SİNOP DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA
NO
İLİ
İLÇESİ MAH./KÖY
MEVKİİ
PAFTA ADA PARSEL
NO
NO
NO
CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE
(m²)
HİSSESİ
İMAR DURUMU
TAHMİN
GEÇİCİ
EDİLEN
TEMİNATI
BEDELİ (TL)
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
TAM
1/1000 uygulama imar planında müstakil
inşaata elverişli olmayan imar artığı olarak
görülmekte olup, 1/25000 ölçekli çevre düzeni
planında kentsel yerleşim alanıdır.
16.698,00
1.669,80
24.12.2015 10:00
1
Sinop Merkez
Gelincik
Mah.
2
Sinop Merkez
Dibekli
Köyü
Kazköy
(Küçükkö
prüönü)
14
-
967
Tarla
7.000,00
TAM
Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
Çevre düzeni planında tarım alanıdır.
33.250,00
3.325,00
24.12.2015 10:15
3
Sinop Merkez
Hacıoğlu
Köyü
Maltepe
E34-A02-D4A
112
2
Ham
Toprak
600,54
TAM
Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
Çevre düzeni planında kırsal yerleşim alanıdır.
6.906,21
690,62
24.12.2015 10:30
4
Sinop Merkez Çiftlik Köyü
Ağaçeli
E34-A02-C-4
110
68
Tarla
1.755,63
TAM
Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
Çevre düzeni planında tarım alanıdır.
43.891,00
4.389,10
24.12.2015 10:45
5
Sinop Merkez Çiftlik Köyü Kiliseyanı
E34-A02-C-4
136
24
Tarla
4.079,19
TAM
Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
Çevre düzeni planında tarım alanıdır.
81.584,00
8.158,40
24.12.2015 11:00
-
17
271
62
Arsa
30,36
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
SIRA
NO
ARACIN AİT OLDUĞU
İDARE
1
Başbakanlık F-02
DESOTO
2
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
3
4
TAHMİN
GEÇİCİ
EDİLEN
TEMİNATI
BEDELİ (TL)
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
CİNSİ
FİİLİ DURUMU
ŞASİ SERİ NO
MOTOR SERİ NO
1993
Kamyonet
Ekonomik ömrünü doldurmuş
9307111826
AA9A100T6123Z
5.000,00
500,00
24.12.2015 11:15
HYUNDAI
2001
Otomobil
Ekonomik ömrünü doldurmuş
KMHJF31RPYU038385
G4GRY824566
6.000,00
600,00
24.12.2015 11:30
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
TOFAŞFIAT
1991
Otomobil
Ekonomik ömrünü doldurmuş
NM4131B0000525944
131A1.016.0511170
2.500,00
250,00
24.12.2015 11:45
Sarı Saltuk Anadolu Lisesi
ISUZU
1990
Otobüs
Ekonomik ömrünü doldurmuş
NB00980
A0S006582
2.200,00
220,00
24.12.2015 14:00
MARKA MODEL
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA
NO
İLİ
İLÇESİ MAH./KÖY
1*
Sinop Merkez Kılıçlı Köyü
2**
Sinop Merkez
3**
Sinop Merkez
Kabalı
Köyü
MEVKİİ
PAFTA ADA PARSEL
NO
NO
NO
CİNSİ
KİRAYA
VERİLECEK
YÜZÖLÇÜM
(m²)
HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMU
296,80
Tam
Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
300,00
60,00
24.12.2015 14:15
618,00
100,00
24.12.2015 14:30
12.000,00
1.200,00
24.12.2015 14:45
Köyiçi
E34-A01-B-3
116
1
Kargir
bina, depo,
bekçi
kulube ve
bahçe
Köyiçi
E34-A17-A-1
146
19
Arsa
1.761,64
Tam
Uygulama, nazım ve mevzi imar planı yoktur.
7
145
19
Kale
Duvarı
414,61
Tam
1/1000 uygulama imar planında tescilli eser
olarak görülmekte olup bir bölümü yeşil
alandır.
Meydankap Kaledibi
ı Mah.
Aralığı
TAHMİN
GEÇİCİ
EDİLEN
TEMİNATI
BEDELİ (TL)
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
*Yukarıda 1 inci sırada nitelikleri belirtilen taşınmaz telefon santrali olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.
**Yukarıda 2 nci sırada nitelikleri belirtilen taşınmaz tarımsal amaçla kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.
***Yukarıda 3 üncü sırada nitelikleri belirtilen taşınmaz kafe olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.
*** -Kiralama işlemi gerçekleştikten sonra uyulması gereken kuralları konu alan kiracı ile Müze Müdürlüğü arasında bir protokol tesis edilecek, protokol kurallarına uyulmaması kira sözleşmesinin
feshedilmesine sebep teşkil edecektir.
-Her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınacaktır.
-Fonksiyona göre hazırlanacak uygulama projesi anılan Kurula sunulacaktır.
- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24/09/2013 tarih ve 2256 sayılı yazı ekinde yer alan Protokol metnindeki maddelere uyulacaktır.
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmazların satış ihaleleri ile kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün
ve saatlerde Sinop Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhalelere katılacak isteklilerin;
a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması
ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç
edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından,
teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini
veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2015 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi içinTürkiye'de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya
teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, ( 5403 sayılı Toprak
Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim
alınamaz.
4- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Sinop Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu ve tapu harcı)
müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
6- Taşınmazların satışında ihale bedelleri defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00.- (beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise
1.000,00.- (Bin) TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitler halinde yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
7- Araçların satış bedeli peşin tahsil edilecek olup, satış bedeli üzerinden yasal oranda KDV alınacaktır.
8- Satışı yapılacak taşıtlar faal olmayıp mevcut durumlarıyla satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken diğer belgeler ve izinler alıcıya aittir.
9- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle
birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak
yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
10- İhalelere ilişkin bilgiler Defterdarlığımızın http://www.sinopdef.gov.tr adresinden görülebilir.
11- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İlan olunur.
Download

İhale İlanı İçin Tıklayınız