Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 6619
Karar Tarihi: 24/12/2015
Kurul Başkanlığının 23.12.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 23.12.2015
tarih ve 17040839-730-E.29991 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Koruma ve
Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında alınan 18.12.2015 tarihli ve
6602 sayılı Kurul Kararının eki “Döngüsel Sermaye Tamponu Uygulaması ile Bankalarca
Yapılacak Kâr Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde; 01.01.2016 tarihinden
geçerli olmak üzere bankaların Türkiye pozisyonları için döngüsel tampon oranının %0 olarak
uygulanmasına,
- İlk belirlemenin 2016 yılı itibarıyla başlayacak olması hususu göz önünde
bulundurularak, söz konusu usul ve esasların 2 nci paragrafında yer alan uygulamanın, ilk
belirlemeden sonra yapılacak oran değişiklikleri için geçerli olmasına,
karar verilmiştir.
Download

Bankaların Türkiye pozisyonları için 1/1/2016 tarihinden geçerli