T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak
Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 8531-TU
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020
Başvuru Numarası:
Sıra
No
1
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/1
2
TKHK/2015/CS/N.3.1.1/IC/1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TKHK/2016/CS/N.3.1.3./IC/5
TKHK/2016/CS/N.3.1.7./IC/3
TKHK/2016/CS/N.3.1.7./IC/4
TKHK/2016/CS/N.3.1.8./IC/7
TKHK/2016/CS/N.3.1.1./IC/3
TKHK/2016/CS/N.3.1.1./IC/4
TKHK/2016/CS/N.3.1.5./IC/1
TKHK/2016/CS/N.3.1.5./IC/2
TKHK/2016/CS/N.3.1.8./IC/8
Biyomedikal ve Medikal Ürün Sınıflandırma Danışmanı
Basın Yayın ve Grafik Tasarım İş ve Süreçleri Yönetim
Danışmanı
Klinik Alan Tasarımı Danışmanı
Mali Analiz Uzmanı
Maliyet Analizi Danışmanı
Sağlık Yönetimi Danışmanı
Satın Alma Danışmanı
Tercüman
Üst Düzey Program Ofis Yöneticisi
Yazılım Uzmanı Orta Düzey (1)
Yazılım Uzmanı Orta Düzey (2)
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 25.12.2015
Son Başvuru Tarih ve Saati: 08.01.2016 tarihinde saat 18.00
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin
(SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon
Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak
mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde
kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam
edilmek üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışmanlar
Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına,
danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak
yenilenebilecektir. İşin Ocak 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.
Sıra
No
1
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.2./IC/1
Biyomedikal ve Medikal Ürün Sınıflandırma Danışmanı
1 / 12
Beklenen Hizmetler:
 Tekil terminolojiyi sağlayacak birimin kurulması, işler hale getirilmesi ve fikri
mülkiyetinin kazandırılmasına katkı sunmak.
 Ulusal ve uluslararası standardizasyonun oluşturulması.
 Yeni malzeme tanımlarının tedarik, stok yönetimi ve piyasa denetim gözetim
süreçlerinde kullanılması amacı ile MKYS sistemine entegre edilmesi için
hazırlanması.
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin Tıp, Diş Hekimliği veya Eczacılık Bölümlerinin birinden mezun
olmak,
 Mesleki açıdan (mezuniyeti ile ilgili) en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen İşletme, Satış ve/veya Pazarlama alanlarında Yüksek Lisans yapmış olmak,
 Tercihen sağlık işletmelerinde tıbbi sarf malzemelerinin sınıflandırması konusunda en
az 3 yıl çalışma deneyimi sahibi olmak ve bunu çalıştığı kurumlardan veya
firmalardan belgelendirmek,
 Mülakat esnasında verilecek olan İngilizce teknik dokümanları %80 oranında
çevirebilecek yetkinlikte olmak,
 İleri derecede MS Office uygulamalarında bilgi ve beceriye sahip olmak,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
Sıra
No
İhale No
İşin Adı
2
TKHK/2015/CS/N.3.1.1/IC/1
Basın Yayın ve Grafik Tasarım İş ve Süreçleri Yönetim
Danışmanı
Beklenen Hizmetler:
 Yazılı, görsel ve dijital medya ilişkilerini kurumsal yapıya uygun gerçekleştirme, takip
etme ve ay sonlarında rapor sunulması
 Gerektiği takdirde sempozyum, toplantı eğitim gibi organizasyonlarda fotoğraf çekimi
yapılması ve uygun metin hazırlanarak istenilen yerlerde paylaşılması
 Gerçekleştirilen organizasyonlarda izine tabi olmak üzere organizasyon süresince ses
kaydı alınması ve ses kaydının deşifresi yapılarak rapor olarak sunulması
 Proje kapsamında yürütülen işlerle ilgili taraflardan bilgi alarak basın bülteni
hazırlanması ve basın ile ilgili organizasyonun kurumsal yapıya uygun şekilde
tamamlanması
 Organizasyonların sonunda; tasarlanan materyallerden, çekilen fotoğraflara ve alınan
ses kaydının deşifreleri rapor şeklinde ilgili kişiye veya işverene sunulması
 Enformasyon içeriğinin hazırlanması ve aktif olarak kitle iletişim araçlarında
bilgilendirme yapılması
 Birimler tarafından hazırlanacak kılavuzların veya sunumların tasarımının yapılarak,
hazır şekilde baskıya verilmesi,
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin İletişim Fakültesinden tercihen Gazetecilik veya Basın-Yayın
Bölümlerinden birinden mezun olmak,
