T.C.
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARİFELER YÖNETMELİĞİ
1. BÖLÜM
GENEL ESASLAR
AMAÇ
MADDE 1- Bu Yönetmelik; 31 Mart 2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2560
sayılı Kanunun ek 5 inci ve geçici 10 uncu maddelerine göre, 13/3/2014 tarihinde 2014/6072 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan, BALIKESİR Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün su
satışı ve kullanılmış su bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların
belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
KONU
MADDE 2- BASKİ; 2560 sayılı kanunun 2 inci 6 ıncı, 9 uncu, 13 üncü ve 23 üncü maddelerinde
belirlenen görev alanı içerisinde çeşitli kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi sularının
ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak abonelerine götürdüğü her türlü
hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımlarıyla bunların tahsili esasları bu yönetmelikte düzenlenir.
KISALTMALAR VE TANIMLAR
MADDE 3- Bu yönetmelikte yer alan bazı kısaltmalar ve tanımlar aşağıda açıklanmıştır.
3.1. Genel Kurul:
BASKİ Genel Kurulu
3.2. İdare:
BASKİ Genel Müdürlüğü
3.3. Yönetim Kurulu:
BASKİ Yönetim Kurulu
3.4. Tarife:
Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek
değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlanmalıdır.
3.5. Şebeke:
Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir.
1
3.6. Priz:
Abonenin bağlantı noktasındaki ana musluktur
3.7. Kolon:
Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir.
3.8. Sayaç:
Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır.
3.9. Kesme Aparatı:
Su kesme işlemine yarayan aletlerdir.
3.10. Sayaç Kutusu:
Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur.
3.11. Dâhili Tesisat:
Sayaçtan sonraki bina içi su tesisatıdır.
3.12. Kaçak Su Kullanma:
Abone olmaksızın BASKİ’ye ait su taşıyan borulardan veya yeraltı su kaynaklarından herhangi bir
teknik düzenle su alma ve kullanma işlemidir.
3.13. Usulsüz Su Kullanma:
Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanma veya su kullandırmasıdır.
3.14. Sözleşme:
BASKİ ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen ve taraflarca imzalanmış akittir.
3.15. Fesih:
BASKİ ile abonenin arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir.
3.16. Abone:
Şebekeden su kullanmak veya kullandırmak amacı ile su alan veya su kirleticisi olan, BASKİ Genel
Müdürlüğü ile hizmet sözleşmesi yapan, gerçek ve tüzel kişilerdir.
3.17. Abone Yolu:
Şebeke ile Abone arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır.
3.18. Atık su:
Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade
eder.
3.19. Evsel atık su:
Meskenlerden veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve de kullanımları
sonucunda kirletilmiş ve özellikleri değişmiş sulardır.
3.20. Endüstriyel Atık su:
Evsel atık sular dışındaki, sanayi, imalathane, ticari işletme, küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim,
işlem ve projesinden kaynaklanan sulardır.
3.21. Kanalizasyon şebekesi: (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile
ekleme yapılmıştır.)
Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat
yapılarından oluşan birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki boru sistemleridir.
2
a) BASKİ veya ilgili belediyesince yaptırılan resmi kanalizasyonlar
b) Kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk
kanalları v.b. kanallar
c) Gerçek veya tüzel kişilerce BASKİ kontrollüğünde yaptırılan tülani kanallar,
Kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilirler.
3.22. Atık su Kaynakları :
Kullanım veya faaliyetleri sonucunda atık su üreten konut, sanayi kuruluşu, zirai alanlar, iş ve ticaret
merkezleri, okul, hastane, otel ve spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları ve benzinlikler,
fabrikalar, atölye ve imalathaneler ile benzeri yapılardır.
3.23. Atık su Bağlantısı (Rabıt) :
Atık su kaynaklarının ürettiği atık suları parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen ya da
geçirilecek ve BASKİ’ce belirlenecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel
hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, uygun boru ve meyille, fen ve
sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve uygun açı yaparak kanalizasyon şebekesine
bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde olan kanallardır.
3.24. Parsel Baca (Rögar) :
Atık su deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek amacıyla binaların kanalizasyon şebekesi
bulunan cephelerindeki trotuarda ve parsel içindeki atık su bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve
sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır.
a) Parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde minimum (70x70) cm iç ebadında
olacaktır
b) Derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyonun derinliği ile orantılı
olarak değişkendir.
c) Kapakları her an açılacak durumda olmalıdır.
3.25. Kontrol Bacası (Fenni Baca) :
Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletmesi amacıyla içine insan girebilecek kesitte ve de BASKİ
standartları ile fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş ya da edilecek olan kanal bacalarıdır.
3.26. Pompa Şartı :
Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atık su bağlantısının yapılacağı BASKİ’ca belirlenecek en
uygun tabi akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek
binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil
ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir rögarda toplanacak atık suların uygun bir
pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atık su kanalizasyon sistemine bağlanmasına
müsaade edilir.
3.27. Alıcı Ortam (Mansap) :
Kanalizasyon şebekeleri veya kolektörlerin taşıdığı atık suların Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve
teknik usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.
3
3.28. Kanalizasyon Durum Belgesi:
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.) 20.11.1981 tarihli ve
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri hakkında kanunun 18 inci
maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol/yollardaki kanalizasyon
durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir.
3.29. Müellif:
BASKİ’nin tasdikine sunulmuş bilumum mimari, kanalizasyon, içme suyu şebekesi v.b. projeleri
hazırlayan, tanzim eden, sorumluluğunu üstlenen ve kendisini projelerin üzerine atacağı imza ve de
gerekli bilgilerle (tescil sicil no’su, oda sicil no’su v.b.) tanımlayan teknik (mimar veya mühendis)
gerçek ve tüzel kişilerdir.
3.30. Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) :
İlgili belediye başkanlıklarınca kanunların öngördüğü biçimde binanın yapım sorumluluğunu
üstlenen teknik (mimar veya mühendis) kişidir.
3.31. Mükellef:
Taşınmazın (parsel, bina v.b.) tapu kayıtlarında sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
3.32. Vekil:
BASKİ’ye müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri
kendileri adına yaptırılabilecek derecede kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir.
3.33. Ortak Kullanım Alanları (OKA) :
Merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt
deposu, kalorifer (kazan) dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası,
müştemilat vb hacimlerin dıştan dışa brüt toplam inşaat alanıdır. (m2)
3.34. İşyeri:
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile ekleme yapılmıştır.)Dükkân, büro,
yönetim merkezi, İşhanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuvar, otel, motel,
lokanta, süpermarket, büfe, çay ocağı, kafe, kahvehane, yemek fabrikası, hipermarket, özel spor
kompleksleri, oto yıkama istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, hamam, sauna,
kuaför benzinlik, eğlence kompleksleri, sinema, çarşı, otoparklar, diğer konaklama tesisleri, tiyatro,
müze, kütüphane, gazino düğün salonu, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, sosyal ve
kültürel tesisler, stadyum ve benzeri işyerlerini ifade eder.
3.35. Endüstri Tesisleri:
Fabrika, atölye, imalathane, sanayi ve benzeri tesisleri ifade eder.
3.36. Kanal Kullanım Belgesi:
BASKİ’ce yeni su alacak binaların atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru bakımından görüş
bildirilen belgedir. Bu belgeyi alan aboneler, içme ve kullanma suyu abonesi yapılır.
3.37. Atık su Çukuru (Fosseptik) :
Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atık su kaynaklarını ürettiği atık suların toplandığı ve
dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz olarak fen ve sanat kaidelerine uygun parsel
içerisinde inşa edilmiş haznelerdir.
3.38. Tülani Kanal:
Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi yok ve teknik şartnamesine göre
projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından; onay ve kabulü ise BASKİ tarafından yapılmak şartı ile
yerinde ilgilisine inşa ettirilen kanaldır.
4
3.39. Arıtma Tesisi:
Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından
önce önlem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile BASKİ’nin kuracağı veya kirletici
kaynaklardan BASKİ’ce kurulması istenecek her türlü tesislerdir.
3.40. (C) Parçası:
Atık su bağlantı kanallarının, atık su şebekesine 60 ˚ açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru
parçasıdır.
3.41. Kanal Katılım Payı:
Parselin yüz aldığı yoldaki kanal maliyetine iştirak payıdır.
3.42. Kanal Yapım Teminatı
Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi yok ve parsel sahibi kanalını
yapmak istiyorsa, yapılacak kanal için alınan teminattır.
3.43. POB:
Atık su Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli
3.44. DKKR:
Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli
3.45. KÖP:
Kirlilik Önleme Payı
3.46. Tasfiye:
Abone hesabındaki borçların abone alacaklarından (İdareye verilen teminatlar) düşülerek
mahsuplanması suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir.
3.47. HAKB:
Havza Atık su Kontrol Belgesi
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile 3.48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58
maddeleri eklenmiştir.)
3.48 İmar Kanunu:
09/05/1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanunudur.
3.49 İnşaat Alanı (A):
Bir parselde yapılan veya yapılacak konut, işyeri, endüstri, sanayi ve benzeri maksatlı inşaatların;
etrafı kapalı bütün brüt alanları toplamıdır. İnşaat alnına tabii zemine oturan açık teraslar, avlular,
ışıklıklar, her nevi hava bacaları, saçaklar ile üstü açık spor alanları, oto parklar, oto galerileri teşhir,
kanopi, sundurma, portik ve benzeri alanlar dâhil edilmez.
3.50 Kanal birim fiyatı (K birim fiyatı)
İçinde bulunulan yıla ait Bayındırlık Bakanlığı rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan ve bir metre
kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dâhil, bir metre uzunluğunda Ø300 mm. çapındaki atık su
kanalının TL/m cinsinden maliyet bedelidir.
Madde 3.51 İnşaat alanının maliyete tesir katsayısı (C uygulama katsayısı):
Her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kanal Birim Fiyatının 0,0125 ile çarpılmasından elde
edilen bir m2 inşaat alanı için uygulanan TL/m2 birim fiyatıdır
5
Madde 3.52 Kara kanal:
Bizanslılar, Osmanlılar veya halk tarafından yapılmış basit sathi, bacasız çeşitli derinlikte ve
çevredeki bütün yapıların faydalandığı kanallardır.
Madde 3.53 Katılma payı (KP):
İdarenin yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 09/05/1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan müsaade
alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin
mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı
tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsii ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan
hizmet bedelidir.
Madde 3.54 Katılma payı avansı (KPA):
İdarenin yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 09/05/1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan müsaade
almayan ve/veya geçici müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su
kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar
her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsii ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir
defaya mahsus alınan hizmet bedelidir.
Madde 3.55 Proje inceleme onay harcı (PİOH):
Kanal ruhsat birimleri tarafından yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre atık su
kanal bağlantısı ve/veya atık su çukuru bakımından eksikliği tespit edilemeyen; 09/05/1985 tarihli ve
18749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun
uygulayıcısı kurumlardan ruhsat alan veya alacak olan yapılara ait mimari projelere; altyapı uygunluk
görüşü verilmesini teminen tahsil edilecek tutarlardır.
Madde 3.56 Proje İnceleme Harcı (PİH):
Proje inceleme mukabili alınan harçtır.
Madde 3.57 Resmi Binalar (Resmi daireler):
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine veya bu kurumlar tarafından sermayesinin yarısından
fazlası karşılanan, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulan kamu tüzel kişilerine ait bina ve
tesislerdir.
Madde 3.58 Sanayi tesisleri:
Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek mamul veya yarı mamul madde üreten
tesislerdir.
TARİFE ÇEŞİTLERİ
MADDE 4- Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 3 grupta toplanır.
4.1. Su ve Atık su Tarifesi
4.2. Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi
4.3. Yaptırımlar Tarifesi
6
ABONE TANIMI
MADDE 5- BASKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere “Abone” adı
verilir. İki türlü abone vardır.
5.1. Su Abonesi: BASKİ’nin su ve kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal
bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan abonelerdir.
Her su abonesi ayrı bir sözleşmeye gerek olmaksızın aynı zamanda atık su abonesidir. Bu tip
abonelere su tarifesi ile birlikte atık su, hizmetler ve teminatlar, yaptırımlar tarifesi uygulanır.
5.2. Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (Atık su) Tarifesi Uygulanacak Aboneler:
(BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni.)BASKİ’nin yalnızca
kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, sanayi
tanımına giren abonelerdir. Bu tip abonelere atık su, hizmetler ve teminatlar, yaptırımlar tarifesi
uygulanır.
Kuyu, kaptaj havuz vb tesislerden ve denizden su alma yapısıyla su temin ederek veya
tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan, gerçek ve tüzel kişiler BASKİ’ye
başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadırlar.
İçme suyu abonesi olmayıp atık suyunu kanalizasyon şebekesine veren Konut, Sanayi ve
İşyerlerinden mevcut atık su tarifesi oranında bedel alınır. Mevcut değilse %30 bedel alınır.
ABONE GRUPLARI
MADDE 6 - Aboneler suyun kullanıldığı ve kirletildiği yerlere göre ve niteliklerine göre farklı
uygulanan tarife bedellerine tabi olarak aşağıdaki gruplarda toplanmıştır.
6.1. Konut Aboneleri:
Barınma gayesi ile oturulan yerlerde;
a) İçme ve temizlik amaçlı su kullanan ve kirleten,
b) Toplu veya Merkezi sistemle ısınma amaçlı su kullanan ve kirleten,
c) Ortak mahal temizliği ve bahçe-çevre sulaması için su kullanan abonelerdir.
d) Resmi kurumlara ait lojman ve misafirhaneler; cami ve ibadet yerlerinin lojman ve hizmet
binaları, Muhtarlık hizmet binaları; Bakanlar Kurulu kararı veya kanun gereği kamu yararına faaliyet
gösteren dernekler ve vakıflar ile diğer dernek ve vakıfların ticari gaye gözetmeksizin kurmuş
oldukları yurtlar da konut abonesi olarak tarifelendirilirler.
6.2. İşyeri Aboneleri:
Gelir sağlamak amacı ile her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerlerdir. Bürolar,
bakkallar, muayenehaneler; ofisler, fırınlar, kahvehaneler, kafeler, lokantalar, yemek fabrikaları,
pasta haneler, süpermarketler, hipermarketler, özel eğitim kurumları, özel kurslar, özel yurtlar, özel
sağlık kurumları, mermerciler, yıkama yağlama istasyonları, benzinlikler, gazino, otel, motel,
hamam, kesimhaneler ve diğer ticari faaliyette bulunan yerler; işyeri abonesi olarak adlandırılırlar.
6.3. Sanayi Aboneleri:
Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde
üreten tanımı (6.1) ve (6.2) fıkraları dışında kalan yerler ile Endüstriyel nitelikte kullanılmış su üreten
yerler sanayi aboneleridir.
7
6.4. Resmi Aboneler:
Genel ve katma bütçeye dâhil dairelere, Özel İdareler, Belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlara, silahlı kuvvetlere, üniversitelere ve bağlı okullarına, Bakanlar Kurulu kararı ile kamu
yararına faaliyet gösteren dernek ve vakıflara (Kızılay v.b.), Özel kanunla kurulmuş odalar ve
birliklere ait (6.1), (6.2) ve (6.3) fıkraları dışında kalan yerler resmi abonelerdir. Ticari ve Sınai
amaçla kurulmuş KİT’ler ve İDT’ler Resmi abone kabul edilmezler.
6.5. Okul-Sağlık Kurumları-Spor Tesisleri Aboneleri:
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, klinikler ve
poliklinikler ile laboratuvarlar;
b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları
c) Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü’ne, Amatör Kulüpler Federasyonuna bağlı spor
kulüplerine ait (6.1), (6.2) ve (6.3) fıkraları dışında kalan lokal ve spor tesisleridir.
6.6. Dernek-Vakıf-Siyasi Parti Aboneleri:
Dernekler, Vakıflar ve Siyasi Partilere ait ticari amaçla işletilmeyen (6.1), (6.2) ve (6.3) fıkraları
dışında kalan yerler
6.7. Gemi Abonesi:
Yerli veya yabancı bandıralı gemilere su satan gerçek ve tüzel kişilerin sadece bu amaçla
oluşturdukları suyolunda açılmış aboneliklerdir. Bu kişilerin kendi hizmet veya üretim birimlerinde
kullandıkları su için ait oldukları abone grubundan abonelikleri açılır ve tarife uygulanır.
6.8. Park ve Bahçe Abonesi
(BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni.) (BASKİ Genel
Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)Resmi kurumlara ait park ve yeşil
alanlar, imar planı dâhilinde olan arsa tapulu ticari gelir amaçlı kullanılmayan bahçeler.
6.9. Havuz Abonesi:
Gerçek ve tüzel kişilere ait, ticari amaçlı havuzlara ait abonelikler
6.10. Besihane:
Büyük ve Küçükbaş hayvan besihaneleri, tavuk-yumurta üretim çiftlikleri, balık üretim çiftlikleri v.b.
kesimhanesi olmayan hayvan yetiştirme yerlerine ait abonelikler.
6.11. Serbest Bölge Abonesi:
Serbest bölge sınırları içerisinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait yerlerdir. Bu
abonelerden KDV alınmaz.
6.12. Özel Sözleşme Abonesi:
BASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet sınırları içerisinde kalan mülki birimler, toplu konut alanları,
sanayi kuruluşları v.b. yerlere yüksek su tüketimlerine bağlı olarak özel sözleşme ile su satılabilir. Bu
tarz sözleşmeli yerler özel sözleşmeli abone olarak adlandırılır.
6.13. Geçici Aboneler:
a) BASKİ hizmet alanı içerisinde kurulmuş bulunan geçici süre ile faaliyet gösteren sergi,
fuar, sirk, panayır gibi geçici seyyar yerler ile mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerleri,
8
b) 26.07.2008 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup,
kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz
gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili
yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı
tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait
olduğu abone gurubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden
su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi
bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı
12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.
26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu guruba dönüştürülür.
Geçici aboneler ait oldukları abone gurubuna göre tarifelendirilir.
6.14. Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (Atık su) Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Madde 5
(5.2) fıkrasında tanımlanan abonelerdir.
6.15. Kuyu Abonesi: BASKİ su dağıtım şebekesi dışında kendi imkânlarıyla açmış oldukları
kuyulardan temin ettiği kuyu suyunu kullanan abonelerdir.
6.16. Ahır Abonesi:
Ticari maksatlı olmayan hayvan yetiştirme yerleri ahır abonesidir.
6.17. Kaynak suyu abonesi:
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.) BASKİ’nin sahip
olduğu kaynak sularını işletenler, "İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve
Denetimine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine tabidir.
6.18.İnşaat/Şantiye Abonesi:
Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek veya tüzel
kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak tesislerin
yapılmasına imkân tanımak için kurdukları; faaliyetlerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek
tesislere, (şantiyeler) uygulanacak aboneliktir.
6.19. Tarımsal Sulama Abonesi:
(BASKİ Genel Kurulunun 19.11.2015 tarih ve 52 sayılı kararı ile eklenmiştir.)
Baraj, gölet, bent, yeraltı suyu ve sulama amaçlı açılmış olan kuyulardan tarla, bağ ve bahçelere ait
alanların sulanması amacıyla su alan, BASKİ Genel Müdürlüğü Tarımsal Sulama Tarife Yönetmeliği
hükümlerine tabi olan ve buna göre abonelik sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişilerdir.
YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARININ KULLANIMI
MADDE 7- İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yer altı suyu
kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atık
sular ile kirlenmesini önlemek için, bu kaynaklar etrafında bulunan; kısa, orta, uzun mesafeli koruma
alanları ile dereler mutlak koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunması için
BASKİ Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde, hizmet
sınırları içerisinde veya dışarısında, içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşıladığı bütün
yerleşim yerleri ve bölgelerin yararlandığı ve yararlanacağı tüm yüzey ve yer altı su kaynaklarını
korur; ayrıca bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının
kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklardan suların kaybına veya
azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önler. Bu nedenle, yer
altı ve yerüstü sularının inşaat, sanayi v.b. sektörlerde kullanılması için gerçek ve tüzel kişilere
satılması ve taşınması BASKİ’nin izin ve denetimine bağlıdır. Bu maksatla su satanlara, taşıyanlara,
kullananlara ve alanlara uygulanması gereken esaslar yönetmelikle tespit edilir.
9
DİĞER HUSUSLAR
MADDE 8- BASKİ hizmet sınırları içerisinde bulunan cami ve ibadethanelerin Abone olmak ve
sayaç taktırmak zorunluluğu vardır. Ancak, kendi ihtiyaçları için (Temizlik, Tuvalet, Gasilhane)
kullanılan sulardan ücret alınmaz. Kendi ihtiyaçları dışında (ücretli tuvalet vb) bir ticari faaliyetin
yürütülmesi halinde ait oldukları abone ve tarife grubundan ücret tahakkuk ettirilir.
MADDE 9- BASKİ hizmet sınırları içerisinde bulunan halk çeşmeleri ile mezarlıklar içerisindeki
çeşmelerden su ücreti alınmaz. Çeşmelerin tesisi için BASKİ’den görüş alınır ve lüzum
görüldüğünde çeşmenin açılmasına izin verilir. Bu tip yerlerle ilgili uygulanması gereken esaslar,
Yönetim Kurulu’nca onaylanacak yönerge ile belirlenir.
MADDE 10- Kuraklık, doğal afet veya başka bir sebeple şebekeye verilen günlük su miktarında
düşme olması halinde, BASKİ su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerine su vermek
amacı ile bazı abonelerine su satışını geçici olarak durdurabilir.
MADDE 11- 4736 sayılı kanunun 1’inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, kuruluşlarınca
üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç
herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.
MADDE 12- Özel sözleşme ile su satılan abonelerle yapılacak protokol-sözleşmelerde BASKİ Genel
Müdürlüğü yetkilidir. Hangi kriterlere göre özel sözleşme yapılacağı, Yönetim Kurulu’nca
onaylanacak bir yönerge ile belirlenir.
II. BÖLÜM
TARİFELERİN YAPILIŞI VE UYGULAMA ESASLARI
TARİFE BELİRLEME ESASLARI
MADDE 13- Su satışı ve atık suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde rol oynayan ana
faktörlerden birincisi: Yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme,
ıslah ve tevsi masrafları ve en az % 10 karlılık oranıdır. İkinci ana faktör ise tahmini su satış
miktarıdır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.
13.1. Yönetim ve İşletme Giderleri:
a) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli
akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları ile alüminyum, sülfat, mavi klor ve benzeri
işletme malzemesi harcamalarından oluşur.
b) Personel Giderleri: Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler, devlet memurları kanununa tabi
memurlar ile iş kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarını,
ikramiyelerini, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım zam ve tazminatları, fazla
çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü diğer ücretlerini kapsar.
c) Çeşitli Masraflar: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta,
eğitim ve öğretim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler; bakım,
onarım, imalat giderleri, tevsi, atık su, tasfiye giderleri gibi kalemlerinden meydana gelir.
10
13.2. Amortismanlar:
Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması
zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır.
Yapılacak yatırımlarla ilgili kredilerin yıllık anapara, para ve faiz miktarı amortismanlarla
karşılanmadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.
13.3. Aktifleştirilemeyen Yenileme, Islah ve Tevsi Masrafları:
Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen yenileme ıslah ve tevsi giderleri
hesaba katılır.
13.4. Kâr:
(13.1), (13.2) ve (13.3) fıkralarındaki giderlerin toplamının % 10’undan az olmayan bir değer kâr
olarak ilave edilir.
13.5 Madde 13’te yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir. (BASKİ
Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile eklenmiştir.)
TAHMİNİ SU SATIŞ MİKTARI
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
MADDE 14- Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör: Üretilen sudan kayıplar düşüldükten
sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı göz önünde tutulur. Su satış miktarının
tahminine, gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak
önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır. Bu maddede yer alan esasların ne
şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
KADEMELİ TARİFE UYGULAMASI
MADDE 15- BASKİ su tasarrufunu teşvik etmek, az su tüketenlere sosyal destek sağlamak ve
toplam su satış gelirlerini artırmak amacıyla Madde 6 ve fıkralarında belirtilen Abone gruplarına
veya aynı abone grubu içerisinde yer alan abone tiplerine birlikte veya ayrı ayrı, suyu kullanma ve
kirletme durumlarına göre kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli kademe aralıklarını,
uygulama zamanını ve tarifelerini tespite Genel Kurul yetkilidir.
TARİFELERDE ARTIŞ ORANI
MADDE 16- Tarifelere uygulanacak artış veya azalış oranlarını belirlemeye ve artış oranını
değiştirmeye Genel Kurul Yetkilidir.
III. BÖLÜM
SU SATIŞI VE ATIKSU TARİFESİ
SU SATIŞ TARİFESİ
MADDE 17- 6 ıncı madde ve fıkralarında belirtilen abone gruplarına yapılacak su satış ücretinin, 13
üncü madde ve fıkralarında belirtilen giderleri ve %10’undan aşağı olmayacak kârı sağlayacak
düzeyde olması esastır.
11
İşyeri, Sanayi ve farklı diğer abonelerin su kullanım amaçlarının ticari ve mesken dışı farklı
tüketim olduğu göz önüne alınarak bunlara uygulanacak su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek
düzeyde tespit edilebilir.
6 ıncı madde ve fıkralarında belirtilen abone gruplarına ve türlerine hangi tarife ücretinin
uygulanacağına Genel Kurul karar verir.
KAYNAK SUYU VE HAMSU TARİFESİ
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
MADDE 18 - BASKİ sahibi bulunduğu kaynak sularını veya ham suları satış yerlerinde veya
dağıtım şebekesi ile isteklilere satabilir, kiralayabilir. Bu maddenin uygulanması "İçme Suyu
Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine tabidir.
ÖZEL SÖZLEŞME TARİFESİ
MADDE 19- Yüksek miktarda su tüketenlere, ait oldukları abone grubunun 1 inci tarife bedelinin
%25’ine kadar indirimli bedelle özel sözleşme ile su satışı yapılabilir.
Buna göre;
a) Alıcı tarafından taahhüt edilen su tüketim miktarı yıllık 120.000 m3’ten az olamaz.
b) Su bedeli, her ayın sonunda sayaç üzerindeki endekse göre o ayda tüketilen su miktarı
üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir.
c) Alıcı, yıllık 120.000 m3 taahhüdüne ait suyun bedelini sözleşme başlangıcında peşin
ödemek isterse, sözleşme tarihindeki tarife bedelinden tahakkuk ve tahsilat yapılır.
d) Yıllık tüketilen su miktarı 120.000 m3’e ulaşmadığı takdirde, aradaki fark sayaç endeksine
ilave edilmek suretiyle 120.000 m3’e tamamlanır ve tamamlanan miktar için, tamamlandığı aydaki
tarife bedeli üzerinden “taahhüt farkı” tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Bu bent Tarifeler
Yönetmeliği’nin 6.4 ve 6.5 maddelerinde tanımlanan abone gruplarına uygulanmaz. Bu abone
grupları için aylık 10.000 m3 taahhüt tüketilmediğinde fiili tüketim ait olduğu abone grubunun
indirimsiz fiyatı üzerinden tahakkuk ettirilir. Tüketimin 120.000 m3’ü aşması halinde müteakip aylar
için o aydaki tüketim miktarı ve tarife bedeli üzerinden tahakkuk ve tahsilat yapmaya devam edilir.
e) Genel Kurul kararıyla BASKİ Tarife Cetvelinde değişiklik olması halinde Özel
Sözleşmeyle belirlenen bedel de aynı nispette arttırılır veya azaltılır.
f) Yılsonu icmalinde sayacın son endeksi takip eden yılın ilk endeksi olarak dikkate alınır ve
sözleşme yenilendiğinde aynı uygulamaya devam edilir.
g) Yıllık, 500.000 m3 ve üzeri su tüketen sanayi abonelerinin tanker ve benzeri usullerle su
kullanmaması, yer altı suyu kullanımı ve temininden vazgeçmesi, kuyusunu kapatması durumunda
tarifesinin %50’sine kadar indirimli su satışı yapılabilir.
h) Park Bahçe aboneliği ile ilgili özel su satış sözleşmesi yapılabilir.
Bu maddede belirtilen özel sözleşmeli satışları yapmaya yönetim kurulunun onayı ile Genel Müdür
yetkilidir.
12
TOPLU SU SATIŞI TARİFESİ
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33sayılı kararı ile değişik metni.)
MADDE 20- Dağıtımı kendi şebekelerinden yapılmak sureti ile belli noktalardan toptan su verilen
yerleşim birimlerinden ölçümleme noktasından sonraki tesislerin yönetim ve işletme giderleri ile
bakım, onarım ve yenileme giderleri aboneler tarafından karşılanacağından buralara verilen suyun
satış fiyatını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile eklenmiştir.)
Madde 20.1- BASKİ uygun gördüğü noktalardan tanker, arasöz vb. araçlara su satışı yapabilir. Bu
satışa ait ücreti belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI (ATIKSU) TARİFESİ
MADDE 21- (BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni) (BASKİ
Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atık su kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması
mecburidir. Kanalizasyona bağlantı yapılamaması durumunda ilgilisine atık sular için fosseptik veya
benzeri toplama havuzu yaptırılır. BASKİ’nin hizmetlerinden faydalanan her abone, tükettiği kadar
suyun nihai bertarafı ve/veya uzaklaştırılması için “Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedeli”
ödemekle mükelleftir. Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan kullanılmış suların uzaklaştırma
bedelinin ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
21.1. BASKİ hizmet sınırları içerisinde bulunan su abonelerinden:
a) (BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni) (BASKİ
Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.) Kanalizasyon sistemini
kullanan ve / veya kullanacak olan sanayi grubu abonelerinden Genel Kurulca belirlenecek
oranda/miktarda “Kullanılmış Suların Uzaklaştırılma Bedeli" alınır.
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine uygun
deşarj yapmadıklarının tespiti halinde kullanılmış suların uzaklaştırma bedeline ilaveten ilgili
yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre ayrıca Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır.
Giriş suyu ile birlikte kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli ödenmiş bulunan suyu buhar
şeklinde temin ederek kullanan diğer işyeri ve sanayi grubu abonelerden ikinci defa kullanılmış
suların uzaklaştırma bedeli alınmaz.
b) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde Sanayi grubu dışında kalan ve kullanılmış su (atık su)
üreten, BASKİ’nin kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan abonelerden ait olduğu grubun tarife
cetveline göre alınacak atık su bedeli Genel Kurul kararı ile belirlenir.
c) (BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni) (BASKİ
Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.) Kanalizasyon şebekesi
bulunmayan yerlerde Sanayi grubu dışında kalan, evsel nitelikli atık sularını, fosseptikte biriktirip
nihai bertarafı için BASKİ’ce verilmiş "Vidanjör Çalışma İzin Belgesi” ne sahip vidanjörler
kullanılmak zorundadır. Vidanjörlerden alınacak atık su nihai bertaraf birim fiyatı Genel Kurul kararı
ile belirlenir.
d) (BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
e) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile yürürlükten
kaldırılmıştır.) (Mülga)
13
21.2. Su Abonesi Olmayan Aboneler
BASKİ’ nin su hizmetlerinden yararlanmayıp, yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların
uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, sanayi tanımına giren ve kuyu, kaptaj, havuz
vb. tesislerden ve denizden su alma yapısıyla su temin ederek veya tankerle yer altı ve yüzeysel suları
temin ederek kullanıp atan özel ve tüzel kişilerden alınacak atık su bedeline esas olarak:
a) Konutların ayda 15 m3 su tükettikleri varsayılır.
b) İşyeri, Sanayi, Resmi Daireler ve şantiye tanımına giren kuruluşlar için su kaynağına
takılan sayaçla ölçülen miktar veya çalışan insan sayısı ve işyerinin özellikleri veya emsallerine göre
hesaplanacak miktar esas alınır.
c) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat, 21.1.a, 21.1.b, 21.1.c maddelerine göre hesaplanan değerdir.
d) Bu abone türüne uygulanacak olan diğer esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
21.3. Su kullanan ancak kanal bağlantısı olmayan abonelerden alınacak atıksu bedeline esas
olarak;
a) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
BASKİ’nin su hizmetlerinden yararlanıp yararlanılmadığına bakılmaksızın kanalizasyon şebekesine
bağlantısı olmayan, kullanılmış sularını onaylanmış projelere göre yapılmış atık su çukurlarına
boşaltan abonelerden, atık sularının nihai bertarafı için BASKİ'ce verilmiş "Vidanjör Çalışma İzin
Belgesi” ne sahip vidanjörler kullanılmak zorundadır. Vidanjör çekim ücreti ilgili abone tarafından
karşılanacak olup, Vidanjör sahiplerinden alınacak atık su nihai bertaraf birim fiyatı ise Genel Kurul
kararı ile belirlenir.
b) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile yürürlükten
kaldırılmıştır.) (Mülga)
c) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat, 21.1.a, 21.1.b, 21.1.c maddelerine göre hesaplanan değerdir.
d) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile yürürlükten
kaldırılmıştır.) (Mülga)
e) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.) BASKİ’
nin görev alanı içerisinden ya da dışarıdan BASKİ’nin denetimi dışındaki vidanjörle getirilen
kullanılmış suları, BASKİ’nin görev alanı içindeki arıtma tesisi ya da kanallara deşarj edenlere deşarj
ettikleri atık suyun evsel veya evsel harici nitelikte olup olmadığına bakılmaksızın, birinci tespitte
Tarifeler Cetvelinde belirlenen "Vidanjör Çalışma İzin Belgesi" uygulama yılı teminat miktarının iki
katı kadar, ikinci tespitte 3 katı kadar para cezası verilir. Üçüncü defa tespit edildiğine ise 4 katı
kadar para cezası verilir ve trafikten men işlemleri için Trafik Şube Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir.
Alıcı ortama deşarj edenler hakkında ise Valiliğe bildirilir ve Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
f) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
BASKİ’nin görev alanı içerisinde olan ve aboneliği bulunan kuruluşlardan gelen endüstriyel nitelikli,
tehlikeli madde ihtiva etmeyen ve konsantrasyonu %5’i geçmeyen atıkların bertaraf birim fiyatı,
nihai bertaraf bedelinin 20 katıdır.
g)(BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile eklenen bend.)Tarife
olmayan yerlerde su tüketimi üzerinden 'Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini belirlemeye
Yönetim Kurulu Yetkilidir.
14
21.4. Atık su Bedeli Alınmayacak Aboneler;
6 ıncı maddenin, (6.7), (6.8), (6.10), (6.16), (6.17), (6.18) fıkralarında sayılan; 6.1 fıkrasının (c)
bendinde yer alan abonelerden; atık su bedeli alınmaz.
IV. BÖLÜM
HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ
YENİ ABONE TESİS BEDELİ VE AYLIK BAKIM ÜCRETİ
MADDE 22- (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)Yeni
Abone Tesis Bedeli ve Bakım Ücreti: İlk defa yapılan abonelik için “Yeni Abone Tesis Bedeli”
alınır. Bu bedeli belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
(Bendin devamı mülga)
(BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni)(İkinci bend)
Bakım Ücreti: Şebeke ve diğer tesislerin her türlü bakım işleri için abonelerden su bedeli tahakkuk
ettirilen dönemlerde ücret alınır. Bu bedeli belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
ABONELİK DEVRİNDE ALINACAK BEDEL
MADDE 23- Bir aboneliğin ilk defa açılıp kapatılmasından sonra aynı abonelik üzerinde yeni
aboneliğin oluşması halinde abonelik tesis ve devir bedeli alınmaz.
SAYAÇ SÖKME - TAKMA BEDELİ
MADDE 24- Sayaç yerinin değiştirilmesi, sayacın bakıma alınması, muayenesi; bozuk, patlak ve
ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi, sayaç takılması vb durumlarda “Sayaç Sökme-Takma
Bedeli” alınır.
Sayaç Sökme - Takma Bedeli, (1 x işçi/saat) + (1 x şoför/saat) formülüyle hesaplanır ve BASKİ
Genel Kurulu tarafından belirlenir
SAYAÇ BAKIM –ONARIM BEDELİ
MADDE 25- Bozuk ve patlak sayaçların sökülmesi, tamiri, takılması ve kontrolü için Sayaç Bakım
Bedeli alınır.
Sayaç Bakım Bedeli; (Komple sayaç mekanizmasının değiştirilmesi halinde doğacak gider) + (1 x
teknisyen/saat) + (Sayaç Sökme – Takma Bedeli) formülüyle hesaplanır ve BASKİ Genel Kurulu
tarafından belirlenir.
SAYAÇ MUAYENE BEDELİ
MADDE 26- Sayacının doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı muayene
edilir. Muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, İlgili Bakanlık teşkilatına müracaatın
sonucunda ödenmiş olan meblağlar ile sayaç söküp takmaya ilişkin işçilik bedelleri göz önünde
bulundurularak aboneden tahsil edilir. Muayene esnasında onarım yapılmış ise Sayaç Bakım-Onarım
Bedeli ayrıca tahsil edilir.
15
ABONE TEMİNAT BEDELİ
MADDE 27- Sözleşme imzalayan her su abonesinden bir tahakkuk dönemindeki su ve atık su
tüketim bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli (teminat) alınır.
a)(BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 Tarih ve 34 Sayılı Kararı ile değişik metni) Konut
abonelerinden 50.00 TL; İşyeri abonelerinden 100,00 TL.; Özel sözleşmeli ve toplu su satışı
aboneleri hariç sanayi abonelerinden 200,00 TL.; Dernek-Vakıf-Siyasi Parti abonelerinden 50,00
TL.; Gemi abonelerinden 500,00 TL.; Park ve Sera abonelerinden 100.00 TL.; Havuz
abonelerinden
200.00 TL.; Besihane abonelerinden 100,00 TL.; Serbest Bölge abonesinden
200.00 TL., Geçici abonelerden; bağlı oldukları abone gurubuna ait bedelin tutarı ; Atık Su ve
Kuyu abonelerinden ; bağlı oldukları abone gurubuna ait bedel tutarının %50'si; Ahır abonelerinden
100.00 TL.; Kaynak Suyu abonelerinden 200.00 TL.; Kırsal mahalle konut abonelerinden 50,00 TL.
teminat bedeli alınır.
b)(BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile 27/b bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.)
c)( BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni) Bir firmaya
ihale veya emanet usulüyle yaptırılan her tür inşaatlar ile kooperatif, yap-sat ve toplu konut vb
inşaatlardan, 200.00 TL. teminat alınır.
d) 6’ıncı maddede belirtilen abonelerden (6.4) ve (6.5) fıkralarında yer alanlarından güvence
bedeli alınmaz.
e)(BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile 27/e bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.)
f) Abone Teminat Bedelinin tahsili ve iadesi ile ilgili esaslar Yönetim Kurulunca onaylanacak
yönerge ile belirlenir.
SU VE KANALİZASYON TESİSLERİ YATIRIM HARCAMALARINA KATILMA PAYI
MADDE 28- 2464 Sayılı kanunun 87 ve 88 inci maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni
içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutlarının genişletilmesi (tevsi) ve
iyileştirilmesi (ıslahı) maksadıyla yapılan harcamalar ile istek üzerine BASKİ Genel Müdürlüğü’nce
yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri, tesisin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkullerin
sahiplerinden “su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı” olarak alınır.
Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı = KP
Tesislerden faydalanacak Gayrimenkulün Yola Nazaran Arsa Cephesi = L
Gayrimenkulün faydalanacağı Su veya Kanal Hattına 1 Metre/Maliyet = T
Gayrimenkulün Bağımsız Daire Adedi =D
Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları: KP = ((L x T) / D)/2
formülüne göre hesaplanan değerdir.
Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı hesaplanırken asgari 4 daire baz
alınarak hesaplama yapılır.
Bu değer gayrimenkulün vergi değerinin %2’sini geçemez.
16
BASKİ sorumluluk alanında içme suyu dağıtım ve kanalizasyon toplama tesisleri bulunmayan
mahallerde, bu tesislerin BASKİ’nin projelerine ve teknik görüşüne uygun olmak, BASKİ Genel
Müdürlüğünün onayı alınmak ve şebeke bağlantısı BASKİ tarafından yapılmak şartıyla en yakın uç
noktalara kadar tesis eden abonelerden içme suyu ve kanalizasyon katılım payları alınmaz.
Şebeke ve tesisler abonelik sözleşmesinin yapımı tarihinden itibaren BASKİ Genel
Müdürlüğünün mülkiyetine geçer.
MADDE 29- Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payları, faydalanacak su kanal
hattının cephe uzunluğu ve çapına göre; uygulanacağı yılın BASKİ Genel Müdürlüğü ve İller
Bankası rayiç fiyatları esas alınarak her iki hizmet için ayrı ayrı hesap edilir. İbadet yerlerine resmi
park ve bahçelere, genel çeşmelere, genel tuvaletlere ve köy sınırları içindeki ahır aboneleri ile köy
yerleşim alanı dâhilindeki bahçe abonelerine katılma payları tahakkuku yapılmaz. Resmi aboneler
haricindeki bahçe abonelerinden sadece su katılım payı alınır.
Bahçe aboneliğinin mesken, işyeri veya diğer abone tiplerine dönüştürülmesi durumunda
ayrıca kanal katılım payı da alınır.
SU VE KANALİZASYON DURUM BELGESİ
MADDE 30- Yapı içinde belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler daha önce BASKİ’den su
ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. BASKİ o yerdeki su ve kanalizasyon
şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya
tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar
hakkında hükümleri uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında alt yapı tesisleriyle uyum
yönünden BASKİ’nin de görüşünü almak şarttır.
MADDE 31- İnceleme, Genel Müdürlüğün uygun göreceği birim tarafından yapılır.
MADDE 32a) Atık su Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli (POB):
2560 sayılı Kanuna istinaden Kanalizasyon sistemine verilmesi mahzurlu maddelerle, içme-su
havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan “Atık suların Kanalizasyona
Deşarj Yönetmeliği “ ile “ Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması “ hakkındaki
yönetmelik hükümlerinin etkinliğinin arttırılması esasına yönelik olarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı “ Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği “ ve ilgili tebliğler çerçevesinde proje onay bedeli
alınır.
b) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat (DKKR) Bedeli: Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atık suların
Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği esaslarına uygun atık su deşarj eden işletmelerden
DKKR bedeli alınır.
c) Havza Atık su Kontrol Belgesi (HAKB):
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, içme suyu havzalarında bulunan
işletmelerden HAKB bedeli alınır.
POB ve DKKR bedelleri yürürlükteki tarife cetvelinde gösterilen bedeldir. HAKB bedeli, tarifede
bulunan DKKR bedelidir.
MADDE 33- Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların röleye projeleri her
km’de; 2 İnşaat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Tekniker, 2 Şoförün yerinde yapacağı çalışma için;
(10 Mühendis/saat) + (6 Tekniker/saat) + (10 Şoför/saat) +
(1 Daktilo/saat) + (1 Memur/saat) ücret tutarı karşılığında onaylanır.
17
MADDE 34- Su hatlarını, İmar Yasası’nın 23 üncü maddesindeki şartlar nedeniyle kanalın yapımını
üstlenenler projelerini BASKİ Genel Müdürlüğü’ne yaptırmak istediklerinde;
Su hattının veya kanalın km/tülü; (16 x mühendis/saat) + (4 x harita mühendisi/saat) + (4 x alet
operatörü/saat) + (12 x şoför/saat) + (6 x teknik ressam/saat) + (1 x memur/saat) ücret tutarı kadar
bedel alınarak projesi düzenlenir. Ancak bu bedel 1 km’lik proje düzenleme bedelinin %30’undan az
olamaz.
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
MADDE 35: 3194 sayılı İmar Kanununun 23 üncü maddesinde ön görülen katılma payı;
İnşaat temel ruhsatı verilmesi aşamasında atık su kanal bağlantısını içeren mimari projelerin ve atık
su kanal bağlantısı veya atık su çukuru projelerinin incelenerek onaylanması suretiyle
gayrimenkullerin sahiplerinden tahsil edilir.
35 inci maddeye göre katılım payı alınan gayrimenkullerden 2464 sayılı kanun da ön görülen
kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınmaz.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6,
35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11 ve 35.12 maddeleri ve fıkraları eklenmiştir.)
MADDE 35.1. Katılma Payları:
Md 35.1.a 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu, 09/05/1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194
sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine istinaden ilgili Belediyesi tarafından İmar
Durumu verilen inşaat ruhsatı alan/alacak olan yapılardan; konut, işyeri ve sanayi tesislerinden
aşağıdaki formüllere ve açıklamalara göre katılma payı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı
yapılardan ise katılma payı avansı tahsil edilir.
KP
KPA
A
C
K
= Katılma Payı (TL)
= Katılma Payı Avansı (TL)
= İnşaat Alanı (m2)
= Uygulama Katsayısı
(C = 0,0125 x K ), (TL/ m2 )
= Ø 300 mm Kanal Birim Fiyatı
( TL / m )
Md 35.1.b Katılma payı veya katılma payı avansı, (K) tutarından az olamaz. K tutarının
hesaplanmasında ilgili Daire Başkanlığının Birim Maliyet Hesabı dikkate alınır. (Planlama, Yatırım
ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ve İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı)
Md 35.1c Katılma payı veya katılma payı avansı uygulaması, detayları ve tahsilat şekli YÖNERGE
ile belirlenir.
Md 35.1.d Konutların her bağımsız birimi için Ø 300 mm kanal birim fiyatı tutarınca katılma payı
veya katılma payı avansı hesaplanmasında; 1 numaralı formül uygulanır.
( 1 Numaralı formül):
KP/KPA = [ (1 x K / 2 ) + KDV ]
18
Md 35.1.e İnşaat alanı 250 m2 ve daha küçük olan (0 m2 -250 m2) işyerleri için aşağıdaki 2 numaralı
formül uygulanır.
( 2 Numaralı formül):
KP/KPA = [K + ( A x C / 4 ) ] + KDV ]
Md 35.1.f İnşaat alanı 250 m2’ den büyük işyerleri için aşağıdaki 3 numaralı formül uygulanır.
( 3 Numaralı formül):
KP / KPA = [ (K x A / 250) + ( A x C / 4 ) ] + KDV ]
Md 35.1.g İmar Kanununun 23 üncü maddesinin açık hükmü uyarınca mevcut binalarda esaslı
değişiklikler ve ilaveler yapılmasında da katılma payı bedeli alınır. Önceden tahsil edilen katılım payı
bedeli mahsup edilerek farkı tahsil edilir.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
MADDE 35.2. Yapılaşmalarda Katılım Payları Uygulamaları:
Md 35.2.a Yönetmeliğin 35.5 nci maddesinde belirtilen atık su kanal bağlantısı proje onayı veya
atıksu çukuru proje onayı için müracaatı yapılan tüm yapılardan; katılma payı bedeli ile proje
inceleme ve onay harcı tahsil edilerek temel müsaadesine esas görüş verilir.
Md 35.2.b Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin % 50’ sinden fazlası
belediyeye ait olan şirketlerce yapılan veya yaptırılan toplu konutlara ve işyerlerine ait katılma
payları abonelik işlemi esnasında tahsil edilir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 23 üncü maddesi
hükümlerine uygun olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin %50
sinden fazlası belediyeye ait olan şirketlerce yapılan veya yaptırılan toplu konutlar ve işyerlerinden
İdarece onaylanmış projesine göre alt yapı tesislerinin ilgilisi tarafından yapılması halinde katılma
payı alınmaz.
Md 35.2.c 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin
%50’sinden fazlası belediyeye ait olan şirketler veya mezkur İdarelerin namına çeşitli anlaşma veya
protokollerle gerçek veya tüzel kişiler tarafından afet riski altındaki alanlarda yapılan veya yaptırılan
yapıların alt yapı tesislerinin yapılmış olması, alt yapı tesislerinde değişiklik olmaması veya idarece
onaylı projesine göre alt yapı tesislerinin ilgilisi tarafından yapılması durumunda alt yapı hizmetleri
nedeniyle katılma payı alınmaz.
Md 35.2.d 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre teşkil edilmiş Koruma
kurulları kararına uygun olarak, taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat işleri Belediye
Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müstesna olması
sebebiyle buralarda katılma payı alınmaz.
Md 35.2.e
- Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kamu binalarından katılma payı (alınır),
- Belediye binalarından katılma payı (alınmaz)
- Mazbut vakıfların mülkiyetindeki binalardan katılma payı (alınmaz).
- Bedelsiz gruptaki abonelerin mülkiyetindeki binalardan katılma payı (alınır)
- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel kanunla veya eğitim, sağlık, beslenme, giyim ve benzeri
hususlarda yardım gayesi için kurulmuş, ticari faaliyetlerde bulunulmasına müsaade edilmeyen, ticari
gayesi olmayan gelir vergisi veya iktisadi işletmesi bulunmaması hasebiyle kurumlar vergisi
mükellefi olmayan vakıf ve cemiyetlerden katılma payı (alınmaz).
19
Md 35.2.f 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin 15 inci
fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu uyarınca alınması gereken katılma payı beş yıl süreyle alınmaz.
Md 35.2.g Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık ibadethaneler (cami, sinegog, kilise gibi)
katılma payı alınmaz.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
MADDE 35.3 . Tülani kanal yapım şartları
Md 35.3.a Balıkesir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü dışında gerçek ve tüzel kişilerce
inşa edilecek sokak veya cadde bazındaki mansabı belli olan tülani kanal projelerinin İdare tarafından
onaylanması esastır.
Md 35.3.b Bununla ilgili uygulama esasları YÖNERGE ile belirlenir.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
Madde35.4. Proje inceleme ve görüş verme harcı
Md 35.4.a. İdarenin yetki ve hizmet sahası içinde, bir parselde, yapı ruhsatına esas mimari projelere
kanalizasyon bağlantısı bakımından altyapı uygunluk görüşü belgesi verilmek üzere; inceleme harcı,
aşağıdaki 1 numaralı formülle hesaplanır:
(1 Numaralı formül):
PİH = [ ( 1 mühendis / saat + 1 memur / saat ) + KDV ]
Md35.4.b. Mühendis bulunmadığı takdirde, arazi ve büro işleri için; Tekniker ve Teknisyenden
faydalanılabilir.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir
MADDE 35.5. Atık su kanal bağlantısı, atık su çukuru, proje inceleme ve onay harcı
Md 35.5.a. İdarenin yetki ve hizmet sahası içerisindeki, bir parselde yapılan veya yapılacak bina ve
tesislere ait inşaat temel ruhsatına esas, proje müellifleri sorumluluğunda olan 5 (beş) takım (ilgili
belediyesinin isteğine bağlı) atık su kanal bağlantısını içeren mimari projeler ve 3 (üç) takım atık su
kanal bağlantısı veya atık su çukuru projeleri incelenerek onaylanır.
Md 35.5.b. Konut, işyeri ve sanayi maksatlı tüm binalarda: proje inceleme ve onay harçları aşağıdaki
2 numaralı formülle hesaplanır ve inşaat alanı en az 500 m2 alınır.
(2 Numaralı Formül ):
PİOH = [İnşaat Alanı ( A ) / 500 ] x PİH+ KDV ]
Md 35.5.c. İnşaat ruhsatına esas atık su bağlantı veya atık su çukuru görüşü almak isteyen kişi veya
kuruluşların proje ile birlikte;
Md 35.c.1. Tapu aslı ve fotokopisi
Md 35.c.2. Röperli krokisi aslı ve fotokopisi
20
Md 35.c.3. Üç adet atık su kanal bağlantısı ve atık su çukuru projesi
Md 35.c.4. Müracaat eden; mal sahibinin veya proje müellifinin vekili olması halinde vekâletname
Md 35.c.5. Son kısmında atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru plan ve kesitleri bulunan 5
(beş) adet (ilgili belediyesinin isteğine bağlı) mimari projeler
Md 35.c.6. Başvuru formu İdareye teslim edilir.
Md 35.5.d. Tek blok inşaat alanı büyük olan ve/veya site veya iş yeri olarak projelendirilen yapıların
proje onayı sırasında Şube Müdürlüğünce lüzum görülmesi halinde ilgili yapıya ait atık su, yağmur
suyu, içmesuyu, iç tesisat ve parsel içi şebeke projeleri ilk müracaat ve proje onay safhasında Proje
Dairesi Başkanlığına gönderilir, onay alındıktan sonra ruhsata esas görüş verilir.
Md 35.5.e Aşağıda sayılan bina ve yerlerden;
Md 35.5.e.1. Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kamu binalarından PİOH (alınır)
Md 35.5.e.2. Belediye binalarından PİOH (alınmaz)
Md 35.5.e.3. Mazbut vakıfların mülkiyetindeki binalardan PİOH (alınmaz)
Md 35.5.e.4. Bedelsiz gruptaki abonelerin mülkiyetindeki binalardan PİOH (alınır)
Md 35.5.e.5. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından; özel kanunla kurulmuş veya eğitim, sağlık,
beslenme, giyim ve benzeri hususlarda sosyal yardım ve destek sağlamak gayesi için kurulmuş, ticari
faaliyetlerde bulunulmasına müsaade edilmeyen, ticari gayesi olmayan, gelir vergisi veya iktisadi
işletmesi bulunmaması hasebiyle kurumlar vergisi mükellefi olmayan vakıf ve cemiyetlerden proje
inceleme harcı ve /veya proje inceleme ve onay harcı (alınmaz)
Md 35.5.e.6 Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık ibadethaneler (cami, sinegog, kilise
gibi) PİOH (alınmaz).
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
MADDE 35.6. Parsel önünde atık su kanalı bulunması halinde proje inceleme
Md 35.6.a Parsel önünde çalışır durumda kanalizasyon şebekesi mevcut ise, mansap araştırılarak
projeler atık su bağlantısı olarak onaylanır.
Md 35.6.b Her parsel için ayrı bağımsız bir bağlantı kanalı yapılması esastır; ancak parselin
bulunduğu yerin topoğrafik durumu ve kotları İdarece incelenerek parselin cephe aldığı yola veya
yollara ayrı ayrı rabıt bağlantısı yapılabilir.
Md 35.6.c Yapının ıslak zeminli bodrum katlarının atık su şebeke kotunun altında kalması halinde bu
durumda olan binaların atık su kanal bağlantıları İdare tarafından onaylanan projesine uygun bir
pompaj sistemiyle çıkış bacasına diğer katların atık sularıyla birlikte bağlanır.
Md 35.6.d Parselin cephe aldığı yolda kara kanal mevcut ise bu kanala bağlantı yapılmasına müsaade
edilir; ancak proje onayını müteakiben parsel bağlantısı inşaatı sırasında ihtiyaç duyulması halinde
kara kanal üzerine fenni baca ilgili Şube Müdürlüğünce inşa edilir.
21
Md 35.6.e İdare tarafından projeleri daha önce onaylanmış ancak, bilahare imar durumu değişikliği
yapılmış veya ilave kat alınmış ya da herhangi bir sebeple tadilat yapılmış yapıların projeleri;
bağlantı kanalı açısından İdare tarafından yeniden incelenerek onaylanır.
Md 35.6.f Vaziyet planlarında kanal bağlantıları 1/200 (bir bölü iki yüz), gökdelenlerde ve büyük
endüstri tesislerinde 1/500 (bir bölü beş yüz) ölçekli çizilerek gösterilir.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
MADDE 35.7 Parsel önünde atık su kanalı bulunmaması halinde proje inceleme:
Md 35.7.a Parselin yüz aldığı sokakta atık su kanalizasyon şebekesi olmasına rağmen parselin
memba baca önüne bağlanması mümkün değilse parsel bağlantısının yapılabilmesi için gerekli ana
kanal şebeke inşaatı proje onayı aranmaksızın mevcut çap ve kanalın hidrolik eğimine uygun ve
öncelikli olarak ilgili Şube Müdürlükleri tarafından inşa edilir.
Md 35.7.b İdaremizce atık su şebeke projeleri yapılmamış veya atık su projeleri olmasına rağmen
inşaatları yatırım planlarına alınmamış; yeni imara açılmış ve idaremiz sorumluluk alanındaki
yerlerde inşa edilecek yapıların ve de 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İdaremiz
sorumluluk alanına dâhil edilen kırsal mahallelerde de inşa edilecek yapıların atık su görüş ve proje
onay müracaatları gerekli hallerde tulani kanal şartı ile onaylanır. Tülani kanal projesi hidrolik açıdan
incelenmek üzere Plan Proje Dairesi Başkanlığına gönderilir.
Md 35.7.c Parselin önünde kanal bulunmayıp, diğer parselden geçerek bağlantının atık su kanal
şebekesine bağlanmasının projesinde zaruri olarak teklifi halinde; diğer parsel sahibinden kanal
bağlantısı yapmak isteyen parsel lehine noterden alınacak muvafakat belgesine veya parsel
maliklerinin tamamının kurumda imzalayacakları muvafakat belgesine istinaden onay verilir.
Md 35.7.d Yeşil alanlarda, ilgili belediyesinden yeşil alandan atık su bağlantısının geçmesinde
sakınca olmadığına dair görüş istenir. Alınan görüşe istinaden işlem yapılır.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
MADDE 35.8. Tadilat projelerini inceleme onay harçları
Md 35.8.a Bina ve tesislerine daha önce İdare görüşü ve ruhsat alınmış mimari projelerinde
genişleme veya kat ilavesinden dolayı alan büyümesi olması, kullanma maksadının değişmesi, pompa
şartının veya tulani kanal şartının veya atık su bağlantı kotunun veya bağlantı yapılan sokağın
değişmesi, atık su çukurundan, kanal bağlantısına geçiş ve benzeri teknik sebeplerden dolayı
değişiklik yapılması halinde projelerde tadilat yapılması gereklidir.
Md 35.8.b Alan büyümesi veya kullanma maksadının değişmesi sebebiyle yapılan tadilatlar için;
alanın büyüyen kısmından, kullanma maksadına göre işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden
proje inceleme ve onay harcı alınır, buna ilave olarak bina veya tesisin önceden İdare görüşü verilen
kısımları için, işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden hesaplanacak proje inceleme ve onay harcı
tutarının 1/20’ si tahsil edilir.
Md 35.8.c. Diğer sebeplerden yapılan tadilatlar için; bina veya tesisin önceden İdare görüşü verilen
kısımları için, İdare tarafından belirtilen kanal bağlantı kotunun değişmesi hariç olmak kaydıyla
işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden hesaplanacak proje inceleme ve onay harcı tutarının 1/20’
si tahsil edilir.
Md 35.8.d. Tadilat projeleri inceleme ve onay harcı; birim proje inceleme harcı tutarından az olamaz.
22
Md 35.8.e Konut-işyeri değişikliklerindeki tadilat projelerinin onayında konut olarak tahsil edilmiş
katılma payı güncelleştirilerek işyerinin brüt alanına göre alınacak katılma payı bedelinden mahsup
edilir. İşyeri olarak projesi onaylanan birimlerin konuta dönüşmesi halinde katılma payı bedelinden
herhangi bir mahsuplaşma işlemi yapılmaz.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
MADDE 35.9. Suret mimari projelerin tasdiki harcı
Bir parselde; İdare tarafından altyapı uygunluk görüşü verilen beş adet mimari proje ve üç adet atık
su kanal bağlantısı veya atık su çukuru projesinden ayrı olarak, suret tasdiki istenen her beş adet
mimari proje için; bir birim proje inceleme harcı tahsil edilir.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
MADDE 35.10. Kanal kotu tutanağı düzenlenmesi harcı
Md 35.10.a Mimari ve atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru projelerine esas teşkil etmek üzere
dilekçe ile başvurulması ve parsel alanı (m2) x 0.30= TL ödenmesi kaydı ile kanal kotu tutanağı
tanzim edilir.
Md 35.10.b. Mimari ve atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru projeleri kanalizasyon
bakımından kanal durum belgesindeki bilgilere göre tanzim edilir.
Md 35.10.c Aşağıda sayılan bina ve yerlerden;
Md 35.10.c.1. Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kamu binalarından kanal durum
belgesi harcı/kanal kotu harcı (alınır)
Md 35.10.c.2. Belediye binalarından kanal durum belgesi harcı/kanal kotu harcı (alınmaz)
Md 35.10.c.3. Mazbut vakıfların mülkiyetindeki binalardan kanal durum belgesi harcı/kanal kotu
harcı (alınmaz)
Md 35.10.c.4. Bedelsiz gruptaki abonelerin mülkiyetindeki binalardan kanal durum belgesi
harcı/kanal kotu harcı (alınır)
Md 35.10.c.5. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından; özel kanunla kurulmuş veya eğitim, sağlık,
beslenme, giyim ve benzeri hususlarda sosyal yardım ve destek sağlamak gayesi için kurulmuş, ticari
faaliyetlerde bulunulmasına müsaade edilmeyen, ticari gayesi olmayan, gelir vergisi veya iktisadi
işletmesi bulunmaması hasebiyle kurumlar vergisi mükellefi olmayan vakıf ve cemiyetlerden kanal
durum belgesi harcı/kanal kotu harcı (alınmaz)
Md 35.10.c.6. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık ibadethaneler (cami, sinagog, kilise
gibi) kanal durum belgesi harcı/kanal kotu harcı (alınmaz).
Md 35.10.c.7. Madde 35.10.a daki (0,30) kat sayısında ve 35.1.d deki (K) Ø 300 mm Kanal Birim
Fiyatı, 35.1.e, 35.1.f deki (A) böleni ve (C) katsayısında, 35.5.b deki (A) böleninde değişiklik
yapılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
23
MADDE 35.11 Atık su fosseptik çukurunun tesis edilmesi
Md 35.11.a. Parselin yüz aldığı yolda atık su kanalının olmaması ve tulani kanal yapma imkânının da
bulunmaması halinde; her parsel için ayrı bir atık su çukuru yapılması sağlanır.
Md 35.11.b. Atık su hacim hesabı aşağıdaki şekilde;
Md 35.11.b.1.Konutlarda her birim için (4 kişi x 50 lt x 60 gün ) formülüyle yapılır.
Md 35.11.b.2. Okul, eğlence yeri, dükkân, büro, mağaza ve benzeri yerlerde ( kişi sayısı x 40 lt x 60
gün) formülüyle hacim hesabı yapılır.
Md 35.11.c. Atık su çukurunun sızdırmazlığının sağlanması için içten ve dıştan sikalı şap ile sıvanır
ayrıca iki kat sızdırmazlık maddesi sürülür.
Md 35.11.d. Parsel içinde müsait yer bulunmaması halinde; ön ve arka bahçeye atık su çukuru
sığmıyor ise fenni şartlara ve proje esaslarına uygun olmak şartı ile binanın altına atık su çukuru
yapılabilir.
Md 35.11.e. Yapıların inşa edildikleri yerlerin normal şartlardaki atık su çukuru yapma imkânlarının
bulunmaması halinde atık su çukuru kot olarak giriş kat döşeme betonu seviyesinin üzerinde ve
yapıya uzak bir yerde yapılmasını gerektiriyor ise atık sular yapı çıkışında uygun hacimde ve bir
biriktirme haznesinde toplanarak pompojla atık su çukuruna verilebilir.
Md 35.11.f. Yapıların inşa edildikleri yerlere normal şartlarda atık su çukuru yapma imkânlarının
bulunmaması durumunda bina arkasına inşa edilmesi mecburiyeti bulunduğunda 5 ( beş ) metre
genişliğinde vidanjör aracının yanaşmasına müsait bir yol bırakılır veya yer olmaması halinde
birleşik kaplar prensiplerine göre binanın yola cephesi olan ön kısma borulu kanal döşenerek
vidanjörün çekim yapmasına müsait bir ağız bırakılır.
Md 35.11.g. Bir parselde birden fazla yapı inşa edilmesi halinde arazinin topoğrafik durumu göz
önüne alınarak her yapının önüne veya parsel içinde uygun bir yere bir tek atık su çukuru yapılarak
diğer binaların atık suların minimum Ø 20’lik muflu beton boru ile atık su çukuruna bağlanabilir.
Md 35.11.h. Atık su çukuru; bitişik nizamda komşu parsellere 3 metre (üç metre), ayrık düzende
komşu parsellere 5 metre ( beş metre), parsel cephesinin durumuna göre daha az mesafede olabilir,
kuyu ve sarnıçlara 10 metre (on metre) den fazla yaklaştırılamaz, atık su çukurunun derinliği en çok 5
metre (beş metre) olmalıdır.
Md 35.11.ı. Atık su çukuruna binanın yağmursuyu ve yüzeysel suyu bağlanamaz. Bağlandığının
tespit edilmesi halinde tebligat çekilerek bağlantının iptal edilmesi sağlanır.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
MADDE 35.12 Atık su kanal ruhsat işlemleri
Md 35.12.a Atık su kanal ruhsat işlemleri kapsamında;
Md 35.12.a.1 İdarenin görev alanında kalan yapıların tamamının atık su bağlantısı ve atık su çukuru
projeleri 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi gereği onaylanır.
Md 35.12.a.2 Üst yapının veya parselin özelliğine göre lüzumlu hallerde atık su bağlantısı veya atık
su çukuru için görüş vermeden önce Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde ihtiyaç halinde ilgili
birimlerden (Plan ve Proje Daire Başkanlığı vb.) görüş alınır.
Bu maddede yer alan esasların ne şekilde uygulanacağına Genel Kurulda karar verilir.
24
KEŞİF BEDELİ (TESİSAT MUAYENE BEDELİ)
MADDE 36- Abonenin ilk su almak üzere müracaatı sırasında BASKİ tarafından yapılacak keşfe ait
alınacak “keşif bedeli” abonenin ait olduğu abone grubundaki ve yürürlükteki tarife cetvelinde yazan
bedeldir.
KANAL YAPIM TEMİNAT BEDELİ
MADDE 37- 3194 sayılı İmar Yasası’nın 23 üncü maddesi uyarınca imar durumu verilmiş
taşınmazların atık su bağlantı projeleri:
a) Taşınmaz sahibince, kanalın yapılması talep ediliyorsa, yapımı gerekli kanal (metre) ile
İller Bankası birim fiyatlarına göre belirlenmiş kanal metre/tül fiyatı çarpılarak bulunacak miktar
kadar kanal yapım bedeli alınır.
b) Yapımı gerekli kanalın projesi kabul işlemi tamamlandıktan sonra 30 uncu maddede
belirtilen ücret karşılı onaylanır. Cephesinde kanal bulunmayan taşınmaz için yapımı gerekli kanalın
taşınmaz sahibince üstlenilmesi halinde aynı yol izlenir. Özel ve Tüzel kişilerle yapımı üstlenilen
kanalizasyon tesislerinin projesine uygun olarak yapımını sağlamak amacı ile İller Bankası birim
fiyatlarına göre hesaplanmış tesis keşif bedelinin % 10’u kadar “kanal yapım teminat bedeli” alınır.
Teminat bedeli tesisin BASKİ’ce kabul işleminden sonra geri verilir.
KANAL YAPIM VE BAĞLANTI KANALI BEDELİ
MADDE 38- İdarenin yapmakla yükümlü olduğu ancak programa alamadığı kanalların yapımı,
yararlanan taşınmaz sahiplerinin başvurusu ve kanalın bedelinin tamamını İdareye yatırması veya
İmar Yasası’nın 23’üncü maddesine tabi olan yerlere istek ve İdarenin kabulü halinde kanal bedelinin
% 25’inin peşin yatırılması, % 75’inin ise kesin hesap dikkate alınarak kanalın geçici kabulünün
yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi halinde (karşılığı teminat olarak
yatırılması koşulu ile) İdarece gerçekleştirilir.
MADDE 39- Taşınmazların bağlantı bedeli, taşınmaz sahibinden alınarak BASKİ Genel Müdürlüğü
tarafından yapılır.
a) Bağlantı bedeli olarak proje onayı sırasında 3 m. Derinliğinde 30 cm. Çapındaki kanalın 5
metre/tülünün İller Bankası birim fiyatıyla tutarı güvence olarak alınır. İşin sonunda yapım tutarına
göre teminatta artan miktarı geri ödenir. Yetişmemişse eksiği tahsil edilir.
b) 38 inci maddenin uygulandığı durumlarda ayrıca kanal bağlantı teminatı alınmaz.
VİDANJÖR VE VAKUMLU ARAÇ TARİFESİ
MADDE 40- (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
Vidanjör hizmeti BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir saatlik çekim bedeli, “Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına ait Genel Fiyat Analizleri” kitabındaki verilere göre şöyle hesaplanır. Vidanjör
satın alma bedelinin amortisman saat emsali (0.000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik
amortisman ücretine yakın gideri, şoför, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik cari bedeli
eklenerek bulunacak miktara en az % 10 kar ilave edilip vidanjörün bir saatlik çekim bedeli saptanır.
Bu bedelin tahsiliyle ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
BASKİ Genel Müdürlüğü dışında içme ve kullanma suyu ile atık su nakil amacıyla faaliyette
bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri “Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj
Yönetmeliği” ile “Atık Suların Kanalizasyona Deşarj ve Vidanjörlerin Çalışma Esasları
Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.
25
(Bu bend BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
KANAL TEMİZLEME VE TAMİR TARİFESİ
MADDE 41- (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)
a) Bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan atık su abonelerinin kanalı “kanal
temizleme aracı” ile açılır. Kanalizasyon şebeke hattından binaya ait parsel bacasına kadar olan atık
su hattı tıkanmalarına yapılan müdahalelerden ve parsel bacası ile bina arasındaki atık su hatlarında
meydana gelen tıkanmalara yapılan müdahalelerde kanal temizleme hizmet bedeli karşılığında 1
saatlik kanal temizleme bedeli olarak madde 40’ta belirlenen vidanjörün bir saatlik çekim bedeli
alınır.
Bu bedelin tahsiliyle ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
b) Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle kırılan atık su abonelerinin kanal arızasını
gidermek, tamir etmek, bağlantısını yapmak için işçilik hizmeti karşılığında “kanal tamir bedeli”
alınır. Bu bedel çalışılan saat ve işçi sayısıyla 1 işçi/saat ücretinin çarpılması suretiyle hesaplanır ve
işin gereği kullanılmış olan kompresör, kepçe, asfalt kesme makinesi v.b. aletlerin kullanıldıkları saat
ücreti de ilave edilerek tarife bedeli üzerinden tahsil edilir.
İŞ MAKİNELERİ KİRA BEDELİ
MADDE 42- BASKİ’nin mülkü olan iş makinası ve cihazlarının kendi hizmeti dışında özel ve tüzel
kişilerin kullanımına verilmesi ile ilgili şartlar Yönetim kurulu tarafından onaylanacak bir yönerge ile
belirlenir. Amortisman, yakıt, teknik personel, operatör, şoför, işçi, memur masrafları gider
toplamına en az %10 ilave edilmek suretiyle iş makinası kira tarifesi yapmaya BASKİ Genel Kurulu
yetkilidir.
LABORATUVAR HİZMETLERİ TARİFESİ
MADDE 43- (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.) Her
türlü su tahlillerinin BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasında; personel, malzeme,
amortisman ve diğer hizmet giderlerine en az %10 ilave edilerek tarife yapmaya BASKİ Genel
Kurulu yetkilidir.
Laboratuvar hizmetlerinin BASKİ dışında bir başka yere yaptırılması halinde ücreti; hizmet
için ödenecek meblağa en az %10 ilave edilmesi suretiyle aboneden tahsil edilir.
“Numune Alma Tutanağı” ile ilgili kişi ve kuruluşlara tahakkuk ettirilen analiz ücretlerinin
tutanakta belirtilen ödeme süresi numune alma tarihinden itibaren 1 ay olup, bu süreyi aşan tarihlerde
ödeme yapan kişi veya kuruluşlara aylık BASKİ tarafından uygulanan yasal gecikme zammı
tahakkuk ettirilir.
Sağlık Bakanlığının “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği” gereği bakılması
gereken parametreler ve parametrik değerler
a) Mikrobiyolojik Parametreler ( İçme- Kullanma suları için, İçme Suları için- İmlahane,
Kaynak Suları için)
b) Kimyasal Parametreler
26
Paket 1: Mikrobiyolojik Su Analiz Tarifesi
Paket 1a: İçme-Kullanma Suları için
Paket 1b: İçme Suları için İmlahane
Paket 1c: Kaynak Suları için
Paket 2: Kimyasal Su Analiz Tarifesi
Paket 3: Sulama Suyu Tarifesi
Paket Tarifelerinin analiz fiyatını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.
Parametreler ve Parametrik Değerler
a) Mikrobiyolojik parametreler
İçme-Kullanma Suları için:
Parametre
Escherichia Coli ( E. Coli )
Enterokok
Koliform bakteri
İçme Suları için (İmlahanede):
Parametre
Escherichia Coli ( E. Coli )
Enterokok
Koliform bakteri
P. aeruginosa
Fekal koliform bakteri
Salmonella
Clostridium Perfiringens
Patojen Staphylococlar
22 °C’de koloni sayısı 37 °C’de koloni sayısı
Parazitler
Diğer mikroskobik canlılar
27
Kaynak Suları için:
Parametre
Escherichia Coli ( E. Coli )
Enterokok
Koliform bakteri
P. aeruginosa
Fekal koliform bakteri
Patojen Mikroorganizmalar
Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler
Patojen Staphylococlar
Kaynaktan alınan numunede maksimum:
22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı
37 °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı
Ambalajlanmış sularda ambalajlandıktan sonra maksimum: (Numune, Ambalajlanmayı
takiben 12 saat içerisinde alınmak ve bu süre içerisinde 4o1oC ’de saklanmış olmak
22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı
37 °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı
Parazitler
Diğer Mikroskobik Canlılar
28
b) Kimyasal Parametreler
Parametre
Akrilamid
Antimon
Arsenik
Benzen
Benzo (a) piren
Bor
Bromat
Kadmiyum
Krom
Bakır
Siyanür
1,2-dikloretan
Epikloridin
Florür
Kurşun
Cıva
Nikel
Nitrat
Nitrit
Pestisitler
Toplam pestisitler
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
Selenyum
Tetrakloreten ve trikloreten
Trihalometanlar-toplam
Vinil Klorür
Not 1: Bu parametrik değer; suyla temas eden polimerden kaynaklanan sudaki monomer
kalıntı konsantrasyonunu ifade eder.
29
Sulama Suyu Parametreleri
Parametre
EC
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum
CO3
HCO3
Klor
SO4
İLAVE TARİFELERE AİT TABLOLAR YÖNETMELİK EKİNDEDİR.
30
SANAYİ VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
MADDE 44- 2560 sayılı Kanuna göre kanalizasyon şebekesine verilmesi mahzurlu maddelerle, içme
suyu ve havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan BASKİ “Atık suların
Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve Yönergesi” hükümlerinin etkinliğinin arttırılması
esasına yönelik olarak;
a)Mevcut veya yeni kurulacak her türlü endüstri kuruluşları BASKİ’nin talep edeceği bilgi ve
belgeleri temin etmekle mükelleftir. Kurum sorumlusu tarafından verilen bilgi ve evrakın tetkiki
neticesinde BASKİ tarafından arıtma seviyesi belirtilmiş bir arıtma tesisi istenmesi halinde
mükellefin her türlü mesuliyeti kendisine ait olmak üzere BASKİ tarafından verilen süre içinde
teknik raporu, detay proje seviyesinde hazırlanmış inşaatın başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayacak
taahhüt edilmiş bir iş programını BASKİ Genel Müdürlüğü’ne verir.
Proje Onay Bedeli tarifede belirtilir.
b)Tesise işletme ruhsatı verilmeden arıtma tesisinin detay projesinde belirtildiği şekilde inşa
edilmiş olması ve kuruluşun deneme çalışmaları sırasında BASKİ teknik elemanları tarafından
periyodik olarak alınacak atık su numunelerinin analizi neticelerinin arıtma tesisinin proje ekinde
teknik raporda belirtilen parametre değerlerini tutturması gerekir. Aksi halde BASKİ Genel
Müdürlüğü Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarjı (AKD) Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
c)Endüstri kuruluşlarının arıtma tesisini, İdareye verdiği iş programına göre, müddeti içinde
inşa etmemesi ve ayrıca üretime geçmesi halinde BASKİ Genel Müdürlüğü AKD Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
d)Proje onaylanırken; Akaryakıt satış ve servis istasyonları, garajlar ve otoparklara ait çamur
kapanı, benzin ayırıcı, lokanta ve yemek servisi yapılan otel, okul ve fabrika gibi tesislere ait çamur
kapanı, yağ ayırıcı, çöktürme havuzu vb için tarifede belirtilen bedel alınır.
Bu kuruluşlar bu yönetmeliğin içinde yer alan kanalizasyon şebekesi, arıtma tesisi, atık su deşarj vs.
İle ilgili işletme giderlerine BASKİ tarafından tespit edilecek bir oran dâhilinde iştirak etmeye
mecburdurlar.
e) (BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.) (Mülga)
TEMİNAT BEDELİ TÜRLERİ
MADDE 45- Bu yönetmelik hükmü gereği, Teminat olarak alınacak bedellerin türleri aşağıda
belirtilmiştir.
a) Para ve Devlet Tahvilleri,
b) Banka Teminat Mektubu,
c) 1. veya 2. derece ipotek, ancak; yapı kullanma izin belgesinden evvel 1. veya 2. derece
ipoteklerle, para, devlet tahvili ve banka teminat mektubuyla değiştirilebilir.
31
V. BÖLÜM
YAPTIRIMLAR TARİFESİ
SU KAPAMA
MADDE 46- Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere 7 gün zarfında borçlarını ödemelerini
bildiren ihbarname verilir. 7 günün sonunda borcunu ödemeyenlerin suyu kapatılır ve borcu yasal
yoldan tahsil edilir.
Yeraltı suyu kullanarak atık su bedelini ödemeyen abonelerin su kaynağı iptal edilerek
mühürlenir. Borçlu ayrıca su hizmetlerinden yararlanıyor ise şebeke suyu kesilir. Borç yasal
yollardan tahsil edilir.
Borcunu ödemeden aboneliği terk edenlerin diğer bir abonelikte kullandıkları su kapatılır.
Borcu yasal yollardan tahsil edilir.
Su veya atık su borcunun dışında Bu Yönetmelikteki sayılan ve ödenmesi gereken bedelleri
ödemeyenlerin de suları kesilir. Borcu yasal yollardan tahsil edilir.
SU AÇMA
MADDE 47-(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.) Borcun
ödenmemesi durumunda veya yasa ve yönetmeliklere aykırı davranış nedeni ile abonenin suyu
prizden, sayaçtan veya ana şebekeden kapatılmış ise suyun açılması için borçlar ile birlikte veya yasa
ve yönetmeliklere aykırı davranış nedeninin ortadan kalkması ile birlikte “Su Açma Bedeli” alınır.
Su açma bedeli (1 x Şoför/saat) + (1 x işçi/saat) olarak, yürürlükteki tarifesine göre alınır.
GECİKME ZAMMI
MADDE 48- Bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar borçlarını ödemeyen tüm abonelerin
tahakkuk etmiş borçlarına; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlara göre, gecikme zammı
tahsil edilir.
Gecikme zammına dair indirim, artırım, kaldırma ve yüzdeleri değiştirmeye, uygulama
devrelerini tespit etmeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.
Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.
KAÇAK VE USULSÜZ SU KULLANMAK
MADDE 49- Kaçak su kullanımı; abone olmadan su dağıtım şebeke hattından veya şube yolundan
İdareye ait kuyu veya kaynaktan delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak vb. surette su temin
etmek, abone olup da sayaçsız veya sayacı işletmeyecek herhangi bir tertibatla su kullanmaktır.
Aynı abonede mükerrer kaçak su kullanımı tespiti durumunda ilk tespitteki tahakkuk ve cezanın 2
katı dikkate alınarak hesaplama yapılır ve ceza uygulanır. Ayrıca bu abone hakkında kanuni işlemlere
başlanır.
Usulsüz Su Kullanımı; Abonenin sözleşmeye aykırı şekilde su kullanma veya su
kullandırmasıdır. Abone olmaksızın sayaçtan geçirerek su kullananlar da usulsüz su kullanmış
sayılırlar. Burada, tüketilen suyun eksik gösterilmesi için kullanıcı tarafından sayaca müdahale
yapılmadığının idarece tespit edilmesi ve kullanım süresi ile sayaçtaki göstergenin uyum arz etmesi
halinde kanuni soruşturma yollarına müracaat edilmez. Kaçak ve usulsüz su kullanımı olayı en az iki
İdare personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu bir tutanakla tespit
edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz su kullanımın ve bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve
usulsüz su kullanımının süresi, sayaçlı kullanım ise, sayaca müdahale olup olmadığı vb. bilgiler
ayrıntılı olarak kaydedilir. Bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye çalışılır, inandırıcı
delil ve belgeler değerlendirilir, kaçak bağlantı kaldırılır.
32
Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır.
İlgilinin bulunmaması veya imzalamaktan imtina etmesi halinde tutanak üzerine bu durum tespit
edilerek bağımsız bölümüne veya işyerine veya yöneticisine bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve
bırakılan tutanak bildirim yerine geçerlidir.
Hakkında tutanak düzenlenen kullanıcı 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta belirtilen
fiiliyle ilgili işlemleri yapmak ve hesaplanacak cezayı ödemek zorundadır. Yapmaması halinde
abonesi olanların abone sözleşmesi iptal edilerek teminat bedelleri gelir kaydedilir. İdarenin alacağı
kalırsa kanuni yollardan tahsil edilir. Abonesi olmayanlara resen abonelik tesis edilir ve gerekli
tahakkuklar yapılır.
Kaçak ve usulsüz su kullanım hakkında tutulacak tespit tutanaklarının tutulması ve bu
tutanaklarla ilgili düzeltme talepleri Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.
ABONESİZ SU KULLANAN MESKEN TİPİ ABONELER
MADDE 50- Abonesiz su kullanan meskenler tespit edildiğinde;
a) Sayacı varsa ve sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı endeks, yürürlükteki tarife bedeli
üzerinden tahsil edilir.
b) Ayrıca, 50 m3 su bedeli karşılığı ceza olarak tahsil edilir.
c) Sayacı yoksa tespit edilebilmişse o tarihten, edilememiş ise 12 aydan beri, ayda 15 m3 su
tüketildiği farz edilerek, yürürlükteki konut tarifesinin ve tonun 3 katı bedelle tahsil edilir. Bu hesap
(12 ay x 15 m3) x ( Tarife bedeli x 3) formülüyle yapılır.
d) (a) ve (b) fıkralarındaki kullanıcılar hakkında hemen tutanak tanzim edilir. 7 günde ödeme
yapılmazsa suları kesilir, kanuni işleme başlanır.
ABONESİZ SU KULLANAN MESKEN HARİCİ ABONELER
MADDE 51- Abonesiz sayaçlı su kullanan işyeri, sanayi kuruluşu, inşaat vb. abonelerden herhangi
bir ihbar ve tespit yapılmaksızın idareye kendileri başvuranlardan kayıtlı endeks yürürlükteki tarife
bedeli üzerinden tahsil edilir. Ayrıca, kayıtlı endeksin % 10’u oranında su bedeli karşılığı ilave bedel
tahsil edilir.
Abonesiz su kullanan işyeri, sanayi kuruluşu, inşaat ve diğer aboneler tespit edildiğinde;
a) Sayacı varsa ve sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı endeks yürürlükteki tarifesinin 2
katı bedelle tahsil edilir.
b) Sayacı olmadan su kullanan işyeri, sanayi kuruluşları, inşaatlar, ticarethaneler ve diğer
aboneler tespit edildiğinde;
İşyeri, Sanayi Kuruluşları, Ticarethaneler ve diğer abonelerde su kullanma süresi tespit
edilebilmişse o tarihten, tespit edilememiş ise kullanılan su miktarı; varsa emsallerine göre yoksa
ayda en az 30 m3 su kullanıldığı farzedilerek bir yıl geriye dönük (12 ay x 30 m3 = 360 m3 ) su
bedeli yürürlükteki tarifenin 2 katı bedelle tahsil edilir.
İnşaatlarda kullanılan su miktarı; toplam inşaat alanı /2 = m3 formülüne göre hesaplanır ve
bedeli yürürlükteki tarifenin 3 katı bedelle tahsil edilir.
33
Büro, büfe, bakkal, terzi, muayenehane, fotoğraf stüdyosu, kırtasiye, saraciye, nalburiye,
eczane ve optik satış yerleri, saatçi, kuyumcu, gazete bayii, elektrik ve sıhhi tesisat satış yerleri gibi;
birden fazla wc ve lavabosu bulunmayan işyerlerinde, (işyeri faaliyetinde hammadde olarak suyun
kullanılmaması şartıyla) ; kullanılan su miktarının aylık 10 m3 olduğu varsayılarak, bir yıl geriye
dönük (12 ay x10 m3 = 120 m3) yürürlükteki tarifenin 2 katı üzerinden su bedeli tahsil edilir.
c) (a) ve (b) fıkralarındaki kullanıcılar hakkında hemen tutanak tanzim edilir. Ödeme
yapılmazsa suları kesilir, kanuni işleme başlanır.
ABONESİ OLUPTA SAYAÇSIZ SU KULLANAN ABONELER
MADDE 52-Abonesi olup da sayaçsız su kullanan aboneler tespit edildiğinde; tüketmiş oldukları su
miktarı, son endeksli tahakkuku takip eden tarihten itibaren 78 inci maddedeki “ortalama tahakkuk”
miktarına göre hesaplanır ve yürürlükteki tarifesinin 3 katı bedelle tahsil edilir.
Abonesi ve sayacı olup da sayaçtan geçirmeksizin herhangi bir tertibatla (çatı arasında,
merdiven boşluğunda, bodrumda ve binanın bahçesinde bulunan musluk v.b) su kullananlara ise,
kullanım süresinin tespit edilebilmesi durumunda o tarihten, tespit edilememesi durumunda 3 aydan
beri su tükettiği farzedilerek abone grubuna göre, Tarife Yönetmeliğinde belirtilen abone grubunun
yürürlükteki 2. Tarifesi üzerinden 3 katı bedel ile tahakkuk yapılır ve tahsil edilir.
Abonesi ve sayacı olup da sayaçtan geçirmeksizin herhangi bir tertibat ile su kullananlara ise,
kullanım süresinin tespit edilebilmesi durumunda o tarihten, tespit edilememesi durumunda ise 12
aydan beri meskenler için ayda 15 m3, diğer aboneler için ise ayda 30 m3 su tükettiği farzedilerek
abone grubuna göre, Tarife Yönetmeliğinde belirtilen abone grubunun yürürlükteki 2. Tarifesi
üzerinden 3 katı bedel ile tahakkuk yapılır ve tahsil edilir.
ABONENİN SAYACA MÜDAHALE EDEREK TERS ÇEVİRMESİ
MADDE 53- Abonenin sayacı söküp ters bağladığı tespit edildiğinde; abonenin türüne göre 50. ve
51. maddelerde belirtilen m3 su kullanımları 2 katı bedelle ve 54.maddede belirtilen ceza ile birlikte
alınır.
İDARENİN HABERİ OLMADAN SAYACIN ÇALIŞMASININ ENGELLENMESİ
MADDE 54- Donarak patlayanların dışında İdarenin haberi olmadan sayacın çalışmasının
engellendiği, devre dışı bırakıldığı, söküldüğü, yerinin değiştirildiği, mührünün kopartıldığı, İdare
tarafından sayaç rekorlarına takılan kelepçelerin söküldüğü, başka bir sayaçla değiştirildiği tespit
edildiğinde; 250 TL ceza alınır ve abonenin türüne göre 50 ve 51 inci maddelerde belirtilen m3 su
kullanımları yürürlükteki (2’nci) tarifesi üzerinden tahsil edilir. Sayacın başka bir sayaçla
değiştirilmesi veya herhangi bir sebeple sökülmesi veya takılması durumunda, sökülen sayacın ve
takılan sayacın markası, numarası, çapı, kayıt ettiği su miktarı saptanır ve kayda geçirilir. Abone
yapılan işleme bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. Aksi halde tespit edilen miktarı
sayılır.
Aboneler su sayaçlarını İdarenin belirleyeceği şekilde korumakla yükümlüdür. Sayacı kasten
kıran, kullanılmayacak hale getiren, donmaya karşı tedbir almayan, onarılmayacak şekilde bozan,
yok eden abonenin sayacının yerine İdare tarafından yeni sayaç takılır ve bedeli tahsil edilir.
Sayacının bozuk olduğu bildirilen Abone 7 gün içerisinde takılacak yeni su sayacını BASKİ Genel
Müdürlüğü standartlarına göre dışarıdan da alabilir. Sayaç üzerindeki mührün abone müdahalesi
haricinde kendiliğinden (oksitlenme vb. sebeplerle) kopmuş olması ve bunu idareye bildirmesi
halinde sayaçtaki mevcut endeks geçmiş dönem su tüketimleriyle uyum arz etmesi kaydıyla
yukarıdaki ceza uygulanmaz.
34
İDARECE KESİLEN SUYUN ABONE TARAFINDAN AÇILMASI
MADDE 55- İdarece kesilen suyu açarak kullananlar tespit edildiğinde; “100 TL ceza miktarı
uygulanır, tekerrürü halinde ceza miktarı 2 katı olarak uygulanır” ve abonenin suyu şebekeden
kesilir. Sayaçsız olarak kullanım söz konusu ise abonenin türüne göre 50’inci ve 51’inci maddelerde
belirtilen m3 su kullanımları yürürlükteki (2’nci) tarifesi üzerinden tahsil edilir
ABONESİ OLUP SUYU BAŞKASINA KULLANDIRAN VEYA SATANLAR
MADDE 56- Abonesi olup da BASKİ şebekesinden temin ettiği suyu daimi veya geçici bağlantı
yaparak veya naklederek bir başkasına satanlar ile satın alanlara, kullandıranlar ile kullananlar tespit
edildiğinde her birine ve ayrı ayrı olmak üzere, aşağıda yazılı olduğu şekliyle cezalı işlem yapılır;
a) Bağlantı sayaçtan sonra yapılmışsa usulsüz su verenin son tahakkuk miktarının 3 katı su
tüketim bedeli abonenin türüne göre yürürlükteki tarife bedeli üzerinden tahsil edilir.
b) Bağlantı sayaçtan evvel yapılmış ise, Kaçak Su kullananlara uygulanan işlemler yürütülür
ve tüketmiş oldukları su miktarı, son endeksli tahakkuku takip eden tarihten itibaren 78 inci
maddedeki “ortalama tahakkuk” miktarına göre hesaplanır ve yürürlükteki tarifesinin 10 katı bedelle
birlikte tahsil edilir. Usulsüz veya kaçak bağlantı kaldırılır. Yasal İşlemler başlatılır.
c) Gemilere su satışı söz konusu olduğunda; satış, su sayaçtan geçirilerek yapılmışsa son
tahakkuk miktarının 10 katı yürürlükteki tarife bedeli üzerinden tahsil edilir.
d) Gemilere su satışı sayaçtan geçirmeden yapılıyorsa Kaçak Su kullananlara uygulanan
işlemler yürütülür ve tüketmiş oldukları su miktarı, son endeksli tahakkuku takip eden tarihten
itibaren 78’inci maddedeki “ortalama tahakkuk” miktarına göre hesaplanır ve yürürlükteki tarifesinin
10 katı bedelle birlikte tahsil edilir. Usulsüz veya kaçak bağlantı kaldırılır. Yasal İşlemler başlatılır.
İZİNSİZ MÜDAHALELER
MADDE 57- Abonenin abone yolunun yerinin değiştirildiği, abone yolunda veya şebekede tahribat
yapıldığı, lüzumsuz müdahalelerde bulunulduğu tespit edildiğinde; yapanların suyu kapatılır,
haklarında devlet malına karşı suç işleyenlere dair kanuni işlem yapılır, zararın giderilmesi için
yapılan harcamalar ödettirilir.
ABONE TİPİNİN İDAREDEN HABERSİZ DEĞİŞİMİ
MADDE 58- BASKİ’ye bilgi vermeksizin işyeri veya başka bir aboneye dönüşen konut aboneleri
tespit edildiğinde; 150-TL ceza alınır ve dönüştükleri tarihten itibaren tüketmiş oldukları suya
karşılık tespit tarihinde yürürlükte bulunan işyeri tarifesi üzerinden su tüketim bedeli alınır.
35
BOZUK SAYAÇLAR –VANALAR
MADDE 59- Abonelerin sayaç ve vanalarında arıza tespit edildiğinde idare tarafından 2 nüsha
düzenlenen bir iş emri ile sayaç ve/veya vana sökülüp, yerine yenisi takılır. İş emri aboneye
imzalatılır ve bir nüshası aboneye bırakılır. Sayaç sökme takma bedeli ve/veya vana ve işçilik bedeli
bir sonraki faturaya ilave edilir.
Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçları kurumca değiştirildiği takdirde su sayaç ücreti
alınmaz.(En az 10 yıllık kullanım süresi dolmuş sayaçlar, bozuk sayaçlar, tamiratı mümkün olmayan
sayaçlar vb.) Abonenin BASKİ standartlarına göre dışarıdan temin edeceği sayaçlar da işçilik bedeli
karşılığında BASKİ personeli tarafından takılır.
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)Sayacın
bozuk olduğu tahakkuk yapılırken tespit edilirse abonenin son tüketimi, 78’inci maddedeki “ortalama
tahakkuk” miktarına göre hesaplanır, tahakkuk ettirilir ve bozuk sayaç ibaresi ile faturada bildirim
yapılır. Vana işçilik bedeli; (2xİşçi/saat) + (1xŞoför/saat) formülü ile hesaplanır.
Bozuk sayaç ve vanaların değiştirilmesi, sayaçların muayeneye alınması, ön ödemeli (kartlı) sayaç
takılması konusunda uygulanacak usul ve esaslar, bir yönerge ile düzenlenerek Yönetim Kurulunun
tasdikinden sonra uygulamaya konulur.
KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI (ATIK SU)
MADDE 60- Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (Atık su) Aboneliği Yapmayanlar İle Kaçak ve
Usulsüz Kanal Bağlantısı Yapanlar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar ve Tarifesi
60.1. BASKİ’ye ait su şebekesi haricinde kuyu, kaptaj havuz v.b. tesislerden veya tankerle yeraltı ve
yüzeysel suları temin ederek deşarj edenler, BASKİ’nin kanalizasyon ve kullanılmış suların
uzaklaştırma hizmetlerinden (vidanjör hizmeti vb) faydalananlar ile nihai bertaraf hizmetlerini
(Arıtma vb) alanlar, alacak olanlar tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden BASKİ ile Kullanılmış
Suların Uzaklaştırılmasına ilişkin Atık su abonelik sözleşmesi yapmak; bunların nihai bertarafı ve
uzaklaştırılması için “Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini” ödemek mecburiyetindedirler
(BASKİ Genel Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile değişik metni.)Tüketilen
beher m3 su üzerinden alınan kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli; işbu Yönetmeliğin 13 ve 14
üncü maddelerindeki düzenlemelere göre uygulanır.
Atık su Abonelik Sözleşmesi yapmadan kanalizasyon şebekesinden faydalananlar, nihai
bertaraf hizmeti verilenler ve verilecek olanlar tespit edildiğinde, haklarında hemen tutanak tanzim
edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve usulsüz
kullanımının süresi; sayaçlı kullanım ise, sayaca müdahale olup olmadığı vb. bilgiler ayrıntılı olarak
kaydedilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır.
İlgilinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde tutanak üzerinde bu durum belirtilmek
suretiyle denetlenen yere bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine
geçerlidir. Bu sebeple hakkında tutanak tanzim edilenler 7 gün içinde BASKİ’ye müracaat ederek
atık su aboneliği tesis etmek ve tahakkuk edecek bedeli ödemek mecburiyetindedirler. Süre sonunda
abonelik tesis etmeyenler hakkında resen işlem yapılır.
a) Atık su abonesi olmadan sayaçlı olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde;
i) Meskenlerde; sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı endeks, yürürlükteki konutlara ilişkin atık su
tarifesi üzerinden tahakkuk edilir. İlave olarak 100,00 TL idari para cezası alınır.
36
ii) İnşaat, işyeri, sanayi kuruluşları ve benzerlerinde; sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı
endeks, yürürlükteki ait olduğu abone grubuna ilişkin atık su tarifesi üzerinden tahakkuk edilir. İlave
olarak; inşaat, işyeri ve diğer kuruluşlarda 250,00 TL, sanayi kuruluşlarında 500,00 TL idari para
cezası alınır.
b) Atık su abonesi olmadan sayaçsız olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde;
i) Meskenlerde; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu
bölgenin BASKİ hizmet sınırlarına dâhil olduğu tarihten itibaren, ayda 15 m3 su tüketildiği farz
edilerek, bulunacak tüketim, yürürlükteki konutlara ilişkin atık su tarifesi üzerinden 2 katı bedel ile
tahakkuk ettirilir. Ayrıca, 250 TL. para cezası alınır.
ii) Tutanak tarihinden itibaren 7 gün içerisinde müracaat ederek 30 gün içinde abonelik açan
ve sayaç bağlayan İnşaat, işyeri, sanayi kuruluşları ve benzerlerinde; sayaçlı tüketimleri en az 3
dönem gözlenir ve bulunacak ortalama günlük tüketim miktarı üzerinden kullanım tarihi tespit
edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin BASKİ hizmet
sınırlarına dâhil olduğu tarihten itibaren hesaplanan tüketim, ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki
atık su tarifesi üzerinden 2 katı bedel ile tahakkuk ettirilir. İlave olarak; inşaat, işyeri ve diğer
kuruluşlarda 500,00 TL, sanayi kuruluşlarında 1.000,00 TL idari para cezası alınır.
iii) Tutanak tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sayaç bağlayıp abonelik işlemlerini
tamamlamayanlar; Bunlara abonelik tesis edilinceye kadar; tespit edilebilmişse kullanımın
başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin BASKİ hizmet sınırlarına dahil olduğu
tarihten itibaren, literatür bilgilerinden (kuruluşun ait olduğu sektörün özellikleri, üretimin biçimi,
çalışan kişi sayısı ve benzer iş kollarında yapılan incelemeler veya bilirkişi raporları dikkate alınarak)
hesaplanan tüketim, ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atık su tarifesi üzerinden 2 katı bedelle
tahakkuk ettirilir; İlave olarak (ii) maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanır. Bu kullanıcılara
abone olup sayaç bağlanıncaya kadar bir önceki dönem tüketimi 2 ile çarpılmak suretiyle ait
oldukları abone grubunun atık su tarife bedeli üzerinden arttırılarak tahakkuk yapılır.
c) Atık su abonesi olup sayaçsız olarak şebeke harici su kullananlar tespit edildiğinde; Şebeke
harici kullanımı için kayıtlı bir abonesi ve sayacı olduğu halde kayıt dışı olarak şebeke harici su
temin eden ve sayaçtan geçirmeden kullanan bu tür kullanıcılar hakkında;
i) Meskenlerde; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı tarihten, edilememiş ise bulunduğu
bölgenin BASKİ hizmet sınırlarına dâhil olduğu tarihten itibaren, ayda 15 m3 su tüketildiği farz
edilerek, bulunacak tüketim, yürürlükteki konutlara ilişkin atık su tarifesi üzerinden 3 katı bedel ile
tahakkuk ettirilir. Ayrıca, meskenlerde 500,00 TL idari para cezası alınır.
ii) İnşaat, işyeri, sanayi kuruluşları ve benzerlerinde; tespit edilebilmişse kullanımın başladığı
tarihten, edilememiş ise bulunduğu bölgenin BASKİ hizmet sınırlarına dahil olduğu tarihten itibaren,
literatür bilgilerinden (kuruluşun ait olduğu sektörün özellikleri, üretimin biçimi, çalışan kişi sayısı
ve benzer iş kollarında yapılan incelemeler veya bilirkişi raporları dikkate alınarak) hesaplanan
tüketim, ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atık su tarifesi üzerinden 5 katı bedel ile tahakkuk
edilir; İlave olarak; inşaat, işyeri ve diğer kuruluşlarda 3.000,00 TL, sanayi kuruluşlarında 10.000,00
TL idari para cezası alınır.
60.2. Abone olduğu halde sayaçlı veya sayaçsız kullanım sırasında usulsüzlük yapanlar hakkında da
tutanak tanzim edilir. Hakkında tutanak düzenlenenler 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta
belirtilen fiiliyle ilgili işlemleri yapmak zorundadır.
a) Aboneler sayaçlarını İdarenin gösterdiği yere takmak ve korumakla yükümlüdür. Sanayi
tipi sayaçların önüne filtre takılması zorunludur. Aksine davranan meskenlere 250,00 TL; inşaat,
işyeri ve diğerlerine 500,00 TL; sanayi kuruluşlarına 1.000,00 TL idari para cezası tahakkuk ettirilir.
37
b) İdarenin haberi olmadan sayacın düzgün çalışmasının engellendiği, devre dışı bırakıldığı,
söküldüğü, yerinin değiştirildiği, resmi mührünün kopartıldığı, İdare tarafından sayaç rekorlarına
takılan mühürlerin söküldüğü, sayacın başka bir sayaçla değiştirildiği, sayacın sökülüp ters
bağlandığı, kasten kırıldığı, kullanılmayacak hale getirildiği, yok edildiği tespit edildiğinde tüketimi
ortalama olarak hesaplanır ve ilgili abone grubuna ilişkin yürürlükteki atık su tarifesi üzerinden
tahakkuk ettirilir. İlaveten, meskenlerde 500,00 TL; inşaat, işyeri ve diğer kuruluşlarda 1.000,00 TL,
sanayi kuruluşlarında 3.000,00 TL idari para cezası alınır.
c) İnşaat, oto yıkama, sanayi vb. her abone kayıtlı ve takılı bulunan sayacının yanı sıra bir de
yedek sayaç bulundurmak zorundadır. Sayacın bozulması veya İdarenin gerekli gördüğü durumlarda
yedek sayaç takılarak tahakkuk yapılmaya devam edilir. Yedek sayacın olmaması halinde mevcutsa
sayaç bedeli karşılığında BASKİ’den temin edilir, mevcut değilse abone en geç 1 ay içinde sayacını
temin etmek ve BASKİ gözetiminde sayacı takmak zorundadır. Sayaç temin edilinceye kadar
hesaplanacak ortalama tüketim miktarı 2 ile çarpılmak suretiyle tahakkuk ettirilir.
d) Ortalama Tüketim miktarı: Son 3 normal dönem sarfiyatı üzerinden hesaplanır. Normal
okuma tahakkuku bulunmaması halinde literatür bilgilerinden (kuruluşun ait olduğu sektörün
özellikleri, üretimin biçimi, çalışan kişi sayısı ve benzer iş kollarında yapılan incelemeler veya
bilirkişi raporları dikkate alınarak) hesaplanan tüketim ortalama tüketim kabul edilir.
e) Sayaç üzerindeki mührün abone müdahalesi haricinde kendiliğinden (oksitlenme vb.
sebeplerle) kopmuş olması, sayaç bakımı nedeniyle sayacın sökülmesi gibi durumlarda İdareye
bildirilmesi ve yerinde tespiti yapılarak sayaçtaki mevcut endeks geçmiş dönem su tüketimleriyle
uyum arz etmesi kaydıyla ( a ), ( b ) ve ( c ) bendinde belirtilen cezalar uygulanmaz.
60.3. Kanalizasyon şebekesi, arıtma tesisi ve kolektör hattı bulunan yerlerde her atık su kaynağının
kanalizasyon şebekesine ve arıtma tesislerine bağlanması zorunludur. Onaylanmış proje olmaksızın
kanal bağlantısı yapılamaz. Atık sular kesinlikle çevreye ve alıcı ortamlara deşarj edilemez,
kanalizasyon şebekesi tahrip edilemez. Aksine hareket edenlerden meskenlerde, inşaatlarda ve
işyerlerinde 1.000,00 TL; sanayi kuruluşlarında 5.000,00 TL idari para cezası alınır.
Kullanılmış suları projesiz ve ruhsatsız bir şekilde veya kaçak bağlantı ile atık su veya karışık
sistem kanal şebekesine deşarj edenlerin bağlantısı kaldırılır. Usulüne uygun bağlantı yapılır. Kanal
şebekesinde hasar var ise onarılır. Bütün giderler yapandan tahsil edilir.
60.4. Yağmur suyu kanallarına kaçak bağlantı yaparak veya arıtmadan yahut görev yapmayan arıtma
tesisinden geçirerek atık sularını buralara aktaranların bağlantısı iptal edilir, Yaptıkları hasar giderilir
ve giderleri yapandan tahsil edilir. Tekrarında bağlantı varsa iptal edilip giderleri 2 kat fazlasıyla
tahsil edilir. Üçüncü tekrarında da üç katı kadar ödeme yaptırılır ve atık su çukuru veya arıtma tesisi
yapıncaya kadar suları kapatılır. Su abonesi değil iseler, haklarında yasal takibat yapılır ve normal
duruma girinceye kadar atık su bedeli tarifenin üç katı olarak tahakkuk ettirilir.
Kullanılmış sularını kanalizasyon sistemine bağlamadan çevreye zarar verecek şekilde deşarj
edenler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
ÇEVREYE ZARAR VERMEK
MADDE 61a) Atık su çukuru olmayan ve kullanılmış suları kaçak kanallarla dolaylı yahut doğrudan
denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların suyu abone iseler atık su çukuru yaptırana kadar
kapatılır. Su abonesi değil iseler, haklarında yasal takibat yapılır. Su abonesi iseler normal duruma
girinceye kadar atık su bedeli tarifenin üç katı olarak tahakkuk ettirilir. Çevreyi kirletecek şekilde atık
su atanların suları kapatılır.
38
b) Endüstriyel atık su kaynakları, Deşarj Kalite Kontrol ruhsatında belirtilen hususlara aynen
uymak üzere deşarjlarının veya ön arıtma tesislerinin çıkış sularını, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatında
belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıkları devamlı ve
düzenli olarak saklamak ve bu hususu yönetmelikte belirtilen şekilde belgelemekle mükelleftir.
Aykırı hareket edenler için birincisinde “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” ücretinin 5 katı, ikincisinde
“Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” ücretinin 20 katı oranında ceza alınır ve kolektör ile ilgisi kesilerek
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilir
c) Endüstriyel atık su kaynakları, Deşarj Kalite Kontrol ruhsatında belirtilen hususlara aynen
uymak üzere deşarjlarının veya ön arıtma tesislerinin çıkış sularını, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatında
belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıklarının özellikle
miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saklamak ve bu hususu yönetmelikte belirlenen
düzende belgelemekle yükümlüdür. Aykırı hareket edenler için birincisinde “kanal bağlama onay
belgesi” ücretinin 5 katı, ikincisinde “kanal bağlama onay belgesi” ücretinin 20 katı oranında ceza
alınır ve kolektör ile ilgisi kesilerek Çevre İl Müdürlüğü’ne bildirilir.
ATIKSU ÇUKURLARININ ÇEVREYE BOŞALTILMASI
MADDE 62- Atık su çukurunda birikmiş sularını dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara
veya açığa akıtanların veya buna fırsat verenlerin çukurları, İdareden vidanjör isteğinde bulunmamış
iseler birincisinde % 25, ikincisinde % 50, üçüncüsünde % 100 zamla boşaltılır ve 1 hafta süreyle
suları kapatılır ve “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” ilgili tarife ücretinin 5 katı ceza alınır.
PROJELERE UYULMAMASI
MADDE 63- Atık su çukurları veya bağlantıları yapılmadan oturma izni verilmesi halinde
sorumlular hakkında idari takibat yapılmakla birlikte, bağlantı kanalı ve atık su çukurunun projeye
uygun halde yapılmasına kadar suları bağlanmaz.
YAĞMUR SULARININ KANALA AKITILMASI
MADDE 64- Yağmur sularını atık su kanallarına bağlayan yapıların bu bağlantıları (1) bir ay
içerisinde kendilerince iptal edilir. İptal işlemi BASKİ’ce yapılırsa bedeli % 25 fazlası ile ilgililerden
alınır.
MADDE 65- Mevcut yağmur suyu bağlantıları (1) bir yıl içerisinde ilgililerce tekniğe uygun hale
getirilir. Getirilmediği takdirde bu bağlantılar BASKİ tarafından yapılır ve bedeli % 50 fazlasıyla
ilgililerden tahsil edilir. Birinci iptal işlemi ile tekniğe uygun bir bağlantı yapılması arasında geçen
sürede BASKİ’ce 2, 3 ve daha çok defa iptal edilirse bu kez iptal bedeli % 50 fazlası ile ilgililerden
tahsil edilir.
TESİSLERE ZARAR VERİLMESİ
MADDE 66- Su ve kanalizasyon tesislerine bilerek veya bilmeyerek çeşitli sebeplerle zarar verenler
hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere dair hükümler uygulanmakla beraber zararın giderilmesi
için yapılan harcamalar ile kayıp edilen suyun bedeli mesken-2 tarifesi esas alınarak ilgililerden tahsil
edilir.
39
YAPTIRIMLARIN DEĞİŞMESİ
MADDE 67- Yaptırımlar tarifesine yeni yaptırım konuları eklemeye, cezaların oranlarını,
meblağlarını değiştirmeye BASKİ Genel Kurulu yetkilidir.
VI. BÖLÜM
ABONELİK TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASLARI
MADDE 68- Abonelik, tahakkuk ve tahsilatla ilgili esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
ABONE OLMA ŞARTLARI
MADDE 69- BASKİ’ye ait su ve kanalizasyon şebekesi hizmetlerinden yararlanabilmek için abone
olmak şarttır:
a) Özel ve tüzel kişiler döşenmiş olan su ve kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilmeleri
için BASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunurlar.
b) BASKİ Genel Müdürlüğü başvuruları inceleyip abone türünü saptayarak bağlantının
yapılıp yapılmayacağını yasal, idari ve teknik yönden araştırır, sonuç başvuru sahibine bildirilir.
c) Bağlantı için bir engel bulunmuyorsa, başvuru sahibi yürürlükteki tarifelere göre bağlantı,
hizmet ve güvence bedellerini ve abone plakası ile pul parasını makbuz karşılığı ödeyerek abone
sözleşmesi yaptıktan sonra iş yapılır.
d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, BASKİ Hizmet Binaları ve İbadethaneler bedel
alınmaksızın abone yapılırlar.
e) Belediyeler, Resmi Kurumlar ve Muhtarlık Hizmet Binaları, kendiliklerinden abone
açtırmazlar ise resen abone yapılırlar. Abonelikleri için alınması gereken bedeller ile sayaç takılmışsa
sayaç bedeli ilk faturaya yansıtılır. Durum aboneye bildirilir.
f) Abone, aboneliğin devamı koşulu ile borcunu ödeyerek suyun geçici bir süre için
kesilmesini isteyebilir.
g) Abonelik sözleşmesinin iptali istenmez ise abone sözleşmesi aynı koşullarla yenilenmiş
sayılır.
h) Abone borcunu ödeyerek abone sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.
i) Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez.
j) Borçlu olan veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden abonelerin sözleşmesini
BASKİ Genel Müdürlüğü iptal eder. Güvence bedeli gelir kaydedilir.
40
Aboneliğin bulunduğu binanın abone devri yapılmaksızın bir başkası tarafından kullanıldığı
tespit edilmesi halinde ilk abonenin teminatı gelir kaydedilerek, kullanıcı adına resen abonelik açılır.
Abonelik ücretleri ilk dönem faturasına yansıtılır.
Ancak, malikinin oluru ile abonelik devam ettirilebilir. Doğabilecek borçlardan mülk sahibi
müteselsilen mesuldür.
k) Abonenin ölümü halinde, varislerin yazılı isteği olmadıkça abonelik sözleşmesi iptal
edilemez. Borç ve alacakları varislerine intikal eder.
l) Her hangi bir sebeple abonenin bulunduğu yapının kullanılamaz hale gelmesi veya
yıkılması durumunda mevcut abonelik iptal edilir. Binanın yeniden yapılması ve abonelik talep
edilmesi durumunda yeniden abonelik ücreti karşılığında tesis edilir.
m) Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahibi, kiracısının BASKİ’ye abone olmasını
sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahibi, abone olunmaksızın
kullanılan her türlü su, atık su vs. borçlardan fiili kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsilen
sorumludur.
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ
MADDE 70- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Tarifeler Yönetmeliği ve BASKİ Genel
Kurulu kararları hükmü doğrultusunda sözleşmesi imzalanmış abonelerin sözleşmelerinin yeni
yönetmeliğe aykırı hükümlerinin yerini bu yönetmelik hükümleri alır.
Bu yönetmelik hükümlerinin tamamı veya bazı bölümleri abone sözleşmesi metni olarak kullanılır.
Abone sözleşmelerinin yenilenmesi ve güncellenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.
ABONE YOLU (ABONE HATTI – ŞUBE YOLU)
MADDE 71- Abone yolu, Şebeke ile Abone arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır.
Şebeke hattından kolon borusuna kadar uzanır.
a) Su verilecek yerlerin her birinin kendisine ait bir abone yolu olacaktır.
b) Birden fazla sayaçla su verilecek birden fazla birimli binalarda sayaç taksimatı kolon
borusunun başladığı yerde yapılmalıdır. Bu yere kadar boru çapı ihtiyaca göre saptanarak bir abone
yolu yapılır.
c) Abone yolu olarak döşenecek borunun çapı, abonenin kullanacağı su dikkate alınarak
İdarece saptanır.
d) Abone yolu masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir.
e) Abone yollarının korunması abonelere, bakım ve onarımı BASKİ Genel Müdürlüğü’ne
aittir.
f) Abone yolu bitiminden sonraki bina içi dağıtım tesisatındaki ve sayaçtan sonraki birim içi
tesisatındaki arızalar abonelere aittir.
g) BASKİ Genel Müdürlüğü kullanma ömrünü dikkate alarak abone yolunu yenilemeye
yetkilidir.
h) Aboneler sayaç ve abone yolundaki herhangi bir arızada BASKİ Genel Müdürlüğü’ne
haber vermekle yükümlüdürler.
41
DÂHİLİ TESİSAT
MADDE 72- Dâhili tesisat abone yolundan sonra başlar.
a) Aboneler dâhili tesisatı istedikleri kişilere, masrafları kendilerine ait olmak üzere
yaptırırlar.
b) Aboneler iç donanımın iyi bir durumda bulundurulmasından ve su kaybından
sorumludurlar.
c) Sayaçların kaydettiği su abone tarafından tüketilmiş sayılır.
SAYAÇLAR
MADDE 73- Abonelerin normal su tüketimi sayaçla saptanır. Aksi durumlarda 50, 51 ve 52 inci
madde hükümlerinde belirtildiği gibi tüketimleri saptanır.
a) Sayaçlar standartlara uygun sistem ve tiplerde ayarlı, damgalı ve mühürlü olacaktır.
b) Sayaçların konulacağı yer BASKİ Genel Müdürlüğü’nce saptanacak, olabildiğince kapıya
yakın, girilmesi ve okunması kolay olan donmaya ve dış etkilere karşı önlem alınacak bir yerde
olmalıdır.
Sayaçların korunması için yapılacak sayaç kutuları BASKİ Genel Müdürlüğü’nün standartlarına
uygun olarak abone tarafından masrafları karşılanarak yaptırılır.
c) İnşaat, şantiye, park, bahçe v.b. aboneliklerde betondan saç kapaklı sayaç kutusu yapmak
zorunludur.
d) Sayaçların konulduğu yer için abonelerce kira veya başka bir adla BASKİ Genel
Müdürlüğü’nden bedel istenemez.
e) Sayaca bağlanacak bağlantı rekorları BASKİ Genel Müdürlüğü’nce mühürlenecektir veya
kelepçelenecektir.
f) Sayaç bağlantısından sonra yapılacak değişikliklerde, abone gerekli tesisatı hazırladıktan
sonra sayacın yerinin değiştirilmesi için BASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadır.
Sayaçların yeri BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından değiştirilir, sayaç bağlantı rekorları mühürlenir.
Aboneden Sayaç Sökme – Takma Bedeli tahsil edilir.
g) Sayaçların çapı; abonenin bir saatte almak istediği su miktarı, abone yolunun boru çapı ve
ilgili kuruluşlarca uygulanan mevzuat göz önünde tutularak BASKİ Genel Müdürlüğü’nce saptanır.
Abonenin tüketiminin artması durumunda daha büyük çaplı sayaç takılması için BASKİ Genel
Müdürlüğü’ne başvurulur. BASKİ Genel Müdürlüğü’nün isteği uygun bulması durumunda, Sayaç
Sökme – Takma Bedeli karşılığında sayacın değiştirilmesi BASKİ’ce yapılır. Gerektiğinde daha
büyük çaplı sayacın takılmasını BASKİ Genel Müdürlüğü aboneden isteyebilir.
h) Birden fazla birimi olan binalarda her birime ayrı sayaç ile su verilmesi durumunda,
BASKİ Genel Müdürlüğü’nce binanın dâhili tesisatı dikkate alınarak her birime ayrı ayrı su verilecek
şekilde işlem hazırlanır ve sayaçların konulacağı yer saptanır. Hidroforlu (su depolu) binalarda da
aynı işlem yapılır; hidrofordan önce ana sayaç konulmaz. Abone işlemleri tamamlanarak abone
sözleşmesi yapıldıktan sonra BASKİ Genel Müdürlüğü’nce abonelere su verilir. Yapılacak işlemin
bedeli yürürlükteki tarifelere göre abonelerce ödenir.
42
i) BASKİ Genel Müdürlüğü’nün fotoğraflı kimliğini taşıyan memurları, çalışma saatleri
içinde her zaman ve gerekli görülen diğer zamanlarda su sayaçlarının bulunduğu yere kadar (bina ve
bahçe içine girip) tesisatı ve sayacı kontrol ederler.
Abone veya bina sahibi kimlik belgesi gösterildiği halde sayacı ve tesisatı kontrol ettirmemekte
direnirse suyu kapatılır.
j) Aboneler su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesini
isteyebilirler. Bu durumda aboneye tahakkuk eden su miktarı “ortalama tahakkuk” ile belirlenir ve
Sayaç Muayene bedeli ile birlikte peşinen tahsil edilir. Sayaçlar ilgili Bakanlık tarafından kabul
edilen projelere göre kurulmuş ve kabul edilmiş olan ayar istasyonlarında ilgili bakanlık teşkilatı
tarafından kontrol edilir. Tahrip olmuş sayaçlar ile mührü kopuk sayaçlar için aboneler itirazda
bulunamazlar. Bu türlü sayaçlar kontrole alınmazlar ve Aboneye 54 üncü madde hükümleri
uygulanır.
Kontrol edilmek üzere ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya
göndereceği kimse hazır bulunabilir. Kontrolde bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda bulunmuş
gibi işlem görür.
Kontrol sonucunda, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre;
- Tüketim göstergesinin tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, tahakkuk kayıtları düzeltilir,
itirazın edildiği tarihten o tarihe kadarki su sarfiyatı da “ortalama tahakkuk” a göre hesaplanır,
tahsil edilir ve sayacı değiştirilir;
- Tüketim göstergesinin kısmen (%) geçersiz olduğu saptanmış ise, kısmen geçersiz olduğu
dönemlerdeki hata payı hesaplanarak yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk ve tahsilatı yapılır.
Ortalama tahakkuka göre ödemiş olduğu meblağdan alacağı varsa iade edilir, borcu varsa tahsil
edilir. Sayacı değiştirilir;
- Sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, aboneye tahakkuk etmiş bulunan su miktarının
karşılığında bakiye borç yürürlükteki tarife bedeli üzerinden peşinen alınır.
k) (BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni) BASKİ
Genel Müdürlüğü sayaçları satın alıp, abonelere satacağı gibi, aboneler de BASKİ standartlara uygun
olmak koşuluyla BASKİ Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği tipte sayacı satın almakta serbesttir.
Ancak bu sayaçlar BASKİ tarafından yerine takılır ve aboneden Sökme- Takma Bedeli alınır. BASKİ
Genel Müdürlüğü’nde satın alınan sayaçların Sökme – Takma Bedeli sayaç satış bedelinin içinde
tahsil edilir. Sayaç bedeli 50 TL. olup, bu bedeli arttırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu
yetkilidir.
l) BASKİ Genel Müdürlüğü yürürlükteki tarifeye göre aylık ücret alarak sayaçların bakım ve
tamirini yapabilir.
m) Donarak patlayan su sayaçlarında üst mekanizmanın etkilenerek, numaratörlerinin boşa
döndüğü uzman kişilerce de belirlenmesi durumunda, patlak olarak sökülen su sayaçlarının, su
sayacının patlak olduğu sürede kaydetmiş olduğu tüketim 78 inci madde hükmüne göre hesaplanarak
tahakkuk ve tahsilatı yapılır.
TAHAKKUK VE TAHSİLAT
MADDE 74 - Su tüketim tahakkukları; doğal afet, deprem, teknik arıza ve bunun gibi olağanüstü
durumlar olmadıkça üst sınırı 2 ayı geçmeyen dönemlerde yapılır. Okuma dönemlerinde 3 m3’ü
aşmayan su tüketimlerinin tahakkukları o dönem yapılmaz, bir sonraki dönemle birlikte yapılır.
Abone gruplarına göre yapılan bu tahakkuklara “son ödeme tarihi” itibariyle kaç günlük ödeme süresi
verileceğini tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak verilen bu süre 60 günü geçemez.
Son ödeme tarihini geçen ödemelere 48 inci madde hükümleri uygulanır.
(Bu bend BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
43
MADDE 75- Her abonenin tükettiği su ve atık su miktarı, sayaçları periyodik bir şekilde okunup, bir
önceki okuma ile arasındaki fark alınarak tahakkuklara esas alınacak abone tüketimi bulunur.
Su tüketim bedeli, atık su bedeli, abone hattı bakım bedeli ve diğer kanuni alacaklar, ait
oldukları dönemdeki tarifelere göre tahakkuk yapılıp, fatura veya tahakkuk bildirimi düzenlenerek
süresi içerisinde tahsil edilir.
Su ve Atık su sayaçları ve debi ölçerler BASKİ Genel Müdürlüğü’nün bu işle görevli kendi
elemanlarınca veya hizmeti satın aldığı birim elemanlarınca okunur. Bu elemanlar endeks okumanın
yanı sıra sayacın doğru bağlanıp bağlanmadığını, sayacın bağlantı manşonlarının ve mührünün
orijinal olup olmadığını, sayacın yerinin müsait olup olmadığını da kontrol etmekle sorumludurlar.
Tahsilat BASKİ Genel Müdürlüğü’nün veznelerine yapılabileceği gibi bankalar ve posta
aracılığı ile veya başka bir yöntemle de yapılabilir. Abonenin ödediği bedele karşılık BASKİ Genel
Müdürlüğü faturası veya makbuzu verilir.
TAHAKKUK DÜZELTME İŞLEMLERİ
MADDE 76 – Su ve Atık su sayaçları ve debi ölçerler BASKİ Genel Müdürlüğü’nün bu işle görevli
elemanlarınca okunur ve aboneye de bildirilir.
Fatura veya Tahakkuk Bildiriminin abonenin bağımsız bölümüne, sayacının bulunduğu yere
veya işyerine veya yöneticisine veya posta kutusuna bırakılması da doğrudan bildirim yerine geçer.
Abone bu okumaya 7 gün içerisinde itirazda bulunabilir. Sayacın endeksinin kontrolü sonucunda;
hatalı olduğu iddia edilen okumayı yapan görevli, ilgili şef, ilgili şube müdürünün imzasının
alınacağı bir tutanak düzenlenir. Tutanağa göre hatalı tahakkuk ile bu yönetmeliğin 77 inci
maddesine göre yapılan okumalar dâhil tahakkuklar düzeltilir. Bozuk sayaç okumaları için yapılan
tahakkuklarda aboneler 59 uncu ve 73 üncü madde hükümlerine göre hareket etmek zorundadırlar.
Süresi içinde itiraz edilmeyen veya sonradan itiraza konu olan veyahut da yönetmeliğin
yürürlük tarihinden önce itiraz edildiği halde çözüme kavuşturulmamış hususlarda, bütün abonelerde
0-250 m3’e kadar olan itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri endeks memuru, düzeltme memuru ve Genel
Müdürün yetki vereceği Şube Müdürünün müşterek kararıyla, 251-1000 m3’e kadar olan itiraz ve
tahakkuk düzeltmeleri ilgili Daire Başkanı ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının müşterek kararıyla,
1000 m3’ün üzerindeki bütün abone gruplarında düzeltme ve tahakkuklar, Genel Müdürün belirlediği
bir komisyon tarafından, Genel Müdürün onayı ile yapılır. Aboneler tahakkuk eden fatura bedellerini
bildirimde belirtilen süre içerisinde ödemek mecburiyetindedir.
SAYACIN OKUNAMAMASI
MADDE 77-Abonenin sayacının buharlı, bozuk olması sebebiyle okunamaması gibi durumlarda
aboneye madde 78’e göre “ortalama tahakkuk” yapılarak bedeli tahsil edilir.
Abonenin binada bulunmaması veya sayaç yeri kilitli veya sayacının görülmesine imkân
bulunamazsa aboneye ihbar bırakılır. Bu abonelerin sayaçları BASKİ Personeli tarafından yeniden
kontrol edilmek suretiyle tahakkuk ve tahsilatı yapılır.
Abonenin geçici olarak ve süresini de belirterek su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmesi
durumunda, süre bitimine kadar tahakkuk yapılmaz.
44
SAYACI DURMUŞ VEYA ENDEKSİ İLERLEMEMİŞ ABONELER
MADDE 78- Sayacı durmuş veya endeksi ilerlememiş abonelerden, abonenin grubuna göre
“ortalama tahakkuk” ile tahakkuk ve tahsilat yapılır. “Ortalama tahakkuk” daha önce tahakkuku
normal yapılan son iki devre ortalama sarfiyatı dikkate alınarak belirlenir. Daha önce normal
tahakkuku olmayan abonelerin ortalama tahakkuku, aylık olarak meskenlerde 15 m3 ve işyerlerinde
51 inci maddede belirtilen su tüketim miktarlarından az olmamak kaydıyla emsalleriyle
karşılaştırılarak belirlenir.
MADDE 79- İtirazlı Sayaçlarda, kontrol sonucu düzenlenen belgeye göre 73 üncü maddenin (j)
fıkrasına göre tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılır.
MADDE 80- Donarak patlayan su sayaçlarında, üst mekanizmanın etkilenerek numaratörlerinin boşa
döndüğünün uzman kişilerce düzenlenen belgeye göre saptanması durumunda 73 üncü maddenin (j)
fıkrasına göre tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılır.
MADDE 81- Abone sözleşmesi yürürlükte iken suyu açık olan bir abonelikte, BASKİ Genel
Müdürlüğünün hizmetlerinden yararlananlar, yeni bir abone sözleşmesi yapmadıkları takdirde
mükerrer herhangi bir tahsilata meydan verilmemek koşuluyla sayacın en son kaydettiği miktara
kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemek zorundadır.
MADDE 82- Abone, sözleşmesine ait ilişkisini BASKİ Genel Müdürlüğü ile kesmeden aboneliği
terk eden aboneler başkaları tarafından yararlanılan hizmetlerin bedeline mükerrer bir tahsilata
meydan verilmemek koşuluyla sayacın en son kaydettiği miktara kadar tahakkuk edecek bedelleri
ödemek zorundadır. Terk edip giden ve borçlarını ödemeyen aboneler hakkında yasal işlemlere
başvurulur.
Aboneliği terk edip giden kullanıcının yerine yeni bir kullanıcı, abone olarak kaydedilebilir.
Bu durumda yeni kullanıcının tahakkukları kullanımının başlangıç tarihi ve o tarihteki endeksi ilk
endeks olmak itibariyle tahsil edilir. Yeni abone bu konuya ilişkin belgeleri ibraz etmelidir. Bu
konudaki esaslar Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
MADDE 83- Suyu kapatılmış aboneler abone sözleşmesinin iptal tarihine kadar tahakkuk edecek
bedelleri ödemekle sorumludur.
MADDE 84- Su kapanmasına rağmen, borç ödenmez ise ve su kapama tarihinden 6 ay sonra da borç
tahsil edilmezse hesap tasfiye edilerek sözleşme iptal edilir. Tasfiyesi mümkün olmayan alacaklar
için kanuni yollara müracaat edilir.
Tasfiye esnasında borçlunun adresinin tespit edilememesi, su kullanılan yerin yıkık veya terk
edilmiş olması veya başka sebeplerle tahsili mümkün olmayan alacaklardan, tutarı fer ’ileriyle
birlikte Bütçe Kanununda belirtilen meblağa kadar olanların tahsili için yapılacak takibat giderlerinin
asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması halinde veya borçluya ulaşmanın mümkün
olmaması halinde bu tutarların kayıtlardan terkinine Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 85- İnşa halindeki binalara, yapının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınarak
sözleşme yapılana kadar ait olduğu tarife bedeli üzerinden tahakkuk ve tahsilat yapılır. İnşaatı biten
ve yapı kullanma izin belgesi alan yapılarda inşaat hesabı sayaç raporuna göre kesilir. Sayaç çalışıyor
ise sayacın gösterdiği tüketim esas alınır. İnşaat süresince sayaç durmuş veya işlememiş ise temel
ruhsatındaki inşaat toplam alanının yarısı kadar (m3) su kullanacağı esasından hareketle kesin hesabı
yapılır.
45
MADDE 86- Atık su abonelerine talepleri halinde yıllık veya aylık olarak bedeli peşin alınmak
kaydıyla tahakkuk yapılabilir. Yıllık veya aylık sarfiyatın tespitinde varsa bir önceki ay ya da yıl
tüketimi esas alınır. Şayet, önceki tüketime ilişkin tespit ya da veri yok ise yerinde yapılan ölçümlerle
ya da literatür bilgilerinden ( kuruluşun ait olduğu sektör, çalışan kişi sayısı, benzer iş kollarında
yapılan incelemelerden) yararlanılarak hesaplanan ortalama tüketim üzerinden tahakkuk yapılır,
yürürlükteki tarife bedeli üzerinden tahsil edilir. Bu abonelere fiyat değişiklikleri uygulanmaz.
Dönem sonunda oluşabilecek tüketim sonuçlarında; tüketim miktarında artış söz konusu ise,
aylık peşin ödemelerde ayın son günü yürürlükte olan tarife, yıllık peşin ödemelerde ise dönemin son
günü yürürlükte olan tarife üzerinden tahakkuk yapılır ve tahsil edilir. Tüketimin az olması halinde
ise tahakkuk yapılan tarihteki atık su tarife bedeli üzerinden mahsup yapılır.
MADDE 87- İtirazlı durumlarda atık su abonesine tahakkuk eden debi ölçer ve/veya kuyu suyu
sayacı ile tespit edilen atık su miktarı önceden tahakkuku yapılan 3 ayın ortalama sarfiyatı dikkate
alınarak belirlenir.
ALACAKLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ
MADDE 88- Abonenin birikmiş borçlarının tamamını ödeyecek güçte olmaması durumunda, talebi
halinde taksitlendirme yapılabilir.
Taksitlere işbu yönetmeliğin 48 inci maddesinde düzenlenen oranda vade farkı uygulanır.
Taksitlendirmesi yapılmış abone, ödemelerini yaparken borcun geriye kalan kısmının toplamını
ödemek isterse taksitlendirme üzerindeki vade farkı kalkar.
Taksitlendirilmesi olan abonelerin son ödeme tarihini geçen borçları için de, işbu
yönetmeliğin 48 inci maddesinde düzenlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Taksitlerini
zamanında ödemeyen abonelerin suyu kapatılır ve borcu yasal yollardan tahsil edilir.
Alacakların taksitlendirilmesine ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak
yönerge ile belirlenir.
TEMİNAT (GÜVENCE) BEDELİ
MADDE 89-( BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni)
Sözleşmenin iptali durumunda Teminat Bedeli; BASKİ Genel Müdürlüğü ile olan bütün hesapların
tasfiyesinden sonra iade edilir.
Teminatlar için, ücret yatıranlar lehine faiz tahakkuk ettirilmez.
RAKAMLARIN DÜZELTİLMESİ
MADDE 90- Bu yönetmeliğe göre hesaplanan makbuz bedelleri küsuratının düzeltilmesiyle ilgili
esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
MADDE 91- Bu yönetmelikte sayılan haller dışında tahakkuk ve tahsilatlarda herhangi bir biçimde
ve düzeltme, tenzil v.b. uygulama yapılamaz.
46
YAPTIRIM UYGULAMASINDA GECİKME
MADDE 92- Su kapatılması, sayaç kaldırılması, sözleşme iptali ve hesap tasfiyesi konularında ihmal
görülen ve gecikmeye neden olan görevliler hakkında yasal işlem yapılır. Suyu kapatılan aboneler
denetlenir. Suyu kullandıkları tespit edilenler hakkında 55 inci madde hükümleri uygulanır.
VII. BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
TARİFELERİN ONAYI
MADDE 93 :(BASKİ Genel Kurulunun 24.11.2014 gün ve 34 sayılı kararı ile değişik metni)
Yönetim Kurulu’nca önerilen tarifeler her yıl bütçe ile birlikte BASKİ Genel Kurulu’nun onayına
sunulur. Onaylanan tarifeler uygulanmaya başlanır. Tarife değişikliğini gerektiren olağanüstü
durumlarda Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
Bütçe kararnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, Tarife değişiklikleri Yönetim
Kurulu’nca Genel Kurul’a sunulur.
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
MADDE 94- İş bu Yönetmelik 94 maddeden ibaret olup Genel Kurulun kabulünden sonra ilan
tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin Yönetim Kurulu’nu görevlendirdiği ve yetkilendirdiği
konulardaki usul ve esasları belirlemek için yönergeler hazırlanır. Yönergeler hazırlanıncaya kadar,
Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.
Bu yönetmelik BASKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür.
VIII. BÖLÜM
GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki sözleşmeye bağlanmış olan su
satışı ve atık su sözleşmeleri sözleşmelerin bitimi tarihine kadar devam eder. Bitim tarihinde bu
yönetmelik hükümleri geçerlidir.
BASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 39 ve 71 maddelerine istinaden hazırlanan Tarifeler ve eki
tablolar ekte gösterilmiştir.
47
Kanalizasyon Evsel Bağlantı Revize Fiyatlar:


Asfalt, Parke ve Beton Yollarda Kanalizasyon Evsel Bağlantısı Yapılması
1 metre fiyatı yalnız 97,55 - TL
Stabilize ve Ham Yollarda Kanalizasyon Evsel Bağlantısı Yapılması
1 metre fiyatı yalnız 82,71 – TL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Kurulunda; içmesuyu evsel bağlantı
harçları ile aynı anda yapılacak içmesuyu ve kanalizasyon bağlantı harçlarının da belirlenerek
BASKİ Abonesi olamayan mükelleflerden tahsili hususunda görüşülmesi yıllık artışın
belirlenmesi için 2560 sayılı kanunun 6. Maddesine istinaden Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi hususunda karar alınması için Genel Kurula sunulacak fiyatlar.
İçmesuyu Evsel Bağlantı Belirlenecek Fiyatlar :


Asfalt, Parke ve Beton Yollarda İçmesuyu Evsel Bağlantısı Yapılması
1 metre fiyatı yalnız 86,75 - TL
Stabilize ve Ham Yollarda İçmesuyu Evsel Bağlantısı Yapılması
1 metre fiyatı yalnız 71,91 – TL
Aynı Hendek İçerisinde Kanalizasyon ve İçmesuyu Evsel Bağlantı Belirlenecek Fiyatlar:


Asfalt, Parke ve Beton Yollarda Aynı Hendek İçerisinde İçmesuyu Evsel Bağlantısı
Yapılması
1 metre fiyatı yalnız 99,28 - TL
Stabilize ve Ham Yollarda Aynı Hendek İçerisinde İçmesuyu Evsel Bağlantısı
Yapılması
1 metre fiyatı yalnız 84,44 – TL
48
49
50
51
52
53
54
Madde 43’ ün ilave Tabloları
İLAVE TARİFELER CETVELİ TASLAĞI
55
56
SIRA
NO
GELİR
KODU
GELİR ADI
KADEME KADEME
KODU
ADI
2015
BİRİM
FİYAT
(TL)
KDV
(TL)
TOPLAM
(TL)
NUMUNE ALMA PARAMETRESİ
1
ANLIK NUMUNE ALIM
BEDELİ
(İçme Suyu, Atıksu,
Kullanma Suyu,
Bakteriyolojik )
YOK
YOK
61.86
11,14
73.00
2
KOMPOZİT NUMUNE
ALMA BEDELİ
(2 Saatlik)
YOK
YOK
61.86
11,14
73.00
3
KOMPOZİT NUMUNE
ALMA BEDELİ
(24 Saatlik)
YOK
YOK
111,86
20,14
132,00
4
DEBİ ÖLÇÜMÜ
BEDELİ
( mᵌ/gün )
YOK
YOK
111,86
20,14
132,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
KİMYASAL ANALİZ PARAMETRESİ
AKM
YOK
YOK
ALKALİNİTE
YOK
YOK
ALÜMİNYUM (AL)
YOK
YOK
AMONYAK(NH3)
YOK
YOK
AMONYUM (NH4+ -N)
YOK
YOK
ANTİMON (SB)
YOK
YOK
ARSENİK (AS)
YOK
YOK
BAKIR (CU)
YOK
YOK
BARYUM (BA)
YOK
YOK
BERİLYUM (BE)
YOK
YOK
BOI5
YOK
YOK
BOR (B)
YOK
YOK
BULANIKLIK
YOK
YOK
CİVA (HG)
YOK
YOK
ÇİNKO (ZN)
YOK
YOK
ÇKM
YOK
YOK
DEMİR (FE)
YOK
YOK
FENOL (PH)
YOK
YOK
FLORÜR (F)
YOK
YOK
FOSFAT (PO4-3)
YOK
YOK
GÜMÜŞ (AG)
YOK
YOK
İLETKENLİK
YOK
YOK
KADMİYUM (CD)
YOK
YOK
KALAY (SN)
YOK
YOK
KALSİYUM (CA)
YOK
YOK
KLORÜR (CI)
YOK
YOK
KOBALT (CO)
YOK
YOK
KOI
YOK
YOK
KROM (CR+6)
YOK
YOK
KURŞUN (PB)
YOK
YOK
MAĞNEZYUM
YOK
YOK
42,37
65,25
65,25
55,93
55,93
65,25
65,25
65,25
65,25
65,25
61,02
65,25
27,97
101,69
65,25
27,97
65,25
65,25
55,93
55,93
65,25
27,97
65,25
65,25
65,25
61,02
65,25
65,25
61,02
65,25
65,25
7,63
11,75
11,75
10,07
10,07
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
10,98
11,75
5,03
18,31
11,75
5,03
11,75
11,75
10,07
10,07
11,75
5,03
11,75
11,75
11,75
10,98
11,75
11,75
10,98
11,75
11,75
50,00
77,00
77,00
66,00
66,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
72,00
77,00
33,00
120,00
77,00
33,00
77,00
77,00
66,00
66,00
77,00
33,00
77,00
77,00
77,00
72,00
77,00
77,00
72,00
77,00
77,00
36
37
MANGAN (MN)
NİKEL (Nİ)
65,25
65,25
11,75
11,75
77,00
77,00
YOK
YOK
YOK
YOK
57
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
NİTRAT (N03)
NİTRİT (N02)
ORGANİK MADDE
Ph
POTASYUM (K)
RENK
S. KARBONDİOKSİT
S.KLOR
SERTLİK (CACO3)
SICAKLIK
SİYANÜR (CN)
SODYUM (NA)
SÜLFAT (SO-2-4)
SÜLFİT (SO3-2)
SÜLFÜR (S-2)
TOP.AZOT (N)
TOP.FOSFOR (P)
TOP.KROM (CR)
YAĞ VE GRES
YÜZEY AKTİF MADDE
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
61,02
61,02
65,25
27,97
65,25
27,97
65,25
42,37
66,95
27,97
61,02
65,25
61,02
65,25
65,25
101,69
69,49
65,25
101,69
61,02
10,98
10,98
11,75
5,03
11,75
5,03
11,75
7,63
12,05
5,03
10,98
11,75
10,98
11,75
11,75
18,31
12,51
11,75
18,31
10,98
72,00
72,00
77,00
33,00
77,00
33,00
77,00
50,00
77,00
33,00
72,00
77,00
72,00
77,00
77,00
120,00
82,00
77,00
120,00
72,00
BİYOLOJİK ANALİZ PARAMETRESİ
58
ESCHERİCHİA COLİ
YOK
YOK
65,25
11,75
77,00
59
ENTEREKOK
YOK
YOK
65,25
11,75
77,00
60
KOLİFORM BAKTERİ
YOK
YOK
65,25
11,75
77,00
61
VİDANJÖR İZİN
TEMİNAT
BEDELİ
YOK
YOK
2.000,00
62
SCADA SİSTEMİ
İZLEME
BEDELİ
YOK
YOK
1.650,00 297,00
63
0
1947,00
1
Q<50
344,00
3
51<Q<200
2.404,00 433,00 2.837,00
4
201<Q<1000
3.435,00 618,00 4.053,00
5
1001<Q<10000 4.183,00 753,00 4.936,00
67
6
Q>10000
4.809,00 866,00 5.675,00
68
1
Q<50
344,00
69
3
51<Q<200
2.404,00 433,00 2.837,00
4
201<Q<1000
3.435,00 618,00 4.053,00
71
5
1001<Q<10000 4.184,00 753,00 4.937,00
72
6
Q>10000
64
65
66
70
HAVZA ATIKSU
KONTROL BEL.
BEDELİ
DKKR BEDELİ
62,00
2000,00
62,00
406,00
406,00
4.809,00 866,00 5.675,00
58
PROJE ONAY BEDELLERİ
FİZİKSEL (MEKANİK) Arıtma Tesisi Projelerinden
73
74
75
PROJE ONAY BEDELİ
76
1
Q≤50
233,05
41,95
275,00
2
50<Q<250
389,83
70,17
460,00
3
250<Q<1000
542,37
97,63
640,00
4
Q>1000
703,39
126,61
830,00
FİZİKSEL+ BİYOLOJİK Arıtma Tesisi Projelerinden
77
78
79
PROJE ONAY BEDELİ
80
1
Q≤50
639,83
115,17
755,00
2
50<Q<250
957,63
172,37
1.130,00
3
250<Q<1000
1.288,14
231,86
1.520,00
4
Q>1000
1.601,69
288,30
1.890,00
FİZİKSEL + KİMYASAL Arıtma Tesisi Projelerinden
81
82
83
PROJE ONAY BEDELİ
84
85
86
87
88
1
Q≤50
639,83
115,17
755,00
2
50<Q<250
957,63
172,37
1.130,00
3
250<Q<1000
1.288,13
231,86
1.520,00
4
Q>1000
1.601,69
288,30
1.890,00
FİZİKSEL + BİYOLOJİK + KİMYASAL Arıtma Tesisi
1
Q≤50
2
50<Q<250
PROJE ONAY BEDELİ
3
250<Q<1000
4
Q>1000
Projelerinden
957,63 172,37
1.288,13 231,86
1.601,69 288,30
1.932,20 347,80
1.130,00
1.520,00
1.890,00
2.280,00
89
VİDANJÖR ÇALIŞMA İZNİ
BELGESİ DÜZENLEME
BEDELİ
YOK
YOK
400,00
90
ATIKSU NİHAİ
BERTARAF BİRİM FİYATI
YOK
YOK
1,00
59
Download

Tarifeler Yönetmeliği