Ürünlerden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Starter Kültür
Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAMANER /
Adnan Menderes Üniversitesi
54
GDO Analiz Yöntemlerinde Ulusal Referans Malzeme Kullanımı ve Laboratuvarlar Arası
Karşılaştırma Testi İle Doğrulanması
Doç.Dr. Remziye YILMAZ /
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
55
Gıda Atıklarından Geri Kazanılan Modifiye Pektinin Fonksiyonel ve Reolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi
Doç. Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz /
Yıldız Teknik Üniversitesi
56
Süt Endüstrisinde Kullanılacak Biyoaktif Transglutaminaz Enziminin E.coli’de Yüksek Verimle
Üretimi
Şükrü Atakan / SENTEBİOLAB Ltd. Şti.
57
Sığırlarda Hypoderma bovis Enfestasyonu İçin Tanı Kiti Geliştirilmesi ve Aşı Adayı
Rekombinant Proteinlerin Üretimi
Prof. Dr. Sami ŞİMŞEK / Fırat Üniversitesi
58
Gıda ve Yem Sektöründe Besin Takviyesi Olarak Kullanılabilecek Yüksek DHA İçerikli Mikroalg
Üretim Yöntemi Geliştirilmesi
Emrah Yelboğa / VİTALİS Ltd. Şti.
59
Ülkemizde Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinde Sıklıkla Karşılaşılan Motil Aeromonas
(Aeromonas hydrophila, A. sobria, A. caviae), Yersinia ruckeri ve Lactococcus garvieae
Etkenlerinde Antimikrobiyal Direnç (Sülfonamidler, Tetrasiklin, Florfenikol ve Eritromisin) ve
IPN, VHS, IHN Virüslerinin Varlığının İncelenmesi
Prof. Dr. Soner ALTUN /
Uludağ Üniversitesi
60
Karayemiş Polifenollerinin Ayçiçeği Pektini Jellerinde Enkapsülasyonu ve Bu Sistemlerin
Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜLSEREN /
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
61
Viral Hemorajik Septisemi Virüs (VHSV) Spesifik Hızlı İmmunokromatografik Test Kiti
Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan IŞIDAN /
Cumhuriyet Üniversitesi
62
Türkiye’de Yetişen Keçiboynuzu Meyvesinden Biyoaktif Madde Elde Edilmesi ve Ekstraktın
Bileşim, Fonksiyon ve Veriminin Ekolojik Şartlara Bağlı Olarak Tanımlanması
Prof. Dr. ALİ ÇELİK /
Pamukkale Üniversitesi
63
Doğal kayısı (Prunus armenica L.) Gamının Fonksiyonel Özelliklerinin ve Gıda Katkısı Olarak
Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT /
Selçuk Üniversitesi
64
Lipozom Kapsülleme Yöntemi İle Kara Havuç Antosiyaninlerinden Gıda Renklendiricisi Üretimi
Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU /
İstanbul Teknik Üniversitesi
65
Geleneksel Gümüşhane Pestil ve Kömesinin Üretim Yöntemlerinin ve Kalite Parametrelerinin
İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Oktay YILDIZ /
Karadeniz Teknik Üniversitesi
AR-GE DEVAM EDEN PROJELER
66
İmmunolojik Test Geliştirilmesine Yönelik Rekombinant Laktoferrin Üretimi
Doç.Dr. Mert PEKCAN /
Ankara Üniversitesi
67
Mısır Bitkisinde Islah Başlangıç Materyalinin Oluşturulması ve Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi
Dr. Ali ÜSTÜN / SAFGEN Ltd. Şti.
68
Orta Anadolu Şartlarına Uygun Hibrit Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Doç.Dr. Ahmet TAMKOÇ /
Taşpınar Tarım Ltd. Şti.
69
Moleküler Teknolojiler Kullanılarak Ayçiçeğinde Orobanşa (Orobanche spp) Dayanıklı Oleik
Asit İçeriği Yüksek Ebeveyn Hatların ve Çeşitlerin Geliştirilmesi
Dr. Sabahattin BODUR /
AGROMAR Ltd. Şti.