 Grafik programlarını (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign)
kullanabildiğini sertifikalandırabilmek ve baskı süreçlerini takip edebilmek,
2 / 12





Sıra
No
3
Basın-iletişim veya halkla ilişkiler birimlerinde (tercihen sağlık alanında) en az 1 yıl
mesleki tecrübeye sahip olmak,
Mülakat esnasında verilecek olan İngilizce teknik dokümanları %80 oranında
çevirebilecek yetkinlikte olmak,
İleri derecede Windows ve MS Office uygulamalarında bilgi ve beceriye sahip olmak,
Yazılı ve sözlü iyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.3./IC/5
Klinik Alan Tasarımı Danışmanı
Beklenen Hizmetler:
 Tıbbi Cihaz Kullanımına bağlı klinik alanların (radyoterapi, ameliyathane, yoğun
bakım, radyografi gibi) tespit edilmesi ve mevcut durum analizi,
 Klinik alanların hasta ve çalışan güvenliği ile etkin maliyet minimizasyonu amacıyla
mimari (yapı-inşa) ve mühendislik (elektrik, zırhlama, tesisat gibi) gereksinimlerin
belirlenmesi,
 Sağlık tesisi yatırım planlamalarında esas alınabilecek teknik standardizasyonun
araştırılması,
 Analiz ve araştırmalara uygun iş akış ve talimatlarının hazırlanması,
 Kamu kaynaklarının etkin kullanımı için iş geliştirme ve uygulama önerilerinin
değerlendirilmesi,
 Elde edilen bilgi ve deneyimlerin eğitim süreçlerine uygun hale getirilerek eğitim
programının hazırlanması.
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin Mühendislik, Teknoloji veya Mimarlık Fakültelerinden lisans mezunu
olmak,
 Sağlık Tesislerinin mühendislik projelendirmelerinde veya tıbbi teknoloji yönetimi
alanlarında en az 1 yıl çalışmış olmak,
 Tercihen sağlık tesislerinin mimarlık (yapı-inşa) veya teknik altyapı (elektrik,
havalandırma, zırhlama, tesisat gibi) çalışmalarında bilgi ve deneyime sahip olmak,
 Tercihen sağlık tesislerinin mimari planlama ve mühendislik projelendirmelerinde
yüksek lisans sahibi olmak,
 Mülakat esnasında verilecek olan İngilizce teknik dokümanları %80 oranında
çevirebilecek yetkinlikte olmak,
 Orta derecede MS Office uygulamalarında bilgi ve beceriye sahip olmak,
 İyi iletişim becerisi sahibi ve ekip çalışmasına uyumlu olmak.
 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl ilişiği olmamak
olmak.
Sıra
No
4
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.7./IC/3
Mali Analiz Uzmanı
Beklenen Hizmetler:
3 / 12






Kamu hastanelerinde temel sağlık hizmet göstergeleri tespit edilerek durum
analizlerinin yapılması,
Mali Analiz ve Değerlendirme açısından kamu hastanelerinin mali durumlarının
incelenerek üst yönetime raporlanması,
Finansal analiz açısından kamu sağlık sektörünün incelenmesi ve mevcut finansal
analizlerin yapılarak koordinasyonun sağlanması,
Kamu hastanelerinin finansal analiz açısından incelenmesi ve mevcut finansal
analizlerin değerlendirilmesi,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerinin finansal risk alanlarının
belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı bazı ikinci ve üçüncü basamak sağlık
tesislerinde, biriminin belirleyeceği stratejik alanlarda maliyet ve mali verimlilik
analizlerinin yapılmasıdır.
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya mühendislik fakültelerinden (tercihen
sağlık idaresi, işletme, iktisat, kamu yönetimi, muhasebe, finans veya endüstri
mühendisliği) bölümlerinden mezun olmak,
 İşletme, iktisat, finansal analiz, muhasebe, maliyet analizi ve ilgili diğer alanlardan
birinde yüksek lisans yapmış olmak,
 Finansal analiz, maliyet analizi, işletme, ürün yönetimi, muhasebe veya ilgili diğer
alanlarda üniversitelerde, devlet kurumlarında veya özel sektörde en az 5 (beş) yıllık iş
tecrübesine sahip olmak .(Tercihen sağlık yapı veya projelerinin finansman ve işletimi
konusunda çalışmış olmak),
 Tercihen Ulusal ve Uluslararası yatırım ve kalkınma kuruluşları tarafından finanse
edilen projelerde en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesi sahibi olmak,
 Tercihen mali tabloların hazırlanması ve stratejik planlama konusunda en az 3 (üç)
yıllık deneyimli olmak,
 Ofis programlarını ileri düzeyde kullanabiliyor olmak,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 Seyahat engeli olmamak,
 Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak.
Sıra
No
5
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.7./IC/4
Maliyet Analizi Danışmanı
Beklenen Hizmetler:
 Maliyet Analizi açısından ülke sağlık ekonomisini, sağlık sektörünü ve gelişmelerini
takip edilmesi ve üst yönetime raporlanması.
 Maliyet Analizi bakımından kamu hastanelerinin maliyet göstergelerinin tespit
edilerek durum analizlerinin yapılması,
 Maliyet analizleri açısından kamu sağlık sektörünün incelenmesi ve mevcut maliyet
analizlerin yapılarak koordinasyonun sağlanması,
 Maliyet verimliliği analizlerinin kamu hastanelerinde yapılarak raporlanması,
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sunmuş
oldukları (veya idarenin belirleyeceği) bazı alanlardaki hizmet maliyetlerinin
belirlenmesi ve raporlanması,
4 / 12

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin maliyeti etkileyen unsurların
analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya mühendislik fakültelerinden (tercihen
sağlık idaresi, işletme, iktisat, kamu yönetimi, muhasebe, finans veya endüstri
mühendisliği) bölümlerinden mezun olmak,
 İşletme, iktisat, finansal analiz, muhasebe, maliyet analizi alanlarında yüksek lisans
yapmış olmak,
 En az 5 yıllık mesleki deneyim,
 Tercihen devlet mali sistemi konusunda en az 2 yıllık deneyimli olmak,
 Finans yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyimli olmak,
 Ulusal ve Uluslararası yatırım ve kalkınma kuruluşları tarafından finanse edilen
projelerde Satın alma, Finans Yönetimi ve Tediye Usullerinin uygulanması konusunda
deneyim tercih nedeni olacaktır,
 Mali tabloların hazırlanması konusunda en az 2 (iki) yıllık deneyimli olmak,
 Ofis yazılımları konusunda deneyimli olmak
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 Seyahat engeli olmamak,
 Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak.
Sıra
No
6
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.8./IC/7
Sağlık Yönetimi Danışmanı
Beklenen Hizmetler:
 Klinik Maliyet Analizi çalışmalarında yer alacak sorumlulara takip edeceği eğitim
müfredatını hazırlamak,
 Veri setlerini belirlemek,
 Pilot hastanelerin belirlenmesi
 Proje lideri ve ekip üyelerinin eğitimine uygun olarak maliyet çalışmalarını yürütmek.
 Maliyet çalışması sonuçlarına göre TİG Bağıl değerlerinin oluşturulmasını sağlamak.
 Proje kapsamında tüm iş tanımı, maliyet analizlerinin hazırlanmasına katkı sağlamak.
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin en az 4 yıllık Sağlık İdaresi, İşletme, İktisat, Ekonomi ve Maliye
bölümlerinin birinde doktora yapmış olmak.
 Finans, Maliyet, işletme ve ilgili alanlarda en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve
bu çalışmaları belgelemek (Tercihen sağlık yapı veya projelerinin finansman veya
işletimi konusunda çalışmış olmak),
 İleri derece MS Office uygulamalarında bilgisine sahip olması
 Tercihen yurt içinde konu hakkında en az 5 hizmet deneyiminin bulunması,
belgelendirilmesi,
 Maliyetlendirme konusunda basılı yayın veya akademik yayını bulunması,
 Mülakat esnasında verilecek olan İngilizce teknik dokümanları %80 oranında
çevirebilecek yetkinlikte olmak,
5 / 12



Sıra
No
7
Sağlık Projeleri finansmanı, bütçe veya muhasebe konusunda bildiri, kitap, araştırma,
yayın veya doktora çalışması bulunmak ve kongre, konferans, kurs vs. katılım
sertifikalarına sahip olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
Seyahat engeli olmamak.
