İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan
kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama
Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı
Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1- İstenen Belgeler:
Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve
doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 6
nüsha olarak hazırlayıp; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri
gerekmektedir.
2- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama
Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun
08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato
Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
BİRİMİ
ANABİLİM
DALI/BÖLÜM
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Profesör
1
1
Elektromagnetik ve Mikrodalga alanında
geniş bantlı ve çok bantlı (GPS, PCS,
Bluetooth, WLAN, WİMAX, UWB, XBant)
antenler,
dalga
kılavuzları,
rezonatörler hakkında ve teorik konularda
çalışmaları ile yayınları olması.
Fen Fakültesi
Matematik
Profesör
1
1
“Modül Teori ve Homoloji Cebir” alanında
çalışmaları ve yayınları bulunması.
Mimarlık
Fakültesi
Şehir ve Bölge
Planlama
Profesör
1
1
Harita Mühendisliği alanında Doçentlik
derecesine sahip olması, Uzaktan Algılama,
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları
alanlarında derslere katkı verebilmesi, bu
alanlarda lisansüstü tez çalışmaları ve
araştırmalar yürütmesi.
Mühendislik
Fakültesi
Biyomühendislik Profesör
1
1
Doçent ünvanını almış; Biyomühendislik
Bölümünde öğretim üyesi olarak görev
yapmış;
doğal
ürünlerin
(sekonder
metabolit) ayırma ve saflaştırılması, yapı
tayini
ve
biyolojik
aktivitelerinin
araştırılması konularında çalışmalara ve
uluslararası yayınlara sahip, yurtdışı
araştırma tecrübesine sahip; doktora ve
yüksek lisans öğrencileri mezun etmiş
olması.
Mühendislik
Fakültesi
UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA
Download

Öğretim Üyesi Alım İlanı - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü