Dr. Hülya BAL
Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme
ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi
kuruldu.
Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış
noktası,
dünyada
yaşanan
küreselleşme, iklim değişikliği gibi hızlı
gelişmeler ve Avrupa’da nüfusun
yaşlanması gibi AB ekonomisinin
yaşadığı yapısal problemlerdir.
Bu strateji, AB’nin, dünyanın en rekabetçi ve bilgiye
dayalı ekonomisi haline gelmesini amaçlıyordu.
AB projelerinde amaçlar
 Kız çocuklarının okula devamının
sağlanmasına yönelik olarak yürütülen
projeler,
 Ders kitaplarının ücretsiz sağlanması
 Maddi destekler
 İlköğretim ile ortaöğretimde burs alan öğrenci
sayılarının arttırılması gibi
 Okullaşma oranlarının yükselmesine önemli
katkılar sağladığı ileri sürülebilir.
 Öğrenci başarısızlığının sebeplerinin
araştırılması.
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 7
girişimin hayata geçirilmesi öngörülmektedir.
Bu girişimler “Yenilikçilik Birliği”, “Hareket
Halinde Gençlik”, “Avrupa için Dijital Gündem”,
”Kaynakları
Verimli
Kullanan
Avrupa”,
“Küreselleşme Çağı için Sanayi Politikası”,
“Yeni Beceri ve İşler için Gündem” ve
“Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”dur.
e-öğrenme
2005 – 2008
Hayat
boyu
öğrenme
ERASMUS
+
2008 – 2013
2014 - 2020
Gençlik
2009
URF – Kayıtlar
Dil destekleri
Proje
yatırımları
2013
Avrupa
2020
Yaygınlaştırma
portal
Gateway
Portal
Spor
2011
ET
(EğitimÖğretim)
2012
Mesleki Gelişim Olanakları
• Öğrenme
Etkinlikler
• Webinar
• Seminerler,
workshop
• Gruplar
• Paylaşımlar
Online
eğitim
Online
gelişme
Yüz yüze
eğitim
Akran
öğrenme
• NSS
• Ambassadors
• eTwinning Projeleri
AB için birbirini destekleyen üç öncelik
belirtilmektedir:
I. Akıllı Büyüme: Bilgi ve Yeniliğe dayalı
bir ekonomi
II. Sürdürülebilir Büyüme: Daha verimli
kaynak kullanan, yeşil ve rekabet edebilir
bir ekonomi
III. Kapsayıcı Büyüme: Ekonomik,
sosyal ve sınırsal anlamda bütünleşmeyi
sağlayan yüksek istihdam ekonomisi
Ulusal
ajanslar
kuruldu.
Eğitim, görselişitsel ve kültürel
etkinlikleri
yürütme kurulu
(EACEA)
Hayat boyu Öğrenme
Programı’nın altında Avrupa
Komisyonu tarafından finanse
Macellan Projesi – Magalhaes Project
Portekiz, Dünya Bankası ve İntel ortaklığında
gerçekleştirilen projede yaklaşık 500 bin öğrenciye
Japonya’da geleneksel eğitim sistemine
teknolojinin entegrasyonu çok zor sağlanmıştır.
Uzaktan eğitim imkanı sağlanmıştır.
Bilgisayar Destekli Eğitimde
Güney Kore Örneği
video FATİH-EBA_Final
Son 50 yılda öğrenme sistemi nasıl değişti?
Aslında değişen yalnız çevre faktörleri
değildir. Çocukların kendileri de değişmiştir.
video
EBA2
video
EBA
Eğitimde portfolyo, eğitimcilere kolaylık sağlayan ve
kullanımı gittikçe artan bir teknoloji. Proje bazlı eğitim
tekniklerinin hem yaratıcılığı geliştirmesi hem de
etkinlikleri yapmaya teşvik eder.
eTwinning
Avrupa Okulları İçin Ağ
eTwinning faaliyeti, Avrupa ülkelerinde yaşayan öğretmen
ve öğrencilerin, internet aracılığıyla herhangi bir konu
üzerinde ortak projeler geliştirmelerini ve bu projelerle bilgi
paylaşımı, bilişim teknolojilerinin kullanımı ve kültürler arası
hoşgörünün gelişmesini hedefleyen bir uygulamadır.
33 Avrupa Ülkesi’nden 200.000’den fazla öğretmeni
sanal ortamda birbirine bağlayan bir ağdır.
TwinSpace
eTwinning Live
Public Portal
eTwinning Portal – 3 layers
Bütçe
Proje dahilinde kullanılabilecek maksimum hibe tutarı yıllık 323.000
EURO’dur. Hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’i tutarındadır.
Kalan % 20’si bakanlığımızca karşılanmaktadır.
eTwinning Faaliyeti finansal olarak her yıl Avrupa Komisyonu tarafından
denetlenmekte (dış denetçi) ve mali rapor hazırlanmaktadır. Projenin
yıllık bütçesinden harcanamayan kısım, geri iade edilmektedir.
eTwinning harcamaları Merkez Saymanlık üzerinden ödenir ve
Sayıştay tarafından da her yıl denetlenir.
The School Education Gateway: Okullar için
Avrupa çapında yeni bir internet sitesi!
SEG (Okul Eğitimine Giriş)
Erasmus+’ın (Eğitim, Gençlik ve spor ajansı için
olan Avrupa Programı) finanse ettiği, eTwinning’le
irtibatlı olan, ve Avrupadaki 31 Eğitim Bakanlığına
bağlı Avrupa Okul Ağı tarafından yürütülüyor.
eTwinning kullanıcı adı ve şifresiyle giriliyor.
Öğretmenlerin Avrupa’da yürütülen projelerle ilgili
farkındalığını artırmak, Erasmus Plus
uygulamalarına destek vermek amacıyla
oluşturuldu.
Okullara
yönelik
Avrupa
düzeyindeki
faaliyetler ve girişimler
için tek bir giriş noktası
mı arıyorsunuz? “The
School
Education
Gateway” adlı yeni bir
internet sitesi 23 dilde
hizmet vermektedir.
Hoşgörü ve çeşitlilik Aile Öğrenme Sosyal Ağlar Girişimcilik
eTwinning’le bağlantılı internet sitesi, eğitim
sektöründe
görev
yapan
uzmanların
ve
kuruluşların yanı sıra, Avrupa genelindeki
öğretmenleri
ve
okul
personelini
hedeflemektedir:
Burada
Avrupa
eğitim
politikası, haberler, uzman makaleleri, eğitim
projelerindeki en iyi uygulama örneklerini ve ek
kaynaklar bulabileceksiniz.
"The School Education Gateway"; Erasmus+
faaliyelerine erişiminizi kolaylaştıran üç adet
araçla tamamlanmıştır: öğretmenler ve okul
personeline
yönelik
mesleki
gelişim
konusundaki yerinde eğitimleri kapsayan bir
katalog, yer değişimi fırsatlarını içeren bir bilgi
deposu ve stratejik ortaklık talepleri.
“Vizyon 2023” Stratejisinde
İnovasyon Algısı
Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında
mevcut konumunun saptanması
Bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli stratejik
teknolojilerinin saptanması
Bu teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya
edinilmesine yönelik politikaların önerilmesi
TEŞEKKÜR EDERİM
Dr. Hülya BAL
Ulusal Destek Servisi, NSS
İl eTwinning koordinatöleri Sorumlusu/Ambassador
mail: [email protected]
Telefon: 0 541 419 42 19
Download

FATİH projesiyle eTwinning entegrasyonu, School Education Gateway