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.1./IC/3
Satın Alma Danışmanı
Beklenen Hizmetler:
 Satın alma planının hazırlanmasında ve/veya güncellenmesinde İdareye destek
vermek,
 Proje kapsamındaki tüm mal, yapım işleri (bina onarımları) ve hizmetlerin onaylanmış
Satın alma Planı’na uygun bir biçimde üstlenilmesinde ve alım süreçlerinin Bankadan
alınacak ön onaylar da dahil olmak üzere, her aşamasının Banka satın alma esas ve
usullerine uygun olarak yürütülmesinde İdareye destek vermek,
 Mal, yapım işleri ve hizmet alımlarına ilişkin ihale/teklif belgelerinin hazırlanmasına
yardım etmek,
 Farklı satın alma yöntemlerine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarına yönelik teknik
şartnamelerin ve iş tanımlarının hazırlanmasına ve bunların ihale/teklif belgeleriyle
uyumunun sağlanmasına destek vermek,
 İhale/Teklif Belgelerinde yapılacak değişiklikler için düzenlenecek zeyilnamelerin ve
açıklama taleplerine verilecek cevapların hazırlanmasında İdareye destek vermek,
 İhale/teklif açılış ve değerlendirme süreçlerinde hazırlanacak raporların Banka
standart belgelerine uyumlarının sağlanmasına destek vermek,
 İhale ilanlarının, niyet beyanı taleplerinin ve sonuç bildirimlerinin yayınlanmasını
sağlamak,
 Gerektiğinde sözleşme müzakerelerinin yürütülmesinde İdareye destek vermek,
 İhale kararlarına yönelik tebligatların zamanında yapılmasına destek vermek,
 Sözleşmelerin hazırlanmasında ve gerektiğinde taslak sözleşmeler için Bankadan onay
alınmasında İdareye destek vermek,
 İhale süreçleriyle ilgili şikâyetlerin cevaplandırılmasında İdareye destek vermek,
 Gerektiğinde sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin sözleşme kayıt ve şartlarına
uygun olarak yerine getirilmesinde İdareye destek vermek,
 Gerektiğinde Dünya Bankası satın alma usul ve esasları konusunda İdarenin ilgili
personeline ve proje uygulayıcısı ve koordinatörü birimlere eğitim, bilgilendirme
toplantıları düzenlenmesi
 İlgili tüm süreçler kapsamında yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu personelinin, ziyarete gelen denetim
misyonlarının, denetçilerin ve diğer ilgililerin satın alma ile ilgili bilgilere
erişebilmeleri amacı ile, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda etkin bir satın alma
ve sözleşme takip sistemi (önemli onay tarihlerinin, ihaleyi kazananların, sözleşme
meblağlarının, vs. kaydedilmesi) ile uygun bir dosyalama sistemi kurulması ve
sürdürülmesi,
 Gerekli diğer raporların hazırlanmasına katkıda bulunulması, satın almaya ilişkin tüm
bilgi ve belgelerin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Proje Koordinatörlüğü’nde
dosyalanmasının ve arşivlenmesinin sağlanması
6 / 12





Satın alma sürecinin her aşamasının ihaleden, değerlendirmeye ve teslime kadar takip
edilmesi ve kaydedilmesi, sözleşme meblağlarını içeren veri tabanı ve dosya
sisteminin tutulması,
Mal ve hizmetleri alan birimlerin ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
temsilcilerinin
kabul
protokollerini/tutanaklarını
imzalamaları
hususunda
koordinasyon sağlanması,
Satın alınan organizasyon, mal, danışmanlık ve teknik hizmet kalemlerinin kabulü
sonrasında yüklenicilerin garanti/hizmet dönemindeki taahhütlerini yerine getirip
getirmediğinin ilgili birimle koordinasyon sağlanarak izlenmesi,
Dünya Bankasının standart formatlarına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun
proje bünyesinde yürütmekle sorumlu olduğu bileşenle ilgili olarak satın alma ile ilgili
ilerleme raporlarının hazırlanması ve bu raporların belirlenen takvim dahilinde ilgili
mercilere sunulması,
İdarenin bu kapsamda vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden lisans diplomasına sahip olmak.
 Mal alımları ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere Dünya Bankası satın alma
işlemleri(özellikle ICB, QCBS, CQS gibi satın alma metotları)süreç ve uygulamaları
ile sözleşme yönetimi ve raporlama işlemleri konusunda kamuda veya özel sektörde 3
(üç) yıllık tecrübe sahibi olmak
 Türkçe ve İngilizceyi iyi düzeyde konuşmak ve bilgisayar okuryazarlığına sahip
olmak
 Tercihen Kamu İhale Kanunu ve Satın Alma süreçlerinde en az 2 (iki) yıl deneyim
sahibi olmak,
 Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması.