70
Yalancı İğde Meyve ve Tohum Yağının Fitokimyasal İçeriği ve Endüstriye Yönelik Üretim
Koşullarının Optimizasyonu
Doç.Dr. Aliye Aras Perk /
İstanbul Üniversitesi
71
Klasik Islah Yöntemleri ve Moleküler Markır Teknikleri Kullanılarak Sanayilik Patates Islah
Hatlarının Geliştirilmesi
Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN /
Niğde Üniversitesi
72
Siirt İli Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday-Baklagil
Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Yrd. Doç.Dr. Fatih ÇIĞ / Siirt Üniversitesi
73
Türkiye Mikotasında Bulunan Lepista (Fr.) W.G. Sm. Cinsinin Taksonomik, Moleküler ve
Ekolojik Karakterizasyonlarının Belirlenmesi
Doç. Dr. Kutret GEZER /
Pamukkale Üniversitesi
74
Dorystoechas Hastata Bitkisinin Toksikolojik ve Anti-aging Özelliklerinin İncelenmesi, Klasik
ve Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması
Oğuz ÖZTÜRK / Morlab Biyoteknoloijk
Ar-ge Danışmanlık San.ve Tic. Ltd. Şti.
75
Doğrudan Ekim Sisteminde Orta Anadolu Bölgesinde Uygulanabilecek Ekim Nöbetlerinin
Belirlenmesi
Prof. Dr. Refik UYANÖZ /
Sarayönü Ziraat Odası
76
Mısır Islahında Dihaploid Teknolojisi İle Anaç Geliştirilmesi
Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM /
Dicle Üniversitesi
77
Jeotermal Isıtmalı Sera Sularında Ağır Metal ve Radyonüklitlerin Giderimine Yönelik BiyoNanokompozitlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. İbrahim DORUK /
Pamukkale Üniversitesi
78
Türkiye’deki Hayvancılık Destekleme Politikalarının Kısa ve Uzun Dönem Etkileri ve TR 83 İlleri Doç. Dr. Gülistan ERDAL /
Hayvancılık İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
79
Tarım Sektöründe Mevsimlik İşçi Hareketleri, Çocuk İşçiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
Adana Örneği.
Doç. Dr. Müge KANTAR DAVRAN /
Çukurova Üniversitesi
80
Turunçgillerde İhracat Yapısının Hedef Ülkeler Açısından İncelenmesi ve İhracat Desteklerinin
Uluslararası Rekabet Gücüne Etkilerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK /
Ulusal Turunçgil Konseyi
81
İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye’deki Hayvansal Üretime Etkileri: Seyhan Havzası Örneği
Prof.Dr. Nazan KOLUMAN /
Çukurova Üniversitesi
82
İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye’de Tarımda Etkilerinin Değerlendirilmesi
Prof.Dr. İlkay DELLAL /
Ankara Üniversitesi
83
İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye’deki Bitkisel Üretime Etkileri: Yeşilırmak Tarım Havzası
Örneği
Prof.Dr. Arslan Zafer GÜRLER /
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
84
Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesimin İdari, Nüfus, Tarımsal Yapı ve Üretime Olası Etkilerinin
Belirlenmesi ve Alınması Gereken Önlemler
Prof.Dr. Adnan ÇİÇEK /
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
85
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının Etkisinin Değerlendirilmesi: Sorunlar ve
Olası Çözüm Önerileri
Doç.Dr. Ferit ÇOBANOĞLU /
Adnan Menderes Üniversitesi
86
Bitkisel Ürünler Maliyet Projesi (MOSİS) Verilerine Dayalı Olarak Türkiye Genelinde Yeter
Gelirli Arazi Büyüklüklerinin Tespiti
Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ /
Adnan Menderes Üniversitesi
87
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islah Ülkesel Projelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar Doç. Dr. Aynur KONYALI /
ve Çözüm Önerileri: Marmara Bölgesi Örneği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
88
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KARA /
Dicle Üniversitesi
89
Türkiye’nin Bitkisel Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Doç.Dr. Alptekin KARAGÖZ /
Aksaray Üniversitesi
90
Tarım Sigortaları ve Tarımda Doğal Afet Yönetiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ş. Kasırga YILDIRAK /
Hacettepe Üniversitesi
94
Tarımsal Sulama Politikaları, Sulama Yönetimi ve Sulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Süleyman KODAL /
Ada Hidroenerji Strateji Mühendislik
Müşavirlik İnşaat Ticaret Ltd. Şti.
AR-GE DEVAM EDEN PROJELER
92
Türkiye’de Temel Gıda Ürünlerinde Gıda Tüketim Deseni, Kişi Başına Tüketim Miktarlarının
Tespiti ve Gıda Ürünleri Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Prof. Dr. Abdubaki BİLGİÇ /
Atatürk Üniversitesi
93
Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Uygulamalarının Ekonomik Etkinliği, Sorunları ve Çiftçi
Memnuniyet Analizi
Prof. Dr. Osman KARKACIER /
Akdeniz Üniversitesi
94
Türkiye'de Tarımsal "Destek, Ar-Ge ve Yatırım" Harcamalarının Etki Analizi
Prof. Dr. Ahmet Ali KOÇ /
Akdeniz Üniversitesi
95
Tarım Piyasalarında Vergilendirme ve Vergilendirmenin Fiyat Oluşumuna Etkileri: Antalya İli
Örtüaltı Üretim Örneği
Prof. Dr. Cengiz SAYIN /
Akdeniz Üniversitesi
96
Türkiye’de Tarım-Çevre Politikalarının Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK)
Uygulamaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Ela ATIŞ / Ege Üniversitesi
97
Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğünün Belirlenmesi
Prof. Dr. Bülent MİRAN / Ege Üniversitesi
98
Anter ve Mikrospor Kültürü ile Mor Havuçta Haploid ve Dihaploid Bitki Üretimi için Protokol
Geliştirme
Yrd. Doç. Dr. Mehtap YILDIZ /
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
99
Yeni Böğürtlen Çeşitlerin Adaptasyonu ile Budama ve Uç Almanın Floricane ve Primocane
Çeşitlerde Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Mustafa ÖZGEN /
Niğde Üniversitesi
100
Türkiye’de Kesme Çiçek Ortanca Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. Soner KAZAZ /
Ankara Üniversitesi
101
Adilcevaz Yöresinde Soğuğa ve Dona Dayanım Gösteren Üstün Nitelikli Ceviz Gen
Kaynaklarının Belirlenerek Gen Bahçesinde Koruma Altına Alınması
Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA /
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
102
Türkiye’nin Stratejik Bitkisi Fındıkta Bitki Doku Kültürü Çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. Bahar SOĞUTMAZ
ÖZDEMİR / Yeditepe Üniversitesi
103
Sanayiye Yönelik Biber Hat ve Çeşidi Geliştirilmesi
Selçuk Turgay AKSOY /
Özkorkmazlar Gıda Tarım Ür. Mad.
Makina Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
104
Klasik Melezleme ve Haploidizasyon Yöntemleriyle Siklamen Gen Kaynağının Oluşturulması
ve Islah Çalışması için Uygun Genotiplerin Seçimi
Dr. Pembe ÇÜRÜK /
Çukurova Üniversitesi
105
Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Kitle Üretiminde Besin Olarak Kullanılmak Üzere Un Güvesi,
Ephestia kuhniella Zeller (Lepidoptera:Pyralidae)’nın Optimum Kitle Üretim Metodunun
Geliştirilmesi ve Kalite Kontrol Üzerinde Araştırmalar
Doç. Dr. Lerzan ERKILIÇ /
Biyolojik Tarım Danışmanlık ve Müh. Hiz.
Koll. Şti.
106
Toprak Altı Ve Depo Zararlılarına Karşı Metil Bromür’e Alternatif Fumigant Etil Formatın Farklı
Formülasyonlarının Araştırılması
Dr. Kemal KESENCİ / Safa Tarım A.Ş
107
Entomopatojen Fungus Beauveria Bassiana’nın Tarım Zararlısı Olan Leptinotarsa
decemlineata ve Tenebrio molitor Türleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Prof. Dr. Nevin KESKİN /
Hacettepe Üniversitesi
108
Ülkemiz Koşullarında Yerli Üretim Biyopestisit Ürünlerinin Geliştirilmesi, Pilot Üretimi ve
Ekonomiye Kazandirilmasi
Taner BOZKURT / Bozkurt Biyoteknoloji
AR-GE Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
109
Nanoteknolojik İnsektisit Yöntemle Üretiminin Formüle Edilmesi
Ömer YALÇIN / Almer Kimya İlaç Gıda
Tarım Hayv. Vet. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.
110
Antepfıstığı psyllidinin (Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. (Homoptera: Psyllidae) doğal
düşmanı Oenopia conglobata (Coleoptera: Coccinellidae)’nın üretimi ve Salımı
Doç. Dr. İnanç ÖZGEN / Fırat Üniversitesi
111
Doğrudan Ekim Yapılmış Mısır Alanlarında Örtücü Bitkilerin Yabancı Otlarla Mücadelede
Etkinliğinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Doğan IŞIK / Erciyes Üniversitesi
112
İzmir İç Körfez’de Amatör Olta Balıkçılığının İzlenmesi ve Yakalanan Türlerin Tüketilebilirliğinin
İncelenmesi
Doç. Dr. Ali ULAŞ / Ege Üniversitesi
113
Yerli ve Yabancı Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Zenginleştirilmiş Kafes Ve
Serbest Dolaşımlı Yetiştirme Koşullarında Belirlenmesi
Doç. Dr. Muzaffer DENLİ /
Dicle Üniversitesi
114
Kalamar (Loligo vulgaris, Lamarck 1798) Üretimini Arttırmaya Yönelik Yapay Yumurtlama
Düzeneklerinin Kullanılması
Doç. Dr. İlker AYDIN / Ege Üniversitesi
115
Küçükbaş Hayvan Tartım ve Tasnifleme Sistemi Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi
Prof. Dr. Hakan IŞIK / Konel Araştırma
Geliştirme San. Tic. Ltd. Şti.
116
Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Varroaya Karşı Islah Kolonilerinin Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Rahşan İvgin Tunca /
ve Yetiştirilmesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
117
Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (Free-Range) Yetiştirme
Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması
Doç. Dr. İsmail DURMUŞ /
Ordu Üniversitesi
118
Balık Üretiminde Kapalı Devre Sistemi Kullanarak Verimlilik Sağlayacak Yöntemlerin
Geliştirilmesi, Kapalı Devre Sistemi İle Balık Üretiminin Alternatif Uygulamalarının Test
Edilmesi.
Serkan ILGAZ /
Kılıç Deniz Ürünleri Ür. İhr. İth. ve Tic. A.Ş.
AR-GE DEVAM EDEN PROJELER
119
Karadeniz Bölgesinde Termoklin Tabakasının Altından Su Çekerek Deniz Kafeslerinde
Gökkuşağı Alabalığının Yazlatılma Olanaklarının Araştırılması
Doç. Dr. Zeki KURTOĞLU /
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
120
İntrogresyon Yoluyla Myostatin Mutasyonunun Ramlıçlara Aktarılması:1. Aşama
Prof. Dr. Mustafa TEKERLİ /
Afyonkarahisar İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği
121
Yerli Keçi Irklarımızın (Kıl, Tiftik, Honamlı ve Kilis) Kas Lifi Karakterizasyonu
Yrd. Doç. Dr. Emre ŞİRİN /
Ahi Evran Üniversitesi
122
Türkiyede Ticari Olarak Satışa Sunulan Balık Türlerinin DNA Barkod Kayıtlarının Oluşturulması
Dr. Emre Keskin / Ankara Üniversitesi
123
Furukto-oligosakkarit, Galakto-oligosakkarit ve Mannan-oligosakkarit Katkılılarının Karabalık
(Clarias gariepinus) Larvalarının Büyüme Performansı, Karaciğer ve Bağırsak Histolojisi
Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Ercüment GENÇ /
Ankara Üniversitesi
124
Güney Marmara’da İki Farklı Uzun Halat Sistemi ile Midye (Mytilus galloprovincialis)
Yetiştiriciliğinin Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM / Güvenli
Su Ürünleri Bes. Gıda Tarım Dan. Ltd. Şti.
125
Atak-S Yumurtacı Ebeveynlerin Verim Performanslarının Üretim Kümeslerinde Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Gökhan FİLİK /
Ahi Evran Üniversitesi
126
Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Susurluk Havzası Balık Gen Kaynakları
Prof. Dr. Sedat Vahdet YERLİ /
Hacettepe Üniversitesi
127
Deniz Balıkları Kuluçkahaneleri için Potansiyel Canlı Yem Olabilecek Yerli Kopepod Türlerinin
Biyolojileri ve Kültür Olanakları
Prof.Dr. Şengül BEŞİKTEPE /
Dokuz Eylül Üniversitesi
128
Damızlık Ana Arı Üretim İşletmelerinde Morfometrik ve Mikrosatellit DNA Varyasyonunu
Belirleme ve Damızlık İşletmeleri İzleme Sistemi Oluşturma
Prof.Dr. H.Vasfi GENÇER /
Ankara Üniversitesi
129
Atlarda Ebeveyn Tayin Kitinin Geliştirilmesi
Vahap KAPIKIRAN / Genometri
Biyoteknoloji Ar&Ge ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.
130
Antimikrobiyal İzleme ve İlaç Etkinlik Araştırmalarına Uygun, Bazı Patojenler ve Kalıntılardan
Ari, Bal Arısı (Apis mellifera) Kolonilerinin Geliştirilmesi.
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Necati MUZ /
Namık Kemal Üniversitesi
131
Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerin Sütlü Tatlılar Endüstrisinde Kullanımı ve Biyoaktif, Reolojik ve
Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN /
Yıldız Teknik Üniversitesi
132
Gıda Sanayi İçin Mikrobiyal Jelatin Üretimi
Prof. Dr. Zülal KESMEN /
Erciyes Üniversitesi
133
Pistacia terebinthus spp. terebenthus (Menengiç) Yağının Spray Dryer Tekniği ile MikroEnkapsülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi ve Farklı Gıda Modellerinde Kullanım Olanaklarının
Araştırılması
Prof. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLU /
Siirt Üniversitesi
134
Ozon Gazı Uygulanmış Koyun Sütü Kullanılarak Geleneksel Yöntemle Üretilen Beyaz
Peynirlerde Depolama Periyodunda Bazı Özelliklerdeki Değişimlerin Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Durmuş SERT /
Necmettin Erbakan Üniversitesi
135
Bacillus anthracis Sporları ile Kontamine Alanların Çevre Dostu Ajanlarla Kademeli
İyileştirilmesi
Prof. Dr. Mitat ŞAHİN /
Kafkas Üniversitesi
136
Probiyotik Kaynaklı Ekzopolisakkaritlerin (EPS) Kanatlı Yemlerinde Prebiyotik Katkı Olarak
Kullanılmasının Araştırılması
Prof. Dr. Zehranur YÜKSEKDAĞ /
Gazi Üniversitesi
137
Toksoplazmaya Karşı Nano Boyutta Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Deney
Hayvanlarında Etkinliğinin İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ /
Yıldız Teknik Üniversitesi
138
Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkili Fesleğen Uçucu Yağının Mikroenkapsülasyonu ve Model
Üründe Uygulanması
Prof. Dr. Ali BAYRAK /
Ankara Üniversitesi
139
Divle Obruk Peynirinin Endüstriyel Koşullarda Üretiminin Standardizasyonu
Dr. Şebnem ÖZTÜRKOĞLU BUDAK /
Ankara Üniversitesi
140
Pekmez Üretiminde Ohmik Evaporatör Kullanımı
Merve Tuğçe TUNÇ ODABAŞ /
Gümüşhane Üniversitesi
141
Mısır ve Hamsi Unu Karışımı ile Üretilen Glutensiz Ekmeklerin Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal
Özellikleri ile Raf Ömrünün Belirlenmesi
Prof. Dr. Ahmet Faik KOCA /
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
142
Kanatlıların Salmonella İnfeksiyonunu Engelleyen Bağırsak Mikrobiyomunun Metagenomik
Analiz İle Belirlenmesi: Antibiyotiklere Alternatif Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Prof. Dr. K. Serdar DİKER /
Ankara Üniversitesi
143
Kısmi Pişirilerek Dondurulmuş Glutensiz Ekmek Üretimi
Doç.Dr. Hülya GÜL /
Süleyman Demirel Üniversitesi
144
Schmallenberg Virüs Enfeksiyonu Tanısında Kullanılmak Üzere Elısa ve Real-Tıme RT-PCR
Kitlerinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Ahmet Kürşat AZKUR /
Kırıkkale Üniversitesi
145
Veteriner Patojenleri İçin Mikroarray Temelli Teşhis Kiti Geliştirilmesi (1. Aşama Viral
Hastalıklar)
Doç. Dr. Hikmet Ün / Aksaray Üniversitesi
146
İnfeksiyöz Pankreatik Nekroz (IPN)’un Tanısı İçin “İn Situ Hibridizasyon Moleküler Kitinin
Geliştirilmesi
Prof. Dr. Nihat Toplu /
Adnan Menderes Üniversitesi
AR-GE DEVAM EDEN PROJELER
147
Geleneksel Bir Süt Ürünü Olan Kurut Üretiminde Farklı Kurutma Tekniklerinin Kullanılması ve
Bu Tekniklerin Ürün Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Prof. Dr. Asuman GÜRSEL /
Ankara Üniversitesi
148
Biyodizel Üretiminde Kullanılan Bazı Mikroalg Türlerinin Çeşitli Kurutma Yöntemleri ile
Kurutulması ve Kurutulmuş Mikroalglerden Biyodizel Elde Edilmesi
Dr. İlknur ALİBAŞ / Uludağ Üniversitesi
149
Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) 5DL Kromozomunun Referans Dizilemesi
Prof.Dr. Hikmet BUDAK /
Sabancı Üniversitesi
150
Ekonomik Öneme Sahip Sideritis Türlerinden (S.condensata, S. congesta, S. stricta) Katma
Değeri Yüksek Gıda Takviyelerinin Üretimi
Prof.Dr. Gülaçtı Topçu /
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
151
Helichrysum Stoechas ssp. Barellieri Bitkisinden İdrar Yolları Taş Hastalığına (Ürolithiasis)
Karşı Katma Değeri Yüksek Farmasötik Ürün Geliştirilmesi
Prof. Dr. Mustafa ASLAN /
Gazi Üniversitesi
152
Ülkemiz Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Tuza Tolerans/Dayanıklılık
Göstergesi Olarak Evrensel SSR Markörlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Tuz Stresi
Koşullarında Gen İfade Profillerinin İncelenmesi
Prof.Dr. Mustafa YILDIZ /
Ankara Üniversitesi
153
Ayçiçeğinde IMI Herbisitlerine, Orobanşa ve Mildiyöye Dayanıklı Ebeveyn Hat ve Hibrit Islahı
Doç. Dr. Yalçın KAYA /
TRAGEN Trakya Genetik, Ar-Ge, Dan.,
Ür., İth., İhr. ve Paz. Ltd. Şti.
