T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ
BAKANLIĞI
www.ormansu.gov.tr
Strateji Geliştirme Başkanlığı
ANKARA-2014
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ............................................................................................................... 1
OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ..................................... 2
01-PERSONEL GİDERLERİ .......................................................................................................................... 5
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ..................................................................... 5
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .......................................................................................................... 6
05-CARİ TRANSFERLER ............................................................................................................................. 7
06-SERMAYE GİDERLERİ............................................................................................................................ 9
07-SERMAYE TRANSFERLERİ .................................................................................................................... 10
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .......................................11
2014 YILI YATIRIM PROJELERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ.................................................................................... 40
GENEL BÜTÇE ........................................................................................................................................ 45
DÖNER SERMAYE ................................................................................................................................... 46
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ........................... 47
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .................................. 48
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları
hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm doğrultusunda; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki
genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Bahse konu ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler
ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Sayfa 1
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Orman ve Su İşleri Bakanlığına 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 10.945.551.000.- TL
ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 32,28’i olan 3.534.037.334.- TL yılın ilk altı ayında
harcamaya dönüştürülmüştür. 2013 yılı aynı dönemde 2.291.195.266.- TL ödenek
harcanmıştır.
2014 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamalarda 2013 yılına göre
gerçekleşmiştir.
% 54,24 lük bir artış
2014 mali yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütçesine;






Personel Giderleri 224.711.000.- TL,
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 39.971.000.- TL,
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 41.626.000.- TL,
Cari Transferler 2.176.593.000.- TL,
Sermaye Giderleri 204.000.000.- TL,
Sermaye Transferleri 8.258.650.000.-TL,
Olmak üzere toplam 10.945.551.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir.
Bu ödeneğin;






Personel Giderleri 113.393.703.- TL,
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 20.380.079.- TL,
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 15.604.047.- TL,
Cari Transferler 664.318.990.- TL,
Sermaye Giderleri 14.140.075.- TL,
Sermaye Transferleri 2.706.200.440.- TL,
Olmak üzere toplam 3.534.037.334.- TL’si Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır.
2013-2014 ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sayfa 2
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Tablo 1: 2013-2014 İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler
2013 YILI BÜTÇE
(TL)
2013 YILIOCAKHAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
(TL)
2014 YILI BÜTÇE
(TL)
2014 YILIOCAKHAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
(TL)
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
2013
2014
46,60
50,46
01
PERSONEL GİDERLERİ
212.880.000
99.207.474
224.711.000
113.393.703
02
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
37.940.000
17.651.979
39.971.000
20.380.079
03
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
40.414.000
13.823.994
41.626.000
15.604.047
34,21
37,48
05
CARİ TRANSFERLER
2.288.175.000
795.165.523
2.176.593.000
664.318.990
34,75
30,52
06
SERMAYE GİDERLERİ
146.500.000
14.832.033
204.000.000
14.140.075
10,12
6,93
07
SERMAYE
TRANSFERLERİ
7.766.230.000
1.350.514.264
8.258.650.000
2.706.200.440
17,39
32,76
10.492.139.000
2.291.195.266
10.945.551.000
3.534.037.334
21,84
32,28
TOPLAM
46,53
50,98
2014 yılı ilk altı aylık dönem itibariyle;






01-Personel Giderlerinde % 50,46
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 50,98
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde% 37,48
05-Cari Transferlerde % 30,52
06-Sermaye Giderlerinde % 6,93
07-Sermaye Transferlerinde% 32,76
Oranında harcama gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam ödeneğin % 32,28’i
harcanmıştır.
Sayfa 3
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Toplam Ödenek
Harcama
10.945.551.000
10.492.139.000
3.534.037.334
2.291.195.266
2013 (TL)
2014 (TL)
Grafik 1: İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler
2013
46,6
50,46
46,53
2014
50,98
34,21
37,48
34,75
32,76
30,52
17,39
10,12
Personel
Giderleri
Sosyal
Güvenlik
Kurumlarına
Devlet Pirimi
Giderleri
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
Cari
Transferler
6,93
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Grafik 2: 2013 ve 2014 Yılları Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı
Aylık Kullanım Oranları
Sayfa 4
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
01-PERSONEL GİDERLERİ
2014 yılı bütçesine personel giderleri için 224.711.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk
altı aylık döneminde 113.393.703.- TL harcama gerçekleştirilmiş olup bu toplam personel
ödeneğinin %50,46’sına tekabül etmektedir.
23.601
25.000
20.393
20.392
20.000
16.978
17.086
16.142
16.924
15.161
18.128
15.112
17.262
15.422
15.000
2013
2014
10.000
5.000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik 3: İlk Altı Aylık Personel Giderleri (Bin TL)
2014 yılında; 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde oluşan % 14,30
oranındaki artış Bakanlığımıza yeni alınan personel ve başka kurum ve kuruluşlardan
geçişlerinden kaynaklanmıştır.
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için Bakanlık bütçesine 39.971.000 TL
ödenek ayrılmış, yılın ilk altı ayında 20.380.079 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2013 yılının Ocak-Haziran döneminde % 46,53 olan gerçekleşme oranı, 2014 yılının aynı
döneminde % 50,98’dir.
Sayfa 5
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
5.000
4.520
4.500
3.912
4.000
3.500
3.507
2.870
3.000
3.132
2.835
3.015
2.615
3.092
3.115
2.674
2.747
2013
2.500
2014
2.000
1.500
1.000
500
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi
Gerçekleşmeleri (Bin TL)
2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre 2014 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderlerinde %15,45 oranında artış meydana gelmiştir.
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı bütçesine 41.626.000.- TL ödenek konulmuştur.
Yılın ilk altı aylık döneminde 15.604.047.- TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2013 yılı ilk altı aylık dönemi gerçekleşme oranı %34,21 iken, 2014 yılında %37,48’dir.
Sayfa 6
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
3.832
4.000
3.522
3.500
3.018
3.000
2.552
2.570
2.500
3.101
2.868
2.683
2.083
2013
1.832
2.000
2014
1.500
1.000
687
681
500
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik 5: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri (Bin TL)
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden;
-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 4.163.311.- TL,
-Yolluklar 2.642.620.- TL,
-Görev Giderleri 518.072.- TL,
-Hizmet Alımları 7.431.406.- TL,
-Temsil ve Tanıtma Giderleri 202.853.-TL,
-Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri 499.626.-TL,
-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 146.158.-TL olarak gerçekleşmiştir.
05-CARİ TRANSFERLER
2014 yılı merkezi yönetim bütçesinde Cari Transferler harcamaları için 2.176.593.000.- TL
ödenek konulmuş, ilk altı aylık dönemde 664.318.990.- TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2013 yılı gerçekleşme oranı % 34,75 iken 2014 yılında % 30,52 olarak gerçekleşmiştir.
Sayfa 7
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
300.000
280.000
250.000
200.000
172.570
177.093
2013
139.716
150.000
123.924
114.144
105.356
100.005
121.619
2014
100.049
100.000
50.000
25.009
0
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik 6: Cari Transferler İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri (Bin TL)
Cari Transferler kapsamında;
-05.2 ekonomik kodunda yer alan Hazine Yardımları için 2014 bütçesine
2.174.143.000.-TL ödenek konulmuş ilk altı aylık dönemde 662.972.150.-TL harcamaya
dönüştürülmüştür.
-05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler için bütçeye 1.500.000.-TL
ödenek konulmuş ilk altı aylık dönemde 521.986.-TL harcamaya dönüştürülmüştür.
-05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler için bütçeye 950.000.-TL ödenek konulmuş ilk altı
aylık dönemde 824.855.-TL harcamaya dönüştürülmüştür.
Sayfa 8
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
06-SERMAYE GİDERLERİ
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle Sermaye Giderlerine 204.000.000.- TL ödenek
konulmuş, Ocak-Haziran döneminde 14.140.075.- TL harcamaya dönüştürülmüş olup,
gerçekleşme oranı % 6.93’tür.
2013 yılı söz konusu döneme ait gerçekleşme oranı % 10.82’dir.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde harcamanın 14.832.033.- TL olduğu dikkate alınırsa söz
konusu gider harcamalarında 2014 yılında %4,67 oranında azalma olmuştur.
8.617
9.000
8.000
7.000
6.000
4.974
4.498
5.000
4.487
2013
3.444
4.000
2014
3.000
2.000
1.000
1.026
197
0
0
112
1.004
612
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
(Bin TL)
Grafik 7: Sermaye Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri
Grafikten Sermaye Giderleri aylık gerçekleşmelerinde Ocak ayı için hiç harcama yapılmadığı,
en fazla gerçekleşmenin ise Haziranayında gerçekleştiği görülmektedir.
2014 ilk altı aylık dönemde Sermaye Giderlerinde;
-Mamul Mal Alımları 1.050.013.- TL,
-Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2.232.584.- TL,
-Gayri Maddi Hak Alımları386.020.-TL
-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 8.760.112.- TL,
-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 83.882.-TL,
-Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 38.687.- TL,
-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.251.024.- TL ve
Sayfa 9
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
-Diğer Sermaye Giderleri 337.753.- TL olarak gerçekleştirilmiştir.
07-SERMAYE TRANSFERLERİ
Sermaye Transferleri için Bakanlık bütçesine 8.258.650.000.-TL ödenek konulmuş, yılın ilk
altı aylık döneminde bu ödeneğin 2.706.200.440.-TL’si harcamaya dönüştürülmüştür.
2013 yılının ilk altı aylık döneminde 1.350.514.264.- TL harcama yapıldığı dikkate alınırsa söz
konusu giderler %100,38 oranında artmıştır.
874.000
900.000
791.725
800.000
700.000
600.000
530.000
485.403
430.000
500.000
417.095
2013
2014
400.000
247.306
300.000
210.000
200.000
46.113
100.000
0
0
25.000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
(Bin TL)
Grafik 8: Sermaye Transferlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri
Sayfa 10
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İşbirliği Anlaşmaları:Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, yabancı ülkeler ile
işbirliğimizi artırmak ve Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına giren konularda
ülkemizin deneyimlerini paylaşmak üzere 2014 yılının ilk yarısında hazırlanan ya da
imzalanan anlaşmalar (ikili işbirliği anlaşması, mutabakat zaptı, protokol, iyi niyet
beyanı) Tablo 1’de verilmiştir. Bu dönemde 4 ülke ile 5 anlaşma imzalanmıştır.
Tablo 2- Ocak-Haziran 2014 Döneminde Hazırlanan / İmzalanan Anlaşmalar
No
Ülke
Anlaşma Konusu
1
Amerika Birleşik
Devletleri
Ormancılık
2
Cibuti
Ormancılık
3
Cibuti
Su
4
Çek Cumhuriyeti
5
Finlandiya
Ormancılık ve Su
6
Kırgızistan
Meteoroloji
7
Mozambik
Su
8
Mozambik
Ormancılık
9
Tanzanya
Su
Tanzanya
Ormancılık
10
11

Türkmenistan
Doğa Koruma
Ormancılık ve Meteoroloji
Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantıları: KEK toplantıları kapsamında
Bakanlığımızın görev ve sorumluluğuna giren konularda Bakanlık birimleri ve bağlı
kuruluşları ile koordinasyon sağlanmak suretiyle söz konusu toplantılara dair bilgi
notları hazırlanmış ve toplantı sonunda imzalanan Mutabakat Zabıtlarında yer alan
hususlardan Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına giren konular takip edilmiştir.
Sayfa 11
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Makam İkili Görüşmeleri: Yabancı ülke temsilcilerinin Bakanlık Makamını ziyaretleri
ile ilgili olarak; görüşme yapılacak ülke ile ülkemiz arasındaki işbirliğine dair bilgi
notları Bakanlığımız birimleri ve bağlı kuruluşlarından temin edilerek düzenlenmiş,
gerçekleşen ikili görüşmelere ilişkin “Görüşme Tutanakları” tanzim edilmek suretiyle
Bakanlığımızın ilgili birimlerine resmi şekilde iletilmiş ve “Görüşme Tutanakları”nda
yer alan talimatların akıbeti takip edilmiştir.

Bakanlığımız ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Arasında
İşbirliği Protokolü: Bakanlığımızın sorumluluk alanlarındaki tecrübelerinin, bilgi
birikiminin, uzmanlığının ve başarılı uygulamalarının, TİKA'nın katkı ve desteği ile
diğer ülkelerle paylaşılmasını sağlamak maksadıyla, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı
ile TİKA’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı arasında 11 Haziran 2004 tarihinde
imzalanmış bulunan “Avrasya Ülkelerine Yönelik Çevre ve Ormancılık Konularındaki
Faaliyetlerde Teknik Yardım ve İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”ün revizyonu
kapsamında ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmıştır.

Cibuti’ye Makine ve Ekipman Yardımı: Ciddi kuraklık ve susuzluk tehdidi altında
olan Cibuti’de yaşanan su sıkıntısını gidermeyi teminen adı geçen ülkenin resmi
talebi üzerine su sondaj ve ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacak makine ve
ekipmanın Bakanlığımız ilgili birimlerince hibe edilmesi sürecinde ilgili birimler
arasında gerekli koordinasyon sağlanmış ve konuya dair Bakanlar Kurulu Kararı
istihsali temin edilmiştir.

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler: FAO İle ülkemiz arasında yürütülen Ormancılık
Ortaklık Anlaşması müzakereleri sonuçlandırılmış olup, mezkûr anlaşma 4 Haziran
2014 tarihinde Bakanımız ile FAO Genel Direktörü tarafından imzalanmıştır.

FAO’nun Yakındoğu Ormancılık Komisyonu çalışmaları takip edilmiş, 26-30 Ocak
2014 tarihleri arasında Ürdün’de yapılan Komisyon toplantısına katılım sağlanmış ve
söz konusu toplantıda ülkemizin aktif olarak temsil edilmesi temin edilmiştir.

FAO’nun Avrupa Ormancılık Komisyonu çalışmaları takip edilmiş, 2 - 4 Nisan 2014
tarihleri arasında Romanya’da gerçekleştirilen Bölgesel Konferansa ülkemizin aktif
katılımı sağlanmıştır.

23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında İtalya-Roma’da gerçekleştirilen FAO’nu en üst
düzey Ormancılık Toplantısı olan Ormancılık Komite Toplantısı’nda (COFO) ülkemizin
tüm oturumlarda aktif temsili ve katılımı sağlanmıştır.

27-29 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen ve Öncelikli olarak “Su Güvenliği” ve “Su Hukuku” konularının ele
alındığı III. Uluslararası Su Forumuna katılım gerçekleştirilmiş ve söz konusu Forum
esnasında Sayın Bakanımızın ikili görüşmeleri organize edilmiştir.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Ev Sahipliği konusunda önceden hazırlanarak 12
Eylül 2013 tarihinde teslim edilen ülke raporu ile ilgili girişimler yapıldı. Ancak IUCN
Sayfa 12
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Konsey Toplantısı’na ABD/Hawaii’nin ev sahipliği yapacağı 21 Mayıs 2014 tarihinde
ilan edilmiştir.

Toz taşınımı ile mücadele konusunda gerekli koordinasyon sağlanmıştır.

Fransa-Paris’te 18-20 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen UNESSCO-IHP
(Uluslararası Hidroloji Programı) Hükümetler arası Konseyi 21. Oturumuna katılım
konusunda gerekli koordinasyon sağlanmıştır.

SUEN Başkanı Sayın Ahmet Mete SAATÇİ’ nin UNESCO – IHE (Uluslararası Hidroloji
Eğitim Enstitüsü) Yönetim Kuruluna seçilmesi süreci Dışişleri Bakanlığı ile birlikte
yürütülmüştür.

Avrupa Birliği İle İlişkiler: Çevre Faslı kapsamında Bakanlığımız koordinasyonundaki
“su kalitesi” ve “doğa koruma” sektörlerine ilişkin uyum çalışmalarının
koordinasyonu sağlanmıştır.

IPA-II dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında Ülke Strateji Belgesi ve Çevre Sektörel
Operasyonel Programı Belgesinin hazırlık çalışmalarına aktif katılım sağlanmış ve
Bakanlığımız birimleri arasında gerekli koordinasyon sağlanmıştır.

IPA-II ve SEI programlarına önerilen proje tekliflerine ilişkin gerekli koordinasyon
sağlanmıştır.

Bakanlığımız teknik birimlerince yürütülmekte olan IPA-I dönemine ait projelerin
izleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Dış Kaynaklı Projeler: BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi kapsamında ülkelerce
hazırlanması istenen “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı” ülkemiz
tarafından hazırlanmış ve 9 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu alandaki, ulusal çalışmalarımızı yönlendirecek ve 2013-2023
yıllarını kapsayacak olan “Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 10 Yıllık Ulusal Eylem
Planını Hazırlanmasına yönelik Proje” kapsamında FAO ve GEF ile işbirliği yapılarak
yenilenmektedir. Arazi bozunumu odak alanından gerçekleştirilecek projenin toplam
bütçesi 286.986 ABD Dolarıdır. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi
doğrultusunda yenilenmekte olan Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı
(2013-2023)’nın temel maksadı; Ülkedeki çölleşmeye yol açan sorunların tespit
edilmesi bu sorunların merkezi yönetimin, mahalli idarelerin, arazi sahiplerinin ve
halkın katılımıyla nasıl çözümlenebileceğinin ortaya konulmasıdır. Ulusal Eylem
Programı altındaki faaliyetler, ilgili kurumlardan bilgi alınarak takip edilmektedir.

“Türkiye’nin BMİDCS İki Yıllık Raporlarının Hazırlanması Projesi” 2011 yılında Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin Durban kentinde gerçekleştirilen 17. Taraflar Konferansı
sonuncunda alınan karar uyarınca BMİDÇS Ek-I Tarafları İklim Değişikliği İki Yıllık
Raporları hazırlamak ile yükümlüdür. Birinci İki Yıllık Raporun hazırlanması
çalışmaları başlatılmış olup, Küresel Çevre Fonu desteği ile Birleşmiş Milletler
Sayfa 13
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Kalkınma Programı (UNDP) aracılığıyla hazırlanacak projeye dair rapora onay
verilmiştir. Proje Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenmektedir. 14 Nisan
2014 tarihli Müsteşarlık Onay Belgesi GEF’e sunulmuştur. Proje iklim değişikliği odak
alanından yürütülmekte olup, toplam bütçesi 385.440 ABD Dolarıdır.

Ülkemizin üyesi olduğu Küresel Çevre Fonu (GEF), dört yıllık dönemler içerisinde
tematik odak alan stratejileri, ülkelere nasıl ve ne kadar tahsis yapılacağı
hususlarında bir önceki dönemin uygulamaları doğrultusunda yeni yaklaşım ve
stratejilerinin belirlendiği Yenilenme Dönemi Toplantıları yapılmaktadır. 2010-2014
yıllarını kapsayan GEF-5 dönemi Temmuz 2014 tarihinde sona ermektedir. Bu
nedenle 2013 ve 2014 yılları içerisinde 2014-2018 yıllarını kapsayan GEF-6 Dönemi
“Yenilenme Toplantıları” bölümler halinde yapılmıştır.

İlk toplantı 2013 yılı Nisan Ayında Paris'te yapılmış ve toplantıya Siyasi Odak Noktası
olan Hazine Müsteşarlığı tarafından katılım sağlanmıştır.

9-11 Eylül 2013 tarihlerin arasında Hindistan- Yeni Delhi’de yapılan ikinci toplantıda
GEF-6 Dönemi için mali kaynak sağlama ve kaynak tahsis sisteminin şekillendirilmesi
konularında GEF idari Odak Noktası olan Bakanlığımız Müsteşarlığı adına
Başkanlığımızca katılım sağlanarak gerekli tebliğde bulunulmuştur.

10-12 Aralık 2013 tarihleri arasında Paris’te yapılan üçüncü toplantıya
Bakanlığımızdan ilgili Müsteşar yardımcısı ve Siyasi Odak Noktası olan Hazine
Müsteşarlığından bir temsilci tarafından katılım sağlanmıştır.

16-17 Nisan 2014 tarihleri arasında Küresel Çevre Fonu (GEF) 4. ve son
Replenishment (Kaynak Artırım) Toplantısı İsviçre’nin Cenevre kentinde
gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımız Müsteşarlığı adına Başkanlığımızca katılım
sağlanmıştır. Toplantıda GEF-6’nın mali bütçesinin belirlenmesi görüşülmüştür.

25-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Meksika-Cancun’daGEF’in konsey toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Bakanlığımız Müsteşarlığı adına Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca katılım sağlanmıştır.

Kaynak artırım toplantılarında alınan kararlar Meksika’da Konsey tarafından ve Çok
Taraflı Civa Sözleşmesi için GEF’in mali mekanizma olması GEF’in ana kurallarında
(GEF Instrument) değişiklik gerektirdiğinden Meclis/Kurul (Assemble) tarafından
onaylanacaktır.

GEF-6 döneminde az gelirli ülkelerin daha çok kaynak alması sağlanacaktır. Özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları ile daha çok işbirliği, cinsiyet dengesinin
gözetilmesi, daha sonuç odaklı projeler üretilmesi ve projelerde daha çok ülke katkısı
(co-finance) sağlamak için diğer fon kaynaklarının mobilize edilmesi ile çevre
konusunda daha fazla yatırım yapılmasına odaklanılacaktır.
GEF-6’da yeni entegre yaklaşımlar olarak pilot programlar uygulanacaktır, bu
programlar çevresel bozulmanın nedenlerine odaklanacaktır. Pilot Programlar,

Sayfa 14
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Afrika’da gıda güvenliği, sürdürülebilir kentsel kalkınma, ormansızlaşmanın küresel
ticari ürün tedarik zinciri dışına çıkarılması konularını destekleyecektir.

GEF Meclisi kapsamında yer alan yuvarlak masa tartışmalarında yer alan tematik
konularda, GEF-6 Dönemine dair yaklaşımların ne olacağı hususuna dair
müzakerelere iştirak edilmiş, muhtelif ülke uygulamalarından örnekler müşahede
edilmiş ve ülkemiz açısından ilgili tematik alanlarda nasıl bir yaklaşım
oluşturabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Konseyde alınan kararlar ile ülkemizdeki GEF faaliyetlerinin daha etkin şekilde
koordinasyonuna katkı sağlanacaktır.

Biyoçeşitlilik odak alanında, “ Türkiye’nin Step Ekosistemlerin Korunması ve
Sürdürülebilir Yönetimi” (FAO) (Toplam proje bütçesi 2.880.000 ABD $) projesi. 3
Nisan 2014 tarihli “Müsteşarlık Onay Belgesi” ile GEF e sunulmuş ve onaylanmıştır.

“Türkiye Orman Köyleri için Sürdürülebilir Enerji Finansman Mekanizması Projesi” 10
Haziran 2014 tarihinde “Müsteşarlık Onay Belgesi” ile GEF’e sunulmuştur. Projenin
toplam bütçesi 5.231.600 ABD Dolarıdır.

Tercüme ve Dış Görevler: Bakanlık Makamının 24.03.2014 tarih ve 83 sayılı Olurları
mucibince“Tercüme ve Dış Görevler Şube Müdürlüğü” teşekkül ettirilmiş olup anılan
tarihten itibaren Şube Müdürlüğü şu alanlarda faaliyet göstermiştir.

Dış görevler kapsamında Bakanlığımız Ana Hizmet Birimlerinin dâhil olduğu yurt dışı
geçici görevlendirmeler için toplam 49 yurt dışı görevine 80 kişi tarafından katılım
sağlanmasını teminen bu görevlendirmelere ilişkin Yurt Dışı Geçici Görevlendirme
Makam Olur’ları alınmıştır.

Tercüme işleri kapsamında, Şube Müdürlüğünün teşekkülünden itibaren Müsteşarlık
Makamına yazılı ve sözlü tercüme hizmeti sunulmasının yanı sıra Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığının ilgili birimlerinin dış birimlerle yaptığı yazışmaların
tercüme ve kontrol süreçlerine dâhil olunmuştur

Protokol: 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Bakanlık Makamınca toplam 20 adet
uluslararası mahiyetteki ikili görüşme gerçekleştirilmiş olup görüşmelere ilişkin
ayrıntılar Tablo 2’de yer almaktadır.
Sayfa 15
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Tablo 3 Ocak-Haziran 2014 Döneminde Yapılan İkili Görüşmeler
ÜLKE/KURUM
BirleşmişMilletler
KİŞİ
TARİH
Birleşmiş Milletler Temsilcisi
MUKİM Kamal MALHOTRA
20.01.2014
KKTC
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Hamit BAKIRCI
31.01.2014
KKTC
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Hamit BAKIRCI
06.03.2014
Avustralya
Irak
Kanada
Finlandiya
KKTC
Sri Lanka
Finlandiya
Cibuti
Sri Lanka
Almanya
Avustralya Ankara Büyükelçisi
James LARSEN
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Talal Jameel Saleh Al-Obaidi
KanadaBüyükelçisi
15.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
Jhon T. Holms
Finlandiya Ankara Büyükelçisi
Nina VASKUNLAHTI
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Hamit BAKIRCI
Sri Lanka Ankara Büyükelçisi
Bharathi VIJERATNE
FinlandiyaTarımveOrmanBakanı
Jari KOSKINEN
21.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
07.05.2014
Cibuti Su, Orman ve Hayvancılık Bakanı
Mohamed Ahmed AWALEH
13.05.2014
Sri Lanka Su TeminiveDrenajBakanı
Dinesh Gunawardena
27.05.2014
İleri Sürdürülebilirlik Çalışmaları
Enstitüsü (IASS) Kurucu Direktörü
Klaus Töpfer
Sayfa 16
27.05.2014
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
7. Dünya Su Forumu MilliKomitesi Başkanı
GüneyKore
Jung Moo Lee
27.05.2014
Makedonya
Makedonya Su İşleri Genel Müdürü
Kadir Salih
27.05.2014
Dünya Su Konseyi (WWC)
DünyaSu Konseyi (WWC)
Dünya Su KonseyiBaşkanı
Benedito Braga
Dünya Su Konseyi Eski Başkanı
Loic Fauchon
Irak Su Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı
Awan Diyad ABDULLAH
Irak
İran Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı
İran
Ali Rahim MEYDANI
BirleşmişMilletlerGıdaveTarımÖrgü
tü
FAO GenelDirektörü
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
04.06.2014
Jose Graziano Da Silva

Bakanlığımızın güvenlik, temizlik, personel taşıma, bina işletimi, bakanlık
personelinin donanım ihtiyacı ve yemekhane v.b. hizmetleri, daha kaliteli ve
ekonomik bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca,
Bakanlığımız ana hizmet binasını engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi işi
gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız 2014 Yılı Yatırım İş Programı hazırlanmıştır.

Yatırım Programında bulunan projelere ait gerçekleşme sonuçları 3’er aylık dönemler
halinde takip edilerek Kalkınma Bakanlığına bildirilmektedir.

Ayrıntılı Harcama Programı, Seyyar Görev Tazminatı ödemeleri için adam/gün
tablosu hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

3’er aylık dönemler halinde serbest kalan ödenekler çerçevesinde Bölge
Müdürlüklerinin ödenek talepleri karşılanmıştır.

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu nakdin temini için Hazine Müsteşarlığından aylık
nakit talebinde bulunulmuştur.
Sayfa 17
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bakanlığımız birimlerinin ödenek gönderme ve tenkis belgeleri e-bütçe sistemi
üzerinden onaylanmıştır.

2014 yılının ilk altı ayında açılan 36 adet kamu zararı dosyasının tamamının işlemleri
bitirilerek kapatılmıştır.

Hukuki süreci devam eden 15 adet kamu zararı dosyasının iş ve işlemleri
yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2013 yılı Kesin Hesap Tasarısı hazırlanarak Maliye Bakanlığına
sunulmuştur.
Gerekli çalışmalar bitirildikten sonra Ekim ayında TBMM’ye
sunulacaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile kamu idarelerine Performans Programı
hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan 2014 Yılı Performans
Programı onaylanıp yürürlüğe girerek basımı ve dağıtımı yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan e-bütçe sistemine Performans Bütçe Modülü
altında 2014 Performans Programının I. ve II. Dönem Üçer Aylık uygulama ve
gerçekleşmeleri veri girişi yapılmıştır.

Bakanlığın 2015 Yılı Performans Programı hazırlıklarına mevzuatı gereği Mayıs ayında
başlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda harcama yetkililerinin
katılımıyla Performans Programı taslağı oluşturulmuştur.

Çevresel İstihdam ve Harcama İstatistikleri çalışmaları tamamlanmıştır.

Aylık – 3 Aylık – 6 Aylık istatistik çalışmaları tamamlanmıştır.

Ulusal Veri Yayımlama
yayımlanmıştır.

Ormancılık İstatistikleri 2012 kitabının basılı yayın haline getirilmesi çalışmaları
tamamlanmıştır.

Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubu üyelerinin katılımıyla düzenlenen Resmi
İstatistik Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Birim Faaliyet Raporları ve İdare Faaliyet Raporları hazırlanmıştır.

Aylık Faaliyet Raporları, Ilısu Barajı ve Haftalık Faaliyet Raporları düzenlenmiştir.

Bakanlık birimlerince ihtiyaç duyulan bilgi sistemleri ile alakalı alt yapı çalışmaları,
analizler, prototipler ve sistemler yapılmaktadır.
Takvimi’ne
uygun
olarak
resmi
istatistik
Sayfa 18
verileri
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DKMP Genel Müdürlüğü iş süreçleri tamamlanmış olup, iş süreçleri el kitabı
çıkartılarak tüm teşkilata dağıtımı gerçekleştirilecektir.

İş Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili gerçekleştirmelerin takibi yapılmaktadır.

DKMP Genel Müdürlüğü’nün iş süreçlerine ilişkin risklerin tespiti yapıldı.

Bakanlık birimlerinden gelen Birim Risk Eylem Planları, Bakanlık Risk Yönetim
Ekibince ele alınarak Bakanlık Risk Eylem Planları hazırlanmış ve uygulamaya
geçilmiştir.

Bakanlık Koordinasyon, Müsteşarlık Koordinasyon, İl Koordinasyon ve İl müjdeleri
oluşturulan Koordinasyon Bilgi sistemiyle aktif olarak takip edilmiştir.

İhtisas Bilgi ve İzleme Sistemi Programına birimler tarafından çalışma takvimleri
tutanakları ve çalışma raporları düzenli olarak girilmiştir. Takibi yapılmaktadır.

Hizmet Envanteri veri girişlerine Başbakanlığın direktifleri doğrultusunda devam
edilmiştir.

Bakanlığımız ve diğer bakanlıklar arasında ortak çalışma alanlarında koordinasyon
gerektiren faaliyetler yapılmıştır.

İl Gelişim Planları hazırlandı.

Ormancılık ve Su Şurası kararlarının hangilerinin uygulanacağı hususunda birimlerle
müşterek bir çalışmayla eylem planı hazırlandı ve Bakan Oluru alındı.

Ormancılık ve Su Şurası Eylem Planı izleme formatı oluşturulmuştur.

Ön Mali Kontrol İşlemleri:
- Sözleşme Tasarıları 13 adet,
- Ödeme Emri Belgesi 199 adet, (ödenek aktarmalar dahil)
- Muhasebe İşlem Fişi 23 adet,
- Kadro Dağılım Cetveli 2 defa,
-Yan Ödeme Cetveli (merkez ve taşra) yapılmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri: Ağırlıklı olarak genel mali mevzuat ve diğer mevzuat
konularında merkez ve taşra hizmet birimlerinden yazılı olarak yapılan 47 adet görüş
talebine cevap verilmiştir. Üst Makam taleplerinde de sözlü görüşlerin yanında, talep
edilen konu ile ilgili olarak ” Bilgi Notu” hazırlanmaktadır.

İç ve Dış Denetim Raporları: İç Denetim Başkanlığı tarafından gönderilen 6 adet İç
Denetim Raporu’nun 3 adedine ait “İnceleme Raporu” hazırlanmıştır.
Sayfa 19
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kamu İç Kontrol Standartları: Bakanlığımız “İç Kontrol Standartları Eylem Planı” nın
2013 yılı 2’nci 6 aylık dönem izlemesi Ocak ayında yapılarak, hazırlanan rapor Üst
Yönetime sunulmuştur. (1 Adet İzleme Raporu)

Şikayet-Dilek-Temenni Kutuları: Bakanlığımız hizmet birimlerinde bulunan “ŞikayetDilek-Temenni Kutuları” Ocak ayında açılarak 2013 yılı 2’nci 6 aylık dönemine ait
tespitler yapılmış, tutanağa bağlanmış ve alınana kararlar ilgili birimlere
gönderilmiştir. (1 Adet Karar.)

Eğitim: Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili olarak Çorum İlinde, Bakanlığımız merkez ve
taşra hizmet birimlerine eğitim verilmiştir.( 1 Adet)

Diğer İş ve İşlemler
-Tasarruf Tedbirleri ile ilgili olarak 1 adet “Talimat” yayımlanmıştır.

Bakanlığımız dolu kadrosu üzerinden yapılan “Mali Yük Verileri” e-bütçe sistemine
kaydedildi.

Bakanlığımızca 500 adet Sözleşmeli Personel Kadrosu talep edilmiştir.

Bakanlığımızın Merkez ve Taşra personelinin başvurusu üzerine 31 kişinin emeklilik
işlemi gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında uygulanmasına başlanılan ‘’Emekli Personel Kimlik Kartı’’ verilmesine
ilişkin 10 kişiye kimlik kartı verilmiştir.

Bakanlığımız aleyhine açılan dava sayısı 20, Disiplin cezası alan personel sayısı 14 dür.

2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan “İntibak Eğitimi” ve “Personel
Mevzuatı” konulu eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Tablo-4 2014 Yılı İlk 6 Aylık Yapılan Personel İşlemleri (Memur)
Bağlı Kuruluşlardan Nakil Gelen
80
Kurum Dışı Nakil Gelen
1
Kurum Dışı Nakil Gelen (4046 S.K.)
23
Kurum Dışı Nakil Giden
45
Kurum İçi Nakil
114
Açıktan Atama
1
Unvan Değişikliği
39
Sayfa 20
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
İstifa
2
Diğer Personel İşlemleri (Tashih, Kadro Derece
Değişikliği vb.)
64
TOPLAM
369

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen işçi personeller ile ilgili yapılan iş ve
işlemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo-5İşçi Personel Özlük Faaliyetleri
Açıktan Atama
3
Naklen Tayin Edilen İşçi Sayısı
25
Görevlendirme Yapılan İşçi Sayısı
25
Pozisyon Değişikliği Yapılan İşçi Sayısı
72
Emekli Olan İşçi Sayısı
34
İstifa Eden İşçi Sayısı
2
Vefat Eden İşçi Sayısı
2
TOPLAM
163

Sayın Bakanımız 32 ili ziyaret etmiştir. Söz konusu illerdeki programları için bilgi
notları, konuşma metinleri hazırlanmış ve programlarının basına duyurusu
yapılmıştır.

Söz konusu programlar için 139 adet konuşma metni ve bilgi notu hazırlanmıştır.
Programların fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirilmiştir.

Bakanlık yatırımlarının yerel medyaya anlatıldığı 22 bölgede basın toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

21 İlde temel atma program organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Sayın Bakanımızın ve Bakanlıkla alakalı 50.324 adet haber toplanmıştır.

32 adet tekzip ve açıklama, 420 adet basın bülteni gönderilmiştir.
Sayfa 21
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

13 adet röportaj talebi cevaplanmıştır.

464 adet soru önergesine cevap verilmiştir.

Bakanlığımıza yılın ilk altı ayında 1740 Bilgi Edinme Başvurusu yapılmış olup, 130
adet dilekçeye cevap verilmiştir.

01.01.2014 tarihinden itibaren kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini artırmak,
Bakanlığın görev alanları ile ilgili kurum, kuruluş, STK ve üniversitelerle işbirliğini
geliştirmek, toplum bilincini arttırmak amacıyla aşağıdaki faaliyetlere yer verilmiştir.
-
-
-
-
Bakanlığımız faaliyet alanları konularını takvim mecrasında eğlenceli bir anlatımla
hedef kitleyi eğitmek ve bilinçlendirmek maksadıyla 4.000 Adet “ 2014 Eğitici
Takvim” basımı işi.
2.000 Adet Afyonkarahisar İline Yapılan Yatırımların anlatıldığı kitapçık tasarımı
ve basımı işi.
İlkokul ve ortaokul yaş grubu hedef kitlesini eğitmek ve bilinçlendirmek maksadı
ile Türk tarihinde kurulmuş ilgili vakıfları eğlenceli bir dille anlatan Vakıflar Çocuk
Kitabı basımı işi.
İlkokul ve ortaokul yaş grubu hedef kitlesini eğitmek ve bilinçlendirmek maksadı
ile Türk tarihinde kurulmuş ilgili vakıfları eğlenceli bir dille anlatan Meteoroloji
Çocuk Kitabı basımı işi.
Bakanlığımız faaliyetlerini tanıtmak, kamu bilinci oluşturulması amacıyla 1 Adet
İnfografik Video Sunum hazırlanması işi.

Bu faaliyetlerin tamamı gerçekleştirilmiş olup, ayrıca 1 Adet “ Çatışma Yöntemleri ve
Stresle Başa Çıkma” semineri, 1 Adet Dünya Meteoroloji, 1 Adet Dünya Ormancılık, 1
Adet Dünya Su Günü Forumları, 1 Adet Dünya Su Forumunda stant açılması
faaliyetleri icra edilmiştir.

Amasya-Yeşilırmak Havzası-Göynücek- Alan Deresi Ön Etüt Yapıldı.

Bilecik-Sakarya Havzası-Pazaryeri-Sorgun Deresi Ön Etüt Yapıldı.

Samsun-Yeşilırmak Havzası-Merkez-Kürtün Deresi Ön Etüt Yapıldı.

Tokat- Yeşilırmak Havzası-Turhal-Gülür Çayı Ön Etüt Yapıldı.

Sakarya Havzası-Sapanca Gölü Havzası Erozyon ve Sel Kontrolü, Ağaçlandırma ve
Rehabilitasyon Ön Etüt Raporu Doğrudan temin ile son 6 ayda yapılacak.

Adana-Seyhan Havzası Pozantı-Akçatekir-Çavuşlu Sel Kontrol Projesi yapımı – İdare
tarafından son 6 ayda yapılacaktır.

Adıyaman-Dicle-Fırat Havzası-Gölbaşı-Ören-Yemişen DeresiSel Kontrol Projesi yapımı
İhalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak.
Sayfa 22
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU






Adıyaman-Dicle-Fırat Havzası Çelikhan-Çopur Çayı Sel Kontrol Projesi yapımı,
Çorum-Kızılırmak Havzası Osmancık–Emine Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı,
Düzce-Batı Karadeniz Kaynaşlı-Dayanıksuyu Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı,
Karabük-Batı Karadeniz Eskipazar-Değirmen Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı,
Karabük-Batı Karadeniz Eskipazar-Göksu Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı,
Niğde-Seyhan Havzası Ulukışla-Horoz Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı işlerinin
ihaleleri yapılarak ikinci altı aylık dönemde işe başlanacaktır.



Mersin-Doğu Akdeniz Havzası Mut Beci Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı,
Mersin Doğu Akdeniz Havzası Mut Gelembiç Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı,
Mersin Doğu Akdeniz Havzası Mut Sason Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı işleri için
İhaleye teklif gelmediğinden önümüzdeki dönem yeniden değerlendirilecektir. .

Sivas Kızılırmak Havzası Merkez Yandereleri ve Tecer Irmağı Sel Kontrol Projesi yapımı
için Temmuz 2014’te ihalesi yapılacaktır.

Muğla-Batı Akdeniz Milas Kocaçay (Ballık) Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30
Haziran 2014 ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak.

Muğla Batı Akdeniz Fethiye Akçay Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30 Haziran 2014
ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak.

Kütahya-Sakarya Havzası Merkez Keçeeğreği Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı
Doğrudan temin ile yaptırılacak.

Bolu-Sakarya Havzası Kıbrıscık Kapuz (Uluçay) Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30
Haziran 2014 ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak.

Bolu-Sakarya Havzası Kıbrıscık Ilıca Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30 Haziran 2014
ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak.

Bolu-Sakarya Havzası Seben Bozyer Köyü Bozyer Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı 30
Haziran 2014 ihalesi yapıldı. Önümüzdeki dönem işe başlanılacak.

Muş-Dicle-Fırat Havzası Merkez Soğucak Deresi Sel Kontrol Projesi yapımı Temmuz
2014’te ihalesi yapılacak.

Rize-Doğu Karadeniz Havzası Ardeşen-Yurtsever Köyü İhalesi yapıldı. Sözleşme
aşamasında.

Hatay Asi Havzası Dörtyol-Çökek İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında.

Ordu Doğu Karadeniz Havzası Çamaş-Domuşlu İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında

Trabzon Doğu Karadeniz Havzası Araklı Kayaiçi köyü-Yetimoğlu İhalesi yapıldı.
Sözleşme aşamasında.
Sayfa 23
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Trabzon Doğu Karadeniz Havzası Çaykara-Demirkapı, Yukarı Dursoğlu İhalesi yapıldı.
Sözleşme aşamasında.

MalatyaDicle-Fırat HavzasıPolat Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama
Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Sivas Kızılırmak Havzası Maksutlu-Kanak Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma
Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Kayseri Kızılırmak Havzası Yamula Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama
Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Ankara-Sakarya Havzası Kavşakkaya Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma
Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Sivas Kızılırmak Havzası Karacalar Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama
Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Kahramanmaraş Ceyhan Havzası Kandil Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma
Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Ankara Kızılırmak Havzası Hirfanlı-Kesikköprü Baraj Havzaları
Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Diyarbakır Dicle-Fırat Havzası Dicle Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma
Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Ankara Sakarya Havzası Çubuk 2 Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama
Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Sivas Yeşilırmak Havzası Kılıçkaya-Çamlıgöze-Çitlice-Gölova Baraj Havzaları Yeşil
Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi Temmuz 2014 te ihalesi yapılacaktır.

Afyonkarahisar Akarçay Havzası Nurullah Oymak Göleti Havzası Yeşil Kuşak
Ağaçlandırma Uygulama Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Afyonkarahisar Büyük Menderes Dutağaç Göleti Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma
Uygulama Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Ankara-Sakarya Havzası Asartepe Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama
Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Malatya Dicle-Fırat Havzası Çat Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama
Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.
Sayfa 24
Yeşil Kuşak
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Gaziantep Dicle-Fırat Havzası Birecik Barajı Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma
Uygulama Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Konya-Konya Kapalı Havzası Çengilti Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine
önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Konya-Konya Kapalı Havzası Zincirli Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine
önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Konya-Konya Kapalı Havzası Divanlar Köyü, Akbaş Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma
Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Konya-Konya Kapalı Havzası Karakaya Köyü, Acıdort Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma
Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Konya-Konya Kapalı Havzası Süleymaniye, Alibeyhüyüğü Tarla Kenarı Ağaçlandırma
Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Konya-Konya Kapalı Havzası İçeriçumra Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine
önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Konya-Konya Kapalı Havzası-Acıkuyu Köyü, Yukarıgöndelen Köyü, Aziziye Kasabası
Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Konya-Konya Kapalı Havzası Bulgurluk Köyü, Kuskuncuk Köyü, Beyköy Köyü, Bahçeli
Köyü, Acıpınar Köyü, Özgürler Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki
dönem başlanacaktır.

Konya-Konya Kapalı Havzası Çiller Köyü, Kamışlıkuyu Köyü, Aşağıgöndelen Köyü Tarla
Kenarı Ağaçlandırma Projesine önümüzdeki dönem başlanacaktır.

Karaman-Konya Kapalı Havzası Burunoba-Dinek Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma
Projesi İdare tarafından yapılacaktır.

Karaman-Konya Kapalı Havzası Çoğlu-Salur Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesi
İdare tarafından yapılacaktır.

Karaman-Konya Kapalı Havzası Ekinözü-Kınık-Ortaoba
Ağaçlandırma Projesi İdare tarafından yapılacaktır.

Etüt-proje eğitimi Mayıs ayında Afyonkarahisarda, erozyon kontrolü ve mera ıslahı
eğitimi Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirildi.
Köyleri
Sayfa 25
Tarla
Kenarı
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi kapsamında, proje danışmanları ve paydaş kurumlarla her hafta periyodik
olarak gerçekleştirilen toplantılarla çölleşme kriter ve göstergeleri belirlenmiş
(toplam 7 kriter ve 59 gösterge); çölleşme modelinin oluşturulması çalışmaları
devam etmektedir. Proje kapsamında Proje 1. İlerleme Raporu ve Yazılım
Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı hazırlanmıştır. Ayrıca, personelin Coğrafi Bilgi
Sistemleri konusundaki kapasitesini arttırmak maksadıyla 1 gün süre ile CBS Giriş
eğitimi verilmiştir.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi kapsamında, Batı Karadeniz Sel Havzalarında (İnebolu Alt Havzasında) Sel ve
Kontrolüne Yönelik CBS Tabanlı Modeli Oluşturulması projesi için gerekli modeller
oluşturulmuş; kalibrasyon ve test için 2 adet OMGİ (Otomatik Meteorolojik Gözlem
İstasyonu) ve 4 adet AGİ (Akım Gözlem İstasyonu) kurulum aşamasındadır.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi, Toprak etüt ve haritalarının sayısallaştırılarak veri tabanına aktarılması işi
kapsamında, ihale yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi kapsamında, potansiyel ormancılık sahalarının tespit edilmesine yönelik
oluşturulmuş modelin Türkiye’de yaygınlaştırılması işi kapsamında ihale yapılmış,
Beypazarı-Kızılcahamam ve Çamlıdere’de çalışmalara başlanmış; gerçekleştirilen
saha çalışmasının ardından kullanılacak verilere yönelik analiz ve veri toplama
çalışmalarına başlanmıştır.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi, Toprak Veritabanına Mobil Cihazlarla Sahadan Veri Aktarımı işi kapsamında,
yazılımın ilk versiyonu tamamlanmış; 2. Versiyonu ise geliştirilerek cihazlara
yüklenme aşamasındadır. Uygulayıcı birimlere verilen eğitimler devam etmektedir.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi, İnebolu Havzasında Toprak Veritabanı haritalama çalışmaları kapsamında
proje raporu tamamlanmıştır ve rapor basım aşamasındadır.

Personelin Uzaktan Algılama konusunda kapasitesinin geliştirilmesi gayesiyle teorik
ve uygulama olmak üzere 2 aşamadan oluşan Uzaktan Algılama eğitimleri
düzenlenmiştir

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında; izleme ve değerlendirme
faaliyetlerini gerçekleştirmek maksadıyla araziye kurulması gereken ekipmanların
yerleri tespit edildi ve ekipmanın alımı için işlemler başlatıldı. İzleme ve
Değerlendirme Sistemi Dokümanı hazırlandı.
Sayfa 26
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları projesi kapsamında
proje dokümanı hazırlanarak onaylanmak üzere GEF’e sunuldu. Proje anlaşmasının
2014 yılında imzalanarak yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.

Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite
Geliştirme Projesi kapsamında “Tohum, Fidanlık ve Kurak Alan Ağaçlandırması
Teknikleri Uluslararası Eğitimi” Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan
katılan 18’i yabancı uzman olmak üzere toplam 50 katılımcının iştirakleri ile 07-11
Nisan 2014 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirildi. Ayrıca proje kapsamında;
3-22 Mayıs 2014 tarihleri arasında 7 kişilik bir uzman ekip tarafından Kırgızistan
örnek mikrohavza planı hazırlandı.

Taslak Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı (2014-2018) hazırlandı.

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) 13.06. 2014 tarihinde Yüksek Planlama
Kurulu tarafından onaylandı ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Entegre Havza Yönetimi Projesi kapsamında 2015-2019 yılları arasında uygulanması
planlanan projenin taslak proje dokümanı hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

Yukarı Göksu Sazak-Avşar Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi için arazi ön
etüt çalışmaları gerçekleştirildi. İhale hazırlıkları yapıldı.

Başlamış-Kocadere Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi için arazi ön etüt
çalışmaları gerçekleştirildi. İhale hazırlıkları yapıldı.

Hüseyinli-Belenyurdu Deresi Entegre Rehabilitasyon Projesi için arazi ön etüt
çalışmaları gerçekleştirildi. İhale hazırlıkları yapıldı.

Hümik Asidin Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi Projesi kapsamında Ayaş ilçesi Başağaç
köyünde deneme deseni oluşturulmuş fidan dikimi ve deneme alanı korumaya
alınmıştır.

Gökçeyurt’ta tüm erozyon kontrolü faaliyetlerinin bulunduğu Eğitim ve Tatbikat
Alanı Projesi tamamlandı.

Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi
kapsamında Kırşehir Malya ve Aksaray Koçaş'ta arazi hazırlığı ve fidan dikimi
yapılmış, damlama sulama sistemi kurulmuştur.

Kurak ve Yarıkurak Alan Eğitimi Nevşehir ilinde gerçekleştirilmiştir.

Rüzgar Erozyonu İzleme Sistemi Gözlü Örneği Projesi kapsamında sediment tutucular
araziye yerleştirilmiş ve ilk ölçümler alınmıştır.
Sayfa 27
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Rüzgar Erozyonu İzleme Sistemi Altınova Örneği Projesi kapsamında sediment
tutucular araziye yerleştirilmiş ve ilk ölçümler alınmıştır.

Erozyon Kontrolü Eğitimi Malatya’da gerçekleştirilmiştir

3 Ocak 2014 tarihinde Ormancılık ve Su Şurasındaki sorumlu kuruluşların
gerçekleştireceği eylemler konusunda, değerlendirme toplantısında ilgili kararlara
yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

8 Ocak 2014 tarihinde "İklim Değişikliğine Uyum İhtisas Grubu" toplantısı yapılmış
olup Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün iklim değişikliği
konusunda yapmış olduğu çalışmalar sunulmuştur. İhtisas heyetinin faaliyetleri
görüşülmüştür.

9-24 Ocak 2014 tarihleri arasında Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı
(ÇMUEP)'in yenilenmesi amacıyla FAO ve uzmanlar ile biraraya gelerek iş planı
hazırlanmıştır.

21 Ocak 2014 tarihinde LADA-Wocat projesi için FAO-SEC ile biraraya gelinerek genel
değerlendirme yapılmıştır.

24 Ocak 2014 tarihinde CBS Tabanlı Potansiyel Ağaçlandırma Alanlarının
Belirlenmesine Yönelik Veri Ve Yazılım Tabanı Kurulması Projesi değerlendirme
toplantısına katılım sağlanmıştır.

29 Ocak 2014 tarihinde "Kurak ve Yarı Kurak Alanlar İhtisas Grubu" toplantısı
yapılmış olup 2013 yılı değerlendirilmesi yapılarak 2014 yılında yapılacak ihtisas
grubu faaliyetleri hakkında bilgi edinilmiştir.

30 Ocak 2014 tarihinde "İklim Verileri Kullanılarak Türkiye'nin Çölleşme Haritası
Dökümanı Hazırlanması" çalışmasının değerlendirilme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile
2014 yılı için programlanan 2 adet deneme alanı için birlikte bir çalışma yapılması
hususları görüşülmüştür.

7 Şubat 2014 tarihlerinde 2015 yılında ülkemiz evsahipliğinde yapılacak olan BM
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (COP 12) kapsamında
"Taslak Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nda geçen şartlara uygun kongre merkezinin
seçimine yönelik ön hazırlık yapılmıştır.

12-13 Şubat 2014 tarihlerinde Bonn/Almanya'da Bakanlığımız heyeti ve UNCCD
yetkilileri ile birlikte organizasyon sürecini başlatmak ve sürece ilişkin takvimi
maksadıyla ziyaret gerçekleşmiştir.
Sayfa 28
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Şubat ayı içinde "Çölleşme İhtisas Grubu" toplantısı yapılmıştır.

13 Şubat 2014 tarihinde LADA-WOCAT Projesi faaliyetlerinin hazırlanmasına yönelik
olarak LADA Sekretaryasınca istenen “Ülke Raporu” çalışması paydaş katkılarıyla
tamamlanmış ve gönderilmiştir

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın yenilenmesi kapsamında FAO
uzmanları ve tüm paydaş kurumların katılımı ile 3 ayrı toplantı düzenlenmiştir.

25 Şubat 2014 tarihinde LADA-WOCAT Projesi bütçesinin oluşturulmasına yönelik bir
çalışma yapılarak Sekreterya’ya sunulmuştur.

6 Mart 2014 tarihinde "Çölleşme, Arazi Bozunumu ve Kuraklığa Karşı Mücadelede
Orman Verimliliği (Organik Karbon)" konusunda Bakanlığımız yetkilileri
bilgilendirilmiştir.

6 Mart 2014 tarihinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün
uzman personel ihtiyacını karşılamak üzere burslu statüde lisansüstü öğrenim
görmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenciler ile tanışma ve bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.

10-14 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Durban Platformu Geçici
Çalışma Grubu (ADP) 2-4. Oturumu'na katılım sağlanmıştır.

12 Mart 2014 tarihinde İslam Ülkeleri arasında koordinasyonu sağlayan Merkez
(SESRIC) ziyaret edilmiş olup Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğümüzün faaliyetlerine yönelik bir sunum yapılmış ve işbirliği imkânları
müzakere edilmiştir.

20 Mart 2014 tarihinde 2014 yılı itibariyle geçerli olacak “Çölleşme ile Mücadele
Konulu Bölgesel İşbirliği Projesi” hazırlıkları kapsamında görüş alınması amacıyla
TİKA ile bir değerlendirilme toplantısı yapılmıştır.

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı (ÇMUEP)'in yenilenmesi kapsamında;
19.03.2014 tarihinde "Orman" tematik grup toplantısı, 27.03.2014 tarihinde Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı evsahipliğinde "Tarım-Mera-Bozkır" tematik grup
toplantısı ve 28.03.2014 tarihinde II. "Orman" tematik grup toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

02 Nisan 2014 tarihinde "Sulak Alan-Kıyı Alanları-Kentleşme" tematik grup toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

08 Nisan 2014 tarihinde "Tarım-Mera-Bozkır" (II) tematik grup toplantısı yapılmıştır.
Sayfa 29
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

14 Nisan 2014 tarihinde II."Sulak Alan-Kıyı Alanları-Kentleşme"
toplantısı gerçekleştirilmiştir.

03 Nisan 2014 tarihinde "İzleme-Değerlendirme-Raporlama" tematik grup toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

23 Nisan 2014 günü Konya -Karapınar'da deneme alanı için arazi çalışmasıyla yer
tespiti yapıldı ve ilk ölçümler alındı.

24 Nisan 2014 tarihinde II. "İzleme-Değerlendirme-Raporlama" tematik grup
toplantısı gerçekleştirilmiştir.

23-24 Nisan 2014 tarihinde Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı
Astana’da yapıldı.

23-24 Nisan 2014 tarihlerinde BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar
Konferansı (COP 12) kapsamında Aydın ili Kuşadası ilçesinde bulunan Efes Kongre
Merkezi, 25-26 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara ATO Kongre Merkezi yerinde
incelenmiş ve BM heyeti tarafından tespitlerde bulunulmuştur.

28-29 Nisan 2014 tarihinde Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen PRAIS Eğitim
Çalıştayı'na katılım sağlandı.

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı (ÇMUEP)'in yenilenmesi kapsamında; 02
Mayıs 2014 tarihinde İDR Tematik grup toplantısı, 09 Mayıs 2014 tarihinde
uzmanlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

5-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında Iğdır İlinde "Iğdır Yöresi Rüzgar Erozyonu ve
Çölleşme Eğitimi” Konulu Hizmetiçi Eğitimi düzenlenmiştir.

13 Mayıs 2014 tarihinde Cibuti ile ülkemiz arasında Ormancılık Alanında İşbirliği
Anlaşması imzalanmıştır.

26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında ÇMUEP Kapanış çalıştayı hazırlık toplantısı
gerçekleştirildi.

19-23 Mayıs tarihleri arasında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğünün girişimleri sonucunda Portekiz'de gerçekleştirilen Çölleşme
Kriterlerinin Belirlenmesi ve Erken Uyarı Konulu Eğitime katılım sağlandı.

20-22 Mayıs 2014 tarihleri arasında Macaristan'ın Szentendre kentinde düzenlenen
BMÇMS Uygulamaların Performans İnceleme ve Değerlendirme Sistemi (PRAIS)
Eğitimi'ne katılım sağladı.
tematik grup
Sayfa 30
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

LADA-WOCAT Roma'da gerçekleşen çalıştay değerlendirilerek yenilenen ülke rapor
formatı incelenerek, ülke raporu revize edildi.

2 Haziran 2014 tarihinde hazırlanan taslak eylem planının paydaş kurumlara
sunulması ve son önerilerin alınması maksadıyla Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem
Planının Yenilenmesi Kapanış Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

3 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da Türkmenistan ile ülkemiz arasında Ormancılık ve
Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

4 Haziran 2014 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile FAO arasında müstakil bir
işbirliği ve ortaklık vesilesi oluşturacak FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Program
Anlaşması imzalanmıştır.

17 Haziran 2014 tarihinde,"17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü"
etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenlenmiş, "Çölleşme İhtisas Grubu
Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

İklim Verileri Kullanılarak Çölleşme Risk Haritası Hazırlama Dokümanı Raporu Genel
Müdürlük yayını olarak kitap halinde bastırılarak 17 Haziran günü etkinliklerinde
dağıtımı yapılmıştır.

BMÇMS Güney Akdeniz Bölgesel Koordinasyon Birimi'nin kurulması çerçevesinde
BMÇMS Sekretaryası ve Dış İşleri Bakanlığıyla temas halinde taslak ev sahibi
anlaşması hazırlanmıştır.

Havza Yönetim Projeleri kapsamında “Birecik Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve
Havza Koruma Planı” projesinin ihalesi tamamlanmıştır.

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personelinin kapasitesinin
arttırılması amacıyla, Türkiye’deki benzer iş yapan kurumlarda eğitim almaları ve staj
yapmaları talebi kapsamında 2 uzmana “Su Kaynaklarının Yönetimi” konusunda 20
Ocak-14 Şubat 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzde 1 aylık bir eğitim ve
staj programı uygulanmıştır.

Staj ve eğitim programı çerçevesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri,
kurum yapısı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile ilgili detaylı bir eğitim
programı uygulanmıştır. Eğitim programı ile Azerbaycan heyeti uzman personelinin
su yönetimi konusunda detaylı bilgi ve tecrübe edinmesi sağlanmıştır. Söz konusu
program bitiminde stajyerlere “Katılım Belgesi” takdim edilmiştir.

Afganistan Enerji ve Su Bakanlığı’ndan 6 kişilik bir heyet “Türkiye’de Bütünleşik Su
Kaynakları Yönetimi” konusunda gözlem ve araştırma maksadıyla 17-21 Mart 2014
tarihlerinde ülkemize teknik bir ziyarette bulunmuştur.
Sayfa 31
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı (SUEN) koordinasyonunda düzenlenen ziyaret
kapsamında 20 Mart 2014 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri
heyete aktarılmış ve olası işbirliği alanları değerlendirilmiştir.

Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme" Konulu AB Projesi Eşleştirme,
Teknik Yardım ve Malzeme Temini Bileşenlerinden oluşmaktadır. Projenin Eşleştirme
Bileşeni Mart 2014 tarihinde tamamlanmış olup, Malzeme Temini bileşeninde
GC/MS/MS, LC/MS/MS, Online İzleme Sistemi, Online İzleme Sistemi Yazılımı,
Taşınabilir İzleme Probu malzemelerin alımı yapılmıştır

Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Projesine ilişkin I. Üç aylık
dönemde toplam bir adet etkinlik, iki adet Yönlendirme Komisyon Toplantısı,
Eşleştirme Bileşeni için birisi Ankara'da birisi pilot havzada olmak üzere iki adet
kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay süresince katılımcı ülkelerle tecrübe
paylaşımı gerçekleştirilmiş olup potansiyel işbirliği konuları görüşülmüştür. Çalıştaya
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve Türkiye’nin komşu ülkelerinden olmak üzere 26
ülkeden karar alma yetkisine sahip bir üst düzey yönetici ve bir teknik personel davet
edilmiş olup, 16 ülkeden 28 kişi katılım sağlamıştır. Çalıştaya, yurtiçinden ilgili kurum
ve kuruluşlarımızı temsilen üst düzey yöneticiler ile birlikte yaklaşık 170 kişi
katılmıştır. Ayrıca, Irak Büyükelçisi de Çalıştaya katılım sağlamıştır. Ülkemizde kuraklık
yönetimi ile ilgili ilke, strateji ve politikaların belirlenmesine yönelik, kuraklık ve
etkileriyle ilgili kurumları bir araya getirerek kuraklık yönetimi stratejisinin
geliştirilmesi, ulusal kuraklık izleme ve tahmini için gerekli çerçevenin oluşturulması
gayesiyle uluslararası katılımlı kuraklık çalışma toplantısı 4-5 Mart 2014 tarihleri
arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası (UNCCD), ABD
Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve ABD Okyanus ve Atmosfer İdaresi
(NOAA)’nın destekleriyle“Uluslararası Kuraklık Yönetimi Çalışma Toplantısı” Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile
ortaklaşa düzenlenmiştir. Toplam 31 yerli ve yabancı kurum ve kuruluştan 140’ı aşkın
sayıda temsilcinin katılım sağlamıştır.

Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın desteğiyle Türkiye’de Taşkın
Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında seçilen 1
pilot havzada (Batı Karadeniz Havzası) Taşkın Yönetim Planı hazırlanması
kapsamında;
1- Taşkın Risk Yönetim Planının hazırlanması ile ilgili olarak 20-24 Ocak 2014 tarihleri
arasında Ankara'da paydaş kurumların katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.
2- Projenin 6. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 16 Ocak 2014 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
3- 10-14 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan proje etkinliğinde
Taşkın Riski Yönetim planında yer alacak olan hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için
alınması gereken önlemlere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca etkinlik
Sayfa 32
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
kapsamında Romanya ve Fransa 'da kullanılan 2B model, uzmanlar tarafından
anlatılmıştır.
4- 24-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Akçakoca'da gerçekleştirilen etkinlik
kapsamında Bartın ve Çaycuma için hazırlanan önlemler ve tedbirler
tamamlanmıştır.
5- 17-21 Mart tarihleri arasında projenin 3. bileşeni olan "Ulusal Uygulama Planı" ve
Bileşen 1, Faaliyet1.1 kapsamında hazırlanan ‘Türkiye’de Taşkın Riski Yönetimine
İlişkin Yasal ve Kurumsal Boşluk Analizi” kapsamında etkinlik gerçekleştirilmiştir.
6- 2 Nisan 2014 tarihinde projenin 7. Yönlendirme Komitesi Toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
7- 14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Fransa'ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

"Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Projesi" sözleşmesi 26.03.2014
tarihinde imzalanarak çalışmalara başlanmıştır.

"Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ"
26.02.2014 tarih ve 28925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi
Hakkında Yönetmelik" 12.01.2014 tarih ve 28880 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 11/02/2014 tarih ve
28910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği"
08 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

"Biyolojik-Kimyasal ve Hidromorfolojik İzleme Rehberleri" hazırlanmıştır.

İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair
Yönetmelik kapsamında, "3 il"e ait içme suyu kaynaklarının kalite kategorisi ve
arıtma sınıfları belirlenmiştir.

Milli Park Projesi: Ülkemizde 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile ilan edilmiş olan 39
adet Milli Park, 191 adet Tabiat Parkı, 31 adet Tabiatı Koruma Alanı ve 112 adet
Tabiat Anıtı bulunmaktadır. Bu alanların koruma kullanma dengesi gözetilerek
sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla ilgili gelişme ve yönetim planlarının
yapılması, ziyaretçilere hizmet verecek alt ve üst yapı hizmetlerinin tamamlanması
ve buraların işletilmesi/işlettirilmesi gibi faaliyetleri içermektedir. Genellikle orta
vadeli bir bütçe planına tabi projelerdir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2873 Milli Park kanunu kapsamında yönetilen
milli park ve tabiat parklarının alt plan ve projelerin hazırlanmasına, milli parkın
Sayfa 33
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
kontrollü kullanılması ve korunmasına katkı sağlamak ve Milli Parka gelen
ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla projelendirme çalışmaları
başlamıştır.
2 Adet Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı ve 5 Adet Tabiat Parkı Gelişme Planı
onaylanmıştır.

Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Projesi: Afyon ve Kütahya illerinin kapsayan bu
projede milli tarihimize sahip çıkılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla tarihi milli
parkta; mevcut şehitliklerin bakım ve onarımları, bu alanlara ait imar planı ile mimari
projelerinin yapımı, çevre düzenlemeleri ile alt ve üst yapı hizmetlerinin yapımı
faaliyetleri söz konusudur. Yıllık programlarla bu hizmetler yerine getirilmektedir.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Projesi: Çanakkale– Gelibolu’da uygulanmakta
olan bir projedir. Proje kapsamında genellikle yıllık programlarla bütçe imkânlarına
göre alt ve üst yapı hizmetleri, mevcut şehitliklerin yapımı, bakımı ve onarımları, her
türlü planlarının yapılması gibi faaliyetler sürdürülmektedir.

Çanakkale Zaferinin Yüzüncü Yıl Hazırlık Projesİ: Çanakkale kara ve deniz
savaşlarının yüzüncü yıl dönümünde, savaşa katılan ülkeler tarafından değişik
etkinlikler yapılması planlanmaktadır. Savaşın gerçekleştiği alanın gerçek sahibi
olarak ülkemizce bu etkinliklere ev sahipliği yapılması ülkemiz açısından önem arz
etmektedir. Ayrıca, planlanan ve uygulanması düşünülen projedeki tarihi öneme
sahip tesisler yıkılıp, yok olmak üzeredir. Projenin ana bölümünü bu tesislerin
restorasyonu ve restitasyonunu oluşturmaktadır. Çanakkale Savaşlarının tarihi
değerini canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak projenin amaçlarındandır.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Sarıkamış Kafkas Cephesi Tanıtım ve
Araştırma Merkezi: Sarıkamış Harekatından kalan hatıra, belge ve savaş
malzemelerini sergilenerek ve Ruslar tarafından silahlandırılan Ermenilerin sivil halka
uyguladıkları katliamlar görsel olarak canlandırılacağı panorama ile Sarıkamış
Harekatının tarihi değerini canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için
projelendirilmiştir. Uygulama ihaleleri yapılacaktır.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon
Projesi (ÇNHRP)” kapsamında açılan “Hatilla Vadisi Milli Parkı ve Verçenik-İspir Yaban
Hayatı Geliştirme Sahalarında Yapılacak Yönetim Planlaması, Uygulama Planlarının
Yapılması ve Korunan Alan Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Çalışmaları” nın
yapılması konusundan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumludur.
Söz konusu alanlar için öngörülen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 2014 yılı sonuna
kadar ihale sürecinin sonlandırılması, çalışmalara başlanması ve proje kapsamında
öngörülen ekoturizm konulu bir eğitimin yapılması hedeflenmektedir.
Sayfa 34
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Milli Parkların Tanıtımı İçin Mobil Uygulamalar Geliştirilmesi Projesi: Ocak-Haziran
2014 dönemini kapsayan ilk altı aylık süreçte, şartname hazırlıkları yapıldı ve
şartnameler hazırlandı. Temmuz- Aralık 2014 döneminde ise ihaleye çıkılacaktır.