Sıra
No
8
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.1./IC/4
Tercüman
Beklenen Hizmetler:
 Projenin uygulanma aşamasında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Proje
Koordinatörlüğü ile Dünya Bankası yetkilileri arasında yapılacak görüşmelerde
iletişim desteği,
 Proje kapsamında kullanılacak tüm dokümanların İngilizceden Türkçeye, Türkçeden
İngilizceye çevirisinin yapılması,
 Proje ile ilgili konularda uluslararası kuruluşlarla yazılı ve sözlü iletişimin sağlanması.
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin İngilizce Mütercim Tercümanlık/Çeviri bilim bölümlerinden mezun
olmak,
 Ardıl veya simültane çeviri alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,
 Yabancı dil sınavlarından son 5 yıl içerisinde en az aşağıdaki puanları almış olmak:
 KPDS/YDS: A, TOEFL: 108, IELTS: 8,
 Tercihen tıp ve ekonomi alanındaki metinlerin çevirisinin yapılması konusunda
deneyim sahibi olmak,
 Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmamak,
7 / 12

Sıra
No
9
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.5./IC/1
Üst Düzey Program Ofis Yöneticisi
Beklenen Hizmetler:
 Ulusal ve uluslararası standardizasyonun oluşturulmasına katkı sağlanması,
 Yeni malzeme tanımlarının tedarik, stok yönetimi ve piyasa gözetim süreçlerinde
kullanılması için İhtiyaç Yönetim Sistemine (İYS) entegrasyonu,
 Proje kapsamında talep edilen ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve
web servis projelerin yürütülmesi ve desteğinin sağlanması,
 Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin
artırılması,
 Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, veri tabanının gerekli
iyileştirilmesinin sağlanması,
 Gelişen yazılım teknolojilerinin araştırılması ve projeye uygulanması,
 Uzmanlık alanı ile ilgili idare personeline eğitim ve danışmanlık hizmeti vermesi,
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinden mezun olmak,
 Tercihen İşletme lisans veya yüksek lisans sahibi olmak.
 Uygulama Yazılımları geliştirme alanında en az 10 yıl deneyim sahibi olmak,
 Oracle uygulama geliştirme araçları uzmanlığı (Veri Tabanı Tasarımı, Procedure,
Trigger, Function, PL/SQL yazma) konusunda 5 yıllık deneyim sahibi olmak,
 Oracle ve SQL Server veritabanı alanlarında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak,
 Java (Servlet, Web Start JNLP, Eclipse, Spring Framework) en az 5 yıllık deneyim
sahibi olmak,
 Microsoft. NET uygulama geliştirme konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak,
 Web Tabanlı Uygulama ve Web Service (HTLM, Javascript, Jason, XML) konusunda
en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak,
 MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda bilgi ve beceriye
sahip olmak,
 Karar Destek Sistemleri geliştirme ve yönetim alanında en az 5 yıllık deneyim sahibi
olmak,
 Tercihen sağlık işletmelerinin tedarik, stok yönetimi, tıbbi cihaz yönetimi ve
muhasebe işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bu süreçlerin uygulama
yazılımları konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
 Yazılım Projelerinde e en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. Tercihen Erkek Adaylar için Askerlik
yapmış olmak.
Sıra
No
10
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.5./IC/2
Yazılım Uzmanı Orta Düzey (1)
Beklenen Hizmetler:
8 / 12







Ulusal ve uluslararası standardizasyonun oluşturulmasına katkı sağlanması,
Yeni malzeme tanımlarının tedarik, stok yönetimi ve piyasa gözetim süreçlerinde
kullanılması için İhtiyaç Yönetim Sistemine (İYS) entegrasyonu,
Proje kapsamında talep edilen ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve
web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin sağlanması,
Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin
artırılması,
Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, veri tabanının gerekli
iyileştirilmesinin sağlanması,
Gelişen yazılım teknolojilerinin araştırılması ve projeye uygulanması,
Uzmanlık alanı ile ilgili idare personeline eğitim ve danışmanlık hizmeti vermesi,
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Fakültelerinden
veya Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak,
 Yazılım geliştirme alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 Tercihen Sağlık Kurumları İşletmelerinin tedarik süreçleri ve stok yönetimleri
uygulama yazılımları konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 Oracle bilgileri (Veri Tabanı Tasarımı, Procedure, Trigger, Function, PL/SQL yazma)
konularında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak,
 Oracle SQL Server Veri Tabanı ile en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak,
 Java (Servlet, Web Start JNLP, Eclipse, Spring Framework) en az 2 yıl deneyim
sahibi olmak,
 Microsoft. Net uygulama ve geliştirme konusunda en az 2 yıl çalışma tecrübesine
sahip olmak,
 Web Tabanlı Uygulama, Web Servis (HTML, Jscript, Jason,XML) yazılımında en az
2 yıl deneyim sahibi olmak,
 MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda bilgi ve beceriye
sahip olmak,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. Tercihen Askerlik yapmış olmak.
