Pazar Bölümlendirme
 Pazar Bölümlendirme Nedir ?
 Pazar Bölümlendirmenin Yararları
 Pazar Bölümlendirme Kriterleri
 Pazar Bölümlendirme Süreci
 Pazar Bölümlendirmede Kullanılan Değişkenler
1
PAZAR
BÖLÜMLENDİRME
Heterojen bir bütün pazarın nispeten benzer ürünlere
ihtiyaç duyan tüketici gruplarına ( veya pazar
bölümlerine ) ayrılması işlemidir .
PAZAR BÖLÜMÜ
Nisbi olarak benzer ürün ihtiyaçlarına yol açan
bir veya daha fazla karakteristik niteliği
paylaşan kişiler veya örgütler grubunu ifade
eder .
PAZAR BÖLÜMLENDİRMENİN YARARLARI
Farklı tüketici gruplarının ihtiyaçları
belirlenip , her grup için ayrı pazarlama
programı oluşturmakla tüketici
ihtiyaçları daha iyi karşılanır ;
En karlı , en cazip Pazar bölümlerine
yönelinir ;
Tutundurma mesaj ve araçları
daha spesifik gruplar için ayrı
ayrı düşünüleceğinden daha etkin
ve verimli olur ;
Pazardaki değişmeler daha iyi
izlenir ;
Kaynaklar daha etkin kullanılır .
PAZAR BÖLÜMLENDİRMENİN
SAKINCALI ve SINIRLAYICI YÖNLERİ
Bölümlendirme masraflıdır ;
Yüksek maliyete sebep olur ;
Stok maliyetlerini arttırır ;
Her pazar bölümü için ayrı bir
reklam aracının kullanılması ek
maliyet getirir .
Pazar Bölümlendirme
Kriterleri
 Ölçülebilirlik
 Büyüklük
 Ulaşılabilirlik
 Farklılık
 Homojenlik
 Dayanıklılık
 Savunulabilirlik
7
Pazar Bölümlendirme
Süreci
İşletmenin Hitap Edeceği Alanın Belirlenmesi
Pazar Bölümlendirme Değişkenlerinin Listelenmesi
Sayısal Analizlerin Yapılması
Niteliksel Analizlerin Yapılması
Pazar Boyutunun Farklılığının, Erişilebilirliğinin ve
Pazarlama Karmasına Tepkinin Değerlendirilmesi
8
Tüketici Pazarlarının Bölümlendirilmesi
9
1)
Çoğrafik alan ya da Bölge Temeline Göre Bölümlendirme
Tüketici pazarları ; ülke içindeki
bölgeler, nüfus yoğunluğu , doğal
kaynaklar , kent veya kırsal kesim olma
durumu ve iklim gibi faktörler temel
alınarak bölümlendirilebilir . Pazar
yoğunluğu , bir birim alanındaki
potansiyel alıcı sayısını gösterir .
2) Demografik Bölümlendirme
Toplam nüfusun karakteristik
özellikleri incelenerek ; yaş , cinsiyet ,
meslek , eğitim düzeyi , gelir ve sosyal
sınıf gibi değişkenler pazarları
bölümlendirmede kullanılabilir . Çok
yaygın olarak kullanılan bu yöntemde
, en fazla yaş , cinsiyet ve gelir
değişkenleri temel alınır .
3) Psikografik Bölümlendirme
En fazla kullanılan üç psikografik
temel ; sosyal sınıf yapısı , kişilik
karakteristik özellikleri ve hayat
tarzıdır.
4) Davranışsal ya da Ürüne İlişkin
Faktörlere Göre Bölümlendirme
Bu yöntemde en çok kullanılan
iki temel ; istenilen yararlar ve
kullanım hızı (oranı) dır .
ENDÜSTRİYEL PAZARLARIN BÖLÜMLENDİRİLMESİ
Temel alınan kriterler şunlardır :
1) Bölge ve coğrafik alan ;
2) Örgüt tipi ;
3) Müşteri büyüklüğü ;
4) Ürün kullanımı .
1) Bölge ve Coğrafik Alan
Talep ; iklim , bölge , arazi , doğal
kaynaklar gibi faktörlere bağlı
değişir . Coğrafi bölümlendirme
özellikle belirli yerlerde kümelenmiş
endüstrilere erişmek için çok yarar
sağlar .
2) Örgüt Tipi
Örgütlerdeki farklılıklar çoğu kez
farklı ürün özelliklerini , dağıtım
sistemlerini ve fiyatları gerekli
kılar . Diğer yandan , çeşitli
örgütlerin satınalma prosedürleri de
pazarlama faaliyetlerini etkiler .
3) Müşteri Büyüklüğü
Bir örgütün büyüklüğü mallara
olan ihtiyacının miktarını ,
tiplerini ve satınalma
prosedürlerini hayli etkileyebilir .
Bu nedenle ; alıcıların büyüklüğü
endüstriyel pazarı
bölümlendirmede etkili bir
kriterdir .
4) Ürün Kullanımı
Bazı hammaddelerin çok çeşitli
kullanım alanları vardır . Bir
işletmenin bunları kullanım şekli ,
satın alınacak mal miktarını ve
tipini etkilediği gibi , satınalma
metodunu da etkiler .
Download

Pzl.6