100. Yıl Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi: Merkez, doğada
yaralı ve bakıma muhtaç olarak ele geçen yaban hayvanlar ile Nesli Tehlike Altında
Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)
ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre ticareti yasak olan hayvanların geçici
süreyle merkezde tedavi ve rehabilitasyonu amacıyla yapılması planlanmıştır.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde böyle bir merkezin olmaması zarar
görmüş hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunun zaman kaybına neden olmakta ve
genellikle de hayvanlar nakil esnasında ölmektedir. Bu nedenle, doğada bir şekilde
zarar görmüş hayvanların yerinde (Bölgede) tedavi ve rehabilite edilmesi için Van
ili’nde bir merkezin kurulması önem arz etmektedir. İlk alttı ay içerisinde söz konusu
merkezin projesi yaptırılmış ve inşaat ve uygulama aşamasına ikinci altı ayda
başlanacaktır.

İstanbul Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi:Ülkemiz biyolojik
çeşitlilik bakımından Avrupa ve Orta Doğunun en zengin ülkelerindendir.
Araştırmalara göre yurdumuzda; yaklaşık 11.000 bitki, 161 memeli, 460 kuş, 141
sürüngen ve 716 balık türü ve böceklerle birlikte yaklaşık 80.000 canlı türü
yaşamaktadır. Geçmişten günümüze bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde
de birçok bitki ve hayvan türü yok olmuş, birçok tür de bugün yok olma tehlikesi ile
karşı karşıyadır. Bu varlığımızın korunması amacıyla yaptığımız çalışmalardan birisi de
yararlı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarının
yapılarak tekrar tabiata kazandırılmasıdır. Zengin fauna varlığımızın devamlılığı için
bir ihtiyaç olan bu çalışmalar, aynı zamanda yaban hayatı veteriner hekimliğinin
gelişimine ve gönüllü kişi, kuruluşlar ve toplumda yaban hayatı bilincinin oluşmasına
katkı sağlamaktadır.
Proje kapsamında yer tespiti çalışması yapılmış olup; tespit edilen İstanbul Avcıkoru
Tabiat Parkında yapılan arazi çalışmasında söz konusu alanın kuzeyinde 220 Ha. alan
“İstanbul Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi ve Tabiat Müzesi” yapımı için uygun
olduğu belirlenmiştir. Hazırlığı devam eden Uzun Devre Gelişme Planını (UDGP)
içerisinde söz konusu merkeze yer verilmiştir. Planın onaylanmasını müteakip
danışmanlık hizmeti alımı yolu ile fizibilite raporu ve proje hazırlanacaktır.
Sayfa 35
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ulusal Korunan Alan Sisteminin İyileştirilmesi Projesi: Projekapsamında tanımlanan
faaliyetlerden birisi olan Ulusal Ekoturizm Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması
ve Göreme Tarihi Milli Parkından uygulanmasına ilişkin ihale çalışmalarına
başlanmış, Teknik Şartname hazırlanmıştır.

Sulak Alanların Yönetim Planlarının Yapılması:Sulak Alanların Yönetim Planların
Hazırlanması Projesi 2011 yılından beri sürmekte olup, 2014 yılı içerisinde planlanan
çalışmalar tamamlanacaktır. Projenin 2017 yılına kadar uzatılması planlanmaktadır.

Yeşilırmak Havzası Biyoçeşitlilik ve Peyzaj Haritasının çıkarılması:Yeşilırmak Havzası
Biyoçeşitlilik ve Peyzaj Haritasının çıkarılması projesi ihalesi yapılarak, çalışmalara
başlanmıştır.

Natura 2000 Gereksinimlerinin Uygulanması için Doğa Koruma Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi (AB):AB destekli bir proje olan Natura 2000
gereksinimlerinin Uygulanması için Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesinin ise 2014 yılı son çeyreğinde başlaması planlanmakta olup, üç yıl içerisinde
tamamlanması hedeflenmektedir.

Baraj Su Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi:2013 yılında 3 yıl
süreyle yürütülecek olan ve toplam bütçesi 1 milyon TL olan Baraj Göl Aynası (Göl
Alanında) Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi başlatılmıştır. Proje ile 20132015 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programında yer alan
baraj projelerinde, baraj göl aynasının su tutulması ile su altında kalacak olan; risk
altında olan, ekonomik (tıbbi-aromatik) değeri olan, endemik, lokal endemik, nadir
ve nesli tehlikede olan bitki türlerinin (özellikli bitkiler) belirlenmesi, taşınması/
nakledilmesi için uygun habitatların tespit edilmesi ve üretim materyallerinin
toplanması hedeflenmektedir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde proje kapsamında
aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:



Projenin hizmet alımını gerçekleştirecek Bölge Müdürlükleri için teknik
şartname hazırlanmıştır.
Projenin “endemik” mail grubu oluşturulmuştur.
Proje alanı olan illerde (Gökçeler Barajı-Antalya, Artvin Barajı- Artvin, Karareis
Barajı ve Rahmanlar Barajı-İzmir, Girme Barajı- Muğla, Sorgun Barajı- Mersin,
Arsuz-Gönençay Barajı-Hatay, Gümüşören Barajı-Kayseri, Geben BarajıKahramanmaraş) proje bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları
yapılmıştır.
Sayfa 36
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Proje alanları tekrar gözden geçirilmiş olup, proje alanları ile ilgili revizyon
çalışması yapılmıştır.
 Proje için lansman çalışması yürütülmüştür.
Proje ortakları olan Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile ilk altı aylık faaliyet değerlendirme
toplantısı yapılmıştır.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi: 2013 yılında, 6 yıl süreyle
yürütülmek üzere bütçesi 23,25 milyon TL olan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve
İzleme Projesi başlatılmıştır. Ülkemiz üç biyocoğrafik bölgenin kesiştiği noktada
olması ve beş mikro gen merkezini barındırması nedeniyle zengin biyolojik çeşitliliğe
sahip bir ülkedir. Bu zenginliğimizi tespit etmeye yönelik envanter çalışmaları
çoğunlukla literatür tabanlı yapılmış olup, mevcut literatür çalışmaları arazi
çalışmaları ile güncellenmemiştir. Bu nedenle gerek eksik olan/ mevcut olan
envanter çalışmalarının tamamlanması ve biyolojik çeşitlilik gidişatının izlenmesi ve
takibinin sağlanmasındaki eksikliklerin giderilmesi ihtiyacını karşılamak amacıyla
hazırlanmıştır. 28 ilde proje için ihale yapılarak, çalışmalar başlamıştır. 2 ilde ise
çalışmalar, üniversiteler ile yapılan protokoller vasıtasıyla yürütülmekte olup,
toplamda 30 ilde proje çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde
proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:











2014 yılında 14 iş programının değerlendirmesi yapılmıştır,
2014 yılında 14 ara raporun değerlendirilmesi yapılmıştır,
22-23 Mayıs tarihlerinde bölge teşkilatından proje sorumluları ile
projede çalışan uzmanların katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir,
Yüklenici Firmalar ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenerek, projenin
gidişatı hakkında bilgi alınarak istişarelerde bulunulmuştur.
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Eylem Planı
çalışmalarına başlanmıştır.
Nuhun Gemisi Veritabanı’nın geliştirilmesi için Bilgi İşlem Dairesi ile
beraber bir çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır,
2014 yılında ihaleye çıkacak olan iller için teknik şartname hazırlıkları
yapılmıştır,
TÜBİTAK ile birlikte çalışma yapılmasını tartışmak üzere birçok toplantı
yapılmıştır,
www.milliparklar.gov.tr/envanterweb sayfası güncellenmiştir.
[email protected] grubu güncellenmiştir.
Biyokaçakçılıkla Mücadele projesi:2013 yılında, 3 yıl süreyle yürütülmek üzere
toplam bütçesi 1,5 milyon TL olan Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi başlatılmıştır.
Sayfa 37
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Proje ile ülkemizin sahip olduğu biyolojik kaynakların izinsiz olarak elde edilerek yurt
dışına çıkartılmasının (biyokaçakçılığın) ve ülkemizin kontrolü ve/veya ortaklığı
dışında çeşitli amaçlarla kullanılmasının önlenmesi ve neticesinde ülkemize ait
genetik kaynaklardan elde edilebilecek ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi,
ticari ve kültürel potansiyel faydaların ülkemiz menfaatine kullanılmasının
sağlanması hedeflenmektedir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde proje kapsamında
aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:






Bölge Müdürlükleri için proje uygulama rehberi hazırlanmıştır
Biyokaçakçılıkla mücadeleye yönelik mevzuat çalışmaları yapılmıştır
6 İlde (Edirne, Balıkesir, İstanbul, Bilecik, Yalova, Konya)
Biyokaçakçılıkla Mücadele Semineri düzenlenmiştir
Van, Bitlis, Muş ve Bilecik illerinde ilçe düzeyinde kolluk birimlerine
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır
Mevzuata ilişkin eksiklerin giderilmesi, kurumlararası eşgüdüm ve
işbirliğinin sağlanması, biyokaçakçılığın tespiti ile koruma ve kontrole
yönelik önerilerle, halkın ve yabancı ziyaretçilerin bilgilendirilmesini
içeren yöntem ve önerilerin geliştirilmesi hususlarında 5-6 Haziran
2014 tarihlerinde ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla
Ankara’da “Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Projesi: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun
“Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması” başlıklı 6. Madde’nin 4.
Fıkrasında “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel
yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi
zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak
müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan,
aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları
ortama bırakılmaları esastır” hükmü yer almaktadır.
Bakanlığımızca 2013/8 sayılı "Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı İle İlgili Ödenek Tahsisi
Hakkında" Genelge yayımlanmıştır.
2014 yılı için 2013/8 no.lu genelge kapsamında, hayvan bakımevi yapmak isteyen
Belediyelerin bildirilmesi için dağıtımlı yazı yazılmış, gelen talepler
değerlendirilmekte olup; ikinci altı aylık dönemde projesi ve yeri hazır olan
Belediyelerden Bakanlıkça uygun görülenlere proje bedelinin %40’ ına kadar ödenek
aktarılacaktır.
Sayfa 38
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014YILI YATIRIM PROJELERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
Tablo 6: 2014 Yılı Bakanlık Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
2014
REVİZE
PROGRAMI
2014
PROGRAMI
PROJE NO
PROJE ADI
BÜTÇE
TÜRÜ
ORMANCILIK
SEKTÖRÜ
(1.000 TL)
2011A050070
POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİ TAB.
İLE HAVZA BAZLI İZLEME SİS. GELİŞTİRİLMESİ
GENEL
B.
1.600
1.600
0
2014A050010
MUHTELİF ETÜD PLAN VE PROJE YAPIMI
GENEL
B.
2.800
2.800
60
2014A050020
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELEDE KAPASİTE
GELİŞTİRME
GENEL
B.
2.287
2.287
504
2014A050030
MUHTELİF İŞLER
GENEL
B.
1.151
1.151
107
2012A050060
TAŞKIN
DİREKTİFİNİN
UYGULANMASI
KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
İÇİN
GENEL
B.
25
25
0
TAŞKIN
DİREKTİFİNİN
UYGULANMASI
KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
İÇİN
IPA
428
428
0
2013A050060
TAŞKIN RİSK YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI
GENEL
B.
2.100
2.100
209
2013A050070
BİLİŞİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
GENEL
B.
4.000
4.000
472
2013A050080
MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
GENEL
B.
37
37
0
2013A050090
SOKAK HAYVANI REHABİLİTASYON PROJESİ
GENEL
B.
3.000
3.000
0
SEKTÖR TOPLAMI
17.000
Sayfa 39
17.000
1.352
TURİZM
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
2014 REVİZE
PROGRAMI
PROJE ADI
2014
PROGRAMI
PROJE NO
BÜTÇE
TÜRÜ
SEKTÖRÜ
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
1995F000190
GELİBOLU Y.ADASI TARİHİ MİLLİ PARK ÖZEL PRJ.
GENEL
B.
10.910
11.910
661
2001F000080
MİLLİ PARK PROJESİ
GENEL
B.
46.153
46.153
5.602
2003F000070
BAŞKOMUTANLIK TARİHİ MİLLİ PARKI PRJ.
GENEL
B.
7.000
6.780
189
2014F000080
HİZMET BİNASI BAKIM-ONARIMI PROJESİ
GENEL
B.
1.950
1.950
240
2013F000100
ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100.YILI HAZIRLIK PROJESİ
GENEL
B.
64.980
62.480
3.635
2013F000110
İSTANBUL
YABAN
HAYATI
RAHABİLİTASYON PROJESİ
GENEL
B.
1.000
1.000
0
2013F000120
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYONU PROJESİ
GENEL
B.
467
467
23
2014F000100
NENEHATUN TARİHİ MİLLİ PARKI PROJESİ
GENEL
B.
3.840
3.840
0
2014F000160
100.YIL YABAN HAYATI KURTARMA VE REHAB.MER.
GENEL
B.
500
500
0
2014F000170
SARIKAMIŞ HAREKATI KAFKAS CEP.TAN.ARŞ.MER.
GENEL
B.
20.000
20.000
0
2014F000850
MİLLİ PARKLARIN TANITIMI İÇİN UYG.METOD.GELİŞ.
GENEL
B.
1.500
1.500
40
2014F000090
AV, YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERİ PRJ.
DÖNER
S.
3.000
3.000
42
161.300
159.580
10.432
KURTARMA
VE
SEKTÖR TOPLAMI
Sayfa 40
ÇEVRE (DKH)
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
2014
REVİZE
PROGRAMI
PROJE ADI
2014
PROGRAMI
PROJE NO
BÜTÇE
TÜRÜ
SEKTÖRÜ
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2011K100050
SULAK ALANLARIN YÖN. PLAN. HAZIRLANMASI PRJ.
GENEL
B.
400
400
0
2011K100140
MARMARA
BÖLGESİ
PLANLAMASI PRJ.
KORUMA
GENEL
B.
400
400
0
2012K100150
YEŞİLIRMAK HAVZASI BİYOÇEŞİTLİLİK VE PEYZAJ
HARİTASININ ÇIKARILMASI
GENEL
B.
335
335
0
2012K100160
ULUSAL ARAZİ ÖRTÜSÜ VERİTABANI (2012)
GENEL
B.
1.550
1.550
2
2013K100110
BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESİ
GENEL
B.
620
620
190
2013K100120
ULUSAL BİYOLOJİK
İZLEME PROJESİ
ÇEŞİTLİLİK
VE
GENEL
B.
4.540
4.540
279
2013K100130
BARAJ SU AYNASI
TÜRLERİNİN TESPİTİ
ALTINDA
BİTKİ
GENEL
B.
400
400
5
2013K100140
ULUSAL
KORUNAN
İYİLEŞTİRİLMESİ
SİSTEMİNİN
GENEL
B.
500
500
0
2013K100150
NATURA
2000
GEREKLİLİKLERİNİN
UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA
SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ
GENEL
B.
1
1
0
NATURA
2000
GEREKLİLİKLERİNİN
UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA
SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ (AB)
HİBE
(AB)
1
1
0
930
930
0
2014K100010
SİSTEMATİK
ENVANTER
KALACAK
ALAN
SULAK ALAN.KOR.TANZ.REHAB. PROJESİ
DÖNER
S.
SEKTÖR TOPLAMI
9.676
Sayfa 41
9.676
476
İÇME SUYU (DKH)
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
2014 REVİZE
PROGRAMI
2014
PROGRAMI
PROJE NO
PROJE ADI
BÜTÇE
TÜRÜ
SEKTÖRÜ
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2012K050220
SU
KAYNAKLARININ
KALİTE
KRİTERLERİNİN
BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
GENEL
B.
8.725
8.725
1.353
2012K050240
OTOMATİK SÜREKLİ
KURULMASI
ÖLÇÜM
GENEL
B.
1.000
1.000
675
2011K050400
HAVZA İZLEME
BELİRLENMESİ
VE
REFERANS
NOKTALARININ
GENEL
B.
6.530
6.530
0
HAVZA İZLEME
BELİRLENMESİ
VE
REFERANS
NOKTALARININ
SER.TRN
1.155
1.155
72
İSTASYONLARININ
2013K050200
KURAK DÖNEM YÖNETİM VE EYLEM PLANLARININ
HAZIRLANMASI
GENEL
B.
900
900
0
2012K050230
ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ
GENEL
B.
100
100
0
2013K050210
HAVZA YÖNETİM PROJELERİ
GENEL
B.
1.650
1.650
0
2013K050230
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
GENEL
B.
1.600
1.600
287
2013K050220
ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA PROJESİ
GENEL
B.
1.000
1.000
0
2012K050280
GÖRDES BARAJ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME
GENEL
B.
360
360
0
2014K050210
TÜRKİYE’DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KAP.GELŞ.
GENEL
B.
170
170
0
TÜRKİYE’DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KAP.GELŞ.
AB HİBE
1.530
1.530
0
786
786
0
2013K050240
2014K050200
İÇME SUYU ARITIMI İÇİN UYGUN METODLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
GENEL
B.
İÇME SUYU ARITIMI İÇİN UYGUN METODLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
AB HİBE
4.453
4.453
0
NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI
GENEL
B.
1.274
1.274
0
NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI
AB HİBE
11.476
11.476
0
SEKTÖR TOPLAMI
25.250
25.250
2.387
DKH: Diğer Kamu Hizmetleri.
Sayfa 42
KONUT
2014G000320
LOJMAN ONARIMI
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
2014 REVİZE
PROGRAMI
PROJE ADI
2014
PROGRAMI
PROJE NO
BÜTÇE
TÜRÜ
SEKTÖRÜ
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GENEL
B.
190
190
0
SEKTÖR
TOPLAMI
190
190
0
TURİZM
BAŞKOMUTANLIK TARİHİ MİLLİ PARKI PRJ.
GENEL
B.
0
220
84
2013F000100
ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100.YILI HAZIRLIK PROJESİ
GENEL
B.
0
1.500
0
0
1.720
84
SEKTÖR TOPLAMI
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
HİZMET EVİ ALIMI
2014 REVİZE
PROGRAMI
PROJE ADI
2014
PROGRAMI
PROJE NO
BÜTÇE
TÜRÜ
SEKTÖRÜ
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
2003F000070
SEKTÖR TOPLAMI
ORMANCILIK
2014 REVİZE
PROGRAMI
PROJE ADI
2014
PROGRAMI
PROJE NO
BÜTÇE
TÜRÜ
SEKTÖRÜ
KAMULAŞTIRMA
900
900
0
900
Sayfa 43
900
0
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GENEL BÜTÇE
ÇEVRE (DKH)
TURİZM
ORMANCILIK
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
2014 REVİZE
PROGRAMI
2014
PROGRAMI
BÜTÇE
TÜRÜ
SEKTÖRÜ
(BinTL)
PROJE NO
PROJE ADI
2011A050070
POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİ TAB.
İLE HAVZA BAZLI İZLEME SİS. GELİŞTİRİLMESİ
GENEL B.
1.600
1.600
0
2014A050010
MUHTELİF ETÜD PLAN VE PROJE YAPIMI
GENEL B.
2.800
2.800
60
2014A050020
ÇÖLLEŞME
VE
EROZYONLA
KAPASİTE GELİŞTİRME
GENEL B.
2.287
2.287
504
2014A050030
MUHTELİF İŞLER
GENEL B.
1.151
1.151
107
2012A050060
TAŞKIN
DİREKTİFİNİN
UYGULANMASI
KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
İÇİN
GENEL B.
25
25
0
TAŞKIN
DİREKTİFİNİN
UYGULANMASI
KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
İÇİN
IPA
428
428
0
GENEL B.
2.100
2.100
209
2013A050060
TAŞKIN
RİSK
HAZIRLANMASI
2013A050070
BİLİŞİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
GENEL B.
4.000
4.000
472
2013A050080
MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
GENEL B.
37
37
0
2013A050090
SOKAK HAYVANI REHABİLİTASYON PROJESİ
GENEL B.
3.000
3.000
0
1995F000190
GELİBOLU Y.ADASI TARİHİ MİLLİ PARK ÖZEL PRJ.
GENEL B.
10.910
11.910
661
2001F000080
MİLLİ PARK PROJESİ
GENEL B.
46.153
46.153
5.602
2003F000070
BAŞKOMUTANLIK TARİHİ MİLLİ PARKI PRJ.
GENEL B.
7.000
6.780
189
2014F000080
HİZMET BİNASI BAKIM-ONARIMI PROJESİ
GENEL B.
1.950
1.950
240
2013F000100
ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100.YILI HAZIRLIK PROJESİ
GENEL B.
64.980
62.480
3.635
2013F000110
İSTANBUL
YABAN
HAYATI
RAHABİLİTASYON PROJESİ
VE
GENEL B.
1.000
1.000
0
2013F000120
ÇORUH
PROJESİ
REHABİLİTASYONU
GENEL B.
467
467
23
2014F000100
NENEHATUN TARİHİ MİLLİ PARKI PROJESİ
GENEL B.
3.840
3.840
0
2014F000160
100.YIL YABAN HAYATI KURTARMA VE REHAB.MER.
GENEL B.
500
500
0
2014F000170
SARIKAMIŞ HAREKATI KAFKAS CEP.TAN.ARŞ.MER.
GENEL B.
20.000
20.000
0
2014F000850
MİLLİ PARKLARIN TANITIMI İÇİN UYG.METOD.GELİŞ.
GENEL B.
1.500
1.500
40
2011K100050
SULAK ALANLARIN YÖN. PLAN. HAZIRLANMASI
PRJ.
GENEL B.
400
400
0
2011K100140
MARMARA
BÖLGESİ
PLANLAMASI PRJ.
KORUMA
GENEL B.
400
400
0
2012K100150
YEŞİLIRMAK HAVZASI BİYOÇEŞİTLİLİK VE PEYZAJ
HARİTASININ ÇIKARILMASI
GENEL B.
335
335
0
NEHRİ
YÖNETİM
MÜCADELEDE
HAVZASI
PLANLARININ
KURTARMA
SİSTEMATİK
Sayfa 44
İÇME SUYU (DKH)
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
2014 REVİZE
PROGRAMI
PROJE ADI
2014
PROGRAMI
PROJE NO
BÜTÇE
TÜRÜ
SEKTÖRÜ
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2012K100160
ULUSAL ARAZİ ÖRTÜSÜ VERİTABANI (2012)
GENEL B.
1.550
1.550
2
2013K100110
BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESİ
GENEL B.
620
620
190
2013K100120
ULUSAL BİYOLOJİK
İZLEME PROJESİ
ÇEŞİTLİLİK
VE
GENEL B.
4.540
4.540
279
2013K100130
BARAJ SU AYNASI
TÜRLERİNİN TESPİTİ
ALTINDA
BİTKİ
GENEL B.
400
400
5
2013K100140
ULUSAL
KORUNAN
İYİLEŞTİRİLMESİ
SİSTEMİNİN
GENEL B.
500
500
0
2013K100150
NATURA
2000
GEREKLİLİKLERİNİN
UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA
SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ
GENEL B.
1
1
0
NATURA
2000
GEREKLİLİKLERİNİN
UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA
SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ (AB)
HİBE (AB)
1
1
0
2014K100010
SULAK ALAN.KOR.TANZ.REHAB. PROJESİ
DÖNER S.
930
930
0
2012K050220
SU
KAYNAKLARININ
KALİTE
KRİTERLERİNİN
BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
GENEL B.
8.725
8.725
1.353
2012K050240
OTOMATİK SÜREKLİ
KURULMASI
ÖLÇÜM
GENEL B.
1.000
1.000
675
2011K050400
HAVZA İZLEME
BELİRLENMESİ
VE
REFERANS
NOKTALARININ
GENEL B.
6.530
6.530
0
HAVZA İZLEME
BELİRLENMESİ
VE
REFERANS
NOKTALARININ
SER.TRN
1.155
1.155
72
2013K050200
KURAK DÖNEM YÖNETİM VE EYLEM PLANLARININ
HAZIRLANMASI
GENEL B.
900
900
0
2012K050230
ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ
GENEL B.
100
100
0
2013K050210
HAVZA YÖNETİM PROJELERİ
GENEL B.
1.650
1.650
0
2013K050230
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
GENEL B.
1.600
1.600
287
2013K050220
ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA PROJESİ
GENEL B.
1.000
1.000
0
2012K050280
GÖRDES BARAJ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME
GENEL B.
360
360
0
2014K050210
TÜRKİYE’DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KAP.GELŞ.
GENEL B.
170
170
0
TÜRKİYE’DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KAP.GELŞ.
AB HİBE
1.530
1.530
0
786
786
0
2013K050240
2014K050200
ENVANTER
KALACAK
ALAN
İSTASYONLARININ
İÇME SUYU ARITIMI İÇİN UYGUN METODLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
GENEL B.
İÇME SUYU ARITIMI İÇİN UYGUN METODLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
AB HİBE
4.453
4.453
0
NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI
GENEL B.
1.274
1.274
0
NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI
AB HİBE
11.476
11.476
0
209.486
207.766
14.605
GENEL BÜTÇE TOPLAMI
Sayfa 45
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
DÖNER SERMAYE
2013F000090
AV, YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERİ PRJ.
2013K100160
SULAK ALANLARIN
REHABİLİTASYONU
ÇEVRE
(DKH)
KORUNMASI
TANZİMİ
VE
DÖNER SERMAYE TOPLAMI
190
HAZİRAN
SONU
HARCAMA
DÖNER
S.
3.000
3.000
42
DÖNER
S.
930
930
0
3.930
25.250
2014 REVİZE
PROGRAMI
PROJE ADI
2014
PROGRAMI
BÜTÇE
TÜRÜ
PROJE NO
TURİZM
SEKTÖRÜ
(BinTL)
3.930
42
17.000
9.676
Ormancılık
Turizm
Çevre
İçmesuyu
Konut
161.300
Grafik 9: 2014 Yılı Yatırım Ödeneğinin Sektör Bazında Dağılımı
Sayfa 46
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek-1 de yer almaktadır.
Buna göre 2014 Yılsonu gerçekleşme tahmini 10.999.738.900.- TL’dir
Bu ödeneğin;






Personel Giderleri 262.383.900.- TL,
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 44.390.000.- TL,
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 42.267.000.- TL,
Cari Transferler 2.176.593.000.- TL,
Sermaye Giderleri 215.455.000.- TL,
Sermaye Transferleri 8.258.650.000.- TL ‘dir.
8.258.650.000
9.000.000.000
8.000.000.000
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
CARİ TRANSFERLER
4.000.000.000
2.176.593.000
3.000.000.000
SERMAYE GİDERLERİ
2.000.000.000
1.000.000.000
42.267.000
262.383.90044.390.000
215.455.000
SERMAYE TRANSFERLERİ
0
20
Grafik 10: 2014 Yıl Sonu Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini
Sayfa 47
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ-ARALIK 2014DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bölgesel ve İkili İlişkiler:2014 yılının ilk yarısı için yukarıda ifade edilen başlıklarda
faaliyetlerin yürütülmesine devam edilecektir.

Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun eş-başkanlığını yapacağı TürkiyeBurkina Faso KEK 2. Dönem Toplantısı’nın 2014 yılının ikinci yarısında Vagadugu’da
düzenlenmesi planlanmaktadır.

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler: FAO ile imzalanan Ortaklık Anlaşmasının
Operasyonel Çerçevesi hazırlanmakta olup, yıl sonundan önce imzalanması
beklenmektedir.

UNCCD COP 12 toplantısı 2015 yılı içerisinde ülkemizde gerçekleştirileceğinden söz
konusu toplantıya dair hazırlık çalışmalarına başlanılacak ve Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüğü ile birlikte mezkur çalışmalara devam edilecektir.

Bakanlığımız birimleri, diğer ülke kuruluşları ve her türlü uluslararası kuruluşlarla
yapılan koordinasyon çalışmaları sürdürülecektir.

Ülkemizin taraf olduğu sözleşme, anlaşma ve protokollerin takip ve koordinasyonu
yapılacaktır.

UNESCO’ya sunulan “Akdeniz’de Kıyı Akiferlerinin Yönetiminde Belirsizlikler ve
Riskler” başlıklı raporun güncellenmesi hususunda koordinasyon sürdürülecektir.

Avrupa Birliği İle İlişkiler : Çevre Faslı kapsamında Bakanlığımız koordinasyonundaki
“su kalitesi” ve “doğa koruma” sektörlerine ilişkin uyum çalışmalarının
koordinasyonu sağlanacaktır.

2008 Ulusal Programının güncellenmesi maksadıyla hazırlanacak olan “Ulusal Eylem
Planı” belgesinin hazırlık çalışmalarına aktif katılım sağlanacak ve Bakanlığımız
birimleri bağlamında gerekli koordinasyon gerçekleştirilecektir.

AB Bakanlığı ve Avrupa Komisyonunca 6 No’lu Alt Komite kapsamında oluşturulması
öngörülen sektör özel çalışma gruplarına aktif katılım sağlanacak ilaveten
Bakanlığımız birimleri bağlamında gerekli koordinasyon gerçekleştirilecektir

IPA-II dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlanan ülkemiz stratejik belgelerine
ilişkin çalışmalara ve koordinasyona devam edilecektir.
Sayfa 48
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bakanlığımız teknik birimlerince yürütülen IPA-I dönemi projelerinin izlenmesi
faaliyetine devam edilecektir.

IPA ve SEI programlarından en üst düzeyde faydalanılmasına imkan vermek üzere
gerekli koordinasyon gerçekleştirilecektir.

Protokol: Temmuz-Aralık 2014 döneminde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel
EROĞLU’nun davet edildiği ve ayrıntıları aşağıdaki Tablo’da belirtilen uluslararası
davetlere Sayın Bakanımızın katılması halinde gerekli protokol hizmetleri
gerçekleştirilecektir.
Tablo 7: 2014 Yılı İkinci Altı Aylık Protokol Hizmetleri
SIRA
NO
GÖREV
TARİHİ
GÖREV YERİ
Türkmenistan
Ormancılık ve Meteoroloji
Alanında İş birliği
Anlaşması
22–24 Ağustos 2014
Sri Lanka - Kandy
Üçüncü Uluslararası Kamu
ve Su Hizmetleri
Konferansı
Sri Lanka Su Temini ve Drenaj Bakanı
Bled Stratejik Forumu
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2
4
1-2 Eylül 2014
Bled - Slovenya
Dinesh GUNAWARDENA
Karl ERJAVEC
16-17 Eylül 2014
İstanbul - Türkiye
6. Türkiye Enerji Kongresi
ve Fuarı
EEL Events Ltd. Şirket Yöneticisi (İngiltere)
Margaret OLADIMEJI
30 Eylül–02 Ekim 2014
Nevşehir – Türkiye
“Sürdürülebilir Peyzajlar
ve Ekonomi” konulu 15.
Uluslararası Çalıştay
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
15 – 17 Ekim 2014
Pyeonchang /Kore
Cumhuriyeti
Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi’nin 12. Taraflar
Konferansı (Cop-12)
Kore Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı
Vagadugu - Burkina
Faso
Türkiye - Burkina Faso 2.
KEK Toplantısı
Vagadugu Büyükelçimiz
Roma-
“İkinci Uluslararası
Beslenme Konferansı”
FAO Genel Direktörü
5
6
7
DAVET EDEN MAKAM
Temmuz 2014
1
3
GÖREV KONUSU
Ekim 2014
19-21 Kasım 2014
İtalya
8
YoonSeongkyu
H. Murat ÜLKÜ
Dr. JoséGraziano da Silva,
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü
Dr. MargeretChan
12 – 17 Nisan 2015
9
Daeguve ye
GongbukKore Cumhuriyeti
7. Dünya Su Formu
Kore Cumhuriyeti
Ulaştırma Bakanı
SuhSeoung-HWAN
Sayfa 49
Arazi,
Altyapı
ve
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bakanlığımız çalışanlarından gelecek tavsiye ve öneriler de dikkate alınarak güvenlik,
temizlik, yemekhane, personel taşıma, binanın ısıtma-soğutma, personelin geçici
görevlendirilmelerinde araç ve şoför temini ile Bakanlığımızın elektrik, su, doğalgaz v.b.
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlere devam edilecektir. Ayrıca 2014 yılı bütçesinde
yer alan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile alımına onay verilen 8 adet binek araç ile 1 adet
ambulans alımı gerçekleştirilecektir.

Ormancılık İstatistikleri 2013 çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar yıl sonu itibariyle
tamamlanacaktır.

Metaveri çalışmaları kapsamında, metaverilerin tamamlanması çalışmaları devam etmekte
olup yılsonunda bitirilmesi hedeflenmektedir.

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’ne uygun olarak yıl sonunda 2013 yılına ilişkin tüm resmi
istatistikler yayımlanmış olacaktır.

Sınıflama Çalışmaları kapsamında çalışmalar devam etmekte olup, tamamlanması
hedeflenmektedir.

Taşra teşkilatı idari kayıt çalışmaları 9. Bölge Müdürlüğü ile yürütülmektedir. Çalışmalar
devam etmekte olup yılsonuna tamamlanması planlanmaktadır.

Bakanlık İdare Faaliyet Raporu basımı yapılacaktır.

Aylık Faaliyet Raporları, Ilısu Barajı ve Haftalık Faaliyet Raporları düzenlenecektir.

Bakanlık Bilgi Sistemi Analizi ihtiyaç duyulan bilgi sistemlerinin projeleri üzerine çalışmalar
yapılması çerçevesinde yeni bilgi sistemleri yapılması planlanmaktadır.

Koordinasyon Bilgi Sistemi aktif olarak kullanılıp koordinasyon takibi yapılacaktır.

Mevzuatta yapılacak değişiklikler doğrultusunda standart dosya planı güncellenecektir.

Mevzuatta yapılacak değişiklikler doğrultusunda standart dosya planı güncellenecektir.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde devam edilecek olan iş süreçleri çalışmalarına paralel
olarak risk tespit çalışmalarına da sürecektir.

Risk Eylem Planlarına ilişkin izlemeler devam edecektir ve izlemeler Bakanlık Risk Yönetim
Ekibi tarafından değerlendirilecektir.

Risk El Kitabı çıkarılacaktır.

Koordinasyon Bilgi Sistemi aktif olarak kullanılıp koordinasyon takibi yapılacaktır.

Mevzuatta yapılacak değişiklikler doğrultusunda standart dosya planı güncellenecektir.
Sayfa 50
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İhtisas Bilgi ve İzleme Sistemi Programına birimler tarafından girilen çalışma takvimleri
tutanakları ve çalışma raporlarının takibi yapılarak makama sunulacaktır.

Hizmet Envanteri veri girişlerine Başbakanlığın direktifleri doğrultusunda devam edilecektir.

Bakanlığımız ve diğer bakanlıklar arasında ortak çalışma alanlarında koordinasyon gerektiren
faaliyetler devam edecektir.

Bölge gelişim planları hazırlanacaktır.

Ormancılık ve Su Şurası kararları kitap haline getirilecektir.

Ormancılık ve Su Şurası Eylem Planında yer alan eylemler izlenecektir.

Bakanlığımız
merkez
hizmet
birimlerinin
2014
Temmuz-Aralık
döneminde
gerçekleştirecekleri mali karar ve işlemlere Ön Mali Kontrol Yönergesi kapsamındaki limitler
dahilinde ön mali kontrol işlemleri ile merkez ve taşra hizmet birimlerinden gelen talepler
doğrultusunda da danışmanlık hizmetleri yapılmaya devam edilecektir.

Kamu İç Kontrol Standartları İle İlgili Olarak: 2014 yılı 1’inci 6 aylık dönemi izlemesine
Temmuz ayında başlanacak olup, Ağustos ayında da rapor hazırlanarak Üst Yönetime
sunulacaktır. (1 Adet İzleme Raporu)

Şikayet-Dilek-Temenni Kutuları İle İlgili Olarak: 2014 yılı 1’inci 6 aylık dönemi
incelenmesine Temmuz ayında başlanacak olup, Ağustos ayında da karar alınarak, varsa
yapılması gereken iş ve işlemler ilgili birimlere talimatlandırılacaktır. (1 Adet Karar ve karara
bağlı olarak hazırlanacak olan Talimat)

Diğer: 2015 yılı için bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi tarafından gerçekleştirilen mali
karar ve işlemlerin ön mali kontrolünün yapılması için Ön Mali Kontrol Yönergesinde
değişiklik yapılacaktır. (1 Adet Yönerge)

Bakanlığımız 2015 Yılı Yatırım Programı Teklifi hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına
gönderilecektir.

Kalkınma Bakanlığında yapılacak olan 2015 Yılı Yatırım Programı görüşmelerine
katılım sağlanacaktır.

Her ay Hazine Müsteşarlığının nakit talepleri yapılacaktır.

2015 Yılı Bütçe Teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

Maliye Bakanlığında yapılacak olan 2015 bütçe görüşmelerine katılım sağlanacaktır.

Bakanlığımız birimlerinin ödenek gönderme ve tenkis belgeleri e-bütçe sistemi
üzerinden onaylanacaktır.
Sayfa 51
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin TBMM’ deki görüşmelerine katılım
sağlanacaktır.

Bakanlığımızın 2015 Yılı Performans Programı hazırlık süreci sona ererek Program
tasarı halini alacaktır.

2014 Yılı Performans Programı III. ve IV. Dönem Üçer Aylık uygulama ve
gerçekleşmeleri takip edilerek e-bütçe sistemine veri girişi yapılacaktır.

Bakanlığımız personeli için unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

2014 Mali Yılı II. Altı aylık dönemde, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe
giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının arttırılması
amacıyla aşağıdaki faaliyetlerin icra edilmesi öngörülmektedir.
-
Eğitim hizmeti verilmesi.
Çanakkale Kitabı tasarımı.
Barajları tanıtıcı kitap tasarımı
23 Adet Eylem planı kitabı tasarımı.
“Bir Medeniyet Projesi GAP” Kitabı tasarımı.
Kurumsal Tanıtım Kitabı tasarımı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Telefon Rehberi tasarımı.
Ormanlar ve Ormancılığımızı tanıtıcı Ormanlarımız kitabı tasarımı.
Su Kitabı tasarımı
Milli Parklarımızı tanıtıcı kitap tasarımı
Afiş tasarımı,
Billboard tasarımı,
Mailing- Banner tasarımı,
Ilısu Barajı tanıtıcı kitap tasarımı
Dergi tasarımı,
Bakanlık Sunum tasarımı,
HES Sunum tasarımı.

Temmuz – Aralık 2014 dönemleri için öngörülen, “Problem Çözme Teknikleri” ,
“Motivasyon Yöntem ve Araçları” , “ Kurumsal İş Süreçlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar”
konulu eğitimlerin süresi içerisinde verilmesi planlanmıştır.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi kapsamında, ilgili modelin oluşturulması ve belirlenen alanda modelin
doğrulama çalışmaları devam edecektir.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi kapsamında, Batıkaradeniz Sel Havzalarında (İnebolu Alt Havzasında) Sel ve
Kontrolüne Yönelik CBS Tabanlı Modeli Oluşturulması projesinde kurulacak istasyon
ile oluşturulan modelin kalibrasyon ve test çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sayfa 52
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi, Toprak etüt ve haritalarının sayısallaştırılarak veri tabanına aktarılması işi
kapsamında, mevcut projelerin tümü sayısallaştırılarak veritabanına aktarılacaktır.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi kapsamında, potansiyel ormancılık sahalarının tespit edilmesine yönelik
oluşturulmuş modelin Türkiye’de yaygınlaştırılması işi kapsamında, Beypazarı,
Kızılcahamam ve Çamlıdere’de model tekrar çalıştırılarak sonuç elde edilecek ve
modelin Türkiye’de yaygınlaştırma çalışmaları devam edecektir.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi, Toprak Veritabanına Mobil Cihazlarla Sahadan Veri Aktarımı işi kapsamında,
güncellenen yazılımın ikinci versiyonu yüklenecek ve kullanılmaya başlanacak, bu
kapsamda gerekli olursa eğitimler de devam edecektir.

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ve Havza İzleme Sistemi Kurulumu
Projesi, İnebolu Havzasında Toprak Veritabanı haritalama çalışmaları kapsamında
hazırlanmış olan toprak raporu son haline getirilerek basılacaktır.

"Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi" nin
onaylanması ve projenin yatırım programına alınmasına hazır hale getirilmesi
hedeflenmektedir.

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında izleme ve değerlendirme
faaliyetleri için gerekli olan ekipmanlar araziye monte edilecek ve izleme faaliyetleri
için gerekli ölçümler gerçekleştirilecektir.

Yukarı Göksu Sazak-Avşar MikroHavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi ihalesi
gerçekleştirilecek ve proje dokümanı hazırlanacaktır.

Başlamış-Kocadere Mikro Havzası Entegre Rehabilitasyon
gerçekleştirilecek ve proje dokümanı hazırlanacaktır.

Hüseyinli-Belenyurdu Deresi Entegre Rehabilitasyon Projesi ihalesi gerçekleştirilecek
ve proje dokümanı hazırlanacaktır.

Entegre Havza Yönetimi Projesi(2015-2019) kapsamında; eylül ayında projenin
uygulama mikrohavzalarına (Büyükçay ve Kızılırmak) saha ziyareti gerçekleştirilecek,
ekim ayı içerisinde Proje Değerlendirme Raporu ve Proje Fizibilite Raporu
hazırlanacaktır.

Meteoroloji, Toz Taşınımı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Çalıştayı yapılacaktır.
Projesi
Sayfa 53
ihalesi
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi
kapsamında Kırşehir Kocabey’de arazi hazırlığı ve fidan dikimi yapılacak, Kırşehir
Malya’da arazi kafes tel çit ile koruma altına alınacaktır. Aksaray Koçaş ve Kırşehir
Malya Deneme alanlarına motor kulübesi yapılacak.

Kırşehir Malya TİGEM Arazisinde Tuzlu ve Alkali Alanlarda Kullanılabilecek Bazı
Bitkilerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi kapsamında deneme sahası ihataya alınacak
fidan dikimi yapılacaktır.

Erozyon ve Kurak Mıntıka Ağaçlandırması Çalıştayı yapılacaktır.

Erozyonun İzlenmesi (Dinamik Erozyon Modelinin Geliştirilmesi Danışmanlık Alım
işi.) işi yapılacak

Erozyon Risk Haritasının Geliştirilmesi (Erozyon İzleme Sistemi Kurulması Yazılım
Alımı İşi) işi yapılacak.

Saraçbendi HES Alanında Erozyon Kotrolünde Geosentetiklerin Kullanımı Projesi Ek
Uygulamalar yapılacak.

Çamlıdere Yüzey Akış Parseli Kurulması Projesi Mal alımı.

Farklı Kapalılığa Sahip Meşçerelerde Toprak ve Su Kayıplarının Belirlenmesi Projesi
Erdemli Örneği projesi yapılacaktır.

Antalya’da Tüm Erozyon Kontrolü Faaliyetlerinin Bulunduğu Bir Eğitim ve Tatbikat
Alanı Projesi yapılacak.

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı tamamlanarak Yüksek Planlama Kuruluna
gönderilecektir.

10-12 Eylül 2014 tarihlerinde Havza Yönetimi Sempozyumuna katılım sağlanacaktır.


16-18 Eylül 2014 tarihinde II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme
Sempozyumuna katılım sağlanacaktır.
Eylül 2014 tarihinde Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi gerçekleştirilecektir.

COP 12 toplantısı için hazırlık çalışmaları yapılacaktır.

2015 yılında ülkemizde yapılacak olan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12.
Taraflar Konferansı (COP 12 ) hazırlık çalışmaları kapsamında BM yetkilileri ile
2.misyon toplantısı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Çölleşme İhtisas Grubu toplantıları yapılacaktır.
Sayfa 54
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Konya Karapınar'da kurulan 2 adet deneme alanı sonuç verileri raporlanacaktır.

Gördes Baraj Havzası Özel Hüküm Belirleme Projesi çalışmaları devam etmekte olup,
yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır.

AB IPA Programında kabul gören “Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza
Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi” devam etmektedir.

Taşkın Risk Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi altında yer alan “Yeşilırmak
Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması” ve “Antalya Havzası Taşkın Yönetim
Planının Hazırlanması” Proje çalışmalarına devam edilecektir.

Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın desteğiyle “Türkiye’de Taşkın
Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Batı
Karadeniz Havzasında seçilen pilot alanlarda Taşkın Yönetim Planı hazırlanacaktır.
Proje çalışmalarına devam edilmekte olup 2014 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.

Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planları Hazırlanması Projesi kapsamında;
Konya ve Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması projeleri devam
etmekte olup 2015 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

“İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi” devam etmekte olup 2016 yılı
sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi Fizibilitesi 2013 tarihinde tamamlanmış olup, projenin
detaylı gereksinim analizi yapılarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Kalkınma
Bakanlığının onayından sonra ihale işlemleri başlatılacaktır.

Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi; Kızılırmak, Küçük
Menderes, Antalya, Marmara ve Konya Kapalı Havzalarında Su Çerçeve Direktifi
kapsamında su kalitesinin izlenmesi işi devam etmekte olup, yılsonunda
tamamlanması planlanmaktadır. 7 havzanın (Seyhan- Ceyhan, Batı Karadeniz, Doğu
Akdeniz, Batı Akdeniz, Asi, Yeşilırmak) ihalesi planlanmaktadır.

Su Çerçeve Direktifi Kapsamında İzlenmesi Gereken Biyolojik Kalite Unsurları İçin
Ülkemize Özgü Biyolojik İndekslerin Belirlenmesi Projesi devam etmektedir.

2014 yılı itibariyle 5 havzanın (Meriç-Ergene, Büyük Menderes, Susurluk, Konya
Kapalı ve Gediz Havzası) Nehir Havza Yönetim Planının hazırlık çalışmalarına
başlanılması ve 2016 yılı sonu itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır.

Otomatik Sürekli Ölçüm İstasyonlarının Kurulması Projesi kapsamında, ErgeneMeriç havzasına beş adet gerçek zamanlı ölçüm istasyonlarının kurulması ve merkezi
Sayfa 55
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
izleme odasının kurulması işi tamamlanarak izleme işine devam edilmekte olup,
proje sene sonunda tamamlanacaktır.

Atatürk Barajı Koruma Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında, Atatürk Baraj
Gölüne kurulacak olan gerçek zamanlı ölçüm istasyonlarının yer tespiti için arazi
çalışması yapılmış ve ihale çalışmalarına başlanmıştır.

Türkiye’de Yeraltı Suyu Yönetimi Konusundaki Kapasitenin Geliştirilmesi- ESEI 2012
Projesi: ESEI 2012 programlamasına sunulup kabul edilen ve 2014’ün son çeyreğinde
başlaması öngörülen Türkiye’de Yeraltı Suyu Yönetimi Konusundaki Kapasitenin
Geliştirilmesi Projesi ile Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında Yönetmelik ve AB Yeraltı Suyu Direktifi (2006/118/AT) pilot havzalarda
tatbik edilmesi, buradan elde edilecek metodoloji ile söz konusu uygulamaların tüm
ülkeye yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Türkiye'deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi (AB)
Projesi: IPA İçme Suyu Arıtımı için Uygun Metotların Geliştirilmesi Teknik Yardım
Projesi ile içme suyu arıtma tesisi yatırımları için suyun miktarını ve kalitesini de
düşünerek etkili ve sürdürülebilir tercihler ve alternatifler geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Projenin teknik şartnamesi hazırlanmış olup, ihalesinin yılsonuna
kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi ve İyileştirilmesi Projesi: Projenin
maksadı; Pilot havza olarak seçilmiş olan Ergene Havzası, Susurluk Havzası ve Konya
Kapalı Havzası sınırları dâhilindeki kıta içi yüzeysel sular ve bu su kaynaklarına deşarjı
bulunan evsel ve endüstriyel atık sularda mevcut olan ve/veya mevcut olması
muhtemel tehlikeli maddelerin yapılan izleme çalışmaları neticesinde tespit
edilmesi, elde edilen veriler doğrultusunda sektörel bir tehlikeli madde
envanterininhazırlanması ve Çevresel Kalite Standartlarının belirlenerek bu
doğrultuda deşarj standartlarının tespit edilmesidir. Proje kapsamında;

Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti
ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi
Projesi: Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılan “Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı
Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu
Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Projesi” 22.10.2012 tarihinde
başlamış olup, 12.10.2014 tarihinde tamamlanacaktır.

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi
Projesi: “Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Kalite Hedeflerinin
Belirlenmesi Projesi” ile Türkiye’deki 25 su havzasında bulunan yüzeysel sularda ve
yeraltı sularındaki su kirliliği açısından hassas su alanları, nitrata hassas su alanları ve
Sayfa 56
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
bu alanları etkileyen hassas bölgeler ve su kalitesi hedefleri ile su kalitesinin
iyileştirilmesi için alınacak tedbirler belirlenecektir. Proje TÜBİTAK-MAM tarafından
yürütülmektedir. (2012-2015)

Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği
Projesi: “Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı
Dinamiği (KIYITEMA) Projesi” 10.08.2012 tarihinde başlamıştır ve TÜBİTAK-MAM
tarafından yürütülmektedir. Projenin yıl sonunda(3.147.886 TL.lik harcama yapılarak)
tamamlaması planlanmaktadır. Proje ile; Türkiye kıyılarını yansıtacak şekilde Akdeniz,
Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında seçilecek pilot alanlarda (İzmirNemrut ve Aliağa Körfezleri, Hatay- İskenderun Körfezi, İzmit Körfezi ve Samsun
Limanı) bulunan nehir ağızlarında ve ülkemizde kıyı ve geçiş sularına deşarj yapan
sektörleri temsil edecek şekilde belirlenecek pilot tesis ve şehirlerde; kıyı ve geçiş
sularına deşarjı olan kentsel ve endüstriyel atık sularda ve nehir ağızlarında bulunan
ve/veya bulunması muhtemel tehlikeli maddeler araştırılarak tespit edilecek,
ekosisteme olan etkileri değerlendirilecek ve tespit edilen veriler doğrultusunda
sektörel olarak düzenlenmiş bir envanter hazırlanacak, ekolojik yapı ve kıyı
dinamiklerinin de ortaya konularak çevresel kalite standartları belirlenecek ve bu
doğrultuda kıyı ve geçiş sularına yapılacak deşarjlar için standartlar belirlenecektir.

Yüzeysel Sular ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında
Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi,

Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi, GAP Bölgesinde Sulama Suyu
Kalitesinin Belirlenmesi ve Sulamadan Dönen Suların Kalitesinin İyileştirilmesi,

Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi
(Gediz Havzası Örnek Çalışması) projelerine yeterli ödenek temin edilmesi halinde
ihale işlemlerine başlanacaktır.

Çevre Koruma Projeleri kapsamında; Beyşehir ve Karacaören I-II Baraj Gölü
Havzalarında Özel Hüküm Belirleme çalışmaları TÜBİTAK-MAM tarafından
yürütülmektedir. 2013 yılı sonunda tamamlanması gerekirken nihai raporda
eksiklikler tespit edilmiş ve yüklenici firmaya bildirilmiş olup, proje yılsonunda
tamamlanacaktır.





Milli Park Projesi,
Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Projesi,
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Projesi,
Çanakkale 100. yıl hazırlık projesi,
Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Sarıkamış Kafkas Cephesi Tanıtım ve
Araştırma Merkezi Projesi,
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi,

Sayfa 57
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU






Nenehatun Tarihi Milli Parkı Projesi,
Milli Parkların Tanıtımı İçin Mobil Uygulamalar Geliştirilmesi Projesi,
100. Yıl Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi,
İstanbul Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi,
Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Projesi,
Ulusal Korunan Alan Sisteminin İyileştirilmesi Projesi,
projelerinin faaliyetleri yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

Baraj Su Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi: Proje ara raporları
değerlendirilerek, Bölge Müdürlüklerine görüş bildirilecektir. Bölge Müdürlüklerinde
yapılacak olan ara rapor değerlendirme toplantılarına katılım sağlanacaktır. Projenin
nihai rapor öncesi Bölge Müdürlüklerinde “Proje Değerlendirme Toplantıları”
düzenlenecektir. Proje nihai raporların incelenmesi ve kabulü akabinde projenin
2014 lansman çalışması için her bir proje alanı çıktıları çalışılacaktır. Proje lansman
çalışması olarak proje çalışmaları broşür olarak hazırlanarak yayınlanacaktır. Projenin
2014 yılı sonuçları Protokol tarafları olan Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel
Müdürlüğü ve ÇEM Genel Müdürlüğüne bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Hizmet
içi eğitim düzenlenecektir.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi: Proje kapsamında 6 ilin ihalesi
gerçekleştirilecektir, Nuhun Gemisi Veritabanı geliştirilmesi çalışmalarına devam
edilecektir. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Eylem Planı
çalışmaları tamamlanacaktır. 28 ilin nihai raporları, sonuç çıktıları ile haritaları
değerlendirilecektir. Proje nihai raporlarından elde edilen bulgu ve sonuçlar Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında düzenlenecek çalıştaylarda
paylaşılarak değerlendirilecektir. Proje tanıtım broşürü hazırlanacaktır. Proje Logosu
tasarlanacaktır.

Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi:
•
Sahil Güvenlik Birimlerine biyokaçakçılıkla mücadele seminerleri verilecektir.
•
Biyokaçakçılıkla mücadeleye yönelik mevzuat çalışmalarına devam
edilecektir.
•
Biyokaçakçılıkla mücadele il seminerlerine (35 il) devam edilecektir.
•
I. (İstanbul), IV. (Manisa), VI. (Burdur), VII. (Adana), XII. (Rize) Bölge
Müdürlükleri yetki alanındaki illeri kapsayan biyokaçakçılıkla mücadele eğitim
videoları hazırlanacaktır
•
Biyokaçakçılık bilgi paylaşım sistemi kurulması ve uygulama hazırlıkları
yapılacaktır.
•
Kamu spotu yapılacaktır.
•
Biyokaçakçılıkla mücadeleye ilişkin çocuklara yönelik görsel eğitim materyali
hazırlanacaktır.
•
Tur operatörleri ve turizm rehberlerine yönelik seminer düzenlenecektir.
Sayfa 58
2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
•
Hizmet içi eğitim düzenlenecektir.

Natura 2000 gereksinimlerinin Uygulanması için Doğa Koruma Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi (AB): 2014 yılı son çeyreğinde başlaması planlanmakta olup,
üç yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Sulak Alanların Yönetim Planlarının Yapılması Projesi: 2014 yılının ikinci 6 aylık
dönemde planlanan alanlarda çalışmalar tamamlanacaktır. Sözkonusu proje 2017
yılına kadar devam edecektir.

Yeşilırmak Havzası Biyoçeşitlilik ve Peyzaj Krkt.Değerlnd.YapılarakBiyoçeşitlilik ve
Peyzaj Haritasının çıkarılması Projesi: ihalesi yapılarak, çalışmalar plan çerçevesinde
devam edecektir. Yeşilırmak Projesi 2015 yılında sona erecektir.
Sayfa 59
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
33 - ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
2013 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
OCAK GERÇEKLEŞME
2014 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2013
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
2014
2013
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
2014
2013
MART GERÇEKLEŞME
2014
2013
MART GERÇEKLEŞME
2014
2013
NİSAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
NİSAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
MAYIS GERÇEKLEŞME
2014
2013
MAYIS GERÇEKLEŞME
2014
2013
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
2013
ARTIŞ
ORANI *
(%)
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
2013
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2014
9.299.266.820
10.945.551.000
20.535.194
129.936.672
569.011.822
1.084.362.820
548.476.628
954.426.148
749.488.377
1.157.888.205
180.476.555
73.525.386
1.081.804.773
1.890.103.192
332.316.396
732.214.987
1.718.700.962
2.890.818.790
636.896.189
1.000.715.598
2.291.195.266
3.534.037.334
572.494.304
643.218.544
2.291.195.266
3.534.037.334
54,24
24,64
32,29
10.999.738.900
202.033.027
224.711.000
16.977.873
20.392.445
33.119.789
37.478.661
16.141.916
17.086.216
48.280.894
54.402.562
15.161.104
16.923.900
63.392.747
72.530.778
15.111.853
18.128.217
78.814.266
89.792.288
15.421.519
17.261.510
99.207.474
113.393.703
20.393.208
23.601.415
99.207.474
113.393.703
14,30
49,10
50,46
262.383.900
110.709.642
122.319.000
12.746.592
15.269.470
22.010.550
25.852.425
9.263.959
10.582.955
30.998.246
36.360.347
8.987.696
10.507.922
40.018.559
47.153.756
9.020.313
10.793.409
48.964.308
57.778.373
8.945.749
10.624.617
58.047.529
68.358.942
9.083.220
10.580.569
58.047.529
68.358.942
17,76
52,43
55,89
155.762.900
49.812
7.000
5.014
0
8.469
0
3.454
0
17.398
0
8.929
0
24.480
0
7.082
0
31.623
0
7.143
0
38.705
0
7.082
0
38.705
0
0,00
77,70
0,00
10.000
88.574.566
98.732.000
4.114.028
4.978.334
10.760.274
11.162.417
6.646.246
6.184.083
16.699.051
17.257.539
5.938.777
6.095.121
22.587.909
24.254.853
5.888.858
6.997.314
28.832.662
30.556.334
6.244.753
6.301.481
39.912.970
43.229.858
11.080.308
12.673.524
39.912.970
43.229.858
8,31
45,06
43,79
102.538.000
GEÇİCİ PERSONEL
2.668.911
3.600.000
107.284
144.641
330.650
463.819
223.366
319.178
551.362
784.676
220.712
320.857
741.936
1.122.169
190.574
337.494
960.818
1.457.581
218.882
335.412
1.178.179
1.804.903
217.361
347.322
1.178.179
1.804.903
53,19
44,14
50,14
4.015.000
DİĞER PERSONEL
30.096
53.000
4.955
0
9.846
0
4.891
0
14.836
0
4.990
0
19.863
0
5.026
0
24.854
0
4.992
0
30.091
0
5.236
0
30.091
0
0,00
99,98
0,00
58.000
36.277.679
39.971.000
2.870.123
3.507.210
5.704.662
6.638.874
2.834.540
3.131.665
8.319.128
9.653.716
2.614.466
3.014.842
10.992.878
12.768.417
2.673.749
3.114.701
13.739.910
15.860.354
2.747.033
3.091.937
17.651.979
20.380.079
3.912.069
4.519.724
17.651.979
20.380.079
50,99
44.390.000
17.768.663
20.295.000
2.021.650
2.481.315
3.522.288
4.251.515
1.500.637
1.770.200
4.994.477
6.009.254
1.472.189
1.757.739
6.432.420
7.762.728
1.437.943
1.753.473
7.882.545
9.518.460
1.450.125
1.755.732
9.364.357
11.301.324
1.481.813
1.782.864
9.364.357
11.301.324
20,68
52,70
55,69
23.074.000
20.534
2.000
13.191
703
19.274
703
6.083
0
30.371
11.180
11.096
10.477
41.733
23.339
11.363
12.159
67.029
23.928
25.296
590
76.020
52.955
8.991
29.027
76.020
52.955
-30,34
370,21
2.647,75
110.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
17.959.016
529.466
19.008.000
666.000
815.349
19.932
999.731
25.460
2.097.674
65.426
2.307.673
78.983
1.282.324
45.495
1.307.941
53.524
3.186.094
108.187
3.497.774
135.508
1.088.420
42.761
1.190.101
56.525
4.367.444
151.281
4.783.155
199.196
1.181.350
43.094
1.285.381
63.688
5.593.149
197.187
6.060.168
257.798
1.225.705
45.906
1.277.013
58.602
7.969.634
241.968
8.711.200
314.599
2.376.485
44.780
2.651.032
56.802
7.969.634
241.968
8.711.200
314.599
15,45
9,30
30,02
48,66
44,38
45,70
45,83
47,24
20.488.000
718.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
38.620.675
41.626.000
687.171
681.097
2.769.803
3.250.733
2.082.632
2.569.636
4.601.775
5.802.353
1.831.971
2.551.620
8.123.740
9.634.240
3.521.965
3.831.888
11.141.234
12.502.718
3.017.494
2.868.478
13.823.994
15.604.047
2.682.760
3.101.329
13.823.994
15.604.047
12,88
35,79
37,49
42.267.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
12.467.171
13.808.000
355.906
308.950
1.064.514
1.028.691
708.608
719.742
1.395.118
1.643.415
330.604
614.723
2.474.404
2.779.529
1.079.286
1.136.114
3.317.283
3.398.651
842.880
619.122
4.135.583
4.163.311
818.299
764.660
4.135.583
4.163.311
0,67
33,17
30,15
13.117.000
4.810.401
5.794.000
95.524
95.448
315.534
339.149
220.010
243.701
626.418
681.175
310.884
342.027
1.032.845
1.406.600
406.427
725.425
1.765.804
2.037.225
732.959
630.624
2.148.651
2.642.620
382.847
605.396
2.148.651
2.642.620
22,99
44,67
45,61
5.784.000
726.042
176.000
8.709
34.067
18.201
173.997
9.493
139.930
36.427
284.601
18.225
110.604
183.095
375.126
146.669
90.525
198.581
481.362
15.485
106.237
270.448
518.072
71.867
36.709
270.448
518.072
91,56
37,25
294,36
796.100
17.622.738
18.742.000
208.822
223.178
1.280.936
1.582.725
1.072.114
1.359.546
2.325.167
2.921.090
1.044.231
1.338.365
3.651.725
4.577.577
1.326.557
1.656.488
4.956.518
5.946.929
1.304.793
1.369.352
6.249.222
7.431.406
1.292.704
1.484.477
6.249.222
7.431.406
18,92
35,46
39,65
19.504.000
1.874
19.164
26.700
17.394
24.826
24.493
77.609
5.329
50.909
362.758
144.945
338.265
67.337
395.090
182.433
32.332
37.488
420.707
202.853
25.617
20.420
420.707
202.853
-51,78
71,31
44,78
514.700
17.580
62.743
85.530
50.698
67.950
139.303
169.283
76.560
83.753
310.223
276.777
170.920
107.494
390.591
363.675
80.368
86.897
475.240
499.626
84.649
135.951
475.240
499.626
5,13
25,89
27,23
1.823.000
589.932
453.000
1.770
1.835.452
1.835.000
12.044
568.938
818.000
4.396
0
8.712
13.942
4.316
13.942
54.849
25.180
46.137
11.238
108.689
73.686
53.841
48.505
117.366
92.444
8.677
18.758
124.143
146.158
6.776
53.715
124.143
146.158
17,73
21,82
17,87
718.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10.200
04 - FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
İSKONTO GİDERLERİ
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.909.802.692
2.176.593.000
27
105.355.920
280.000.027
245.071.763
280.000.000
139.715.843
394.144.105
270.080.729
114.144.078
25.008.966
494.148.741
442.650.754
100.004.637
172.570.026
671.241.642
542.700.137
177.092.900
100.049.382
795.165.523
664.318.990
123.923.881
121.618.854
795.165.523
664.318.990
-16,46
41,64
30,52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
1.907.747.184
2.174.143.000
0
105.355.920
280.000.000
245.062.900
280.000.000
139.706.980
394.000.000
270.062.900
114.000.000
25.000.000
494.000.000
441.362.900
100.000.000
171.300.000
671.000.000
541.362.900
177.000.000
100.000.000
794.754.700
662.972.150
123.754.700
121.609.250
794.754.700
662.972.150
-16,58
41,66
30,49
2.174.143.000
1.033.101
1.500.000
0
0
0
8.863
0
8.863
144.078
17.829
144.078
8.966
148.714
463.000
4.637
445.171
180.712
512.382
31.998
49.382
349.084
521.986
168.372
9.604
349.084
521.986
49,53
33,79
34,80
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.176.593.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
1.022.407
950.000
27
0
27
0
0
0
27
0
0
0
27
824.855
0
824.855
60.930
824.855
60.902
0
61.738
824.855
809
0
61.738
824.855
1.236,05
6,04
86,83
950.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
137.125.641
111.540
197.388
111.540
197.388
723.255
1.223.446
611.715
4.498.415
10.344.689
9.166.152
8.617.243
3.444.291
-4,67
204.000.000
0
0
1.026.057
1.727.447
5.721.861
1.004.192
14.832.033
14.140.075
4.487.343
4.973.923
14.832.033
14.140.075
10,82
6,93
215.455.000
8.802.710
43.599.000
0
0
0
11.186
0
11.186
0
74.416
0
63.229
313.899
106.721
313.899
32.305
442.315
272.199
128.416
165.478
675.076
1.050.013
232.761
777.814
675.076
1.050.013
55,54
7,67
2,41
45.597.000
26.345.392
38.760.000
0
0
1.371
0
1.371
0
235.528
601.063
234.157
601.063
501.760
877.478
266.232
276.415
2.270.344
1.996.708
1.768.584
1.119.230
2.937.147
2.232.584
666.803
235.876
2.937.147
2.232.584
-23,99
11,15
5,76
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
4.545.523
6.532.000
0
0
0
129.750
0
129.750
58.115
177.540
58.115
47.790
234.113
227.572
175.998
50.032
496.111
331.908
261.998
104.336
548.911
386.020
52.800
54.112
548.911
386.020
-29,68
12,08
5,91
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
1.661.083
900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.882
0
83.882
0
83.882
0
0
0
83.882
0,00
0,00
9,32
2.620.000
79.717.184
104.069.000
0
0
43.004
10.620
43.004
10.620
320.852
243.681
277.848
233.061
423.241
4.111.264
102.389
3.867.582
6.643.479
5.768.799
6.220.239
1.657.535
9.223.544
8.760.112
2.580.065
2.991.313
9.223.544
8.760.112
-5,02
11,57
8,42
104.859.000
778.131
200.000
0
0
0
0
0
0
0
18.881
0
18.881
55.189
27.725
55.189
8.845
55.868
35.493
679
7.768
85.939
38.687
30.071
3.194
85.939
38.687
-54,98
11,04
19,34
845.000
12.802.057
8.640.000
0
0
8.260
0
8.260
0
24.780
18.491
16.520
18.491
45.194
202.059
20.414
183.568
174.826
392.147
129.632
190.088
256.586
1.251.024
81.759
858.877
256.586
1.251.024
387,57
2,00
14,48
15.380.000
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
38.172.000
6.532.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
2.473.562
1.300.000
0
0
58.905
45.832
58.905
45.832
83.980
89.375
25.074
43.543
154.051
169.043
70.071
79.667
261.746
285.017
107.695
115.974
1.104.830
337.753
843.083
52.736
1.104.830
337.753
-69,43
44,67
25,98
1.450.000
6.975.407.106
8.258.650.000
0
0
247.306.000
791.725.400
247.306.000
791.725.400
293.419.221
816.725.400
46.113.221
25.000.000
503.419.221
1.346.797.141
210.000.000
530.071.741
933.419.221
2.220.797.141
430.000.000
874.000.000
1.350.514.264
2.706.200.441
417.095.043
485.403.300
1.350.514.264
2.706.200.441
100,38
19,36
32,77
8.258.650.000
6.975.407.106
8.258.650.000
0
0
247.306.000
791.725.400
247.306.000
791.725.400
293.419.221
816.725.400
46.113.221
25.000.000
503.419.221
1.346.797.141
210.000.000
530.071.741
933.419.221
2.220.797.141
430.000.000
874.000.000
1.350.514.264
2.706.200.441
417.095.043
485.403.300
1.350.514.264
2.706.200.441
100,38
19,36
32,77
8.258.650.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08 - BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Download

tıklayınız - Orman ve Su İşleri Bakanlığı