Sıra
No
11
İhale No
İşin Adı
TKHK/2016/CS/N.3.1.8./IC/8
Yazılım Uzmanı Orta Düzey (2)
Beklenen Hizmetler:
 Tekil terminolojiyi sağlayacak birimin kurulması, işler hale getirilmesi ve fikri
mülkiyetinin kazandırılması,
 Ulusal ve uluslararası standardizasyonun oluşturulması,
 Başkanlığımız bünyesinde talep edilen online eğitim ve halen devam ettirilen web
tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin sağlanması,
 Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin
artırılması,
 Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, veri tabanının gerekli
iyileştirilmesinin sağlanması,
 Gelişen yazılım teknolojilerinin araştırılarak İdareye kazandırılması,
 Uzmanlık alanı ile ilgili idare personeline eğitim ve danışmanlık hizmeti vermesi
9 / 12
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Fakültelerinden
veya Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak,
 Uygulama Yazılımları geliştirme alanında en az 2 yıl çalışmış olmak,
 C#.Net uygulama geliştirme kullanıyor olmak, an az 2 yıl çalışmış olmak,
 Web Tasarım, Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda en az 2
yıl çalışmış olmak,
 Microsoft SQL Server Veri Tabanı ve Oracle veri tabanı alanlarında en az 2 yıl
çalışmış olmak,
 MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda bilgi ve beceriye
sahip olmak,
 HTML, Javascript, CSS kod geliştirme konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. Tercihen Erkek Adaylar için Askerlik
yapmış olmak.
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu uygun bireysel danışmanları,
yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.
İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda
taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak
gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları
pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç
08.01.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla, postayla veya elden
ulaştırmaları gerekmektedir.
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı
Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda
belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri
bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Adresi:
Posta Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sokak
No: 4 Kat: 4 06520 Balgat / ANKARA
Tel:
(0312) 705 18 12
Elektronik Posta: [email protected]
10 / 12
EK
Bireysel Danışmanların Seçimi - Örnek Özgeçmiş Formatı (CV)
Adı ve Soyadı:
Mesleği :
Doğum tarihi:
Uyruğu:
Mesleki topluluklara üyeliği:
Ana nitelikler:
[Üstlendiğiniz göreve ilişkin olarak sahip olduğunuz eğitim ve deneyimi yazınız. İlgili geçmiş
görevlerde üstlendiğiniz sorumluluk derecesini tanımlayınız, tarih ve yer veriniz. Bir sayfanın yarısını
kullanınız.]
Eğitim:
[Yüksekokul/üniversite ve diğer uzmanlık eğitimlerini özetleyiniz ve gittiğiniz okulların adlarını, ilgili
tarihleri ve alınan dereceleri belirtiniz. Bir sayfanın çeyreğini kullanınız]
İstihdam Sicili:
[Şu anki görevinizle başlamak üzere, çalıştığınız her bir işi geriye dönük olarak listeleyiniz.
Mezuniyetinizden itibaren çalıştığınız tüm işleri, tarihleri, işveren kurum/kuruluşları, görev
unvanlarını ve görev yerlerini belirtiniz. Son on yıldaki deneyimler için, gerçekleştirilen çalışmaların
çeşitlerini, ve mümkün olduğunda İşveren referanslarını da ekleyiniz. Yaklaşık iki sayfa kullanınız.]
Diller:
[Her bir dil için yeterlilik derecesini bildiriniz: mükemmel, iyi, orta ve zayıf, konuşma, okuma ve
yazma]
Beyanname:
İşbu belgeyle, yukarıdaki bilgilerin beni ve deneyimlerimi doğru bir şekilde tanımladığını beyan
ederim.
11 / 12
Tarih:
imza]
Gün/Ay/Yıl
12 / 12
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu