ĠHALE ĠLANI
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
EDĠRNE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜN'DEN
KARAYOLU TAġIMALARI HĠZMET ALIMLARI ĠġĠ ĠHALESĠ
Şube Müdürlüğümüze bağlı İpsala Ajans Amirliğimizce alımı yapılacak çeltiklerden 4.000
ton (+ - %30 opsiyonlu) çuvallı çeltiğin alıma muvazi Hamidiye kiralık depolarına, 2.000 ton (+ % 30 opsiyonlu) çuvallı çeltiğin Şube Müdürlüğümüz MUD depolarına ve Meriç Ekip Şefliğince
alımı yapılacak çeltiklerden 3.000 ton (+ - %30 opsiyonlu) çuvallı çeltiğin Hamidiye kiralık
depolarına alıma muvazi olarak mahalli piyasa araçları ile karayolu nakliyesi hizmet alımı işi için
24.12.2015 tarih PerĢembe günü saat 14:00’ da TMO ihale Yönetmeliğimizin 22/4 maddesi
gereğince; “ Kapalı Zarfla Teklif Alma” yöntemi ile ( Kapalı zarf ile teklif verenlerden en
düĢük fiyat teklifini veren firma ile ayrıca pazarlık yapılacaktır.) ihale edilecektir.
Ġhaleye katılımcı olmaması ve Ġhalenin sonuçlanmaması halinde aynı ihale takip eden
ilk iĢ günü aynı saatte ikinci kez ihale edilecektir.
Karayolu Nakliyesi hizmet alımı işi için ihale konusu alanda faaliyet gösteren yeterli
tecrübeye sahip istekliler teklif vermek üzere yeterlilik başvurusuna davet edilmektedir.
1- Ġdarenin
a) Adresi
b)Telefon No
c)Faks No
: TMO Edirne Şube Müdürlüğü
İstasyon Mahallesi Onur Sokak No:6 EDİRNE
: 0284 235 81 75 – 235 81 74
: 0284 235 81 79
2- Ġhale Konusu
a) Niteliği türü ve miktarı : Toplam 9.000-Ton ÇUVALLI ÇELTĠK taşıması işi
b) TaĢımanın yapılacağı yeri : 1-) İpsala Ajans Amirliğimizce alımı yapılacak çeltiklerden
4.000 ton (+ - %30 opsiyonlu) çuvallı çeltiğin alıma muvazi Hamidiye kiralık depolarına ve 2.000
ton (+ - % 30 opsiyonlu) çuvallı çeltiğin Şube Müdürlüğümüz MUD depolarına,
: 2-) Meriç Geçici Ekip Şefliğimizce alımı yapılacak
çeltiklerden 3.000 ton (+ - % 30 opsiyonlu) çuvallı çeltiğin Hamidiye kiralık depolarına alıma
muvazi olarak mahalli piyasa araçları
c) ĠĢin Süresi
: ĠĢe baĢlama tarihi itibariyle Ġġ BĠTĠMĠNE
KADARDIR.
3-) Ġhaleye iliĢkin bilgiler
a)İhale yöntemi
: TMO İhale yönetmeliğinin 22/4 maddesi gereğince “KAPALI
ZARFLA TEKLİF ALMA YÖNTEMİ” ile ihale edilecektir.
b)İhalenin yapılacağı Adres : TMO Edirne Şube Müdürlüğü binasında
c)İhale tarihi
: 24.12.2015 tarih PerĢembe günü
d) İhale saati
: Saat 14:00
4- Ġhale dökümanının görülmesi ve temini
4-1) İhale dökümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif
verecek olanların mühürlü ve imzalı ihale dökümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dökümanının görüleceği yer : Ticaret Servis Ģefliği
b) İhale dökümanının satış bedeli
: Bedelsizdir
4-2) İstekliler şartname ve eki sözleşme tasarısını satın almakla ve ihaleye katılmakla şartname
ve sözleşme hükümlerini tamamen kabul etmiş sayılırlar.
5- Tekliflerin sunulacağı yer ve son teklif verme tarih ve saati;
a)Tekliflerin sunulacağı yer
; TMO Edirne Şube Bilgi İşlem Servisi
b)Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 24.12.2015
c)Son teklif verme saati
: Saat 14:00’ a kadar
6- Ġhale Dokümanının Kapsamı
a) Şartname ve sözleşme tasarısı
b) Geçici teminat mektubu
c) Taahhütname (S.G.K.kapsamında işçi çalıştırılmaması)
d) Taahhütname(S.G.K. ve Vergi borcu olmadığına dair)
e) Taahhütname (Yasaklı Olmadığına dair)
Ġhaleye katılabilmek için Gereken Belgeler:
a) T.C. Vatandaşı olduklarına dair kimlik belgesi
b) Tebligat için Adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası;
c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi veya ilgili Meslek odası
belgesi.
c.1) Gerçek kişi olması halinde işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış Ticaret ve/veya
sanayi odası veya meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c.2) Tüzel kişi olması halinde işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya Ofis merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya yetkili bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair
belge. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 25.02.2004 tarih 25384 sayılı Karayolu Taşıma
Yönetmeliği ile 09.09.2004 tarih 25577 sayılı Yönetmeliğin “ Yetki Belgeleri türleri” başlıklı
11.maddesi gereğince;
d-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri.
d.1) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi.
d.2) Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunma tarihi itibarıyla en son durumunu gösteren
şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya
noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
f İhale dokümanının ( şartname ve ekleri) satın alındığına dair belge,
g)Geçici teminat ( toplam tutarın en az %3 ü kadar)
h)Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik pirim borcu olmadığına dair taahhütname ( İhale üzerinde
kaldığı takdirde ihale tarihi itibarı ile pirim borcu olmadığına dair sözleşme imzalanmadan önce
verilecektir.)
ı)Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname( İhale üzerinde kaldığı takdirde ihale
tarihi itibarı ile vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
i) İmzalı ve Kaşeli Şartname ve ekleri.
j)Teklif mektubu ve eki teklif cetveli
k)Yasaklı Olmadığına dair taahhütname.
l)Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği Kapsamında Taşımacı Yetki Belgesi C,K,L,R türü
yetki belgesi.
l-1)Ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler şartnamede
belirtilen günlük taşıma tonajının asgari 2 katı kadar K Belgesi ( K1 veya K2 belgesi) kendi adına
veya iş ortaklığı sözleşmesi ile birlikte ihaleye iştirak edebileceklerdir. Ancak K belge sahipleri
ihaleyi kazandıkları takdirde K Yetki belgesi ekinde bulunan taĢıt listesindeki araçlar dıĢında
araç çalıĢtıramayacaklardır.
l-2)Ticari amaç ile yurt içi ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel
kişilerin de R Belgesi (R1 veya R2 Belgelerinden birisini)
Yukarıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ihale makamına sunulacaktır. Belgelerin aslı
ihaleden sonra fotokopisi alınarak katılımcıya iade edilebilir.
Birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa müştereken
ihaleye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla
birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel
kişinin, üçüncü kişilerle olan ortaklık ilişkileri ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz.
m) İstekliler; yukarıda ki belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak;
İşyerince aslı görülen belgenin fotokopisine ” ASLI İDARECE GÖRÜLDÜ” şerhi düşülerek
belgenin aslı istekliye iade edilir.
n)-İhale kısmı teklife açık olup, istekliler yalnızca taşımanın birine veya tamamına teklif verecektir.
İşyeri taşımasında tonaj bölünmesi yapılmayacaktır.
TEKLĠF MEKTUBU;
a) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması
b) Teklif mektubunun üzerinde silinti- kazıntı ve düzeltme bulunmaması,
c) Teklif mektubunun üzerinde Ad – Soyadı ile Ticaret unvanı Tarih adres ve iletişim bilgileri yazılmak
sureti ile yetkili kişilerce imzalanmış olması;
d) Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir. (Belirtilmemiş ise KDV hariç olarak kabul edilir.)
e) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; İhale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
f) Teminat mektupları; Ġdarece ġartname ekinde örneği verilen Geçici teminat olarak sunulan banka
teminat mektuplarında süre belirtilebilir, Ancak; bu sürenin teklifin geçerlilik süresinden
(ġartnamenin 13.2 maddesinde belirtilen süre) en az 30 (otuz) gün daha fazla olması gerekir.
g)Teklif mektupları; yukarıda ki örneğe uygun olarak son teklif verme tarih ve saatine kadar Şube
Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Servisine elden verilecektir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
h) İhale Yöntemi gereği istekli ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
i) Teklif mektuplarında zarfın üzerine taşıma ihalesi teklif mektubudur ibaresi yazılacak ve isteklinin adı
unvanı adresi işin adı ve açık adresi ve ihale saati belirtilecektir.
.
TMO 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadığı, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur.
İHALE SEVK VE TESELLÜM İŞYERLERİ İLE SEVK MİKTARLARI
Sevk İşyeri
Tesellüm
İşyeri
İpsala Ajans.
U.Köprü-Hamidiye
İpsala Ajans
Edirne
Meriç Geç. Ek. U.Köprü-Hamidiye
BANKA ADI
Tertip
Miktarı
4.000-Ton
2.000-Ton
3.000-Ton
İhale Tarihi
Geçici teminat
ve saat
miktarı
24.12.2015/14.00 Tekl.Fiy.XTert.Mk.X%3ü
24.12.2015/14.00 Tekl.fiy.XTert.Mk.X%3 ü
24.12.2015/14.00 Tekl.fiy.XTert.Mk.X%3 ü
NAKĠT TEMĠNAT YATIRILACAK BANKA BĠLGĠLERĠ
EDĠRNE ġUBE MÜD.IBANLI BANKA HESAP NOLARI
ZĠRAAT BANKASI (Selimiye ġubesi)
TR60 0001 0024 7137 7119 0665 12
NOT: Evrak Asılları ihale sırasında mutlaka Komisyona ibraz edilecek olup ihale bitiminde
iştirakçilere iade edileceğinden ihale zarf içerisine “ EVRAK FOTOKOPİ’
lerinden 1 er suret
koymak zorundadır.
Download

İlan Metni