T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
İLAN
MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ KAPSAMINDA
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)
arasında 15 Şubat 2013 tarihinde imzalanan kredi anlaşması ile yürürlüğe giren Murat
Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi süresince görevlendirilmek üzere Elazığ
Orman Bölge Müdürlüğü Taşra Uygulama Birimi (TUB) ve ilgili Orman İşletme
Müdürlüklerinde (OİM) görevlendirilmek üzere;
-
1 (Bir) adet Proje Yönetici Yardımcısı (PYY),
1 (Bir) adet İzleme Değerlendirme (İ&D) Uzmanı,
3 (Üç) adet Satın Alma Uzmanı,
Danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.
1- İdarenin Adı: Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü.
2- İşin Adı: Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü,
Taşra Uygulama Birimine 1(Bir) Proje Yönetici Yardımcısı, 1 (Bir) İzleme
Değerlendirme Uzmanı (İ&D) ile Taşra Uygulama Birimi (TUB) ve İlgili Orman İşletme
Müdürlüklerinde (OİM) görevlendirilmek üzere 3 (Üç) Satınalma Uzmanı Danışmanlık
Hizmeti Alımı.
3- Alınacak Danışman Sayısı:
- 1 (Bir) adet Proje Yönetici Yardımcısı,
- 1 (Bir) adet İzleme Değerlendirme (İ&D) Uzmanı,
- 3 (Üç) adet Satın Alma Uzmanı,
Olmak üzere toplam 5 (Beş) danışman alınacaktır.
4- İlanın Yayınlanacağı Dokümanların Görülebileceği İnternet Adresi:
www.ogm.gov.tr adresindeki “Duyurular” başlığı altında yer alacaktır.
5- İlanın Yayınlanma Tarihi ve Süresi:
24.12.2015 – 06.01.2016 tarihleri arasında 14 (On dört) gün süre ile yayımlanacaktır.
6- Uzmanlarda aranacak nitelikler:
Uzmanların, proje ve doğal kaynak yönetimi konusunda deneyimli ve geçim
koşullarının iyileştirilmesinde katılımcı yaklaşım anlayışına sahip olması tercih
sebebidir. Duyurular başlığı altında ekler kısmında her danışmana ait nitelik ve
deneyimler ilan edilmiştir.
7- Görev Tanımı: Duyurular başlığı altında danışmanların görev tanımları ilan edilmiştir.
1
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
8- Görev Yeri ve Süresi:
a) Proje Yönetici Yardımcısı (PYY); Elazığ’da yerleşik; ancak koordinasyon, izleme,
raporlama ve gözetim için gerekli olduğu hallerde proje alanı içerisinde yer alan
Elazığ, Bingöl ve Muş illerine düzenli olarak seyahat edilecektir. İhtiyaç duyulması
halinde yurtiçinde diğer illere ve yurtdışına da görevlendirilebilecektir.
b) İzleme Değerlendirme Uzmanı (İ&D); Elazığ’da yerleşik; ancak koordinasyon,
izleme, raporlama ve gözetim için gerekli olduğu hallerde proje alanı içerisinde yer
alan Elazığ, Bingöl ve Muş illerine düzenli olarak seyahat edilecektir. İhtiyaç
duyulması halinde yurtiçinde diğer illere ve yurtdışına da görevlendirilebilecektir.
c) Satın Alma Uzmanı Danışmanlar;
- TUB ve Elazığ Orman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilecek satınalma
uzmanı; Elazığ’da yerleşik; ancak koordinasyon, izleme, raporlama ve gözetim için
gerekli olduğu hallerde proje alanı içerisinde yer alan Elazığ, Bingöl ve Muş illerine
düzenli olarak seyahat edilecektir. İhtiyaç duyulması halinde yurtiçinde diğer illere ve
yurtdışına da görevlendirilebilecektir.
- Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilecek satınalma uzmanı;
Bingöl’de yerleşik ancak koordinasyon, izleme, raporlama ve gözetim için gerekli
olduğu hallerde proje alanı içerisinde yer alan Elazığ, ve Muş illerine ve ihtiyaç
duyulması halinde yurtiçinde diğer illere ve yurtdışına da görevlendirilebilecektir.
- Muş Orman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilecek satınalma uzmanı; Muş’ta
yerleşik ancak koordinasyon, izleme, raporlama ve gözetim için gerekli olduğu
hallerde proje alanı içerisinde yer alan Elazığ ve Bingöl illerine ve İhtiyaç duyulması
halinde yurtiçinde diğer illere ve yurtdışına da görevlendirilebilecektir.
Danışmanların 2 (İki) aylık deneme süresinin tamamlanmasının ardından, iş
veriminin tatmin edici düzeyde olması halinde, maksimum 4 (dört) yıl olmak üzere
yenilenebilir birer yıllık sözleşmeler yapılacaktır.
9- Danışmanlık Hizmet Alımı Usulü:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)
arasında 15 Şubat 2013 tarihinde imzalanan kredi anlaşması ile yürürlüğe giren Murat
Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak danışmanlık hizmet
alımları; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” başlıklı 3/c Maddesine
istinaden (Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak
olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen
mal veya hizmet alımları ile yapım işleri) IFAD tarafından kabul edilebilir satın alma
prosedürlerine uygun olarak temin edilecektir.
Başvurular, idare tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle son başvuru tarihinden
itibaren 5 (Beş) işgünü içerisinde teknik değerlendirmeye tabi tutulur. İdare, evrak
üzerindeki değerlendirmesini yaptıktan sonra uygun olan başvuru sahiplerini mülakata
tabi tutar. Evrak üzerinde teknik değerlendirme sonucu yeterli bulunan adaylar, mali
teklif zarflarını mülakata gelirken yanlarında getireceklerdir.,
Teknik değerlendirme sonucunda her bir danışmanlık hizmet alımı işi için en yüksek
puanı alan ilk 5 (Beş) adayın Mali teklif zarfları teklif verenlerin huzurunda açılarak bir
tutanağa bağlanır. Teknik ve mali değerlendirme sonucu toplam puanı en yüksek olan
aday sözleşmeye davet edilir.
2
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
(Teknik puan ağırlık katsayısı 0,70 - mali puan ağırlık katsayısı 0,30 olarak alınacaktır.)
Not: Ödemeler fatura karşılığı aylık olarak yapılacak olup sözleşmeye davet edilen
adaydan, sözleşme aşamasında vergi mükellefiyeti ve ilgili meslek odası kaydı
istenecektir.
10- Başvurular:
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, yukarıda belirtilen niteliklere uygun ve bahse konu
görevleri yerine getirilebilecek uygun danışman adaylarını, başvuruda bulunmaya
davet etmektedir.
Başvuruda bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda
taşıdıklarını, İlan eklerinde yer alan “Uzmanlarda Aranacak Nitelikler” başlığı
altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmiş ve destekleyici
belgeleri, ekte sunulan başvuru mektubu ile birlikte kapalı bir zarf içerisinde en geç
06.01.2016 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar 12. Maddede belirtilen adreste
bulunan Orman Mühendisi Oğuz Kağan NARİÇİ’ne veya idare tarafından
görevlendirilebilecek bir personele imza karşılığı elden teslim edecek veya postakargo yolu ile gönderebilecektir.
Posta veya kargo yolu ile gönderilecek başvuruların 06.01.2016 Çarşamba günü
mesai bitimine kadar (Saat:17.00) idareye ulaşması gerekmektedir. Gecikmelerden
idaremizin hiçbir sorumluluğu olmamakla birlikte son başvuru saatinden sonra gelen
başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular sözleşmenin imzalanacağı şirket /büro
/gerçek kişi adına yapılacaktır.
11- Gereken evraklar:
a) İlan eklerinde yer alan Başvuru mektubu
b) Özgeçmiş
c) Diploma Sureti
d) Askerlik ile ilişiği olmadığını gösterir belge
e) Özgeçmişi destekleyici diğer belgeler (Sertifikalar vs.)
12- Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Adres: Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım
Caddesi No: 123 ELAZIĞ
b) Telefon: 0 (424) 241 11 13
c) Faks Numarası: 0 (424) 241 11 19
d) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
Not: Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili bilgi, belge ve dokümanlara
www.muratnehrihavzasi.ogm.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
3
Download

1-) İlan Metni - Orman Genel Müdürlüğü