ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
i
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI
ARTVĠN
ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019 STRATEJĠK PLANI
ii
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
“ Muhterem Gençler, hayat mücadeleden
ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey
vardır: Galip gelmek ve Mağlup olmak. Size
Türk Gençliğine tevdi ettiğimiz vicdan emaneti
yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim
daima galip olacaksınız.”
iii
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
iv
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
SUNUġ
Yüzyılın baĢında BaĢöğretmen Atatürk‟ün gelecek nesle koyduğu hedef çağdaĢ uygarlık
seviyesidir. Bugün ise bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen ve küresel dinamikleri
özümseyerek hayata geçirmeyi seçen bir nesle sahibiz. Öyle bir strateji çizilmeli ki, bu
nesil bilgi okur / yazarlığını da geçerek, genç bir topluma sahip olmanın avantajı ile
ülkemizin hedeflerine uygun yetiĢebilsin.
2023 vizyonu ile Cumhuriyetimizin 100. yılında birçok Ģeyi baĢarmıĢ bir nesli,
bugünün stratejileri ve bilhassa eğitimcilerimizin fedakâr yaklaĢımları ile yetiĢtirmek
istiyoruz. ġunu bilmekteyiz ki bugün, genel bütçeden en büyük pay eğitime
ayrılmaktadır. Dolayısıyla bu stratejik plan, sadece Artvin özelinde geleceği planlama
çalıĢması değil, zor coğrafyanın çocukları özelinde, ülke olarak geleceğimize bir
pencere de buralardan açma ve bu genç beyinleri 21. yüzyıla hazırlama projesidir.
Vizyon hedeflerimize ulaĢmak ve dıĢa açık piyasa ekonomisine uyum sağlayabilmek
adına 2 trilyonluk milli geliri taĢıyacak eğitim anlayıĢına bir an önce sahip olmamız ve
buna göre konumlanmamız Ģarttır.
Küresel ölçekte, ekonomik ve sosyal geliĢmeyi hedefleyen bir ülkeysek eğer - ki
öyleyiz; yaratıcı, üretken ve problem çözen bireyler yetiĢtirmek birincil hedeflerimiz
arasında olmalıdır.
v
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Özellikle eğitimcilerimiz ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluĢlarımız;
kamu bürokrasisi, okul yöneticileri ve öğretmenlerimizle birlikte çalıĢarak, yenilikçi
yöntemleri bulmaları ve okul idarecilerinin inisiyatif ve sorumluluk alarak rekabeti
sağlamaları konusunda onların hem teĢvikine hem de cesaretlendirilmelerine destek
olmalıdırlar.
Her yıl bir önceki yılın baĢarısını katlayarak geleceği planlamak en büyük arzumuz.
Bunu, hep birlikte; Artvin‟de baĢta eğitimcilerimiz olmak üzere, aileler, eğitime gönül
vermiĢ sivil kuruluĢlar, öğrencilerimiz, seçilmiĢlerimiz ve yöneticilerle birlikte
baĢaracağız. Ġnanıyoruz ve umudumuz yüksek.
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Planına katkı sunan
herkesi tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim.
Kemal CĠRĠT
Artvin Valisi
vi
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
GĠRĠġ
Bir ülkenin refahı ve mutluluğu, ekonomik, kültürel ve sosyal faktörlerin yanında ülke
halkının nitelikli ve sürekli eğitim almasına bağlıdır. Eğitim, her zaman olduğu gibi
insan davranıĢlarını geliĢtiren, insanların birbirleriyle ve toplumla iliĢkilerini sağlayan
bir araç olarak 21. yüzyılda da önemini sürdürecektir. Çünkü küreselleĢen dünyada
eğitim; sürekli öğrenmeyi, bilgi edinmeyi, bilgiye ulaĢmayı, bilgi üretmeyi, bilgiyle
yaĢamayı sağlayan bir süreçtir.
Bilim ve teknoloji uzun dönemli ekonomik ve toplumsal geliĢmenin en önemli
unsurlarından biri, eğitim öğretim ise hızını ve yönünü etkilemenin bir aracıdır.
Dünyada ekonomik ve sosyal anlamda geliĢmiĢ ülkelerin tümü (ABD, Japonya, AB
üyesi birçok ülke) uzun dönemli toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleri ile uyumlu
eğitim öğretim vizyonu geliĢtirmiĢlerdir. Bu vizyonu güncellerken bilim ve teknoloji
öngörülü çalıĢmalarını etkin bir araç olarak kullanmaktadırlar.
Bu amaçla eğitim politikalarımızı belirleyen programlar 1970‟li, 1980‟li, 1990‟lı
yıllarda ve 2005 yılında değiĢmiĢtir. 2005 yılındaki program değiĢikliği ile 1968
yılından itibaren uygulanan davranıĢçı yaklaĢımın yerine yapılandırmacı yaklaĢıma
geçilmiĢtir. 2005 programı, bireyin yeteneklerini ön plana çıkaran, aktif, yaratıcı,
sorgulayıcı bireyler olmasını sağlayan anlayıĢı benimsemiĢtir. Bu program değiĢikliği
ile beraber hükûmetin uyguladığı eğitim politikaları sayesinde tüm okullarımız,
vii
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
öğretmen ve öğrencilerimiz eğitim teknolojileri ile donatılmıĢ böylelikle dünya ile
entegre olma süreci hızlanmıĢtır. Günümüzde, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi
ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH) adı altında Bakanlığımızın yürüttüğü özgün bir proje
sayesinde tüm öğrencilerimize fırsat eĢitliği sağlama yolunda önemli aĢamalar
kaydedilmiĢtir. Ġlimizde öncelikle, “Okullar yaĢanılabilir alanlar olduğu sürece,
eğitimde
baĢarı
sağlanır.”
anlayıĢıyla
okullarımızın
fiziki
mekânlarındaki
eksikliklerin giderilmesi için ekibimizle beraber iyileĢtirme çalıĢmalarına ağırlık verip
altyapı, donanım ve hijyen bakımından okullarımızın çağdaĢ görünüm kazanmasına
önem verdik. “Bugün itibariyle devam eden 85 milyonluk yatırımımız var.”
diyebiliriz ki normal Ģartlarda 50-60 yıllık okul ve hizmet binası ihtiyacını
karĢılayacak projelerimiz gerçekleĢmektedir. Bunlar arasında Artvin Eğitim Kampüsü
önemli bir yer tutmaktadır. 2012 yılı ocak ayından itibaren tüm okul ve
kurumlarımız tarafından büyük özveriyle yürütülen Artvin’de BaĢarıyı Arttırma
Projesi
(ARTBAP)
sayesinde
öğrencilerin
sosyal
alanda
gösterdikleri
performanslarda, bilimsel projelere katılımlarda, merkezî sınavlardaki puan
artıĢlarında baĢarı çıtamızın yükseldiğini görebiliriz. Bu proje kapsamında
öğrencilerin
kendilerini
ifade
etme
ortamı
bulduklarında
neleri
baĢarabileceklerini memnuniyetle görmekteyiz.
ÇalıĢmalarımızın ana hedeflerinden biri de bilinçli veli, bilinçli öğrenci ve kendini
yenileyen öğretmenlerle Artvin‟de baĢarıyı daha üst seviyelere çıkarmaktır. Bu
kapsamdaki eğitim programlarına ağırlık vererek onların eğitim sürecine daha aktif
katılımlarını sağlamaya çalıĢmaktayız. Ayrıca, alanında uzman kiĢileri seminer ve
konferans vermeleri için ilimize davet ederek öğretmen, veli ve öğrencilerimizin
güncel bilgilere ulaĢmasını sağlamaktayız.
Artvin Ġl
Millî Eğitim Müdürlüğü olarak “2023 Vizyonu” doğrultusunda
Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanırken, 2015-2019 Stratejik Plan hedeflerimizi
ulaĢılabilir, sürdürülebilir, Ģeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir ilkeler doğrultusunda
hazırlamıĢ bulunmaktayız.
viii
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
2015-2019 Stratejik Plan çalıĢmalarının, geleceğin Büyük Türkiye‟sinin inĢa
edilmesine katkı sunacağından hiç Ģüphe duymuyorum. Çünkü, yıllardır birlikte
çalıĢtığımız ekip arkadaĢlarımızın birikimine, çalıĢma azmine ve her Ģeyden önce
Artvin‟e inanıyorum.
Bu planın Artvin‟in eğitim öğretim hayatına ortak bir yön
kazandırmasını diler, emeği geçen tüm çalıĢanlara teĢekkür ederim.
Abdulcelil KAHVECĠ
Millî Eğitim Müdür V.
ix
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
ĠÇĠNDEKĠLER
SUNUġ ............................................................................................................................................v
GĠRĠġ ........................................................................................................................................... vii
ĠÇĠNDEKĠLER ..............................................................................................................................x
TABLOLAR DĠZĠNĠ ................................................................................................................... xi
ġEKĠLLER DĠZĠNĠ ................................................................................................................... xiii
GRAFĠK DĠZĠNĠ ....................................................................................................................... xiii
KISALTMALAR ....................................................................................................................... xiv
TANIMLAR .................................................................................................................................xv
BÖLÜM I: STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ .............................................................1
BÖLÜM II: DURUM ANALĠZĠ ..................................................................................................7
A-TARĠHÎ GELĠġĠM ................................................................................................................7
B- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ ..............................................7
C- FAALĠYET ALANLARI VE SUNULAN HĠZMETLER .................................................9
D- PAYDAġ ANALĠZĠ ............................................................................................................12
E-KURUM ĠÇĠ ve DIġI ANALĠZ ..........................................................................................14
F- SORUN / GELĠġĠM ALANLARI ......................................................................................45
G-STRATEJĠK PLAN MĠMARĠSĠ .......................................................................................47
BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELĠM .....................................................................................52
A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER ...............................................................52
B. STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU .........................................................................53
C-TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJĠLER ..................................................................57
BÖLÜM IV: MALĠYETLENDĠRME .......................................................................................96
BÖLÜM V: ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME ........................................................................99
EKLER .......................................................................................................................................102
x
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
TABLOLAR DĠZĠNĠ
Tablo 1: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Bölümleri ............................................................... 9
Tablo 2: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler .............. 10
Tablo 3: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu / Kaynak: Artvin İl MEM
İstatistikleri ............................................................................................................................... 15
Tablo 4: Ġl / Ġlçe Yönetici Sayıları Tablosu / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri................. 16
Tablo 5: Okul / Kurum Yönetici Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri.................... 17
Tablo 6: Yönetici ve Eğitim Öğretim Personeli DıĢındaki Personel Sayısı / Kaynak: Artvin İl
MEM İstatistikleri ..................................................................................................................... 18
Tablo 7: Okul Kurum Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri .................................... 19
Tablo 8: Ġlimizde Bir Önceki Yıla Göre Öğrenci Sayılarında Görülen Azalma Oranları ........ 20
Tablo 9: Ġlimizde Bulunan Okul Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri…………......20
Tablo 10: Okul Öncesi Eğitim /Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ..................................... 21
Tablo 11: Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ......... 21
Tablo 12: OkullaĢma Oranı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ......................................... 21
Tablo 13: Ġlkokul Özet Tablo / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ...................................... 22
Tablo 14: Ġlçeler Bazında Öğrenci Sayısı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ................... 22
Tablo 15: OkullaĢma Oranı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ......................................... 22
Tablo 16: Ortaokul; Öğrenci, Derslik, Öğretmen, Öğrenci BaĢına DüĢen Derslik ve Öğretmen
Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ....................................................................... 22
Tablo 17: Ġlçe Bazında Öğrenci Sayısı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ....................... 23
Tablo 18: OkullaĢma Oranı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ......................................... 23
Tablo 19: Ġlçe Bazında BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitimi Veren Okul / Öğrenci Sayıları / Kaynak:
Artvin İl MEM İstatistikleri ...................................................................................................... 24
Tablo 20: Ġlkokul / Ortaokul TaĢımalı Öğrenci Sayıları Yemek ve TaĢıma Maliyeti /Kaynak:
Artvin İl MEM İstatistikleri ...................................................................................................... 25
Tablo 21: Ortaöğretim TaĢımalı Öğrenci Sayıları Yemek Ve TaĢıma Maliyeti ...................... 26
Tablo 22: Ortaöğretim Bilgilendirme Tablosu / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri........ 2626
Tablo 23: Öğrenci Sayısı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri......................................... 2727
Tablo 24: OkullaĢma Oranı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ..................................... 2727
Tablo 25: 8.Sınıf Öğrencilerinin BaĢarı Durumu / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri........ 28
Tablo 26: Ortaöğretim (YGS Durumumuz) / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ................ 28
xi
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Tablo 27: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yatırım Harcamaları / Ġl Özel Ġdare Bütçesi ..... 30
Tablo 28: 2012 Yatırım Harcamaları / Kaynak: İnşaat ve Emlak Hizmetleri .......................... 31
Tablo 29: 2013 Yatırım Harcamaları ........................................................................................ 32
Tablo 30: 2014 Yatırım Harcamaları / Kaynak: İnşaat ve Emlak Hizmetleri .......................... 33
Tablo 31: Artvin Ġli Yatırım Dökümü / Kaynak: İnşaat ve Emlak Hizmetleri ......................... 34
Tablo 32: Artvin Ġli Onarım Yapılan Okul Sayıları Ve Tutarları / Kaynak: İnşaat ve Emlak
Hizmetleri ................................................................................................................................. 35
Tablo 33: GeçmiĢ Yıllara Ait Veriler / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ......................... 38
Tablo 34: Gelecek Yıllara Ait Öngörülen Veriler /Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri ....... 38
Tablo 35: Stratejik Plan Bütçesi ............................................................................................... 98
Tablo 36: Yöneticilerin Liderlik DavranıĢları ........................................................................ 103
Tablo 37: ĠyileĢtirme Etkinliklerine Destek ve Katılım ......................................................... 104
Tablo 38: Motivasyon, Tanıma ve Takdir YaklaĢımı............................................................. 105
Tablo 39: Performans Değerlendirme .................................................................................... 106
Tablo 40: Ġnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi ..................................................................... 107
Tablo 41: Kararlara Katılım ................................................................................................... 108
Tablo 42: ÇalıĢma Ortamı ...................................................................................................... 109
Tablo 43: ĠĢbirliği ve ĠletiĢim ................................................................................................. 110
Tablo 44: Motivasyon ve Tatmin ........................................................................................... 112
Tablo 45: KiĢisel ve Meslekî GeliĢim .................................................................................... 113
Tablo 46: Sosyal Etkinlikler ................................................................................................... 114
Tablo 47: Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması .................................................. 114
Tablo 48: Eğitim ÇalıĢtayı Değerlendirme Anketi ................................................................. 116
xii
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
ġEKĠLLER DĠZĠNĠ
ġekil 1: Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli ..................................................... 3
ġekil 2: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Plan OluĢum ġeması ............................................... 4
ġekil 3: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü KuruluĢ ġeması ..................................................... 14
ġekil 4: Ġzleme ve Değerlendirme .......................................................................................... 101
GRAFĠK DĠZĠNĠ
Grafik 1: Yöneticilerin Liderlik DavranıĢları. ..................................................................... 1033
Grafik 2: ĠyileĢtirme Etkinliklerine Destek ve Katılım ......................................................... 104
Grafik 3: Motivasyon, Tanıma ve Takdir YaklaĢımı ............................................................ 105
Grafik 4: Performans Değerlendirme .................................................................................... 106
Grafik 5: Ġnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi ..................................................................... 108
Grafik 6: Kararlara Katılım ................................................................................................... 109
Grafik 7: ÇalıĢma Ortamı ...................................................................................................... 110
Grafik 8: ĠĢbirliği ve ĠletiĢim ................................................................................................. 111
Grafik 9: Motivasyon ve Tatmin ........................................................................................... 112
Grafik 10: KiĢisel ve Meslekî GeliĢim .................................................................................. 113
Grafik 11: Sosyal Etkinlikler ................................................................................................. 114
Grafik 12: Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması ................................................ 115
Grafik 13: Eğitim ÇalıĢtayı Değerlendirme Anketi ............................................................... 117
xiii
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
KISALTMALAR
KISALTMALAR
Açıklama
AB
ARGE
BĠLSEM
BT
DYNED
EFQM
EĞĠTEK
EĠE
GZFT
ĠHL
ĠġKUR
LYS
MEB
MEBBĠS
MEM
MFIB
MTE
Avrupa Birliği
AraĢtırma GeliĢtirme
Bilim ve Sanat Merkezi
BiliĢim Teknolojileri
Dynamic Education
European Foundation for Quality Management
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Güçlü Yönler- Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler
Ġmam Hatip Lisesi
Türkiye ĠĢ Kurumu
Lisans YerleĢtirme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı BiliĢim Sistemleri
Millî Eğitim Müdürlüğü
Merkezî Finans ve Ġhale Birimi
Meslekî ve Teknik Eğitim
ÖSYM
PEST
PG
SAM
SBS
SH
SHÇEK
STK
SWOT
TOWS
TOBB
Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi
Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik
Performans Göstergesi
Stratejik Amaç
Seviye Belirleme Sınavı
Stratejik Hedef
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sivil Toplum KuruluĢları
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma
Kurumu
Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni
Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulları
TÜBĠTAK
VHKĠ
YĠBO
xiv
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
TANIMLAR
BirleĢtirilmiĢ sınıf eğitimi: Birden çok sınıfın birleĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢ bir öğrenci
grubuyla bir öğretmen tarafından yapılan öğretimi ifade eder.
BütünleĢtirici eğitim (kaynaĢtırma eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini,
destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.
Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile iĢletmelerde yapılan pratik eğitimin
bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde geliĢmelerine olanak
sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder.
Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder.
Eğitim arama motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dıĢı
ve sakıncalı içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru.
Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu Ġstatistik Ofisinin (Eurostat)
yayınladığı ve hane halkı araĢtırmasına göre 18-24 yaĢ aralığındaki kiĢilerden en fazla ortaokul
mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı
olarak ifade edilen göstergedir.
Ortalama eğitim süresi: BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programının yayınladığı Ġnsanî GeliĢme
Raporunda verilen ve 25 yaĢ ve üstü kiĢilerin almıĢ olduğu eğitim sürelerinin ortalaması Ģeklinde
ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.
Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli
biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile
alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır.
Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireylerin eğitim, iĢ veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla
yaĢamları boyunca gerçekleĢtirdikleri öğrenme alanları için yeterlilik belgesine sahip olmalarına
imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde elde edilen
belgelendirilmemiĢ öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması sürecidir.
xv
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Örgün eğitim dıĢına çıkma: Ölüm ve yurt dıĢına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birine
bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından iliĢik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.
Örgün eğitim: Belirli yaĢ grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmıĢ
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi,
ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren bireyler): ÇeĢitli nedenlerle,
bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenen düzeyden anlamlı
farklılık gösteren bireyleri ifade eder.
Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (Dezavantajlı gruplar): Diğer gruplara göre
eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli iĢsizler,
engelliler gibi bireylerin oluĢturduğu grupları ifade eder.
Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel
akademik alanlarda yaĢıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyleri ifade
eder.
Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir
kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmıĢ ya da bitirmiĢ bireylere; ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini sağlayıcı nitelikte
çeĢitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama
etkinliklerinin bütününü ifade eder.
Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı
programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluĢan
ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel,
meslekî
ve
teknik
öğretim
kademelerinden
oluĢan
eğitim
sürecini
ifade
eder.
xvi
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
BÖLÜM I: STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ
2013/26 Sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve Eki Hazırlık Programı
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 yıllarını kapsayacak ikinci stratejik planının
hazırlık çalıĢmaları; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma
Bakanlığının Stratejik Planlama Kılavuzu, 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve eki
Hazırlık Programına uygun olarak stratejik plan hazırlık “sürecine giren tüm birimler
çalıĢmaların baĢladığını bir genelge ile duyurur” hükmü gereği hazırlanan genelge ile çalıĢmalar
baĢlatılmıĢ ve belirtilen adımlar dâhilinde ilerlemeye devam edilmiĢtir. Genelge ekinde yer alan
Hazırlık Programındaki taĢra birimlerinde stratejik planlama sürecinde yapılması gerekenler,
kurulacak ekip ve kurullar ile sürece iliĢkin iĢ takvimine göre hareket edilmiĢtir. ÇalıĢmalarımız
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimimizin koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu
bağlamda Müdürlüğümüzde Üst Kurul ve Stratejik Plan ÇalıĢma Ekibinin katılımı ile Stratejik
Plan Komisyonu oluĢturulmuĢtur. Ayrıca ilçe ve okullarımızda da stratejik plan ekipleri
oluĢturularak çalıĢmalar öngörülen hedeflere ulaĢmak için planlı bir Ģekilde ilerletilmiĢtir.
STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU
Abdulcelil
Millî Eğitim Müdür V.
STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA
KOMĠSYONU
Millî Eğitim ġube
Aytekin
GÜRBULAK
Müdürü
Maarif MüfettiĢleri
Aybike KURT
Koordinatör
BaĢkanı
GÜLTEKĠN
Kenan GÜRAY
Millî Eğitim Müdür Yrd.
Uğur YILDIRIM
Ebru SAYGIN
Millî Eğitim ġube Müdürü
Güven BÜYÜK
Metin ÖZYER
Millî Eğitim ġube Müdürü
Uygur GÜMÜġ
KAHVECĠ
Tahsin ALBAY
Stratejik
Planlama Ekibi
Stratejik
Planlama Ekibi
Ġl MEM Ġlsis Ağ
Sorumlusu
Gürsel SEÇKĠN
Millî Eğitim ġube Müdürü
Kadir ALTUN
Strateji
GeliĢtirme / ġef
1
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
ÇalıĢma ekibi tarafından planlama süreci hazırlanırken Bakanlığımızca düzenlenen eğitim
programlarına paralel olarak ilimizde önce yöneticilere ve sonra da okul ve kurumlarda
oluĢturulan stratejik planlama ekiplerine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleĢtirildi. Aynı
zamanda mevcut durum analizi çalıĢmalarımıza devam edildi. PaydaĢlar analiz edilerek,
geliĢtirilen anketlerle web sayfamız üzerinden paydaĢ görüĢleri alındı. Bazı paydaĢlarla yüz yüze
görüĢmeler yapıldı. Çevre analizleri yapıldı ve güçlü yön, zayıf yön, fırsat ve tehditlerimiz
belirlendi.
Bu planda mevcut durum analizi çalıĢmaları sırasıyla; Tarihî GeliĢim, Yasal Yükümlülükler,
Mevzuat Analizi, PaydaĢ Analizi, Kurum Ġçi Analiz, Çevre Analizi ve GZFT Analizi baĢlıkları
altında sunuldu.
Planlama, Ġl Stratejik Plan ÇalıĢma Ekibi tarafından il genelindeki tüm okul ve kurumlar ile Ġlçe
Millî Eğitim Müdürlüklerine hazırlatılan beĢ yıllık stratejik planların incelenmesiyle, yapılan iç
paydaĢ anketleri ve dıĢ paydaĢ görüĢleri de dikkate alınarak dört tema baĢlığı altında yürütüldü.
Geleceğe Yönelim bölümünde toplanan bu dört tema; Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi,
Ġnsan Kaynakları, Eğitim – Öğretim, Sosyal ve Kültürel Hizmetler olarak belirlendi. Belirlenen
temalar altında on üç amaç, bu amaçların gerçekleĢmesi için belirlenen hedefler, performans
göstergeleri ile hedef ve amaçların gerçekleĢtirilebilmesi için yapılacak faaliyet ve projeler
belirlenerek her amaç için belirlenen politika ve stratejiler yazıldı. BaĢarılı bir Ģekilde
uygulanacağı ve faydalı bir çalıĢma olduğu kanaatiyle eğitimin tüm paydaĢlarına ve gelecek
kuĢaklara hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Stratejik Plan Modeli
Müdürlüğümüz stratejik planın hazırlanmasında tüm tarafların görüĢ ve önerileri alınarak eğitim
önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniĢ katılım sağlayacak bir model benimsenmiĢtir.
Stratejik plan temel yapısı, Bakanlık vizyonu temelinde yer alan eğitimin üç temel bölümü
(eriĢim, kalite, kapasite) ile paydaĢların görüĢ ve önerilerini temel alır nitelikte oluĢturulmuĢtur.
2
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
ġekil 1 : Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli
•
•
•
Hazırlık Programının OluĢturulması
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsam
Stratejik Plan Ekip ve Kuralları
Stratejik Planlama ĠĢ Takvimi
DURUM ANALĠZĠ
Tarihi GeliĢim
Mevzuat Analizi
Faaliyet Alanları ile
Ürün ve Hizmetlerin
Belirlenmesi
PaydaĢ
Analizi
Kurum Ġçi ve DıĢı
Analizi
GeliĢim Alanlarının Belirlenmesi
PEST Analizi
GZFT Analizi
Vizyonun Belirlenmesi
Misyonun Belirlenmesi
Temel Ġlke ve Değerlerin
Belirlenmesi
Üst Politika Belge Analizi
Temaların Belirlenmesi
Stratejik Amaçların Belirlenmesi
Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
Performans Göstergelerinin
Belirlenmesi
Stratejiler
Nihai Stratejik Plan
Performans Programı
-Performans Hedefleri
-Faaliyet ve Projeler
Ġzleme ve Değerlendirme
-Faaliyet Raporu
3
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
ġekil 2: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Plan OluĢum ġeması
SP Toplantıları ve
SP Hazırlama Ekibi
ÇalıĢmaları
Üst Politika
Belgeleri
MEM Durum
Analiz Raporu
MEM
2015-2019
Stratejik Planı
Merkez Birim
Önerileri
Ġlçe MEM Stratejik
Planları
4
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Artvin Ġli
Yüzölçümü
: 7.436 km2
Nüfusu
: 169.674 (2014)
Ġlçe Sayısı
:8
Köy Sayısı
: 312
Bazı Merkezlere Uzaklık;
Trabzon
: 238 km
Ankara
: 971 km
Ġstanbul
: 1.306 km
Ġzmir
: 1.652 km
Antalya
: 1.448 km
Erzurum
: 201 km
5
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 dönemi stratejik plan hazırlık çalıĢmaları,
Bakanlığımızın 2013/26 sayılı genelgesi ile 16.09.2013 tarihinde baĢlatılmıĢtır. 2015-2019
Stratejik Plan Hazırlama çalıĢmaları belirtilen takvim doğrultusunda Stratejik Plan Üst Kurulu ve
Stratejik Plan Ekibi oluĢturularak Bakanlığımız tarafından belirlenen ve uygulanan model
doğrultusunda uygulanmıĢtır.
Ekiplerin belirlenmesinin ardından hazırlık çalıĢmalarına iliĢkin ilkeler ve esaslar ile izlenecek
yöntem, süreç ve çalıĢma takvimine iliĢkin ayrıntılar kararlaĢtırılıp Müdürlüğümüz çalıĢanlarına
duyurulmuĢtur. Belirtilen çalıĢma takvimi doğrultusunda, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile
stratejik planlama çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Alınan eğitimlerin ardından Müdürlüğümüzün
tarihçesi, mevzuat analizi, faaliyet alanları, iç ve dıĢ paydaĢları ile yararlanıcıları belirlenerek
sıralanmıĢ ve Müdürlüğümüz birimlerinin sundukları hizmetler, hizmet çeĢitleri ve hizmetlerden
yararlanan paydaĢlara iliĢkin çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Kurum içi ve dıĢı analizler
yapılmıĢtır. GZFT analizinde iç paydaĢların görüĢlerine ağırlık verilmiĢ kurum içi katılımı en üst
seviyede sağlayacak bir yöntem kullanılmıĢtır. Her birim için ayrı ayrı yapılan çalıĢmalar ve
atölye çalıĢmalarında çalıĢanların kendi birimlerine yönelik güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve
tehditleri sıralamaları sağlanmıĢtır. Birim bazında oluĢturulan GZFT listeleri Stratejik Plan
Koordinasyon Ekibi tarafından gözden geçirilerek kurumsal GZFT analizi yapılmıĢtır.
Hazırlanan dıĢ paydaĢ görüĢme planı doğrultusunda, kurum müdürü seviyesindeki dıĢ
paydaĢlarla bir istiĢare toplantısı düzenlenmiĢ, ayrıca elektronik ortamda diğer paydaĢların da
görüĢleri alınmıĢtır.
6
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
BÖLÜM II: DURUM ANALĠZĠ
A-TARĠHÎ GELĠġĠM
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün tarihçesi Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanmaktadır. 1927
yılında Vehbi Bey‟in Müdür olarak göreve baĢlaması ile Müdürlük açılmıĢtır. Ġsmet PaĢa adı ile
ilk defa bir ilkokul hizmet vermeye baĢlamıĢ; 1918‟de ġavĢat, 1921 yılında Borçka, 1923 yılında
Hopa ve Yusufeli, 1925 yılında Ardanuç, 1926 yılında Murgul ilçelerinde beĢ sınıflı ilkokullar
açılmıĢ olup ilimizde 1940‟lı yıllarda 49 köyde okullaĢma sağlanmıĢtır. Okumaya ilginin fazla
olduğu, okuma yazma oranının % 99 civarında olduğu Artvin, son 20-30 yılda geçim
kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle sürekli göç vermiĢtir. Bu göç öğrenci azalması sebebiyle
birçok okulun kapanmasına neden olmuĢtur.
Birçok ilde görülen göç almaktan kaynaklı her yıl ortaya çıkan yeni derslik ya da bina ihtiyacı
ilimizde görülmemektedir. Aksine, göç vermekten kaynaklı olarak her yıl okul ve öğrenci
sayılarımızın azalması söz konusudur.
Ġlde merkez ilçe ile birlikte Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, ġavĢat ve Yusufeli olmak
üzere toplam sekiz ilçe bulunmaktadır. Ġlçelerimizin tamamında Anadolu lisesi türünde
okullarımız vardır. Merkez ve Arhavi ilçelerimizde birer fen lisesi bulunmaktadır. Ayrıca,
merkez ilçede bir de özel okul mevcuttur.
B- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları, baĢta T.C. Anayasası
olmak üzere 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümlerine dayanılarak 28471 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına
göre belirlenmektedir.
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Millî Eğitim
Bakanlığının taĢra teĢkilatında yer almaktadır. Sorumluluklarımız arasında Millî Eğitim
Bakanlığının taĢra teĢkilatındaki görevlerinin yürütülmesi, devletin politikalarının valilik
makamına bağlı olarak gerçekleĢtirilmesi hususu bulunur. Bu bağlamda Müdürlüğümüz, devletin
ve hükûmetin temsilcisi konumunda bulunan valilik makamına karĢı birinci derecede
sorumludur.
7
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri; kendisine bağlı birimleri izleme, değerlendirme
ve geliĢtirme yönüyle sorumlulukları Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
Yönetmeliğinde tanımlanmıĢtır. Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasanın; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eĢittir ” ilkesini içeren 10.Maddesi,
“Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” ilkesini içeren 24. Maddesi, “Kimse,
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” ilkesini içeren 42. Maddesi ve “Devlet,
yabancı ülkelerde çalıĢan Türk vatandaĢlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel
ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda
dönüĢlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.” ilkesini içeren 62 Maddesi ile MEB
Kanunları (430, 222, 1739...), K.H.K, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Bakanlar Kurulu
Kararı, Tebliğ, Usul ve Esaslar, Genelgeler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu'nun 3. ve 9. Maddesi hükümleri kapsamında yürütmektedir.
8
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
C- FAALĠYET ALANLARI VE SUNULAN HĠZMETLER
Kurumun bağlı bulunduğu anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergeden
kaynaklanan yetki, görev ve sorumluluklarına bağlı olarak kurumun yaptığı iĢ ve iĢlemler
sıralanıp gruplandırılmıĢtır. Böylece faaliyet alanları, ürün ve hizmetler hakkında düzenleme
yapılmıĢtır.
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Bölümleri
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Din Öğretimi Hizmetleri
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
Hukuk Hizmetleri
Ġnsan Kaynakları Hizmetleri
ĠnĢaat ve Emlak Hizmetleri
Temel Eğitim Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
Ortaöğretim Hizmetleri
Özel Büro
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme Hizmetleri
Tablo 1: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Bölümleri
9
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler
Faaliyet Alanı 1
Hizmetler
AraĢtırma-
Stratejik Planlama ĠĢlemleri, ÇalıĢma Takvimi Hazırlama, Ġhtiyaç
GeliĢtirme
Analizlerinin Yapılması, Eğitime ĠliĢkin Ġstatistiklerin Tutulması,
AR-GE ÇalıĢmaları, Proje Koordinasyon ĠĢlemleri, Eğitimde Kalite
Yönetimi Sistemi (EKYS) ĠĢlemleri
Faaliyet Alanı 2
Hizmetler
Denetim ve
Okul/Kurumların TeftiĢ ve Denetimi, Öğretmenlere Rehberlik ve
Rehberlik
ĠĢbaĢında YetiĢtirme, Ön Ġnceleme, Ġnceleme ve SoruĢturma
Hizmetleri
Faaliyet Alanı 3
Hizmetler
Eğitim-Öğretim
Ders DıĢı Faaliyet ĠĢ ve ĠĢlemleri, Özel Eğitim YerleĢtirme ĠĢlemleri,
Koordinasyon
Okul Öncesi Eğitim Ücret Tespit ÇalıĢmaları, Eğitim Kurumu Açma,
Kapama
ve
Programlarının
DönüĢtürme
Yürütülmesi,
Hizmetleri,
Anma
YarıĢmaların
ve
Kutlama
Düzenlenmesi
ve
Değerlendirilmesi ĠĢleri, Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikler ile ilgili
Organizasyon, Öğrenci Yatılılık ve Bursluluk ĠĢlemleri, Eğitim
Bölgelerinin OluĢturulması, Zümre Toplantılarının Planlanması ve
Yürütülmesi, Okul Kayıt Bölgeleri ĠĢlemleri, Ġl Ġstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulu ĠĢlemleri, Öğrencileri Sınavlara Hazırlama ve
YetiĢtirme Kurs ĠĢlemleri
Faaliyet Alanı 4
Hizmetler
Halkla ĠliĢkiler
Bilgi Edinme BaĢvurularının Cevaplanması, Protokol ĠĢ ve ĠĢlemleri,
Basın, Halk ve Ziyaretçilerle ĠliĢkiler, Özel Büro Hizmetleri
Faaliyet Alanı 5
Hizmetler
Yaygın Eğitim
Beceri ve Hobi Kursları AçılıĢ Onay ĠĢlemleri, Kadınlar Ġçin Mesleki
Koordinasyon
Eğitim Projesi Ġle Ġlgili ĠĢlemler, Okullar Hayat Olsun Projesi Ġle
Ġlgili ĠĢlemler
10
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Faaliyet Alanı 6
Hizmetler
Fiziki ve Mali
Sistem ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanması, Ders Kitapları ile Eğitim
Destek
Araç-Gereci Temini ve Dağıtımı, TaĢınır Mal ĠĢlemleri, TaĢımalı
Eğitim Ġhale ve Hak EdiĢ ĠĢlemleri, TaĢımalı Eğitim Yemek Ġhale ve
Hak EdiĢ ĠĢlemleri, Okul Kantin ĠĢlemleri, Lojman ve Tesis
Hizmetleri, Temizlik, Güvenlik, Isıtma, Aydınlatma ve UlaĢtırma
Hizmetleri, Satın Alma ve Tahakkuk Hizmetleri, Evrak Kabul,
Yönlendirme Ve Dağıtım ĠĢlemleri, ArĢiv Hizmetleri, Döner
Sermaye ĠĢleri, Sivil Savunma ĠĢlemleri, Enerji Yönetimi ile Ġlgili
ÇalıĢmalar, Bütçe ĠĢlemleri (Ödenek Talepleri, Aktarımlar), Temel
Eğitim Kurumları Cari Ödemeleri
Faaliyet Alanı 7
Hizmetler
Ġnsan Kaynakları
Personel MaaĢ, Ücret ve Muhasebe ĠĢlemleri, Ġġ-KUR Toplum
Yararına ÇalıĢma Programı ĠĢlemleri, Özlük ĠĢlemleri, Personel Ödül
ĠĢlemleri,
Hizmet
Görevlendirme
ve
Ġçi
Eğitim
Yer
ĠĢlemleri,
DeğiĢtirme
Personel
Atama,
ĠĢlemleri,
Aday
Öğretmen/Memurların Adaylık Eğitimi ĠĢlemleri, Hukuk Hizmetleri,
Personel Disiplin ĠĢlemleri
Faaliyet Alanı 8
Hizmetler
Bilgi ve Teknik
Destek
MEBBĠS ve e-Okul Modülleri Yönetimi, Bilgi ĠĢlem ve Otomasyon
ĠĢleri, Telefon Santral Hizmetleri, Web Sayfaları Yönetimi, Sınav
Hizmetleri
Faaliyet Alanı 9
Hizmetler
Yatırım Destek
Arsa KamulaĢtırmaları, Eğitim Binalarının Büyük ve Küçük
Onarımlarının Yaptırılması, Yeni Eğitim Bina ve Tesisleri ile Derslik
Yaptırılması, Eğitim Kurumlarının Depreme KarĢı Tahkikleri, Arsa
veya Bina Tahsis ve Devir ĠĢlemleri, Yapıların Projelendirilmesi
Tablo 2: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler
11
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
D- PAYDAġ ANALĠZĠ
Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. EtkileĢim içinde olunan
taraflardan edinilen görüĢler sayesinde planın sahiplenilmesi ve uygulanabilirliği artar. Ayrıca,
paydaĢ ihtiyacı doğrultusunda Ģekillendirilen hizmetlere ulaĢabilmek için paydaĢ taleplerinin
bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaĢ analizinin yapılması
önemlidir.
Bir kurumun sağlıklı iĢleyebilmesi için tüm paydaĢların doğru zeminde, planlı ve pozitif bir
etkileĢim içinde bulunması gerekmektedir. Kurumun, hassasiyetlerini, potansiyelini ve geleceğe
dönük genel hedeflerini paydaĢları ile paylaĢarak birlikte hareket edip sorumlulukları paylaĢması
gerekir. Kurumun hedefine daha kolay ulaĢmasında paydaĢ katılımı ve katkısı Ģarttır.
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün hizmet üretim sürecinde iĢ birliği yapması gereken kurum
ve kiĢiler, temel ve stratejik ortaklar olarak tanımlanmıĢtır. Her zaman birlikte çalıĢmalar
yürüterek beraber çalıĢtığımız kurumlar temel ortak, stratejik planımız doğrultusunda
vizyonumuza ulaĢırken yola birlikte devam ettiğimiz kurumlar ise stratejik ortak olarak
belirtilmiĢtir.
Stratejik planlama alt yapısını güçlendirme, farklı düĢüncelerle zenginleĢtirme, paydaĢların hangi
yönlerinin stratejik plana katkı yapacağını belirlemek amacıyla iç ve dıĢ paydaĢlarımız
özelliklerine göre gruplandırılmıĢtır.
 Planlama sürecinin ilk aĢamalarında paydaĢlarla etkili bir iletiĢim kurularak bu kesimlerin
ilgi ve katkısının sağlanması,
 PaydaĢların görüĢ ve beklentilerinin tespit edilmesi, kuruluĢun faaliyetlerinin etkin bir
Ģekilde gerçekleĢtirilmesine engel oluĢturabilecek unsurların saptanması ve bunların
giderilmesi için stratejiler oluĢturulması,
 PaydaĢların birbirleriyle olan iliĢkilerinin ve olası çıkar çatıĢmalarının tespiti,
 PaydaĢların kuruluĢ hakkındaki görüĢlerinin alınmasıyla, kuruluĢun güçlü ve zayıf yönleri ile
fırsat ve tehditleri hakkında fikir edinilmesi,
12
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
 PaydaĢların hangi aĢamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, paydaĢların görüĢ, öneri ve
beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesi amaçlanmıĢtır.
Belirtilen
bilgiler
dâhilinde
Müdürlüğümüzün
faaliyet
ve
hizmetleriyle
ilgisi
olan,
çalıĢmalarından doğrudan ya da dolaylı; olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya
Müdürlüğümüz çalıĢmalarını etkileyen kiĢi, grup ve kurumlar tespit edilmiĢtir. Tespitten sonra
gruplandırma yapılmıĢtır. Gruplandırılan paydaĢlar etki-önem matrisine göre değerlendirilerek
önceliklendirilmiĢtir. Önceliklendirme sonrasında paydaĢ görüĢleri alınırken görüĢmeler,
toplantılar, çalıĢtaylar, anket çalıĢmaları araĢtırma yöntemi olarak kullanılmıĢtır.
PaydaĢ ve ÇalıĢtay Anketleri
AĢağıdaki anket web sitemiz aracılığıyla sırasıyla il / ilçe yöneticileri, il / ilçe millî eğitim
müdürlüğü çalıĢanları ve okul / kurum yöneticileri olmak üzere 130 kiĢiye uygulanmıĢtır. DıĢ
paydaĢlar ise çalıĢma ekibi üyeleri tarafından ziyaret edilerek görüĢleri alınmıĢtır.
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmakta olan 2015-2019 dönemi stratejik planının hazırlık
çalıĢmaları kapsamında kurumumuzun mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle
ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına görüĢ, beklenti ve önerilerine ihtiyaç
duyduğumuz paydaĢlarımızla yaptığımız anket, paydaĢlarımızın katkılarını göstermektedir.
Anket soru analizleri Ekler bölümünde yer almaktadır. Analiz sonuçlarına iliĢkin detaylı bilgiler
PaydaĢ Analizi Raporu ve Durum Analizi Raporu‟nda yer almaktadır.
13
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
E-KURUM ĠÇĠ ve DIġI ANALĠZ
TeĢkilat ġeması
ġekil 3: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü KuruluĢ ġeması
Artvin Valisi
Ġl Millî Eğitim
Müdürü
-Ġnsan
Kaynakları
-Hukuk
Hizmetleri
Müdür Yardımcısı
Maarif MüfettiĢ
BaĢkanı
-Özel Büro
-ĠnĢaat ve
Emlak
Hizmetleri
Müdür Yardımcısı
•
•
•
ġube
Müdürü
ġube
Müdürü
ġube
Müdürü
ġube
Müdürü
ġube
Müdürü
•
•
•
•
Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
•
Okul ve Kurum Müdürleri
•
•
-Temel
Eğitim
Hizmetleri
-Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
-Ortaöğretim
Hizmetleri
-Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
-Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
-Din Öğretimi
Hizmetleri
-Özel Öğretim
Kurumları
Hizmetleri
-Bilgi ĠĢlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
-Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
14
-Destek Hizmetleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Ġnsan Kaynakları
ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT DURUM
Ġl Millî Eğitim Müdürü
1
Ġl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
2
Ġl Millî Eğitim Müdürü ġube Müdürü
5
Maarif MüfettiĢi
6
ġef
10
Genel Ġdari Hizmetleri Memur
14
Bilgisayar ĠĢletmeni
4
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
16
Teknisyen
1
ġoför
0 (5 Görevlendirme)
Mühendis
1
Tekniker
2
Bekçi
0
Uzman
4
Avukat
2
Yardımcı Hizmetliler
9
Toplam
77
Tablo 3: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu / Kaynak: Artvin İl MEM
İstatistikleri
15
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Ġl / Ġlçe Yönetici Sayıları Tablosu
Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Arhavi
-
1
2
Borçka
-
1
2
Hopa
-
1
2
Murgul
-
1
1
ġavĢat
-
1
1
Yusufeli
-
1
1
TOPLAM
-
7
Görevlendirme
-
ġube Müdürü
Kadrolu
1
Eğitim
uzmanı
Kadrolu
Kadrolu
-
Müdür
Yrd.
Görevlendirme
Görevlendirme
Ardanuç
Müdür
Kadrolu
Kadrolu
ĠLÇE
ġube Müdürü
Görevlendirme
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürü
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü
2
1
2
4
3
2
1
2
4
1
1
13
5
Tablo 4: Ġl / Ġlçe Yönetici Sayıları Tablosu / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
16
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Personel Dağılımı / Sayısı (2014-2015)
Okul / Kurum Yönetici Sayıları
NORM
MEVCUT
Ġlçe Kodu
Ġlçe
Müdür
BaĢ Yrd.
Yrd.
Müdür
BaĢ Yrd.
Yrd.
1
2
3
4
5
6
7
8
Merkez
Ardanuç
Arhavi
Borçka
Hopa
Murgul
ġavĢat
Yusufeli
29
8
15
21
24
9
11
23
8
2
2
5
1
0
4
5
47
10
20
31
34
10
18
37
28
6
14
17
19
3
10
15
7
2
1
3
1
0
3
4
31
4
16
15
22
4
11
16
140
27
207
112
21
Toplam
Tablo 5: Okul / Kurum Yönetici Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
119
Öğretmen Sayıları
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ilimizde 2.358 öğretmen norm kadrosunda 2.132 öğretmen görev
yapmaktadır. DeğiĢik branĢlarda 226 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaç, kadrolu
öğretmenlerin ders yükünün isteğe bağlı olarak 30 saate kadar arttırılmasıyla ve vekil / ücretli
öğretmen görevlendirilmesiyle karĢılanmıĢtır.
Yönetici ve Eğitim Öğretim Personeli DıĢındaki Personel Sayısı
AĢağıda sayıları ve ilçelere göre dağılımı verilen memur, yardımcı hizmetli ve diğer kadrolarda
çalıĢan personelin ilçelere ve kurumlara dağılımında ilçeler bazında kurum sayısı, kurumlar
bazında da öğrenci sayısı göz önüne alındığında bazı dengesizlikler olduğu görülmektedir.
Bunun Ģehir merkezleri dıĢındaki nüfusun, dolayısıyla öğrenci sayısının azalması, buna bağlı
olarak da okulların kapanması gibi bir dizi sebebi bulunmaktadır.
17
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
ĠLÇE
G.Ġ.H.S.
Y.H.S.
Merkez
75
93
SözleĢmeli
Personel 4/C
3
Ardanuç
9
30
13
0
0
52
Arhavi
16
13
1
2
0
32
Borçka
13
35
7
1
0
56
Hopa
16
28
2
4
0
50
Murgul
2
5
7
0
0
14
ġavĢat
17
47
4
0
0
68
Yusufeli
25
40
1
0
0
66
173
291
38
9
21
532
T.H.S
2
Belediyeden
TOPLAM
Geçen ĠĢçiler
21
194
TOPLAM
Tablo 6: Yönetici ve Eğitim Öğretim Personeli DıĢındaki Personel Sayısı / Kaynak: Artvin İl
MEM İstatistikleri
18
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Dershane
Etüt Eğitim Merkezi
MTSK
ÖZEL EĞĠTĠM REH. M.
YURT
TOPLAM ÖZEL ÖĞRT.
GENEL TOPLAM
3
0
0
1
0
2
3
17
ARHAVĠ
1
5
6
0
6
0
18
1
1
0
2
2
0
1
0
2
5
25
BORÇKA
1
13
11
2
4
0
31
1
1
1
3
1
0
1
1
1
4
38
HOPA
2
11
12
0
6
1
32
1
1
1
3
2
0
2
1
5
9
45
MERKEZ
4
9
7
0
7
4
32
1
1
3
0
3
1
6
16
53
MURGUL
0
2
3
0
3
0
8
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
11
ġAVġAT
1
4
4
1
4
0
14
1
1
0
2
1
0
1
0
1
3
19
1
13
11
2
4
0
31
1
1
1
1
4
0
0
1
0
1
2
37
61
55
6
38
5
177
7
2
8
6
9
0
10
3
18
42
245
38
5
177
11
122
1
1
0
1
1
1
5
25
25
177
1
1
Özel Menderes Ortaokulu
1
Özel Menderes Ġlkokulu
1
Toplam Kurum
Öğretmenevi
1
RAM
Halk Eğitim Merkezi
11
Mesleki Eğitim Merkezi
Özel Eğitim ĠĢ Uy. Merkezi
0
ĠLÇE MEM
Ortaöğretim
3
ĠL MEM
Ġlkokul
1
TOPLAM OKUL
Anaokulu
2
Ortaokul/Ġmam Hatip
Ortaokulu
YĠBO
Ġlçeler / Kurumlar
ARDANUÇ
4
TOPLAM
1
YUSUFELĠ
Kurumsal Veriler : Okul-Kurum Sayıları (2014-2015)
1
1
42
245
Tablo 7: Okul Kurum Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
19
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Okul – Öğrenci Sayıları / OkullaĢma Oranı (2014 - 2015)
Eğitim
Kademesi
Eğitim
Öğretim
Dönemi
Öğrenci
Sayısı
EğitimÖğretim
Dönemi
Öğrenci
Sayısı
Azalma
Sayısı
Azalma
Oranı
Okul
Öncesi
2013-2014
2014
2014-2015
2276
+262
+ % 11,5
Ġlkokul
2013-2014
8.635
8255
380
% 4,60
Ortaokul
2013-2014
9.006
8423
583
% 6,92
Orta
Öğretim
2013-2014
9.646
9367
279
% 2,97
Genel
2013-2014
29.301
28321
980
% 3,46
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
Tablo 8: Ġlimizde Bir Önceki Yıla Göre Öğrenci Sayılarında Görülen Azalma Oranları
Fiziksel altyapı sorunu önemli ölçüde çözülmüĢ olan ilimizdeki okul sayılarımız aĢağıda
belirtilmiĢtir (2014-2015 öğretim yılı itibari ile):
OKUL TÜRÜ (Resmî ve Özel)
SAYISI
Anaokulu
11
Ġlkokul
62
Ortaokul
63
Ortaöğretim
38
Özel eğitim iĢ uygulama merkezi III. Kad.
2
Özel eğitim mes. eğitim merkezi III. Kad.
1
Özel eğitim uygulama merkezi I. Kad.
1
Özel eğitim uygulama merkezi II. Kad.
1
TOPLAM
179
Tablo 9: Ġlimizde Bulunan Okul Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
20
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Okul Öncesi Eğitim
Okul
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Öğretmen - Usta
Öğretici Sayısı
Öğrenci BaĢına
DüĢen Öğretmen
Sayısı
Derslik
Sayısı
Öğrenci
BaĢına
DüĢen
Derslik
992
42
23,61
46
21,56
11
Tablo 1: Okul Öncesi Eğitim / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Sayıları
ĠLÇE
BAĞIMSIZ
ANAOKULU
OKULDA
ANASINIFI ġUBE
SAYISI
TOPLAM
ÖĞRENCĠ
ARDANUÇ
1
4
70
ARHAVĠ
1
4
90
BORÇKA
1
5
89
HOPA
2
9
163
MERKEZ
4
19
400
MURGUL
0
0
0
ġAVġAT
1
4
49
YUSUFELĠ
1
5
131
TOPLAM
11
50
Tablo 2: Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
992
OkullaĢma Oranı (%)
2014/2015
Brüt
%
Net
%
3-5 YaĢ Grubu (Toplam)
47,94
43,46
4-5 YaĢ Grubu (Toplam)
59,35
53,80
5 YaĢ Grubu (Toplam)
80,81
68,11
Tablo 3 :OkullaĢma Oranı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
21
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Ġlkokul
Öğrenci
Sayısı
Okul
Sayısı
Derslik
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Derslik
BaĢına
Öğrenci
Öğretmen
BaĢına
Öğrenci
11,89
16,47
62
8.255
694
501
Tablo 4: Ġlkokul Özet Tablo / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
Ġlkokul Sayısı (Ġlçe Bazında)
ĠLÇE
OKUL SAYISI
ERKEK
KIZ
TOPLAM
ARDANUÇ
ARHAVĠ
BORÇKA
HOPA
MERKEZ
MURGUL
ġAVġAT
YUSUFELĠ
4
5
13
11
10
2
4
13
236
545
674
1053
855
143
253
429
214
494
671
1035
784
158
243
468
450
1039
1345
2088
1639
301
496
897
TOPLAM
62
4188
4067
8255
Tablo 5: Ġlçeler Bazında Öğrenci Sayısı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
OkullaĢma Oranı 2014 - 2015 (%)
TOPLAM
ERKEK
KIZ
Brüt
99,41
98,94
99,90
Net
96,28
95,77
96,81
Tablo 6: OkullaĢma Oranı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
Ortaokul
Okul
Sayısı
63
Öğrenci
Sayısı
8,423
Derslik Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Derslik BaĢına
DüĢen Öğrenci
Öğretmen
BaĢına
Öğrenci
382
685
22,28
12,36
Tablo 7: Ortaokul Öğrenci, Derslik, Öğretmen, Öğrenci BaĢına DüĢen Derslik ve Öğretmen
Sayıları / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
22
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Öğrenci Sayısı (Ġlçe Bazında)
ĠLÇE
OKUL SAYISI
ERKEK
KIZ
TOPLAM
ARDANUÇ
ARHAVĠ
BORÇKA
HOPA
MERKEZ
MURGUL
ġAVġAT
YUSUFELĠ
3
6
13
12
8
3
5
13
241
521
690
1003
868
150
328
516
228
520
646
940
836
132
301
503
469
1041
1336
1943
1704
282
629
1019
TOPLAM
63
4319
4106
8423
Tablo 8: Ġlçe Bazında Öğrenci Sayısı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
OkullaĢma Oranı 2014-2015 (%)
TOPLAM
ERKEK
KIZ
Brüt
105,92
103,57
108,37
Net
97,21
97,28
97,14
Tablo 9: OkullaĢma Oranı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
2012 - 2013 öğretim yılında ilkokul sayısı 80 iken öğrenci azlığı nedeniyle 18 okul kapanmıĢ,
okul sayısı 2014 - 2015 öğretim yılında 62‟ye düĢmüĢtür. 2012 - 2013 öğretim yılında 8.956 olan
öğrenci sayısı da 2014 - 2015 öğretim yılında 701 azalarak 8.255‟e gerilemiĢtir.
2012 - 2013 öğretim yılında ortaokul sayısı 56 iken, Ġmam Hatip Ortaokullarının açılması ve
4+4+4 eğitim sistemine geçilmiĢ olunması nedeniyle 2014 - 2015 öğretim yılında 63‟e çıkmıĢtır.
2012 - 2013 öğretim yılında 9.231 olan öğrenci sayısı da 2014 - 2015 öğretim yılında 808
azalarak 8.423‟e gerilemiĢtir.
23
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
BirleĢtirilmiĢ
Eğitim Gören
Öğrenci
Oranı
BirleĢtirilmiĢ
Eğitim Veren
Ġlköğretim
Okulu
BirleĢtirilmiĢ
Eğitim Gören
Öğrenci
Sayısı
BirleĢtirilmiĢ
Eğitim
Verilen
Ġlköğretim
Oranı
Sayısı
Öğrenci
Toplam
Ġlkokul
ĠLÇELER
Toplam
BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitimi Veren Okul / Öğrenci Sayıları
MERKEZ
10
1639
2
23
% 20
%1,4
ARDANUÇ
4
450
2
26
% 50
%5,7
ARHAVĠ
5
1039
0
0
%0
%0
BORÇKA
13
1345
4
79
% 30,7
%5,8
HOPA
11
2088
1
14
%9
%0,6
MURGUL
2
301
0
0
%0
%0
ġAVġAT
4
469
1
13
%25
%2,7
YUSUFELĠ
13
897
1
18
%7,6
%2
TOPLAM
62
8255
11
173
%17,7
%2,09
Tablo 10: Ġlçe Bazında BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitimi Veren Okul / Öğrenci Sayıları / Kaynak:
Artvin İl MEM İstatistikleri
Ġlköğretimdeki toplam öğrenci sayısının yaklaĢık % 3,48‟i BSĠO (BirleĢtirilmiĢ Sınıf
Uygulamalı Ġlköğretim Okulu)‟larda okumaktadır.
24
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Ġlkokul / Ortaokul TaĢımalı Öğrenci Sayıları Yemek ve TaĢıma Maliyeti
ĠLÇE
TAġIMA MERKEZĠ
OKUL
TAġINAN YERLEġĠM
BĠRĠMĠ
TAġINAN
ÖĞRENCĠ
MERKEZ
9
36
202
298
500
-
9
-
ARDANUÇ
2
33
132
110
242
-
2
ARHAVĠ
1
9
106
88
194
-
BORÇKA
24
62
371
375
746
HOPA
18
90
437
456
MURGUL
3
33
147
ġAVġAT
2
14
YUSUFELĠ
10
TOPLAM
70
YILLIK MALĠYET
Sıcak Yemek
Verilen Öğrenci
Sayısı
Sıcak Yemek
Verilen TaĢıma
Merkezi
Kuru Gıda Verilen
Öğrenci Sayısı
Kuru gıda verilen
TaĢıma Merkezi
YEMEK
247.500,00
1.133.560,00
-
242
119.790,00
394.740,00
2
-
194
96.030,00
147.189,00
-
24
-
746
369.270,00
844.110,00
893
-
18
-
893
442.035,00
853.678,00
119
266
-
3
-
266
131.670,00
277.956,00
102
57
159
-
2
-
159
78.705,00
235.350,00
52
324
378
702
-
10
-
702
351.945,00
491.204,00
329
1821
1881
3702
-
70
-
3702
1.836.945,00
4.377.787,00
TOPLAM
500
(5-8. sınıf)
TAġIMA
(TL)
(1-4. sınıf)
YEMEK
(TL)
Tablo 11: Ġlkokul / Ortaokul TaĢımalı Öğrenci Sayıları Yemek ve TaĢıma Maliyeti / Kaynak:
Artvin İl MEM İstatistikleri
Ġlköğretim Okulları TaĢımalı Öğrenci Sayıları
15 Eylül 2014 - 12 Haziran 2015 tarihleri arasında taĢınan öğrencilerin yemek giderleri toplamı
1.836.945,00 TL‟dir.
15 Eylül 2014 - 12 Haziran 2015 tarihleri arasında taĢınan öğrencilerin taĢıma giderleri toplamı
4.377.787,00 TL‟dir.
TaĢımalı öğrenci sayısının ilkokul / ortaokul toplam öğrenci sayısına oranı % 22,19‟dur.
25
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
TAġINAN ÖĞRENCĠ
YILLIK MALĠYET
11 SINIF
12. SINIF
TOPLAM
Kuru Gıda Verilen
TaĢıma Merkezi
Sıcak Yemek Verilen
TaĢıma Merkezi
MERKEZ
3
10
21
25
26
19
91
-
3
91
50.778,00
239.220,00
ARDANUÇ
3
6
19
20
18
19
76
-
3
76
42.408,00
114.420,00
ARHAVĠ
5
7
15
21
22
17
75
5
75
41.850,00
110.456,00
BORÇKA
3
27
68
93
81
50
292
3
292
162.936,00
431.728,00
HOPA
5
11
190
200
98
134
622
5
622
347.076,00
776.333,00
MURGUL
3
9
51
38
31
23
143
3
143
79.794,00
243.420,00
ġAVġAT
2
5
10
16
17
13
56
2
56
31.248,00
78.750,00
YUSUFELĠ
3
12
49
46
44
35
174
3
174
97.092,00
224.089,00
TOPLAM
27
87
423
459
337 310
1529
27
1529
853.182,00
2.218.416,00
ĠLÇE
Kuru Gıda Verilen
Öğrenci Sayısı
Sıcak Yemek Verilen
Öğrenci Sayısı
10. SINIF
YEMEK
9 SINIF
TAġINAN YERLEġĠM
BĠRĠMĠ
TAġIMA MERKEZĠ
OKUL
Ortaöğretim TaĢımalı Öğrenci Sayıları Yemek ve TaĢıma Maliyeti
YEMEK
(TL)
TAġIMA
(TL)
Tablo 12: Ortaöğretim TaĢımalı Öğrenci Sayıları Yemek ve TaĢıma Maliyeti / Kaynak: Artvin İl
MEM İstatistikleri
15 Eylül 2014 - 12 Haziran 2015 tarihleri arasında taĢınan öğrencilerin yemek giderleri toplamı
853.182,00 TL‟dir.
15 Eylül 2014 - 12 Haziran 2015 tarihleri arasında taĢınan öğrencilerin taĢıma giderleri toplamı
2.218.416,00 TL‟dir.
TaĢımalı öğrenci sayısının ortaöğretimde toplam öğrenci sayısına oranı %16,64 ‟tür.
Ortaöğretim
Okul Sayısı
Öğrenci
Öğretmen
Öğrenci BaĢına
DüĢen Öğretmen
38
9.367
749
12.51
Derslik
Öğrenci
BaĢına DüĢen
Derslik
523
17.91
Tablo 13: Ortaöğretim Bilgilendirme Tablosu / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
26
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Öğrenci Sayısı
ĠLÇE
TOPLAM
OKUL SAYISI
ERKEK
KIZ
ARDANUÇ
3
190
125
315
ARHAVĠ
6
649
782
1431
BORÇKA
4
527
557
1084
HOPA*
6
835
809
1644
MERKEZ*
8
1557
1498
3055
MURGUL
3
188
74
262
ġAVġAT
4
420
293
713
YUSUFELĠ
4
469
394
863
TOPLAM
38
4835
4532
9367
ÖĞRENCĠ
Tablo 14: Öğrenci Sayısı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
*Merkez ilçede iki, Hopa‟da ise bir özel eğitim iĢ ve uygulama okulu bulunmaktadır. Tabloda
bunlar belirtilmemiĢ olup öğrenci sayıları tabloda yer almaktadır.
OkullaĢma Oranı (%)
TOPLAM
ERKEK
KIZ
Brüt
121,08
120,64
121,55
Net
92,32
92,23
92,42
Tablo 15: OkullaĢma Oranı / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
Akademik BaĢarı
8. Sınıf Öğrencilerinin BaĢarı Durumu
YILLAR
SINAVA KATILAN ÖĞRENCĠ
SAYISI
BAġARI PUANI
2010
2.511
298,584
2011
2.473
303,291
2012
2.319
319,269
27
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
2013
I. Dönem
2013
II. Dönem
2014
I. Dönem
Sosyal
Bilgiler
Din
Kültürü
ve Ahlak
Bilgisi
Ġngilizce
Genel
Toplam
Türkçe
Matematik
Fen
Bilimleri
61,50
43.62
58,21
56,69
63,75
38,35
53,68
69,17
44,42
56,91
57,66
69,15
52,02
58,22
60.17
36.82
57,08
56,53
80,96
45,88
56,30
Tablo 16: 8.Sınıf Öğrencilerinin BaĢarı Durumu / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
Ortaöğretim (YGS Durumumuz)
YILLAR
SINAVA KATILAN ÖĞRENCĠ
SAYISI
BAġARI PUANI
2010
1.877
229.734
2011
1.852
221.971
2012
1.786
192.00
2013
1.700
206.18
2014
1.865
210.077
Tablo 17: Ortaöğretim (YGS Durumumuz) / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
Teknolojik Düzey
Bilgi toplumunun en önemli yapı taĢlarından biri olan millî eğitim müdürlüklerinin üstlendiği
önemli görevlerden biri de insanlığın kaderini ve geleceğini köklü değiĢimlere uğratacak bilgi
teknolojilerinden yararlanarak toplumsal geliĢme ve yenileĢme sürecini hızlandırmasıdır. Artvin
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü bu ehemmiyetli görevin bilincinde bir kurum olarak hizmetlerinin
yararlanıcılara daha hızlı ve etkili Ģekilde sunulması için güncel teknolojik araçları etkin bir
biçimde kullanmaktadır. Müdürlüğümüz Bilgi ĠĢlem Sistemi (MEBBĠS) aracılığıyla kurumsal ve
28
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
bireysel iĢ ve iĢlemlerin büyük bölümünü yürütmektedir. Aynı zamanda sistemde personel ve
öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır. MEBBĠS aracılığıyla Devlet Kurumları, Yatırım ĠĢlemleri,
MEĠS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, TEFBĠS, Kitap Seçim, e-SoruĢturma Modülü, Sınav, Sosyal
Tesis, e-Mezun, ĠKS, MTSK, Özel Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, Öğretmenevleri,
Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı
Merkezi, Halk Eğitimi, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, eAkademi, e-Katılım gibi modüllere ulaĢılarak çalıĢmalar yürütülmektedir. Ayrıca MEBBĠS
kanalıyla il ve ilçe teĢkilatlarının bütün iĢ ve iĢlemleri için birimler arasında iletiĢim ağı
kurulmuĢtur. Bakanlık resmî yazıĢmaları elektronik ortamda Doküman Yönetim Sistemi (DYS)
üzerinden yapılmaktadır.
BĠMER, MEB Bilgi Edinme, Alo 147 gibi servisler aracılığıyla bilgi talebi, öneri, Ģikâyet ve
ihbarlara iliĢkin vatandaĢ ve kurumlara hızlı ve etkin bir biçimde hizmet sağlanmaktadır.
FATĠH Projesi ile eğitim ve öğretimde fırsat eĢitliğini temin etmek, okullarda teknolojik
altyapıyı iyileĢtirmek ve bilgi iletiĢim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin
kullanımını sağlamak amaçlanmıĢtır. Bu sebeple ortaokul ve lise düzeyindeki bütün okullar bu
kapsam içinde yer almaktadırlar. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimize tablet verilmesi
planlanan proje ile dersliklere kurulan biliĢim teknolojisi (BT) donanımının öğrenme-öğretme
sürecinde etkin kullanılması amaçlanmaktadır.
29
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Mali Kaynaklar
AĢağıdaki tabloda Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün bütçesini oluĢturan genel bütçeden ve il
özel idaresinden gelen paylar yer almaktadır.
2014
Genel Bütçe
(TL)
22.493.285,84
22.036.908,03
18.913.794,09
Ġl Özel Ġdare
Bütçesi
(TL)
2.507.737,49
2.105.329,04
3.065.840,83
2016
2017
2018
2019
Genel
Bütçe
(TL)
2013
20.805.174.39 22.885.691.829 25.174.261.011 27.691.687.112 30.460.855.823
Ġl Özel
Ġdare
Bütçesi
(TL)
2015
2012
3.372.424.91
3.709.667,401
4.080.634,141
4.488.697,555
4.937.567,310
Tablo 18: Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yatırım Harcamaları / Ġl Özel Ġdare Bütçesi /
Kaynak: Strateji Geliştirme Hizmetleri
30
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
2012 YATIRIM HARCAMALARI
(222 Sayılı Kanunun 78/a maddesine göre)
ĠNġAAT
PROJELERĠ
ĠLKOKUL ĠNġAATI
3.950.000,00
ANAOKULU ĠNġAATI
490.000,00
TOPLAM
BÜYÜK
ONARIM
ĠLKOKUL ĠNġAATI
460.000,00
YATILI ĠLKÖĞRETĠM BÖLGE OKULU
165.000,00
ANAOKULU ĠNġAATI
100.000,00
TOPLAM
ĠLK TESĠS OKUL EġYASI
DĠĞER
HARCAMALAR
4.440.000,00
725.000,00
74.000,00
KAMULAġTIRMA-SATINALMA
TEZYĠD-Ġ BEDEL
GEÇEN YIL BORÇLARI
TOPLAM
GENELTOPLAM
5.239.000,00
DĠĞER HARCAMALAR
(222 Sayılı Kanunun 78/b maddesine göre)
Bina Küçük Onarımı
375.000,00
Tedavi
Kiralar
Makine, DemirbaĢ, TaĢıt Bakım ve Onarımı
UlaĢtırma (TaĢımalı hariç)
Kırtasiye, Baskı ve Kitap
Yakacak
396.000,00
Akaryakıt, Yağ, Elektrik, Su ve Havagazı
204.393,00
Yiyecek, Giyecek
Diğer Giderler
Geçen Yıl Borçları (Cari)
TOPLAM
975.393,00
GELĠRLER GENEL TOPLAMI
6.214.393,00
GĠDERLER GENEL TOPLAMI
6.214.393,00
Tablo 19: 2012 Yatırım Harcamaları / Kaynak: İnşaat ve Emlak Hizmetleri
31
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
ĠNġAAT
PROJELERĠ
BÜYÜK
ONARIM
DĠĞER
HARCAMALAR
2013 YATIRIM HARCAMALARI
(222 Sayılı Kanunun 78/a maddesine göre)
ĠLKOKUL ĠNġAATI
ORTAOKUL ĠNġAATI
ĠMAM HATĠP ORTAOKULU ĠNġAATI
LĠSE ĠNġAATI
YATILI BÖLGE ORTAOKULU ĠNġAATI
ANAOKULU ĠNġAATI
TOPLAM
ĠLKOKUL ĠNġAATI
ORTAOKUL ĠNġAATI
ĠMAM HATĠP ORTAOKULU ĠNġAATI
LĠSE ĠNġAATI
YATILI BÖLGE ORTAOKULU ĠNġAATI
ANAOKULU ĠNġAATI
TOPLAM
ĠLK TESĠS OKUL EġYASI
KAMULAġTIRMA-SATIN ALMA
TEZYĠD-Ġ BEDEL
GEÇEN YIL BORÇLARI
TOPLAM
GENEL T O P L A M
DĠĞER HARCAMALAR
(222 Sayılı Kanunun 78/b maddesine göre)
Bina Küçük Onarımı
Tedavi
Kiralar
Makine, DemirbaĢ, TaĢıt Bakım ve Onarımı
UlaĢtırma (TaĢımalı hariç)
Kırtasiye, Baskı ve Kitap
Yakacak
Akaryakıt, Yağ, Elektrik, Su ve Havagazı
Yiyecek, Giyecek
Diğer Giderler
Geçen Yıl Borçları (Cari)
TOPLAM
5.515.900,00
2.314.198,00
7.830,098,00
7.830,098,00
438.429,00
500.000,00
290.000,00
1.268.429,00
GELĠRLER GENEL TOPLAMI
9.098,527,00
GĠDERLER GENEL TOPLAMI
9.098,527,00
Tablo 29: 2013 Yatırım Harcamaları / Kaynak: İnşaat ve Emlak Hizmetleri
32
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
2014 YATIRIM HARCAMALARI
(222 Sayılı Kanunun 78/a maddesine göre)
ĠNġAAT
PROJELERĠ
BÜYÜK ONARIM
DĠĞER
HARCAMALAR
ĠLKOKUL ĠNġAATI
ORTAOKUL ĠNġAATI
ĠMAM HATĠP ORTAOKULU ĠNġAATI
LĠSE ĠNġAATI
YATILI BÖLGE ORTAOKULU ĠNġAATI
ANAOKULU ĠNġAATI
TOPLAM
ĠLKOKUL ĠNġAATI
ORTAOKUL ĠNġAATI
ĠMAM HATĠP ORTAOKULU ĠNġAATI
LĠSE ĠNġAATI
YATILI BÖLGE ORTAOKULU ĠNġAATI
ANAOKULU ĠNġAATI
TOPLAM
ĠLK TESĠS OKUL EġYASI
KAMULAġTIRMA-SATINALMA
TEZYĠD-Ġ BEDEL
GEÇEN YIL BORÇLARI
TOPLAM
GENEL T O P L A M
DĠĞER HARCAMALAR
(222 Sayılı Kanunun 78/b maddesine göre)
Bina Küçük Onarımı
Tedavi
Kiralar
Makine, DemirbaĢ, TaĢıt Bakım ve Onarımı
UlaĢtırma (TaĢımalı Hariç)
Kırtasiye, Baskı ve Kitap
Yakacak
Akaryakıt, Yağ, Elektrik, Su ve Havagazı
Yiyecek, Giyecek
Diğer Giderler
Geçen Yıl Borçları (Cari)
TOPLAM
GELĠRLER GENEL TOPLAMI
GĠDERLER GENEL TOPLAMI
Tablo 20: 2014 Yatırım Harcamaları / Kaynak: İnşaat ve Emlak Hizmetleri
33
257.000,00
644.000,00
3.626.687,25
482.000,00
5.009.687,25
400.000,00
550.000,00
950.000,00
5.959.687,25
438.703,77
306.000,00
100.000,00
102.500,00
550.000,00
16.500,00
1.513.703,77
12.786.504,77
7.473.391,02
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
PROJE ADI
YATIRIMIN NEVĠ
BAġLAMA BĠTĠġ
PROJE
(KARAKTERĠSTĠK) TARĠHĠ
TARĠHĠ BEDELĠ
Arhavi Vilayetler Birliği
Öğrenci Yurdu
100 Öğrencilik Tip
Proje
2011
2012
696.000,00
Tip Proje 16 Derslik
2011
2013
3.060.000,00
2011
2012
2011
2012
Merkez Ġbn-i Sina Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez Vilayetler Birliği
Anaokulu
Hopa Vilayetler Birliği
Öğrenci Yurdu
100 Öğrencilik Tip
Proje (4 Derslik)
100 Öğrencilik Tip
Proje (4 Derslik)
100 Öğrencilik (4
Derslik)
2011
2011
Hopa Yunus Emre
Anaokulu
Murgul Yunus Emre
Ġlkokulu/Ortaokulu
100 Öğrencilik Tip
Proje
2012
2013
8 Derslik Tip Proje
2012
2013
Yusufeli Sarıgöl Ortaokulu
12 Derslik Tip Proje
2012
----
ġavĢat TOGEM Anaokulu
Merkez Ayhan ġahenk
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
24 Derslik
2013
2014
Borçka Osman Bakır
14 Derslik
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
2013
2014
Borçka ġehit SavaĢ Gedik
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Öğrenci Yurdu
200 KiĢilik
2013
2014
Hopa Anadolu Ġmam Hatip
Lisesi
24 Derslik + Spor
Salonu + Yemekhane
2013
2014
Murgul Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi
16 Derslik + Spor
Salonu + Yemekhane
+ Pansiyon
2013
2016
ġavĢat Anadolu Lisesi
16 Derslik
2013
2016
34
550.000,00
696.000,00
Hayırsever
Tarafından
Yaptırıldı.
(Üsküdar
Belediyesi
Togem)
550.000,00
1.750.000,00
1.457.300,00
Hayırsever
DoğuĢ Holding
AĢ. Tarafından
Yaptırıldı.
Hayırsever
Fehmi-Halil
Bakır Tarafından
Yaptırıldı.
Sosyal
YardımlaĢma ve
DayanıĢma
Vakfı Tarafından
Yapıldı
Hayırsever
BĠM(BirleĢik
Mağ. AĢ.)
Tarafından
Yaptırılmaktadır.
Hayırsever
Cengiz ĠnĢ.
Tarafından
Yaptırılmaktadır.
7.500.000,00
(Toki Tarafından
Yapılmakta)
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Artvin Merkez Eğitim
Kampüsü
Murgul Anaokulu
12 Derslik
Ortaokul+24 Derslik
Anadolu Lisesi+ Yurt
Binası + Spor Salonu
4 Derslik
2014
2016
24.013.000,00
2014
2016
742.515.00
16 Derslik Okul, 200
2014
2016
Borçka Anadolu Lisesi ve
Öğrencilik Yurt
Yurdu
Hizmet Binası
2014
2016
ġavĢat Meydancık ÇPAL
Spor Salonu
Hizmet Binası
2014
2016
Arhavi Halk Eğitimi
Merkezi
Hizmet Binası
2014
2016
Merkez Rehberlik
AraĢtırma Merkezi
16 Derslik
2014
2016
Murgul Ortaokulu
Tablo 21: Artvin Ġli Yatırım Dökümü / Kaynak: İnşaat ve Emlak Hizmetleri
9.000.000.00
1.013.856.00
2.336.400,00
2.057.920.00
3.387.433.00
Artvin Ġli Onarım Yapılan Okul Sayıları ve Tutarları
YILI
ONARILAN OKUL SAYISI
(HAYIRSEVERLERCE)
6
TOPLAM
2012
ONARILAN OKUL
SAYISI
30
2013
56
15
71
2014
45
4
49
36
Tablo 22: Artvin Ġli Onarım Yapılan Okul Sayıları ve Tutarları / Kaynak: İnşaat ve Emlak
Hizmetleri
ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ
Üst politika belgeleri ile Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planının uyumlu hale
getirilmesi için incelemeler ve çalıĢmalar yapılarak, belgelerde yer alan hedefler ile eğitim
hedeflerimiz ve stratejik plan hedeflerimiz birbiriyle karĢılaĢtırılarak uyumlu hâle getirilmiĢtir.
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik plan hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin
gerçekleĢtirilmesine katkıda bulunacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur.
35
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Üst Politika Belgeleri

MEB 2015-2019 Stratejik Planı

Millî Eğitim ġura Kararları

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi

Artvin Ġl Özel Ġdaresi Ġl Planı

Artvin Ġl GeliĢim Planı

TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı
PEST/Çevre Analizi
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerine yön veren iç ve dıĢ faktörlerin etkisini
ölçmek için politik, ekonomik, sosyokültürel etkenler analiz edilerek kök sorun analizi ve beyin
fırtınası yöntemlerinden yararlanılarak güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditleri belirlemeye
yönelik GZFT çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Ġlimizden baĢka illere doğru artarak devam eden göçlerden dolayı öğrenci sayısı sürekli
azalmaktadır. Çoruh Nehri üzerinde yaklaĢık 10 yıl önce baĢlayıp hâlen devam etmekte olan
baraj inĢaatları ve buna bağlı olarak gerçekleĢen arazi istimlakleri de bu göçü tetiklemektedir.
36
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Göçe bağlı olarak azalan köy nüfusları ve öğrenci sayısı her yıl bazı ilkokulların kapanması
sonucunu doğurmaktadır. Köylerimizin birçoğunda öğrenci azlığı nedeniyle okul kapanmıĢ olup,
bir kısmı birleĢtirilmiĢ sınıflı ilkokul olarak devam etmekte, bir kısmı YĠBO (Yatılı Ġlköğretim
Bölge Okulu)‟lara yönlendirilmekte ve Ģartların uygun olduğu bazı okulların öğrencileri de
taĢımalı eğitim yoluyla eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Bütün bunlar eğitim
öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyen faktörler olarak görülmektedir.
Ġlimizde coğrafyanın engebeli oluĢu dolayısıyla tarıma elveriĢli arazi oldukça azdır. Bu nedenle
geçim sağlamaya yönelik bir tarım sektörü geliĢememiĢtir. Sahil ilçelerimiz olan Arhavi, Hopa
bölgesi ile kısmen Borçka ilçemizde çay ve fındık tarımı yapılmaktadır. Diğer ilçelerimizde ufak
çaplı meyve ve sebzecilikten söz edilebilir. Ayrıca, Artvin sanayi anlamında da son derece
dezavantajlı bir bölgedir. Hopa ve Arhavi‟deki küçük çaplı çay fabrikalarının dıĢında üretim ve
istihdam sağlayabilecek hiçbir sanayi kuruluĢu yoktur.
Ġlimizin Türkiye‟nin geliĢmiĢ ve avantajlı sayılabilecek Ģehirlerine uzak olması, pahalı oluĢu vb.
sebeplerle devam eden hızlı öğretmen sirkülâsyonu da eğitim öğretimi olumsuz etkilemektedir.
Genellikle aday öğretmen olarak ilimize atanan öğretmenler mevzuatın elverdiği ilk fırsatta
baĢka illere atanarak ilimizden ayrılmaktadırlar.
Ġlimizde bir özel okul, iki fen lisesi bulunmakta olup her ilçede Anadolu liseleri mevcuttur.
Teknolojik altyapı oldukça iyi durumdadır, eğitim teknolojilerinin kullanımının da iyi bir
noktada olduğu söylenebilir. Fiziki mekân sıkıntısı yoktur.
Artvin Millî Eğitim Müdürlüğünün etkinlik alanındaki baĢarısını etkileyen iç ve dıĢ faktörlerin
etkisini ölçmek için yapılan PEST analizinde ulusal ve uluslararası eğitim konularında yaĢanan
geliĢmeler, kalkınma planları; Millî Eğitim Bakanlığı, Artvin Valiliği, Ġl Özel Ġdaresi ve Artvin
Belediyesi planlarında ve programlarında yer alan amaç, ilke ve politikalar dikkate alınmıĢtır.
PaydaĢlar ile birlikte hazırlanan analizde makro düzeydeki çevresel faktörler incelenmiĢ, mikro
düzeydeki çevresel faktörlerle PEST faktörleri SWOT analiziyle birlikte değerlendirilmiĢtir.
PEST dokümanında yer alan baĢlıklardan kurumun geliĢimine katkı sağlayacak olanlar fırsat
olarak, kurumun geliĢimini olumsuz etkileyecek değiĢkenler ise tehdit olarak algılanmıĢ ve
strateji oluĢturmaya katkı sağlayacak veriler elde edilmiĢtir.
37
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Mali Kaynakların AraĢtırılması ve Oranlanması
*GeçmiĢ Yıllara Ait Veriler (Bakanlık Tahsisi ve Kantin Gelirleri dâhil)
Sıra No
Yıllar
Bakanlık
(Ġl Merkezi)
1
2010
31.400.688,55TL
Kantin
Gelirlerinden
%10’luk Ġl Payı
23.708,470 TL
2
2011
34.459.264,14 TL
24.441,722 TL
34.483.705,862 TL
3
2012
31.369.785,29 TL
25.197,652 TL
31.394.982,942 TL
4
2013
50.171.432,76 TL
25.976,961 TL
50.197.409,721 TL
5
2014
36.183.252,99 TL
26.756,270 TL
36.210.009,26 TL
183.584.423,73 TL
126.081,075 TL
183.710.504,81 TL
Toplam
Toplam
31.424.397,02 TL
Tablo 233: GeçmiĢ Yıllara Ait Veriler/ Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
Gelecek Yıllara Ait Öngörülen Veriler (Bakanlık Tahsisi ve Kantin Gelirleri dâhil)
37.268,750,58 TL
Kantin
Gelirlerinden
%10’luk Ġl Payı
27.558,958 TL
37.296.309,538 TL
2016
38.386.813,10 TL
28.385,727 TL
38.415.198,827 TL
3
2017
39.538.417,49 TL
29.237,299 TL
39.567.654,789 TL
4
2018
40.724.570,01 TL
30.114,418 TL
40.754.684,428 TL
5
2019
41.946.307,11 TL
31.017,851 TL
41.977.324,961 TL
197.864.858,29 TL
146.314,253 TL
198.011.172,543 TL
Sıra No
Yıllar
Bakanlık
(Ġl Merkezi)
1
2015
2
Toplam
Toplam
Tablo 24: Gelecek Yıllara Ait Öngörülen Veriler / Kaynak: Artvin İl MEM İstatistikleri
GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi
Müdürlüğümüzün performansını etkileyecek iç ve dıĢ stratejik konuları belirlemek ve bunları
yönetebilmek amacıyla gerçekleĢtirilen durum analizi çalıĢması kapsamında iç paydaĢlarla
yapılan toplantılar ile iki aĢamada gerçekleĢtirilen çalıĢmalar, dıĢ paydaĢ mülakatlarıyla elde
edilen görüĢ ve öneriler ve ekibimiz tarafından yapılan çalıĢmalar, GZFT Analizine temel girdiyi
sağlamıĢtır. Bu çalıĢmada temel olarak kurum stratejisi, kurum içi koordinasyon, sistemler,
38
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
biliĢim altyapısı, eğitim, bütçe, yönetim tarzı, personel, personel becerileri ve paylaĢılan
değerlere odaklanılarak kurum içi analiz yapılmıĢtır.
Diğer taraftan, ulusal ve uluslararası eğitim konularında yaĢanan geliĢmeler, sorunlar, faaliyet
alanlarıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaçlar, ilke
ve politikalara iliĢkin çevre analizi doğrultusunda ilimizdeki eğitimin analizi yapılmıĢtır.
Hazırlanan dokümanda yer alan konular fırsat ve tehditlere girdi sağlamak üzere kullanılmıĢtır.
PaydaĢlarla yapılan çalıĢmalar ile SPE tarafından gerçekleĢtirilen diğer analizlerin birleĢtirilmesi
neticesinde Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste
oluĢturulmuĢtur.
Analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve ulaĢılabilir bir
çerçevede
ele
alınması
amacıyla
GZFT
analizinde
bir
derecelendirme
yapılması
kararlaĢtırılmıĢtır.
-
Ġlk olarak, her baĢlık altında yer alan benzer ifadeler eĢleĢtirilmiĢtir,
-
Daha sonra, her konuya iliĢkin olarak performans değeri verilmiĢtir,
-
Her konuya iliĢkin derecelendirmenin daha rahat yapılabilmesi maksadıyla belirlenen
güçlü ve zayıf yanlar, fırsat ve tehditler; performans değeri dikkate alınmaksızın
önemine göre sıralanmıĢtır,
-
Güçlü ve zayıf yanlar bir listede, fırsat ve tehditler ayrı bir liste içinde karıĢtırılarak,
önem derecesine göre ayrı bir sıralamaya tabi tutulmuĢtur,
-
Sıralama esas alınarak her konuya iliĢkin ağırlık puanları verilmiĢtir. Bu aĢamada
güçlü ve zayıf yanların toplam sayısı da dikkate alınarak bir ağırlık puanı tespit
edilmiĢtir,
-
Derecelerinin performans notlarıyla çarpılması sonucunda ortaya faktör puanları
çıkmıĢtır,
Bu bilgiler ıĢığında konular SPE tarafından GZFT matrisinde birleĢtirilerek, stratejik konular
tespit edilmiĢtir.
39
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Güçlü Yönler
Eğitim ve Öğretime EriĢim
Eğitim ve Öğretimde Kalite
Kurumsal Kapasite
1-Okulöncesi eğitimde
 1-Ġl düzeyinde eğitimde
okullaĢmanın Türkiye
baĢarıyı arttırıcı proje
düĢen öğrenci sayısının
ortalamasının üzerinde olması
çalıĢmalarının yapılması
Türkiye ortalamasının
2-Ġlkokuldaki okullaĢma
 1-Ġl genelinde derslik baĢına
 2-Genç öğretmenlerimizin
üzerinde olması
çoğunlukta oluĢu
 2-Öğretmen baĢına düĢen
oranının Türkiye ortalamasının
 3-AB ve diğer projelere önem öğrenci sayısının Türkiye
üzerinde olması
ortalamasının altında olması
veren kadronun bulunması
 3-Ortaokuldaki okullaĢma
 4-Proje geliĢtirmede,
 3-Derslik sayısının yeterli
düzeyde olması, fiziki
oranının Türkiye ortalamasının uygulamada ve
sonuçlandırmada mücadeleci
üzerinde olması
idari kadroya sahip olunması  4- Millî Eğitim Müdürlüğü ile


problemlerin olmayıĢı
4-Ortaöğretimdeki okullaĢma  5-Ġl genelinde okullarda ve
oranının Türkiye ortalamasının Millî Eğitim Müdürlüklerine
Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
arasında koordinasyon ve
iletiĢimin kolay kurulması
bağlı olan kurumlarda
üzerinde olması
 5-Müdürlüğümüz ve
teknolojik donanımın iyi

olması ve öğretim
Müdürlüğümüze bağlı kurum
teknolojisinin eğitimin
çalıĢanlarının kurumumuzun
amaçları doğrultusunda
hedeflerini gerçekleĢtirmesini
kullanılması
sağlayacak bilgi, beceri,
 6- Bilgi iletiĢim teknolojileri
deneyim ve yeteneklerle sahip
alanında yetiĢmiĢ ve yetenekli
olması ve kurumun sunduğu
personelin bulunması,
geliĢme olanaklarına etkin bir
sayısının giderek artıĢ
Ģekilde katılmaları
 6-Müdürlüğümüz çalıĢanlarının
göstermesi
insan iliĢkilerine önem vermesi

 7-Güven, saygı ve hoĢgörüye
dayalı iliĢkilerin mevcut
olması
 8-ÇalıĢanlar arasında güçlü ve
etkili iletiĢimin olması
40
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
 9-Ġl, ilçe, okul ve kurumlarda
çalıĢan idareci ve memurların
bilgisayarı iyi derecede
kullanabilmeleri
 10-ĠletiĢime ve ekip
yönetimine açık yönetici
kadrosu olması
 11-Kurumlar arası etkili
iletiĢime sahip olunması
 12-Kurum liderlerinin tarafsız
ve yeniliklere açık, vizyon
sahibi olması
 13- e-YazıĢmaların tüm okul
ve ilçelerde kullanılıyor
olması
 14-Ġdarecilerin aldığı kararları
personeliyle paylaĢması
 15-Deneyimli uzman
personelin varlığı
41
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Zayıf Yönler
Eğitim ve Öğretime EriĢim
 1-Ortaöğretimde taĢımalı
 1-ÇalıĢanların hizmet içi
Kurumsal Kapasite
 1-Ġhtiyaçlara cevap
öğrenci oranının % 16,64
eğitime bakıĢ açısı (Puan için
veremeyen Ġl MEM hizmet
olması
düĢünülmesi)
binası
 2-Ġlkokul/Ortaokul taĢımalı
öğrenci oranının % 22,19
olması

Eğitim ve Öğretimde Kalite
 2-Özel okulların az oluĢu
 2-Ġlimizde geliĢen yerel basın
 3-Okulların spor tesislerinin
olmayıĢı
yayın hizmetlerinden kurum
olarak yeterince
 4-Özellikli okulların (belirli
yararlanılamaması
bir amaç doğrultusunda eğitim 3- Kalite, verimlilik, proje
veren okulların) azlığı
 5-Ġl ve ilçe merkezlerinde
sayıca çok olan hizmet süresi
30 yılı aĢkın tecrübeli
öğretmenlerin yeni geliĢen
yöntem ve teknolojik
geliĢmelere uyum
sağlayamaması
 6-Bazı öğretmen ve
yöneticilerin yeni geliĢmelere
kapalı olması
 7-Öğretmenlerin kendilerini
yenileyememeleri
 8- Ġlimize atanıp zorunlu
hizmeti tamamlayınca ayrılan
çeĢitli alanlarda yeteneği ve
birikimi olan öğretmenlerden
kurum adına yaralanılamaması
 9- Ġl ve ilçelerde yer alan
ortaöğretim kurumlarının kendi
türlerinde tek olması nedeniyle
rekabet olmaması
42
gibi konu ve alanlara
Müdürlüğümüz yöneticilerinin
mesafeli yaklaĢmaları
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Fırsatlar
Eğitim ve Öğretime EriĢim
Eğitim ve Öğretimde Kalite
1-Eğitim ve öğretime yönelik  1-Eğitime
talebin ilimizde giderek
ödeneklerin
artması
kalemlerine
Kurumsal Kapasite
aktarılan 1-Diğer kamu kurum ve
ve
harcama kuruluĢların desteği
aktarılan
 2-Hayırseverlerin katkıları
ödeneklerin artırılması
 2-Ġlimiz
halkının
eğitim
 3-Hazır öğretmen kaynağının
 2-Okullarımızda
FATĠH
öğretime olan ilgisi
olması
projesi kapsamında akıllı
 4-Üniversite iĢbirliği
tahtaların bulunması
3-Hayat boyu öğrenmeyi
 3-Öğrencilerimiz
arasında 5-Ġlimizin enerji ve turizm
destekleyen devlet
fırsat eĢitliği sağlayan tablet Ģehri olarak gelecek vadetmesi
politikalarının varlığı
 6-Kamuoyu desteği
bilgisayarların bulunması
 4-Hizmet
içi
eğitimlerin 7-Yöremizin tarihî ve kültürel
kademeli ve planlı yapılması
zenginliği, coğrafi yapısı
 5-AB Projelerinin varlığı
 8-e-Evrak sistemine geçilmesi

 8-Hızlı teknolojik geliĢmeler
 9-Ġlimizin orman ve orman
ürünleri açısından zengin bir il
olması
 10-Baraj inĢaatları nedeniyle
ilimize tarihinin en büyük
yatırımlarının yapılıyor olması
 11-Ġlimizin
zorunlu
hizmet
kapsamına alınması
 12-Diğer illerde çok sayıda
Artvinli iĢadamı ve bürokratın
bulunması
43
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Tehditler
Eğitim ve Öğretime EriĢim
 1-Sosyoekonomik
düĢük oluĢu






Eğitim ve Öğretimde Kalite
Kurumsal Kapasite
düzeyin 1-Öğrencilerin ilgi ve
 1-Ġlimizde ulaĢımı olumsuz
isteklerinin göz ardı edilmesi
etkileyen yol çalıĢmaları
2-Sosyal, sportif ve kültürel 
2- Öğrenci ve ailelerin faaliyetlerde alan eksikliği
meslekler ve iĢ hayatıyla ilgili
3- Toplumda kitap okuma,
bilgi eksiklikleri
spor yapma, sanatsal ve
kültürel faaliyetlerde bulunma
alıĢkanlığının yetersiz olması 
3-Sanayinin
yetersizliği,
iĢletme azlığı  ve sanayi 4-Öğretim programlarının
sıklıkla değiĢtirilmesi
Ģehirlerine uzaklık


4-Azalan
nüfus
yapısı, 5-Ġstihdam imkânlarının
ilimizden il dıĢına yaĢanan yetersiz olması

hızlı göç
 6- Ġlimizde yaĢanan hızlı

öğretmen sirkülâsyonu
2- Ġlimize atanmıĢ öğretmen
ve memurların Artvin‟de
yaĢamın pahalı olması
nedeniyle tayin istemeleri
3-Medyanın eğitime olumsuz
etkisi
4-Ġlimizin coğrafi
özelliklerinin bina, arsa vs.
diğer hizmetlerin iĢleyiĢini
zorlaĢtırması
5-Tecrübeli
memurların
il
dıĢına gitme isteği
7-Okul ve eğitim kurumu
yapımları için uygun arazilerin 6-Ġldeki sağlık hizmetleri vb.
bulunamaması
kamu
hizmetlerinin
yetersizliği
 7-Ġlimizin
küçük
olması
nedeniyle
bir
yer
kamu
yatırımları dıĢında ciddi bir
yatırımın olmaması
 8- Ġlimizdeki kamu
kurumlarına atanan
bürokratların ilimizi geçiĢ yeri
olarak görmeleri
 9-Ġlimize ulaĢım imkânlarının
sınırlı ve zor oluĢu
44
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
F- SORUN / GELĠġĠM ALANLARI
Kurumumuzun mevcut durumu ve varoluĢ gerekçesinden hareketle, bütçenin uzun vadeli amaç
ve hedefler doğrultusunda kullanımıyla geliĢtirilmesi gereken alanlar, yapılan analizler dâhilinde
geleceğe dönük bir bakıĢ açısını içerecek Ģekilde tespit edilmiĢtir.

Eğitim ve öğretime eriĢimde 11,

Eğitim ve öğretimde kalitede 13,

Kurumsal kapasitede 8,
olmak üzere toplam 32 sorun/geliĢim alanı tespit edilmiĢtir.
GeliĢim Alanları:
-
Eğitim ve Öğretime EriĢimde;
• Okul öncesi eğitiminde okullaĢma
• Ġlkokulda okullaĢma
• Ġlkokulda devamsızlık
• Ortaokulda okullaĢma
• Ortaokulda devamsızlık
• Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ
• Lise okullaĢma
• Lise devamsızlık
• Özel eğitim dâhilinde olan bireylere eriĢim
• Özel eğitimi yaygınlaĢtırma
• Özel yatırımlarda artıĢ
• Hayat boyu öğrenmeye katılım
45
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
-
Eğitim ve Öğretimde Kalitede;
• Sınav kaygısı ve baĢarı yüzdesi
• Mesleki ve teknik eğitimin tercih edilebilirliğini yükseltme
• Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere yüksek oranlı katılım
• Lisanslı sporcu sayısını artırma
• Bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerde artıĢ
• Türkçenin doğru ve etkin kullanımı
• Okuma kültürü
• Öğrenciler arasında var olan Ģiddet eğiliminde azalma
• Öğrencilere yönelik rehberlik faaliyetleri
• Öğrencilere yönelik uyum faaliyetleri
• Zaralı alıĢkanlıklar
• Hayat boyu öğrenmeye katılımın artması
• Okul temizliği, öğrenci sağlığı ve hijyen
-
Kurumsal Kapasite;
• Personelin memnuniyet oranının arttırılması
• Hizmet içi faaliyetlerine katılan personel sayısında artıĢ
• Stratejik plan farkındalığının artırılması
• Aidiyet duygusunun güçlendirilmesi
• Velilere yönelik düzenlenen faaliyetlerin arttırılması
• Donatı malzemesi eksikliklerinin giderilmesi
• Hizmet binalarının fiziki kapasitelerinin arttırılması
• Finansal kaynakların etkili kullanımı
46
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
G-STRATEJĠK PLAN MĠMARĠSĠ
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planında aĢağıdaki stratejik plan mimarisi yer
almaktadır:
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠMĠN BĠLEġENLERĠ
1.
Eğitim ve Öğretime EriĢim
1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama
1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma
1.1.2. Ġlköğretimde okullaĢma
1.1.2.1. Ġlkokul
1.1.2.2. Ortaokul
- Genel ortaokul
- Ġmam-hatip ortaokulu
1.1.3.Ortaöğretimde okullaĢma
1.1.3.1.Genel ortaöğretim
1.1.3.2.Mesleki ve teknik ortaöğretim
1.1.3.3.Din öğretimi
1.1.4. Yükseköğretime katılım
1.1.5. Özel eğitime eriĢim
1.1.6. Özel öğretim
1.1.6.1. Okul öncesi
47
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
1.1.6.2. Ġlköğretim
- Ġlkokul
- Ortaokul
1.1.6.3.Ortaöğretim
- Genel ortaöğretim
- Mesleki ve teknik ortaöğretim
- Din öğretimi
1.1.7. Hayat boyu öğrenmeye katılım
1.1.8. Açık Öğretim
1.1.8.1. Açık öğretim ortaokulu
1.1.8.2. Açık öğretim lisesi
1.1.8.3. Mesleki açık öğretim lisesi
1.2. Eğitim ve Öğretimi Tamamlama
1.2.1. Ġlköğretimi tamamlama
1.2.1.1. Ġlkokula devam
1.2.1.2. Ortaokula devam
1.2.2. Ortaöğretimi tamamlama
1.2.2.1. Örgün ortaöğretim
-Genel ortaöğretim
-Genel ortaöğretime devam
48
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
-Genel ortaöğretimi terk
-Genel ortaöğretimde sınıf tekrarı
-Mesleki ve teknik ortaöğretim
-Mesleki ve teknik ortaöğretime devam
-Mesleki ve teknik ortaöğretimi terk
-Mesleki ve teknik ortaöğretimde sınıf tekrarı
-Din öğretimi
-Din öğretimine devam
-Din öğretimini terk
-Din öğretiminde sınıf tekrarı
1.2.2.2.Açık öğretimi tamamlama
-Açık öğretim ortaokulu
-Açık öğretim lisesi
-Mesleki açık öğretim lisesi
2. Eğitim ve Öğretimde Kalitenin BileĢenleri
2.1.
Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1. Öğrenci
2.1.1.1.Hazır oluĢ
2.1.1.2.Sağlık
2.1.1.3.Erken çocukluk eğitimi
49
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
2.1.1.4.Kazanımlar
2.1.2. Öğretmen
2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri
2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi
2.1.5. Program ve türler arası geçiĢler
2.1.6. Rehberlik
2.1.7. Ölçme ve değerlendirme
2.1.8. Ġzleme ve değerlendirme
2.2.
Eğitim ve Öğretim ile Ġstihdam ĠliĢkisinin GeliĢtirilmesi
2.2.1. Bir üst öğrenime hazırlama
2.2.2. Hayata ve istihdama hazırlama
2.2.3. Akreditasyon
2.3.
Yabancı Dil ve Hareketlilik
2.3.1 Yabancı dil yeterliliği
2.3.2 Uluslararası hareketlilik
3. Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesine Ait BileĢenler
3.1.
BeĢerî Altyapı
3.1.1. Ġnsan kaynakları planlaması
3.1.1.1.Öğretmen
3.1.1.2.Yönetici
3.1.1.3.Maarif müfettiĢleri
50
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
3.1.1.4.Diğer eğitim personeli (memur, hizmetli, 4C vs.)
3.1.2. Ġnsan kaynakları yönetimi
3.1.3. ĠĢ analizleri ve iĢ tanımları
3.1.4. Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi
3.1.5. Kariyer yönetimi
3.2.
Fiziki ve Mali Altyapı
3.2.1. Okul bazlı bütçeleme ve finansal kaynakların etkin dağıtımı
3.2.2. Eğitim tesisleri ve altyapı
3.2.3. Donatım
3.3.
Yönetim ve Organizasyon
3.3.1. Kurumsal yapının iyileĢtirilmesi
3.3.2. Bürokrasinin azaltılması
3.3.3. AB‟ye ve uluslararası uyum
3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetiĢim
3.3.4.1.Çoğulculuk
3.3.4.2.Katılımcılık
-
Öğrenci
-
Aile
-
ÇalıĢanlar
-
Sosyal paydaĢlar ve sektörler
51
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
3.3.4.3.ġeffaflık ve hesap verebilirlik
3.3.5. Kurumsal rehberlik ve denetim
3.4.
Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımının Arttırılması
3.4.1. e-Devlet kapasitesinin arttırılması
3.4.2.Elektronik ağ ortamlarının etkin kullanımının arttırılması
3.4.3. Elektronik veri toplama ve analiz
3.4.4. Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaĢımı
3.4.5. DYS‟nin yaygınlaĢtırılması
BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELĠM
A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER
3.1 Misyon
BaĢöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK‟ün “muasır medeniyet seviyesine ulaĢmak” hedefine
emin adımlarla ilerleyip, eğitimde kalite ve verimliliği artırarak, bilinçli veli ve kendini sürekli
yenileyen öğretmenler ile çağın gerektirdiği donanıma sahip, kendini tanıyan, geleceğe mutlu bir
ortamda hazırlanan, yeteneğini keĢfedip geliĢtirebilen, yenilikçi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını
karĢılayabilen, araĢtırma, geliĢtirme ve çözüm yöntemlerini kullanabilen, millî ve manevi
değerlerini özümsemiĢ öğrenciler yetiĢtirmek.
3.2. Vizyon
Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiĢtirmek için eğitim öğretimin her alanında öncü
olmak.
3.3. Temel Değerler
* EĢitlik-Adalet
52
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
*Güvenilirlik
* Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik
* Ahlakî Değerlere Bağlılık
* Saygı-HoĢgörü
* Liyakat
* Sürekli GeliĢim-DeğiĢim
* Ġnsan Haklarına Saygı
* ĠĢbirliği-Katılımcılık
* Verimlilik
* Çevreye ve Bütün Canlıların YaĢam Haklarına Duyarlılık
B. STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU
Stratejik Amaç 1
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil Ģartlar altında eriĢmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1
Özel politika gerektiren gruplar baĢta olmak üzere tüm bireylere kendilerine sunulan
eğitim ve öğretim hizmetine adil Ģartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam
ve imkân sağlamak.
Stratejik Amaç 2
Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranıĢın kazandırılması
ile giriĢimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletiĢime ve öğrenmeye açık, özgüven ve
sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetiĢmesine imkân sağlamak.
53
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejik Hedef 2.1
Eğitimde kalite ve verimliliği arttırıp çağın gerektirdiği donanıma sahip bireyler
yetiĢtirmek adına bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere
katılım oranını ve öğrencilerin akademik baĢarı düzeylerini arttırmak.
Stratejik Hedef 2.2
Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir üst kurum ya da alana
yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla çalıĢmalar yapmak.
Stratejik Hedef 2.3
Eğitimde yenilikçi yaklaĢımların kullanılmasını sağlayarak bireylerin yabancı dil
yeterliliğini ve uluslararası öğrenci / öğretmen hareketliliğini arttırmak.
Stratejik Amaç 3
Daha etkin bir kurumsal yapıya ulaĢmak için var olan beĢerî, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile
yönetim ve organizasyon yapısını iyileĢtirerek eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi arttıracak
etkin ve verimli iĢleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek.
Stratejik Hedef 3.1
Eğitim öğretim hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak için insan kaynaklarının yapısını
ve niteliğini geliĢtirmek.
Stratejik Hedef 3.2
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis
etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluĢturmak.
54
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejik Hedef 3.3
Etkin bir Ģekilde kullanılan izleme ve değerlendirme sistemi ile çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf,
hesap verebilirliğe sahip bir yönetim ve organizasyon yapısını oluĢturmak.
Stratejik Hedef 3.4
Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluĢturmak ve bakanlık
hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini arttırmak.
55
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
I. TEMA
EĞĠTĠME VE ÖĞRETĠME
ERĠġĠM
56
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
C-TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJĠLER
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM
Stratejik Amaç 1 Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil Ģartlar altında eriĢmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1 Özel politika gerektiren gruplar baĢta olmak üzere tüm bireylere kendilerine
yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil Ģartlar altında katılmaları ve tamamlamaları
için ortam ve imkân sağlamak.
Hedefin Mevcut Durumu
Sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biri bireylerin eğitim ve öğretime
katılmaları ve bu eğitim ve öğretimi tamamlamalarıdır. Bu amaçla katılım payını arttırmak için
bireylere eĢit Ģartlarda eğitim hizmetleri sunulmalıdır. Artvin‟de ise eğitime eriĢimin ayrı bir
önemi vardır. Sektöre, sanayiye ve tarıma dayalı geçim kaynaklarının azlığından dolayı
insanların sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkısı eğitimle olmaktadır.
Artvin‟deki net okullaĢma oranlarını ele alırsak 2012 yılında okul öncesinde (60-66 ay) % 86,72,
ilkokulda %99,41, ortaokulda %96,13 ve ortaöğretimde ise 84,33‟tür. 2014 yılında ise okul
öncesi eğitimde öğrenci sayının azalması beraberinde (60-66 ay) % 55,17‟lik bir oran getirmiĢtir,
ilkokulda %99,10, ortaokulda %97,23 ve ortaöğretimde ise 92,67‟dir. Yaygın eğitim sistemi
içindeki bireylerin sosyal ve iĢ hayatı niteliklerini geliĢtirmek ve yeni nitelikler kazandırmak
amaçlı düzenlenen yetiĢkin eğitim faaliyetlerine katılım oranını artırmak için ilimizde dar gelirli
vatandaĢlarımıza yönelik açılan kurslara katılan kiĢi sayısı 2012 yılında 1.786, 2013 yılında 918
ve 2014 yılında 923‟tür. Bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak iĢ becerileri edindirmek
üzere açılan meslek edindirme kursları 2012‟de 38, 2013‟te 48 ve 2014‟te 50 iken katılımcı
sayıları 2012‟de 456, 2013‟te 546 ve 2014‟te 700 kiĢidir. Örgün öğretimin her kademesinde
okullaĢma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye katılımın artması, devamsızlığın ve okul
terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika gerektiren
grupların eğitime eriĢim olanaklarının artması, özel öğretim kurumlarının payının artması
hedeflenmektedir.
Yaygın eğitimde farkındalığı arttırarak bölgesel ihtiyaçlara yönelik kurslarla halkın talebini
arttırıp, nitelikli eğitilmiĢlik oranını yükseltmek hedeflenmektedir.
57
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Performans Göstergeleri
No
1.1
Önceki Yıllar
Performans Göstergeleri
1.1.1. Okul Öncesi
1.1.2.
Ġlkokul
1.1.3. Ortaokul
OkullaĢma
oranı
Yapılan
Bilgilendirme
Toplantıları
OkullaĢma
oranı
Okul terk
sayıları
OkullaĢma
oranı
Okul terk
sayıları
Hedef
2012
2013
2014
2019
5 yaĢ
(60-66 ay) %
86,72
74,95
55,17
70,39
4-5 yaĢ
(48-66 ay)%
54,46
59,47
49,03
62,55
3-5 yaĢ
(37-66 ay)%
39,13
41,91
36,77
46,90
Velilere Yönelik
2
2
1
2
%
99,41
99,46
99,10
100
10
11
15
6
96,13
96,13
97,23
100
15
10
16
7
84,33
86,73
92,67
100
76
87
87
67
KiĢi bazında ele
alınmıĢtır
%
KiĢi bazında ele
alınmıĢtır
1.1.4.
Ortaöğretim
OkullaĢma
oranı
Okul terk
sayıları
1.1.5. Zorunlu eğitimde net
%
KiĢi bazında ele
alınmıĢtır
okullaĢma oranı (%)
%
93,29
94,10
96,33
100
1.1.6. Özel eğitime yönlendirilen
Ġnceleme yapılan
kiĢi sayısı
-
-
745
819
-
-
597
656
-
-
0
2,81
0
0
13,23
11,90
0,004
0,003
bireylerin yönlendirildikleri
eğitime eriĢim oranı (%)
1.1.7.
Örgün eğitimde 10 gün ve
üzeri devamsız öğrenci oranı
YerleĢen kiĢi
sayısı
Ġlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim
-
Zorunlu eğitimden erken
1.1.8.
ayrılma oranı (%)
%
58
0,003
0,003
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
kendi
1.1.9. Ortaöğretimde,
isteğiyle ve okuma hakkı
bittiği için örgün eğitim
%
dıĢına çıkan öğrenci oranı
(%)
Okul öncesi
1.1.10.
Ġlkokul
Özel öğretimin payı (%)
Ortaokul
Ortaöğretim
boyu
öğrenme
1.1.11. Hayat
KiĢi bazında ele
kapsamındaki
kursları
alınmıĢtır
tamamlama oranı
Açık öğretim
1.1.12.
ortaokulu
Açık öğretim okullarında Açık öğretim
kaydı olan öğrenci sayısı
lisesi
Mesleki açık
öğretim lisesi
1.1.13. Eğitim ve öğretime dâhil
olmuĢ, özel eğitime ihtiyaç KiĢi bazında ele
duyan tespit edilmiĢ kiĢi alınmıĢtır
sayıları
sınıflara Ġlkokul&Ortaokul
1.1.14. Uygun
yerleĢtirilmiĢ
kaynaĢtırma
Lise
öğrenci sayısı
1.1.15. Dar gelirli nüfusa yönelik
Yaygın Eğitim /
olarak
açılan
kurslarda
KiĢi
katılımcı sayısı
Bölgesel
ihtiyaçlar
göz Açılan kurs
önünde bulundurularak iĢ sayıları
1.1.16. becerileri edindirmek üzere
Açılan kurslara
açılan meslek edindirme
katılımcı sayıları
kurslar ve katılımcı sayıları
0,10
0,10
0,19
0,17
0,014
0,011
0,008
-
0,007
0,011
0,010
-
0,02
0,009
0,007
-
0,03
0,03
0,02
-
4203
4543
6025
6780
-
-
414
373
-
-
1771
1594
-
-
378
341
391
451
161
158
378
328
301
382
94
131
145
182
1786
918
923
1176
38
42
50
80
456
546
700
1126
Not: Kaynaklar : Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim İstatistikleri Kitabı (1.1.1, 1.1.2,
1.1.3,1.1.4 ), Artvin İl MEM İstatistikleri
59
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejiler
STRATEJĠ
DĠĞER SORUMLU
BĠRĠMLER
ANA SORUMLU
1-Çağ
nüfusunun
hareketlerinin izlenmesine
ve ihtiyaç duyulan istatistikî
verilerin sağlanması için Temel Eğitim
gerekli alan çalıĢmasının
kurum
tarafından
yürütülmesine
özen
gösterilecektir.
2-Okul öncesi eğitimi almıĢ
birey sayısında hedeflenen
artıĢın sağlanması için kamu
envanterine kayıtlı ve atıl
durumdaki okul ve kurum Temel Eğitim
binaları ile sınıf ve odaların
okul öncesi eğitim kurumu
olarak
kullanılmasına
yönelik çalıĢmalara ağırlık
verilecektir.
3-Sivil toplum kuruluĢları,
Belediye ve diğer kurumlar
ile
iĢbirliği
yapılarak
Temel Eğitim
anasınıflarında destek ve
aile eğitimleri faaliyetleri
sürdürülecektir.
4-Velileri okul öncesine
duyarlı hale getirmek için
her kademedeki eğitim
Temel Eğitim
kurumlarında
velilere
bilinçlendirme
eğitimleri
yapılacaktır.
5- Temel eğimde mevcut
okullaĢma oranını korumak,
okul
öncesi
ve
ortaöğretimde
hedeflenen
Temel Eğitim
okullaĢma
oranlarına
ulaĢmak için fiziki kapasite
arttırımı sağlanacaktır.
60
BĠRLĠKTE
ÇALIġILACAK
DĠĞER
KURUMLAR
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
Nüfus Ġl
Müdürlüğü
Artvin Belediyesi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
ĠnĢaat Emlak
Destek Hizmetleri
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Artvin Valiliği
Ġl Nüfus
Müdürlüğü
Artvin Belediyesi
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
Nüfus Ġl
Müdürlüğü
Artvin Belediyesi
Ġl Özel Ġdaresi
STK‟lar
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Destek Hizmetleri
ĠnĢaat Emlak
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Ġl Özel Ġdaresi
Çevre ve ġehircilik
Ġl Müdürlüğü
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
6-Türkiye Ġstatistik Kurumu
verilerine dayanılarak Millî
Eğitim Bakanlığınca yapılan
ve
kesin
kayıtları
kendilerince
yapılmamıĢ
olan temel eğitime devam
etmeyen öğrencileri tespit
etmek
için
araĢtırma
yapılacaktır.
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Ortaöğretim
Hizmetleri
Mesleki ve Teknik
9-Hedeflenen
okullaĢma
oranına
ulaĢmak,
okul
terklerini azaltmak için
kamuoyunu
bilinçlendirmeye
yönelik
etkinlikler
düzenlenecek,
yerel
basınla
iĢbirliği
yapılacaktır.
10-Okul terklerinin ve iliĢiği
kesilenlerin
sınıflar
itibarıyla takip edilerek
nedenlerinin araĢtırılması ve
çözüm
önerilerinin
geliĢtirilerek okul terklerinin
ve
iliĢiği
kesilenlerin
sayısının
azaltılması
sağlanacaktır.
Türkiye Ġstatistik
Kurumu
Eğitim
Ġlçe Millî Eğitim
Din Öğretimi
Müdürlükleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
ĠnĢaat Emlak
Destek Hizmetleri
7-Özel sektörün yatırımları
Strateji GeliĢtirme
teĢvik edilerek hayırsever
Hizmetleri
kiĢi, kurum ve kuruluĢların
Özel Büro
katkıları sağlanmaya devam
edilecektir.
8- Örgün ve yaygın eğitim
tanıtım
faaliyetleri
gerçekleĢtirilecek;
bu
konuda
kamuoyu
oluĢturulması için yerel
faaliyetlere
ağırlık
verilecektir.
Artvin Valiliği
Hayat Boyu Öğrenme
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Özel Büro
Özel Sektör
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
STK‟lar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Yerel Basın
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
STK‟lar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Özel Öğretim
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
STK‟lar
Yerel Basın
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Artvin Belediyesi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
61
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
11- Öğrencilerin baĢarıları
bir bütün olarak ele alınıp
değerlendirilecek, öğrenci
baĢarısının
belirlenmesi
amacıyla hazırlanan ölçme
araçlarında bilginin yanında,
kavrama, uygulama, analiz,
sentez ve değerlendirme
düzeyindeki
becerilere
ağırlık verilecektir.
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Strateji GeliĢtirme
Eğitim
Hizmetleri
Din Öğretimi
Destek Hizmetleri
Özel Eğitim ve
Artvin Valiliği
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Rehberlik
12-Sektörlerle
iĢbirliği
içinde, ihtiyaç duyulan
niteliklere sahip iĢ gücünü
yetiĢtirmek ve mezunların Mesleki ve Teknik
istihdamını
sağlayarak Eğitim
onların geleceğe daha emin
adımlarla
ilerlemeleri
sağlanacaktır.
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Destek Hizmetleri
13- Toplumda mesleki
teknik eğitim farkındalığı
oluĢturarak daha fazla tercih
Mesleki ve Teknik
edilir hale getirilerek okul
çeĢitliliği hakkında bilgi Eğitim
verilip öğrencilerin beceri
ve isteklerine göre seçim
yapmaları sağlanacaktır.
Temel Eğitim
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Destek Hizmetleri
14-Öğrencilerin
sektörde
alan dıĢı çalıĢtırılmasının
önlenmesi
ve
meslek
kuruluĢlarının
mesleki
eğitmen desteklerinin ve
öğrencilere mesleki eğitim Mesleki ve Teknik
verme
sorumluluklarının
yasal
yükümlülüklerle Eğitim
yerine
getirmelerinin
sağlanması
için
okul
yönetimi ve koordinatör
öğretmenlerin
sektör
yöneticileri ile daha fazla
iĢbirliği
yapmaları
sağlanacaktır.
Sektörel KuruluĢlar
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Artvin Sanayi v e
Ticaret Odası
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Sektörel KuruluĢlar
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Artvin Sanayi ve
Ticaret Odası
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Sektörel KuruluĢlar
Temel Eğitim
Artvin Valiliği
Din Öğretimi
Artvin Belediyesi
Strateji GeliĢtirme
Artvin Sanayi ve
Hizmetleri
Ticaret Odası
Destek Hizmetleri
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
62
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
15-
Tüm
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hayat Boyu Öğrenme
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
eksiklikleri
giderilmiĢ,
donatımı
tamamlanmıĢ
ortamlarda Destek Hizmetleri
görülmesi
öğrenim
sağlanacaktır.
16-
Okullarda
güvenli
ortamın sağlanması, Ģiddetin
önlenmesi için
gerekli
önlemlerin alınması, diğer
kurulumlarla
iĢbirliği
yaparak güvenli alanların
oluĢturulması
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ve
nedenlerden
çeĢitli
dolayı
yaĢanabilecek
okul
Temel Eğitim
Artvin Valiliği
Ortaöğretim
Artvin Belediyesi
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Özel Büro
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
STK‟lar
Artvin Ġl Emniyet
Hizmetleri
Müdürlüğü
terklerinin önüne geçilmesi
için çalıĢmalar yapılacaktır.
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
17-Ġl Nüfus Müdürlüğü ile
ortaklaĢa bir takip sistemi
Strateji GeliĢtirme
oluĢturarak okula baĢlama Temel Eğitim
Hizmetleri
yaĢı
gelen
öğrencilerin
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
STK‟lar
takipleri yapılacaktır.
Artvin Ġl Emniyet
Müdürlüğü
18-Okullarımızda
sınıf
tekrarı yapan ve okulu terk Temel Eğitim
eden
öğrencilerimizin Ortaöğretim
baĢarısızlık
nedenlerinin Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
araĢtırılması için rehberlik
Rehberlik Hizmetleri
çalıĢmaları yapılarak oranlar
düĢürülecektir.
63
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Artvin Valiliği
19-Artvin halkında Hayat
Öğrenme
Boyu
Ġlçe Millî Eğitim
ile
farkındalık oluĢturmak için Hayat Boyu Öğrenme
Hizmetleri
tanıtım
çalıĢmaları
Strateji GeliĢtirme
Müdürlükleri
Hizmetleri
Halk Eğitimi
Özel Büro
Merkezi ve ASO
geliĢtirilecektir.
Müdürlüğü
Yerel Basın
AraĢtırma
20-Rehberlik
Merkezi öncülüğünde özel
duyan Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
bireyler tespit edilip, kayıt
eğitime
ihtiyaç
altına alınacak ve kayıtlar
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
RAM
Aile ve Sosyal
Politikalar Ġl
Müdürlüğü
güncel tutulacaktır.
Temel Eğitim
Ortaöğretim
21- Eğitsel tanımlama ve
Özel Eğitim ve
çalıĢması Rehberlik Hizmetleri
değerlendirme
yapılacaktır.
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
RAM
Aile ve Sosyal
Politikalar Ġl
Müdürlüğü
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
22-
Eğiticilerin
gerekli
ve Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
katılması
görülen
eğitim
seminerlere
sağlanacaktır.
23- Her eğitim öğretim yılı
baĢında
kaynaĢtırma
öğrencilerinin
sınıflara
Özel Eğitim ve
uygun Rehberlik Hizmetleri
yerleĢtirilmeleri
sağlanacaktır.
64
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
RAM
Aile ve Sosyal
Politikalar Ġl
Müdürlüğü
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
RAM
Aile ve Sosyal
Politikalar Ġl
Müdürlüğü
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
24- Eğitim
baĢında
öğretim
Temel Eğitim
yılı
kaynaĢtırma Özel Eğitim ve
her
öğrencisinin seviyesine göre Rehberlik Hizmetleri
ders
eğitim
planı
oluĢturulacaktır.
fiziki
25-Okulların
yapılarında
göre
özel
ihtiyaca
düzenlemeler
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
yapılacaktır.
Ortaöğretim
Artvin Valiliği
Din Öğretimi
RAM
Strateji GeliĢtirme
Ġlçe Millî Eğitim
Hizmetleri
Müdürlükleri
Destek Hizmetleri
Artvin Valiliği
ĠnĢaat ve Emlak
Artvin Belediyesi
Temel Eğitim
Ġl Özel Ġdaresi
Ortaöğretim
Çevre ve ġehircilik
Din Öğretimi
Ġl Müdürlüğü
Strateji GeliĢtirme
RAM
Hizmetleri
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
26- Öğrencilerin sosyal ve
kültürel faaliyetlere katılımı
desteklenecek, bu konunun
sağlıklı geliĢimi ve baĢarıyı
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
destekleyici niteliği veliler
Temel Eğitim
Artvin Valiliği
Ortaöğretim
Artvin Belediyesi
Din Öğretimi
Kaymakamlıklar
Strateji GeliĢtirme
RAM
Hizmetleri
Ġlçe Millî Eğitim
nezdinde vurgulanacaktır.
Müdürlükleri
27-Özel eğitime ihtiyaç
duyan bireylerin sosyal Özel Eğitim ve
ortamlarda
akranlarıyla Rehberlik Hizmetleri
birlikte eğitim almaları için,
gerekli
çalıĢmalar
yapılacaktır.
65
Destek Hizmetleri
ĠnĢaat ve Emlak
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
RAM
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
28-Özel eğitime ihtiyaç
duyan bireylerin sosyal
uyum
ve
iyileĢtirme
süreçlerinin desteklenmesi Özel Eğitim ve
açısından önem arz eden Rehberlik Hizmetleri
sanatsal, kültürel ve sportif
yarıĢma ve faaliyetlere
katılmaları
için
teĢvik
edilecektir.
29-Rehberlik
AraĢtırma
Merkezi öncülüğünde özel
Özel Eğitim ve
eğitime
ihtiyaç
duyan
Rehberlik Hizmetleri
bireyler tespit edilip, kayıt
altına alınacak ve kayıtlar
güncel tutulacaktır.
30-Yaygın
eğitim
kapsamındaki
eğitimlerin
içeriği bireylerin ilgi ve
istekleri
ile
ülkenin
ihtiyaçları
doğrultusunda Hayat Boyu Öğrenme
Hizmetleri
güncellenmesi,
zenginleĢtirilmesi ve etkin
tanıtımların
yapılması
sağlanacaktır.
31- Dar gelirli nüfusun da
kurslardan ücretsiz olarak Hayat Boyu Öğrenme
yararlanması sağlanacaktır. Hizmetleri
32- ĠġKUR ile iĢbirliği
yaparak ilin ve bölgenin Hayat Boyu Öğrenme
ihtiyaçlarına göre kurslar Hizmetleri
açılacaktır.
66
Destek Hizmetleri
ĠnĢaat ve Emlak
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
RAM
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Destek Hizmetleri
ĠnĢaat ve Emlak
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
RAM
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Ġnsan Kaynakları
Bölümü
Destek Hizmetleri
Bölümü
Artvin Valiliği
Belediye
STK
Halk Eğitimi
Merkezi ve ASO
Ġnsan Kaynakları
Bölümü
Destek Hizmetleri
Bölümü
Artvin Valiliği
Belediye
STK
Halk Eğitimi
Merkezleri ve ASO
Ġnsan Kaynakları
Bölümü
Destek Hizmetleri
Bölümü
Artvin Valiliği
Belediye
STK
Halk Eğitimi
Merkezi ve ASO
ĠġKUR
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
* Eğitim ve Öğretime EriĢim baĢlığı ile belirlenmiĢ olan temamızın amaçlarını ve hedeflerini
gerçekleĢtirebilmek için planlanan tedbirlerimizin hiç biri mali yükümlülük taĢımamaktadır.
Mali yükümlülük taĢıyan tedbirlerimizin toplamı 20.000.000 TL„dir. Stratejik Planımızın toplam
bütçesi EK 2‟de belirtilmiĢtir.
67
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
II. TEMA
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE
KALĠTE
68
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE
Stratejik Amaç 2
Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranıĢın
kazandırılması ile giriĢimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletiĢime ve öğrenmeye
açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetiĢmesine imkân sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1 Eğitimde kalite ve verimliliği arttırıp çağın gerektirdiği donanıma sahip
bireyler yetiĢtirmek adına bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine yönelik
faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik baĢarı düzeylerini artırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak nitelikli bireylerin yetiĢebilmesi için kaliteli bir
eğitim sisteminin varlığı çok önemlidir. Kaliteli bir eğitim sistemi için bireylerin
potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortamlar sağlanarak, kiĢilerin hem bedensel, ruhsal ve
zihinsel geliĢimleri desteklenmeli hem de akademik baĢarı düzeyleri arttırılmalıdır.
Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine
yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik baĢarı düzeylerinin arttırılması
hedeflenmektedir.
Eğitim öğretimde kalite anlayıĢını benimsemek ve sürdürebilmek için eğitim ve öğretim
sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda değerlendirmek gerekmektedir. Bu amaçla uygulanan
Seviye Belirleme Sınavlarında il ortalaması 2011-2012 eğitim öğretim yılında 319,269 iken
2012-2013 eğitim öğretim yılında 287,016; 2013-2014 eğitim öğretim yılında Temel Eğitimden
Ortaöğretime GeçiĢ Sınavı Ģeklindeki uygulamada il ortalama puanı 55,9 iken 2014-2015 eğitim
öğretim yılı birinci döneminde yapılan sınavda bu oran 56,30‟dur. 2014 yılında öğrencilerimizin
Türkçe ortalaması 60,17, Matematik net ortalaması 36,82, Fen Bilimleri net ortalaması 57,08,
Sosyal Bilgiler net ortalaması 56,53, Ġngilizce net ortalaması 45,88 ve Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi net ortalaması 80,96‟dır. 2014 yılına ait Ortak Sınav ortalaması ise 2014 yılında 55,9
iken, 2015 yılı birinci dönem yapılan sınav ortalaması ise 56,30‟dur.
69
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Akademik baĢarının değerlendirilmesinde ele alınabilecek göstergelerden yıl sonu baĢarı
puanları ve Yükseköğretime GeçiĢ Sınavı (YGS) netleri ele alındığında yıl sonu baĢarı puan
ortalamaları 2012‟de 200,13 , 2013‟te 206,18 iken 2014 yılında 196,51‟dir. LYS net ortalamaları
ise 2011-2012 eğitim öğretim yılında 200,023 , 2012-2013 eğitim öğretim yılında 201,821 ve
2013-2014 eğitim öğretim yılında ise 195,044 olduğu görülmektedir. Eğitimde kaliteyi arttıracak
diğer unsurlardan biri de bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere
katılımının desteklenmesidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine katkı
sağlamak amacıyla yerel düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleĢtirilmektir.
Ġlde düzenlenen kültürel ve sanatsal alanlara yönelik yarıĢma sayıları 2012 yılında 256, 2013
yılında 279 iken 2014 yılında 331‟dir. Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra
aidiyet duygusuna sahip olması eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul
edilmektedir. Onur ve iftihar belgesi alan öğrenci oranı da bu kapsamda temel göstergelerden
biri olarak ele alınmıĢtır. Benzer Ģekilde, disiplin cezalarındaki azalıĢ da bu bağlamda ele
alınmaktadır. Mevcut durumda iftihar belgesi alan öğrenci sayısı 2014‟te ilkokulda 1786,
ortaokulda 8012 ve lisede 8951‟dir. Bu sayıların arttırılması yönünde çalıĢmalar yapılacaktır.
Çocuklarımızın ufkunu açarak giriĢimcilik ruhunu ve yaratıcılıklarını geliĢtirebildikleri projelere
katılmaları için önemli çalıĢmalar yapılmaktadır. Ġlimizde ulusal düzeyde yarıĢmalara katılım
sayıları 2014 yılına bakıldığında “Bu Benim Eserim” için 321 “TÜBİTAK” için ise 190 kiĢidir.
Öğrencilere, çağın gerektirdiği düzeyde eğitim standartları sunarak onların baĢarılı, sosyal,
sportif ve sanatsal faaliyetlere katılan, kendini ifade etme yeteneğine sahip, her açıdan sağlıklı
bireyler olmalarını hedefliyoruz.
70
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Performans Göstergeleri
Türkçe
Matematik
Fen ve
Temel
eğitimden
Teknoloji
ortaöğretime geçiĢ
Sosyal Bilgiler
ortak
sınavlarının
net ortalaması
Ġngilizce
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
2.1.2
Temel
eğitimden
ortaöğretime geçiĢ Açılan kurs
ortak
sınavlara sayıları
yönelik
gerçekleĢtirilen
faaliyetler
2.1.3
Temel
Eğitimden
Ortaöğretime GeçiĢ
Ortak Sınav Puan
Ortalamaları
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2014
60,17
36,82
Hedef
2019
66,187
40,502
-
58,21
56,69
57,08
62,788
-
56,69
57,66
56,53
62,183
-
38,35
52,02
45,88
50,468
-
63,75
69,15
80,96
89,056
16
61
68
90
319,269
287,016
180,35
187,33
177,198
194,9178
YGS-2
YGS-3
Yükseköğretime
GeçiĢ Sınavındaki YGS-4
net ortalaması
YGS-5
177,52
219,69
214,15
184,42
224,03
219,04
175,314
215,314
208,363
192,8454
237,5945
229,1993
211,04
216,09
207,187
227,9057
YGS-6
198,05
203,87
195,04
214,5539
%
200,13
206,18
196,51
216,1694
%
200,023
201,821
195,044
215,341
%
YGS-1
2.1.4
Önceki Yıllar
2013
61,50 69,17
43,62 44,42
2012
-
LYS
ortalamaları
Puan
LYS &YGS için
yapılan faaliyetler
56,30
(2015)
2.1.1
Performans Göstergesi
55,9
No
2.1
212
(2015
)
63,37
Açılan Kurslar
55
56
Yapılan Deneme
Sınavları
3
7
5
4
256
279
331
442
Ġl genelinde yapılan
Ġlkokul
kültürel ve sanatsal
Ortaokul
alanlara
yönelik
Ortaöğretim
yarıĢma sayıları
71
54
228
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
•
•
2.1.8
2.1.9
•
2.1.10
•
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
Ġlde
düzenlenen Ġlkokul
müsabaka sayıları
Ortaokul
Ortaöğretim
Ġl dıĢı müsabakalara Ġlkokul
giden ekip sayıları
Ortaokul
Ortaöğretim
Ġlkokul
Ödül Alan Öğrenci
Ortaokul
Sayıları
Ortaöğretim
Ġlkokul
Lisanslı
öğrenci
Ortaokul
sayıları
Ortaöğretim
100 Temel Eser Ġlkokul
yarıĢmasına katılan Ortaokul
öğrenci sayıları
Ortaöğretim
Ġlkokul
Kütüphanede
öğrencilerin
yararlandığı
kitap Ortaokul
sayısı
Ortaöğretim
Onur veya Ġftihar Ġlkokul
belgesi alan öğrenci Ortaokul
oranı
Ortaöğretim
Ortaöğretimde sınıf
Ortaöğretim
tekrar oranı
Disiplin cezası alan
Ortaöğretim
öğrenci oranı
Uluslararası
Ġlkokul
yarıĢmalara katılan Ortaokul
öğrenci sayısı
Ortaöğretim
Ulusal
Düzeyde
YarıĢmalara Katılan Bu Benim
Öğrenci Sayısı / Eserim
Ortaokul düzeyinde
Ulusal
Düzeyde
YarıĢmalara Katılan
TÜBĠTAK
Öğrenci Sayısı /
Lise düzeyinde
Beyaz
Bayrak Ġlkokul
sertifikasına sahip Ortaokul
okul sayısı
Ortaöğretim
Beslenme
Dostu Ġlkokul
Okul Sertifikasına Ortaokul
sahip okul sayısı
Ortaöğretim
153
162
170
195
66
70
74
84
570
598
630
728
3571
3758
3955
4582
-
535
569
723
11358
11583
13380
14.718
8005
8023
10868
11.955
16123
3275
7487
8442
16188
1198
7673
8756
16503
1786
8012
8951
18.153
1875
8412
9398
404
507
332
298
171
211
222
200
18
69
72
108
729
852
321
791
10
39
190
242
10
20
9
15
3
-
-
6
72
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejiler
STRATEJĠ
ANA SORUMLU
33- 2015 yılı sonuna kadar
mevcut sosyal donatı alanları
tespit
edilerek
kullanılır
ĠnĢaat Emlak
Destek Hizmetleri
duruma getirilecektir.
donanım
34-Gerekli
malzemeleri 2015 yılı sonuna Destek Hizmetleri
kadar temin edilecektir.
35-Okullar
arası
DĠĞER SORUMLU
BĠRĠMLER
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
arası
Artvin Valiliği
Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
spor
müsabakaları düzenlenip il Temel Eğitim
Ortaöğretim
dıĢı
müsabakalara
farklı Mesleki ve Teknik
branĢlardan daha çok ekibin Eğitim
Din Öğretimi
gönderilmesi sağlanacaktır.
36-Okullar
BĠRLĠKTE
ÇALIġILACAK
DĠĞER KURUMLAR
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
spor
müsabakaları düzenlenip il Temel Eğitim
Ortaöğretim
dıĢı
müsabakalara
farklı Mesleki ve Teknik
branĢlardan daha çok ekibin Eğitim
Din Öğretimi
gönderilmesi sağlanacaktır.
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
37-Bütün
öğrencilerin
öğrenim
gördükleri
ortamlarda
güven
ve
sorumluluk
duygusu
geliĢtirmek amacıyla bilimsel,
sosyal, kültürel ve sanatsal
alanlara yönelik yarıĢmaların
Artvin
ili
genelinde
yaygınlaĢtırması
sağlanacaktır.
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
73
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Temel Eğitim
38-Her yıl okullarımızda Ortaöğretim
öğrencilerin
ilgi
ve Mesleki ve Teknik
yeteneklerini ortaya çıkaracak Eğitim
yarıĢmalar düzenlenecektir.
Din Öğretimi
Temel Eğitim
Ortaöğretim
39-Her yıl proje yarıĢması ile
Mesleki ve Teknik
ilgili Ģartname eğitim-öğretim
Eğitim
yılı baĢında hazırlanarak
Din Öğretimi
duyurulacaktır.
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
40Ulusal
düzeyde
düzenlenen bilimsel, sosyal,
kültürel
ve
sanatsal
etkinliklere öğrenci katılım
oranları artırılacaktır.
41-Öğrencilerimizin
kiĢisel
geliĢimlerine katkı sağlayacak
ve okul baĢarısını olumlu
etkileyecek
ulusal
ve
uluslararası festival, yarıĢma
ve ekinliklere katılım teĢvik
edilecektir.
42-Okullarımızda öğrencileri
bilimsel
araĢtırmaya
ve
giriĢimciliğe teĢvik edici
faaliyetler
düzenlenerek
öğrenciler
proje
tabanlı
öğrenme
konusunda
bilinçlenmeye
yönlendirilecektir.
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Özel Büro
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Temel Eğitim
Ortaöğretim
43- Kitap okuma alıĢkanlığı Mesleki ve Teknik
kazandırmak amacıyla düzenli Eğitim
okuma saatleri yapılacaktır.
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Özel Büro
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
74
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
44- Türkçeyi etkili kullanan
Ģair ve yazarların eserlerinden Strateji GeliĢtirme
oluĢan 100 Temel Eser Hizmetleri
Okuma
YarıĢması
düzenlenecektir.
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Artvin Valiliği
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
45- Türkçeyi etkili ve güzel
kullanan Ģair ve yazarlarla Strateji GeliĢtirme
yılda en az iki kez Hizmetleri
öğrencilerin buluĢturulacağı
etkinlikler düzenlenecektir.
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Destek Hizmetleri
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Artvin Valiliği
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
46-Öğrencilerimizin
kiĢisel
geliĢimlerine katkı sağlayacak
ve okul baĢarısını olumlu
etkileyecek
ulusal
ve
uluslararası festival, yarıĢma
ve ekinliklere katılım teĢvik
edilecektir.
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Mesleki ve Teknik
Eğitim
47- Okullarımızda öğrencileri
bilimsel
araĢtırmaya
ve
giriĢimciliğe teĢvik edici
faaliyetler
düzenleyerek
öğrenciler
proje
tabanlı
öğrenme
konusunda
bilinçlenmeye
yönlendirilecektir.
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Temel Eğitim
48- Kitap okuma alıĢkanlığı Ortaöğretim
kazandırmak amacıyla düzenli Din Öğretimi
okuma saatleri yapılacaktır.
Mesleki ve Teknik
Eğitim
49- Türkçeyi etkili kullanan
Ģair ve yazarların eserlerinden
Strateji GeliĢtirme
oluĢan 100 Temel Eser okuma
Hizmetleri
yarıĢması düzenlenecektir.
Strateji GeliĢtirme
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Özel Büro Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Özel Büro Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Özel Büro
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik
Eğitim
75
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
*Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artması baĢlığı ile belirlenmiĢ olan temamızın 1. amaç, 1.
hedefini
gerçekleĢtirebilmek
için
planlanan
tedbirlerimizin
hiçbiri
mali
yükümlülük
taĢımamaktadır. Mali yükümlülük taĢıyan tedbirlerimizin toplamı 100.000.000 TL„dir. Stratejik
Planımızın toplam bütçesi EK 2‟de belirtilmiĢtir.
Stratejik Hedef 2.2
Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir üst kurum ya da alana
yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla çalıĢmalar yapmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Bireysel ve toplumsal yaĢam için önemli olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve
meslek alıĢkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kiĢisel
yönleriyle dengeli biçimde geliĢtirme sürecini yeni teknolojik geliĢmeler ile destekleyerek iĢ
hayatındaki yönlendirmeler ile paralel olarak hareket etmesini sağlamak hedeflenmektedir.
Mesleki lise seçiminde öğrencilerin yetenek ve ilgilerinin baz alınması için 8. sınıf öğrencilerine
yapılan rehberlik faaliyeti sayısı 2012 yılında 829, 2013 yılında 595 iken bu sayı 2014 yılında
845 olmuĢtur. 9. Sınıf öğrenci velilerine yönelik yapılan toplantı sayıları ise 2012 yılında 62,
2013‟te 79, 2014 ise 48 adettir. Ġlde mesleki okullaĢma oranı 2012 yılında %57,12 iken 2014
yılında 52,86 olmuĢtur. Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini daha etkin hale getirmek amacı
ile yapılan seminerlere 2014‟te katılan öğrenci sayısı 5907; öğretmen sayısı 443, aile sayısı ise
1537‟dir. Eğitim ve öğretimin daha huzurlu bir ortamda yapılması amacı ile gerçekleĢtirilen
faaliyetler arasında olan okullardaki Ģiddet olaylarının nedenlerinin tespit edilerek öncelikli
olarak belirlenen konularla ilgili düzenlenen programlara katılan öğrenci sayıları 2012‟de 18.050
iken 2014‟te 34.389; öğretmen sayıları 2012‟de 449 iken 2014‟te 1.931; aile sayıları ise 2012‟de
5.550 iken 2014‟te 10.467 olmuĢtur. Öğrencilere yönelik düzenlenen psikolojik danıĢmanlık ve
rehberlik semineri sayısı 2012‟de 495 iken 2014‟te 448‟dir.Bu seminerlere katılan öğrenci
sayıları ise 2012‟de 26.011 iken 2014‟te 10.856‟dır.
Eğitim ve istihdam iliĢkisi güçlendirilerek iĢ piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu,
yenilikçi, yaratıcı ve giriĢimci bireyler ve önceki öğrenmelerin tanındığı bir yapı oluĢturmak
amaçlanmaktadır.
76
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Performans Göstergeleri
No
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2012
Önceki Yıllar
2013
2014
Hedef
2019
829
595
845
1076
62
79
48
63
%57,21
%58,41
% 52,86
%
56,02
Öğrenci
Sayıları
5731
5734
5097
5907
Öğretmen
sayısı
403
412
384
443
Aile Sayıları
2048
2059
1328
1537
Yılın ikinci 6
aylık dönemi
içerisinde
gönderilen
raporlara
göre
18050
27450
34389
36140
Yılın ikinci 6
aylık dönemi
içerisinde
gönderilen
raporlara
göre
449
1360
1931
2057
Performans Göstergesi
Rehberlik
yapılan
8.Sınıf
öğrenci sayısı
Velilere
yönelik
düzenlenen seminer ve 9. Sınıf
toplantı sayıları
Mesleki
Eğitim
%
okullaĢma oranları
Rehberlik
ve
yönlendirme hizmetlerini
daha etkin hale getirmek
amacı ile yapılan seminer
& toplantılara katılımcı
sayıları
Rehberlik
ve
yönlendirme hizmetlerini
daha etkin hale getirmek
amacı ile yapılan seminer
& toplantılara katılımcı
sayıları
Rehberlik
ve
yönlendirme hizmetlerini
daha etkin hale getirmek
amacı ile yapılan seminer
& toplantılara katılımcı
sayıları
Okullardaki
Ģiddet
olaylarının nedenlerini
tespit ederek öncelikli
olarak
belirlenen
konularla
ilgili
düzenlenen programlara
katılan öğrenci sayıları
Okullardaki
Ģiddet
olaylarının nedenlerinin
tespit edilerek öncelikli
olarak
belirlenen
konularla
ilgili
düzenlenen programlara
katılan öğretmen sayıları
77
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
2.2.9
2.2.10
2.2.11
Okullardaki
Ģiddet
olaylarının nedenlerinin
tespit edilerek öncelikli
olarak
belirlenen
konularla
ilgili
düzenlenen programlara
katılan aile sayıları
Öğrencilere
verilen
psikolojik danıĢmanlık
ve rehberlik seminer
sayıları
Seminerlere
katılan
öğrenci sayıları
Yılın ikinci 6
aylık dönemi
içerisinde
gönderilen
raporlara
göre
5550
8084
10467
10997
KiĢi bazında
ele alınmıĢtır
495
500
448
570
KiĢi bazında
ele alınmıĢtır
26011
26078
10856
13852
Stratejiler
STRATEJĠ
ANA
SORUMLU
50-Mesleki teknik eğitim
veren okullar kendilerini Mesleki ve
tanıtıcı çalıĢmaları görsel Teknik Eğitim
ve yazılı basın yolu ile Hizmetleri
gerçekleĢtirilecektir.
51Mesleki
teknik
eğitim
okullarının
Mesleki ve
internet sitelerini mesleki
Teknik Eğitim
rehberlik ve tanıtım
Hizmetleri
faaliyetlerine uygun hale
getirmeleri sağlanacaktır.
52- Mesleki ve teknik
Mesleki ve
eğitim okullarının teknik
Teknik Eğitim
altyapıları
Hizmetleri
güçlendirilecektir.
53- Mesleki ve teknik
ortaöğretim okullarından
mezun olan öğrencilerin
istihdam
edilip
edilmediğinin kontrolü, Mesleki ve
iĢyerlerinde
Teknik Eğitim
karĢılaĢtıkları sorunların Hizmetleri
ve aldıkları eğitim yeterli
olup olmadığının tespit
edilmesi için iĢletmelerle
iĢbirliği yapılacaktır.
DĠĞER SORUMLU
BĠRĠMLER
Temel Eğitim
Hizmetleri
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
78
BĠRLĠKTE
ÇALIġILACAK
DĠĞER KURUMLAR
Artvin Valiliği
Ticaret ve Sanayi Odası
ĠĢletmeler
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
ĠĢletmeler
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
ĠĢletmeler
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Ġl Özel Ġdaresi
Artvin Valiliği
Ticaret ve Sanayi Odası
ĠĢletmeler
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
54-Yönlendirme
çalıĢmalarının
etkili
olması için geçerlilik ve
güvenirliğinin
saptanmasıyla
ilgili
araĢtırmalar yapılacaktır.
Temel Eğitim
Din Öğretimi
Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
55-Rehberlik
ve
yönlendirme hizmetlerini
daha etkin hale getirmek
amacı ile seminerler ve
bilgilendirme toplantıları
düzenlenecektir.
Temel Eğitim
Din Öğretimi
Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
56- Okullardaki Ģiddet
olayları ve madde
bağımlılığı konusundaki
önleyici tedbirler tespit
edilerek hedef kitleye
yönelik iyileĢtirme
çalıĢmaları
düzenlenmesi; baĢta
Emniyet Genel
Müdürlüğü olmak üzere
bu alanda faaliyet
gösteren sivil toplum
örgütleri ve üniversite ile
iĢ birliği yapılacaktır.
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
57- Ġstismar ve ihmale
uğramıĢ
veya
farklı
nedenlerle
travma
yaĢamıĢ
öğrencilerin
tespit
edilmesi
ve
sonrasında da tedavisine Özel Eğitim ve
Rehberlik
destek olmak için RAM
Hizmetleri
çalıĢanları,
rehber
öğretmenler ve gerekli
görüldüğünde
uzman
desteği
alınması
sağlanacaktır.
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik
Eğitim
79
Artvin Valiliği
Ticaret ve Sanayi Odası
ĠĢletmeler
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Ticaret ve Sanayi Odası
ĠĢletmeler
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
RAM
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
RAM
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
58-Öğrencilere
psikolojik danıĢmanlık Özel Eğitim ve
ve
rehberliğin
ne Rehberlik
olduğu
ile
ilgili Hizmetleri
seminerler verilecektir.
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Artvin Valiliği
RAM
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
59- Öğrencilerin yaĢ ve
bilgi seviyesine uygun
olarak her türlü toplum
ve çevre sorunlarının
çözümüne
sağlamak
katkı
amacıyla
yapacakları çalıĢmaları,
Sosyal
Kuruluyla
Özel Eğitim ve
Etkinlikler Rehberlik
Hizmetleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Artvin Valiliği
RAM
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
yürütmelerini sağlamak
için Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleriyle
birliği
iĢ
çalıĢmaları
düzenlenecektir.
* Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artması baĢlığı ile belirlenmiĢ olan temamızın 1. amaç, 2.
hedefini
gerçekleĢtirebilmek
için
planlanan
tedbirlerimizin
hiçbiri
mali
yükümlülük
taĢımamaktadır. Mali yükümlülük taĢıyan tedbirlerimizin toplamı 3.000.000 TL‟dir. Stratejik
Planımızın toplam bütçesi EK 2‟de belirtilmiĢtir.
80
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejik Hedef 2.3
Eğitimde yenilikçi yaklaĢımların kullanılmasını sağlayarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve
uluslararası öğrenci / öğretmen hareketliliğini arttırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
KüreselleĢme ile birlikte eğitim ve iĢ hayatı için ön plana çıkan konuların baĢında hareketlilik
gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini
destekleyecek Ģekilde planlanması gerekmektedir. Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların
baĢında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB
ülkeleri baĢta olmak üzere bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede
öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir.
Bu kapsamda, yenilikçi yaklaĢımların kullanılmasını sağlayarak bireylerin yabancı dil
yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini arttırmak hedeflenmektedir.
Ġlimizde SBS-TEOG sınavlarında yabancı dil net sayıları 2012 yılında 38,35 iken 2014 yılında
45,88 Ģeklinde olmuĢtur.
LYS‟ye yabancı dilden giren öğrencilerimizin 2014 yılında dil-1
ortalamaları 236,287, dil-2 ortalamaları 257,868, dil-3 ortalamaları ise 290,847‟dir.
2011-2012 döneminde ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına 18, 2012-2013
döneminde 69, 2013-2014 döneminde 72 öğrencimiz katılmıĢtır.
DYNED Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi oluĢturulmuĢtur. Ortaokullarda DYNED yabancı dil
programının uygulanma oranı 2012‟de 25,30 , 2013‟de 29,13 , 2014‟de ise 18,54‟tür.
Yaygın Eğitimde yabancı dil öğretim programlarına katılım sayıları ise 2012 yılında 159 kiĢi,
2013 yılında 429 kiĢi ve 2014 yılında 276 kiĢidir.
En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiĢ, hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi,
görgüsü ve kültürüne katkı sağlamıĢ bireyler yetiĢtirmek hedeflenmektedir.
81
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Performans Göstergeleri
No
2.3
Performans Göstergesi
Lisans
YerleĢtirme
2.3.2 Sınavında yabancı dil
testi net ortalaması
Uluslararası
hareketlilik
2.3.3 programlarına
/
projelerine
katılan
öğrenci sayısı
Yabancı dil öğretim
2.3.4 programlarına katılım
sayısı
2.3.5
DYNED
oranları
kullanım
Ġngilizce
Ġngilizce
Temel
eğitimden
ortaöğretime geçiĢte
2.3.1
yabancı
dil
net
ortalaması
2012
Önceki Yıllar
2013
38,35
52,02
Dil 1
Dil 2
-
-
Dil 3
2014
Hedef
2019
45,88
50,46
236.237
248.048
257.868
270.761
290.847
305.389
ERASMUS+
18
69
72
108
Yaygın Eğitim
159
429
276
350
Ortaokul
25,30
29,13
18,54
20,39
Stratejiler
STRATEJĠ
ANA SORUMLU
Temel Eğitim
60-Yabancı dil öğretmenlerinin Ortaöğretim
yardımı ile okullarda yabancı dil Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik
takviye eğitimi yapılacaktır.
Eğitim
61Uluslararası
proje
uygulaması
teĢvik
edilerek
hareketlilik
ve
etkileĢim
artırılacaktır.
62- MEM içerisinde uygulanan
projelerden
model
oluĢturabilecek
örnek
uygulamaların geliĢtirilmesi ve
yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır.
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
82
DĠĞER SORUMLU
BĠRĠMLER
BĠRLĠKTE
ÇALIġILACAK
DĠĞER
KURUMLAR
Tüm Birimler
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Tüm Birimler
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Tüm Birimler
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
DOKA
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
63-
Plan
dönemi
içerisinde
yabancı dil bilenlerin sayısının
arttırılması için yaygın eğitim Hayat Boyu
Öğrenme Hizmetleri
kapsamında verilen yabancı dil
Tüm Birimler
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
öğretim programlarına katılım
sayısı arttırılacaktır.
* Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artması baĢlığı ile belirlenmiĢ olan temamızın 1. amaç, 3.
hedefini gerçekleĢtirebilmek için planlanan tedbirlerimizin hiç biri mali yükümlülük
taĢımamaktadır. Mali yükümlülük taĢıyan tedbirlerimizin toplamı 500.000 TL‟dir. Stratejik
Planımızın toplam bütçesi EK 2‟de belirtilmiĢtir.
83
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
III. TEMA
KURUMSAL
KAPASĠTENĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ
84
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
Stratejik Amaç 3
Daha etkin bir kurumsal yapıya ulaĢmak için var olan beĢerî, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile
yönetim ve organizasyon yapısını iyileĢtirerek eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin
ve verimli iĢleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek.
Stratejik Hedef 3.1
Eğitim öğretim hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak için insan kaynaklarının yapısını ve
niteliğini geliĢtirmek.
Hedefin Mevcut Durumu
Örgütlerin, görev alanına giren konularda faaliyetlerini etkin bir Ģekilde yürütebilmesi ve
nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir.
Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığının beĢerî altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Ġlimizde öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısı 2014 yılında ilkokullarda 16,47, ortaokullarda
12,29 ortaöğretimde ise 12,51‟dir. Personelimizin katıldığı eğitim sayıları 2012 yılında 462 iken
2014 yılında 255 olmuĢtur. Kurum yöneticilerinin liderlik performansını arttırmak ve süreç
yönetim becerilerini geliĢtirmek amacı ile katıldıkları kurs sayıları 2014 yılında 2 iken katılımcı
sayısı 5‟tir. Stratejik Plan farkındalığını yaratmak adına düzenlenen toplantı sayıları 2014 yılında
3 adettir. Güncel kurumsal verilerin sağlıklı bir Ģekilde diğer kurumlara aktarılmasını ve
onlardan da aynı Ģekilde alınmasını sağlamak için düzenlenen toplantı sayıları her dönem en az 1
tane yapılmak kaydı ile 2014 yılında 2 tanedir.
Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı 2014 yılında 0,052 iken norm kadro
doluluk oranı aynı yıl için %90‟dır. 2014 yılında Millî Eğitim personelinin çalıĢan memnuniyet
oranını ölçmek için uygulanan anket ve toplantı sayısı 1‟er adettir. Millî Eğitim Bakanlığının
insan kaynaklarının sürekli mesleki geliĢiminin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin
geliĢtirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel atama ve yer değiĢtirmelerinin
ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir.
85
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Performans Göstergeleri
No
3.1
Öğretmen baĢına düĢen öğrenci
3.1.1
Önceki Yıllar
2012
2013
2014
Hedef
2019
Ġlkokul
19,36
18,35
16,47
15,97
Ortaokul
13,33
13,73
12,29
11,92
Ortaöğretim
14,84
13,13
12,51
12,13
-
462
990
255
280
sayıları
-
2
2
4
Verilen
11
14
5
14
2
2
3
4
-
2
2
2
3
%
0,048
0,050
0,052
0,049
%
86
84
90
94,5
1
1
1
2
1
1
1
2
Gösterge
sayısı
Personelin katıldığı hizmet içi
3.1.2
eğitim sayıları
Kurum yöneticilerinin liderlik
performansını arttırılması ve
3.1.3
süreç yönetimi becerilerinin
geliĢtirilmesi
Verilen kurs
eğitim
Sayıları
Stratejik Plan farkındalığını
3.1.4
yaratmak adına düzenlenen
-
toplantı sayıları
Güncel kurumsal verilerin
sağlıklı bir Ģekilde diğer
kurumlara aktarılmasını ve
3.1.5
onlardan da aynı Ģekilde
alınmasını sağlamak için yapılan
toplantı sayıları
Ücretli öğretmen sayısının
3.1.6
3.1.7
toplam öğretmen sayısına oranı
Norm kadro doluluk oranı
Yapılan
Millî Eğitim personelinin çalıĢan
3.1.8
memnuniyet oranını ölçmek için
uygulanan anket sayısı
anket sayısı
ĠyileĢtirme
çalıĢması
toplantı
sayıları
86
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejiler
STRATEJĠ
64-Ġlimizdeki
üniversiteyle iĢbirliğine
giderek
öğretmenlerimizin
kiĢisel ve kurumsal
geliĢimlerine destek
olacak çalıĢmalar
yapılacaktır.
ANA
SORUMLU
DĠĞER SORUMLU
BĠRĠMLER
BĠRLĠKTE
ÇALIġILACAK
DĠĞER
KURUMLAR
AÇÜ
Artvin Valiliği
Strateji GeliĢtirme
Tüm birimler
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
AÇÜ
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
65-Diğer kamu
Ġlçe Millî Eğitim
kurumları ile hizmet içi
eğitim faaliyetleri
Strateji GeliĢtirme
Tüm birimler
Müdürlükleri
Diğer Kamu
geliĢtirilecektir
Kurumları ve
KuruluĢlar
DOKA
66-Öğretmenlerin tam
istihdamının sağlanması
için aylık karĢılığı
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
okutulacak dersler ile
alan ve branĢ
Ġnsan Kaynakları
Tüm birimler
değiĢiklikleri konusunda
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
sürdürülebilir bir çerçeve
oluĢturulacaktır.
67-Personelin hizmet içi
Artvin Valiliği
eğitim faaliyetlerine olan
Kaymakamlıklar
ilgisini arttırmak için
Ġnsan Kaynakları
Tüm birimler
Ġlçe Millî Eğitim
destekleyici bir politika
Müdürlükleri
izlenecektir.
AÇÜ
87
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
68-Yöneticilerin kariyer
Artvin Valiliği
yönetimi gibi kiĢisel
Kaymakamlıklar
geliĢim seminerlerine
Ġnsan Kaynakları
Tüm birimler
katılmaları sağlanacaktır.
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
AÇÜ
69- Yeterli kadroların
Artvin Valiliği
alınmaması il genelinde
mevcut normların
Ġnsan Kaynakları
Tüm birimler
dengeli dağıtılmasıyla
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
giderilecektir.
70- Hizmet alanının çok
olması insan
Artvin Valiliği
kaynaklarının yerinde ve
yeterliliğine göre
Ġnsan Kaynakları
Tüm birimler
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
atanmasıyla
Müdürlükleri
giderilecektir.
71- Öğretmenlere
Artvin Valiliği
yönelik olarak eğitimde
yeni yaklaĢımlar,
öğretim yöntem ve
Kaymakamlıklar
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Tüm Birimler
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
teknikleri konularında
AÇÜ
eğitim verilecektir.
*Kurumsal Kapasite baĢlığı ile belirlenmiĢ olan temamızın 1. amaç, 1. hedefini
gerçekleĢtirebilmek için planlanan tedbirlerimizin hiç biri mali yükümlülük taĢımamaktadır.
Mali yükümlülük taĢıyan tedbirlerimizin toplamı 1500.000 TL’dir. Stratejik Planımızın toplam
bütçesi EK 2‟de belirtilmiĢtir.
88
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejik Hedef 3.2
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek
ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluĢturmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü ile okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileĢtirilerek ihtiyaca cevap
verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak
kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıĢtır.
2014 yılında ilimizde derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı okul öncesinde 21,56, ilkokulda 11,89,
ortaokulda 22,04 ve lisede 17,91‟dir. Bağımsız binaya sahip okul oranı 2014 yılında ilkokulda
0,32, ortaokulda 0,29 ve lisede 0,11; spor salonu olan okul oranımız 2012 yılında 0,045 iken bu
oran 2014‟te 0,72 olmuĢtur. Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı 2012‟de
0,64 iken 2014 yılında 0,68 olmuĢtur. Kütüphanesi olan okul oranı 2012 yılında 0,61 iken 2014
yılında 0,63 olmuĢtur. Ġnternet altyapısı, tablet ve etkileĢimli tahta kurulumu tamamlanan okul
oranı ise 2014 yılında 0,44‟tür Onarım yapılan okul ve kurum sayıları 2012 yılında 34 iken 2014
yılında 49‟dur.
Sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluĢturulması ve fiziki kapasitenin geliĢtirilmesi yoluyla
kullanıcı memnuniyetinin arttırılması, Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin etkin
kullanılması ve hayırseverlerin eğitime katkısının arttırılması hedeflenmektedir.
89
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Performans Göstergeleri
Önceki Yıllar
2012
2013
2014
Hedef
2019
Okul öncesi
19,82
19,36
19,12
20,48
Derslik baĢına düĢen
Ġlkokul
15,21
18,61
11,89
11,29
öğrenci sayısı
Ortaokul
21,45
22,32
22,04
20,93
Ortaöğretim
19,14
18,24
17.91
17,01
Ġlkokul
0,25
0,30
0,32
0,31
Ortaokul
0,32
0,33
0,29
0,28
Ortaöğretim
0,12
0,11
0,11
0,11
%
0,045
0,067
0,72
0,75
%
0,64
0,73
0,68
0,71
%
0,61
0,63
0,63
0,66
%
-
-
0,44
0,88
-
36
71
49
85
No
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Gösterge
Bağımsız bir binaya
sahip olan okul oranı
Spor salonu olan okul
oranı
Çok amaçlı salon veya
3.2.4 konferans salonu olan
okul oranı
3.2.5
Kütüphanesi olan okul
oranı
Ġnternet altyapısı, tablet
3.2.6
ve etkileĢimli tahta
kurulumu tamamlanan
okul oranı
Onarım yapılan okul ve
3.2.7 kurum sayıları
90
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejiler
STRATEJĠ
DĠĞER
SORUMLU
BĠRĠMLER
ANA
SORUMLU
72-Bakım onarım
ihtiyacı olan okulların,
bu ihtiyaçları yerel
yönetimlerle iĢbirliğine
ĠnĢaat Emlak
Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Özel Büro
Strateji
GeliĢtirme
Hizmetleri
Destek Hizmetleri
Strateji GeliĢtirme
Hizmetleri
Özel Büro
Strateji
GeliĢtirme
Hizmetleri
ĠnĢaat Emlak
Hizmetleri
Strateji
GeliĢtirme
Hizmetleri
Bilgi ve ĠĢlem
Hizmetleri
gidilerek karĢılanacaktır.
73-Kurumlarla iĢbirliği
sağlanarak fiziki altyapı
güçlendirilecektir.
74-Okulların yapım ve
donatımına yönelik
hayırsever vatandaĢları
teĢvik edecek çalıĢmalar
yapılacaktır.
75- FATĠH Projesinin
sağlıklı bir Ģekilde
yürütülmesi için gerekli
çalıĢmalar yapılacaktır.
*Kurumsal
Kapasite
baĢlığı
ile
belirlenmiĢ
olan
BĠRLĠKTE
ÇALIġILACAK
DĠĞER KURUMLAR
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Belediyeleri
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Belediyeleri
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Ġldeki diğer kurum ve
kuruluĢlar
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Belediyeleri
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Dernek ve STK‟lar
Artvin Valiliği
Artvin Belediyesi
Kaymakamlıklar
Ġlçe Belediyeleri
Ġl Özel Ġdaresi
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
temamızın
1.
amaç,
2.hedefini
gerçekleĢtirebilmek için planlanan tedbirlerimizin hiçbiri mali yükümlülük taĢımamaktadır. Mali
yükümlülük taĢıyan tedbirlerimizin toplamı 75.000 TL‟dir. Stratejik Planımızın toplam bütçesi
EK 2‟de belirtilmiĢtir.
91
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejik Hedef 3.3
Etkin bir Ģekilde kullanılan izleme ve değerlendirme sistemi ile çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf, hesap
verebilirliğe sahip bir yönetim ve organizasyon yapısını oluĢturmak.
Hedefin Mevcut Durumu
GeliĢmiĢ
ülkelerde
çağdaĢ
yaklaĢım
anlayıĢının
tercih
edildiği
kurumsal
yapı
ve
organizasyonlara bakıldığı zaman bürokrasinin yönetimi ve iĢleyiĢi zorlaĢtırmadığı, denetimlerin
Ģeffaf ve hesap verebilir olduğu görülür. Bu alanda daha fazla geliĢmek adına kurumsal yapı ve
yönetim organizasyonunun çağdaĢ yaklaĢım ilkeleri çerçevesinde geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı 2012‟de % 14, 2013‟te % 15 iken
2014‟te %16 olmuĢtur. Müdürlüğümüzün idari iĢ ve eylemlerinden kaynaklanan davaların
kazanılma oranı 2012 yılında % 0 (Açılan davaların hiçbiri kazanılamamıĢtır.), 2013‟te % 80
iken 2014‟te bu oran % 50 olmuĢtur. Ġlimizde risk tespit edilen hiçbir okul yoktur.
Çoğulcu ve katılımcı bir yöntemle kurumsal yapımızın geliĢtirilerek çağdaĢ bir yönetim
organizasyonunun oluĢturulması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
No
3.3
Önceki Yıllar
Gösterge
Hedef
2012
2013
2014
2019
%
14
15
16
21
BĠMER
25
41
29
44
Bilgi
Edinme
65
12
22
33
3.3.3 Müdürlüğümüzün idari iĢ ve
eylemlerinden kaynaklanan davaların
kazanılma oranı
%
0
80
50
100
3.3.4 Risk tespit edilen okul ve kurumlardan
rehberlik ve denetimi yapılan okul
oranı
%
0
0
0
0
3.3.1 Kadın yönetici sayısının toplam
yönetici sayısına oranı
3.3.2
Müdürlüğümüzün bilgi edinme
sistemlerinden yararlanıcıların sayısı
92
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejiler
STRATEJĠ
76-Müdürlüğümüz kadın
çalıĢanların yönetici
kademelerinde görev
almalarını kolaylaĢtırıcı
ve özendirici çalıĢmalar
yapılacaktır.
77-Personelimiz ve
hizmet sunmakla
sorumlu olduğu
vatandaĢlar kamu hizmet
standartları hususunda
sürekli
bilgilendirilecektir.
78-Yeni anlayıĢla
oluĢturulacak olan
organizasyon yapısı ile
yavaĢlayan iĢ ve
iĢlemlerin daha etkin ve
hızlı hâle gelmesi
sağlanacaktır.
79-Tüm paydaĢların
karar verme sürecine
katılması ile kurum
kültürünün geliĢtirilmesi
sağlanacaktır.
*Kurumsal
Kapasite
ANA
SORUMLU
DĠĞER SORUMLU
BĠRĠMLER
BĠRLĠKTE
ÇALIġILACAK
DĠĞER KURUMLAR
Tüm Birimler
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Diğer kurum ve
kuruluĢlar
Tüm Birimler
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Diğer kurum ve
kuruluĢlar
STK ve Dernekler
Strateji
GeliĢtirme
Hizmetleri
Tüm Birimler
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Diğer kurum ve
kuruluĢlar
STK ve Dernekler
Strateji
GeliĢtirme
Hizmetleri
Tüm Birimler
Tüm PaydaĢlar
Tüm Birimler
Tüm Birimler
baĢlığı
ile
belirlenmiĢ
olan
temamızın
1.
amaç,
3.hedefini
gerçekleĢtirebilmek için planlanan tedbirlerimizin hiç biri mali yükümlülük taĢımamaktadır.
Mali yükümlülük taĢıyan tedbirlerimizin toplamı 50.000 TL‟dir. Stratejik Planımızın toplam
bütçesi EK 2‟de belirtilmiĢtir.
93
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejik Hedef 3.4
Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluĢturmak ve bakanlık hizmetlerinin
sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini arttırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
YaĢadığımız teknoloji çağında, iĢ ve iĢlemlerin daha hızlı yapılması amacıyla personelimizin
daha yüksek oranlarda teknolojiyi kullanmasını sağlamak.
Bakanlık merkez teĢkilatı hizmetlerinden elektronik ortamda sunulanların oranı 2012‟de % 65,
2013‟te % 78 iken 2014‟te % 86‟dır. Bakanlık elektronik ortamlarına iliĢkin Ģikâyet sayısı (ALO
147) 2012 yılında 32, 2013 yılında 36 iken 2014 yılında 46‟dır. Okul ve kurumlarımızda
teknolojik altyapının iyileĢtirilmesi sonucunda iĢ ve iĢlemlerin daha hızlı tamamlanması,
bürokrasinin azaltılması ve böylece hizmet memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir.
Ayrıca, hedefin gerçekleĢtirilmesi ile etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluĢturulacak ve Bakanlık
hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini arttırılacaktır.
Performans Göstergeleri
Önceki
No
3.4
Hedef
Yıllar
Gösterge
2012
2013
2014
2019
Bakanlık merkez teĢkilatı
3.4.1
hizmetlerinden elektronik
%
65
78
86
100
ALO 147
32
36
46
35
ortamda sunulanların oranı
3.4.2
Bakanlık elektronik ortamlarına
iliĢkin Ģikâyet sayısı
94
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejiler
STRATEJĠ
ANA
SORUMLU
DĠĞER
BĠRLĠKTE
SORUMLU
ÇALIġILACAK
BĠRĠMLER
DĠĞER KURUMLAR
80-Tüm kurumlarda
teknolojik geliĢmeler
doğrultusunda internet
hızı arttırılacak ve tüm
personel hizmet içi
eğitime alınacaktır.
Ġnsan Kaynakları
Bilgi ĠĢlem ve
Eğitim
Tüm Birimler
Teknolojileri
Hizmetleri
81-FATĠH Projesi
kapsamında eğitim
kurumlarımızın
teknolojik altyapı ve
donanımını
güçlendirmeye yönelik
çalıĢmalar devam
ettirilecektir.
Strateji
GeliĢtirme
Hizmetleri
82-BiliĢim sistemlerinin
bakım onarım ve
kullanımı için biliĢim
teknolojileri
formatörlerinin daha
aktif bir Ģekilde
çalıĢmaları
destekleneceklerdir.
Bilgi ĠĢlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Bilgi ĠĢlem ve
Eğitim Teknolojileri
Hizmetleri
Tüm Birimler
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Artvin Valiliği
Kaymakamlıklar
Ġlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
*Kurumsal Kapasite baĢlığı ile belirlenmiĢ olan temamızın 1. amaç, 4. hedefini
gerçekleĢtirebilmek için planlanan tedbirlerimizin hiçbiri mali yükümlülük taĢımamaktadır. Mali
yükümlülük taĢıyan tedbirlerimizin toplamı 1.500.000 TL‟dir. Stratejik Planımızın toplam
bütçesi EK 2‟de belirtilmiĢtir.
95
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
BÖLÜM IV: MALĠYETLENDĠRME
Temel Eğitim
Gen. Müd.
Bağlı
Kurumlar
Destek
hizmetleri
Özel Eğitim
ve
Rehberlik
Kurumları
Hayat boyu
Öğrenme
Kurumları
Din
Öğretimi
Kurumları
Mesleki ve
Teknik
Eğitim
Kurumları
Orta
Öğretim
Kurumları
Birim Adı
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü
2015-2019 Stratejik Plan Harcama Birimleri 5 Yıllık Tahmini Ödenekler
Yıllar
Personel
Sosyal Güv.
Mal ve
Toplam
Birim
Giderleri
Kur. Dev.
Hizmet
Bütçesinin
Pirim
Alım
Toplam
Giderleri
Giderleri
Bütçeye
Oranı
2015 5.294.858,76
863.438,48
402.205,05 6.158.297,24
0,17
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
5.824.344,64
6.406.779,10
7.047.457,01
7.752.202,71
5.634.319,40
6.197.751,34
6.817.526,47
7.499.279,12
8.249.207,03
2.772.111,11
3.049.322,22
3.354.254,44
3.689.679,89
4.058.647,88
762.235,90
838.459,49
922.305,44
1.014.535,98
1.115.989,58
991.739,84
1.090.913,82
1.200.005,21
1.320.005,73
1.452.006,30
3.223.149,10
3.545.464,01
3.900.010,41
4.290.011,45
4.719.012,60
9.572.020,15
10.529.222,17
11.582.144,38
12.740.358,82
949.782,33
1.044.760,56
1.149.236,62
1.264.160,28
809.597,29
890.557,02
979.612,72
1.077.573,99
1.185.331,39
250.894.97
275.984,47
303.582,91
333.941,21
367.335,33
109.391,46
120.330,61
132.363,67
145.600,03
160.160,04
107.160,04
117.876,04
129.663,65
142.630,01
156.893,01
1.365.000,69
1.501.500,76
1.651.650,83
1.816.815,92
1.998.497,51
4.319.815,31
4.751.796,84
5.226.976,53
5.749.674,18
442.425,56
486.668,11
535.334,92
588.868,41
444.791,76
489.270,94
538.198,03
592.017,83
651.219,62
123.432,41
135.775,65
149.353,22
164.288,54
180.717,39
97.814,46
107.595,91
118.355,50
130.191,05
143.210,15
54.301,29
59.731,42
65.704,56
72.275,02
79.502,52
52.150,50
57.365,55
63.102,11
69.412,32
76.353,55
11.990,00
13.189,00
14.507,90
15.958,69
7.216.552,52
7.938.207,77
8.732.028,55
9.605.231,40
6.443.916,69
7.577.579,30
8.335.337,22
9.168.870,95
10.085.758,04
3.146.438,49
3.461.082,34
3.807.190,57
4.187.909,64
4.606.700,60
871.627,36
1.066.386,00
1.173.024,60
1.290.327,06
1.419.359,77
1.098.899,88
1.268.521,29
1.395.373,42
1.534.910,76
1.688.401,83
4.588.149,79
5.104.330,32
5.614.763,35
6.176.239,69
6.793.863,66
13.903.825,46
15.294.208,01
16.823.628,81
18.505.991,69
2019
14.014.394,70
6.324.641,60
17.554,56
20.356.590,86
96
0,18
0,08
0,02
0,03
0,12
0,41
Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur.
Dev. Pirim
Giderleri
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
Toplam
32.325.642,22
5.271.378,27
2.455.502,05
40.052.522,54
Mesleki ve
Teknik
Eğitim
Kurumları
34.398.083,36
4.942.672,41
2.715.498,18
42.056.253,95
Din
Öğretimi
Kurumları
16.924.015,54
1.531.738,89
753.567,21
Hayat
Boyu
Öğrenme
Kurumları
4.653.526,39
667.845,81
597.167,07
5.918.539,27
Özel
Eğitim ve
Rehberlik
Kurumları
6.054.670,90
654.222,75
331.514,81
7.040.408,46
Destek
Hizmetleri
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
19.677.647,57
8.333.465,71
318.384,03
28.329.497,31
70.796.649,98
26.372.904,46
73.200,15
97.242.754,59
184.830.235,96
47.774.228,30
7.244.833,50
239.849.297,76
Toplam
Tahmini
Kaynak
Ġhtiyacı
Temel
Eğitim
Gen. Müd.
Bağlı
Kurumlar
Orta
Öğretim
Kurumları
Birim Adı
97
19.209.321,64
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
KURUMSAL KAPASĠTE
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTENĠN
ARTTIRILMASI
EĞĠTĠM VE
ÖĞRETĠME
ERĠġĠM
Stratejik Plan Bütçesi
Stratejik Amaç 1
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil Ģartlar altında
eriĢmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1
Özel politika gerektiren gruplar baĢta olmak üzere tüm
bireylere kendilerine sunulan eğitim ve öğretim
hizmetine adil Ģartlar altında katılmaları ve
tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.
Stratejik Amaç 2
Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi,
beceri, tutum ve davranıĢın kazandırılması ile giriĢimci,
yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletiĢime ve
öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı
ve mutlu bireylerin yetiĢmesine imkân sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1
Eğitimde kalite ve verimliliği arttırıp çağın gerektirdiği
donanıma sahip bireyler yetiĢtirmek adına bireylerin
bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine yönelik
faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik
baĢarı düzeylerini arttırmak.
Stratejik Hedef 2.2
Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir
üst kurum ya da alana yönlendirilmelerini sağlamak
amacıyla çalıĢmalar yapmak.
Stratejik Hedef 2.3
Eğitimde yenilikçi yaklaĢımlar kullanılarak bireylerin
yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen
hareketliliğini arttırmak.
Stratejik Amaç 3
Daha etkin bir kurumsal yapıya ulaĢmak için var olan
beĢerî, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve
organizasyon yapısını iyileĢtirerek eğitime eriĢimi ve
eğitimde kaliteyi arttıracak etkin ve verimli iĢleyen bir
kurumsal yapıyı tesis etmek.
Stratejik Hedef 3.1
Eğitim öğretim hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak
için insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini
geliĢtirmek.
98
-
20.000.000 TL
-
100.000.000 TL
3.000.000 TL
500.000 TL
-
150.000 TL
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejik Hedef 3.2
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum
standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve
etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluĢturmak
Stratejik Hedef 3.3
Etkin bir Ģekilde kullanılan izleme ve değerlendirme
sistemi ile çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf, hesap verebilirliğe
sahip bir yönetim ve organizasyon yapısını oluĢturmak .
Stratejik Hedef 3.4
Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi
sistemi oluĢturmak ve bakanlık hizmetlerinin
sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini
artırmak.
Tablo 25: Stratejik Plan Bütçesi
TOPLAM
75.000 TL
50.000 TL
850.000 TL
124.625.000 TL
BÖLÜM V: ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME
Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu
amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Raporlama, izleme faaliyetinin temel aracıdır. Ġzleme raporları objektif olmalıdır.
Ġlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.
Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile
ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Stratejik planlama sürecinde,
izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan
gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaĢılan sonuçlar karĢılaĢtırılır. Ġzleme ve değerlendirme
faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleĢtirilebilmesi, uygulama aĢamasına geçmeden önce stratejik
planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile iliĢkilendirilmesini
gerektirir. Ġzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin
sürekli olarak iyileĢtirilmesini sağlar.
99
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Stratejik Planlama Üst Kurulu, Ġzleme ve Değerlendirme Kurulu olarak göreve devam edecektir.
Artvin Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Plan Ġzleme Değerlendirme Ekibi, planda yer alan
stratejik amaç ve hedeflere ulaĢmak için belirlenen performans göstergelerini dikkate alarak altı
aylık periyotlarla izleme ve değerlendirme çalıĢmalarını yürütecektir. Birimin sekretarya iĢleri Ġl
Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından yürütülecektir. Performans ölçümleri ve
değerlendirme çalıĢmaları; her bölüm/Ģube ilgili olduğu amaç/hedef/faaliyet-proje ve performans
göstergeleri ile ilgili izleme ve değerlendirme sürecini takip ederek Bakanlığımızın belirleyeceği
sürelerde raporunu hazırlayarak Ġzleme ve Değerlendirme Kuruluna teslim edecektir. Ġzleme ve
Değerlendirme Kurulu kendisine ulaĢan raporları birleĢtirerek ilgili makamlara sunulmasını
sağlayacaktır.
Böylece planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı saptanacak; varsa bunların
düzeltilmesine yönelik tedbirler alınacak ve idarenin performans hedeflerine ulaĢması konusunda
doğru bir yaklaĢım izlenmiĢ olacaktır.
100
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Ġzleme ve Değerlendirme
6 aylık gerçekleĢmelerin
tespiti
Yıllık gerçekleĢme
durum değerlendirilmesi
sonucunda alınması
gereken tedbirler
Yıllık gerçekleĢmelere
iliĢkin raoporun üst
yöneticiye sunumu
Raporun üst yöneticiye
sunumu
Artvin
Ġl Millî Eğitim
Müdürlüğü
2015-2019
Stratejik Planı
Göstergelere iliĢkin
gerçekleĢmelerin tespiti
ġekil 4 : Ġzleme ve Değerlendirme
101
Yıl sonu gerçekleĢmeleri
için tedbirlerin alınması
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
EKLER
102
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
AZ (2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde
5
Yüzde
%
4
ORTA
(3)
3
Yüzde
%
2
Yöneticilerimiz
çalıĢanların görüĢlerini
dikkate almaktadır.
Yöneticilerimiz iĢinin
gerektirdiği yeterliliğe
sahiptir.
Yöneticilerimiz insan
iliĢkilerine önem
vermektedir.
Yöneticilerimiz, yaratıcı
ve yenilikçi düĢüncelerin
üretilmesini teĢvik
etmektedir.
Yöneticilerimiz,
teknolojik geliĢmeleri
takip etmektedir.
ÇOK (4)
1
Yüzde
%
Yöneticilerin Liderlik
DavranıĢları
TAM (5)
EK 1: Anket Soru Analizleri
18
13,84
37
23,84
50
38,46
20
15,38
3
2,30
20
15,38
45
34,61
51
39,23
10
7,69
0
0
30
10
50
38,46
33
25,38
9
6,92
3
2,30
24
18,46
44
33,84
38
29,23
14
10,76
7
5,38
25
19,23
22
16,92
30
10
14
10,76
3
2,30
18
198
30,46
202
31,07
67
10,30
20
3,07
TOPLAM 117
Yöneticilerin Liderlik DavranıĢları
13,37 %
48,46 %
31,07 %
Tam ve Çok
Orta
Az ve Hiç
Tablo 26: Yöneticilerin Liderlik DavranıĢları
Grafik 1 : Yöneticilerin Liderlik DavranıĢları
Tablo 39‟da görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılanların % 48,46‟sı “Yöneticilerin liderlik
davranıĢlarına tam ve çok yanıtlarını vererek bu konudaki uygulamaların geliĢtirilmesi
gerektiğini düĢündüklerini, %31,07 Orta yanıtını vererek bu konuda fikrinin tam netleĢmediğini,
103
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
diğer %13,37‟lik kesim ise az ve hiç yanıtlarını vererek yöneticilerin liderlik davranıĢlarından
TAM (5)
Yüzde
%
ÇOK (4)
Yüzde
%
ORTA
(3)
Yüzde
%
AZ (2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde
%
yeterince memnun olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
29
22,30
42
31,30
40
30,76
7
5,38
4
3,07
21
16,15
33
25,38
42
32,30
14
10,76
13
10
23
17,69
50
38,46
29
22,30
13
10
8
6,15
17
13,07
43
33,07
40
30,76
16
12,30
9
6,92
15
11,538
42
32,30
39
30
20
15,38
7
5,38
105
16,15
210
32,30
190
29,23
70
10,76
41
6,30
ĠyileĢtirme Etkinliklerine
Destek ve Katılım
1
2
3
4
5
Yönetici tüm çalıĢanlara
görevlerini (iĢ
tanımlarını) bildirir.
Millî Eğitim
Müdürlüğünce il
düzeyinde düzenlenecek
sosyal kültürel
faaliyetlere çalıĢanların
ilgi ve yetenek ve
istekleri doğrultusunda
görevlendirmeler yapılır.
Millî Eğitim çalıĢanları
arasında gruplaĢmalar,
dedikodular vs. olmaz.
ÇalıĢanların özlük
iĢlemleri düzenli yapılır.
Millî Eğitim
Müdürlüğümüz
huzurludur.
TOPLAM
ĠyileĢtirme Etkinliklerine Destek ve Katılım
17,06 %
29,23 %
Tam ve Çok
48,45 %
Orta
Az ve Hiç
Tablo 37: ĠyileĢtirme Etkinliklerine Destek ve Katılım
Grafik 2: ĠyileĢtirme Etkinliklerine Destek ve Katılım
104
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Tablo 40‟ta görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılanların % 48,45‟i “ĠyileĢtirme
etkinliklerine destek ve katılıma” tam ve çok yanıtlarını vererek bu konudaki uygulamaların
geliĢtirilmesi gerektiğini düĢündüklerini, %29,23 orta yanıtını vererek bu konuda fikrinin tam
netleĢmediğini, diğer %13,37‟lik kesim ise az ve hiç yanıtlarını vererek ĠyileĢtirme Etkinliklerine
ORTA
(3)
Yüzde
%
AZ (2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde %
TOPLAM
Yüzde
%
2
ÇOK (4)
1
Millî Eğitim yöneticileri
iyi performans gösteren
personeli/eğitimciyi (veya
ekibi) baĢarı belgesi ile
ödüllendirir.
Yöneticiler, iyi
performans gösteren
personeli/ekibi,
toplantılarda, törenlerde
vb. duyurarak takdir eder.
Yüzde
%
Motivasyon, Tanıma Ve
Takdir YaklaĢımı
TAM (5)
Destek ve Katılımdan yeterince memnun olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
8
6,15
18
13,84
38
10
31
23,84
33
25,38
9
6,92
25
19,23
45
34,61
24
18,46
21
16,15
17
6,53
43
16,53
83
31,92
55
21,15
54
20,76
Motivasyon, Tanıma ve Takdir YaklaĢımı
23,06 %
41,91 %
Tam ve Çok
Orta
31,92 %
Tablo 3827: Motivasyon, Tanıma ve Takdir YaklaĢımı
Grafik 3 : Motivasyon, Tanıma ve Takdir YaklaĢımı
105
Az ve Hiç
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Tablo 41‟de görüldüğü üzere, anket uygulamasına katılanların % 23,06‟sı “Motivasyon, Tanıma
ve Takdir YaklaĢımına” tam ve çok yanıtlarını vererek bu konudaki uygulamalara gerekli özenin
gösterilmediğini ve geliĢtirilmesi gerektiğini düĢündüklerini, %31,92‟si orta yanıtını vererek bu
konuda fikrinin tam netleĢmediğini, diğer %41,91‟lik kesim ise az ve hiç yanıtlarını vererek
“Motivasyon, Tanıma ve Takdir YaklaĢımından” yeterince memnun olmadıklarını ifade
Yüzde
%
AZ (2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde
%
TOPLAM
ORTA
(3)
3
Yüzde
%
2
ÇOK (4)
1
Yöneticinin çalıĢanları
değerlendirirken
kullandığı kriterler
çalıĢanlara duyurulur.
Yöneticiler, çalıĢanların
performansını etkileyen
sebepleri araĢtırmaktadır.
Yöneticiler, çalıĢanların
performanslarını
yükseltmek için gerekli
önlemleri alır.
Yüzde
%
Performans Değerlendirme
TAM (5)
etmiĢlerdir.
13
10
27
20,76
50
38,46
23
17,69
15
11,53
8
6,15
26
20
58
44,61
17
13,07
18
13,84
14
10,76
34
26,15
43
33,07
18
13,84
16
12,30
35
8,97
87
22,30
151
38,71
58
14,87
49
12,56
Performans Değerlendirme
27,43 %
31,27 %
Tam ve Çok
Orta
Az ve Hiç
38,71 %
Tablo 3928: Performans Değerlendirme
Grafik 4: Performans Değerlendirme
106
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Tablo 42‟de görüldüğü üzere, anket uygulamasına katılanların % 31,27‟si “Performans
Değerlendirmeye” tam ve çok yanıtlarını vererek bu konudaki uygulamaların geliĢtirilmesi
gerektiğini düĢündüklerini,
%31,92‟si orta yanıtını vererek bu konuda fikrinin tam
netleĢmediğini, diğer %27,43‟lük kesim ise az ve hiç yanıtlarını vererek “Performans
HĠÇ (1)
Yüzde
%
TOPLAM
Yüzde
%
6
AZ (2)
5
Yüzde
%
4
ORTA
(3)
3
Yüzde
%
2
ÇOK (4)
1
Yönetici tüm
çalıĢanlara görevlerini
(iĢ tanımlarını) bildirir.
Millî Eğitim
Müdürlüğünce il
düzeyinde
düzenlenecek sosyal
kültürel faaliyetlere
çalıĢanların ilgi ve
yetenek ve istekleri
doğrultusunda
görevlendirmeler
yapılır.
Millî Eğitim çalıĢanları
arasında gruplaĢmalar,
dedikodular vs. olmaz.
ÇalıĢanların özlük
iĢlemleri düzenli
yapılır.
Millî Eğitim
Müdürlüğümüz
huzurludur.
Yöneticiler, karĢı
fikirlere saygılıdır.
Yüzde
%
Ġnsan Kaynaklarının
Etkili Yönetimi
TAM (5)
Değerlendirmeden” yeterince memnun olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
38
29,23
48
36,92
28
21,53
11
8,46
3
2,30
21
16,15
47
36,15
33
25,38
17
13,07
13
10
17
13,07
22
16,92
55
42,30
19
14,61
11
8,46
48
36,92
45
34,61
27
20,76
2
1,53
5
3,84
23
17,69
48
36,92
42
23,30
5
3,84
7
5,38
20
15,38
38
13,84
54
41,53
8
6,15
7
5,38
167
21,41
248
31,79
239
30,64
62
7,94
46
5.89
107
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Ġnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi
13,83 %
Tam ve Çok
53,2 %
30,64 %
Orta
Az ve Hiç
Tablo 29: Ġnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi
Grafik 5: Ġnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi
Tablo 43‟de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılanların % 53,2‟si “Ġnsan Kaynaklarının
Etkili Yönetimi” tam ve çok yanıtlarını vererek konudaki uygulamalardan memnuniyetlerini,
%30,64‟ü orta yanıtını vererek bu konuda fikrinin tam netleĢmediğini, diğer %13,83‟lük kesim
ise az ve hiç yanıtlarını vererek “Ġnsan Kaynaklarının Etkili Yönetiminden” yeterince memnun
Yüzde
%
AZ (2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde
%
TOPLAM
ORTA
(3)
3
Yüzde
%
2
ÇOK (4)
1
Millî Eğitimde
çalıĢanlarla ilgili
kararlar, çalıĢanların
katılımıyla demokratik
bir Ģekilde alınır.
Millî Eğitimde
çalıĢanların dile
getirdiği Ģikâyet ve
öneriler dikkate
alınmaktadır
Millî Eğitim
Müdürlüğünün kalite
politikasını
destekliyorum.
Yüzde
%
Kararlara Katılım
TAM (5)
olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
14
10,76
29
22,30
46
35,38
23
17,69
12
9,23
17
13,07
36
27,69
40
30,76
17
13,07
14
10,76
26
20
46
35,38
37
28,46
8
6,15
6
4,61
57
14,61
111
28,46
123
31,53
48
12,30
32
8,20
108
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
Kararlara Katılım
20,5 %
Tam ve Çok
43,07 %
Orta
31,53 %
Az ve Hiç
Tablo 30: Kararlara Katılım
Grafik 6: Kararlara Katılım
Tablo 44‟te görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılanların % 43,07‟si “Kararlara Katılım”
tam ve çok yanıtlarını vererek bu konudaki uygulamaların geliĢtirilmesi gerektiğini
düĢündüklerini, %31,53‟ü orta yanıtını vererek bu konuda fikrinin tam netleĢmediğini, diğer
%20,5‟lik kesim ise az ve hiç yanıtlarını vererek “Kararlara Katılım”dan yeterince memnun
ORTA
(3)
Yüzde
%
AZ (2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde
%
3
Yüzde
%
2
ÇOK (4)
1
Millî Eğitim
teknik araç ve
gereç yönünden
yeterli donanıma
sahiptir.
Kurumda çalıĢma
ortamları her
zaman bakımlı ve
temizdir.
Millî Eğitimde
ihtiyaç duyduğum
malzemeye
zamanında
ulaĢabilirim.
Yüzde
%
ÇalıĢma Ortamı
TAM (5)
olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
21
16,15
46
35,38
40
30,77
9
6,92
11
8,46
13
10,00
54
41,54
40
30,77
5
3,85
14
10,77
13
10,00
43
33,08
46
35,38
14
10,77
7
5,38
109
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
4
Millî Eğitimde
çalıĢanlara,
sınıflara/bürolara
yapılan araç gereç
dağıtımında eĢitlik
ilkesi uygulanır.
19
14,62
47
36,15
41
31,54
7
5,38
9
6,92
TOPLAM
66
12,69
190
36,54
167
32,12
35
6,73
41
7,88
ÇalıĢma Ortamı
14,61 %
Tam ve Çok
49,23 %
32,12 %
Orta
Az ve Hiç
Tablo 42: ÇalıĢma Ortamı
Grafik 7: ÇalıĢma Ortamı
Tablo 45‟te görüldüğü üzere, anket uygulamasına katılanların % 49,23‟ü “ÇalıĢma Ortamına”
tam ve çok yanıtlarını vererek bu konudaki uygulamaların geliĢtirilmesi gerektiğini
düĢündüklerini, %32,12‟si orta yanıtını vererek bu konuda fikrinin tam netleĢmediğini, diğer
%14,61‟lik kesim ise az ve hiç yanıtlarını vererek “ÇalıĢma Ortamından” yeterince memnun
TAM (5)
Yüzde
%
ÇOK (4)
Yüzde
%
ORTA
(3)
Yüzde
%
AZ
(2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde
%
olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
1
Kurumdaki tüm
duyurular çalıĢanlara
zamanında iletilir.
37
28,46
48
36,92
29
22,31
10
7,69
3
2,31
2
Müdürlüğümüzde
yapılan faaliyetlerde
herkes birbirine
yardımcı olur.
36
27,69
44
33,85
33
25,38
10
7,69
6
4,62
ĠĢbirliği ve iletiĢim
110
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
3
Millî Eğitim
yöneticileri ile
sağlıklı iletiĢim
kurabiliyorum.
35
26,92
49
37,69
27
20,77
7
5,38
4
3,08
4
Millî Eğitim
çalıĢanları ile sağlıklı
iletiĢim
kurabiliyorum.
33
25,38
44
33,85
17
13,08
4
3,08
2
1,54
TOPLAM 141 27,12 185 35,58 106
20,38
31
5,96
15
2,88
ĠĢbirliği ve ĠletiĢim
8,84 %
Tam ve Çok
20,38 %
62,7 %
Orta
Az ve Hiç
Tablo 43: ĠĢbirliği ve ĠletiĢim
Grafik 8: ĠĢbirliği ve ĠletiĢim
Tablo 46‟da görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılanların % 62,7‟si “ĠĢbirliği ve iletiĢim”e
tam ve çok yanıtlarını vererek konudaki uygulamalardan memnuniyetlerini,
%20,38‟i orta
yanıtını vererek bu konuda fikrinin tam netleĢmediğini, diğer %8,84‟lük kesim ise az ve hiç
Yüzde
%
Yüzde
%
HĠÇ (1)
14,62
48
36,92
29
22,31
16
12,31
6
4,62
48
36,92
48
36,92
35
26,92
8
6,15
4
3,08
111
Yüzde
%
ORTA
(3)
19
AZ (2)
Yüzde
%
2
Kendimi kurumun
değerli bir üyesi
olarak görürüm.
Kurumda kendimi
güvende hissederim.
ÇOK (4)
1
Yüzde
%
Motivasyon ve Tatmin
TAM
(5)
yanıtlarını vererek “ĠĢbirliği ve iletiĢimden” yeterince memnun olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
3
4
5
6
Yaptığım iĢten zevk
alıyorum ve iĢimi
seviyorum.
Kurumda kendimi
geliĢtirme olanağına
sahibim.
45
34,62
40
30,77
14
10,77
7
5,38
2
1,54
26
20,00
44
33,85
31
23,85
12
9,23
3
2,31
17
13,08
51
39,23
39
30,00
8
6,15
2
1,54
Yöneticilerin
sergilediği tutum ve
davranıĢlar çalıĢanları
motive edici
yöndedir.
24
18,46
51
39,23
43
33,08
13
10,00
3
2,31
TOPLAM
179
22,95
282
36,15
191
24,49
64
8,21
20
2,56
Millî Eğitim
yönetiminden
memnunum.
Motivasyon ve Tatmin
10,77 %
24,49 %
Tam ve Çok
59,1 %
Orta
Az ve Hiç
Tablo 31: Motivasyon ve Tatmin
Grafik 9: Motivasyon ve Tatmin
Tablo 47‟de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılanların % 59,1‟i
“Motivasyon ve
Tatmin”e tam ve çok yanıtlarını vererek konudaki uygulamalardan memnuniyetlerini, %24,49‟u
orta yanıtını vererek bu konuda fikrinin tam netleĢmediğini, diğer %10,77‟lik kesim ise az ve hiç
yanıtlarını vererek “Motivasyon ve Tatminden” yeterince memnun olmadıklarını ifade
etmiĢlerdir.
112
Yüzde
%
ORTA
(3)
Yüzde
%
AZ (2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde
%
2
Yöneticiler,
çalıĢanların
hizmet içi eğitim
ihtiyaçlarını
karĢılamak için
kiĢi ve
kuruluĢlarla
iĢbirliği yapar.
Yöneticiler,
çalıĢanların
mesleklerinde
geliĢmeleri için
gerekli desteği
verir.
TOPLAM
ÇOK (4)
1
Yüzde
%
KiĢisel ve Mesleki
GeliĢim
TAM (5)
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
18
13,85
50
38,46
37
28,46
8
6,15
7
5,38
23
17,69
45
34,62
45
34,62
8
6,15
4
3,08
41
15,77
95
36,54
82
31,54
16
6,15
11
4,23
KiĢisel ve Mesleki GeliĢim
10,38 %
Tam ve Çok
Orta
31,54 %
52,31 %
Az ve Hiç
Tablo 45: KiĢisel ve Mesleki GeliĢim
Grafik 10: KiĢisel ve Mesleki GeliĢim
Tablo 48‟de görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılanların % 52,31‟i “KiĢisel ve Mesleki
GeliĢim”e tam ve çok yanıtlarını vererek konudaki uygulamalardan memnuniyetlerini,
%31,54‟ü orta yanıtını vererek bu konuda fikirlerinin tam netleĢmediğini, diğer %10,38‟lik
kesim ise az ve hiç yanıtlarını vererek “KiĢisel ve Mesleki GeliĢim”den yeterince memnun
olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
113
Yüzde
%
ORTA
(3)
Yüzde
%
AZ (2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde
%
2
10,77
20
15,38
48
36,92
17
13,08
27
20,77
17,69
44
33,85
32
24,62
14
10,77
7
5,38
14,23
64
24,62
80
30,77
31
11,92
34
13,08
TAM
(5)
Yüzde
%
Sosyal Etkinlikler
1
ÇOK (4)
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
ÇalıĢanlara yönelik
sosyal ve kültürel
14
faaliyetler düzenlenir.
Doğum, ölüm vb. özel
günler tüm
çalıĢanlarla paylaĢılır 23
ve gerekli
yardımlaĢma yapılır.
TOPLAM 37
Sosyal Etkinlikler
10,77%
24,49 %
Tam ve Çok
Orta
59,1 %
Az ve Hiç
Tablo 32: Sosyal Etkinlikler
Grafik 11: Sosyal Etkinlikler
Tablo 49‟da görüldüğü üzere; anket uygulamasına katılanların % 38,85‟i “Sosyal Etkinlikler”e
tam ve çok yanıtlarını vererek konudaki uygulamaların geliĢtirilmesi gerektiğini, %30,77‟si orta
yanıtını vererek bu konudaki fikirlerinin tam netleĢmediğini, diğer %25,00‟lik kesim ise az ve
hiç yanıtlarını vererek “Sosyal Etkinlikler”den yeterince memnun olmadıklarını ifade
Yüzde
%
ORTA
(3)
Yüzde
%
AZ (2)
Yüzde
%
HĠÇ (1)
Yüzde
%
Yöneticilerimiz,
hizmet alanların
beklentilerini dikkate
alır.
ÇOK (4)
1
Yüzde
%
Topluma Etki ve Katkı
Durumunun Algılanması
TAM (5)
etmiĢlerdir.
17
13,08
46
35,38
51
39,23
9
6,92
3
2,31
114
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
2
3
4
Müdürlüğümüz yerel
ve genel toplum
üzerinde olumlu etki
bırakacak çalıĢmalar
yapmaktadır.
Müdürlüğümüz doğal
kaynakları
korumakta ve doğal
çevrenin korunması
için gayret
göstermektedir.
Müdürlüğümüzde
geri dönüĢümü
mümkün atıklar
toplanmaktadır.
TOPLAM
23
17,69
54
41,54
38
29,23
6
4,62
4
3,08
27
20,77
33
25,38
42
32,31
12
9,23
6
4,62
31
23,85
33
25,38
40
30,77
8
6,15
6
4,62
98
18,85
166
31,92
171
32,88
35
6,73
19
3,65
Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması
10,77 %
24,49 %
Tam ve Çok
59,1 %
Orta
Az ve Hiç
Tablo 47: Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması
Grafik 12: Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması
Tablo 50‟de görüldüğü üzere, anket uygulamasına katılanların % 50,77‟si “Topluma Etki Ve Katkı
Durumunun Algılanması” kısmına
tam ve çok yanıtlarını vererek konudaki uygulamaların
geliĢtirilmesi gerektiğini, %32,88‟i orta yanıtını vererek bu konuda fikrinin tam netleĢmediğini,
diğer %10,38‟lik kesim ise az ve hiç yanıtlarını vererek “Topluma Etki ve Katkı Durumunun
Algılanması” konusunda yapılan çalıĢmalardan yeterince memnun olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
115
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
EĞĠTĠM ÇALIġTAYI DEĞERLENDĠRME ANKETĠ
KONUSU
YERĠ
TARĠHĠ
Ankete
katılan kiĢi
sayısı
No
1
2
3
4
5
6
EĞĠTĠM ÇALIġTAYI
AHMET HAMDĠ TANPINAR KÜLTÜR MERKEZĠ
ARTVĠN KAZIM KARABEKĠR ANADOLU LĠSESĠ
10/11/12.09.2014
103 KiĢi
Eğitim ÇalıĢtayı programının konusu
hakkında daha önceden bilgi sahibi
miydiniz?
Eğitim ÇalıĢtayı programı konuları
ihtiyaçlarınıza cevap verdi mi?
Eğitim ÇalıĢtayı programı için seçilen zaman
uygun mu?
Eğitim ÇalıĢtayı programının yapıldığı yer
uygun mu?
Eğitim ÇalıĢtayında eksik konular var
mıydı?
Eğitim ÇalıĢtayı daha da geliĢtirilebilir mi?
9
Programa katılınca bu konuya daha çok ilgi
duydunuz mu?
Program sonunda bilgilerinizin artığına
inanıyor musunuz?
Eğitim ÇalıĢtayı programında yeterli
düzeyde uygulama/örnekleme yapıldı mı?
10
Sizce Eğitim ÇalıĢtayı amacına ulaĢtı mı?
7
8
Tablo 48 : Eğitim ÇalıĢtayı Değerlendirme Anketi
116
EVET
%
HAYIR
%
68
66,01
33
32,03
78
75,72
20
19,41
45
43,68
54
52,42
96
93,20
5
4,85
22
21,35
73
70,87
61
59,22
34
33,00
72
69,90
27
26,21
73
70,87
27
26,21
73
70,87
23
22,33
78
75,72
16
15,53
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
100
90
80
70
60
Hayır
50
Evet
40
30
20
10
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru
Grafik 13: Eğitim ÇalıĢtayı Değerlendirme Anketi
Artvin ilinde eğitim ve öğretim baĢarısını yükseltmek adına eylül ayında yapılan çalıĢtayda
uygulanmıĢ olan anket, daha sonraki yılarda yapılacak çalıĢmalara ıĢık tutacak ve daha iyi
sonuçlar için çalıĢmaların geliĢtirilmesi adına ön çalıĢma olacaktır.
“Eğitim ÇalıĢtayı programının konusu hakkında daha önceden bilgi sahibi miydiniz?” sorusuna
% 66,01 oranında evet yanıtı verilerek çalıĢtay hakkında daha önceden katılımcıların
bilgilendirildikleri ortaya konmuĢ , %32,03‟lük oran ile çalıĢtay hakkında bilgilerinin olmadığını
belirtilmiĢtir. Daha sonraki yıllarda yapılacak olan bilgilendirme çalıĢmalarında daha fazla kiĢiye
ulaĢabilmek adına tanıtım ve duyuru çalıĢmaları yapılacaktır.
2. “Eğitim ÇalıĢtayı programı konuları ihtiyaçlarınıza cevap verdi mi?” sorusuna % 75,72
oranında evet yanıtı verilirken %19,41 oranında ise hayır yanıtı verilmiĢtir. Gelecek yıllarda
daha fazla oranda ihtiyacı karĢılayıp katılımcıların memnuniyet oranını artırmak için ihtiyaç
tespitinin önceden yapılıp program kapsamının geliĢimi sağlanacaktır.
117
ARTVĠN ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 SP TASLAĞI
3. “Eğitim ÇalıĢtayı programı için seçilen zaman uygun mu?” sorusuna % 43,68‟lik oran evet
derken % 52,42‟lik oran hayır demiĢtir. Bu oranın yükselmesi için katılımcılardan gelecek
çalıĢtay tarihleri için önerileri alınarak değerlendirmeler yapılacaktır.
4. “Eğitim ÇalıĢtayı programının yapıldığı yer uygun mu?” sorusuna % 93,20‟lik oran evet
derken % 4,85‟lik oran hayır demiĢ ve çalıĢtayın yapıldığı yer ile ilgili memnuniyetlerini
belirtmiĢlerdir.
5. “Eğitim ÇalıĢtayında eksik konular var mıydı?” sorusuna % 21,35‟lik oran evet derken
% 70,87‟lik oran hayır demiĢtir. Eksik konu oranını daha aza indirebilmek için bir önceki yılda
katılımcıların görüĢleri alınarak bu yönde çalıĢmalar yapılacaktır.
6. “Eğitim ÇalıĢtayı daha da geliĢtirilebilir mi?” sorusuna % 59,22‟lik oran evet derken %
33,00‟lik oran hayır demiĢtir. Yapılan çalıĢtayın daha baĢarılı olması adına neler yapılabileceği
tespit edilecektir.
7. “Programa katılınca bu konuya daha çok ilgi duydunuz mu?” sorusuna % 69,90‟luk oran evet
derken % 26,21‟lik oran hayır demiĢtir. ÇalıĢtaya yönelik ilginin artması için katılımcılardan
öneriler alınarak ön çalıĢmalar yapılarak daha fazla kiĢiye ulaĢmak adına ilgi artıracak çalıĢmalar
yapılacaktır.
8. “Program sonunda bilgilerinizin arttığına inanıyor musunuz?” sorusuna % 70,87‟lik oran evet
derken % 26,21 oran hayır cevabını vermiĢtir. Gelecek yılda düzenlenecek çalıĢtaylarda hem
katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyini hem de daha fazla yaygınlaĢtırmayı sağlayabilmek
adına çalıĢmalar yapılacaktır.
9. “Eğitim ÇalıĢtayı programında yeterli düzeyde uygulama/örnekleme yapıldı mı?” sorusuna
%70,87‟lik oran evet yanıtını verirken, % 22,33‟lük oran hayır cevabını vermiĢtir. Gelecek
çalıĢtaylarda daha fazla uygulama ve örnekleme yer vermek adına çalıĢmalar yapılacaktır.
10. “Sizce Eğitim ÇalıĢtayı amacına ulaĢtı mı?” sorusuna % 75,72‟lik oran evet cevabını
verirken ,% 15,53‟lük oran da hayır cevabını vermiĢtir. Gelecek senelerde amaca %100‟lük bir
oranda ulaĢmak adına çalıĢmalar yapılacaktır.
118
Download

artvġn ġl mġllî eğġtġm müdürlüğü 2015-2019 sp taslağı