154
Türkiye Yerel Çeltik Çeşitlerinin Agronomik ve Moleküler Karakterizasyonu, Üretimdeki
Çeşitleri Ayırt Edici Markırların Belirlenmesi
Yrd.Doç. Dr. Necmi BEŞER /
Trakya Üniversitesi
155
Ülkemizde Tütün Bitkisi Tarla Atıklarının Biyoenerji ve Hayvan Yemi Amaçlı Kullanım
İmkanlarının Araştırılması
Prof. Dr. Ali Kemal AYAN /
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
156
Orta Anadolu Şartlarına Uygun Yüksek Tane Verimli ve Soğuğa Dayanıklı Bezelye Hatlarının
Geliştirilmesi
Doç.Dr. Ercan CEYHAN /
Selçuk Üniversitesi
157
Ot Pancarda Genetik, Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi
Dr. Rahim ADA / Selçuk Üniversitesi
158
Laboratuvarlar Arası Entegrasyonun Sağlanmasına Yönelik Bilişim Alt Yapısının Geliştirilmesi
Prof.Dr. Hamit KÖKSEL /
Hacettepe Üniversitesi, Gıda Uygulama ve
Araştırma Merkezi
159
Tarım Sektöründe Sosyal Sermaye ile Bilgi - Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyi ve Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Selma KARABAŞ /
Önerileri
Çankırı Karatekin Üniversitesi
160
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Desteklemelerinin Uygulamadaki Etkinliği Üzerine
Bir Araştırma: TRA1 Bölgesi Örneği
Doç. Dr. Ayşe SEZGİN /
Atatürk Üniversitesi
161
IPARD Programı Kapsamında Kullandırılan Hibelerin Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir
Çalışma; Erzurum, Kars ve Ağrı İlleri Örneği
Doç. Dr. Adem AKSOY /
Atatürk Üniversitesi
162
Aljinat İmmobilize Edilmiş Yerel Fosfor Çözücü Bakteri ve Mikronize Edilmiş Ham Fosfat
Kayasının Tarımda Kullanılma Olasılıklarının Belirlenmesi
Doç.Dr. Mehmet ÖĞÜT /
Konbiyo Arge Kim. Mad.Tar. Hayv.ve
Enerji San.Tic. Ltd.Şti.
163
Hidroluis Dren Borularının Yüzeyaltı Drenaj Sistemlerinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. İdris BAHÇECİ / Agat Filtreli
Drenaj Borusu- Lui TOPALHASAN
164
Topraktaki Ca ve Mg Makro Besin Elementlerinin Tayini için Otomatik Titrasyon Sistemi
Geliştirilmesi
Dr. Yasemin KAYA /
Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
165
Toprakta Azot Miktarının Ölçümlenmesine ve Gübre Önerisinde Kullanılmasına Yönelik
Taşınabilir Lazerle Tespit Sistemi Tasarımı ve Yöntem Geliştirilmesi
Zeynep ÇETEREZ / Biyans Biyolojik
Ürünler Ar-Ge Dan. Tic. Ltd. Şti.
166
Erzurum Çevresindeki Tarımsal ve Doğal Topraklardan PGPR Olma Potansiyeline Sahip
Bakterilerin İzolasyonu, Moleküler Tanılanması ve Ulusal Kültür Koleksiyonunun Hazırlanması
Prof. Dr. Medine GÜLLÜCE /
Atatürk Üniversitesi
167
Yeni Kuşak Yüksek Kalitede Nanoteknolojik Güneş Paneli Tasarımı, Üretimi ve Tarım
Sektöründe Kullanımı
Dr. Tuğba TÜĞSÜZ ARİFOĞLU /
Hacettepe Üniversitesi
168
169
170
Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN /
Etlik Piliç (Broiler) Dışkısında Mikroalg Geliştirilmesi ve Elde Edilen Biyokütlenin Tarımda Doğal
Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri
Mikrobiyal Gübre Olarak Kullanılmasıyla Ülke Ekonomisine Kazandırılması
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doç. Dr. Turgay TEKİNAY /
Nanobiyoteknolojik Yöntemlerle Nano-gübre Geliştirilmesi
İmmünotek Sağlık Gıda Müh. Elekt.
Biyoteknoloji Dan. Ticaret Ltd. Şti.
Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU /
Zeytin Karasuyunun Plazma Yöntem ile Bertarafı
Anadolu Plazma Teknoloji Enerji, Dan.,
Araş. ve Gel. Merkezi San. ve Tic.Ltd. Şti.
171
Çiftlik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi
Tolga İPEK / ASELSAN Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
172
İnsansız Hava Aracı ile Görüntü İşleme Temelli Hassas Tarım Uygulamaları
Yüksel DEMİRTÜRK / ASELSAN
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
173
Yerli Otomatik Traktör Dümenleme ve Kontrol (OTAK) Sisteminin Geliştirilmesi
Kaya UÇARKAYA / ASELSAN Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
AR-GE DEVAM EDEN PROJELER
Download

Devam Eden Projeler - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı