YENİ NESİL
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT
“ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON
VE
YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ”
TEKNİK KILAVUZU
(Sürüm 1)
25 ARALIK 2015
İçindekiler Tablosu
GİRİŞ ......................................................................................................................................................................... 2
1
GİB BS Dış Entegrasyon Dosya Bildirim Bilgileri ...................................................................... 3
1.1
TSM – GİB BS Entegrasyonları ................................................................................................................. 3
1.1.1
YN ÖKC Kayıt Listesi Dosya Gönderimi ............................................................................... 4
1.1.2
YNÖKC Aktivasyon Listesi Dosya Gönderimi ...................................................................... 7
1.1.3
Public Key Güncelleme Dosya Gönderimi ........................................................................... 10
1.1.4
Yetkili Servis/Kişi Bilgileri Dosya Gönderimi ..................................................................... 12
1.2
1.2.1
GİB BS – TSM Entegrasyonları Dosya Bilgileri..................................................................................... 14
GİB BS’nin TSM Bilgilendirme Dosya Gönderimi .............................................................. 14
1
GİRİŞ
Bilindiği üzere, 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 465 Sıra
No.lu VUK Genel Tebliğinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı
Bilgi Sistemine (GİB BS) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin
elektronik ortamda yürütüleceği belirtilmektedir.
Anılan Genel Tebliğde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi
Sistemine Kaydı, Kayıtlı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici
Cihazların Kullanıma Açılması (Aktivasyonu), Kullanılmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların
Satışı veya Devri, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakılması
(Kapatılması), Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Hurdaya Ayrılması, Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihazların Servis Hizmetleri, Bu Tebliğin Yürürlük Tarihinden Önce Satışı Yapılan Cihaz
Bilgilerinin Kayıt İşlemleri”ne dair usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Genel Tebliğde açıklamaları yapılan hususlara ilişkin yetkili ÖKC firmaları ile bunların satış ve
yetkili servislerince düzenlenmesi gereken tabloların işlem adımları ile bu tabloların ÖKC TSM
Merkezleri üzerinden elektronik yolla GİB BS’ye iletilmesinde uyulacak esasların belirlenmesi
amacıyla bu kılavuz hazırlanmış bulunmaktadır.
2
1
GİB BS Dış Entegrasyon Dosya Bildirim Bilgileri
GİB BS YN ÖKC yaşam döngüleri hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin alınabilmesi için ve GİB BS’in
gerekli gördüğü durumlarda TSM’leri bilgilendirebilmesi için entegrasyon akışları oluşturulmuştur.
Bu akışın doğru bir şekilde sağlanabilmesi için YN ÖKC’lerle İlgili İşlemlerin Elektronik Ortamda
Yürütülmesine Dair Tebliğde sunulan bilgiler ile uyumlu olacak şekilde
GİB BS’ye TSM’ler
tarafından gönderilmesi beklenen bilgiler ile bu bilgilerin gönderim yöntem ve formatı aşağıda
açıklanmıştır.
1.1 TSM – GİB BS Entegrasyonları
GİB BS YN ÖKC bilgilerinin TSM üzerinden GİB BS’ye aktarılması, bu entegrasyonda yer alan dosya
gönderimleri ile gerçekleştirilir.
Gönderimi gerçekleştirilecek dosyalar aşağıdaki gibidir. Her bir dosya formatı ilgili başlık altında
detaylandırılacaktır.
YNÖKC Kayıt Listesi ( TSM -> GİB )
YNÖKC Aktivasyon Listesi ( TSM -> GİB )
Public Key Güncelleme ( TSM -> GİB )
YNÖKC Yetkili Servis Listesi (TSM-> GİB)
Entegrasyonlar içerisinde YN ÖKC durum bilgileri için aşağıdaki tabloda yer alan durum kod bilgileri
kullanılacaktır.
Tablo 1 YÖKC Durum Bilgileri
Durum Açıklaması
Firma tarafından üretilmiş. Kullanıma hazır.
Mükellef tarafından cihazın kullanıma başlanması.Aktif
Devir
Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakılması _Kapatılması
Hurdaya Ayırma
Durum Kodu
0
1
2
3
4
3
1.1.1
YN ÖKC Kayıt Listesi Dosya Gönderimi
ÖKC firmaları tarafından, Bakanlığımızdan onay alınarak imal veya ithal edilen (mühürlenmiş satışa
hazır) YN ÖKC’lere ilişkin olarak cihazların marka, model, firma kodu ve sicil numaraları itibariyle
“YN ÖKC Kayıt Listesi” hazırlanacak ve liste, her günün sonunda saat 00:00’a kadar bir defada
toplu olarak elektronik ortamda ÖKC TSM Merkezleri (Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan “Yeni
Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ait ÖKC TSM Merkezi Teknik Kılavuzu” ile usul ve esasları
belirlenen Merkezler) aracılığıyla GİB BS’ye gönderilecektir.
Tebliğde “Madde 3” bu konuda esas alınmıştır.
Teknik Bilgiler:
Dosya ADI
Dosya Açıklama
Dosya Kodu
Dosya
Dosya içeriği
: YNÖKC Kayıt Listesi
: Yeni üretilmiş YÖKC’ye ait bilgilerin olduğu dosya.
: 0001 ( İlk kayıt bilgilerinin olacağı dosyadır)
: Yokc_ Kayit_TSMKodu_FirmaKodu_YYYYMMDD_Sırano.txt
FirmaKodu : GİB tarafından verilen Üretici Kodu.
:
Dosya içeriğinin tam ve doğru olarak sağlanması ÖKC Firması/TSM sorumluluğundadır. Dosya
içeriğinde GİB BS’ye iletilmesi beklenen bilgilerin dolu olarak gelmesi gereklidir. Public Key bilgilerinin
güncellenmesine olanak sağlamak amacıyla Public Key bilgileri null olarak gönderilmeye imkan
sağlayacak şekilde sistem kurulumu yapılmıştır.
Alan Adı
Alan Tipi
MAxUzunl Değer
uğu
Üretici Firma
Alfanumerik
30
**
TSM Firma Kodu
Alfanumerik
2
**
Cihaz Marka
Alfanumerik
15
**
Cihaz Model
Alfanumerik
15
Firma Kodu
Alfanumerik
4
Mevcutta 2 veya 3
karakter
Firma Kodu + Sicil NO Alfanumerik
12
Örn:
XY12345678[bosluk][bosl
uk]
YÖKC Public Key
Alfanumerik
512
Sertifika Seri NO
Alfanumerik
30
Sertifika geçerlilik
tarihi başlangıç
Numerik
8
YYYYMMDD
Sertifika geçerlilik
tarihi bitiş
Numerik
8
YYYYMMDD
Cihaz Mühürleme
Tarihi
Numerik
8
YYYYMMDD
Açıklama
Padding
Sağdan boşluk karakteri
Sağdan boşluk karakteri
Sağdan boşluk karakteri
Sağdan boşluk karakteri
Sicil No sadece Numerik
değerlerden oluşacaktır
Sabit 12 değer olmalı
Sağdan boşluk karakteri
Bazı TSM’ler kayıt anında
PK bilgisi veremeyebilir.
Bu durumda 003 nolu
public key gönderme
dosyasını kullanarak 002
nolu activasyon dosyası
öncesinde Public Key
bilgilerini gönderebilirler.
Sağdan boşluk karakteri
-
4
Bağlantı Tipi
Alfanumerik
2
1 : TK1
2 : TK2
Sağdan boşluk karakteri
Yazılım Hash Değeri
Alfanumerik
64
Sabit 64 olmalı
Sha256
Header
Data
Footer
Akış
: H0001YYYYMMDD+Sırano+I+ NewLine( /r/n)
I
: Input dosyasıdır. TSM’den GİB BS’ye gönderilir.
SıraNo: İki haneli sıra numarasıdır. Gün içerisinde gönderilen kaçıncı dosya olduğunu
ifade eder
: D+( Dosya içeriği bölümünde belirtilen yapı ile gelecektir.) + NewLine( /r/n)
: F+RecordCount
RecordCount: Dosya içerisinde bulunan veri satır sayısını içerir. Header ve footer bu
sayıya dahil edilmez.
: Dosya gönderimleri TSM tarafından kendisine iletilen alanlara aktarılır. Dosya içerik
sorumluluğu, dosyaların zamanında iletilmesi, dosyaların belirli sürelerce ana
merkezlerinde saklanma sorumluluğu ÖKC Firması/TSM firmalarındadır.
GİB BS -> TSM Cevap Gönderimi
0001 Dosya gönderimi için oluşturulan cevap dosyasıdır.
Dosya Açıklama : Yeni üretilmiş YÖKC için oluşturulmuş cevap dosyasıdır.
Dosya Kodu
: 0001
Dosya ADI
: Out_Yokc_ Kayit_TSMKodu_FirmaKodu_YYYYMMDD_Sırano.txt
FirmaKodu : GİB tarafından verilen Üretici Kodu.
Dosya içeriği :
Alan Adı
Alan Tipi
Uzunluğu
Değer
Açıklama
Padding
Satır Numarası
Numerik
8
**
Input dosyasında yer aldığı satır
sayısı
Soldan 0 karakteri
Firma Kodu +
Sicil No
**Bilgiler
sertifika üzerinde
yazıldığı şekilde
gelmelidir
Alfanumerik
12
Örn:
XY12345678[bosluk][bosluk
]
Sadece Numerik değerlerden
oluşacaktır
Sabit 12 değer olmalı
Sağdan boşluk karakteri
Cevap Kodu
Alfanumerik
5
**
Cevap Kodu
Açıklama
Alfanumerik
50
**
Header
O
SıraNo
eder
Data
Footer
RecordCount
Sağdan boşluk karakteri
Satırdaki hatanın açıklamasıdır.
Sağdan boşluk karakteri
: H0001YYYYMMDD+Sırano+O+ NewLine( /r/n)
: Output dosyasıdır.
: İki haneli sıra numarasıdır. Gün içerisinde gönderilen kaçıncı dosya olduğunu ifade
: D+( Dosya içeriği bölümünde belirtilen yapı ile gelecektir)+ NewLine( /r/n)
: F+RecordCount
: Dosya içerisinde bulunan veri satır sayısını içerir. Header ve footer bu sayıya dahil
edilmez.
5
Akış
: Dönüş dosyası içerisinde sadece hata olan kayıtlar bulunur. Hiç hata olmaması
durumunda header footer içeren şekilde dosya üretimi sağlanacaktır. Footer record
count “0” olması beklenir.
6
1.1.2
YNÖKC Aktivasyon Listesi Dosya Gönderimi
ÖKC firmaları YN ÖKC’lerin mükellefe verilmesi anında cihaz aktivasyonu amacıyla ya da aktif
cihazların durumlarını güncellemek amacıyla “YN ÖKC Durum Dosyası” gönderimi yapacaktır.
Aktivasyon Listesi Dosya Gönderimi entegrasyonu, YN ÖKC’lerin kayıt listesi ile GİB BS’ye
bilgilendirmesi yapıldıktan sonra yaşam döngüsü içerisinde bulunacağı durum bilgilerinin GİB BS’ye
iletildiği entegrasyondur. Dosya içerisinde YN ÖKC’lerin Kullanıma Açılması (Aktivasyonu), Kullanılmış
YN ÖKC’lerin Satışı veya Devri, YN ÖKC’lerin Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakılması (Kapatılması) ve
YN ÖKC’lerin Hurdaya Ayrılması durumlarında YN ÖKC’lere ait durum bilgileri bu entegrasyon dosyası
ile GİB BS’ye iletilir.
Tebliğ “Madde 5, Madde 6, Madde 7, Madde 8” bu konuda esas alınmıştır.
Teknik Bilgiler:
Dosya ADI
: YN ÖKC Aktivasyon Listesi
Dosya Açıklama : Kayıt işlemi yapılmış YN ÖKC’ye ait durum bilgilerinin olduğu dosya.
Dosya Kodu
: 0002 ( Status bilgilerinin olacağı dosyadır)
Dosya ADI
: Yokc_ Durum_TSMKodu_FirmaKodu_YYYYMMDD_Sırano.txt
FirmaKodu : GİB tarafından verilen Üretici Kodu.
Dosya içeriği :
Dosya içeriğinin tam ve doğru olarak sağlanması ÖKC Firması/TSM sorumluluğundadır. Dosya
içeriğinde GİB BS’ye iletilmesi beklenen bilgilerin dolu olarak gelmesi gereklidir.
( * Olan bilgilerde hurda ve geçici kapama durumlarında boş veri gönderilecektir.)
Alan Adı
Alan Tipi
MaxUzunl
uğu
Değer
Açıklama
Padding
Mükellef Adı/Unvanı
Alfanumerik
50
VKN
Numerik
10
Vergi Dairesi Kodu
Alfanumerik
6
Vergi Dairesı Kodları
Faaliyet Konusu
Alfanumerik
8
NACE kodları
Sağdan boşluk karakteri
GİB İsyeri Grup Kodu
Numerik
4
Şimdilik boş olacaktır
Soldan 0
YÖKC’nin kullanıldığı il kodu
Alfanumerik
3
Soldan 0
YÖKC’nin kullanıldığı ilçe adı
Alfanumerik
20
Sağdan boşluk karakteri
YÖKC’nin kullanıldığı adres
Alfanumerik
50
Sağdan boşluk karakteri
Durum Bilgisi
Numerik
1
Satıcı Adı/ünvanı*
Alfanumerik
30
Satıcı VKN*
Numerik
10
Fatura Tarihi*
Numerik
8
YYYYMMDD
Fatura seri- sıra no*
Alfanumerik
30
Seri-sıra ( ORN: c02122345)
Soldan 0
YÖKC firma kodu
**Bilgiler sertifika üzerinde
yazıldığı şekilde gelmelidir.
Alfanumerik
4
Mevcutta 2 veya 3
karakter
Sağdan boşluk karakteri
Sağdan boşluk karakteri
Sabit 10 olmalı
Sabit 6
1,2,3,4
**Tablo 2 YÖKC Durum
Bilgilerine uyumlu olmalıdır
Sağdan boşluk karakteri
Sabit 10 olmalı
Sabit 8 olmalı
7
Firma Kodu + Sicil No
**Bilgiler sertifika üzerinde
yazıldığı şekilde gelmelidir
Alfanumerik
12
İşlemi gerçekleştiren kişi Ad
Soyad Bilgisi
Alfanumerik
30
Sağdan boşluk karakteri
İşlemi gerçekleştiren bağlı
olduğu firma bilgisi
Alfanumerik
30
Sağdan boşluk karakteri
İşlemi gerçekleştiren kişi
TCKN
Numerik
11
İşlemi gerçekleştiren kişi
firma faaliyet il kodu
Alfanumerik
3
Statü değişim tarihi
Numerik
8
NACE :
Örn:
XY12345678[bosluk][bosl
uk]
Sicil No sadece
Sağdan boşluk karakteri
Numerik değerlerden
oluşacaktır
Sabit 12 değer olmalı.
Sabit 11 olmalı
Soldan 0
YYYYMMDD
Sabit 8 olmalı
: National Association of Corrosion Engineers; (Avrupa Topluluğunda Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması), YN ÖKC’lerin faaliyet alanlarının belirlenmesinde
kullanılacaktır.
Header
I
SıraNo
eder
Data
Footer
RecordCount
edilmez.
Akış
: H0001YYYYMMDD+Sırano+I+ NewLine( /r/n)
: Input dosyasıdır. TSM’den GİB BS’ye gönderilir.
: İki haneli sıra numarasıdır. Gün içerisinde gönderilen kaçıncı dosya olduğunu ifade
: D+( Dosya içeriği bölümünde belirtilen yapı ile gelecektir.) + NewLine( /r/n)
: F+RecordCount
: Dosya içerisinde bulunan veri satır sayısını içerir. Header ve footer bu sayıya dahil
: Dosya gönderimleri TSM tarafından kendisine iletilen alanlara aktarılır. Dosya içerik
sorumluluğu, dosyaların zamanında iletilmesi, dosyaların belirli sürelerce ana
merkezlerinde saklanma sorumluluğu ÖKC Firması/TSM firmalarındadır.
GİB BS -> TSM Cevap Gönderimi
0002 Dosyası gönderimi için oluşturulan cevap dosyasıdır.
Dosya Açıklama
Dosya Kodu
Dosya ADI
FirmaKodu
Dosya içeriği
: Yeni üretilmiş YN ÖKC için oluşturulmuş cevap dosyasıdır.
: 0002
: Out_Yokc_ Durum_FirmaKodu_YYYYMMDD_Sırano.txt
: GİB tarafından verilen Üretici Kodu.
:
Alan Adı
Alan Tipi
Uzunluğu
Değer
Açıklama
Padding
Satır Numarası
Numerik
8
**
Input dosyasında yer
aldığı satır sayısı
Soldan 0 karakteri
Firma Kodu +
Sicil No
**Bilgiler
sertifika üzerinde
yazıldığı şekilde
gelmelidir
Alfanumerik
12
Örn:
XY12345678[bosluk][bosl
uk]
Sadece Numerik
değerlerden oluşacaktır
Sabit 12 değer olmalı
Sağdan boşluk karakteri
Cevap Kodu
Alfanumerik
5
**
Cevap Kodu
Açıklama
Alfanumerik
50
**
Sağdan boşluk karakteri
Satırdaki hatanın
açıklamasıdır.
Sağdan boşluk karakteri
8
Header
O
SıraNo
eder
Data
Footer
RecordCount
Akış
: H0001YYYYMMDD+Sırano+O+ NewLine( /r/n)
: Output dosyasıdır.
: İki haneli sıra numarasıdır. Gün içerisinde gönderilen kaçıncı dosya olduğunu ifade
: D+( Dosya içeriği bölümünde belirtilen yapı ile gelecektir)+ NewLine( /r/n)
: F+RecordCount
: Dosya içerisinde bulunan veri satır sayısını içerir. Header ve footer bu sayıya dahil
edilmez.
: Dönüş dosyası içerisinde sadece hata olan kayıtlar bulunuyor. Hiç hata olmaması
durumunda header footer içeren şekilde dosya üretimi sağlanacaktır. Footer record
count “0” olması beklenir.
9
1.1.3
Public Key Güncelleme Dosya Gönderimi
Bu dosya, YN ÖKC sertifikaları herhangi bir nedenle yenilendiğinde, GİB BS’deki Public Key’i
güncelleme amacıyla kullanılacaktır. TSM’ler ilk defa YÖKC public key bilgisinin GİB BS’de
kaydedilmesi amacıyla da bu dosyayı kullanabilecektir.
Teknik Bilgiler:
Dosya Adı
Dosya Açıklama
Dosya Kodu
Dosya ADI
FirmaKodu
Dosya içeriği
: Public Key Güncelleme Dosyası
: Public Key değişimi için yeni public Key değerlerinin gönderileceği dosyadır
: 0003 (Public Key güncelleme dosyasıdır.)
: Yokc_ PublicKey_TSMKodu_FirmaKodu_YYYYMMDD_Sırano.txt
: GİB tarafından verilen Üretici Kodu.
:
Dosya içeriğinin tam ve doğru olarak sağlanması ÖKC Firması/TSM sorumluluğundadır. Dosya
içeriğinde GİB BS ye iletilmesi beklenen bilgilerin dolu olarak gelmesi gereklidir.
Alan Adı
MAxUzunl Değer
uğu
Açıklama
Padding
Firma Kodu + Sicil NO Alfanumerik
12
Sicil No sadece Numerik
değerlerden oluşacaktır
Sabit 12 değer olmalı
Sağdan boşluk karakteri
YÖKC Public Key
Alfanumerik
512
Sertifika Seri NO
Alfanumerik
30
Sertifika geçerlilik
tarihi başlangıç
Numerik
8
YYYYMMDD
Sertifika geçerlilik
tarihi bitiş
Numerik
8
YYYYMMDD
Header
I
SıraNo
eder
Data
Footer
RecordCount
edilmez.
Akış
Alan Tipi
Örn:
XY12345678[bosluk][bosl
uk]
Sağdan boşluk karakteri
: H0001YYYYMMDD+Sırano+I+ NewLine( /r/n)
: Input dosyasıdır. TSM’den GİB BS’ye gönderilir.
: İki haneli sıra numarasıdır. Gün içerisinde gönderilen kaçıncı dosya olduğunu ifade
: D+( Dosya içeriği bölümünde belirtilen yapı ile gelecektir.) + NewLine( /r/n)
: F+RecordCount
: Dosya içerisinde bulunan veri satır sayısını içerir. Header ve footer bu sayıya dahil
: Dosya gönderimleri TSM tarafından kendisine iletilen alanlara aktarılır. Dosya içerik
sorumluluğu, dosyaların zamanında iletilmesi, dosyaların belirli sürelerce ana
merkezlerinde saklanma sorumluluğu ÖKC Firması/TSM firmalarındadır.
GİB BS -> TSM Cevap Gönderimi
0003 Dosya gönderimi için oluşturulan cevap dosyasıdır.
Dosya Açıklama
Dosya Kodu
Dosya ADI
FirmaKodu
Dosya içeriği
: Public Key güncellemesi için oluşturulmuş cevap dosyasıdır.
: 0003
: Out_Yokc_ PublicKey_TSMKodu_FirmaKodu_YYYYMMDD_Sırano.txt
: GİB tarafından verilen Üretici Kodu.
:
10
Alan Adı
Alan Tipi
Uzunluğu
Değer
Açıklama
Padding
Satır Numarası
Numerik
8
**
Input dosyasında yer aldığı satır
sayısı
Soldan 0 karakteri
Firma Kodu +
Sicil No
**Bilgiler
sertifika üzerinde
yazıldığı şekilde
gelmelidir
Alfanumerik
12
Örn:
XY12345678[bosluk][bosluk
]
Sadece Numerik değerlerden
oluşacaktır
Sabit 12 değer olmalı
Sağdan boşluk karakteri
Cevap Kodu
Alfanumerik
5
**
Cevap Kodu
Açıklama
Alfanumerik
50
**
Sağdan boşluk karakteri
Satırdaki hatanın açıklamasıdır.
Sağdan boşluk karakteri
Header
: H0001YYYYMMDD+Sırano+O+ NewLine( /r/n)
O
: Output dosyasıdır.
SıraNo
: İki haneli sıra numarasıdır. Gün içerisinde gönderilen kaçıncı dosya olduğunu ifade
eder
Data
: D+( Dosya içeriği bölümünde belirtilen yapı ile gelecektir)+ NewLine( /r/n)
Footer
: F+RecordCount: Dosya içerisinde bulunan veri satır sayısını içerir. Header ve footer
bu sayıya dahil edilmez.
Akış
: Dönüş dosyası içerisinde sadece hata olan kayıtlar bulunuyor. Hiç hata olmaamsı
durumunda header footer içeren şekilde dosya üretimi sağlanacaktır. Footer record
count “0” olması beklenir.
11
1.1.4
Yetkili Servis/Kişi Bilgileri Dosya Gönderimi
Entegrasyon TSM tarafından bakım onarım ya da cihaza müdahele yetkisi verilmiş firma/kişi
bilgilerinin gönderilmesi amacıyladır.
Tebliğ “Madde 9” bu konuda esas alınmıştır.
Teknik Bilgiler:
TSM -> GİB BS Dosya Gönderimi
Dosya Adı
: YNÖKC Yetkili Servis Listesi
Dosya Açıklama : Yetkili kişi / servis listelerinin olduğu dosya.
Dosya Kodu
: 0005 (yetkili servis listesinin olacağı dosyadır)
Dosya ADI
: Yokc_ Yetkili_TSMKodu_FirmaKodu_YYYYMMDD_Sırano.txt
FirmaKodu
: GİB tarafından verilen Üretici Kodu.
Dosya içeriği :
Dosya içeriğinin tam ve doğru olarak sağlanması ÖKC Firması/TSM sorumluluğundadır. Dosya
içeriğinde GİB BS’ye iletilmesi beklenen bilgilerin dolu olarak gelmesi gereklidir.
Alan Adı
Alan Tipi
MAxUzunl Değer
uğu
Yetkili kişinin bağlı
olduğu firma bilgisi
Alfanumerik
30
Sağdan boşluk karakteri
Yetkili Kişi Ad Soyad
Bilgisi
Alfanumerik
30
Sağdan boşluk karakteri
Yetkili kişi TCKN
Numerik
11
İşlemi gerçekleştiren
kişi firma faaliyet il
kodu
Alfanumerik
3
Yetki başlangıç tarihi
Numerik
8
YYYYMMDD
Yetki sona erme
tarihi
Numerik
8
YYYYMMDD
Durum Bilgisi
Numerik
1
0/1
Header
I
SıraNo
eder
Data
Footer
RecordCount
edilmez.
Akış
Açıklama
Padding
Sabit 11 olmalı
Soldan 0
: H0001YYYYMMDD+Sırano+I+ NewLine( /r/n)
: Input dosyasıdır. TSM’den GİB BS’ye gönderilir.
: İki haneli sıra numarasıdır. Gün içerisinde gönderilen kaçıncı dosya olduğunu ifade
: D+( Dosya içeriği bölümünde belirtilen yapı ile gelecektir.) + NewLine( /r/n)
: F+RecordCount
: Dosya içerisinde bulunan veri satır sayısını içerir. Header ve footer bu sayıya dahil
: Dosya gönderimleri TSM tarafından kendisine iletilen alanlara aktarılır. Dosya içerik
sorumluluğu, dosyaların zamanında iletilmesi, dosyaların belirli sürelerce ana
merkezlerinde saklanma sorumluluğu ÖKC Firması/TSM firmalarındadır.
12
GİB BS -> TSM Cevap Gönderimi
0005 Dosya gönderimi için oluşturulan cevap dosyasıdır.
Dosya Açıklama : Yeni üretilmiş YÖKC için oluşturulmuş cevap dosyasıdır.
Dosya Kodu
: 0005
Dosya ADI
: Out_Yokc_ Yetkili _TSMKodu_FirmaKodu_YYYYMMDD_Sırano.txt
FirmaKodu
: GİB tarafından verilen Üretici Kodu.
Dosya içeriği :
Alan Adı
Alan Tipi
Uzunluğu
Değer
Açıklama
Padding
Satır Numarası
Numerik
8
**
Input dosyasında yer aldığı satır
sayısı
Soldan 0 karakteri
Yetkili kişi TCKN
Numerik
11
Yetkili kişinin
bağlı olduğu
firma bilgisi
Alfanumerik
30
Firma Kodu
Alfanumerik
4
Örn:
00000001[bosluk][bosluk]
Cevap Kodu
Alfanumerik
5
**
Cevap Kodu
Açıklama
Alfanumerik
50
**
Header
O
SıraNo
Data
Footer
RecordCount
Akış
Sabit 11 olmalı
Sağdan boşluk karakteri
Sadece Numerik değerlerden
oluşacaktır
Sağdan boşluk karakteri
Sağdan boşluk karakteri
Satırdaki hatanın açıklamasıdır.
Sağdan boşluk karakteri
: H0001YYYYMMDD+Sırano+O+ NewLine( /r/n)
: Output dosyasıdır.
: İki haneli sıra numarasıdır. Gün içerisinde gönderilen kaçıncı dosya olduğunu ifade
eder
: D+( Dosya içeriği bölümünde belirtilen yapı ile gelecektir)+ NewLine( /r/n)
: F+RecordCount
: Dosya içerisinde bulunan veri satır sayısını içerir. Header ve footer bu sayıya dahil
edilmez.
: Dönüş dosyası içerisinde sadece hata olan kayıtlar bulunur. Hiç hata olmaamsı
durumunda header footer içeren şekilde dosya üretimi sağlanacaktır. Footer record
count “0” olması beklenir.
13
1.2 GİB BS – TSM Entegrasyonları Dosya Bilgileri
GİB BS’nin TSM Merkezini gerekli gördüğü ve bilgilendireceği durumlarda, bilgilerin TSM/ÖKC
Firmalarına aktarılması için kullanılacak entegrasyondur.
Gönderimi gerçekleştirilecek dosya entegrasyon bilgileri aşağıdaki gibidir. Dosya formatı ilgili başlık
altında detaylandırılacaktır.
1.2.1
GİB BS’nin TSM Bilgilendirme Dosya Gönderimi
GİB BS üzerinden TSM’e yapılacak dosya gönderimleri bu alanda aktarılmaktadır.
Bilgilendirme durumlarını aşağıdaki şekilde üç ana başlıkta gruplayabiliriz.
-
-
TSM-> GİB gönderimine karsılık cevap bilgileri :
o 1.1 Entegrasyonları içerisinde out alanında aktarılmıştır
Kontrollerde karşılaşılan hata biligileri :
o Vergi Kimlik Numarası doğrulama kontrolün tekrarlanması ve hatalı bir durum tespit
edildiği ve ÖKC Firması/TSM firmalarının bilgilendirilmesi gerektiği durumlar vb.
YÖKC – TSM Uyarı Bilgilendirme :
o GİB tarafından TSM/ ÖKC Firmasına bilgilendirme yapılmak istendiği durumlarda
Teknik Bilgiler:
Dosya Adı
: YÖKC TSM Uyarı Bilgilendirme
Dosya Açıklama : YÖKC ve TSM için GİB BS üzerinden gönderilecek uyarı bilgilendirme dosyasıdır
Dosya Kodu
: 0004 ( Uyarı bilgilerinin olacağı dosyadır)
Dosya
: Out_TSM_Uyari_TSMKodu_FirmaKodu_YYYYMMDD_ Sırano.txt
FirmaKodu
: GİB tarafından verilen Üretici Kodu.
Dosya içeriği
:
Dosya içeriğinde GİB BS’den TSM’e iletilecek bilgiler yer almaktadır.
Alan Adı
Alan Tipi
MaxUzunl
uğu
Değer
Açıklama
TSM
Alfanumerik
4
Mevcutta 2 veya 3
karakter
FirmaKodu
YÖKC
Alfanumerik
12
Firma Kodu + Sicil No
**Bilgiler sertifika
üzerinde yazıldığı şekilde
gelmelidir
Boş olması durumda
Tüm YÖKClere ait
olduğu
anlaşılmaktadır.
Bildiri Tarihi
Numerik
8
YYYYMMDD
Önem Derecesi
Alfanumerik
5
Bilgi;Düşük,Orta,Yüksek
vb
Kategori
Alfanumerik
5
YÖKC,TSM vb
Alt Kategori
Alfanumerik
20
Cihaz arıza bildirim
Sahtekarlık
TSM Güvenlik vb
Kaynak
Alfanumerik
15
Uygulama, servis, birim,
vb
Açıklama
Alfanumerik
100
Padding
Uyarıya ait açıklama
14
Aksiyon
Header
O
SıraNo
eder
Data
Footer
RecordCount
edilmez.
Akış
Alfanumerik
50
Örn Uygulamanın
güncellenmesi gerekir
Diğer
Vb...
Alınması gereken
aksiyon bilgisi
: H0001YYYYMMDD+Sırano+O+ NewLine( /r/n)
: Output dosyasıdır. GİB BS üzerinden TSM’e gönderilir.
: İki haneli sıra numarasıdır. Gün içerisinde gönderilen kaçıncı dosya olduğunu ifade
: D+( Dosya içeriği bölümünde belirtilen yapı ile gelecektir.) + NewLine( /r/n)
: F+RecordCount
: Dosya içerisinde bulunan veri satır sayısını içerir. Header ve footer bu sayıya dahil
: Dosya gönderimi GİB BS’den TSM’e gönderilir. Dosya gönderimlerine göre alınacak
aksiyonların sorumluluğu ÖKC Firması/TSM firmalarındadır.
15
Download

YN ÖKC Kayıt Aktivasyon ve Yetkili Servis Listeleri Teknik Kılavuzu